Årsrapport 2007 - Tv2

pub.tv2.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2007 - Tv2

InnholdMediehuset TV 2..................................................................................................................................... 4Nøkkeltall TV 2........................................................................................................................................ 6Fra tv-kanal til mediehus....................................................................................................................... 8Høydepunkter fra 2007........................................................................................................................ 11Bransje i brytningstid........................................................................................................................... 12Ledelsen................................................................................................................................................ 14Virksomhetsbeskrivelse........................................................................................................................ 17Trender på tv-markedet........................................................................................................................ 33Nyheten om en suksess....................................................................................................................... 36Mulighetenes marked........................................................................................................................... 38Styrets beretning..................................................................................................................................40Styret i TV 2.......................................................................................................................................... 54Regnskap TV 2 Konsern........................................................................................................................ 56Regnskap TV 2 Gruppen....................................................................................................................... 86Revisjonsberetning.............................................................................................................................101Resultatregnskap og balanse TV 2.....................................................................................................102Resultatregnskap og balanse TV 2 Zebra..........................................................................................106Resultatregnskap og balanse Kanal 24.............................................................................................110Resultatregnskap og balanse TV 2 Interaktiv....................................................................................114Om denne rapporten..........................................................................................................................118TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 3


Mediehuset TV 2DRIFTSINNTEKTER (mill kr)1.9441.7761.6182.3142.6142003 2004 2005 2006 2007Driftsresultat (mill kr)235TV 2 ASMediehusetNettavisenASTV 2Torget ASTV 2 InvestASTV 2 ZebraASNTV/RiksTV ASNA 24 ASMosartMedialabAS195180100 %100 %100 %100 %55 %33,33 %40 %100 %282003 2004 2005 2006 2007-9OB-TeamAS100 %Der Du BorAS50 %StormWeatherCenter AS79 %Total- og egenkapital (mill kr)1.6151.399 1.3841.7451.910NordicWorld AS50 %PhonofileAS33 %726837716735694Intrige ASSBS RadioNorge AS2003 2004 2005 2006 200733 %23 %TV 2 er Norges største kommersielle mediehus.Daglig bruker mer enn 70 prosent avbefolkningen et eller flere av våre medieprodukter.Vi tilbyr troverdig informasjonog engasjerende underholdning og er kompromissløsei bestrebelsene på å kombinerekvalitet og popularitet. Vi skaper opplevelserfor brukerne og resultater for annonsørene.Mediehuset TV 2 har som målsetting å værelandets viktigste kommersielle tv-aktør ogtilbyder av audiovisuelle tjenester i nyemediekanaler.Vi står bak den nasjonale allmennkringkasterenTV 2, sports- og underholdningskanalen TV 2Zebra og temakanalene TV 2 Nyhetskanalen,TV 2 Filmkanalen og TV 2 Sport. Kanalene haren samlet markedsandel på 32,4 prosent avdet norske seermarkedet.TV 2s kanaler er tilgjengelig med vanligantenne, via satellitt, kabel og ip-tv.Gjennom TV2.no og eierskapet i MediehusetNettavisen er TV 2 en ledende aktør på internett.TV 2 Sumo er markedsleder på web-tvog etablerte merkevarer og nysatsinger somTV2.no, Nettavisen, Side2, NA24 og ungdomsportalenYeye gir oss en sentral posisjonpå det norske internettmarkedet. Gjennomtett integrasjon av tv- og nettredaksjoneneskal vi flytte en av landets sterkeste merkevarerut på nett.Vårt heleide datterselskap OB-Team er enledende skandinavisk leverandør av teknisktv-produksjon. TV 2 Torget leverer annonsetjenesterpå internett og tekst-tv. Det nyopprettedeselskapet MosartMedialab utviklerprogramvare og systemløsninger for mediebransjen.TV 2 har sammen med NRK vært en pådriverfor digitalisering av tv-distribusjonen i Norge.Dette vil gi seerne større valgmuligheter ognye forretningsmuligheter for aktørene i tvbransjen.Vi har eierinteresser i Norgestelevisjon, som bygger ut det digitalebakkesendernettet, og i RiksTV, som erbetal-tv-operatør i det samme nettet.Gjennom TV 2 Invest driver mediehuset investeringsvirksomheti beslektede virksomheter.TV 2 Invest har blant annet eierandeler i StormWeather Center, Europas nest største kommersielleværselskap. TV 2 Invest eier også 23prosent av SBS Radio Norge.Virksomhetene i mediehuset omfatter totalt1076 årsverk. Omsetningen var 2,6 milliarderi 2007. TV 2 Gruppen er morselskap i TV 2-konsernet, og hovedkontoret ligger i Bergen.4 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 5


NøkkeltallTV 2-konsernetNoter 2007 2006 2005 2004 2003Resultat1 Driftsinntekter 1000 kr 2.613.991 2.313.807 1.944.327 1.775.904 1.617.9022 Driftsresultat 1000 kr (8.620) 27.680 234.534 179.983 194.9993 Andel resultat tilknyttede selskaper 1000 kr (53.062) (18.875) (29.942) (112.998) (9.451)4 Netto finansposter 1000 kr 36.409 47.015 17.067 63.063 14.8455 Ordinært resultat før skattekostnad 1000 kr (25.273) 55.820 221.659 154.584 200.3926 Årsresultat etter minoritetsinteresser 1000 kr 76.741 64.047 147.772 135.167 187.7847 Driftsmargin (EBIT) a (%) (0,3) 1,2 12,1 10,1 12,18 Fortjenestemargin b (%) 2,9 2,8 7,6 7,6 11,6Kapitalforhold9 Totalkapital 1000 kr 1.910.130 1.744.681 1.615.356 1.384.476 1.398.75910 Egenkapital og minoritetsinteresser 1000 kr 693.915 735.021 716.047 836.873 726.15611 Egenkapitalandel c (%) 36,3 42,1 44,3 60,4 51,912 Egenkapitalrentabilitet d (%) 10,7 8,8 19,0 17,3 28,013 Totalkapitalrentabilitet e (%) 0,6 5,9 17,0 12,9 16,814 Likviditetsgrad f 1,6 2,2 2,6 2,0 2,1Personale15 Antall årsverk per 31.12 g 1076 918 772 657 65216 Personalkostnadsprosent h (%) 33,0 30,7 29,4 28,3 28,1Produksjons- og markedsforhold17 TV 2-konsernets daglige nettodekning i (%) 70,8 69,3 71,9 - -18 TV 2-konsernets seerandel i riksuniverset j (%) 32,3 31,5 29,7 30,1 29,519 Daglig seertid TV 2-kanalene k min. 50 49 49 50 4820 Kommersiell seerandel TV 2-konsernet l (%) 65,8 65,0 62,2 64,5 63,221 TV 2s daglige nettodekning m (%) 58 61 60 62 6122 TV 2s seerandel i riksuniverset n (%) 28,9 30,1 29,4 30,0 29,523 TV 2 Zebras seerandel i riksuniverset o (%) 2,4 1,3 0,3 0,1 -24 TV 2 Nyhetskanalens seerandel i riksuniverset p (%) 0,5 - - - -25 TV 2 Filmkanalens seerandel i riksuniverset q (%) 0,5 0,1 - - -26 Daglig lytterdekning Kanal 24 r 391.000 457.000 335.000 309.000 -27 Unike daglige brukere TV2.no s 511.000 484.000 521.000 - -28 Unike daglige brukere TV 2 tekst-tv t 869.000 939.000 896.000 - -Tallene for 2004-2007 er utarbeidet etter IFRS (International Financial Reporting Standards), mens NRS (norsk regnskapsstandard) ligger til grunn for 2003-tallene.Notera) Driftsresultat / Driftsinntekter. b) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter. c) Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital. d) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig egenkapital.e) (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital. f) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. g) Omfatter årsverk fra selskaper der TV 2 Gruppen eier mer enn 50 prosent. h) Personalkostnader/ Driftsinntekter. i) Betegner andelen av befolkningen over 12 år som bruker et eller flere av konsernets innholdsprodukter (TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 tekst-tv, TV2.no, TV 2 Mobil, Kanal 24) på en gjennomsnittlig dag.Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 4Q. j) Viser samlet markedsandel i riksuniverset for TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen. Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som hartilgang på tv. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. k) Viser gjennomsnittlig daglig seertid på kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. l) Andelen av den totaleseertiden brukt på de kommersielle norske kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TVNorge, Voice, TV3 og ZTV. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. m) Betegner andelen av befolkningen over 12 år som bruker TV 2 på en gjennomsnittligdag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media (tlf) 2007/2. n) Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang på tv. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. o) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel.p) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. q) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. r) Viser gjennomsnittlig antall daglige lyttere over 12 år. Tallene for 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år på grunnav overgangen til elektroniske lyttermålinger våren 2006. Kilde: TNS Gallup. s) Viser unike daglige brukere over 12 år på nettsamkjøringen TV2.no. Kilde TNS Gallup Forbruker & Media 4Q. t) Viser unike daglige brukereover 12 år. Kilde TNS Gallup Forbruker & Media (tlf) 2007/2.6 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 7


Høydepunkterfra 20071. kvartal• Mediehuset TV 2 styrker nyhetsapparatetog lanserer TV 2 Nyhetskanalen, Norgesførste nasjonale nyhetskanal.• Alf Hildrum ansettes som ny administrerendedirektør og sjefredaktør i TV 2.Hans J. Carstensen blir ny styreleder.• Årsoppsummeringen fra MediebyråenesInteresseorganisasjon viser at tv for førstegang har passert avis som landets størsteannonsekanal. Internett er vekstvinneren.• Scandinavian Youth Report 2007 viser atTV 2 er den mest populære merkevarenblant unge nordmenn.• TV 2 Zebra lanserer TV 2 Sport, en rendyrket,fullblods sportskanal.4. kvartal• TV 2 er vinneren på det norske tv-markedet.I oktober er TV 2s kanaler samlet større ennNRK-kanalene.• Mediehuset TV 2 omorganiseres med tankepå flermedial publisering og integrertvirksomhetsstyring.• Etter betydelig kostnadsvekst de siste åreneknyttet til strategiske satsinger på tv ognett, vedtas tiltak for å bremse kostnadsveksteni TV 2.• TV 2 Gruppen og SBS Radio inngår en avtaleom felles eierskap i SBS Radio Norge, sometter avtalen eier Kanal 24, Radio 1 ogThe Voice. TV 2 Gruppens eierandel blir23 prosent.2. kvartal• Tv-seingen i Norge faller betydelig sammenlignetmed året før.• Sesongstarten i norsk fotball er omgittmed enorm interesse, og både TV 2 ogTV 2 Zebra får solide seertall på fotballsendingene.• Radiokanalen Kanal 24 setter nye lytterrekorder.3. kvartal• Lanseringen av det digitale bakkenetteti Rogaland markerer et viktig skritt på veienmot fulldigitalisert tv-distribusjon i Norge.• TV 2-styret vedtar en ny nettoffensivi mediehuset med full integrasjon av tv2.noog tv-redaksjonene.• For tredje år på rad kommer TV 2 påførsteplass i Synovate MMIs årlige undersøkelseav norske bedrifters omdømme.76 prosent av befolkningen har et godttotalinntrykk av TV 2.• Etter fallende tv-seing de foregående 12månedene, øker tv-konsumet i Norge kraftigigjen.• OB-Team etablerer eget kontor i Stockholm.• MosartMedialab blir etablert. Selskapetspesialiserer seg på programvare forautomatisert nyhetsavvikling.1. kvartal 2008• Deler av internettvirksomheten skilles utfra TV 2 Interaktiv og legges over i det nyeselskapet Mediehuset Nettavisen, som eiesav TV 2 Gruppen, A-pressen og Egmont.TV 2s egen nettvirksomhet integreres medtv-redaksjonene.• Storm Weather Center utvider virksomhetenog åpner eget kontor i Oslo.• TV 2 er vertskringkaster for Håndball-EM formenn. TV 2 og OB-Team står bak den internasjonaleproduksjonen av totalt 48 kamper.• TV 2s årlige profilundersøkelse viser atkanalen står sterkere enn noensinne hosnorske tv-seere.• RiksTV passerer 145 000 abonnenter i detdigitale bakkesendernettet.• Sendingene i det analoge bakkesendernetteti Rogaland avsluttes.• TV 2 inngår nye avtaler med Canal Digitalog Viasat og blir tilgjengelig for beggedistributørenes satellittkunder.10 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 11


Bransje ibrytningstidEtter et knapt år i TV 2 kan jeg allerede slåfast at jeg har blitt lagleder for et mediehuspreget av høy kompetanse og stort engasjement.Det kommer godt med; vi står midti en brytningstid i den norske tv-bransjender utfordringene – og mulighetene – ermange og store. For mediehuset TV 2 er detsentrale spørsmålet lett å formulere, utenat det dermed finnes noen snarvei til svaret:Hvordan fortsette å levere bredde og kvalitetog samtidig tjene nok penger til framtidigeløft?TV 2-erne er stolte av bedriften sin og kjennerbetydningen av lagånd. Men vi har også etvelutviklet konkurranseinstinkt. Dette er egenskapervi skal dyrke videre, samtidig som vi skalholde på det som har gjort TV 2 til en vinner påtv-markedet: engasjerende underholdning medbredde og kvalitet. Vi skal vokte oss vel for åstivne, vi skal fornye oss gradvis og på en måtesom ivaretar det friske og nyskapende, men vimå ikke glemme hva som gjør TV 2 til TV 2.Viktige og synlige ledd i den stadig pågåendefornyelsesprosessen var lanseringen av to nyetv-kanaler i 2007: TV 2 Nyhetskanalen har påkort tid etablert seg som en viktig størrelse i detnorske mediebildet og på TV 2 Sport får sportsentusiasteneikke bare det daglige brød – menogså øl og kake så det holder!Vi har også påbegynt et viktig arbeid med årevitalisere TV 2 på internett. Samtidig med altdette er hele mediehuset i gang med en krevendemental øvelse der mantraet ikke lengerheter tv men ”flermedial publisering”. Vi girTV 2-merkevaren nytt liv på nettet og skal gjøredet lett for brukerne å finne sitt favorittstoffenten det er på tv, internett eller mobil.Konkurransen blir stadig tøffere. Både franye leverandører av levende bilder og lyd oginnenfor tv-markedet. Fragmenteringen vi harsnakket om i årevis, skjøt virkelig fart i 2007.De små kanalene blir flere og øker markedsandelenepå bekostning av de store. Det digitalebakkenettet gir plass til nye kanaler og økt distribusjonfor de eksisterende. Det er en utviklingvi lenge har ønsket velkommen fordi det betyrøkt konkurranse på distribusjonsmarkedet ogøkt valgfrihet for seerne. Valgfriheten gjenspeilesi tv-seingen, som har vært sterkt økendedet siste halvåret.Digitaliseringen av bakkenettet er et omfattendeteknologiskifte. Det er viktig for oss atomleggingen går så smertefritt som mulig forseerne. Syretesten i Rogaland, der de gamleanaloge senderne slukket først, viser at det omfattendeinformasjonsarbeidet virker som detskal. Hvordan gamle antenneseere velger å tainn TV 2 spiller ingen rolle for oss, det viktige erat de ordner seg slik at de fortsatt er med. Vi erglade for at RiksTV gir TV 2-kanalene økt distribusjonog for at nye satellittavtaler med CanalDigital og Viasat gjør at TV 2 nå er tilgjengelighos alle store tv-distributører.Som eneste norske mediehus hadde vi vekst iseerandelene i 2007. For tredje år på rad komvi først i Synovate MMIs undersøkelse av folksholdninger til store norske bedrifter. Vi kan ikkeforvente å alltid ligge på topp, men det er enviktig målsetting for oss å ligge i tetsjiktet. Detsterke båndet vi har etablert til det norske folker en av de viktigste forutsetningene for videresuksess.Videre suksess betinger også bedre lønnsomhetenn vi har i dag. Utsiktene til et svakere reklamemarkedog enda tøffere konkurranse gjør at vimå ta noen grep nå for å styrke inntjeningen påsikt. Dersom TV 2 skal være en tilbyder av detypperste innenfor sport, nyheter og underholdningogså i fremtiden, behøves både flereben å stå på og en sunnere drift enn dagens.Vi forbereder derfor et kostnadsprogram for åbedre den underliggende driften. Vi har ogsåomorganisert mediehuset for å skape endabedre kår for samspill mellom de ulike delene avvirksomheten.Nye avtaler med flere store tv-distributører kompå plass i 2007. Kommersiell tv kan ikke lengrevære utelukkende basert på inntektsstrømmenefra reklame. Da vil programkvaliteten lideunder pressede budsjetter. Fortsatt har vi ikkeet distribusjonssystem som gir tv-selskapenetilstrekkelige muligheter for å selge attraktivtinnhold til publikum. Det svekker innholdstilbudet.Prisen TV 2 får for kanalen representererbare i beskjeden grad TV 2s sterke posisjon i detusen hjem.TV 2s hovedkanal er fortsatt gratis tilgjengeligi bakkenettet, men etter 2009 må alle belageseg på å betale for kanalen. Nordmenn har ventseg til å se reklamefinansiert tv gratis, mensde fleste synes det er helt naturlig å betale entier for en avis. Sett i forhold til hva vil tilbyr,tror jeg ikke noen kroner i måneden er for myeforlangt for TV 2.Vi skal i alle fall gjøre vårt ypperste for å gi deget tilbud du ikke får noen andre steder.Alf Hildrumsjefredaktør og administrerende direktør12 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 13


Daglig dekning 2007Mediehuset TV 2 70,8 %TV 2 60,2 %TV 2 tekst-tv 25,5 %TV 2 Nettavisen 14,6 %TV 2 Zebra 6,9 %Kanal 24 7,6 %TV 2 Mobil 0,5 %Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media Q4 2007TV 2-konsernets markedsandeli riksuniverset (prosent)31,5 32,329,5 30,1 29,72003 2004 2005 2006 2007Kilde: TNS Gallup TV-meter-panelTV 2-konsernets kommersiellemarkedsandel (prosent)63,2 64,562,265,0 65,82003 2004 2005 2006 2007Viser andelen av den totale seertiden brukt på de kommersielle norskekanalene TV 2, TV 2 Zebra, TVNorge, Voice/FEM, TV3 og Viasat 4/ZTV.Kilde: TNS Gallup TV-meter-panelTV 2 Zebra AS, som omfatter virksomheten ikanalene TV 2 Zebra og TV 2 Sport, hadde enomsetning på 263 millioner og fikk et driftsresultatpå minus 89 millioner, opp fra minus182 millioner i 2006. Det er budsjettert medstore etableringskostnader i kanalen, og denøkonomiske utviklingen i selskapet er somforutsatt.Kanal 24 hadde en omsetning på 60,9 millioneri 2007, ned fra 68 millioner året før. Driftsresultatetble minus 128,7 millioner etter ennedskriving av verdien på selskapets konsesjonog avsetninger til restruktureringskostnader iforbindelse med salg av selskapet.Omsetningssvikten i Kanal 24 skyldtes laverelyttertall. Denne nedgangen kan ha sammenhengmed en generell usikkerhet knyttet tilkanalens videre drift.Etter å ha satset betydelige ressurser på radiode siste årene, har TV 2 Gruppen erkjent atresultatene av satsingen ikke har levd opp tilmålsettingene. Etter forhandlinger med flereaktører, inngikk TV 2 Gruppen og SBS Radio i2007 en avtale (Heads of Agreement) sominnebærer felles eierskap i SBS Radio Norge,som etter avtalen vil omfatte Kanal 24 ogRadio 1. Selskapet vil videre ha driftsansvarfor tv-kanalen Voice. Endelig avtale ble inngåtti mars 2008. TV 2 Gruppens eierandel i SBSRadio Norge er 23 prosent. En kombinasjonav Kanal 24s riksdekkende konsesjon, Radio1slokale virksomheter og SBS’ dokumentertekompetanse på kommersiell radio kan skapeen sterk aktør både lokalt og nasjonalt. SBS haropsjon på overtagelse av hele selskapet på etsenere tidspunkt.TV 2 Interaktiv opplevde omsetningssviktpå flere forretningsområder i 2007. Samletomsetning var 234 millioner, ned 12 millionerfra foregående år. Kostnadsveksten i selskapetvar stor uten at det ga seg utslag i tilsvarendevekst på topplinjen. Selskapet klarte ikke åta ut vekst i annonseinntekter fra et markedpreget av kraftig vekst, og telefonivirksomhetenopplevde en kraftig omsetningssvikt,delvis som følge av behovet for å etterkommeLotteritilsynets regelfortolkning knyttet til deninteraktive tv-kanalen ”Sonen”. TV 2 Sumo, somformidler TV 2s kanaler på internett, skilte segimidlertid ut i positiv retning med en dobling avomsetningen.Som følge av behovet for restrukturering avnettvirksomheten, integreres TV2.no ogTV 2, mens Nettavisen, Side2, NA24 og dennye ungdomsportalen Yeye skilles ut i selskapetMediehuset Nettavisen (tidligere TV 2 Interaktiv).TV 2 Torget, som leverer annonsetjenester påinternett og tekst-tv, økte omsetningen med2,5 millioner til 42,9 millioner. Driftsresultatetble 3,2 millioner, som året før. Der Du Bor AS,som selger katalogoppføringer på internett ogannonseprodukter for avis og internett, er etselskap under oppbygging i en bransje pregetav meget tøff konkurranse. Omsetningen var27 millioner, driftsresultatet minus 22 millioner.OB-Team, som er et ledende selskap innenforteknisk tv-produksjon, omsatte for 78,6 millioner,opp 17,6 millioner fra året før. Driftsresultatetble 6,8 millioner, på linje med 2006.Selskapet er utvider stadig og etablerte segmed eget kontor i Stockholm i 2007.TV 2 eier 1/3 av NTV, som er konsesjonsinnehaverog plattformoperatør i det digitalebakkenettet, og av distribusjonsselskapetRiksTV. De to selskapene er i en oppbyggingsfasemed vesentlige kostnader knyttet til utbyggingog etablering av det riksdekkendedigitale nettet. Dette belastet TV 2-konsernetsdriftsregnskap med minus 47,9 millioner. Foreløpigligger driften av disse selskapene sværtgodt an i forhold til målsettingene og TV 2 hartro på at de på sikt skal gi vesentlige positivebidrag til konsernregnskapet.Værvarslingsselskapet Storm Weather Centerhadde fin omsetningsvekst også i 2007, ogendte med inntekter på 42,4 millioner, opp26 prosent fra året før. Driftsresultatet ble5,2 millioner, opp 36 prosent.18 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 19


Best likt i 2007*TV 2 76 %Coop Norge 73 %IKEA 72 %NRK 70 %Nidar 67 %Statoil 66 %Vinmonopolet 66 %Norsk Tipping 65 %Tine 65 %Ekornes 64 %Kilde: Synovate MMI Profilundersøkelse store norske bedrifter*De ti best likte bedriftene i Norge i 2007. Andel av befolkningen som har etgodt totalinntrykk av befolkningen.Viktige tv-kanaler*TV 2 81 %NRK1 78 %TVNorge 62 %Discovery 53 %TV3 51 %NRK2 46 %National Geographic 42 %TV 2 Zebra 32 %Animal Planet 30 %Disney Channel 27 %Kilde: IUM Research/TNS Gallup* Spørsmålsstillingen er: Hvilke av disse kanalene er viktige for deg å hahjemme der du bor?MarkedsposisjonerMediehuset TV 2 befestet sin sterke posisjonblant norske mediebrukere i 2007, og haddeen daglig nettodekning i befolkningen på70,8 prosent (TNS Gallup Forbruker & Media4Q). Det er en oppgang på 1,5 prosentpoengfra året før, og plasserer TV 2 i en særstillingblant kommersielle norske mediebedrifter.Neste kommersielle mediehus på listen er VG,med en daglig nettodekning på 49,2 prosent.TV 2s flerkanalstrategi har vært kostbar, menvi tror det har vært en god investering som gjøross godt rustet til å tåle et nytt og vesentligtøffere konkurranseklima. TV 2-kanalenesmarkedsandel var 32,3 prosent i riksuniverset,opp 0,8 prosentpoeng fra 2006. TV 2s kanalerhar aldri hatt høyere samlet markedsandel i detnorske seermarkedet.Også i den kommersielle delen av tv-markedetstyrket TV 2 posisjonen. Den kommersielleseerandelen ble 65,8 prosent, opp 0,8 prosentpoengfra 2006. Dermed økte TV 2 også sinandel av markedet for tv-reklame i 2007, menden sterke veksten i andre deler av reklamemarkedet,i særdeleshet internett og direktereklame,førte til at TV 2 tapte markedsandeleri det totale annonsemarkedet.Utviklingen på internett har ikke vært liketilfredsstillende i 2007. Mediehuset TV 2har verken oppnådd ønsket vekst i dagligbrukeroppslutning eller reklameinntekter.Nettsamkjøringen TV2.no, som i 2007omfattet TV2.no, Nettavisen og Side2,økte den daglige brukeroppslutningen fra484 000 til 511 000, men konkurrentenesvekst var betydelig sterkere. Mediehuset haddeogså tilnærmet flat reklamevekst i et markedsom ifølge bransjestatistikken vokste medrundt 40 prosent.På radiomarkedet oppnådde mediehusetTV 2 heller ikke den ønskede utvikling i 2007.Kanal 24s daglige lytterdekning sank fra457 000 til 391 000. Selv om kraftig økningi gjennomsnittlig lyttertid bidro til at lytterandelenøkte fra 4,5 til 4,8 prosent, var ikkedette nok til å forsvare videre drift på dagenskostnadsnivå.I sum kan vi likevel konkludere med at mediehusetTV 2 står sterkt på det norske mediemarkedet.Samlet daglig brukeroppslutningøkte i 2007 og tv-kanalene har aldri ståttsterkere. Undersøkelser viste også at TV 2holder posisjonen som en av landets sterkestemerkevarer. For tredje år på rad kom TV 2 påtopp i Synovate MMIs undersøkelse av befolkningensholdninger til store norske bedrifter.Undersøkelsen Scandinavian Youth Reportviste også at TV 2 er den merkevaren flestunge nordmenn kunne tenke seg å bruke. Enundersøkelse IUM Research og TNS Gallup harforetatt for TV 2, viser at seere i aldersgruppen15-64 år oppfatter det som svært viktig å hatilgang til TV 2. Etter bare to års drift er detgledelig å se at også TV 2 Zebra oppfattes somen viktig tv-kanal for folk flest.FremtidsutsikterMed høy brukeroppslutning og gode markedsandelerstår mediehuset TV 2 sterkt i det norskemediemarkedet. Vi skaper god effekt for våreannonsører og våre kanaler har høy verdi fordistributørene i tv-markedet. Med en forventetutflatning av veksten i reklamemarkedetfremover, er vi imidlertid avhengige av å økebruker- og distribusjonsinntektene for våreprodukter på alle medieplattformer. I februar2008 inngikk TV 2 nye distribusjonsavtalermed Canal Digital og ViaSat som både gjørTV 2 tilgjengelig hos begge satellittleverandøreneog sikrer TV 2 betydelig vekst i distribusjonsinntektene.TV 2s fremtidige suksess på internett avhengerav at vi lykkes i å konvertere TV 2s merkevarestyrketil attraktive nettprodukter. Det gjennomføresnå en restrukturering av organisasjoneni mediehuset med tanke på integrertvirksomhetsstyring om publisering på fleremedieplattformer. TV 2 Sumo, som er markedsledendepå web-tv, står sentralt i TV 2s nyenettstrategi. Utnyttelsen av TV 2s komparativefortrinn med en allerede stor produksjon av• PÅ SÅPEFABRIKKEN:Hotel Cæsar er den nye norskefilmskolen. Høsten 2008 hartidenes norske såpesuksess10-årsjubileum på skjermen.Med 1800 episoder i boks harsåpe-fabrikken ved Akerselvablitt Norges viktigste rekrutteringsstedfor film- og tv-bransjen.20 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 21


Inntektsvekst2005 2006 2007Reklameinntekter 9 % 13 % 6 %audiovisuelle tjenester innen nyheter, vær,sport og underholdning vil være et satsingsområdefor de nye nett-tilbudene.Strategiene har vært vellykket så langt, menden tøffe konkurransen tatt i betraktning erdet naturlig at markedet fragmenteres. Alle dedaglig av TV 2s programtilbud i 2007 (TNSGallup Forbruker & Media tlf. 2007/2). PapiravisenVG er neste kommersielle enkeltmediummed kanalens seriøsitet og troverdighet ogforbrukernes ønske om å ha tilgang til kanalen.Markedsandeleri riksuniverset 12+2006 2007Andre inntekter* 12 % 65 % 52 %store kanalene mistet andeler til de mindre ipå listen med en dekning på 31 prosent, mensNy sportskanalMediehuset TV 2* 31,5 32,3* Hovedsakelig distribusjonsinntekter og brukerbetalingDet er ellers klart at kostnadsveksten de siste2007. TV 2s markedsandel ble 28,9 prosent,annonsesamkjøringen Storbyavisene liggerNRK** 43,6 41,5årene har vært høy både i tv-kanalen TV 2 og ined 1,2 prosentpoeng fra året før. TV 2 Zebraspå 36,7 prosent.Den rendyrkede sportskanalen TV 2 Sport bleSBS/ProSieben*** 10,2 9,9DistribusjonTV 2 98,2mediehuset samlet, og det er nå iverksatt tiltakfor å bremse dette den neste treårsperioden.kraftige vekst og de nye kanalene TV 2 Filmkanalenog TV 2 Nyhetskanalen bidro likevel tilTV 2 Zebra hadde et svært godt år i 2007,lansert i mars 2007. TV 2 står redaksjoneltansvarlig for kanalen, mens TV 2 Zebra AS erMTG**** 6,7 6,4Andre kanaler 8,0 9,8TV 2 Zebra 69,2TV 2 Filmkanalen 32,1*TV 2 Nyhetskanalen 47,6*Det er en forutsetning for kostnadsreduksjoneneat mediehusets konkurransekraft ikkeskal reduseres. Det skal beholdes høy kvalitet iat TV 2-kanalene samlet økte seerandelen med0,8 prosentpoeng til 32,3 prosent. NRK1 erfortsatt landets største tv-kanal, men gikk nedmed en betydelig vekst i markedsandelen, somendte på 2,4 prosent. Sendingene fra Tippeligaener viktig for kanalens seeroppslutning ogansvarlig for kommersiell drift både av TV 2Zebra og TV 2 Sport.Kilde: TNS Gallup*TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen**NRK1, NRK2 og NRK3/NRKSuper***TVNorge, FEM og VoiceTV****TV3, ZTV/Viasat+ og Viasat4NRK1 100sendeskjemaene og den nye nettsatsingen skal2,3 prosentpoeng og fikk en markedsandel påprofil, men etter hvert som distribusjonen ogMens tippeligakamper som ikke ble sendt påNRK2 90,1NRK3/Super 64,7TVNorge 92,6gjennomføres i tråd med vedtatte ambisjoner.Av hensyn til sårbarheten i et potensielt37,6 prosent. NRK-kanalene samlet gikk tilbake2,1 prosentpoeng og endte på 41,5 prosent.Også de to kommersielle tv-aktørene SBS ogkjennskapen til kanalen har økt, gir også mangeav underholdningsprogrammene høye seertall.TV 2 eller TV 2 Zebra tidligere ble solgt i egnetippeligabilletter, skaper TV 2 Sport varigeverdier for mediehuset basert på de attraktiveMarkedsandeleri riksuniverset 12 + (prosent*)2005 2006 2007FEM 32,6ustabilt reklamemarked er evnen til å tilpasseMTG tapte markedsandeler i 2007, til tross forNorges første nasjonaleog kostbare fotballrettighetene. Kanalen sikretTV 2 29,4 30,1 28,9TV3 63,0virksomheten og opprettholde inntjeningenlansering av nye kanaler.nyhetskanalogså en ny, strategisk viktig posisjon på tv-TV 2 Zebra 0,3 1,3 2,4Viasat4 38,4avgjørende. TV 2 Gruppen er helt avhengigmarkedet ettersom sport er et av de produkteneTV 2 Nyhetskanalen - - 0,5Kilde: TNS Gallup* Uoffisielle tallav høyere inntjening for å sikre økonomiskhandlefrihet og sikre investeringsevnen ogNye kanaler ga økt seingNyhetsformidlingen i Norge har vært gjennomen revolusjon de siste årene, med stadigsom utløser størst betalingsvilje hos brukerne.TV 2 Filmkanalen - 0,1 0,5NRK1 40,1 39,9 37,6muligheten til å gjennomføre strategiskeEtter et år med betydelig fall i tv-seingenflere aktører på internett og web-tv-satsingerMed TV 2 Sport bygges en ny merkevare basertNRK2 3,8 3,6 3,4initiativ. Uten denne handlefriheten vil medie-i Norge, økte nordmenns tv-konsum igjeni mange mediehus. Kravet til umiddelbarpå TV 2-Sportens verdier. Det skapes et produktNRK3 - - 0,4huset være sårbar for konkurranse og stå ikraftig i 2. halvår 2007. TV 2 hadde en sværtpublisering har satt de tradisjonelle hovedsend-som passer bedre inn i tv-distributørenes kon-TVNorge 11,0 9,9 9,4fare for å miste markedsposisjon.god høstsesong og lyktes godt med alle storeingene på tv under stadig sterkere press. For åsepter og pakketeringsstrategier enn de gamleTV3 6,1 6,0 5,4programsatsinger. Det ble lagt store ressurserunngå å havne i en situasjon der den løpendetippeligabillettene. En kanal som TV 2 Sport erAndre 9,3 9,2 12,9TV-virksomheteni nye underholdningsprogrammer, og TV 2 haraldri tidligere hatt millionoppslutning for sånyhetsdekningen ble overlatt til andre aktører,valgte TV 2 i 2007 å etablere en rendyrketogså viktig fordi den er en plattform til utnyttelseav store sportsrettigheter som dermed girKilde: TNS Gallup TV-meter-panel* Alle tall avrundet til nærmeste tidelmange ulike konsepter.nyhetskanal.oss større fleksibilitet med tanke på kommendeMediehuset TV 2 har som målsetting å beholdeden sterke stillingen på markedet for tv-I oktober var TV 2-kanalene samlet større ennSatsingen har vært en suksess. TV 2 Nyhet-rettighetsforhandlinger.Kommersielle seerandeler*2006 2007reklame og samtidig bruke TV 2s merkevare-NRKs kanaler, det har tidligere bare skjedd iskanalen følger nyhetsbildet lokalt, nasjonaltAbonnementsmassen på TV 2 Sport er mer ennTV 2/TV 2 Zebra 65,0 65,8styrke til å etablere attraktive kanaler ogforbindelse med store fotballmesterskap påog internasjonalt hele døgnet, og er trolig endoblet sammenlignet med TippeligaprodukteneSBS 21,2 20,6produkter i betal-tv-markedet. Vi vil ta enTV 2. Nordmenn så gjennomsnittlig 2 timer ogav hovedårsakene til at en majoritet av seeresom ble solgt i 2006. Det er lagt vekt på å haMTG 13,8 13,5ledende rolle i et heldigitalisert tv-markedog sikre mediehuset en betaling fra de store34 minutter tv daglig i 2007, ned to minutterfra året før. Mediehuset TV 2 økte den dagligei aldersgruppen 15-59 år nå mener TV 2 harde mest komplette nyhetssendingene i Norgeprodukter som lever hele året, og det er derforogså satset på spansk fotball, La Manga-cup* Viser andelen av den totale seertiden brukt på de kommersielle kanaleneTV 2, TV 2 Zebra, TVNorge, FEM (Voice), TV3 og Viasat4 (ZTV).Kilde: TNS Gallup TV-meter-paneltv-distributørene som gjenspeiler TV 2-seertiden fra 49 til 50 minutter.(Norstat for TV 2, januar 2007). TV 2 Nyhet-og norsk håndball, samt en rekke magasinpro-kanalenes verdi for norske tv-seere.skanalen setter stadig nye seerrekorder, oggrammer som bygger på den friske og farts-I det kommersielle markedet styrket hoved-særlig i forbindelse med store hendelser somfylte sportsjournalistikken som kjennetegnerÅret 2007 innebar betydelig skjerping av kon-kanalen TV 2 posisjonen i 2006. Kanalensattentatet på Benazir Bhutto og angrepetTV 2-sporten.kurransen på det norske tv-markedet. Bådeandel av seingen på de tre store kommer-på Hotel Serena i Kabul, strømmet seerne tilNRK, MTG og SBS startet nye kanaler, og åpnin-sielle kanalene – TV 2, TVNorge og TV3 – blekanalen. På det meste har TV 2 Nyhetskanalen,OB-Teamgen av de digitale bakkesenderne i store deler66,1 prosent, den høyeste siden 2002. Ogsåsom foreløpig bare har en husstandsdekning påav Sør-Norge betyr vesentlig økt distribusjoni det kommersielle universet bestående av alleknapt 50 prosent, hatt en ukentlig seerdekningDa TV 2 Gruppen i 2005 sikret seg rettighetenefor en rekke av våre konkurrenter. Distribusjons-TV 2-kanalene, SBS-kanalene og MTG-kanalenepå 821 000.til all norsk fotball de neste årene, ble det tattfordelen TV 2 har hatt gjennom konsesjonenstyrket mediehuset TV 2 stillingen i 2007.en strategisk beslutning om å ruste opp medie-i det analoge bakkenettet, er i ferd med å bliOgså TV 2s hovedkanal trekker veksler på dethusets egen kapasitet på teknisk tv-produksjon.utlignet. Vi har forberedt oss på utviklingenMålinger av daglig nettodekning viser at all-omfattende nyhetsapparatet som er etablert iDette ville gi økt konkurranse på et markedved å lansere nisjekanaler samtidig som detmennkringkasteren TV 2 står i en særstillingmediehuset. Økonomien i TV 2 Nyhetskanalenpreget av monopoltendenser og gjøre osser lagt store ressurser i ytterligere styrking avi det kommersielle norske mediemarkedet.er ikke basert på seertall, men på en kombinas-mindre avhengig av eksterne produsenter i enprogramtilbudet på allmennkringkasteren TV 2.58,1 prosent av befolkningen benyttet segjon av annonsørenes ønske om å assosieresperiode da behovet for teknisk produksjonska-22 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 23


• BLOSSOM SPRINGER UT:Thea Blossom Kristensen drømmerom sirkusskole i Canada og jobbpå Cirque de Soleil. På audition forNorske talenter imponerte hun bådedommere og tv-seere med spenstigluftakrobatikk.24 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 25


pasitet økte voldsomt. Det ble vedtatt å rusteopp selskapet OB-Team, som i dag er i besittelseav fem topp moderne tv-busser.OB-Team hadde et godt år i 2007 og økteantallet produksjonsdøgn fra 491 til 639.Selskapet er den klart største produsenten avsport for de kommersielle kanalene i Norge, ogvokser også som produsent for andre programtyper,ikke minst på underholdningssiden.Etableringen av et eget Stockholmskontorhøsten 2007 markerer at OB-Team for alvorer blitt en sentral aktør på det skandinaviskemarkedet. Selskapet har inngått en omfattendeproduksjonsavtale med SVT med virkning fra2008. Dette er en type avtale som er sværtviktig for OB-Team, ettersom den gjør selskapetmindre sårbart for sesongmessige og andresvingninger i det norske markedet.OB-Team har hatt et svært godt samarbeidmed NRK Produksjon i 2007. OB-Team har entilsvarende leveranseavtale med NRK som medSVT og har årlig 40-50 produksjonsdager forNRK. I forbindelse med store og krevende fotballproduksjonerkjøper OB-Team tjenester fraNRK. Slik utnyttes de to allmennkringkasternesproduksjonsapparat til felles beste.FremtidsutsikterDen fragmenteringen av tv-markedet som viså tydelige effekter av i 2007, vil tilta ytterligerei styrke i 2008. Videre utbygging avdet digitale bakkesendernettet vil gi tilnærmetlandsdekkende distribusjon for mange flere tvkanalerog de små kanalene kommer i posisjontil å spise av de stores markedsandeler.I en slik situasjon blir attraktivt innhold endaviktigere. Her står vi overfor store utfordringerknyttet til kostnader og tilgjengelighet. Prisenpå de mest attraktive sportsrettighetene ersvært høy. Med den flerkanalstrategien TV 2har lagt til grunn, har vi bygd opp en bukett avkanaler som gjør oss i stand til å utnytte selvde mest omfattende rettighetsvolumene.Internasjonalt møter vi utfordringer ved at flereav de store film- og tv-produsentene er i ferdmed å bygge opp egne sluttbrukertjenester idirekte konkurranse med etablerte tv-kanaler.Disney har startet egne kanaler, Warner/HBO har varslet omfattende satsing på egnedistribusjonskanaler og flere andre studioerhar uttrykt lignende ambisjoner. Generelt blirproduktene tilgjengelig for publikum i mangeflere mediekanaler, og periodene fra et produkter tilgjengelig i et rettighetsvindu til det dukkeropp i et nytt, blir kortere og kortere.Dette er en av flere årsaker til at egenprodusertinnhold blir stadig viktigere for mediehusetTV 2. Vår nye strategiske nettsatsing innebærerogså at vi må satse på konsepter som kan levepå flere plattformer – tv, internett og mobil.Egenutviklede konsepter der vi selv kan styrepubliseringen og skape merverdi for seerne pånye plattformer, blir viktigere, det samme blirstore direktesendte begivenheter der det kanskapes direkte interaksjon med seerne.TV 2 har som målsetting å opprettholde sinsterke posisjon på markedet for tv-reklame,men vi gjør samtidig regning med at reklamemarkedetvil flate noe ut. Dersom TV 2 skalopprettholde sin markedsandel og sitt bredetilbud av kvalitetsprogrammer, er vi avhengigav flere inntektskilder. Vi er derfor glade forat vi i 2007 og starten av 2008 fikk inngåttviktige distribusjonsavtaler som gjenspeiler TV2-kanalenes verdi i tv-markedet.Den forventede kraftige veksten i omsetningenav nettreklame vil medføre press på tvsmarkedsandeler i reklamemarkedet. TV 2 måogså være forberedt på at fragmenteringen avtv-markedet medfører lavere markedsandel forTV 2 isolert. Vår distribusjonsfordel er utlignet,og kanaler som tidligere hadde begrensetdistribusjon vil kunne få betydelig vekst somfølge av utbyggingen av det digitale bakkenettetog avtaler mellom distributørene MTG ogCanal Digital.Internett og nye medierTV 2 har som målsetting å være en ledendeaktør på internett og landets ledende tilbyderav audiovisuelle tjenester på nett og mobil.For å tilrettelegge på best mulig måte for å nådisse målsettingene, ble det i 2007 vedtatt enomfattende restrukturering av virksomhetenpå hele forretningsområdet. Ved årsskiftet2007/2008 ble tv2.no, TV 2 Sumo, telefonivirksomhetenog tekst-tv overført fra TV 2Interaktiv til TV 2. Samtidig vil Nettavisen,Side2 og NA24 drives videre i selskapet MediehusetNettavisen, sammen med brukerbetaltetjenester som Me, Playray og TV 2 Singel.Selv om samkjøringen TV 2 Nettavisen varetablert som en av de 5-6 største målt i brukeroppslutning,var verken trafikkveksten ellerannonseinntektene i 2007 i tråd med vedtatte26 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 27


målsettinger. Dette aktualiserte behovet foren revitalisering av merkevaren TV 2 på nyemedieplattformer.Tv-konseptene skal produseres også for tv2.no,og vi skal benytte de mulighetene som foreliggerfor krysspromotering internt i mediehuset.Det skapes nå full integrasjon mellom tv2.no og tv-redaksjonene. Det er klare målsettingerå styrke tilbudet til yngre målgrupper ogtilrettelegge for betydelig økt interaksjon medbrukerne. Mediehuset TV 2 skal ha det mestattraktive innholdet av nyheter, sport, vært ogunderholdning på tv, nett og mobil.Det planlagte samarbeidet med Egmont ogA-pressen gjennom Mediehuset Nettavisen harsom målsetting å styrke eiernes samlede posisjongjennom utnyttelse av felles innhold ogdistribusjon. A-pressen, Egmont og TV 2 Gruppenutfyller hverandre både på innhold, tekniskkompetanse og distribusjon. Kombinasjonen avnasjonale og lokale nyhetsmedier, video, radio,magasininnhold og et vidt spekter av interaktivetjenester vil både gi stor redaksjonell styrkeog en bred portefølje av annonseprodukter.Etablerte nettsteder som Nettavisen og Side2står sentralt i denne satsingen.Et fruktbart samspill mellom TV2.no ogMediehuset Nettavisens nettsider blir et viktigsuksesskriterium for mediehusets samledetrafikk på internett.Mens televirksomheten tidligere har gitt sværtgode resultater for TV 2 Interaktiv, opplevdeområdet massiv omsetningssvikt i 2007, ihovedsak fordi ny og strengere håndheving avregelverket fra Lotteritilsynets side grep direkteinn i forretningsmodellen til det interaktive tvkonseptet”Sonen”, som tidligere har gitt godebidrag til selskapets økonomi.TV 2 Interaktiv, Telenor Mobil, Norges fotballforbundog Norsk toppfotball gjennomførte i2006 en nyskapende satsing på direktesendtfotball via mobilt internett, men fortsatt kan vislå fast at mobil som audiovisuell distribusjonskanalikke har tatt av slik mange aktører så forseg for bare få år siden.Med unntak for enkelte land i Asia er dette gjennomgangsmelodienverden over, og TV 2 har i2007 ikke iverksatt store nysatsinger på mobil.Vi har imidlertid tro på at dette markedet blirviktigere på sikt, og har ambisjoner om å skapeøkt interaktivitet på mobil og bli den foretrukneleverandøren av informasjons- og underholdningstjenestertil plattformen som håpefulltomtales som ”den tredje skjermen”.TV 2 SumoTV 2 Sumo er etablert som den klart ledendekommersielle web-tv-tjenesten i Norge, og blirogså et viktig redskap i arbeidet med å overføreTV 2s merkevare til tv2.no.Mens de fleste delene av TV 2 Interaktivsvirksomhet opplevde både omsetnings- ogresultatsvikt i 2007, doblet TV 2 Sumoomsetningen i forhold til 2006. Dette viserden åpenbare styrken som ligger i å dyrkeTV 2s komparative fortrinn på internett – vier etablert som en ledende leverandør avlevende bilder på alle plattformer.TV 2 Sumo vokste kraftig gjennom hele 2007,både på ip-tv og web-tv. Fotball er svært viktigfor TV 2 på denne distribusjonsplattformen, ogfotballproduktene ble restrukturert og betydeligstyrket med kraftig vekst i abonnementsmassensom resultat. TV 2 har utviklet sværtavanserte tekniske løsninger for TV 2 Sumo, ogi desember lanserte svenske TV4 sin kanal TV4Anytime basert på TV 2 Sumos tekniske plattform.Den teknologiske løsningen er etterspurtogså av andre tv-kanaler.Rettighetsmessig opplevde TV 2 Sumo et gjennombruddi 2007 da de fikk web-rettighetenetil den amerikanske actionserien ”24”. Dette varen milepæl i forhold til mediehusets ambisjonerom å tilby attraktivt innhold som assosieresmed TV 2 på flere plattformer.TV 2 TorgetTV 2 Torget leverer annonsetjenester påinternett og tekst-tv. Tradisjonelt har rubrikkannonserstått sentralt, men de siste par28 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 29


årene har tjenester for bedriftsmarkedet blittsatt stadig klarere i fokus. I 2007 sto bedriftsmarkedetfor over 70 prosent av omsetningeni selskapet.TV 2 Torgets ambisjon er å bygge et attraktivtnettsted for kjøp og salg der tilgangen til teksttvblir en viktig differensiator i markedet. Denoverordnede målsettingen er å ta en tydelignummer 2-posisjon i markedet etter markedslederenFinn. Finn samarbeider med de storeregionavisene, mens Zett samarbeider medlokalavisene til A-pressen. KatalogtjenestenDerDuBor.no blir etter planen en del av MediehusetNettavisen og dermed en direkte konkurrentav TV 2 Torget.Hovedårsaken til TV 2 Torgets vekst de sisteto årene er endret primærfokus fra tekst-tv tilinternett samtidig som satsingen på profilannonserfor næringslivet har vært en suksess.TV 2 Torget møter tøff konkurranse fra mangeaktører, men er godt posisjonert for å skapevidere vekst gjennom dyrking av sine komparativefortrinn og tilgangen til populære nasjonaledistribusjonskanaler.FremtidsutsikterIntegrasjonen av TV 2, tv2.no, TV 2 Sumo,mobil og tekst-tv skaper gode forutsetningerfor at mediehuset TV 2 skal nå ambisjonen omå bli Norges foretrukne leverandør av audiovisuelletjenester på nye medieplattformer.Med utgangspunkt i TV 2s merkevarestyrkeog en sterkere satsing mot yngre brukere, skalvi gjøre mediehuset TV 2 til en vinner også påinternett.Internett er, sammen med direktereklame,ventet å bli vekstvinneren på reklamemarkedetogså i 2008. Gjennom en revitalisert nettvirksomhet,tror vi mediehusets virksomheterkan ta sin relative del av denne annonseveksten.Vi tror også kombinasjonen av tv,internett, tekst-tv og mobil gjør oss i standtil å tilby en unik og variert portefølje avannonseprodukter.Annen virksomhetI tillegg til tv-virksomheten og forretningsdriftenpå nye medieplattformer, driver TV 2 investeringsvirksomhetgjennom TV 2 Invest og enbetydelig forretningsutvikling på flere områder.TV 2 Invest eier blant annet 79 prosent avværvarslingsselskapet Storm Weather Centerog 23 prosent av SBS Radio Norge, som driverKanal 24 og Radio 1.NTV og RiksTVAllmennkringkasterne NRK og TV 2 har værtpådrivere for digitalisering av bakkesendernetteti Norge. NRK, Telenor Media ContentServices og TV 2 Gruppen eier hver 1/3 avNTV, som har bygd ut det digitale nettet, ogav RiksTV, som er betal-tv-distributør i bakkenettet.Digitaliseringen av bakkenettet er viktigfordi den frigjør frekvensressurser, muliggjør etbredere tv-tilbud for større deler av befolkningenog skaper større konkurranse på distribusjonsmarkedet.Høsten 2007 åpnet de digitale bakkesenderne istore deler av Sør-Norge. Ved utgangen av årethadde 80 prosent av befolkningen tilgang tildigitale sendinger med vanlig antenne. Høsten2008 åpnes det digitale bakkenettet i restenav landet, og ved utgangen av 2009 er analogebakkesendinger historie. De analoge sendingeneforsvinner først i Rogaland, Østfold, Osloog Akershus våren 2008.Da NTV ble tildelt konsesjon for etablering avdet digitale bakkesendernettet, inngikk TV 2 ogKulturdepartementet en avtale om at TV 2 skalvære gratis tilgjengelig i bakkenettet ut 2009.Samtidig fikk TV 2 gjennomslag for viktigeprinsipper knyttet til likebehandling med vårekommersielle konkurrenter.RiksTV fikk bokstavelig talt en pangstart da kulturministerTrond Giske og samferdselsministerLiv Signe Navarsete fyrte av startpistolen underden offisielle åpningen av nettet i Rogaland1. september 2007. Interessen for å ta inndigital-tv med vanlig antenne var så stor atprodusentene av mottakere ikke klarte å dekkeetterspørselen. Ved årsskiftet ble imidlertidtilgangen på mottakere stor nok til å dekkeetterspørselen, og allerede i slutten av januar2008 passerte selskapet den første storemilepælen med 100 000 kunder.RiksTV har som målsetting å bli en ledendetv-distributør i Norge, og tror det er realistisk ånå et sted mellom 500 000 og 800 000 kunderfem år etter lansering. Dagens salgstakt gjørat selskapet ligger godt an til å kunne nå dennemålsettingen.Når det digitale bakkenettet høsten 2008åpnes også i Nord-Norge og Agder-fylkene, vil98 prosent av husstandene og 87 prosent avhyttene ha mulighet til å ta inn et stort utvalgdigitale tv-kanaler med vanlig antenne. RiksTVhar vesentlige konkurransefortrinn i markedetfor seere som ønsker å se tv flere steder, oggir store rabatter for kunder som tegner flereabonnement.Storm Weather CenterStorm Weather Center er etablert som Skandinaviasstørste og Europas nest største kommersielleværselskap. Selskapet leverer et bredtspekter av værtjenester til offshore-, medie-og energibransjen. Storm er den ledendeleverandøren av værvarslingstjenester tilskandinaviske aktører på energisektoren, og erleverandør til de aller fleste oljefeltene på norsksektor. Selskaper som StatoilHydro, BP Norge,ENI Norge, Total Norge og Exxon Mobil Norgestår alle på Storms kundeliste.For å skape økt nærhet til de største offshorekundene,etablerte Storm kontor i Stavangeri begynnelsen av 2007. I januar 2008ble virksomheten utvidet med etablering av etOslo-kontor med åtte ansatte.Storm har i flere år vært markedsleder på detnorske mediemarkedet, og er nå også på vei inni Sverige. Aftonbladet, Sveriges største avis, erStorm-kunde fra og med 2008.Mosart MedialabTV 2 har selv utviklet programvaren ogsystemløsningene for automatisert avviklingav TV 2 Nyhetskanalen. Produktet har vaktinteresse i bransjen, og i 2007 ble selskapetMosartMedialab etablert for å skape kommersiellaktivitet basert på utviklingsarbeidgjort i TV 2.Det er allerede inngått kontrakt med TV 2Danmark om leveranse av programvarenMosart, et av de få eksisterende automatiseringssystemeneder nyhetsendingene kanavvikles på en meget kostnadseffektiv. Flereandre kanaler har også vist interesse forproduktet.30 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 31


Trender påtv-markedetDet kreves ingen spesialinnsikt i mediebransjenfor å kunne si at tv-markedet eri endring. Ganske trygt er det også å si at”konkurransen på tv-markedet ble ytterligeretilspisset i året som gikk”. Vi sier dethvert år, og det blir litt sannere for hvergang.Å skille reelle trender fra krusninger begynnerderimot å bli litt mer krevende. Og for åkunne blinke ut de bølgene som vil skylle innover bransjen og snu opp ned på etablertesannheter, kreves det beste både fra tro ogvitenskap i tillegg til is i magen og trinnløs sansfor timing. Sparker mobil-tv noensinne fra?Krever alle HD-TV i morgen? Lever reality-tvi beste velgående, eller er det bare liket somrykker? Forlater seerne oss for godt? Kanskjekommer kongen?For å starte trygt og godt i beste årsrapportsjargong:2007 var et særdeles spennende år inorsk tv-bransje.Der var den overstått.Videre: Alle de store aktørene lanserte nye tvkanaler.MTG kom med Viasat4, SBS med FEM,NRK med NRK3 og ubeskjedent nok bidro vi selvbåde med TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport.Fortsatt på trygg grunn.Vi kjører på: Digitaliseringen av bakkesendernettetga plass til flere nye tv-kanaler. Nårnettet er ferdig digitalisert, vil så godt somsamtlige husstander i landet kunne ta inn flerekanaler med vanlig antenne – hvis de ønskerdet. Det betyr økt distribusjon for mange slik atde små kanalene kommer i posisjon til å spiseav de store. HVIS innholdet appellerer til norsketv-seere. Det har vi nemlig tenkt å gjenta noenganger: Norske tv-seere er kresne. De ser ikkehva som helst.De distribusjonsmessige endringene i markedetgir oss utfordringer og muligheter. Vi kan tilbyvåre nye kanaler til hele befolkningen og skaffeoss nye inntektsstrømmer. Utfordringen erselvsagt at antall konkurrenter som tilbys tilhele befolkningen også øker, slik at allmennkringkasterenTV 2s posisjon blir tøffere åforsvare. Fragmenteringen det har vært snakketom i så mange år sparket skikkelig fra i 2007– fordi det digitale bakkenettet ga fødselshjelp.De andre kanalene enn ”de fem store” (NRK1,NRK2, TV 2, TVNorge og TV3) økte sin samledemarkedsandel fra 10,5 prosent i 2006 til 15,3prosent i 2007. Det er forholdsvis mye, mendet positive sett med TV 2-øyne er at TV 2Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport stobak mer enn 1/3 av denne økningen.Betryggende er det også å vite at blant husstandenesom har tilgang til alle de fem storekanalene, har TV 2 i dag en markedsandel på26,8 prosent. Det forteller at vi har styrke til åbite fra oss også der konkurransen er tøffest.Seerne som forsvantEt av de heteste temaene i fjor – i alle fall detførste halvåret – var seerne som forsvant. Særligvåre konkurrenter i annonsemarkedet synestemaet var hett. Det kan hende nedgangen i tvseingenfra midten av 2006 var starten på entrend. Det kan også hende at tv-tilbudet ikke vargodt nok. For hvis vi løfter blikket og inntar etperspektiv knyttet til år og ikke til måneder, hartv-seingen i Norge holdt et stabilt, høyt nivå.Gjennomsnittsnordmannen så 2 timer og 34minutter tv daglig i 2007. Det var to minuttermindre enn i 2006, men like fullt mer enn snittetfor de 15 årene TV 2 har eksistert og høyereenn samtlige år i perioden 1993-1999.Vi ser også at tv-seingen økte kraftig igjenandre halvår 2007 og i starten av 2008.Kanskje fordi tv-kanalene la mer penger i potten,kanskje fordi det digitale bakkenettet ogflere kanaler skapte økt interesse, kanskje fordidet etter en stund ble for slitsomt å være sinegen redaktør? Kanskje tv-seeren slett ikke vardød, men bare tok seg en liten dupp? Krusningeller trend, potet eller potitt, hvem vet? Det vii alle fall vet, er at mediemarkedet har en unikevne til å absorbere nye tilbud. Samtidig sominternett har gått fra ”hæ?” til allemannseie,har tv-seingen holdt seg stabil.Gjennomsnittsnordmannensdaglige seertid2007 1542006 1562005 1642004 1572003 1642002 1572001 1582000 1631999 1491998 1511997 1441996 1501995 1431994 1401993 133TV 2-kanalenes* seertid (minutter)4850 49 49 502003 2004 2005 2006 2007* Omfatter TV 2, TV 2 Zebra/TV 2 Xtra, TV 2 Filmkanalen ogTV 2 Nyhetskanalen. TV 2 Sport er ikke inkludert.32 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 33


Det vi også tror, er at nordmenn vil fortsetteå se tv så det holder dersom tilbudet er godtnok. For det vi kan gjenta til det kjedsommelige,er dette: nordmenn vil ha det innholdet somengasjerer, uavhengig av hvor det blir levert.Kanskje var det derfor TV 2-kanalenes samlededaglige seertid økte fra 49 til 50 minutter i2007?Det vi også kan si med sikkerhet – det er bareå titte i kostnadsregnskapet til en hvilken somhelst norsk tv-kanal – er at det er blitt langtmer krevende å holde seertiden høy. Det vardenne konkurransen igjen: Vi må kunne tilbynoe seerne ikke finner noen andre steder. Ettersomalle andre tv-kanaler må tenke på akkuratsamme måte, kan vi trygt si at innsatsen erhøynet: Det koster mer å holde fortet, det gårflere liter på mila og reven lusker i tunet. Vimå skille oss ut, vi må investere i de programtypenesom skaper engasjement og tiltrekkerde store seermassene.InnholdstrenderSamtidig må vi forberede oss på en utflatingav veksten på reklamemarkedet. Det betyr attv-virksomhet blir en krevende balansekunst:Hvordan tilby det mest attraktive innholdet ogsamtidig utvikle sterke nok inntektsstrømmertil å kunne fortsette å finansiere det mest attraktiveinnholdet.Tilstedeværelse og engasjement er tonøkkelord. Vi tror det blir stadig viktigere å væretilstede der det skjer med programtyper somkan skape innlevelse: store sportsbegivenheter,nyheter og direktesendt underholdning derseerne selv kan være med på å påvirke innholdog utfall. TV 2 hadde millionoppslutning meden rekke forskjellige underholdningsprogrammeri 2007, og en EM-finale i håndball eller enkvalifiseringskamp i fotball er fortsatt i stand tilå gi den store fellesskapsfølelsen bare tv-bilderkan skape.Kontroll er et annet nøkkelord. De storeprodusentene i Hollywood går i økende graddirekte mot sluttbruker. Disney har egne tvkanalerog flere andre store studio har varsletomfattende satsinger på nettbaserte sluttbrukertjenester.Filmer og dramaserier blir kjapttilgjengelig på internett og DVD og mindreviktig for tv-kanalene i konkurranse med andremedieplattformer.Det betyr ikke at drama plutselig blir uviktig.Drama utgjør fortsatt mer enn 1/3 av sendeflatenpå TV 2, og en serie som Hotel Cæsarhar bedre seertall enn på lenge. Men det betyrat utenlandsk drama blir mindre viktig forkanalenes egenart og mindre viktig som dragerav store, samtidige seermasser.Risiko er et annet sentralt begrep. Hvor myeskal vi satse på egenutviklede tv-formater?Disse er viktige fordi de gir oss full kontroll – vikan selv styre publiseringen og sitter på allerettighetene. Slik kan vi tilby mer av det vi ersikre på at ingen andre har. Når tv-sendingener over, tilbyr vi mer eksklusivt stoff på tv2.no.Egenutviklede formater er skreddersydde forå utvikle nye inntektsstrømmer. Men de erogså risikable. De tar lang tid å utvikle, de erkostbare – og du har ingen garanti for suksess.Kjøp av internasjonale formatrettigheter – somIdol – er tryggere fordi vi vet hva vi får. Vi fåren velprøvd verdenssuksess, men ikke sammekontroll over publisering og utnyttelse av rettighetene.Kampen for å skille seg ut må føres langsen rekke fronter og vi må hele tiden holde etvåkent øye med forsyningslinjene: Kommer detnok ressurser inn?Når alle kanalene når ut til alle, gjelder detvirkelig å være den som kan omskrive BruceSpringsteens strofe: 57 channels (And Nothin’On).34 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 35


Nyheten omen suksessHvem har det mest komplette tilbudetav nyhetssendinger? (prosent)1544411539461. januar 2007 1. januar 2008Hvem har de bestenyhetssendingene? (prosent)6 941 4650 451. januar 2007 1. januar 2008Hvem har nyhetsreportere tilstede der det skjer? (prosent)3438 334128261. januar 2007 1. januar 2008Da TV 2 lanserte Norges første nasjonalenyhetskanal i januar 2007, manglet det ikkepå advarsler. Det ville bli for dyrt, kanalenville ikke få seere og bare husk hvordandansk TV 2 hadde slitt! Etter et års drift kanvi trygt slå fast at TV 2 Nyhetskanalen stårstøtt på bena.Mange av advarslene mot TV 2 Nyhetskanalenkom fra eksperter som misforsto konseptet.TV 2 Nyhetskanalen er ingen ratingkanal somlever av den løpende, daglige seingen. TV 2Nyhetskanalens eksistens er berettiget av atmange annonsører gjerne vil assosieres meden seriøs og troverdig nyhetsformidler og avdistribusjonsinntekter som kommer fordi det erviktig for mange nordmenn å ha tilgang til ennorsk nyhetskanal når det skjer noe spennendei nyhetsbildet.Om TV 2 Nyhetskanalen ikke er en ratingkanal,er tallenes tale likevel klar: Kanalen dekker etbehov i befolkningen. Kanalen ble distribuerttil under 50 prosent av de norske husstandenei 2007, men oppslutningen var bedre enn vihadde turt håpe på:• En halv million seere i snitt per uke• På det meste nesten 800 000 seere i uken• 253 000 seere nyttårsaften – i snitt fulgtede sendingen tre kvarter hver• Samlet markedsandel på 0,5 prosent• TV 2 Nyhetskanalen har større markedsandeli Norge enn Sky News i Storbritanniaog CNN i USAMed andre ord: slett ikke verst for en kanal somikke lever av seertall.Kvalitet hele døgnetTV 2 Nyhetskanalen har på mange måterforandret nyhetsstrømmen i Norge. For førstegang er kvalitetsnyheter på tv tilgjengelig heledøgnet. TV 2 Nyhetskanalen følger de viktigstesakene i Norge og verden tett og fra time tiltime. I tillegg til nyhetsoppdateringene har viegne programmer som ”Økonominyhetene”,”Ukeblikk” og utenriksmagasinet ”Korrespondenten”.TV 2 Nyhetskanalen har hatt 3000 gjester pået år og har knyttet til seg ekspertise i alle deviktige norske forsknings- og fagmiljøene.Vi har økt antall stemmer og fjes i nyhetsbildetbetydelig.Bakgrunnen for etableringen av kanalen varat nyhetsmarkedet og tempoet i nyhetsformidlingenhar endret seg radikalt de sisteårene. Et utall nettsteder tilbyr løpende oppdateringerog andre mediehus satser tungt påweb-tv. Mediebrukerne ønsker å bli oppdatertnår det skjer, ikke når kveldsnyhetene starter.Vi valgte å ta tyren ved hornene og ta en lederrollei utviklingen. Alternativet – som ikke varnoe alternativ – var å sitte stille og vente påde langsiktige effektene av at andre tar overmarkedet for umiddelbar publisering. Den somtviholder på faste tidspunkter for publisering,taper mye av relevansen som hendelsesformidler.Det ekspertene selvsagt har rett i, er at TV 2Nyhetskanalen koster. Seriøs journalistikk ernoe av det dyreste man kan drive med og visatser på kvalitet. Foreløpig koster det ikke merenn det smaker. I tillegg kommer den positiveeffekten seriøs nyhetsdekning har for mediehusetsprofil. Den er vanskelig å måle, men vi eroverbevist om at den er viktig fordi det først ogfremst er nyhetsdekningen og aktualitetsprogrammenesom skiller oss fra de kommersiellekonkurrentene.Satsingen på TV 2 Nyhetskanalen betyr ikkeat hovedsendingene på TV 2 nedprioriteres.Det er her vi i stor grad vil slippe de originale,avslørende egensakene som alltid vil væreen uhyre viktig del av journalistikkens samfunnsoppdrag.Men TV 2 Nyhetskanalen giross helt nye muligheter til å følge opp dissesakene gjennom døgnet. Med analyser, intervjuer,debatter og stadige oppdateringer.Etter ett år med TV 2 Nyhetskanalen, svartetv-seerne for første gang at TV 2 hadde detbeste og mest komplette nyhetsbildet. Tidligerehar NRK kommet best ut i slike undersøkelser.Vi tror TV 2 Nyhetskanalen er med på å gi ossdet redskapet som skal til for å være best.TV 2/TV 2 NyhetskanalenNRK/NRK1/NRK2Vet ikke/andreKilde: Norstat. Seere i aldersgruppen 15-59 år.36 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 37


Mulighetenesmarkedeksplosiv vekst de siste årene og nettet erkamper fra Adeccoligaen og kvinnenes Topp-spådd å være reklamevinneren også i åreneserie, landslagets hjemmekamper og de størstefremover.oppgjørene fra Primera Division i Spania. Tilsommeren følger vi hvert spark på ballen iMulighetene nettet gir for direkte interaksjonFotball-EM i Sveits og Østerrike.med brukeren er viktig med tanke på den overordnedemålsettingen om å øke mediehusetsPå TV 2-Sportens websider kommer brukerneinntekter fra direkte brukerbetaling. Og mulig-også i direkte kontakt med TV 2s kommenta-hetenes marked har blitt stort: I 2007 haddetorer og eksperter og kan forlyste seg med spill87 prosent av befolkningen tilgang til internett,og konkurranser.66 prosent brukte det på daglig basis.tv2underholdning.noDe forretningsmessige målsettingene baknettoffensiven er tredelt:Også TV 2 Underholdning har et eget video-• skape trafikkvekstsenter på tv2.no. De som gikk glipp av naboens• øke annonseinntekteneIdol-audition eller lillebrors opptreden i Norske• videreutvikle de betydelige inntekts-talenter, finner videoene blant mange andrestrømmene TV 2 Sumo har skapteksklusive klipp.tv2nyhetene.noTV 2s underholdningsavdeling lager egne program-Daglig internettbruk, 12 + (prosent)666155Relanseringen av nettportalen tv2.no var etviktig strategisk løft for mediehuset TV 2.Målet er å revitalisere merkevaren TV 2 pånettet og bli den foretrukne leverandøren avunderholdning og vær. Forbindelsen mellomtv og nett er mye tydeligere – vi publiserer detbeste fra TV 2-universet tilrettelagt for beggeplattformer. TV 2s unike tilgang til levendePå tv2.no kan du se og lese nyheter akkuratnår det passer. De nye nettsidene gir degTV 2-Nyhetene akkurat slik du kjenner dem framer for web, blant annet Being Thomas Giertsensom tar deg med bak kulissene i Norske talenter.Kjersti Bergesen og håndtverkerne bak Tid for• NORSKE WEB-TALENTER:Med TV 2s nye nettoffensiv fårnorske talenter være talentfullebåde på tv og internett. Nett-2732364247levende bilder til norske nettbrukere.TV 2 er en av landets sterkeste merkevarer oger daglig i kontakt med store deler av befolk-bilder gjenspeiles på nettet i en helt annen gradenn tidligere. Både gjennom et fyldig gratistilbudog gjennom betalingstjenesten TV 2 Sumo.skjermen: seriøse, kjappe og alltid oppdaterte.I tillegg legges det ut mye stoff som ikke ersendt på tv og et omfattende, søkbart arkivmed tidligere nyhetssaker.hjem lager nyttige videotips om oppussingeksklusivt for tv2.no. Og fra alle de storeTV 2-suksessene vil det bli produsert fyldigekstramateriale for nettet. Videodagbøker fraredaksjonene er integrert medtv-redaksjonene og lager egnespesialproduksjoner for internett.914ningen. Vi har en omfattende produksjon avlevende bilder fra nyheter, sport, underholdningProsjektlederne for TV 2s programmer er nåogså prosjektledere for tv2.no. Unike TV 2-ret-Alle TV 2-reporterne, fra Øyvind Brigg i Wash-Farmen, betroelser fra Jakten på kjærlighetenog mye annet. Nett og tv skal jobbe sammen98 99 00 01 02 03 04 05 06 07Kilde: TNS Gallup Forbruker & Mediaog vær. Potensialet til å bli en vinner på vekstmarkedetinternett er til stede i fullt monn.tigheter utnyttes på nettet i mye større grad enfør og det satses stort på eksklusiv innholdsutviklingrundt kjente, norske programkonsepter.ington til Egil Pettersen i Tromsø, skal rapporterebåde for tv og nett. Og på tv2nyhetene.nokan brukerne komme i direkte kontakt medfor å gi brukerne merverdi. Målsettingen er åskape Norges beste underholdningsside.Nye tider krever nye arbeidsformer. For å leggeTV 2s reportere.tv2veret.noUnike ukentlige brukere, 12 +,største norske mediehustil rette for at TV 2 skal kunne ta samme posisjonpå nettet som på tv, er det gjennomførten omfattende restrukturering av nettvirksom-TV 2-organisasjonen har vært igjennom enmental omstillingsprosess som er en nødvendigforutsetning for å lykkes med nye satsinger.tv2sporten.noPå tv2.nos nye værsider tilbys gratis værmeldingfor hele kloden. Den søkbare værtjenesten2.000.000heten i mediehuset:Vi går fra tv-kanal til multimedieplattform.Sporten på tv2.no vil være først med det sisteinneholder åtte millioner stedsnavn og via det1.750.000• tv2.no, TV 2 Sumo, tekst-tv og telefoniFra å være primært programskapere til å bliog best på det viktigste fra sportens verden.interaktiv kartet kan man søke seg frem til sin1.500.000er overført fra TV 2 Interaktiv til TV 2produsenter av informasjons- og under-TV 2-Sporten på nettet vil være like solid,egen terrasse. Time-for-time varsel eller ti dag-1.250.000• nettredaksjonene for tv2.no er integrertholdningsprodukter for flere mediekanaler.nyhetsjagende og ærgjerrig som vi kjenner demers langtidsvarsel, det er helt opp til brukeren.1.000.000i tv-redaksjonenefra tv-skjermen. Her får brukerne alle de viktige750.000• Side 2 og Nettavisen er videreførtAmbisiøse målnyhetene fra fotballbanen, sykkelsirkuset,tv2veret.no gir også ekstremvarsel og klima-,500.000i Mediehuset Nettavisen, som blir etbokseringen, håndballparketten og en rekkeuv- og pollenvarsel og inneholder nyttige250.000rendyrket nettselskapInternett står sentralt i TV 2s strategiskeandre sportsarenaer.værkalkulatorer. Og som på alle andre deler2003 2004 2005 2006 2007VG NettDagbladet.noTV 2 Nettavisen*NRK.noAftenposten.no* Viser brukertall for samkjøringen TV2.no/Nettavisen/Side2. 2006 inneholdertall for Spraydate. Fra og med 2008 skilles TV2.no ut i egne målinger.Kilde: TNS Gallup Forbruker & MediaNye tv2.no ble lansert i mars 2008. Den nyeportalen tar opp i seg hovedtrekkene fra detTV 2 seerne kjenner fra tv-skjermen og skaperet komplett nettunivers med nyheter, sport,forretningsstrategier av flere grunner. Denteknologiske utviklingen gjør at skillet mellommedieplattformene viskes ut. Mediehuset TV 2konkurrerer ikke lenger på et adskilt tv-marked.Omsetningen av nettreklame har hatt enEn flunkende ny fotballguide gir alt man måttebegjære av statistikk og fotballfakta og det nyeLIVE-senteret sender samtlige Tippeligakamperdirekte. Her blir det også sendt en rekkeav tv2.no – værportalen er full av gratis video.Brukerne finner programmer produsert kun forweb, bakomstoff, blogger, bilder, spill, konkurranser,tester og mye mer. Det er bare å sivelkommen!38 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 39


Styrets beretningMediehuset TV 2Mediehuset TV 2 er Norges største kommersielletv-aktør og en sentral tilbyder av informasjons-og underholdningsprodukter på nyemedieplattformer. Med en daglig brukeroppslutningpå 70 prosent av befolkningen erTV 2 etablert som landets største kommersiellemediehus.For å opprettholde mediehuset TV 2s sterkeposisjon i reklamemarkedet og samtidig blisterkere rustet til å ta økte andeler av et stortog voksende marked for betal-tv, har en uttryktflerkanalstrategi ligget til grunn for virksomhetende siste årene. Vi har satset på nye tvkanaler,offensiv produktutvikling på internettog erverv av omfattende rettighetspakker medkjøpet av norsk fotball som den største enkeltinvesteringen.Også i 2007 ble det foretattstrategisk viktige investeringer i to nye tvkanalerog en fornyet nettoffensiv i mediehusetTV 2. TV 2 Nyhetskanalen ble lansert i januarog abonnementskanalen TV 2 Sport i mars.Den pågående digitaliseringen av bakkesendernettetvil bidra til ytterligere skjerpet konkurransepå tv-markedet. Det blir plass til flerenye tv-kanaler og flere etablerte kanaler vil fåtilnærmet riksdekkende distribusjon. Samtidigøker konkurransen fra sterke internettaktørerog web-tv-satsinger i andre mediehus.Omsetningsveksten i konsernet var solid i2007, samlede inntekter økte med 13 % ogendte på 2 614 millioner. Reklameinntekteneøkte med 6 % og veksten i TV 2s omsetningav tv-reklame var høyere enn markedsvekstenpå området. Andre inntekter, da i hovedsakbrukerbetaling og distribusjonsinntekter, øktemed 52 % fra 2006.Kostnadsveksten i konsernet var 15 % ogsamlede driftskostnader endte på 2 623 millioner.Driftsresultatet ble minus 9 millioner,ned 37 millioner fra året før. Resultatet førskatt ble minus 25 millioner, ned 81 millionerfra året før. Resultatet etter skattekostnad ogminoriteter ble 77 millioner, opp 13 millionerfra 2006. Ikke tidligere bokført utsatt skattefordeli Kanal 24 ga en positiv regnskapsmessigeffekt i 2007 og er hovedårsaken til at skattekostnadener bokført med et pluss på64 millioner.TV 2 AS er fortsatt den største bidragsytereni positiv retning til konsernregnskapet, ogselskapet fikk i 2007 et driftsresultat på235 millioner kroner. Dette er likevel ennedgang på 61 millioner fra rekordåret 2006.Dette skyldes primært at den økte konkurransenpå tv-markedet gjorde det nødvendigå styrke sendeskjemaet ytterligere samtidigsom en kraftig økning i pensjonskostnadenega en betydelig negativ effekt.Gjennom mediehuset TV 2s flerkanalstrategistår vi bedre rustet til å tåle disse utfordringene.I 2007 fikk TV 2-kanalene en samletseerandel i riksuniverset på 32,3 prosent, enøkning på 0,8 prosentpoeng fra 2006 og vårhøyeste andel noensinne. Den kommersielleseerandel økte også med 0,8 prosentpoeng fra2006 og endte på 65,8 prosent. Den samlededaglige seertiden på TV 2-kanalene økte fra49 til 50 minutter i 2007, mens totalmarkedetgikk marginalt tilbake fra 156 til 154 minutter.Til tross for at mediehuset TV 2 er etablert medflere sterke merkevarer på internett, hadde TV 2Interaktiv et svakt år i 2007 med omsetningssviktpå flere områder. Driftsresultatet bleminus 20 millioner, en nedgang på 51 millionerfra foregående år.Omsetningssvikt, nedskriving av verdien påkonsesjonen og restruktureringskostnader gaet driftsresultat på minus 129 millioner kroneri Kanal 24, ned fra minus 76 millioner i 2006.Flerkanalstrategien har i 2007 bidratt til å giTV 2 en sterkere posisjon på mediemarkedet,men sammen med sviktende omsetning iKanal 24 og TV 2 Interaktiv har nysatsingenebidratt til et svakt driftsresultat i 2007.TV 2 Zebra økte inntektene fra 99 til 263millioner og fikk et driftsresultat på minus89 millioner. Dette er en forbedring i forholdtil året før på nesten 100 millioner.40 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 41


kommersielle kanalene TV 2, TVNorge og TV3forhold til de Tippeligaproduktene som ble solgtble 66,1 prosent, den høyeste andelen sideni 2006.2002.Kanalen TV 2 Zebra satser på norsk fotballEtter en periode med nedgang i tv-seingen iog programmer rettet mot yngre målgrupper.Norge, økte nordmenns tv-konsum igjen i andreKanalens markedsandel økte med 1,1 prosent-halvår 2007. TV 2 lyktes godt med alle sinepoeng til 2,4 prosentpoeng i 2007.store underholdningssatsinger. I oktober varTV 2-kanalene samlet større enn NRK-kanalene,TV 2 Zebra AS er et viktig instrument i å utviklenoe som tidligere bare har skjedd i forbindelseøkte inntektsstrømmer fra distribusjon ogmed store fotballmesterskap der TV 2 har hattbrukerbetaling og selskapets inntekter øktesenderettighetene.med 166 prosent til 263 millioner i 2007.Driftsresultatet i 2007 ble minus 89 millioner.TV 2 lanserte i januar 2007 Norges førsteSammenlignet med 2006 er dette opp franasjonale nyhetskanal. Selv med en hus-minus 182 millioner.standsdekning på under 50 prosent fikkkanalen en markedsandel på 0,5 prosent ogOB-Teamhadde en gjennomsnittlig ukentlig seeroppslutningpå 494 000 seere.I forbindelse med TV 2s kjøp av omfattendenorske fotballrettigheter i 2005, ble det tattTV-kanalen TV 2 er Norges suverent størsteen strategisk beslutning om å ruste oppkommersielle medium og 60,2 prosent avTV 2s egen kapasitet på teknisk tv-produksjon.Selv om mediehuset TV 2 i 2007 styrketposisjonen på tv-markedet, konstaterer styretat lønnsomhetsutviklingen samlet har vært forsvak og at utviklingen innenfor forretningsområdetnye medier ikke har vært tilfredsstillendeverken når det gjelder inntekts- eller brukervekst.Det ble i 2007 derfor iverksatt enomstrukturering av organisasjonen med tankepå integrert virksomhetsstyring og publiseringpå flere medieplattformer. Ved årsskiftet2007/2008 ble tv2.no, web-tv-plattformenRegnskapene for TV 2 AS, TV 2 Zebra AS, TV 2Interaktiv AS, Kanal 24 Norge AS, TV 2 TorgetAS og Storm Weather Center AS er 100 %konsolidert i konsernregnskapet, mens Norgestelevisjon AS og RiksTV AS er ført med våreierandel som tilknyttede selskaper. Konsernregnskapetfor 2007 er avlagt etter IFRS, mensde enkelte selskapsregnskap fortsatt avleggesetter NRS.TV 2 ASbefolkningen benyttet seg daglig av TV 2-kanalens programtilbud i 2007. Neste kommersielleenkeltmedium på listen, avisen VG,hadde en daglig nettodekning på 31 prosent.TV 2s sterke posisjon i befolkningen gjenspeilesogså av at TV 2 for tredje år på rad kompå førsteplass i Synovate MMIs undersøkelse avstore norske bedrifters omdømme. 76 prosentav befolkningen oppga at de hadde et godttotalinntrykk av TV 2.OB-Team investerte i fem topp moderne tvbusserog selskapet er nå en betydelig aktørpå det skandinaviske markedet for teknisktv-produksjon.2007 var et godt år for OB-Team. Primært somen konsekvens av fotballavtalen økte antalletproduksjonsdøgn fra 491 til 639. TV 2 og NRKer fortsatt selskapets største kunder. Etableringenav et eget Stockholmskontor høsten 2007og en rammeavtale med den svenske allmennkringkasterenSVT markerer for alvor OB-Teams• VERTSKRINGKASTER:TV 2 og OB-T eam hadde etmannskap på 150 i sving undermennenes Håndball-EM i 2008.TV 2 var vertskringkaster ogansvarlig for den internasjonaleproduksjonen av 48 kamper på tidager. I en bransje der bestillingsfrister et ukjent begrep, kjøptetil slutt nærmere 50 kringkasteresendinger i forskjellig omfang.TV 2 Sumo, tekst-tv og telefoni-virksomhetenTV 2 Zebrainntreden på det svenske markedet.overført fra TV 2 Interaktiv til TV 2. AndreTV 2s inntekter økte med knapt 7 prosent fraonlineaktiviteter, blant annet merkevarene2006 og endte på 2 187 millioner kroner. Kost-TV 2 Gruppen eier 55 prosent av TV 2 Zebra AS,OB-Team omsatte for 79 millioner i 2007,Nettavisen og Side2, samles i datterselskapetnadene økte med drøyt 11 prosent til 1 952som er ansvarlig for den kommersielle driftenopp fra 61 millioner året før. Driftsresultatet bleMediehuset Nettavisen, som er etablert i sam-millioner. Hovedårsakene til kostnadsveksten erav tv-kanalene TV 2 Zebra og TV 2 Sport. Tele-6 millioner, på linje med foregående år.arbeid med Egmont og A-pressen.økte pensjonskostnader og behovet for å styrkenor Media Content Services eier de resterendesendeskjemaet i et tøffere konkurranse-klima.45 prosent av aksjene. TV 2 er redaksjoneltKanal 24Det ble ved utgangen av 2007 iverksatt tiltakDriftsresultatet ble 235 millioner, som er nedansvarlig for begge kanalene. For å bygge lang-som med effekt fra 2009 skal redusere den61 millioner fra rekordåret 2006.siktige verdier basert på kostbare sportsret-Til tross for positiv lytterutvikling i første halvårsamlede ressursbruken med 150 millioner. Dettigheter ble den nye abonnementskanalenble også 2007 et svakt år for Kanal 24. Etterer en forutsetning for kostnadsreduksjonene atTV 2 opprettholdt en høy markedsandel i 2007,TV 2 Sport etablert i mars 2007. Kanalen sat-å ha satset betydelige ressurser på radiodriftmediehuset TV 2s konkurransekraft ikke skalmen gikk naturlig nok noe tilbake i takt medser på norsk og spansk fotball, håndball, sykkel,de siste årene har TV 2 Gruppen erkjent atsvekkes og at de sterke markedsposisjoner somat det samlede norske tv-tilbudet til publikuminternasjonale fotball- og håndballmesterskapresultatene av satsingen ikke har levd opp tiler etablert skal forvaltes videre på best muligøkte. Kanalen fikk en markedsandel i riksuni-og magasin- og nyhetsprogrammer fra TV 2-forventningene. Ved slutten av 2007 inngikkmåte.verset på 28,9 prosent, ned fra 30,1 prosentSporten. Utviklingen i abonnementsmassenTV 2 Gruppen en avtale med SBS Radio deri 2006. Kanalens andel av seingen på de trei 2007 var svært positiv, med en dobling idriften av Kanal 24 ble slått sammen med SBS’42 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 43


eksisterende radiodrift. TV 2 Gruppens eierandeli SBS Radio Norge, som i tillegg til Kanal 24også omfatter Radio 1, er 23 prosent. Denneavtalen ble sluttført primo mars 2008.Målet er at kombinasjonen av Kanal 24sriksdekkende konsesjon, Radio1s lokalekonsesjoner og SBS’ dokumenterte kompetansepå kommersiell radiodrift kan etablereen sterk aktør både nasjonalt og lokalt. TV 2har en salgsopsjon og SBS en kjøpsopsjon medmulighet for overtagelse av hele selskapet på etsenere tidspunkt. Det er avtalt en beregning avselskapsverdien basert på resultatutviklingenmed et minimumsnivå for vår eierandel på60 millioner.Kanal 24 hadde en omsetning på 61 millioneri 2007, ned fra 68 millioner året før. Omsetningssviktenskyldtes sviktende lyttertall.Den daglige lytterdekningen sank fra 457 000i 2006 til 391 000 i 2007. Driftsresultatetble minus 129 millioner etter nedskriving avverdien på selskapets riksdekkende konsesjonog avsetninger til restruktureringskostnader iforbindelse med salg av selskapet.TV 2 InteraktivDen økonomiske utviklingen for TV 2 Interaktivvar svak i 2007. Selskapet klarte ikke å ta utvekst i annonseinntekter fra et marked preget avkraftig vekst. Samtidig opplevde telefonivirksomhetenkraftig omsetningssvikt, i stor grad somfølge av behovet for å etterkomme strengereregelfortolkning fra Lotteritilsynets side knyttettil virksomheten i den interaktive tv-kanalen“Sonen”. Web-tv-tjenesten TV 2 Sumo fortsattepå sin side den fine utviklingen fra året før ogdoblet omsetningen sammenlignet med 2006.TV 2 Sumo er klart markedsledende blant kommersiellenorske web-tv-tilbydere.Samkjøringen TV 2 Nettavisen hadde 511 000unike daglige brukere (TNS Gallup Forbruker &Media 4Q), opp fra 484 000 i 2006.TV 2 Interaktivs inntekter ble 234 millioner,som er ned 12 millioner fra året før. Kostnadeneøkte med 39 millioner til 253 millionerog driftsresultatet ble minus 20 millioner, ned51 millioner fra 2006.TV 2 har en målsetting om å være en ledendeaktør på internett og landets ledende tilbyderav audiovisuelle tjenester på nett og mobil.For å gjøre virksomheten bedre rustet til å nådisse målsettingene ble det i 2007 vedtatt enomfattende restrukturering av virksomhetenpå hele forretningsområdet. De nettbaserteaktivitetene skal integreres tettere med tvredaksjoneneog ved årsskiftet 2007/2008 bletv2.no, TV 2 Sumo, telefonivirksomheten ogtekst-tv overført fra TV 2 Interaktiv til TV 2.Nettavisen, Side2, NA24 og en rekke brukerbetalteonlinjetjenester vil inngå i MediehusetNettavisen, som etableres i samarbeid medEgmont og A-pressen. Samarbeidet med TV 2seiere har som målsetting å styrke aktørenessamlede posisjon gjennom utnyttelse av fellesinnhold og distribusjon.TV 2 TorgetTV 2 Torget leverer annonsetjenester påinternett og tekst-tv. Mens rubrikkannonsertradisjonelt har stått sentralt i selskapets virksomhet,er tjenester for bedriftsmarkedet blittviktigere de siste par årene. I 2007 sto bedriftsmarkedetfor over 70 prosent av omsetningen.TV 2 Torget hadde en omsetning på 43 millioneri 2007, opp fra 40 millioner året før.Driftsresultatet ble 3 millioner, som i 2006.Norges televisjon/RiksTVAllmennkringkasterne TV 2 og NRK har værtpådrivere for digitalisering av bakkesendernetteti Norge. Digitaliseringen er viktig fordi denfrigjør frekvensressurser, muliggjør et brederetv-tilbud for større deler av befolkningen ogskaper økt konkurranse på distribusjonsmarkedet.TV 2 Gruppen, NRK og Telenor MediaContent Services eier 1/3 hver av selskapeneNorges televisjon (NTV) og RiksTV. NTV erkonsesjonsinnehaver og plattformoperatør i detdigitale bakkenettet, mens RiksTV er betal-tvdistributør.Høsten 2007 åpnet de digitale bakkesendernei store deler av Sør-Norge og ved utgangen avåret hadde drøyt 80 prosent av befolkningentilgang til digitale tv-sendinger med vanligantenne. Høsten 2008 åpner de digitalebakkesendingene i resten av landet. Gjennom2008 vil det analoge nettet bli slukket, førsteregion ute var Rogaland i mars og høsten2009 forsvinner de analoge signalene helt frabakkenettet.RiksTV har som målsetting å bli en ledende tvdistributøri Norge og oppnå et betydelig antallkunder i løpet av fem år. Selskapets utvikling i2007 var svært positiv med 80 000 kunder vedutgangen av året. Etter at det analoge signaletble stengt av i Rogaland i mars 2008 har Riks-TV passert 130 000 abonnenter.Både NTV og RiksTV er i en oppbyggingsfaseforbundet med vesentlige etableringskostnader.Resultatet fra de to selskapene belastetTV 2-konsernets driftsregnskap med minus48 millioner i 2007.Norsk fotball 2006 – 2009TV 2 har rettighetene til norsk seriefotball ut2008. Sammen med Telenor Media ContentServices ble disse rettighetene ervervet for en3-års periode. Avtalen sikrer også rettigheterfor cup- og landskamper ut 2009. Samlet fordisse rettighetene utgjør avtalen 1 milliardkroner. Fri-tv-delen er solgt til TV 2 as, betalttv-pakkentil TV 2 Zebra as, cup- og landskamperer fordelt mellom TV 2 as og TV 2 Zebra as,internettrettighetene er solgt til TV 2 Interaktivas og Telenor Nordic as og mobilrettighetenetil Telenor Nordic as. For TV 2 Gruppen gir dissesalgene dekning for de forpliktelser som følgerav den opprinnelige avtalen med NFF.Så langt må TV 2 kunne konstatere at dissesendingene har vært svært vellykket med storseeroppslutning og høy kvalitet som har betyddmye for merkevaren TV 2. Det er etablert etomfattende apparat rundt forvaltningen avfotballavtalen. TV 2 sendte totalt 469 timersport i 2007. Av dette ble det sendt 117 timerfotball på hovedkanalen. Samtlige kamper iTippeligaen ble sendt direkte på TV 2, TV 2Zebra eller TV 2 Sport.Ansatte, arbeidsmiljø og ytremiljøVirksomheten i de selskapene i mediehusetTV 2, der TV 2 Gruppen har en eierandel på50 prosent eller mer, utgjorde i gjennomsnittfor året 1.038 årsverk inkludert ansatte i lønnetpermisjon. Året før var det 924 årsverk.Økningen har skjedd gradvis gjennom åretblant annet til ungdomsprogram-satsingenWaschera, nettsatsing og TV 2 Nyhetskanalen.I tillegg er det stiftet et nytt selskap: MosartMedialab. I Storm Weather Center og TV 2Interaktiv har det også vært en bemanningsøkninggjennom året. Totalt for alle ansatte imediehuset TV 2 er gjennomsnittsalderen 37,8år, kvinner med 35,5 år og 38,4 år for menn.Også i 2007 har arbeid med sykefraværvært prioritert, blant annet ved informasjonog opplæring av avdelingsledere. For førstegang på flere år er det registrert en nedgangi sykefraværet. Dette kan ha delvis sammenhengmed bemanningsøkning. Samtidig hardet vært satt sterkt fokus på belastningsskaderblant utsatt personell. Det er tegnet en behandlingsforsikringfor å forebygge langvarigsykefravær.Gjennomsnittlig sykefravær i 2007 var 4,0 %i mediehuset TV 2 fordelt med:• TV 2 AS 4,2 % - 5 yrkesskader• TV 2 Gruppen AS 0,3 %• TV 2 Interaktiv AS 2,8 % - 2 yrkesskader• Storm Weather Center AS 2,7 %• OB Team AS 2,7 %• Kanal 24 Norge AS 6,5 %Alle selskaper er tilknyttet samme bedriftshelsetjeneste.I løpet av høsten 2007 ble detavviklet HMS-kurs for ledere i Oslo og Bergen ihenhold til Arbeidsmiljøloven.Virksomheten i mediehuset TV 2 medfører ingenaktiviteter som påviselig skader det ytre miljø.44 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 45


47• GUTTA PÅ LANGTUR:Morten Kræmer og Jørn BergerNyvoll dekket åpningen av deninternasjonale genbanken– Svalbard globale frøhvelv – ifebruar. Det var isende kaldt ogvakkert.46 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 47


Likestilling og lønnDet er fast forankret i bedriftskulturen at mennog kvinner skal ha like muligheter og det jobbessærlig med å øke kvinneandelen i ledelsen påalle nivåer. Det er etablert en kvinnekommisjonsom spesielt retter fokus på dette området.Det ble i 2007 arrangert en kvinnekonferansemed ca 300 deltagere. Det vil bli lagt opp tilet lederprogram for å stimulere kvinner til åta ledende stillinger og øke rekrutteringen avkvinnelige ledere. Lederprogrammet er åpentfor begge kjønn.I mediehuset TV 2 er det ansatt totalt 38 %kvinner og 62 % menn.Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn iTV 2 AS har endret seg vesentlig i forhold til2006 og den gjennomsnittlige lønnsforskjellener redusert fra 92.798 kroner i 2006 til 74.148kroner i 2007. Også for mediehuset TV 2 somhelhet er det en reduksjon i lønnsforskjellenemellom kvinner og menn. Her er den gjennomsnittligelønnsforskjellen 85.630 kroner i 2007,mot 96.134 kroner foregående år. En vesentligårsak til lønnsforskjellen mellom kjønneneer at det er flere menn enn kvinner i ledendestillinger.Styre, ledelse og aksjonærerTV 2 Gruppen AS og TV 2 AS har felles styre.På selskapets ordinære generalforsamling i2007 ble Jon Espen Lohne, Even Nordstrømog Anne Britt Berentsen gjenvalgt som styremedlemmer.Samtidig ble Hans Carstensenvalgt til styrets leder og Jon Espen Lohne tilnestleder. På en ekstraordnær generalforsamlingble Thor Gjermund Eriksen valgt inn somstyremedlem.Terje Dalen, Lene Østby Sævrøy og BørreGjelsten sitter i styret som representanter forde ansatte.Styrehonorarene for regnskapsåret 2006,som er utbetalt i 2007, var 188 000 kronertil styrets leder og 94 000 kroner til hvert avstyremedlemmene. Honoraret er samlet godtgjørelsefor styrevervene i både TV 2 Gruppenas og TV 2 as.Mediehuset TV 2 ledes av Alf Hildrum, adm.direktør TV 2 Gruppen AS og sjefredaktør/administrerendedirektør for selskapet TV 2 AS. AlfHildrum ble ansatt som adm. direktør i styremøte7. februar 2007 og tiltrådte stillingen4. juni 2007. Han kom fra stillingen somkonsernsjef i A-pressen og var daværendestyreleder i TV2 Gruppen. Kåre Valebrokk, somhadde vært konsernsjef/sjefredaktør siden1999 gikk av for grensen for alderspensjon.TV 2 Gruppen har hovedkontor i Bergen.TV 2 Gruppen eies av AE-TV Holding AS. Detteselskapet eies igjen 50/50 av Egmont ogA-pressen.Finansiell informasjon ogrisikoforholdTV 2-konsernet har per årsskiftet en likviditetsbeholdningpå 394 millioner kroner.Egenkapitalen utgjør 694 millioner kroner, somtilsvarer en egenkapitalandel på 36,3 %, mot42,1 % ved forrige årsskifte. Med et negativtdriftsresultat ble driftsmarginen -0,3 %, mensfjorårets margin var +1,2 %. Fortjenestemarginenendte på 2,9 % prosent mot 2,4 % i2006. Disse lønnsomhetsmarginene er vesentligunder de langsiktige målene for TV 2.Nordea Bank Norge as er hovedbankforbindelsefor TV 2-konsernet og yter både driftskreditterog langsiktige lån. TV 2-konsernet har etablerten låne- og garantifasilitet for konsernet på500 millioner. Det er stillet to covenants tiltrekkfasiliteten: egenkapitalandel skal utgjøreminimum 30 % og forholdet mellom nettorentebærende gjeld og resultat før avskriving,renter og skatter som skal være lavere enn 3.TV 2 fakturerer alle inntekter i norske kroner,men er utsatt for valutarisiko primært itilknytning til innkjøp av filmer, serier og rettighetertil internasjonale sportsarrangementer.Det benyttes i noen grad valutasikringsforretningerknyttet opp til de avtaler selskapenei TV 2 Gruppen har for innkjøp av denne typerettigheter. Per årsskiftet var noen kontrakter idollar valutasikret.For TV 2-konsernet er fortsatt størstepartenav inntektene fra reklamemarkedet. TV 2 erderfor utsatt for svingninger i markedet formerkevareannonser. Det har gjennom året værtfokusert på viktigheten av å kunne sikre enstørre andel av de samlede inntekter gjennomavtaler om brukerbetaling direkte fra distributøreneog i noen grad direkte mot kunden.TV 2 har tegnet en kredittforsikring som dekkertap på kundefordringer.For selskapet Kanal 24, som i konsernregnskapethar belastet både resultat og likviditet desiste årene, er nå konsesjonen overført til etnytt selskap som skal drives videre i samarbeidmed SBS. Investeringen i SBS Radio Norge,23 % eierandel, blir lagt til datterselskapetTV 2 Invest som en finansiell plassering.Rettssaker og tvisterTV 2 er i noen sammenhenger saksøkt iforbindelse med omtale i programmer. Noenav sakene er avgjort i saksøkers favør, mensandre er vunnet eller forlikt.Det er styrets vurdering at ingen av depågående rettssakene der TV 2 Gruppen ellerdatterselskapene er involvert vil medføre noeerstatningsansvar av betydning.I selskapet RiksTV har Telenor tatt ut forliksklagebasert på vilkår knyttet til avtalenmellom RiksTV og TV 2. Styret i RiksTV harnedsatt et utvalg som har søkt å forlikepartene uten at det foreløpig er funnet fremtil en løsning.Selskapet NTV har fra Post- og Teletilsynetmottatt varsel om inngrep knyttet til noen avvilkårene i avtalen mellom RiksTV og TV 2. BådeNTV og TV 2, som er part i saken, har påklagetdette vedtaket.Eierstyring og selskapsledelseFor TV 2 er god eierstyring og selskapsledelseknyttet til de mål og strategier som selskapenestyres og kontrolleres etter. Mediehuset TV 2er regulert i henhold til Lov om aksjeselskapersamt Kringkastingslov og -forskrifter.TV 2 Gruppen AS er morselskapet i mediehusetTV 2 med ledelse og en del felles stabsfunksjoner.De heleide datterselskapene er TV 2 as,der tv-kanalene TV 2, TV 2 Filmkanalen ogTV 2 Nyhetskanalen inngår, med datterselskapeneOB-Team og Nydalen Studios. Videre inngårTV 2 Interaktiv der TV 2 Nettavisen i 2006 bleinnfusjonert, Kanal 24 Norge, TV 2 Torget,Mosart MediaLab og TV 2 Invest med datterselskapetStorm Weather Center. DatterselskapetTV 2 Zebra as inngår med en eierandelpå 55 %. Av felleskontrollerte og tilknyttedeselskaper inngår DerDuBor med 50 %, NA 24med 40 %, Norges Televison med 33,3 % ogRiksTV med 33,3 %.TV-kanalen TV 2 og radiokanalen Kanal 24drives ut fra tildelt konsesjon som inneholderkonkrete plikter og rettigheter. Virksomheten ide redaksjonelle selskapene drives også i trådmed retningslinjene i Redaktørplakaten, Værvarsom-plakatenog Tekstreklame-plakaten.Det er videre utarbeidet en intern Etikkplakatsom definerer sentrale etiske retningslinjer foralle ansatte i TV 2.Det er i selskapene utarbeidet egne styreinstruksersom regulerer styrets arbeidsform ogsaksbehandling. Instruksen definerer videre styretsplikter og oppgaver, styreleders rolle samtarbeidsoppgaver og plikter for daglig leder. Styrethar vært spesielt oppmerksom på risikostyringog oppfølging av lønnsomhetsutviklingeninnenfor de ulike forretningsområdene. Styretansetter daglig leder og fastsetter lønnsvilkår.Som mediebedrift er TV 2 unntatt fra regleneom bedriftsforsamling.Styret har ansvaret for mediehuset TV 2sstrategiske utvikling, oppfølging av og kontrollmed den løpende driften. Styret er sammensattmed 3 representanter fra hver eierbedrift48 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 49


og medlemmene har bred erfaring fra annenmedievirksomhet. Flere av styremedlemmenehar også lang fartstid i TV 2-styret. I tillegg erde ansatte representert med 3 medlemmer.Representanter fra ledergruppen sitter somstyrerepresentanter i flere av datter- og tilknyttedeselskaper. I styrene i de enkelte dat-etter ny forskrift om forenklet anvendelse avIFRS (International Financial Reporting Standards).TV 2 er i utgangspunktet ikke omfattetav kravet til børsnoterte selskaper om å utarbeidekonsernregnskapet etter den internasjonaleregnskapsstandarden IFRS. Fordi vår eierA-pressen rapporterer etter IFRS og konsern-Regnskapet satt opp etter dette prinsippet viseret driftsresultatet fra videreført virksomhet på113 millioner. Dette er opp 16 millioner fraåret før og tilsvarer en driftsmargin på 4,4 %.Resultatet før skatt ble 103 millioner, ned 28millioner fra året før. Resultatet avhendet virksomhetinklusiv skatteeffekter (som i sin helhetStyret vil foreslå at det utbetales et utbytte tilAE-TV Holding as på kr 20 per aksje, samlet52 millioner.Styret foreslår følgende disponering av åretsresultat i TV 2 Gruppen AS:• DØGNBUTIKK:Nye studio og redaksjonslokalerhar kommet på plass både i Osloog Bergen de siste par årene. Dettrengs når TV 2 Nyhetskanalendaglig sender 18 timer direktemed nyheter, sport og vær.terselskapene er også de ansatte representert.regnskapet for TV 2 derfor må utarbeides etterutgjør Kanal 24) utgjør 6 millioner. ResultatÅrets resultat36,4 millionerDet er utarbeidet egne retningslinjer for forret-denne standarden, har styret valgt å legge ometter minoriteter ble på 77 millioner, som erTil utbytte52,0 millionerningssamarbeid mellom TV 2 og eierbedriftene.til IFRS-rapportering.opp 12 millioner fra 2006.Til konsernbidrag (etter skatt)13,8 millionerFra annen egenkapital29,4 millionerDet er egne økonomiansvarlige/controllereDen internasjonale regnskapsstandardenDisponering av årets resultat,i samtlige selskap. I TV 2 er det også ansattIFRS er mer balanseorientert enn den norskekonsernbidrag og utbytteDen resterende frie egenkapital per 31.12.2007egne controllere innenfor de viktigste ressurs-regnskapsstandarden. Overgangen har likevelutgjør 355 millioner.områdene. Økonomi- og regnskapsavdelingenvist at det ikke er vesentlige forskjeller mel-Konsernets samlede egenkapital utgjør peri TV 2 utfører regnskapsarbeidet for de flestelom de prinsippene TV 2 tidligere har bruktårsskiftet 694 millioner kroner. Av dette utgjørMed bakgrunn i det foreliggende årsregnskapetselskapene og har ansvaret for intern kontrollog den IFRS-standard som vi nå benytter. Påaksjekapitalen 260 millioner og overkursfondetbekrefter styret at forutsetningene for fortsattog oppfølging i forhold til god regnskapsskikk.regnskapsområdet pensjoner ble det også i90 millioner. Egenkapitalandelen er på 36,3 %.drift er til stede.2006-regnskapet hensyntatt reglene i IAS 19,TV 2-konsernets selskaper revideres av selska-slik god regnskapskikk ga anledning til. Som enStyret vil foreslå at det overføres konsernbidragRammebetingelserpet Ernst & Young.orientering er det i regnskapsnotene vedlagt etfra TV 2 Gruppen til AE-TV Holding på samletregnskap for TV 2 Konsern satt opp etter IFRS19,2 millioner og at det overføres konsern-TV 2-kanalens konsesjon for sendinger i detOvergang til IFRS5, der Kanal 24 er trukket ut som forretning-bidrag til TV 2 Gruppen fra datterselskaper påanaloge bakkenettet løper frem til utgangen avsaktivitet under avvikling/salg.samlet 18,8 millioner.2009. I forbindelse med tildeling av konsesjo-Regnskapet for 2007 er for første gang avlagtnen for det digitale bakkenettet inngikk50 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 51


TV 2 avtale med Kulturdepartementet om atTV 2-kanalen skal gå gratis i dette nettet utTV 2s konsesjonsperiode. TV 2 betaler konsesjonsavgifttil staten.Det digitale bakkenettet vil gi mulighet tilriksdekkende distribusjon for langt flere tvkanaler.Etter forhandlinger med RiksTV vilTV 2-kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Filmkanalenog TV 2 Nyhetskanalen være på plattformenfra lansering høsten 2007, mens TV 2Sport vil komme på plattformen fra våren 2008i forbindelse med oppstart av fotballserien. Itillegg vil TV 2 møte alle våre nåværende kommersiellekonkurrenter, som i dag har begrensetdekning, som riksdekkende konkurrenter.Fremtidsutsikteromstillingsprogram med en samlet rammepå 150 mill for å gjøre mediehuset TV 2bedre rustet til å møte fremtiden. Målet er enbetydelig effektivisering for å bremse kostnadsveksten.Som en del av prosjektet vil også TV 2gjennomgå konsekvensene av at de gjeldendekonsesjonsforpliktelser opphører ved utgangenav 2009.For TV 2s fremtidige utvikling vil det være viktigat vi lykkes i å konvertere TV 2s merkevarestyrketil attraktive nettprodukter. Utnyttelsenav TV 2s fortrinn med en allerede stor produksjonav audiovisuelle tjenester innen nyheter,vær, sport og underholdning vil være etsatsingsområde for de nye nett-tilbudene.TV 2 Nett er det viktigste satsningsområdetfor mediehuset TV 2 i 2008.Mediehuset TV 2 er godt posisjonert forvidere vekst. Våre produkter har høy brukeroppslutning,noe som gir god effekt forannonsørene, og våre kanaler har høy verdifor distributørene i tv-markedet. Styret leggerlikevel til grunn svakere vekst i reklamemarkedetog at tradisjonell tv vil tape markedsandeler.Med digitaliseringen av distribusjonen erde privilegium som fulgte med TV 2-konsesjonenborte og våre kanaler vil konkurrere medkommersielle kanaler på samme vilkår. Det økerkonkurransen om seerne og reklameinntektene,og vil stille nye krav til TV 2s evne til å skapegodt innhold, til fornyelse og til en effektiv drift.For å opprettholde ambisjonen om å være enbred allmennkringkaster som alternativ ogkonkurrent til NRK er det i tillegg nødvendig åøke bruker- og distribusjonsinntekter betydeligi årene som kommer. Dette gjelder både hovedkanalenog våre nye kanaler.Av hensyn til sårbarheten i et potensieltustabilt reklamemarked er evnen til å tilpassevirksomheten og opprettholde inntjeningenavgjørende. TV 2 Gruppen er helt avhengig avhøyere inntjening for å sikre økonomisk handlefrihetog sikre investeringsevnen og mulighetentil å gjennomføre strategiske initiativ.Styret venter at driften bedres noe i 2008, menat det fortsatt vil ta tid før inntjeningen er på ettilfredsstillende nivå.Takk for innsatsenOgså 2007 ble et krevende år for hele TV 2-organisasjonen både i mor- og alle datterselskaper.Styret vil gi honnør til alle medarbeideresom gjennom året har stått på for åopprettholde TV 2 Gruppens sterke posisjonerbåde på tv-markedet og innenfor nye forretningsområder.Styret vil spesielt takke våravtroppende adm. direktør og sjefredaktør KåreValebrokk som etter 8 år i TV 2 gikk av medpensjon i 2007. TV 2 er under hans ledelseutviklet fra en tv-kanal til et bredt elektroniskmediehus, noe som danner et godt grunnlag forvidere vekst og utvikling.Styret vil også takke annonsører, kunder,leverandører, andre forretningsforbindelser ogoffentlige myndigheter for samarbeidet gjennom2007.Hans Jacob CarstensenStyrets lederBørre GjelstenStyremedlemBergen/Oslo, 10. mars 2008 - Styret i TV 2 Gruppen asJon Espen Lohne Anne Britt BerentsenTerje DalenStyrets nestlederStyremedlemStyremedlemTommy MelleEven Nordstrøm Lene Østby SævrøyStyremedlemStyremedlemStyremedlemThor Gjermund EriksenStyremedlemAlf Ivar HildrumAdm. direktør/sjefredaktørTV 2 vil i 2008 gjennomføre et kostnads- og52 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 53


Styret i TV 2Hans Jacob Carstensen(styrets leder, representerer Egmont)Konserndirektør i Egmont. Har hatt flereledende stillinger i den nordiske telekombransjen,blant annet som konserndirektør i TDCMobile International og Tele Danmark. Tidligerefinansdirektør i Telenordia.Even Nordstrøm(representerer A-pressen)Konsernsjef i A-pressen. Tidligere konserndirektørsamme sted med ansvar for økonomi,finans, regnskap og forretningsutvikling inneneiendom. Har også ledet Trykk Norge & Russland.Har vært i A-pressen siden 1996, tidligereseniorkonsulent i rådgivningsselskapet NexiaDA.Thor Gjermund Eriksen(representerer A-pressen)Konserndirektør i A-pressen med ansvar forutgiverspørsmål, innholdsutvikling og kommunikasjon.Har vært ansvarlig redaktør, politiskredaktør, redaksjonssjef og politisk reporter iDagbladet. Tidligere leder av politisk avdeling iAftenposten.Lene Østby Sævrøy(ansattes representant)Nyhetsanker i TV 2 Nyhetskanalen. Ansatt iTV 2 siden 1998, først seks år som journalisti utenriksredaksjonen i Bergen, så i samfunnsredaksjoneni Oslo. Tidligere journalist iTVNorges nyhetsredaksjon.Jon Espen Lohne(representerer A-pressen)Konserndirektør i A-pressen med ansvar forforretningsområdet Nasjonale Medier. Tidligerefinansdirektør i A-pressen. Har hatt redaksjonellelederstillinger i flere norske aviser ogmagasiner.Anne Britt Berentsen(representerer Egmont)Administrerende direktør i Hjemmet Mortensen.Tidligere viseadm. direktør/kommersiell direktøri VG med ansvar for avis-, annonsesalg ogdistribusjon. Har hatt flere lederstillinger ogstyreverv innenfor media, kultur og industri,blant annet i Svenska Dagbladet, Nationaltheatretog PepsiCo International.Terje Dalen(ansattes representant)Reporter ved TV 2s kontor i Trondheim.Tidligere journalist, nyhetsredaktør og ansvarligredaktør i Arbeider-Avisa. Deretter nyhetssjefog redaksjonssjef i Radio 1 i Trondheim. Hararbeidet i TV 2 siden 1995.Tommy Melle(representerer Egmont)Konserndirektør i Egmont og divisjonssjeffor Kids & Teens-divisjonen i Norden. Ogsåadministrerende direktør i Egmont Serieforlageti Norge. Har hatt en rekke lederstillinger iEngland og Norden innen medie- og reklamebransjen.Børre Gjelsten(ansattes representant)Leder for produksjonskontoret for TV 2stekniske avdeling i Oslo. Ansatt i TV 2 siden2004. Tidligere fotoredigerer i NRK Oppland ogengasjementsansatt ved TV 2s hovedkontor iBergen.54 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 55


Resultatregnskapog balanseResultatregnskap TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 2007 2006 2005Reklameinntekter 2.061.680 1.951.124 1.724.511Andre inntekter 552.311 362.683 219.816TV 2 KonsernDriftsinntekter 1 2.613.991 2.313.807 1.944.327Programkostnader 2 (1.114.494) (1.070.364) (729.985)Personalkostnader 3, 23 (861.819) (709.363) (571.436)Avskrivinger 7 (96.623) (59.544) (41.710)Avskriving/Nedskrivning immaterielle eiendeler 7 (55.429) (37.429) (73.860)Andre driftskostnader 4, 8 (494.246) (409.427) (292.802)Driftskostnader (2.622.611) (2.286.127) (1.709.793)DRIFTSRESULTAT (8.620) 27.680 234.534Andel resultat tilknyttede selskaper 9 (53.062) (18.875) (29.942)Gevinst ved salg av aksjer/verdiendring aksjer 5 33.741 34.735 16.702Finansinntekt 5 39.646 55.366 33.792Finanskostnad 5 (36.978) (43.086) (33.427)RESULTAT FØR SKATT (25.273) 55.820 221.659Skattekostnad 6 63.911 (91.895) (73.537)RESULTAT ETTER SKATT 38.638 (36.075) 148.122Minoritetens andel av resultat 17, 30 38.103 100.122 (350)RESULTAT ETTER SKATT OG MINORITETER 76.741 64.047 147.772Foreslått utbytte 52.000 80.080 124.800Foreslått konsernbidrag (etter skatt) 13.841 0 0Resultat per aksje 17 30 25 57Utvannet resultat per aksje 17 30 25 5756 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 57


BALANSE TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)BALANSE TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005Note 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 6 35.157 0 38.329Goodwill 7 11.994 11.994 11.994Konsesjonsrettighet 7, 25 120.857 176.285 213.714Varemerke, domene 7 8.063 8.063 6.750Forskning og utvikling 7 586 0 0Sum immaterielle eiendeler 176.657 196.342 270.787Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 7 31.948 26.126 21.979Produksjonsutstyr, inventar o.l. 7 273.007 228.556 110.288Sum varige driftsmidler 304.955 254.682 132.267Finansielle anleggsmidlerInvestering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 9 28.169 20.087 4.898Andre aksjer 311 351 213Langsiktige fordringer 11 81.823 4.737 1.569Sum finansielle anleggsmidler 110.303 25.175 6.680Sum anleggsmidler 591.915 476.199 409.734EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 260.000 260.000 260.000Overkursfond 90.000 90.000 90.000Sum innskutt egenkapital 350.000 350.000 350.000Opptjent egenkapitalØvrig konsernkapital 301.268 304.607 365.360Minoritetsinteresser 42.647 80.414 687Sum opptjent egenkapital 343.915 385.021 366.047Sum egenkapital 17 693.915 735.021 716.047GjeldAvsetning for forpliktelserNetto pensjonsforpliktelse 19 47.917 31.985 24.935Utsatt skatt 6 0 29.211 0Sum avsetninger for forpliktelser 47.917 61.196 24.935Annen langsiktig gjeldLangsiktig lån 18, 20 354.798 383.540 404.006Sum annen langsiktig gjeld 354.798 383.540 404.006OmløpsmidlerFilmer, rettigheter, lisenser o.l. 12 301.222 312.171 350.421FordringerKundefordringer 13 328.387 320.672 291.745Forskuddsbetalinger 14 201.394 180.477 130.909Andre fordringer 15 16.346 36.817 12.445Sum fordringer 546.127 537.966 435.099InvesteringerAndre aksjer 10 76.617 61.916 44.063Andre verdipapirer 16 252.836 243.209 322.702Sum investeringer 329.453 305.125 366.765Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 21 142.995 92.345 76.401Skyldig skatt 6 824 22.461 61.384Skyldig mva, skattetrekk o.l. 155.291 133.814 115.504Annen kortsiktig gjeld 20, 22 514.390 316.304 217.079Sum kortsiktig gjeld 813.500 564.924 470.368Sum gjeld 1.216.215 1.009.660 899.309SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.910.130 1.744.681 1.615.356Bergen/Oslo, 10. mars 2008 - Styret i TV 2 Gruppen asBankinnskudd 18 141.413 113.220 53.337Sum omløpsmidler 1.318.215 1.268.482 1.205.622Hans Jacob CarstensenJon Espen LohneAnne Britt BerentsenTerje DalenThor Gjermund EriksenSUM EIENDELER 1.910.130 1.744.681 1.615.356Styrets lederStyrets nestlederStyremedlemStyremedlemStyremedlemBørre GjelstenTommy MelleEven NordstrømLene Østby SævrøyAlf Ivar HildrumStyremedlemStyremedlemStyremedlemStyremedlemAdm. direktør/sjefredaktør58 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 59


Kontantstrømanalyse TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)regnskapsprinsipper TV 2 konsern2007 2006 2005LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETENTilført fra årets virksomhet 1) 170.064 154.447 312.069Endring lager, debitorer, kreditorer 53.884 25.267 (34.095)Andre tidsavgrensninger 103.591 82.720 47.927Netto likviditetsendring fra virksomheten 327.539 262.434 325.901LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGERInvesteringer i varige driftsmidler (148.374) (186.741) (79.169)Salg av varige driftsmidler 1.311 2.170 1.905Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjer 15.677 6.560 17.092Investering i aksjer (10.482) (42.338) (19.225)Lån til nærstående selskap (77.086) (3.168) (500)Netto likviditetsendring fra investeringer (218.954) (223.517) (79.897)LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERINGUtbetalt utbytte/konsernbidrag (80.080) (124.800) (260.000)Opptak av ny gjeld 68.000 85.689 47.875Nedbetaling av gjeld (58.686) (19.415) (14.198)Netto likviditetsendring fra finansiering (70.766) (58.526) (226.323)Netto likviditetsendring gjennom året 37.819 (19.609) 19.681Likviditetsbeholdning pr 01.01 356.430 376.039 356.358LIKVIDITETSBEHOLDNING PR 31.12 394.249 356.430 376.0391) Dette tallet fremkommer slik:Resultat før skatt (25.273) 55.820 221.659+ avskrivninger/nedskrivninger 152.052 96.973 72.815+ resultatandel tilknyttede selskaper 53.062 18.875 29.942- gevinst ved salg av tilknyttede selskaper/andre aksjer 0 (992) (4.116)- gevinst ved salg av anleggsmidler (420) 1.300 (172)+ nedskrivning/reversering aksjer/verdipapirer (25.289) (24.578) (12.600)+ endring pensjoner 15.932 7.050 4.541= Tilført fra årets virksomhet 170.064 154.447 312.069TV 2 Gruppen AS er hjemmehørende i Norge.Selskapets hovedkontor ligger i Nøstegaten72, Bergen. Selskapets postadresse erPostboks 7222, 5020 Bergen.TV 2 Gruppen AS og dets datterselskaper eret mediekonsern med virksomheter i Norgeinnenfor områdene TV, radio, multimedia ogforretningsutvikling/investeringer.Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippenesom er benyttet ved utarbeidelseav konsernregnskapet for TV 2 Gruppen ASog dets datterselskaper. Disse prinsippene erbenyttet på samme måte i alle perioder somer presentert, dersom ikke annet fremgår avbeskrivelsen.HovedprinsipperKonsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelsemed ny forskrift om forenkletanvendelse av IFRS (International FinancialReporting Standards). Dette er selskapetsførste konsernregnskap som er avlagt ihenhold til forenklet IFRS, og tallene for 2005og 2006 er omarbeidet til IFRS. I henholdtil forenklet anvendelse av IFRS kan IFRS 5fravikes, og denne er derfor presentert somproforma i note 29.Opplysninger som kreves av IFRS 1 i forbindelsemed overgang til IFRS og avstemmingav implementeringseffekter i regnskapet erbeskrevet i note 17.Konsernregnskapet er utarbeidet basertpå historisk kost-prinsippet med følgendemodifikasjoner;• Finansielle eiendeler og forpliktelser somer vurdert til virkelige verdi over resultatet(note 10 og 16)Konsernets resultatregnskap er inndelt etterart for inntekter og kostnader.Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRSkrever bruk av estimater. Videre krever anvendelseav selskapets regnskapsprinsipperat ledelsen må utøve skjønn. Områder somi høy grad inneholder slike skjønnsmessigevurderinger eller høy grad av kompleksitet,eller områder hvor forutsetninger og estimaterer vesentlige for konsernregnskapet erbeskrevet i note 27.Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetningom ensartede regnskapsprinsipperfor like transaksjoner og andre hendelserunder like omstendigheter.KonsolideringKonsernregnskapet omfatter TV 2 Gruppenas og alle datterselskaper hvor TV 2 Gruppenas har bestemmende innflytelse. Bestemmendeinnflytelse oppnås normalt nårkonsernet eier mer enn 50 % av aksjene iselskapet, og konsernet er i stand til å utøvefaktisk kontroll over selskapet. Dersomkonsoliderte datterselskaper ikke er heleide,er de utenforstående aksjonærenes interesservist som minoritetsinteresser underegenkapitalen. Minoritetenes andel avresultat etter skatt er vist på egen linje iresultatregnskapet. Datterselskaper fremgårav note 30. Oppkjøpsmetoden benyttes vedregnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.Selskaper som er kjøpt eller solgti løpet av året inkluderes i konsernregnskapetfra tidspunktet kontroll oppnås og inntilkontroll opphører.Kostpris på aksjer i datterselskaper ereliminert mot egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet.Merverdier tillegges de eiendelerog forpliktelser merverdien knytterseg til. Overskytende merpris er aktivertsom goodwill under immaterielle eiendeler.Konsernregnskapet viser konsernet som omdet var en økonomisk enhet. Alle vesentligetransaksjoner og mellomværende mellomselskaper i gruppen, inkludert urealisertgevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinstknyttet til transaksjoner med tilknyttedeselskaper og felleskontrollert virksomhet ereliminert med konsernets andel i selskapet.Tilsvarende er urealisert tap eliminert, menkun i den grad det ikke foreligger indikasjonerpå verdinedgang på eiendelen som er solgtinternt.Felleskontrollerte virksomheterFelleskontrollert virksomhet er virksomhetsom konsernet har felles kontroll overgjennom en kontraktsfestet avtale mellompartene. Et felleskontrollert selskap innebæreretablering av egen enhet hvor hver avpartene har sin eierandel og hvor det ellerser felles kontroll. Konsernregnskapet tar innfelleskontrollert virksomhet etter bruttometodenfra det tidspunkt felles kontroll oppnåsog til felles kontroll opphører. Bruttometodeninnebærer at andel felleskontrollertvirksomhet tas inn linje for linje i konsernetfor eiendeler, gjeld, inntekt og kostnader.En vurdering av verdiene i felleskontrollertevirksomheter er foretatt når det er indikasjonerpå at nedskrivningsbehov foreliggereller når behovet for tidligere nedskrivningerikke lenger er tilstede.Tilknyttede selskaperTilknyttede selskaper er selskaper hvorkonsernet har betydelig innflytelse, menikke kontroll (normalt ved eierandeler mellom20 % og 50 %) over den finansielle ogoperasjonelle styringen. Konsernregnskapetinkluderer konsernets andel av resultat fratilknyttede selskaper regnskapsført etteregenkapitalmetoden fra det tidspunktetbetydelig innflytelse oppnås og inntil slikinnflytelse opphører. Behandlingen av merverdieri de tilknyttede selskapene gjennomføresetter samme prinsipper som forkonsolidering av datterselskaper. Goodwilli tilknyttede selskaper avskrives ikke, mentestes årlig for verdifall. Konsernets andel avresultat vises på egne linjer under finanspostene.Investeringen er vist på egen linjeblant anleggsmidler. Investeringens verdiøker/minker med resultatandel og reduseresmed andel av utbytte.Det foretas vurderinger av verdien av investeringennår det foreligger indikasjonerpå verdifall eller når behovet for tidligerenedskrivninger ikke lenger er tilstede. Nårkonsernets andel av tapet overstiger investeringen,er investeringen regnskapsført tilnull. Dersom konsernets andel av tapet overstigerinvesteringen, vil dette bli regnskapsførtkun i den grad konsernet har forpliktelsertil å dekke tapet.Andre investeringerAlle andre investeringer er regnskapsført ioverensstemmelse med IAS 39, Finansielleinstrumenter – innregning og måling, hvorutfyllende opplysninger er gitt i prinsippnotenom finansielle instrumenter.Funksjonell valuta og presentasjonsvalutaKonsernet presenterer sitt regnskap i NOK.Dette er også konsernets funksjonelle valuta.Konsernet har ingen utenlandske datterselskap.60 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 61


egnskapsprinsipper TV 2 konsernregnskapsprinsipper TV 2 konsernInntektsføringInntekt regnskapsføres når det er sannsynligat transaksjoner vil generere fremtidigeøkonomiske fordeler som vil tilflyte selskapetog beløpets størrelse kan estimeres pålitelig.Salgsinntekter er presentert fratrukketmerverdiavgift og rabatter. Reklameinntekterinntektsføres i takt med utsending ogoppnådd seeroppslutning. Det avsettes fulltut for underleveranser. Sponsorinntekterinntektsføres i takt med utsending. Barteravtaler(bytteavtaler) inntektsføres til virkeligverdi og periodiseres i takt med bruken, ellertidsperioden avtalen er inngått over. Virkeligverdi måles basert på verdien av den leverteeller mottatte ytelse, avhengig av hvilkenytelse som kan måles mest presist. Inntekterfra salg av varer resultatføres når leveringhar funnet sted og det vesentligste av risikoog avkastning er overført. Inntekter fra salgav tjenester resultatføres i den periodentjenesten utføres, basert på fullføringsgradav den aktuelle tjenesten. Fullføringsgradfastsettes ved å måle tjenester ytet iforhold til totalt avtalte tjenesteytelser.Renteinntekter inntektsføres etter hvertsom de opptjenes. Utbytte inntektsføres nåraksjonærenes rettighet til å motta utbytte erfastsatt av generalforsamlingen.SegmentKonsernet inndeles i fire forskjellige segmenteretter produkt/tjenestespekter. Finansiellinformasjon vedrørende segmenter erpresentert i note 1. I segmentrapporteringener internfortjeneste ved salg mellom de ulikesegmentene eliminert.Offentlig tilskuddOffentlige tilskudd regnskapsføres når detforeligger rimelig sikkerhet for at selskapet viloppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, ogtilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføringav driftstilskudd innregnes på en systematiskmåte over tilskuddsperioden. Tilskuddføres til fradrag i den kostnad som tilskuddeter ment å dekke. Produksjonsstøtte er klassifiserti henhold til de kostnader de er mentå dekke.LånekostnaderLånekostnader resultatføres når lånekostnadenoppstår. Etableringskostnader knyttettil inngåelse av lånefasilitet periodiseres overfasilitetens levetid.AvsetningerEn avsetning regnskapsføres når konsernethar en rettslig eller selvpålagt forpliktelsesom en følge av en tidligere hendelse, hvordet er sannsynlighetsovervekt for at detvil skje et økonomisk oppgjør som følge avdenne forpliktelsen og beløpets størrelsekan estimeres med tilstrekkelig grad avpålitelighet.Klassifisering av poster i balanse/resultatAnleggsmidler er eiendeler som er bestemttil varig eie eller bruk for selskapet. Andreeiendeler er omløpsmidler. Kortsiktig gjeldhar forfall innen ett år eller er knyttet tilvarekretsløpet. Øvrig gjeld klassifiseres somlangsiktig. 1. års avdrag på langsiktig gjeldklassifiseres som kortsiktig gjeld.KundefordringerKundefordringer er oppført til anskaffelseskostmed fradrag for avsetning for forventettap.Filmer, rettigheter, lisenser og norskeproduksjonerKontrakter vedrørende kjøp av filmer, produksjoner,rettigheter etc. balanseføres fratidspunktet rettigheten inntreffer. Betaltefilmer og rettigheter der rettighetsperiodenikke er inntruffet, balanseføres som forskuddsbetaling.Beholdningen kategoriseresi ulike grupper som filmer/serier, såper,norsk underholdning/situasjonskomedier ogevents/aktualitet. Konsernet kostnadsførerkostpris med 50 – 100 % ved 1. gangssending basert på forventet andel seeremellom 1. gangs og 2. gangs visning. Dethenvises til note 27 for detaljert beskrivelseav kostnadsføringen i de enkelte kategoriene.Innkjøpte sportsrettigheter som gjelderen gitt tidsperiode, utgiftsføres i takt medbruk av retten til sending. Balanseført verdivurderes årlig med hensyn på nedskrivningsbehov.LeieavtalerLeieavtaler klassifiseres som finansielle elleroperasjonelle med basis i avtalenes reelleinnhold. Dersom det vesentligste av de økonomiskerettigheter og forpliktelser knyttettil det underliggende leieobjektet overførestil konsernet klassifiseres leieavtalen somfinansiell. Driftsmidler i finansielle leieavtalerbalanseføres og avskrives planmessig somvarige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsenmedtas i rentebærende gjeld.Gjelden reduseres løpende med betalt leiefratrukket renteelementet i leien. Andreleieavtaler klassifiseres som operasjonelle,og årlig leasingavgift kostnadsføres somleiekostnad.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler måles til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.Når eiendeler selges eller avhendes, blirbalanseført verdi fraregnet og eventuelt tapeller gevinst resultatføres. Leiligheter vurderestil anskaffelseskost og avskrives ikke.Anskaffelseskost for varige driftsmidlerer kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatterog kostnader direkte knyttet til å setteanleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifterpåløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, sliksom løpende vedlikehold, resultatføres, mensøvrige utgifter som forventes å gi fremtidigeøkonomiske fordeler blir balanseført.Avskrivning er beregnet ved bruk av lineærmetode over følgende forventede brukstid:Prod.utstyr inventar o.l.3-7 årPåkostning leiebygg (over leieperioden) 5-10 årAvskrivningsperiode og -metode vurderesårlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.Gevinst og tap ved avgang resultatføresog utgjør forskjellen mellom salgspris ogbalanseført verdi på salgstidspunktet.Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler ervervet separatbalanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielleeiendeler ervervet ved oppkjøpbalanseføres til virkelig verdi i åpningsbalanseni konsernet. Balanseførteimmaterielle eiendeler regnskapsføres til kostredusert for eventuell av- og nedskrivning.Internt genererte immaterielle eiendeler,med unntak av balanseførte utviklingskostnader,balanseføres ikke, men kostnadsføresløpende.Økonomisk levetid er enten bestemt ellerubestemt. Immaterielle eiendeler medbestemt levetid avskrives over økonomisklevetid og testes for nedskrivning ved indikasjonerpå dette. Avskrivningsmetode og-periode vurderes minst årlig. Endringeri avskrivningsmetode og eller -periodebehandles som estimatendring. Immaterielleeiendeler med ubestemt levetid testes fornedskrivning minst årlig, enten individuelteller som en del av en kontantstrømgenererendeenhet. Immaterielle eiendelermed ubestemt levetid avskrives ikke. Levetidenvurderes årlig i forhold til omantakelsen om ubestemt levetid kanforsvares.Forskning og utviklingUtgifter knyttet til forskningsaktiviteterresultatføres når de påløper. Utgifter knyttettil utviklingsaktiviteter blir balanseført i dengrad produktet eller prosessen er teknisk ogkommersielt gjennomførbar og konsernethar tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen.Utgifter som balanseføres inkluderermaterialkostnader, direkte lønnskostnaderog en andel av direkte henførbare fellesutgifter.Balanseførte utviklingskostnader føresi balansen til anskaffelseskost fratrukketakkumulerte av- og nedskrivninger.Balanseførte utviklingskostnader avskriveslineært over eiendelens estimerte brukstid.GoodwillForskjellen mellom anskaffelseskost vedoppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbareeiendeler og forpliktelser på oppkjøpstidspunktetklassifiseres som goodwill. Vedinvestering i tilknyttede selskaper er goodwillinkludert i investeringens balanseførte verdi.Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost,fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger.Goodwill avskrives ikke, men testesårlig for verdifall.Overtatte eiendeler og gjeld ved virksomhetssammenslutningerbalanseføres til virkeligverdi i åpningsbalansen i konsernet. Minoritetsandelberegnes basert på minoritetensandel av disse eiendelene og gjeld.Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningenendres dersom det fremkommerny informasjon om virkelig verdigjeldende per dato for overtakelse av kontroll.Allokeringen kan endres inntil avleggelse avårsregnskapet eller innen utløpet av en 12mnd periode.Goodwill testes årlig for nedskrivning. Iforbindelse med dette allokeres goodwill tilkontantstrømgenererende enheter ellergrupper av kontantstrømgenererendeenheter som forventes å ha fordel av synergieffekterav virksomhetssammenslutningen.Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelserinntektsføres umiddelbart påoppkjøpstidspunktet.Konsesjoner og immaterielle rettigheterBeløp betalt for konsesjoner og immateriellerettigheter er balanseført. TV- og radiokonsesjoneravskrives lineært over konsesjonstiden.Domenenavn og andre immateriellerettigheter som anses å ha en begrensetøkonomisk levetid avskrives lineært, mensrettigheter med ubegrenset økonomisklevetid avskrives ikke.Verdifall på ikke-finansielle eiendelerVarige driftsmidler og immaterielle eiendelermed ubestemt levetid avskrives ikke ogvurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidlerog immaterielle eiendeler som avskrivesvurderes for verdifall når det foreligger indikatorerpå at fremtidig inntjening ikke kanforsvare balanseført verdi.En nedskrivning resultatføres med forskjellenmellom balanseført verdi og gjenvinnbartbeløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste avvirkelig verdi med fradrag av salgskostnaderog bruksverdi.Minst en gang i året eller ved indikasjon påverdiøkning vurderes mulighetene for reverseringav tidligere nedskrivninger på ikkefinansielleeiendeler, unntatt goodwill.Finansielle instrumenterI overensstemmelse med IAS 39, Finansielleinstrumenter: Inntektsføring og måling klassifiseresfinansielle instrumenter innenforvirkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier:virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,holde til forfall, utlån og fordringer,tilgjengelig for salg og andre forpliktelser.Finansielle instrumenter som holdes i førsterekke med formål om å selge eller kjøpetilbake på kort sikt, finansielle instrumentersom inngår i en portefølje av identifiserteinstrumenter som er styrt sammen og hvordet beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering,eller derivater som ikke er utpektsom sikringsinstrumenter er klassifisertsom holdt for handelsformål. Disse instrumenteneinngår i kategorien finansielleinstrumenter regnskapsført til virkelig verdimed verdiendringer over resultatet, sammenmed finansielle instrumenter som kvalifisererfor, og er utpekt som, instrumenter regnskapsførttil virkelig verdi med verdiendringermot resultatet.Finansielle eiendeler med faste eller bestembarekontantstrømmer og bestemt innløsningsdatohvor konsernet har intensjon omog evne til å holde investeringen til forfall,er klassifisert som investeringer holdt tilforfall, med unntak av de instrumentenesom virksomheten utpeker som til virkeligverdi med verdiendringer mot resultateteller tilgjengelig for salg, eller som møterkriteriene for å inngå i kategorien utlån ogfordringer.Finansielle eiendeler med faste eller bestembarekontantstrømmer som ikke er notert iet aktivt marked er klassifisert som utlån ogfordringer, med unntak av instrumenter somkonsernet har utpekt som til virkelig verdimed verdiendringer mot resultatet eller somtilgjengelig for salg.Alle andre finansielle eiendeler er klassifisertsom tilgjengelig for salg.Finansielle forpliktelser som ikke faller inn ikategorien holdt for handelsformål og somikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringermot resultatet er klassifisert somandre forpliktelser.Finansielle instrumenter holdt til forfall erinkludert i finansielle anleggsmidler, om ikkeinnløsningsdato er innen 12 måneder etterbalansedato. Finansielle instrumenter i gruppenholdt for handelsformål er klassifisertsom omløpsmidler. Finansielle instrumentertilgjengelig for salg er presentert som omløpsmidlerdersom ledelsen har bestemt åavhende instrumentet innen 12 måneder frabalansedagen.62 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 63


egnskapsprinsipper TV 2 konsernregnskapsprinsipper TV 2 konsernInvesteringer holdt til forfall, lån og fordringerog andre forpliktelser regnskapsføres tilamortisert kost. Finansielle instrumenterklassifisert som tilgjengelig for salg ogholdt for handelsformål er regnskapsført tilvirkelig verdi, som observert i markedet påbalansedagen, uten fradrag for kostnaderknyttet til salg.Gevinst eller tap som følge av endringer ivirkelig verdi på finansielle investeringerklassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsførtdirekte mot egenkapitalen inntilinvesteringen avhendes. Ved avhendelse blirakkumulert gevinst eller tap på det finansielleinstrumentet som tidligere er regnskapsførtmot egenkapitalen reversert, og gevinst ellertap blir resultatført.Endringer i virkelig verdi på finansielleinstrumenter klassifisert som holdt forhandelsformål eller som er utpekt som tilvirkelig verdi med verdiendringer motresultatet resultatføres og presenteressom finansinntekt/-kostnad.Konsernet oppfyller ikke kravene til sikring,og finansielle derivater som ikke er regnskapsførtsom sikringsinstrumenter vurderestil virkelig verdi. Endringer i virkelig verdiresultatføres løpende.Nedskrivning av finansielle eiendelerFinansielle eiendeler vurdert til amortisertkost nedskrives når det ut fra objektive beviser sannsynlig at instrumentets kontantstrømmerhar blitt påvirket i negativ retningav en eller flere begivenheter som har inntrådtetter førstegangs regnskapsføring avinstrumentet. Nedskrivningsbeløpet resultatføres.Dersom årsaken til nedskrivningen ien senere periode bortfaller, og bortfallet kanknyttes objektivt til en hendelse som skjer etterat verdifallet er innregnet, reverseres dentidligere nedskrivningen. Reverseringen skalikke resultere i at den balanseførte verdien avden finansielle eiendelen overstiger beløpetfor det som amortisert kost ville ha værtdersom verdifallet ikke var blitt innregnet påtidspunktet da nedskrivningen blir reversert.Reversering av tidligere nedskrivning presenteressom inntekt.Finansielle eiendeler klassifisert somtilgjengelig for salg nedskrives når det erobjektive indikasjoner på at eiendelen harfalt i verdi. Det akkumulerte tapet som erinnregnet direkte i egenkapitalen (differansenmellom anskaffelseskost og løpende virkeligverdi fratrukket nedskrivning som tidligere erinnregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp)fjernes fra egenkapitalen oginnregnes i resultatet. Dersom den virkeligeverdien av et gjeldsinstrument klassifisertsom tilgjengelig for salg øker i en senereperiode, og økningen objektivt kan knyttestil en hendelse som skjedde etter at nedskrivningenble innregnet i resultatet, skalnedskrivningen reverseres over resultatet.Resultatført nedskrivning for en investeringi et egenkapitalinstrument reverseres ikkeover resultatet.MinoriteterMinoritetsinteressen inkluderer minoritetensandel av balanseført verdi av datterselskaperinkludert andel av identifiserte merverdier påoppkjøpstidspunktet.Tap i et konsolidert datterselskap som kanhenføres til minoritetsinteressen kan ikkeoverstige minoritetens andel av egenkapitaleni det konsoliderte datterselskapet. Overstigendetap regnskapsføres mot majoritetsinteressensandel i datterselskapet i den gradminoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin delav tapet. Om datterselskapet begynner å gåmed overskudd, skal majoritetens andel avdatterselskapets egenkapital justeres inntilminoritetsinteressens andel av tidligere taper dekket.ValutaTransaksjoner i utenlandsk valuta omregnestil kursen på transaksjonstidspunktet.Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes tilnorske kroner ved å benytte balansedagenskurs. Valutagevinster og –tap resultatføresløpende i regnskapsperioden. For å reduserevalutarisikoen benytter selskapet seg avvalutaterminkontrakter, og de underliggendetransaksjoner blir i så fall registrert tilterminkurs.Latente forpliktelser og betingede utfallDet er avsatt for forventningen av latenteog betingede forpliktelser dersom disse erkvantifiserbare og det er sannsynlighetsovervektfor at forpliktelsene vil komme.Beste estimat benyttes ved beregning avoppgjørsverdi. Andre vesentlige forhold somikke regnskapsføres, omtales i note.Hendelser etter balansedagenNy informasjon etter balansedagen omselskapets finansielle stilling på balansedagener hensyntatt i årsregnskapet.Hendelser etter balansedagen som ikkepåvirker selskapets finansielle stilling påbalansedagen, men som vil påvirkeselskapets finansielle stilling i fremtiden eropplyst om dersom dette er vesentlig.Bruk av estimater i utarbeidelsen avårsregnskapetLedelsen har brukt estimater og forutsetningersom har påvirket eiendeler, gjeld,inntekter, kostnader og opplysning ompotensielle forpliktelser. Fremtidige hendelserkan medføre at estimatene endrer seg.Estimater og de underliggende forutsetningenevurderes løpende. Endringer iregnskapsmessige estimater regnskapsføresi den perioden endringene oppstår. Hvisendringene også gjelder fremtidige perioderfordeles effekten over inneværende ogfremtidige perioder.Anleggsmidler holdt for salg og avvikletvirksomhetAnleggsmidler og grupper av anleggsmidlerog gjeld er klassifisert som holdt for salg iproformanote hvis deres bokførte verdi vil bligjenvunnet gjennom en salgstransaksjon istedet for via fortsatt bruk. Dette er ansettoppfylt bare når salg er høyst sannsynlig oganleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidlerog gjeld) er tilgjengelig for umiddelbartsalg i dets nåværende form. Ledelsen må haforpliktet seg til et salg og salget må væreforventet gjennomført innen ett år fra datofor klassifiseringen.Anleggsmidler og grupper av anleggsmidlerog gjeld klassifisert som holdt for salg målestil den laveste verdien av tidligere bokførtverdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.PensjonerKonsernets selskaper tilbyr enten ytelsesbaserteeller innskuddsbaserte pensjonsordningertil sine ansatte. Pensjonskostnaderog pensjonsforpliktelser knyttet tilytelsesplaner vurderes til nåverdien av defremtidige pensjonsytelser som er opptjentpå balansedagen og beregnes etter lineæropptjening basert på forutsetninger omdiskonteringsrente, fremtidig regulering avlønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden,fremtidig avkastning på pensjonsmidlersamt aktuarmessige forutsetninger omdødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlerer vurdert til virkelig verdi ogfratrukket i netto pensjonsforpliktelser ibalansen. Endringer i forpliktelsen somskyldes endringer i pensjonsplaner resultatførespå endringstidspunktet. Endringeri forpliktelsen og pensjonsmidlene somskyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene(estimatendringer) fordelesover antatt gjennomsnittlig gjenværendeopptjeningstid hvis avvikene ved åretsbegynnelse overstiger 10 % av det størsteav brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.Det er avsatt arbeidsgiveravgift pånetto pensjonsforpliktelse. Pensjonskostnadener basert på beregningsforutsetningerper 01.01., mens pensjonsforpliktelser erbasert på beregningsforutsetninger per31.12. For pensjonsplaner som regnskapsmessiger definert som tilskuddsplanerregnskapføres tilskuddet som periodenspensjonskostnad.SkattI resultatregnskapet vises betalbar skattog utsatt skatt samlet som skattekostnad.I balansen vises skatt beregnet på grunnlagav årets skattemessige resultat som betalbarskatt under kortsiktig gjeld. Utsatt skatt/-skattefordel er beregnet på grunnlag av demidlertidige forskjellene som eksisterer vedutgangen av året mellom regnskapsmessigeverdier og skattemessige verdier, samtskattemessig underskudd til fremføring.Beregningen av utsatt skatt/skattefordeler basert på nominelle skattesatser vedutgangen av regnskapsåret. Netto utsattskatt vises som avsetning for forpliktelsermens netto utsatt skattefordel vises somimmateriell eiendel. Utsatt skattefordel erregnskapsført når det er sannsynlig selskapetvil ha tilstrekkelige skattemessige overskuddi senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.Ved oppkjøp beregnes utsatt skattpå merverdier unntatt goodwill som føresopp netto.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstilling er utarbeidet etterden indirekte metode. Likviditetsbeholdningeni konsernets kontantstrømoppstillinger definert som summen av kontanter,bankinnskudd og kortsiktige plasseringersom obligasjoner, pengefond og aksjefond(verdipapirer). Bankinnskudd presenteresnetto sammen med opptrekk kassekreditt.Utbytte/KonsernbidragUtbytte/konsernbidrag til konsernetsaksjonær klassifiseres som gjeld fra ogmed det tidspunkt utbyttet er fastsattav generalforsamlingen.64 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 65


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 1: SegmenterTV 2-konsernet inndeles i segmentene TV, Radio, Multimedia og Forretningsutvikling/Investeringer. Under TV sorterer TV-, produksjons- ogrettighetsselskaper. Under Radio sorterer Kanal 24, under Multimedia sorterer TV 2 Interaktiv, TV 2 Torget og Der Du Bor (50%) og underForretningsutvikling/Investeringer sorterer investeringer av både operasjonell og finansiell art i morselskapet TV 2 Gruppen og TV 2 Invest.All omsetning i konsernet foregår i Norge. Nedenfor gis en oversikt over aktiviteten i de ulike segmentene i år 2007.Note 2: Programkostnader 2007 2006 2005Filmer og lisenser 100.278 89.145 83.046Norske program 421.254 384.324 362.297Øvrige programproduksjoner 205.770 214.941 173.708Rettigheter 387.192 381.953 110.934Forretningsutvikling/Elimin-TV Radio Multimedia Investeringer eringer KonsernInntekter, eksterne 2.289.746 60.889 282.479 337.281 (356.404) 2.613.991Programkostnader 1.036.911 27.285 70.183 256.666 (276.552) 1.114.494Personalkostnader 638.823 52.662 126.846 52.575 (9.086) 861.819Avskrivninger 84.848 2.272 8.405 1.232 (133) 96.623Avskrivninger immaterielle eiendeler 21.429 34.000 0 0 0 55.429Driftsresultat 150.740 (128.713) (31.196) 9.101 (8.551) (8.620)Eiendeler 1.289.332 343.302 116.159 1.051.738 (890.401) 1.910.130Egenkapital 319.949 105.427 13.968 771.166 (516.596) 693.915Gjeld 969.385 237.874 102.191 280.572 (373.807) 1.216.215Investeringer (inklusiv aksjer) 125.068 1.679 25.079 7.030 158.856Gjennomsnittlig antall årsverk 740 67 189 42 1.038Sum programkostnader 1.114.494 1.070.364 729.985Note 3: Personalkostnader 2007 2006 2005Lønnsytelser 659.639 517.996 438.169Folketrygdavgift 102.474 78.634 65.703Pensjonskostnader 68.543 37.662 21.879Andre ytelser 31.163 75.071 45.685Sum personalkostnader 861.819 709.363 571.436Note 4: Andre driftskostnader 2007 2006 2005Husleiekostnader 69.124 60.155 52.543Markedsføring 40.813 30.533 25.694Reiser 26.007 23.568 17.958Rekvisita, telefon og it 78.434 76.366 55.502Distribusjon/Kontribusjon 124.697 107.279 83.310Tap på fordringer 3.545 5.944 2.976Andre driftskostnader 151.626 105.581 54.819Sum andre driftskostnader 494.246 409.427 292.802Note 5: Finansinntekter og finanskostnader 2007 2006 2005Gevinst ved salg av aksjer/verdiendring aksjer 33.741 34.735 16.702Renteinntekter 17.363 27.896 24.721Aksjeutbytte 642 287 459Kursgevinst verdipapirer/Annen finansinntekt 11.879 21.485 2.150Valutaagiogevinst 9.762 5.698 6.462Finansinntekter 39.646 55.366 33.792Rentekostnader 26.433 41.631 22.543Valutadisagio 764 1.456 7.998Kurstap verdipapirer/Annen finanskostnad 9.781 0 2.886Finanskostnader 36.978 43.086 33.42766 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 67


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 6: Årets skattekostnad 2007 2006 2005Betalbar skatt 824 23.858 66.787Korreksjon av tidligere års skattekostnad (367) 497 0Endring utsatt skattefordel (64.368) 67.540 6.750Sum årets skattekostnad (63.911) 91.895 73.537Avstemming nominell til faktisk skattesatsOrdinært resultat før skatt x 28 % (7.076) 15.630 62.065Skatteeffekt av følgende poster:- andel resultat etter egenkapitalmetoden 14.857 5.285 8.384- ikke fradragsberettigede kostnader (208) (3.100) 2.254- ikke balanseført utsatt skattefordel m.m. 27.621 75.397 2.873- inntektsføring av tidligere ikke balanseført utsatt skattefordel (95.559) 0 0- regnskapsmessige resultat ved aksjer uten skattekonsekvens (3.546) (1.317) (2.039)Sum regnskapsført skattekostnad (63.911) 91.895 73.537Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:Omløpsmidler 621 (381) (6.346)Varige driftsmidler (14.161) (15.598) (21.126)Pensjonsmidler (13.385) (8.938) (6.982)Andre forskjeller (8.232) (5.631) (4.368)Fremførbart underskudd (73.078) (94.020) (3.352)Ikke balanseført utsatt skattefordel datterselskaper 73.078 153.779 3.845Balanseført utsatt skatt (skattefordel) (35.157) 29.211 (38.329)Utsatt skattefordel er balanseført med utgangspunkt i forventning om fremtidig inntjening.Årets skattekostnad er redusert med Nok 95,6 mill. gjennom utnyttelse av ikke balanseførte skattefordeler i datterselskap, herav utgjørKanal 24 Norge as Nok 94,9 mill.Note 7: Immaterielle eiendeler og varige driftsmidlerKonsesjons-Varemerker rettigheter Goodwill FoU Sum 2007 Sum 2006Kostpris pr. 1.1 8.063 310.000 47.656 0 365.719 364.406Tilgang i året 0 0 0 586 586 1.313Avgang i året 0 0 0 0 0 0Kostpris pr. 31.12 8.063 310.000 47.656 586 366.305 365.719Samlede avskrivninger pr. 1.1 0 (133.714) (35.662) 0 (169.376) (131.948)Årets avskrivninger 0 (37.429) 0 0 (37.429) (37.429)Årets nedskrivninger 0 (18.000) 0 0 (18.000) 0Avgang avskrivninger 0 0 0 0 0 0Samlede avskrivninger pr. 31.12 0 (189.143) (35.662) 0 (224.805) (169.377)Balanseført verdi pr. 31.12 8.063 120.857 11.994 586 141.500 196.342Avskrivningssats (lineær) 0% over konse- 0% 33%sjonsperiodenVaremerke avskrives ikke da selskapene rår over varemerkene i ubestemt tid, og de fremtidige kontantstrømmene knyttet til varemerke anses åvære positive. Varemerke er i hovedsak knyttet til merkenavnet TV 2 Nettavisen som utgjør Nok 6,5 mill. Goodwill blir ikke avskrevet. Imidlertidblir det foretatt test for nedskrivning hvert år. Goodwill er i sin helhet knyttet til oppkjøp av TV 2 Interaktiv as. TV 2 Interaktiv as er ansett for åvære en egen kontantstrømgenererende enhet innen konsernet. Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på en diskontering av forventede framtidigekontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko. Konsesjonsrettigheten knyttettil Kanal 24 Norge as er nedskrevet med Nok 18,0 mill. Grunnlaget for nedskrivningen er knyttet til salg av virksomheten til ekstern part.Prod. utstyr, Påkostninginventar o.l. Leiebygg Leiligheter SumKostpris per 01.01.2006 594.091 104.547 3.028 701.665Tilgang i året 175.568 8.230 3.615 187.412Avgang i året (31.406) (7.316) 0 (38.721)Kostpris per 31.12.2006 738.253 105.461 6.642 850.356Samlede avskrivninger per 01.01.2006 (483.803) (85.595) 0 (569.398)Årets avskrivninger 2006 (53.019) (5.751) 0 (58.769)Årets nedskrivninger (775) 0 0 (775)Avgang avskrivninger 27.899 5.369 0 33.268Samlede avskrivninger per 31.12.2006 (509.697) (85.977) 0 (595.674)Balanseført verdi per 31.12.2006 228.556 19.484 6.642 254.682Kostpris per 01.01.2007 738.253 105.461 6.642 850.356Tilgang i året 134.542 13.239 0 147.782Avgang i året (2.438) 0 0 (2.438)Kostpris per 31.12.2007 870.357 118.700 6.642 995.700Samlede avskrivninger per 01.01.2007 (509.697) (85.977) 0 (595.674)Årets avskrivninger 2007 (89.206) (7.418) 0 (96.623)Avgang avskrivninger 1.553 0 0 1.553Samlede avskrivninger per 31.12.2007 (597.350) (93.395) 0 (690.745)Balanseført verdi per 31.12.2007 273.007 25.305 6.642 304.955Avskrivningssats (lineær) 14 %-33 % 10- 20 % 0 %Bokført verdi av varige driftsmidler balanseført som finansiell leasing utgjør Nok 69,6 mill. Årets avskrivning på disse utgjør Nok 18,0 mill.Konsernet har i 2007 mottatt Nok 1,8 mill. i offentlig tilskudd ført som reduksjon på investeringen (nettoføring).68 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 69


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 8: LeieavtalerType anleggsmiddel Avtale utgår årlig leieLokaler Bergen, bygg 1 og 2 * 31.12.2009 (14.178)Lokaler Oslo, bygg 1 og 2* 01.12.2017 (23.628)Lokaler Oslo, øvrige bygg* 31.12.2012 (3.535)Sendenett** 31.12.2009 (88.322)*) I Bergen har TV 2 en ensidig opsjon på videre leie 5 år om gangen for bygg 1 (Nøstegaten 72 og Nøstegaten 74). Inneværende leieperiode gårut 31.12. 2009. Leieavtale for bygg 2 (Nøstegaten 78) går ut 31.12.2009 med rett å kreve opsjon i ytterligere nye 7 år. I Oslo er eksisterendeleieavtale for bygg 1 (Karl Johans gate 14) erstattet av ny leieavtale med virkning fom 01.12.2007. Avtalen utløper etter 10 år med opsjon påytterligere 5+5 år. For bygg 2 (Karl Johans gate 16) har TV 2 leieavtale frem til 31.12.2017. Avtalen opphører uten oppsigelse. For øvrige bygg iOslo utløper leieperioden 31.12.12 med opsjon i ytterligere 5 år.**) Rett til bruk av bakkenettet er knyttet til TV 2s konsesjon.Note 9: Investeringer i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper 31.12.Andel balanse-Forretnings- Kjøpe- ført EK MerverdiFelleskontrollert virksomhet sted Eierandel sum v/oppkjøp v/oppkjøpNordic World as Oslo 50,00 % 80 80 0Der Du Bor as Oslo 50,00 % 4.060 4.060 0Stemmeandel tilsvarer eierandel.Andel balanse-Forretnings- Kjøpe- ført EK MerverdiTilknyttede selskaper sted Eierandel sum v/oppkjøp v/oppkjøpRiksTV as Oslo 33,33 % 2.000 2.000 0Norges Televisjon as Oslo 33,33 % 9.750 9.750 0Næringslivsavisen NA24 as Oslo 40,00 % 17.200 17.200 0Rettighetsselskapet Intrige as Oslo 33,33 % 40 40 0Phonofile as Oslo 33,03 % 219 219 0Imedium as Bergen 50,00 % 4.350 (445) 4.795Øvrige tilknyttede selskaper 20-50% 105 105 0Stemmeandel tilsvarer eierandel.Balanseført Tilgang/ Resultat- Balanseført GoodwillTilknyttede selskaper verdi 1.1 Avgang andel verdi 31.12 31.12.RiksTV as* 5.531 0 (61.268) 0 0Norges Televisjon as (3.323) 0 13.348 10.025 0Næringslivsavisen NA24 as 17.200 0 (4.246) 12.954 0Rettighetsselskapet Intrige as 160 0 (58) 102 0Phonofile as 519 0 0 519 0Imedium as 0 5.301 (838) 4.463 4.795Øvrige tilknyttede selskaper 0 105 0 105 0Sum tilknyttede selskaper 20.087 5.406 (53.062) 28.169 4.795Felles kontrollert virksomhet (50% andel)Eiendeler 31.12.2007 31.12.2006Anleggsmidler 5.784 5.457Omløpsmidler 6.257 7.583GjeldLangsiktig gjeld 9.655 6.250Kortsiktig gjeld 13.440 1.482Netto eiendeler -11.054 5.308Inntekter 14.108 5.130Kostnader -30.469 -4.949Netto resultat -16.362 180*) Selskapet har en balanseført verdi 31.12.07 på Nok – 55,7 mill som er reklassifisert til annen kortsiktig gjeld.Resultatandel 2007 er ikke innarbeidet i konsernet.Sammenfattet finansiell informasjon om de enkelte tilknyttede selskapene (100% andel):Tilknyttede selskaper Eiendeler Gjeld Omsetning ÅrsresultatRiksTV as 213.276 362.787 55.479 (165.691)Norges Televisjon as 56.861 26.786 121.420 7.263Næringslivsavisen NA24 as 43.156 20.057 12.699 (7.392)Rettighetsselskapet Intrige as 3.267 2.960 7.497 (296)Phonofile as 6.990 4.710 2.711 336Imedium as 544 1.631 3.985 (2.697)70 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 71


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 10: Aksjer2007 2006Eierandel Ansk.- Balanseført Balanseført31.12.07 kost verdi 31.12 verdi 31.12Vi[z]rt Ltd (børsnotert) 1,55 % 11.339 36.861 37.514Mobyson AB (børsnotert) 1,18 % 9.736 2.363 3.535Intrahouse 10,50 % 1.000 0 0Opplysningen as 1,48 % 6.152 8.633 5.500Deal as 7,20 % 7.000 12.000 7.000Alpha Group as 23,75 % 1.867 5.000 350Intellisearch as 0,93 % 17 632 17Restplass.no 17,28 % 7.500 7.500 7.500Squarehead Systems as 8,09 % 823 2.259 500Orthodent as 14,09 % 1.635 1.369 0Sum aksjeinvesteringer 47.068 76.617 61.916I overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter, klassfisiseres aksjene ovenfor i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.For børsnotere aksjer brukes børskurs. For øvrige aksjer benyttes anerkjente verdsettelsesteknikker (P/E-modeller for liknende bransjer/neddiskonterte kontantstrømanalyser), sammen med informasjon om siste omsatte kurs.Note 11: Langsiktige fordringer 2007 2006 2005Lån til tilknyttede selskaper 80.229 1.487 500Andre langsiktige fordringer 1.594 3.250 1.069Sum langsiktige fordringer 81.823 4.737 1.569Herav fordringer med forfall etter et år 81.823Note 12: Filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner 2007 2006 2005Innkjøpte filmer/serier 170.977 172.470 123.711Norske produksjoner 130.245 139.702 226.710Sum 301.222 312.171 350.421Inngåtte, ikke balanseførte rettighetskontrakter program 78.614 98.040 81.519Inngåtte, ikke balanseførte sportsrettighetskontrakter 462.834 743.200I 2007 utgjør fotballavtalen med Norges Fotballforbund 272 mill. over resterende avtaletaletid, hhv 1 og 2år.Note 13: Kundefordringer og tapsavsetninger 2007 2006 2005Kundefordringer innland 321.653 321.477 290.666Kundefordringer utland 7.405 2.418 4.090Avsetning for mulig tap (671) (3.222) (3.012)Netto kundefordringer 328.387 320.672 291.745Note 14: Forskuddsbetalinger 2007 2006 2005Filmrettigheter, rettighetsperiode ikke inntruffet 91.117 100.257 64.445Sportsrettigheter, sportssendinger som avvikles etter 31.12 60.850 35.752 52.868Andre forskuddsbetalinger 49.427 44.468 13.595Sum forskuddsbetalinger 201.394 180.477 130.909Note 15: Andre fordringer 2007 2006 2005Lån til ansatte 428 690 1.285Opptjente renteinntekter 1.180 1.773 0Andre kortsiktige fordringer 14.738 34.353 11.160Sum andre kortsiktige fordringer 16.346 36.817 12.44572 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 73


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 16: Andre verdipapirer 2007 2007 2006 2006Anskaffelses- Markeds- Anskaffelses- Markedskostverdi kost verdiAksjefond 25.000 25.744 22.000 32.219Obligasjoner 54.946 54.378 70.051 70.234Pengefond 171.340 172.714 139.345 140.756Sum 251.286 252.836 231.396 243.209Verdipapirene ovenfor inngår i en handelsportefølje med kortsiktig gevinstrealisering og i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter,blir verdipapirene regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.Note 17: EgenkapitalTV 2 Gruppen as var et tilknyttet selskap av et børsnotert konsern 31.12.04, og rapporterte derfor IFRS-tall til disse med virkning fra 01.01.04.Overgang fra NRS til IFRS er derfor beregnet med virkning fra 01.01.04. Nedenfor vises effekten både ved implementering, og i forhold til sisteavlagte regnskap etter NRS.øvrigAksje- Overkurs- konsern- Minoritetskapitalfond kapital interesser *) SumEgenkapital 31.12.2003 NRS 260.000 90.000 372.368 3.788 726.156Negativ goodwill inntektsføres 0 0 5.608 0 5.608Pensjoner, effekt av estimatavvik 0 0 (8.843) 0 (8.843)Reversering avskrivning varemerke 0 0 1.300 0 1.300Renteswap, regnskapsføres til virkelig verdi 0 0 (11.071) 0 (11.071)Foreslått utbytte 31.12.2003 0 0 75.000 0 75.000Egenkapital 01.01.2004 IFRS 260.000 90.000 434.362 3.788 788.150Egenkapital 31.12.2006 NRS 260.000 90.000 251.785 80.414 682.199Reversering avskrevet goodwill 0 0 11.994 0 11.994Reversering avskrevet varemerke 0 0 5.200 0 5.200Aksjer til virkelig verdi 0 0 16.287 0 16.287Renteswap til virkelig verdi 0 0 (220) 0 (220)Skatteffekt av konsernbidrag 0 0 (60.519) 0 (60.519)Foreslått utbytte 31.12.2006 0 0 80.080 0 80.080Egenkapital 31.12.2006 IFRS 260.000 90.000 304.607 80.414 735.021Egenkapital 31.12.2004 IFRS 260.000 90.000 495.725 337 846.062Vedtatt utbytte i 2005 0 0 (260.000) 0 (260.000)Årsresultat 0 0 147.772 350 148.122Effekt ved konsolidering av Kanal 24 Norge as 0 0 (18.137) 0 (18.137)Egenkapital 31.12.2005 IFRS 260.000 90.000 365.360 687 716.047Vedtatt utbytte i 2006 0 0 (124.800) 0 (124.800)Minoritetens andel av emisjon Kanal 24 Norge as 0 0 0 19.349 19.349Minoritetstilgang av TV 2 Zebra as 0 0 0 160.500 160.500Årsresultat 0 0 64.047 (100.122) (36.075)Egenkapital 31.12.2006 IFRS 260.000 90.000 304.607 80.414 735.021Vedtatt utbytte i 2007 0 0 (80.080) 0 (80.080)Minoritetstilgang Storm Weather Center as 0 0 0 336 336Årsresultat 0 0 76.741 (38.103) 38.638Egenkapital 31.12.2007 260.000 90.000 301.268 42.647 693.915*) Minioritetsinteressene i TV 2 Zebra as og i Storm Weather Center as er hhv 45 % og 20,97 %. Styret har foreslått et utbytte på Nok 52,0 mill og etkonsernbidrag på Nok 19,2 mill til morselskapet AE-TV Holding as, men da dette ikke er vedtatt pr 31.12.2007 har det ikke påvirket egenkapitalen.Morselskapets aksjekapital utgjør Nok 260 mill bestående av 2 600 000 aksjer hver pålydende Nok 100. Alle aksjene har lik stemmerett.TV 2 Gruppen as eies 100% av AE-TV Holding as. AE-TV Holding as eies med 50 % hver av A-pressen og Egmont.Resultat per aksje er beregnet som årets resultat til majoritet på Nok 76,7 mill (64,0 mill i 2006) dividert på gjennomsnittlige utestående ordinæreaksjer gjennom regnskapsåret som har vært 2,6 mill. Konsernet har ingen instrumenter eller opsjoner som kan utvanne resultat per aksje.74 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 75


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 18: Garantier og panteheftelserTV 2 har inngått en konsernkontoavtale som innebærer at konsernselskapene er solidarisk ansvarlig for de trekk som andre selskaper i konsernethar gjennomført. Per 31.12.07 utgjør nettoinnskudd på konsernkontoen Nok 60,0 mill, hvorav morselskapet har trukket Nok 67,9 mill. Det er frabanken knyttet covenant til engasjementene som tilsier at egenkapitalandelen i TV 2 konsernet skal være minst 30 %. Videre skal forholdet mellomrentebærende gjeld og driftsresultat før avskrivninger være mindre enn 3.Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for adm. direktør, styreleder eller styremedlemmer i selskapet eller til deres nærstående. Morselskapethar stilt sikkerhet for totalt Nok 113,9 mill, hvorav sikkerhet til Kanal 24 Norges langsiktige lån utgjør Nok 55,6 mill og garanti fordistribusjon utgjør Nok 17,2 mill. I tillegg er det stilt sikkerhet for ansattes skattetrekk i konsernet begrenset oppad til Nok 32,2 mill. Øvrige konsernselskaphar stilt garanti for totalt Nok 58,4 mill. Med virkning fra 1.1.08 har TV 2 Gruppen as inngått en avtale med SBS Radio der driften avKanal 24 Norge as blir slått sammen med SBS’ eksisterende radiodrift. I den forbindelse vil lånene i Kanal 24 Norge as bli innfridd, og sikkerhet/garantistillelser i konsernet vil reduseres med Nok 68,8 mill.Balanseført pantesikret gjeld til bank utgjør Nok 277,2 mill.Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør: 2007 2006 2005Fordringer 300.879 286.927 256.000Aksjer 11.751 20.337 52.015Andre fordringer 337.661 230.297 203.225Lager av film og rettigheter 280.845 292.929 350.421Produksjonsutstyr, inventar o.l. 178.312 141.593 75.935Boligeiendom, påkostning leiebygg 27.692 21.217 16.906Sum 1.137.140 993.300 954.502Note 19: PensjonerKonsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernselskapenes pensjonsordninger tilfredsstillerkravene i denne lov. Konsernet har foretaksordning med skattefradrag i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidigedefinerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12 G), og ordningen er tilknyttet uførepensjon og barnepensjon.Pensjonsalderen er 67 år. Per 31.12. hadde ordningen 725 medlemmer.Diskonteringsrenten er lik renten på 10-årige norske statsobligasjoner tillagt et løpetidstillegg som fastsettes ut fra rente forskjellen mellom5-årige og 10-årige norske statsobligasjoner.I Storm Weather Center as, Kanal 24 Norge as, OB-Team as og Mosart Medialab as er det etablert innskuddsbasert pensjonsordning. Per 31.12.hadde ordningen 142 medlemmer. Årets pensjonsinnskudd utgjorde 2,8 mill samlet for selskapene.Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: 2007 2006 2005Nåverdi av årets pensjonsopptjening 42.153 26.361 17.750Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser 15.155 9.426 7.512Forventet avkastning på pensjonsmidler (8.541) (7.627) (6.597)Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap 12.900 5.531 582Arbeidsgiveravgift 6.876 3.971 2.632Pensjonskostnad (ytelsesordning) 68.543 37.662 21.879Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:Endring brutto pensjonsforpliktelse: 2007 2006 2005Brutto pensjonsforpliktelse 01.01. (363.140) (236.328) (137.028)Nåverdien av årets opptjening (42.153) (26.361) (17.750)Rentekostnad av pensjonsforpliktelser (15.155) (9.426) (7.512)Akturiell tap/gevinst (37.251) (92.371) (74.917)Utbetaling pensjon/fripoliser 12.649 1.348 880Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. (445.049) (363.140) (236.328)Endringer brutto pensjonsmidler:Virkelig verdi pensjonsmidler 01.01. 146.838 120.125 95.876Forventet avkastning på pensjonsmidler 8.541 7.627 6.597Akturiell tap/gevinst (502) (6.528) (7.423)Premiebetalinger 34.483 26.404 25.456Utbetaling av pensjoner/fripoliser (1.023) (790) (382)Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 188.337 146.838 120.125Netto pensjonsforpliktelse (256.712) (216.301) (116.204)Arbeidsgiveravgift (36.196) (30.498) (16.233)Ikke resultatført estimatavvik 244.992 214.815 107.502Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (47.917) (31.985) (24.935)Endringer i forpliktelsen: 2007 2006 2005Netto pensjonsforpliktelse 01.01. (31.985) (24.935) (32.676)Resultatført pensjonskostnad (68.543) (37.662) (21.879)Premiebetalinger inklusiv arbeidsgiveravgift 52.611 30.612 29.620Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (47.917) (31.985) (24.935)Balanseført pensjonsforpliktelse (47.917) (31.985) (24.935)Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelseer følgende forutsetninger lagt til grunn: 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005Diskonteringsrente 4,7 % 4,4 % 4,0 %Inflasjon/G-regulering 4,3 % 4,3 % 3,0 %Pensjonsregulering 4,3 % 4,3 % 2,5 %Lønnsregulering 4,5 % 4,5 % 3,0 %Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,8 % 5,4 % 6,0 %Forventet årlig avgang under/over 40 år 2 %/5 % 2 %/5 % 2 %/5 %PensjonsmidlerTabellen nedenfor viser aktivaallokeringen for pensjonsmidlene:Obligasjoner 44 % 50 % 43 %Aksjer 30 % 30 % 22 %Pengemarked og lignende 11 % 7 % 24 %Eiendom 15 % 13 % 11 %76 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 77


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 20: Pantelån og finansiell leasingTV 2 Gruppen as har et lån på Nok 100 mill. Nok 50 mill av lånet er bundet til 4,53 % + margin frem til november 2010, mens Nok 50 mill harflytende rente. TV 2 as har et lån på Nok 100 mill. Renten er bundet til 4,83 % + margin ut 2015. Lånene er avdragsfrie og kan innfris om og nårlåntager ønsker dette. Fra långivers side forfaller de i sin helhet 30. juni 2009. Samlet finansiell leasingforpliktelse i TV 2 konsernet utgjør i tilleggNok 77,2 mill og løper med avdragstid mellom 4 og 10 år.Lånene er bundet ved renteswapavtaler, og disse avtalene har en markedsverdi på Nok 4,8 mill pr 31.12.07 som er innarbeidet i resultatet ogbalansen.TV 2 Gruppen har i tillegg en konsernkontokreditt på Nok 75 mill som fornyes årlig. Denne løper med flytende rente + margin og provisjon fortrekkrammen. TV 2 har videre etablert en låne- og garantifasilitet for konsernet. Pr 31.12.07 er det en ubenyttet kreditt på Nok 225 mill.Note 21: Leverandørgjeld 2007 2006 2005Leverandørgjeld innland 103.256 64.484 64.664Leverandørgjeld utland 39.739 27.860 11.738Sum leverandørgjeld 142.995 92.345 76.401Note 24: RevisjonshonorarFølgende tabell viser revisjonshonorar for 2007 samt annet honorar til revisor som er kostnadsført i 2007 (tallene er eksklusiv merverdiavgift, talli hele kroner):Datterselskap revidert av Datterselskap revidert avMorselskap morselskapets revisor andre revisjonsselskapRevisjon 150.000 1.117.000 59.655Andre attestasjonstjenester 5.150 11.150 0Skatterådgivning 291.010 0 0Andre tjenester 243.100 0 18.645Note 25: KonsesjonsrettighetTV 2 fikk i 2001 tildelt ny konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009. Konsesjonsvederlageter delt i et engangsvederlag og i et inntektsuavhengig årlig vederlag. Engangsvederlaget for konsesjonen Nok 150 mill er balanseførtsom immateriell eiendel og kostnadsføres lineært over konsesjonsperioden, se note 7. Det inntektsuavhengige vederlaget på minimum Nok25 mill skal årlig inflasjonsjusteres. Det tidligere inntektsavhengig vederlaget er frafalt fra og med 2006. Forutsetningen for et slikt bortfall er atutbyggingen av det digitale bakkenettet medfører vesentlig slukking av TV 2s analoge sendinger i løpet av TV 2s eksisterende konsesjonsperiode.Ved tildeling av sin konsesjon betalte Kanal 24 Norge as et engangsvederlag på Nok 160 mill. Vederlaget kostnadsføres lineært over konsesjonsperiodenpå 10 år fra og med 01. januar 2004. Konsesjonen ble nedskrevet med Nok 18 mill. i 2007, se note 7.Note 22: Annen kortsiktig gjeld 2007 2006 20051. års avdrag langsiktig gjeld 55.460 18.518 0Avsetninger for påløpte kostnader 293.513 250.130 122.763Kassekreditt - bevilget ramme 75 mill. 0 0 0Annen kortsiktig gjeld 165.417 47.656 94.316Sum annen kortsiktig gjeld 514.390 316.304 217.079Note 26: Risikostyring og finansielle instrumenterFinansiell risikoKonsernet har finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Videre benytterkonsernet finansielle instrumenter som banklån for å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for konsernets virksomhet. De viktigstefinansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Konsernets ledelse har en løpendevurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Konsernet benytter finansielle instrumenter for å sikre risikoenknyttet til fluktuasjoner i rentenivå og utenlandsk valuta.Note 23: Godtgjørelse til styret og ledende ansatteDet er i 2007 utbetalt Nok 940 000 i styrehonorar i morselskapet. Avtroppet styreleder har mottatt honorar på Nok 180 166 i 2007, mens nystyreleder har mottatt Nok 15 667 som styreleder og Nok 86 167 som tidligere styremedlem. Øvrige styremedlemmer mottar et årlig honorar påNok 94 000 hver. Det er ikke utbetalt øvrige styregodtgjørelser.Til avtroppet administrerende direktør/sjefredaktør i morselskapet er det utbetalt lønn med Nok 1 768 962. Opprinnelig pensjonsalder var 65 år,men som følge av at adm. dir. stod i stillingen til 67 år ble det opparbeidet pensjon for perioden 65 til 67 år. Dette ble avregnet ved fratreden ogutgjorde Nok 3 829 775. Årlig toppensjon fra 67 til 77 år ble tatt ut i en engangssum, og kapitalisert verdi av denne utgjorde Nok 7 414 289.I tillegg er andre naturalytelser innberettet med Nok 94 022.Ny administrerende direktør/sjefredaktør har fått utbetalt lønn med Nok 1 635 236. I tillegg har adm.dir. dekket ulykkes- og livsforsikring, fri bil,fri telefon, fri avis m.v. Samlet er det for disse tilleggsytelsene innberettet Nok 192 828 for 2007. For stillingen gjelder 6 måneders gjensidig oppsigelsestid,rett til etterlønn i 15 mnd utover oppsigelsestid og rett til 6 ukers ferie. Pensjonsalder for stillingen er 65 år. Fra pensjonsalder utbetalesalderspensjon gjennom TV 2 Gruppen as’ kollektive pensjonsordning, samt at TV 2 Gruppen skal dekke alderspensjon for lønn over 12G med en årliginnskuddspensjon finansiert over drift på Nok 1 300 000.Det har gjennomsnittlig vært 1038 årsverk i TV 2 konsernet i 2007.(i) KredittrisikoKonsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponeringmot kredittrisiko ved å tegne kredittforsikringsavtale/garantiavtaler vedrørende de største annonseformidlerne.(ii) RenterisikoKonsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter. Deler av den rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser sominnebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået. Konsernet benytter seg av renteswapavtaler for å sikre seg mot resultatsvingningersom følge av endringer i rentenivået.(iii) LikviditetsrisikoKonsernets strategi er å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid å kunne finansiere løpende drift oginvesteringer. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet er for det meste investert i rentepapirfond og obligasjoner.(iv) ValutarisikoKonsernet fakturerer alle sine inntekter i norske kroner, men er utsatt for valutarisiko primært knyttet til innkjøp av filmer, serier og rettigheter tilinternasjonale sportsarrangementer. Konsernet inngår terminkontrakter og opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmer nominerti utenlandsk valuta.78 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 79


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 27: Bruk av estimater og skjønnsmessige vurderingerKonsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater og skjønnsmessige vurderinger harvesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder er omtaltunder.Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp samt testing av driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr. note 7 Immaterielleeiendeler og varige driftsmidler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid ogrestverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor etablerte medier, men er også aktivti forhold til å etablere posisjoner gjennom oppkjøp og/eller egen etablering. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrentefor å beregne nåverdi baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnene til årealisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Slike estimater vil måtte være beheftet med usikkerhet, og ledelsens syn på og faktiskutvikling i forannevnte forhold kan endres over tid. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger aveiendeler i fremtidige perioder.Note 28: Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser31.12.2007 Finansielle eiendeler til virkelig verdiHoldt for Øremerket ved øvrigeomsetning i førstegangs- Holdt til finansiellehht IAS 39 innregning forfall forpliktelser TotalEiendelerLangsiktige fordringer 0 0 81.823 0 81.823Kundefordringer 0 0 328.387 0 328.387Andre fordringer 0 0 16.346 0 16.346Andre aksjer 0 76.617 0 0 76.617Andre verdipapirer 252.836 0 0 0 252.836Kontanter og kontantekvivalenter 0 0 141.413 0 141.413SUM FINANSIELLE EIENDELER 252.836 76.617 567.969 0 897.422Immaterielle eiendeler som ikke avskrives testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrining hvis det foreligger indikasjonerpå verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måtevurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.Filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner kostnadsføres basert på forventet andel av seere mellom 1.gangs og 2. gangs visning. TV 2 askostnadsfører kostpris med minst 60 % ved 1. gangs sending for gruppen norsk underholdning/situasjonskomedier, med minst 80 % ved 1. gangssending for gruppen filmer/serier, med minst 88 % ved 1. gangs sending for gruppen såper og med 100 % ved 1. gangs sending for gruppenevents/aktualitet. TV 2 Zebra as kostnadsfører kostpris med 100 % ved 1. gangs sending for gruppene filmer og serier, når rettighetene er delt medTV 2 as. Når TV 2 Zebra as eier rettighetene alene, kostnadsføres kostpris på filmer og serier med 50 % på 1. gangs sending og 50 % på 2. gangssending. Norske produksjoner kostnadsføres med 100 % på 1. gangs sending.Fotballavtalen er vurdert opp mot IAS 37 – tapskontrakter. Basert på at fotballsendingene har gitt høy seeroppslutning, styrket posisjonen tilTV 2-konsernet og bidratt til økt oppstutning på andre programmer har man vurdert at verdien av restkontrakten er i behold.Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 19, Pensjoner) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente,forventet lønns-, pensjons- og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt forkonsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelsereller pensjonsmidler.ForpliktelserLangsiktig rentebærende lån (4.790) 0 0 359.588 354.798Leverandørgjeld 0 0 0 142.995 142.995Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 514.390 514.390SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER (4.790) 0 0 1.016.973 1.012.18331.12.2006 Finansielle eiendeler til virkelig verdiHoldt for Øremerket ved øvrigeomsetning i førstegangs- Holdt til finansiellehht IAS 39 innregning forfall forpliktelser TotalEiendelerLangsiktige fordringer 0 0 4.737 0 4.737Kundefordringer 0 0 320.672 0 320.672Andre fordringer 0 0 36.817 0 36.817Andre aksjer 0 61.916 0 0 61.916Andre verdipapirer 243.209 0 0 0 243.209Kontanter og kontantekvivalenter 0 0 113.220 0 113.220SUM FINANSIELLE EIENDELER 243.209 61.916 475.446 0 780.571ForpliktelserLangsiktig rentebærende lån 306 0 0 383.234 383.540Leverandørgjeld 0 0 0 92.345 92.345Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 316.304 316.304SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 306 0 0 791.883 792.189Samtlige finansielle instrumenter er ført til virkelig verdi.80 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 81


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)Note 29: Proforma informasjon – resultat og balanse mellom videreført virksomhet og virksomhet holdt for salgTV 2 Gruppen as og SBS Radio as har inngått avtale om felles drift av Kanal 24 og Radio 1 gjennom selskapet SBS Radio Norge. TV 2 Gruppenseierandel blir 23 %. Nedenfor er resultat og balanse presentert etter IFRS 5 hvor virksomhet for salg er skilt ut presentert i egen linje.BALANSE 31.12.2007EIENDELERAnleggsmidlerRESULTAT 2007 2006Reklameinntekter 2.002.836 1.874.944Andre inntekter 552.311 373.829Driftsinntekter 2.555.147 2.248.773Programkostnader (1.092.611) (1.045.113)Personalkostnader (810.281) (664.887)Avskrivinger (94.351) (56.827)Avskriving/Nedskrivning immaterielle eiendeler (21.429) (21.429)Andre driftskostnader (423.392) (363.116)Driftskostnader (2.442.064) (2.151.372)DRIFTSRESULTAT 113.083 97.401Andel resultat tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (53.062) (18.875)Gevinst ved salg av aksjer/verdiendring aksjer 33.741 34.735Finansinntekt 39.407 55.212Finanskostnad (30.181) (37.487)Immaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 35.157Goodwill 11.994Konsesjonsrettighet 42.857Varemerke, domene 7.813Forskning og utvikling 586Sum immaterielle eiendeler 98.407Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 31.636Produksjonsutstyr, inventar o.l. 268.071Sum varige driftsmidler 299.707Finansielle anleggsmidlerInvestering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 28.169Andre aksjer 311Langsiktige fordringer 81.823Sum finansielle anleggsmidler 110.303Sum anleggsmidler 508.417RESULTAT FØR SKATT 102.989 130.986OmløpsmidlerSkattekostnad (70.653) (91.895)Filmer, rettigheter, lisenser o.l. 301.222RESULTAT ETTER SKATT VIDEREFØRT VIRKSOMHET 32.336 39.091RESULTAT ETTER SKATT AVHENDET VIRKSOMHET 6.302 (75.166)Minoritetenes andel av resultatet 38.103 100.122RESULTAT ETTER SKATT OG MINORITETER 76.741 64.047FordringerKundefordringer 328.387Forskuddsbetalinger 201.394Andre fordringer 16.076Sum fordringer 545.857InvesteringerAndre aksjer 76.617Andre verdipapirer 252.836Sum investeringer 329.453Bankinnskudd 141.413Sum omløpsmidler 1.317.945Eiendeler klassifisert som holdt for salg 83.769SUM EIENDELER 1.910.13082 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 83


noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)noter TV 2 konsern(TALL I NOK 1000)EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2007EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 260.000Overkursfond 90.000Sum innskutt egenkapital 350.000Opptjent egenkapitalFond for vurderingsforskjeller -Øvrig konsernkapital 301.268Minoritetsinteresser 42.647Sum opptjent egenkapital 343.915Sum egenkapital 693.915GjeldAvsetning for forpliktelserNetto pensjonsforpliktelse 47.917Sum avsetninger for forpliktelser 47.917Note 30: Selskaper som inngår i konsolideringenForretningssted Eierandel % Eierandel %2007 2006TV 2 as Bergen 100,00 % 100,00 %OB-Team as Oslo 100,00 % 100,00 %Eventyrkanalen as Oslo 100,00 % 100,00 %Nydalen Studios as Oslo 100,00 % 100,00 %Outside Broadcast Team as Oslo 100,00 % 100,00 %TV 2 Invest as Bergen 100,00 % 100,00 %Storm Weather Center as Bergen 79,03 % 80,44 %Mediehuset Nettavisen as (tidl TV 2 Interaktiv as) Bergen 100,00 % 100,00 %TV 2 Nettavisen as Oslo 100,00 % 100,00 %TV 2 Torget as Bergen 100,00 % 100,00 %Kanal 24 Norge as Fredrikstad 100,00 % 100,00 %Mosart Medialab as Bergen 100,00 % 0,00 %TV 2 Zebra as Bergen 55,00 % 55,00 %Tv 2 Sol as og 8 underliggende domeneselskap (uten aktivitet) Bergen 100,00 % 0,00 %Stemmeandel tilsvarer eierandel.Annen langsiktig gjeldLangsiktig lån 336.798Sum annen langsiktig gjeld 336.798Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 142.995Skyldig skatt 824Skyldig mva, skattetrekk o.l. 155.291Annen kortsiktig gjeld 508.621Sum kortsiktig gjeld 807.731Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg 23.769Sum gjeld 1.216.215SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.910.13084 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 85


Resultatregnskapog balanseTV 2 GruppenResultatregnskap TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)Note 2007 2006 2005Driftsinntekter 293.293 267.428 35.612Driftsinntekter 293.293 267.428 35.612Programkostnader 1 (256.665) (241.846) (5.022)Personalkostnader 2, 20 (24.476) (20.296) (17.917)Ordinære avskrivinger 6 (296) (340) (218)Andre driftskostnader 3, 20 (17.011) (16.830) (8.141)Driftskostnader (298.448) (279.313) (31.297)DRIFTSRESULTAT (5.155) (11.886) 4.315(Nedskrivning)/reversering lån/investeringi datter- og tilknyttede selskaper 7, 8 (13.268) 113.178 (25.120)Finansinntekt 4 82.628 32.784 190.484Finanskostnad 4 (19.443) (15.030) (10.453)RESULTAT FØR SKATT 44.762 119.046 159.226Skattekostnad 5 (8.330) (1.163) (2.306)RESULTAT ETTER SKATT 36.432 117.883 156.920Disponeringer og overføringerTil/(fra) annen egenkapital (29.409) 37.803 32.120Avsatt til utbytte 52.000 80.080 124.800Avsatt til konsernbidrag (etter skatt) 13.841 0 0Sum disponeringer 36.432 117.883 156.920Resultat per aksje 14 45 60Utvannet resultat per aksje 14 45 6086 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 87


BALANSE TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)BALANSE TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)Note 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005Note 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 5 1.827 4.773 3.229Sum immaterielle eiendeler 1.827 4.773 3.229EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 260.000 260.000 260.000Overkursfond 90.000 90.000 90.000Sum innskutt egenkapital 350.000 350.000 350.000Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 6 3.082 3.082 3.082Produksjonsutstyr, inventar o.l. 6 569 897 679Sum varige driftsmidler 3.651 3.980 3.761Finansielle anleggsmidlerAksjer i datter- og felleskontrollerte selskaper 7 494.979 509.864 347.716Investering i tilknyttede selskaper 8 49.556 46.938 8.938Andre aksjer 60 60 60Langsiktige fordringer 9 145.450 179.227 22.633Sum finansielle anleggsmidler 690.045 736.089 379.347Sum anleggsmidler 695.523 744.842 386.337Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 356.817 386.226 348.423Sum opptjent egenkapital 356.817 386.226 348.423Sum egenkapital 14 706.817 736.226 698.423GjeldNetto pensjonsforpliktelse 16 965 11.421 10.790Sum avsetninger for forpliktelser 965 11.421 10.790Annen langsiktig gjeldLangsiktig lån 17 100.000 100.000 100.000Sum annen langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 10 38.727 12.672 2.334Forskuddsbetalinger 11 65.666 34.785 46.904Andre fordringer 12 22.202 13.139 294.765Sum fordringer 126.595 60.596 344.003InvesteringerVerdipapirer 13 252.836 243.209 291.276Sum investeringer 252.836 243.209 291.276Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 18 12.515 4.897 1.139Skyldig skatt 5 0 2.698 646Skyldig mva, skattetrekk o.l. 6.153 1.083 1.675Annen kortsiktig gjeld 15, 19 248.504 192.323 208.944Sum kortsiktig gjeld 267.172 201.000 212.403Sum gjeld 368.137 312.421 323.193SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.074.954 1.048.647 1.021.616Sum omløpsmidler 379.431 303.805 635.279SUM EIENDELER 1.074.954 1.048.647 1.021.616Bergen/Oslo, 10. mars 2008 - Styret i TV 2 Gruppen asHans Jacob CarstensenJon Espen LohneAnne Britt BerentsenTerje DalenThor Gjermund EriksenStyrets lederStyrets nestlederStyremedlemStyremedlemStyremedlemBørre GjelstenTommy MelleEven NordstrømLene Østby SævrøyAlf Ivar HildrumStyremedlemStyremedlemStyremedlemStyremedlemAdm. direktør/sjefredaktør88 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 89


Kontantstrømanalyse TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)REGNSKAPSPRINSIPPER TV 2 Gruppen as2007 2006 2005LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETENTilført fra årets virksomhet 1) 47.425 6.839 183.973Endring lager, debitorer, kreditorer (18.437) (6.580) (2.170)Andre tidsavgrensninger 27.466 161.195 (198.126)Netto likviditetsendring fra virksomheten 56.454 161.454 (16.323)LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGERInvesteringer i varige driftsmidler 0 (559) (425)Salg av varige driftsmidler 190 0 340Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjer 286 0 0Investering i aksjer (1.000) (254.817) (2.768)Mottatt utbytte fra datterselskaper 0 288.500 679.471Lån til nærstående selskap 33.777 (43.415) (19.118)Netto likviditetsendring fra investeringer 33.253 (10.291) 657.500LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERINGUtbetalt utbytte/konsernbidrag (80.080) (124.800) (260.000)Opptak av ny gjeld 50.000 0 37.375Nedbetaling av gjeld (50.000) (74.430) (154.139)Netto likviditetsendring fra finansiering (80.080) (199.230) (376.764)Netto likviditetsendring gjennom året 9.627 (48.067) 264.413Likviditetsbeholdning pr 01.01 243.209 291.276 26.863LIKVIDITETSBEHOLDNING PR 31.12 252.836 243.209 291.2761) Dette tallet fremkommer slik:Resultat før skatt 44.762 119.046 156.920+ avskrivninger/nedskrivninger 296 340 218+ resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper 13.268 (113.178) 25.120- gevinst ved salg av anleggsmidler (158) 0 (55)+ nedskrivning/reversering aksjer (287) 0 0+ endring pensjoner (10.456) 631 1.770= Tilført fra årets virksomhet 47.425 6.839 183.973GenereltRegnskapet til TV 2 Gruppen as omfatteraktiviteter ved konsernadministrasjonen.Årsregnskapet er satt opp i samsvar medregnskapslovens bestemmelser og godregnskapsskikk. Notene til konsernregnskapetvil i enkelt tilfeller også omfatteTV 2 Gruppen as.OrganiseringTV 2 Gruppen as er morselskapet i TV 2-konsernet. Holdingfunksjonen er dannet forå skape styrket forretningsmessig fokus påde primære oppgavene i hvert enkelt selskapi konsernet.Datterselskaper /Tilknyttede selskaperDatterselskaper og tilknyttede selskapervurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.Investeringen er vurdert til anskaffelseskostfor aksjene med mindre nedskrivninghar vært nødvendig. Det er foretattnedskrivning til virkelig verdi når verdifallskyldes årsaker som ikke kan antas å væreforbigående og det må anses nødvendigetter god regnskapsskikk. Nedskrivninger erreversert når grunnlaget for nedskrivning ikkelenger er til stede.Verdipapirer og aksjerKortsiktige plasseringer i form av obligasjonerog andre verdipapirer inngår i en handelsporteføljeog vurderes til virkelig verdi.Andre aksjer vurderes enkeltvis og føres opptil laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.DriftsinntekterInntekter fra salg av rettigheter resultatføresnår levering har funnet sted og det vesentligsteav risiko og avkastning er overført.Inntekter fra salg av tjenester resultatføres iden perioden tjenesten utføres.Utbytte/konsernbidrag og andre utdelingerfra datterselskap/tilknyttede selskap erinntektsført samme år som det er avsatt idatterselskapet/tilknyttede selskap. Overstigerutbytte/ konsernbidraget andel avtilbakeholdt resultat etter kjøpet, representererden overskytende del tilbakebetaling avinvestert kapital, og utdelingene er fratrukketinvesteringens verdi i balansen.Utbytte fra øvrige selskaper inntektsføres nåraksjonærenes rettighet til å motta utbytte erfastsatt av generalforsamlingen.Bruk av estimaterLedelsen har brukt estimater og forutsetningersom har påvirket resultatregnskapetog verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samtusikre eiendeler og forpliktelser på balansedagenunder utarbeidelsen av årsregnskapet ihenhold til god regnskapsskikk.Klassifisering av poster i balanse/resultatAnleggsmidler er eiendeler som er bestemttil varig eie eller bruk for selskapet. Andreeiendeler er omløpsmidler. Kortsiktig gjeldhar forfall innen ett år eller er knyttet tilvarekretsløpet. Øvrig gjeld klassifiseres somlangsiktig.KundefordringerKundefordringer er oppført til anskaffelseskostmed fradrag for avsetning for forventettap.Rettigheter og lisenserKontrakter vedrørende kjøp av rettigheteretc. balanseføres fra tidspunktet rettigheteninntreffer. Betalte rettigheter der rettighetsperiodenikke er inntruffet, balanseføressom forskuddsbetaling.Andre omløpsmidlerAndre omløpsmidler er oppført til lavesteverdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.ValutaTransaksjoner i utenlandsk valuta omregnestil kursen på transaksjonstidspunktet.Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes tilnorske kroner ved å benytte balansedagenskurs. Valutagevinster og –tap resultatføresløpende i regnskapsperioden.For å redusere valutarisikoen benytterselskapet seg av valutaterminkontrakter, ogde underliggende transaksjoner blir i så fallregistrert til terminkurs.Anleggsmidler og avskrivningerVarige driftsmidler aktiveres og avskrives dersomde har levetid på over tre år og kostprismer enn Nok 15.000. I balansen er varigedriftsmidler oppført til historisk kostpris medfradrag for ordinære avskrivninger.Leiligheter vurderes til anskaffelseskost ogavskrives ikke. Ordinære avskrivninger erberegnet lineært over driftsmidlenes økonomiskelevetid. Dersom gjenvinnbart beløpav driftsmiddelet er lavere enn balanseførtverdi foretas nedskrivning til gjenvinnbartbeløp. Gjenvinnbart beløp er det høyesteav netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi ibruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmenesom eiendelen forventes ågenerere.Årets ordinære avskrivninger er belastetdriftskostnader i resultatregnskapet.Gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler ernettoført under driftsinntektene.VedlikeholdSom hovedregel utgiftsføres vedlikehold nårdet påløper. Oppgradering og utskiftning avvarige driftsmidler betraktes som investeringog aktiveres.Latente forpliktelser og betingede utfallDet er avsatt for forventningen av latente ogbetingede forpliktelser dersom disse er sannsynligeog kvantifiserbare. Beste estimatbenyttes ved beregning av oppgjørsverdi.90 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 91


REGNSKAPSPRINSIPPER TV 2 Gruppen asNOTER TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)PensjonerAlle pensjonsordninger er behandlet i henholdtil IFRS (IAS 19). Pensjonskostnader ogpensjonsforpliktelser beregnes etter lineæropptjening basert på forutsetninger omdiskonteringsrente, fremtidig regulering avlønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden,fremtidig avkastning på pensjonsmidlersamt aktuarmessige forutsetninger omdødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlerer vurdert til virkelig verdi og fratrukketi netto pensjonsforpliktelser i balansen.Endringer i forpliktelsen som skyldesendringer i pensjonsplaner resultatførespå endringstidspunktet. Endringer i forpliktelsenog pensjonsmidlene som skyldesendringer i og avvik i beregningsforutsetningene(estimatendringer) fordeles over antattgjennomsnittlig gjenværende opptjeningstidhvis avvikene ved årets begynnelse overstiger10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelserog pensjonsmidler. Det er avsattarbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse.Pensjonskostnaden er basert påberegningsforutsetninger per 01.01, menspensjonsforpliktelser er basert på beregningsforutsetningerper 31.12.SkattI resultatregnskapet vises betalbar skatt ogutsatt skatt samlet som skattekostnad. Ibalansen vises skatt beregnet på grunnlag avårets skattemessige resultat som betalbarskatt under kortsiktig gjeld.Utsatt skatt/skattefordel er beregnet pågrunnlag av de midlertidige forskjellene someksisterer ved utgangen av året mellomregnskapsmessige verdier og skattemessigeverdier, samt skattemessig underskudd tilfremføring. Netto utsatt skatt vises somavsetning for forpliktelser mens netto utsattskattefordel vises som immateriell eiendel.Netto utsatt skattefordel balanseføres i dengrad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.om kontantstrømoppstilling. Likviditetsbeholdningener definert som summen avkontanter, bankinnskudd og kortsiktigeplasseringer som obligasjoner, pengefond ogaksjefond.Bankinnskudd presenteres netto sammenmed opptrekk kassekreditt.Note 1: Programkostnader 2007 2006 2005Øvrige programproduksjoner 5.610 1.578 22Sportsrettigheter 251.055 240.268 5.000Sum programkostnader 256.665 241.846 5.022Note 2: Personalkostnader 2007 2006 2005Lønnsytelser 12.303 10.398 12.092Folketrygdavgift 3.462 1.751 1.941Pensjonskostnader 3.371 1.609 2.811Andre ytelser 5.340 6.538 1.072Sum personalkostnader 24.476 20.296 17.917Note 3: Andre driftskostnader 2007 2006 2005Husleiekostnader 733 1.372 818Markedsføring 2.610 8.540 1.486Reiser 1.372 1.192 1.753Rekvisita, telefon og it 296 351 289Tap på fordringer (8) 102 160Andre driftskostnader 12.008 5.272 6.103Garantiavsetning TV 2 Invest 0 0 (2.468)Sum andre driftskostnader 17.011 16.830 8.141Note 4: Finansinntekter og finanskostnader 2007 2006 2005Gevinst ved salg av aksjer 0 0 3.547Renteinntekter 28.203 23.044 13.842Aksjeutbytte/ Mottatt konsernbidrag 18.841 0 172.603Kursgevinst verdipapirer/Annen finansinntekt 35.063 9.636 492Valutaagiogevinst 521 104 0Finansinntekter 82.628 32.784 190.484Rentekostnader 10.548 14.774 8.327Valutadisagio 115 256 584Kurstap verdipapirer/Annen finanskostnad 8.780 0 1.541Finanskostnader 19.443 15.030 10.453Ved oppkjøp beregnes utsatt skatt påmerverdier unntatt goodwill som føres oppnetto.KontantstrømoppstillingTV 2 Gruppen viser kontantstrømoppstillingi samsvar med den indirekte metoden i NRS92 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 93


NOTER TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)NOTER TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)Note 16: PensjonerSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravenei denne lov. Selskapet har foretaksordning med skattefradrag i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige definerteytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Fullalderspensjon utgjør tilnærmet 66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12 G), og ordningen er tilknyttet uførepensjon og barnepensjon. Pensjonsalderener 67 år. Per 31.12. hadde ordningen syv medlemmer.Diskonteringsrenten er lik renten på 10-årige norske statsobligasjoner tillagt et løpetidstillegg som fastsettes ut fra rente forskjellen mellom5-årige og 10-årige norske statsobligasjoner.Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: 2007 2006 2005Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.024 846 2.048Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser 377 655 622Forventet avkastning på pensjonsmidler (272) (241) (217)Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap 2.083 172 11Arbeidsgiveravgift 159 178 346Pensjonskostnad 3.371 1.609 2.811Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:Endring brutto pensjonsforpliktelse: 2007 2006 2005Brutto pensjonsforpliktelse 01.01. (18.327) (16.444) (11.316)Nåverdien av årets opptjening (1.024) (846) (2.048)Rentekostnad av pensjonsforpliktelser (377) (655) (622)Akturiell tap/gevinst (2.402) (523) (2.457)Utbetaling pensjon/fripoliser 11.244 142 0Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. (10.886) (18.327) (16.444)Endringer brutto pensjonsmidler:Virkelig verdi pensjonsmidler 01.01. 4.599 3.993 3.069Forventet avkastning på pensjonsmidler 272 241 217Akturiell tap/gevinst 168 (351) (205)Premiebetalinger 874 715 912Utbetaling av pensjoner/fripoliser 0 0 0Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 5.913 4.599 3.993Netto pensjonsforpliktelse (4.973) (13.728) (12.451)Arbeidsgiveravgift (701) (1.936) (1.756)Ikke resultatfort estimatavvik 4.709 4.243 3.417Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (965) (11.421) (10.790)Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005Diskonteringsrente 4,7 % 4,4 % 4,0 %Inflasjon/G-regulering 4,3 % 4,3 % 3,0 %Pensjonsregulering 4,3 % 4,3 % 2,5 %Lønnsregulering 4,5 % 4,5 % 3,0 %Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,8 % 5,4 % 6,0 %Forventet årlig avgang under/over 40 år 2 %/5 % 2 %/5 % 2 %/5 %PensjonsmidlerTabellen nedenfor viser aktivaallokeringen for pensjonsmidlene:Obligasjoner 44 % 50 % 43 %Aksjer 30 % 30 % 22 %Pengemarked og lignende 11 % 7 % 24 %Eiendom 15 % 13 % 11 %Note 17: PantelånTV 2 Gruppen as har et lån på 100 mill. 50 mill av lånet er bundet til 4,53 % + margin frem til november 2010, mens 50 mill har flytende rente.TV 2 Gruppen har i tillegg en konsernkontokreditt på 75 mill som fornyes årlig. Denne løper med flytende rente + margin og provisjon for trekkrammen.For mer informasjon henvises til note 20 under TV 2 Konsern 2007.Note 18: Leverandørgjeld 2007 2006 2005Leverandørgjeld innland 1.087 2.601 1.139Leverandørgjeld utland 11.428 2.295 0Sum leverandørgjeld 12.515 4.897 1.139Herav gjeld til datterselskaper 84 2.129 0Note 19: Annen kortsiktig gjeld 2007 2006 2005Avsetninger for påløpte kostnader 47.783 106.944 4.372Kassekreditt *) 67.917 5.282 79.713Utbytte 52.000 80.080 124.800Kortsiktig lån 60.000 0 0Annen kortsiktig gjeld 1.580 17 59Konsernbidrag 19.224 0 0Endringer i forpliktelsen: 2007 2006 2005Netto pensjonsforpliktelse 01.01. (11.421) (10.790) (9.020)Resultatført pensjonskostnad (3.371) (1.609) (2.811)Premiebetalinger inklusiv arbeidsgiveravgift 13.827 978 1.041Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (965) (11.421) (10.790)Balanseført pensjonsforpliktelse (965) (11.421) (10.790)Sum annen kortsiktig gjeld 248.504 192.323 208.944Herav gjeld til mor-/datterselskaper 137.799 0 7.131*) Trekk på kassekreditt i TV 2 Gruppen as avregnes netto mot andre konsernselskapers innestående innenfor en samlet kredittramme på Nok 75 mill.For konsernet var netto innskudd på konsernkontoen Nok 60,0 mill. For mer informasjon henvises til Note 18 under TV 2 Konsern 2007.98 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 99


NOTER TV 2 Gruppen as(TALL I NOK 1000)RevisjonsberetningNote 20: Godtgjørelse til styret, ledende ansatte og revisor.Det har gjennomsnittlig vært syv årsverk i TV 2 Gruppen as i 2007. For mer informasjon henvises til note 23 og note 24 under TV 2 Konsern2007.Note 21: LeieavtalerFor mer informasjon henvises til note 8 under TV 2 Konsern 2007.100 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 101


Resultatregnskapog balanseResultatregnskap TV 2 as(TALL I NOK 1000)2007 2006 2005Reklameinntekter 1.800.220 1.704.400 1.584.686Andre inntekter 386.574 343.212 150.028TV 2 asDriftsinntekter 2.186.794 2.047.612 1.734.714Programkostnader (910.491) (885.879) (725.249)Personalkostnader (617.976) (505.867) (441.418)Ordinære avskrivinger (69.848) (42.426) (29.677)Avskriving immaterielle eiendeler (21.429) (21.429) (53.484)Andre driftskostnader (332.328) (295.826) (248.631)Driftskostnader (1.952.071) (1.751.427) (1.498.459)DRIFTSRESULTAT 234.723 296.186 236.255Finansinntekt 11.958 6.412 12.372Finanskostnad (14.886) (13.063) (20.582)RESULTAT FØR SKATT 231.795 289.535 228.045Skattekostnad (65.920) (73.091) (65.201)RESULTAT ETTER SKATT 165.875 216.444 162.844Disponeringer og overføringerTil/Fra annen egenkapital 165.875 216.444 (77.156)Avsatt til utbytte 0 0 240.000Sum disponeringer 165.875 216.444 162.844Avsatt til konsernbidrag (netto) 183.558 155.840 8.621Resultat per aksje 168 219 1.628Utvannet resultat per aksje 168 219 1.628102 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 103


BALANSE TV 2 as(TALL I NOK 1000)BALANSE TV 2 as(TALL I NOK 1000)31.12.2007 31.12.2006 31.12.200531.12.2007 31.12.2006 31.12.2005EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 36.727 32.087 31.237Konsesjonsrettighet 42.857 64.286 85.714Sum immaterielle eiendeler 79.585 96.373 116.951Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 27.692 21.217 16.906Produksjonsutstyr, inventar o.l. 178.112 141.593 75.935Sum varige driftsmidler 205.804 162.810 92.841Finansielle anleggsmidlerAksjer i datter- og felleskontrollerte selskaper 11.558 20.145 20.066Investering i tilknyttede selskaper 40 40 120Andre aksjer 153 153 153Langsiktige fordringer 1.250 1.250 250Sum finansielle anleggsmidler 13.001 21.588 20.588Sum anleggsmidler 298.389 280.771 230.380OmløpsmidlerFilmer, rettigheter, lisenser o.l. 280.845 292.929 350.421FordringerKundefordringer 294.935 274.430 253.666Forskuddsbetalinger 101.733 112.211 76.552Andre fordringer 4.061 2.862 2.122Sum fordringer 400.729 389.503 332.340EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 99.000 99.000 100.000Sum innskutt egenkapital 99.000 99.000 100.000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 118.104 135.788 110.851Sum opptjent egenkapital 118.104 135.788 110.851Sum egenkapital 217.104 234.788 210.851GjeldAvsetning for forpliktelserNetto pensjonsforpliktelse 41.252 20.134 14.325Sum avsetninger for forpliktelser 41.252 20.134 14.325Annen langsiktig gjeldLangsiktig lån 116.672 121.406 122.945Sum annen langsiktig gjeld 116.672 121.406 122.945Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 119.082 72.332 61.012Skyldig skatt 0 12.812 56.017Skyldig mva, skattetrekk o.l. 130.962 114.702 95.906Annen kortsiktig gjeld 485.750 406.034 444.854Sum kortsiktig gjeld 735.794 605.880 657.789Sum gjeld 893.718 747.420 795.059SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.110.822 982.208 1.005.910InvesteringerPengefond 0 0 31.426Sum investeringer 0 0 31.426Bankinnskudd 130.859 19.005 61.343Sum omløpsmidler 812.433 701.437 775.530SUM EIENDELER 1.110.822 982.208 1.005.910104 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 105


Resultatregnskapog balanseTV 2 Zebra asResultatregnskap TV 2 Zebra as(TALL I NOK 1000)01.03-31.12.2007 2006Reklameinntekter 61.639 26.711Driftsinntekter 201.477 72.406Driftsinntekter 263.117 99.116Programkostnader (331.377) (265.278)Personalkostnader (3.443) (1.943)Ordinære avskrivinger (10) (5)Avskrivning immaterielle eiendeler (2.604) (3.521)Andre driftskostnader (14.588) (10.619)Driftskostnader (352.023) (281.366)DRIFTSRESULTAT (88.906) (182.250)Finansinntekt 3.164 1.525Finanskostnad (852) (33)RESULTAT FØR SKATT (86.594) (180.758)Skattekostnad 0 0RESULTAT ETTER SKATT (86.594) (180.758)106 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 107


BALANSE TV 2 Zebra as(TALL I NOK 1000)BALANSE TV 2 Zebra as(TALL I NOK 1000)31.12.2007 31.12.200631.12.2007 31.12.2006EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerLisenser o.l. 417 2.250Goodwill 5.125 6.625Varemerke 25.000 24.271Sum immaterielle eiendeler 30.542 33.146Varige driftsmidlerProduksjonsutstyr, inventar o.l. 15 25Sum varige driftsmidler 15 25EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 35.667 24.000Overkursfond 53.648 332.667Sum innskutt egenkapital 89.315 356.667Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 0 (180.758)Sum opptjent egenkapital 0 (180.758)Sum egenkapital 89.315 175.909Sum anleggsmidler 30.557 33.171OmløpsmidlerGjeldNetto pensjonsforpliktelse 110 62Sum avsetninger for forpliktelser 110 62Filmbeholdning 32.407 27.277FordringerKundefordringer 45.541 12.481Forskuddsbetalinger 26.602 27.990Andre fordringer 2.620 62.892Sum fordringer 74.763 103.363Bankinnskudd 71.449 44.320Sum omløpsmidler 178.619 174.960Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 69.457 26.001Skyldig mva, skattetrekk o.l. 292 223Kortsiktig lån 40.000 0Annen kortsiktig gjeld 10.003 5.936Sum kortsiktig gjeld 119.752 32.160Sum gjeld 119.862 32.222SUM EGENKAPITAL OG GJELD 209.176 208.131SUM EIENDELER 209.176 208.131108 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 109


Resultatregnskapog balanseKanal 24 Norge asResultatregnskap Kanal 24 Norge as(TALL I NOK 1000)2007 2006 2005Driftsinntekter 60.889 68.014 63.032Driftsinntekter 60.889 68.014 63.032Programkostnader (27.285) (29.243) (29.845)Personalkostnader (52.662) (45.952) (40.914)Ordinære avskrivinger (2.272) (3.017) (3.106)Avskrivning/Nedskrivning konsesjonsrettighet (34.000) (16.000) (16.000)Andre driftskostnader (73.383) (49.604) (54.365)Driftskostnader (189.602) (143.816) (144.230)DRIFTSRESULTAT (128.713) (75.802) (81.198)Finansinntekt 239 154 520Finanskostnad (14.068) (12.870) (9.077)RESULTAT FØR SKATT (142.542) (88.517) (89.755)Skattekostnad 74.045 60.519 0RESULTAT ETTER SKATT (68.497) (27.998) (89.755)110 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 111


BALANSE Kanal 24 Norge as(TALL I NOK 1000)BALANSE Kanal 24 Norge as(TALL I NOK 1000)31.12.2007 31.12.2006 31.12.200531.12.2007 31.12.2006 31.12.2005EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 7.701 0 0Konsesjonsrettighet 78.000 112.000 128.000Varemerke 250 250 250Sum immaterielle eiendeler 85.951 112.250 128.250Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 312 624 935Produksjonsutstyr, inventar o.l. 4.936 5.217 7.865Sum varige driftsmidler 5.248 5.841 8.800Sum anleggsmidler 91.199 118.091 137.050OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 9.958 10.532 7.133Forskuddsbetalinger 2.215 201 2.937Andre fordringer 237.158 216.461 407Sum fordringer 249.331 227.193 10.477Bankinnskudd 2.771 4.510 18.641Sum omløpsmidler 252.102 231.703 29.118EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 69.277 69.277 29.277Annen innskudd egenkapital 36.150 155.620 0Sum innskutt egenkapital 105.427 3.326 29.277Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 0 (221.571) (193.573)Sum opptjent egenkapital 0 (221.571) (193.573)Sum egenkapital 105.427 3.326 (164.296)Annen langsiktig gjeldAnsvarlig konvertible lån 33.125 157.759 133.958Ansvarlig lån 33.190 32.481 46.281Gjeld til kredittinstitusjoner 81.720 103.278 104.400Sum annen langsiktig gjeld 148.035 293.518 284.639Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 15.384 11.884 9.911Skyldig mva, skattetrekk o.l. 3.516 4.329 3.208Annen kortsiktig gjeld 70.939 36.737 32.708Sum kortsiktig gjeld 89.839 52.950 45.827Sum gjeld 237.874 346.468 330.466SUM EIENDELER 343.302 349.794 166.169SUM EGENKAPITAL OG GJELD 343.302 349.794 166.169112 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 113


Resultatregnskapog balanseResultatregnskap TV 2 Interaktiv as(TALL I NOK 1000)2007 2006 2005Reklameinntekter 104.563 101.104 99.131Driftsinntekter 129.128 144.447 115.436TV 2 Interaktiv asDriftsinntekter 233.691 245.552 214.567Innholdskostnader (64.395) (45.792) (16.242)Personalkostnader (116.110) (104.644) (79.587)Ordinære avskrivinger (7.267) (5.665) (6.088)Andre driftskostnader (65.451) (58.046) (94.777)Driftskostnader (253.223) (214.146) (196.694)DRIFTSRESULTAT (19.532) 31.405 17.873Finansinntekt 1.086 1.921 5.141Finanskostnad (1.631) (307) (224)RESULTAT FØR SKATT (20.077) 33.019 22.790Skattekostnad 4.833 (5.137) (3.015)RESULTAT ETTER SKATT (15.244) 27.883 19.775DisponeringerAvsatt til utbytte 0 0 (48.500)114 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 115


BALANSE TV 2 Interaktiv as(TALL I NOK 1000)BALANSE TV 2 Interaktiv as(TALL I NOK 1000)31.12.2007 31.12.2006 31.12.200531.12.2007 31.12.2006 31.12.2005EIENDELEREGENKAPITAL OG GJELDAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 3.719 3.050 3.242Pensjonsmidler 0 0 295Sum immaterielle eiendeler 3.719 3.050 3.537EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 30.140 30.140 34.037Overkursfond 2.227 2.227 0Annen innskudd egenkapital 11.827 2.267 2.266Sum innskutt egenkapital 44.194 34.634 36.303Varige driftsmidlerPåkostninger leiebygg, boligeiendommer 861 1.203 1.055Produksjonsutstyr, inventar o.l. 17.124 8.651 9.392Sum varige driftsmidler 17.986 9.854 10.447Finansielle anleggsmidlerAksjer i datter- og felleskontrollerte selskaper 5.108 5.060 0Investering i tilknyttede selskaper 4.956 0 0Andre aksjer 98 88 60Langsiktige fordringer 15.068 7.000 834Sum finansielle anleggsmidler 25.230 12.148 894Sum anleggsmidler 46.935 25.052 14.878Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 0 14.330 2.778Sum opptjent egenkapital 0 14.330 2.778Sum egenkapital 44.194 48.964 39.081GjeldNetto pensjonsforpliktelse 5.589 367 267Sum avsetninger for forpliktelser 5.589 367 267Annen langsiktig gjeldLangsiktig lån 1.000 1.000 1.000Sum annen langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 50.182 43.948 27.714Forskuddsbetalinger 3.969 7.315 4.332Andre fordringer 16.010 681 6.955Sum fordringer 70.161 51.944 39.001Bankinnskudd 0 25.207 72.459Sum omløpsmidler 70.161 77.150 111.460Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 20.377 10.623 5.171Skyldig skatt 0 4.945 3.591Skyldig mva, skattetrekk o.l. 12.332 11.869 13.012Annen kortsiktig gjeld 33.604 24.434 64.216Sum kortsiktig gjeld 66.313 51.871 85.990Sum gjeld 72.902 53.239 87.257SUM EGENKAPITAL OG GJELD 117.096 102.203 126.338SUM EIENDELER 117.096 102.203 126.338116 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007 117


tv 2 gruppen årsrapport 2007Paal Audestad (f. 1968) er en kul fyr og en spennende fotograf. Han er kanskje mest kjentsom hoff-fotografen til Kaizers Orchestra, men har nok av andre blinkskudd på samvittigheten.Paal har en rocka og ekte stil og er en mester med bruk av naturlig lys. Da vi bestemte oss forå lage en årsrapport som uten fiksfakserier dokumenterer livet i mediehuset TV 2, var Paal etopplagt førstevalg. Heldigvis sa han ja. Vi ga ham frie tøyler og har ikke angret et sekund. Hanhar vært på strategiseminar på Losby Gods, på såpefabrikken Hotel Cæsar, på innspilling avNorske talenter, i Drammenshallen under Håndball-EM og på reportasjetur til Svalbard. Og såhar han selvsagt snoket rundt i gangene i Oslo og Bergen. Bra jobba, Paal!Da jobben var gjort, ba vi Paal plukke ut sitt favorittbilde. Valget falt på bildet over, der TheaBlossom Kristensen akkurat har fått beskjed om at hun går videre i Norske talenter.- Det er ekte følelser i bildet. Jeg tror det er et bilde av det Norske talenter handler om, sier Paal.Ansvarlig redaktør: Rune IndrøyTekst og redaksjon: Øystein Rygg HaanæsDesign: Kenneth Rasmus Greve / Tibe RepublicTrykk: Designtrykkeriet118 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2007

More magazines by this user
Similar magazines