Årsrapport 2010 (pdf) - Cultura Bank

cultura.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2010 (pdf) - Cultura Bank

CulturaSparebankÅrsrapport 2010Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 1Mottaker av Nordisk råds natur- og miljøpris 2010


Cultura Bank er en frittstående sparebank som ble starteti 1997. Cultura Bank er et banktilbud for den som ønskeren samfunnsutvikling med mer vekt på miljø, økologi,omsorg, sosialt felleskap og kultur.Banken arbeider med å bevisstgjøre holdninger til pengerog økonomi og tilstreber at alle utlånsprosjekter skal gi etpositivt bidrag til samfunnet.Banken tilbyr de fleste vanlige banktjenester, slik sombetalingskort, nettbank og SMS-bank.Cultura SparebankPostboks 6800 St. Olavs Plass, 0130 OsloKontoradresse: Holbergs plass 4 OsloTelefon: +47 22 99 51 99, Telefaks: +47 22 36 17 95E-post: cultura@cultura.nowww.culturabank.noOrg.nr. 977 041 244Layout: Martin Helbo, Pixels & paper, www.pixelpaper.dkForsidebildet: ‘Utsikt over Saupstad’. Foto: Marielle de Roos,Saupstad gardsysteri i LofotenCultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 2


Cultura Bank – Årsrapport 20102010 … og hva nå? 4Styrets beretning for året 2010 5Den Økonomiske Utviklingen 5Hovedtrekk for Cultura Bank 5Resultatregnskapet 5Driftsresultat 6Balanseregnskapet 6Finansiell risiko og tap 8Informasjonsarbeidet 8Utviklingsarbeidet 9Interessenter og samarbeidspartnere 10Organisering, miljø og andre forhold 12Regnskap 14Resultatregnskap 14Balanseregnskap 15Noter til regnskapet 161. Generelle regnskapsprinsipper 162. Utlån og garantier 163. Obligasjoner, aksjer og eierinteresser 214. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 235. Ansvarlig kapital 246. Likviditetsforhold – finansiering – rentekostnader 267. Opplysninger vedrørerende ansatte og tillitspersoner 288. Skatter 299. Diverse andre tilleggsopplysninger 30Revisors beretning 31Kontrollkomiteens melding 33Medarbeidere og tillitsvalgte 2010 34Vedlegg: ‘social return on investment’ 35Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 3


Styrets beretning for året 2010Den Økonomiske UtviklingenØkonomien i de fleste vestlige industriland er fortsatt i bedring,selv om langt de fleste av disse landene fortsatt har store problemermed å redusere arbeidsløsheten. Norge hadde en mindredyp krise og har også lavere ledighet enn de fleste land, menmange mennesker faller dessverre likevel ut av arbeidslivet ogblir permanente trygdeklienter. I løpet av året har krisen i deoffentlige finanser i mange av EU-landene skapt stor nervøsitet.Hellas og Irland har måttet få krisehjelp av EU og det InternasjonalePengefondet, IMF. Også USA og Japan har skremmendehøy offentlig gjeld, men er i motsetning til de europeiske landenehovedsakelig finansiert fra innenlandske kilder og i egenvaluta. Også her skiller Norge seg ut som en av verdens sterkeste,med en stat som er netto fordringshaver. Prisen på råvarerog energi har vært stigende de siste månedene. Også matvareprisenehar steget, delvis som en følge av ekstremvær i storeprodusentland. Dette rammer særlig befolkningen i de fattigstelandene og kan bidra til utløsning av politiske spenninger.Fortsatt moderat prisvekst gir liten grunn til å forvente renteoppgangi Norge, og lave renter i utlandet gjør det i tilleggvanskelig for Norges Bank å øke renten, av hensyn til kronekursen.Sentralbanken anslår selv at styringsrenten kan øke fradagens nivå på 2 % til 3 % ved inngangen til 2012. Selv omden økonomiske utviklingen har vært bedre enn mange fryktet,er mye av usikkerheten som hersket ved inngangen til 2010fortsatt til stede. Den offentlige gjeldskrisen for de sydeuropeiskelandene er langt fra løst. I lys av betydelige ubalanser iverdensøkonomien, samt klima- og miljørelaterte utfordringer,er det fortsatt mange som spør seg om oppgangen vi har settså langt kan vedvare særlig lenge før en ny krise oppstår.HOVEDTREKK FOR CULTURA BANKEtter en svakere utvikling i 2009 viser banken igjen en høyerevekst. Samlede driftsinntekter ligger over nivået fra toppåret2008, men samtidig har kostnadene økt slik at nettoresultatetfor året ble noe lavere. Kundetilstrømningen har vært godgjennom året og har ført med seg en tilfredsstillende vekst iinnskudd. Banken har således en solid innskuddsdekning og likviditetsom gir et godt utgangspunkt for å øke utlånsvolumet.I 4. kvartal gjennomførte banken en emisjon av nye egenkapitalbevisog økte dermed kapitalgrunnlaget med vel 6 mill. kr.Tap på utlån var på samme nivå som i 2009.HOVEDPRINSIPPER FOR VIRKSOMHETENCultura Bank ser finans og penger som et middel til å skape ensunn utvikling i økonomien og i samfunnet generelt. Maksimeringav overskudd er derfor ikke noe mål i seg selv.Banken følger følgende hovedprinsipper for sin virksomhet:• Bærekraft: I utlånsvirksomheten legges stor vekt på prosjektenessosiale og miljømessige effekter, i tillegg til enordinær vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi.• Transparens: Med samtykke fra låntakerne offentliggjørbanken listen over utlånsprosjekter, slik at innskyterne skalkunne se hva pengene deres blir brukt til.• Bevisstgjøring: For å oppfylle formålsparagrafens intensjonom å arbeide for å bevisstgjøre holdninger til penger ogøkonomi, brukes det løpende ressurser på utviklingsarbeid.Tradisjonelt fanges bare de rent økonomiske verdier opp i bankenesresultatregnskaper. For Cultura Bank er det imidlertidviktig å vise til den samfunnsmessige gevinsten av bankensvirksomhet, det som kalles ‘Social Return on Investment’(SROI). Dette har hittil vært gjort gjennom å beskrive utlånsprosjekteneverbalt, men det arbeides aktivt med å finne metoderfor å kvantifisere den samfunnsmessige avkastningen – semer om dette i eget vedlegg.Bankens øverste organ er forstanderskapet, som velges avkunder, eiere av egenkapitalbevis, det offentlige og bankensansatte.Utstedelse av egenkapitalbevis er den største og viktigsteegenkapitalkilden for banken. I tillegg kommer grunnfondet,som utgjør den opprinnelige gavekapital ved etableringen,samt tilbakeholdt overskudd. Egenkapitalbevisene er registrerti Verdipapirsentralen (VPS), men er ikke notert på Oslo Børs.Forretningskontoret ligger i Oslo. Banken har siden november2008 hatt en stedlig representant i Trondheim.Banken er fortsatt en av landets minste, men har årlig en jevnog god vekst. Forvaltningskapitalen nådde ved årsskiftet 424mill. kr. Da Cultura startet sin virksomhet som bank 1. januar1997 var forvaltningskapitalen 41 millioner kroner. I løpet av14 års virksomhet kan banken vise til en gjennomsnittlig årligvekstrate på vel 18,5 %.Banken har kunder i de fleste fylker – se note nr. 2.ResultatregnskapetInntekterRentenettoen, bankens viktigste inntektskilde, utgjorde 15,5mill. i 2010 mot 14,3 mill. i 2009. Hovedårsaken til oppgangener høyere totalt utlånsvolum kombinert med lavere renter påCultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 5


Fordelingen av utlån på ulike utlånsformål er vist i tabellennedenfor. Det er fortsatt økologisk landbruk og pedagogiskeformål som utgjør de største enkeltgruppene innen næring.Som en naturlig følge av at flere privatpersoner tar Cultura ibruk som hovedbank, har utlån til bolig økt betydelig over desiste par årene. I bankens policy ligger det at også boliglån istørst mulig grad skal gis til boligtyper som ivaretar miljøhensynog sosiale boformer, dessuten skal utlån til private genereltikke skje på bekostning av bankens egentlige formål. I bankensreviderte strategi ligger en mer markert satsing på boliger medstrenge miljøkrav. Cultura legger i sin utlånspolicy spesiell vektpå å videreutvikle den kvalitative profil i utlånene. Banken erikke aktiv i pengemarkedet, og likvide reserver er plassert iNorges Bank, i norsk oppgjørsbank, i samarbeidende utenlandskebanker samt i boliglånsobligasjoner, som er deponert somsikkerhet for trekkrettigheter i Norges Bank.Cirkus Xanti er et sirkuskompani som produserer forestillinger,undervisningsprosjekter og events. Deres mobile sirkuslandsbyhar vært på turné i Sør Norge sommeren 2010, med artister ogforestillinger fra hele verden. På programmet sto også sirkusskole,der både barn og voksne kunne få prøve seg.2010 2009 20081000 kr % 1000 kr % 1000 kr %Økologisk jordbruk 35 991 12,3 33 010 12,1 34 551 13,5Miljøprosjekter 34 969 11,9 30 194 11,0 22 655 8,8Annen forretningsvirksomhet 2 781 0,9 4 998 1,8 5 960 2,3Mikrokreditter 3 789 1,3 4 324 1,6 2 346 0,9Økosamfunn og samtun 5 515 1,9 5 759 2,1 5 957 2,3Økobygg 4 715 1,6 2 021 0,7 2 139 0,8Pedagogisk virksomhet 65 282 22,3 50 945 18,6 46 384 18,1Sosialterapi, omsorg 4 713 1,6 17 075 6,2 13 499 5,3Medisin, terapi 4 038 1,4 2 933 1,1 3 916 1,5Kulturell virksomhet 12 169 4,2 15 025 5,5 17 725 6,9Øvrige allmennyttige prosjekter 29 452 10,1 26 493 9,7 29 390 11,5Sum allmennyttige formål 203 415 69,4 192 776 70,5 184 524 72,0Boliglån 87 917 30,0 78 768 28,8 70 442 27,5Andre lån til private 1 686 0,6 1 838 0,6 1 165 0,5Sum utlån 293 018 100,0 273 382 100,0 256 130 100,0Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 7


UTVIKLINGSARBEIDETCultura Bank arbeider for å øke bevisstheten rundt penger ogøkonomi og for å fremme en bedre grunnleggende forståelse avpengenes rolle i samfunnet, et arbeid som går helt inn i detdaglige arbeid med kundene. I forbindelse med låneprosjektersom anses særlig verdifulle yter Cultura Bank ofte assistanselangt utover det som ligger i en normal kredittvurdering. Vedat banken bevisst gjør et arbeid på dette området, vil den ogsåpåta seg større lønnskostnader i forhold til utlånsvolum enndet som er vanlig i andre banker. I løpet av 2010 har banken arbeidetvidere med sin strategi og i den prosessen kommet fremtil en klarere formulering av bankens oppgave i samfunnet.Cultura har, som eneste norske bank, en avtale med Det EuropeiskeInvesteringsfondet (EIF) om en garantiordning somdekker en del av tap som måtte oppstå på mikrokreditter. (EUdefinisjonenav mikrokreditt er lån på under 200 000 kr, ellerEUR 25 000, til bedrifter med mindre enn 10 ansatte.) CulturaBank har siden 2003 gitt lån til innvandrere og andre gruppersom har problemer med å få lån i ordinære banker og finansieringsselskaper.Bankens totale lån innen denne gruppenutgjorde ved årsskiftet kr 3 376 000.Under utviklingsarbeidet hører også videre opplæring av medarbeidernei banken. Dette skjer internt i bankens regi ellerved deltakelse i ulike kurs. Det holdes også møter med medarbeidereog styre, der man tar opp problemstillinger knyttettil bankens virksomhet og videreutvikling. Banken er med somstifter av Institute for Social Banking (ISB), som blant annettilbyr et internasjonalt mastergradstudium i samarbeid meduniversiteter i Tyskland og England. Cultura Bank har foreløpighatt en deltaker på dette studiet, samt deltakere på ISB SummerSchool og på seminar om bruk av sosiale medier.Cultura Bank samarbeider med Universitetet i Nordland, somtilbyr et masterstudium i økologisk økonomi. Representanterfor banken stiller også opp i debatter og med foredrag i ulikefora. I løpet av 2010 deltok banken med foredrag og i debattpanelerpå Attacs konferanse ‘En annen verden er mulig,men hvilken’, og på Globaliseringskonferansen sammen medFramtiden i Våre Hender i et debattmøte med tema ‘Vekstenspris’. Banken var en aktiv medspiller på den nyskapende kunstutstillingen‘Gentle Actions’, en kunst- og økologi ‘happening’på Kunstnernes Hus i Oslo.I tillegg omfatter utviklingsoppgavene et nært samarbeidmed de idémessig beslektede skandinaviske bankene, MerkurAndelskasse og Ekobanken. I 2010 har det vært holdt møtermellom bankenes ledelse og et felles nordisk møte i Danmark,arrangert av Merkur, med bred deltakelse av medarbeidere.BRO, Bygg Reis Opplev -Praktiskutdannelse, kulturell utvekslingog miljøvennlig byggingkombineres gjennom byggeprosjekti Russland.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 9


BIDRAG TIL VÅRE SAMARBEIDSORGANISASJONER FOR 2010Støttebeløp (kr) Antall konti Sum innestående pr. 31.12.10Redd Barna 78 774 197 5 991 208WWF-Norge 27 924 120 2 629 607Regnskogsfondet 83 063 161 5 062 913Framtiden i våre hender (FIVH) 24 870 63 2 419 873Naturvernforbundet 8 105 7 939 154Kvinner på Sri Lanka (Kvinneogfamilieforbundet)20 933 27 2 101 608Samarbeidet skjer til glede og nytte for begge parter. Sommotytelse for bidraget markedsfører organisasjonene CulturaBank overfor sine medlemmer.MYNDIGHETER OG FAGLIGE KONTAKTERCultura sender månedlige og kvartalsvise rapporter til NorgeBank og Finanstilsynet. Representanter for banken har deltattpå faglige konferanser som er avholdt av Sparebankforeningenog Bankenes Sikringsfond. I tillegg deltar banken i prosjektersom tar sikte på å videreutvikle transaksjonssystemene mellombankene.Forholdet til offentlige myndigheter dreier seg i stor utstrekningom å avgi rapporter, regnskap og oppgaver, som i altvesentlig er nedfelt i lover og regelverk for banker.UTENLANDSKE BANKER MED SAMME VERDIGRUNNLAGAndelskassen Merkur i Danmark og Ekobanken i Sverige har imange år hatt et tett samarbeid med Cultura Bank. I de sisteårene er dette nettverket blitt utvidet gjennom medlemskap iFEBEA (Føderasjonen av Europeiske Etiske og Alternative Banker)og INAISE, et verdensomspennende nettverk innen sosialfinans, samt det europeiske mikrofinans-nettverket, EMN.I 2010 ble Cultura Bank medlem av Global Alliance for Bankingon Values. GABV er en medlemsorganisasjon som bestårav tretten av verdens ledende bærekraftige banker, fra Asiaog Latin-Amerika til USA og Europa. De knyttes sammen av enfelles forpliktelse til å arbeide for å fremme et positivt og levedyktigalternativ til det rådende finansielle systemet. Bankenehar som overordnet mål å bidra til å forbedre livskvaliteten tilalle jordens innbyggere, i erkjennelsen av at vi alle er økonomiskavhengige av hverandre og ansvarlige overfor nåværendeog fremtidige generasjoner.CULTURA GAVEFOND OG CULTURA GARANTIFONDCultura Gavefond ble opprettet høsten 2002 og kom i virksomheti 2003. Det forvalter midler som kan gis til tiltak sombl.a. har å gjøre med utvikling, forskning og utprøvning av nyeideer. Tildelingene gis uavhengig av kundeforhold til banken.I tillegg forvalter gavefondet egenkapitalbevis i Cultura Bank.Cultura Garantifond knytter seg nærmere opp til banken og kanstille garanti for enkelte låneprosjekter i Cultura, som typiskrepresenterer et godt formål, men kan tilby for liten sikkerhet.Garantifondet forvalter også garantimidler som er øremerkettil mikrolån. Selv om garantifondet har en relativt beskjedenkapital, har de garantier som stilles en stor virkning, og detarbeides kontinuerlig for å utvide kapitalen i garantifondet.I tillegg til Cultura Bank har kommuner og fylkeskommuner,Innovasjon Norge og Norsk Folkehjelp bidratt med stiftelseskapitaleller øremerkede garantimidler til Garantifondet.Da disse to virksomhetene er selvstendige stiftelser, er regnskapeneikke tatt med i bankens årsregnskap.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 11


ORGANISERING, MILJØ OG ANDRE FORHOLDORGANISERINGAdministrasjonen utgjør 17 fast ansatte medarbeidere. I tillegghar banken en stedlig representant i Trondheim på deltidsengasjement. Dette utgjorde i 2010 ca. 15 årsverk. Styret, somhar bestått av 6 personer, har hatt 12 møter i 2010. De ansattehar 1 representant i styret. Forstanderskapet består av 12 personerhvorav 1 er valgt av Oslo Kommune. Forstanderskapetavholdt 3 møter i 2010. På siste side i årsrapporten finnes enoversikt over bankens tillitspersoner.HELSE, MILJØ OG SIKKERHETDet har ikke vært behandlet større arbeids- eller miljøsaker iløpet av året. Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Dethar heller ikke vært registrert større uhell eller skader i 2010.Sykefraværet var totalt 188 dager, hvorav 42 dagers kortidsfravær.Sykefraværsprosenten var 6 % mot 7 % året før. Det ble i2010 gjennomført en arbeidsplassvurdering av fysioterapeut,og de anbefalte forbedringene er gjennomført.Det er utarbeidet en egen HMS håndbok for bedriften, og HMSarbeidetfølges opp jevnlig.Banken har engasjert firmaet Servicemiljø med en egen miljømedarbeidertil å ta seg av kantinedrift, renhold (uten vaskemidler)og vedlikehold. Dette har forbedret inneklimaet ogarbeidsmiljøet i bedriften.Cultura Bank har ansvaret for natur og miljø som et grunnsynfor bankvirksomheten. Culturas fremste miljøarbeid gjør vi derforindirekte gjennom bankens utlån. I tillegg vil banken ogsåi sin egen virksomhet vise en miljøbevisst profil og banken harutarbeidet en egen miljøpolicy. Cultura forurenser i liten gradsine ytre omgivelser. Banken har ingen direkte utslipp og medutlån primært til ikke-forurensende og miljøorienterte virksomheter,er den indirekte miljøforurensingen også beskjeden.Cultura kildesorterer avfall, som betyr at man sorterer glass,plast og elektronisk avfall i tillegg til papir. Banken tilstreberå bruke leverandører som er miljøsertifiserte og kjøpe inn rekvisita,kontormateriell og kantinevarer som er miljømerket/økologisk.Ingen av bankens ansatte bruker daglig bil til jobb, og det erinstallert strømstyringssystem i kontorlokalene for å reduserestrømbruken. Beregnet CO 2utslipp ved tjenestereiser og strømforbruki 2010 var på 14,2 tonn mot 11,2 tonn året før. Det erMedarbeiderne i Cultura Bank.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 12


kjøpt klimakvoter for utslippene. For å foreta en systematiskkontroll av at banken på miljøområdet handler i samsvar medden beste praksis på området, har man valgt å la seg sertifiseresom ‘Miljøfyrtårn’. Miljøfyrtårn-sertifiseringen innebæreren årlig oppfølging av tiltak og resultater av disse. I 2010 blebanken re-sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (gjøres hvert 3.år) og godkjenningsbrevet avsluttes med ‘Dette er helt klart enverdig Miljøfyrtårnbedrift.’®LIKESTILLINGBankens ansatte er fordelt på 8 menn og 9 kvinner. Banken følgeri sin ansettelsespolicy en likestillingslinje basert på fagligekriterier. Styret består av 4 kvinner og 2 menn.ANDRE FORHOLD – FREMTIDSUTSIKTERÅrsregnskapet med opplysningene i årsberetningen gir en rettvisendeoversikt over utviklingen og resultatet av virksomhetenog bankens stilling. Styret kjenner ikke til forhold som erviktig for bedømmelsen av bankens stilling og som ikke fremgårav resultatregnskapet eller balansen. Styret kjenner hellerikke til hendelser som etter regnskapets avslutning har betydningfor bedømmelse av bankens stilling. Banken står godtrustet til å møte utfordringene i år 2011, Budsjettet for 2011er lagt opp med sikte på et positivt driftsresultat. Regnskapeter avgitt under forutsetning av fortsatt drift.TAKK FOR MEDVIRKNINGStyret er tilfreds med utviklingen av banken og vil uttrykketakknemlighet for det arbeid som medarbeiderne nedlegger.Videre rettes en takk til bankens kunder, egenkapitalbeviseiereog tillitsvalgte i bankens kontrollkomité og forstanderskap.OSLO, 8. FEBRUAR 2011I styret for Cultura SparebankKari Schagestyrets lederJannike Østervoldansattes representantArne Øgaardstyrets nestleder®Katharina Ringen AstingSteinar A. GundersenMaria BjuneCultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 13


RESULTATREGNSKAPTusen kroner Noter 2010 2009Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3 252 2 966Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 15 274 16 169Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 581 139Sum renteinntekter og lignende inntekter 19 107 19 274Rentekostnader og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 3 361 4 741Andre rentekostnader og lignende kostnader 260 236Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 15 486 14 297Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 102 14Garantiprovisjonsinntekter 61 86Andre gebyrer og provisjonsinntekter 5 234 4 988Sum gebyrer og inntekter fra bankvirksomheten 9 5 295 5 074Garantiprovisjonskostnader 0 0Andre gebyrer og provisjonskostnader 1 848 1 885Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1 848 1 885Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater 71 34Andre driftsinntekter 17 276Sum driftsinntekter 19 123 17 810Lønn mv. 8 578 7 921Lønn 7 6 619 6 043Pensjoner 350 429Sosiale kostnader 1 609 1 449Administrasjonskostnader 5 575 4 499Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 14 153 12 420Ordinære avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 1 794 1 356Andre driftskostnader 9 1 758 1 727Sum driftskostnader 17 704 15 503Driftsresultat før tap 1 419 2 307Tap på utlån, garantier mv. 2 744 701Ordinært resultat før skatt 675 1 606Skatt på ordinært resultat 8 155 425Resultat for regnskapsåret 5 520 1 181DisposisjonerRenter på egenkapitalbevis 0 0Overført til utjevningsfond 484 1 107Overført til gaver 0 50Overført til sparebankens fond 5 36 24Sum disposisjoner 520 1 181Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 14


BALANSEREGNSKAP PR. 31. DESEMBERTusen kroner Noter 2010 2009EIENDELERKontanter og fordringer på Norges Bank 65 991 44 125Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 33 872 33 024Kasse-/drifts og brukskreditter 16 943 14 625Byggelån 563 7 565Nedbetalingslån 275 512 251 192Sum utlån før nedskrivninger 293 018 273 382– Nedskrivning på individuelle utlån 1 002 1 545– Nedskrivning på grupper av utlån 1 334 1 354Sum netto utlån og fordringer på kunder 2 290 682 270 483Sertifikater og obligasjoner 3 20 766 20 766Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 3 3 186 2 142Andre immaterielle eiendeler 4 383 522Varige driftsmidler, maskiner, inventar og transportmidler 4 8 465 8 091Andre eiendeler 62 30Opptjente ikke mottatte inntekter 293 256Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 620 55Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 7 586 35Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 34 20Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 913 311SUM EIENDELER 6 424 320 379 494GJELD OG EGENKAPITALInnskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 356 896 318 359Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 13 557 14 427Sum innskudd og gjeld til kunder 6 370 453 332 786Annen gjeld 9 607 1 481Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 1 532 973Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser er utsatt skatt 8 881 725SUM GJELD 373 473 335 965Selskapskapital 5 46 210 39 319Egenkapitalbevis 46 549 40 193Egne egenkapitalbevis -339 -874Opptjent egenkapital 5 4 637 4 210Sparebankens fond 3 044 3 103Utjevningsfond 1 593 1 107SUM EGENKAPITAL 50 847 43 529SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 424 320 379 494Garantier 2 11 780 14 078Oslo, 31.12 2010 / 8.02 2011Kari Schagestyrets lederArne Øgaardstyrets nestlederSteinar A. GundersenJannike Østervoldansattes representantKatharina Ringen AstingMaria BjuneCultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 15


Noter til regnskapet1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPERBankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk.Under den enkelte note til regnskapet er det redegjort nærmere for prinsippene som er benyttet for de aktuelle regnskapspostermed henvisning til de enkelte poster i regnskapet.Periodisering av inntekter og kostnader: Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes sominntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres somgjeld i balansen. Etableringsgebyr på nye utlån til dekning av behandlingskostnader inntektsføres på utbetalingstidspunktet.Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs.2. UTLÅN OG GARANTIERGarantier fordelt etter artTusen kroner 2010 % 2009 %Betalingsgarantier 11 601 98,5 13 714 97,4Bankenes Sikringsfond 179 1,5 364 2,6Garantier fordelt på sektorerTusen kroner 2010 % 2009 %Bankenes sikringsfond 179 1,5 364 2,6Private selskaper med begrenset ansvar 7 241 61,5 7 427 56,8Personlige foretak 403 3,4 463 3,3Personlige næringsdrivende 2 323 19,7 2 414 17,1Private organisasjoner uten profittformål 1 405 11,9 3 223 22,9Lønnstakere, trygdede m. m 229 1,9 187 1,3Sum garantier 11 780 100,0 14 078 100,0Garantier fordelt på næringTusen kroner 2010 % 2009 %Jordbruk og tilknyttede tjenester 30 0,3 30 0,2Pedagogiske formål 1 248 10,6 2 583 18,3Landtransport 5 136 43,6 5 825 41,4Lønnstakere 154 1,3 187 1,3Andre næringer 5 212 44,2 5 453 38,7Sum garantier 11 780 100,0 14 078 100,0Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 16


Garantier fordelt etter geografiske områderTusen kroner 2010 % 2009 %Østfold 250 2,1 250 1,8Akershus 1 933 16,4 1 633 11,6Oslo 6 723 57,1 8 829 62,7Hedmark 0 0,0 0 -Oppland 500 4,2 650 4,6Buskerud 250 2,1 250 1,8Vestfold 250 2,1 250 1,8Telemark 500 4,2 500 3,6Rogaland 325 2,8 367 2,6Hordaland 167 1,4 217 1,5Møre og Romsdal 0 0,0 250 1,8Trøndelag 583 4,9 583 4,2Troms 49 0,4 49 0,3Finnmark 250 2,1 250 1,8Sum garantier 11 780 100,0 14 078 100,0Utlån fordelt etter sektorTusen kroner 2010 % 2009 %Private selskaper med begrenset ansvar 43 947 15,0 39 127 14,3Private produsentorienterte organisasjoner 881 0,3 1 041 0,4Personlige foretak 7 444 2,5 8 797 3,2Private konsumorienterte organisasjoner 96 530 32,9 88 445 32,4Personlige næringsdrivende 32 599 11,1 33 713 12,3Lønnstakere, trygdede med mer 111 251 38,0 101 844 37,3Utenlandsk sektor 366 0,1 415 0,2Sum utlån 293 018 100,0 273 382 100,0Utlån fordelt etter næringTusen kroner 2010 % 2009 %Jordbruk og tilknyttede tjenester 48 139 16,4 41 805 15,3Pedagogiske formål 65 282 22,3 50 945 18,6Private helse og omsorgtjenester 8 751 3,0 20 007 7,3Lønnstakere 111 617 38,1 101 844 37,3Andre næringer 59 228 20,2 58 781 21,5Sum utlån 293 018 100,0 273 382 100,0Suksess med alpakkaAlpaca Society designer ogproduserer klær som er helt ellerdelvis laget av alpakkaull ogpels fra alpakkadyrene. Klærneblir designet i Norge og produksjonenskjer i Peru. Allpels kommer fra dødfødtedyr, så ingen dyr blir avlivetfor å produsere pels.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 17


Utlån fordelt etter geografiske områderTusen kroner 2010 % 2009 %Østfold 12 415 4,2 10 718 3,9Akershus 61 288 20,9 59 249 21,7Oslo 88 454 30,2 74 955 27,4Hedmark 34 444 11,8 32 429 11,9Oppland 9 065 3,1 12 075 4,4Buskerud 16 491 5,6 10 723 3,9Vestfold 16 792 5,7 17 968 6,6Telemark 2 397 0,8 2 420 0,9Agder 12 0,0 1 850 0,7Rogaland 7 794 2,7 7 701 2,8Hordaland 15 994 5,5 15 649 5,7Sogn og Fjordane 1 315 0,4 1 397 0,5Møre og Romsdal 169 0,1 194 0,1Trøndelag 15 453 5,3 15 130 5,5Nordland 4 337 1,5 3 991 1,5Troms 6 113 2,1 6 354 2,3Finnmark 149 0,1 164 0,1Utlandet 336 0,1 415 0,2Sum utlån 293 018 100,0 273 382 100,0VERDSETTELSER, BESKRIVELSER OG DEFINISJONERUtlånsporteføljen blir fortløpende vurdert, og dersom det skulle foreligge objektive kriterier på at tap kan oppstå, vil det bliforetatt nedskrivninger på de enkelte lån eller grupper av lån. Nedskrivningene foretas på en slik måte at tap av fremtidige inntekterreflekteres i bokført verdi etter nedskrivningen. Neddiskonteringsmetoden kalles ‘effektiv rentemetoden’ og er definert iutlånsforskriften.Misligholdte lån er lån der kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekredittikke er inndekket innen 90 dager etter at overtrekket fant sted.Øvrige tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighetfor at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.Konstaterte tap. Tap ansees som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram,ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementetvurderes som tapt av banken.Nedskrivninger for verdifall på individuelle utlån er nedskrivning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisertsom tapsutsatte på balansedagen.Nedskrivninger for verdifall på grupper av utlån er nedskrivning til dekning på tap som må påregnes å inntreffe på grupper avengasjementer som ikke er misligholdt eller spesifikt identifisert som tapsutsatte.Misligholdte og tapsutsatte engasjementerTusen kroner 2010 2009 2008 2007 2006Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager 11 142 7 939 2 758 1 494 670– Individuelle nedskrivninger 752 1 335 676 268 247Netto misligholdte engasjementer 10 390 6 604 2 082 1 226 423Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer 278 2 409 0 0 0– Individuelle nedskrivninger 250 210 0 0 0Netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer 28 2 199 0 0 0Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 18


Nedskrivninger på utlån og fordringer på kunderTusen kroner 2010 2009Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån -543 869+ Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån -20 -517+ Periodens konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger 1 242 49+ Periodens tap uten tidligere nedskrivninger 201 300- Periodens inngang på tidligere konstaterte tap 136 0Periodens tapskostnader 744 701Nedskrivninger på individuelle utlån pr 1/1 1 545 676Årets nedskrivning -543 869Nedskrivninger på individuelle utlån pr 31/12 1 002 1 545Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 1/1 1 354 1 871Årets nedskrivning -20 -517Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 31/12 1 334 1 354Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger er kr 41 975.-Utlån og garantier fordelt på risikogrupper med tilhørende nedskrivningerKlasser Lån Garantier Trekkrettigheter Sum Nedskrivninger BeskrivelseTusen kroner 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009Klasse 1 161 742 126 991 1 199 3 130 10 732 4 310 173 673 134 431Klasse 2 121 385 120 201 9 144 9 716 6 732 9 537 137 261 139 454Klasse 3 743 10 092 1 302 1 232 400 541 2 445 11 865Klasse 4 5 407 3 388 0 0 24 0 5 431 3 388 541 575Klasse 5 2 404 2 362 135 0 63 461 2 602 2 823 793 779Klasse 6 1 337 10 348 0 0 1 0 1 338 10 348 1 002 1 545Sum 293 018 273 382 11 780 14 078 17 952 14 849 322 750 302 309 2 336 2 899Gruppe nedskrivingGruppe nedskrivingIndividuellenedskrivningerUtlånene blir klassifisert i 6 risikoklasser vurdert etter verdien av de avgitte sikkerheter og kundens betalingsevne på det tidspunkt lånet eller garantienblir gitt. Senere re-klassifiseres lånene dersom verdier på sikkerheter blir endret vesentlig eller betalingsevnen endres. Klassifiseringen danner grunnlagetfor de nedskrivninger som er gjennomført på gruppenivå. Bankens begrensede antall lån innenfor bestemte sektorer, næringer og geografiskeområder gjør det nødvendig å se på utlånsmassen som en helhet.Økofrukt på dørenKolonihagen driverabonnementssalg avøkologisk mat, meddistribusjon i Oslo-området.Kassene blir leverthjem på døren til en stadigstørre krets av abonnenter, som vilha smak, kvalitet og sunne råvarer.Kolonihagen har også fått låntil eget bakeri og kafé påFrogner i Oslo.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 19


Risikoklassene fremkommer i to operasjoner:1. For hvert enkelt lån vurderes låntakers betalingsevne og de avgitte sikkerheter etter følgende skala:BetalingsevneSikkerhet1 Trygg A Trygg2 God B God3 Tilfredsstillende C Tilfredsstillende4 Usikker D Usikker5 Svak E Svak / uten sikkerhet2. Vurderingene ovenfor gir i alt 25 kombinasjonsmuligheter av betalingsevne og sikkerhet.Disse er deretter gruppert i risikoklassene 1–6, slik tabellen nedenfor viser:BetalingsevneSikkerhetA B C D E1 1 1 1 1 12 1 1 2 2 23 1 2 2 3 34 1 2 4 5 55 1 2 4 5 6For lån som faller inn under risikoklasse 4 og 5 foretas nedskrivning på gruppen, mens det for lån i risikoklasse 6 foretas individuellenedskrivninger.UTVIKLINGEN FREMOVERSum utlån som faller inn under de to beste risikoklassene, klasse 1 og 2, utgjør i alt 96,6 % av utlånsmassen, hvilket er opp fra91 % for ett år siden. Det har vært en mindre prosentvis nedgang i klasse 3 og 4 fra 2,23 % til 2,10 %. Den betydeligste nedgangenhar skjedd i gruppe 5 og 6 fra 3,92 % til 1,28 % av utlånene. Totale gruppenedskrivninger er gått ned fra kr 1 354 000,- tilkr 1 334 000.- I sum har dette gitt en stabil tapskostnad på 0,25 % mot 0,26 % for 2009. Ved vurderingen av fremtidig utviklingi bankens tap, må det som i fjor regnes med en fortsatt generell betydelig usikkerhet i samfunnsøkonomien. Banken merker fremdelesbetalingsvanskeligheter hos enkelte kunder. Banken har i de senere år og også fra 2009 til 2010, registrert en betydelig økningi formelt mislighold. Det er imidlertid fremdeles bankens vurdering at lån og kreditter er generelt godt sikret. Av det totalemisligholdet utgjøres 53 % av ett enkelt engasjement som anses meget godt sikret i fast eiendom. Gjennom en tett oppfølging avrealisasjoner av sikkerheter for misligholdte engasjementer og gjennom økt fokus på betjeningsevne i kredittarbeidet, arbeiderbanken målrettet for å oppnå redusert misligholdsandel i utlånsporteføljen. Bankens tapssituasjon vurderes totalt som litt forbedretved inngangen til 2010 sammenliknet med forrige årsskifte.Steinerskolen i Indreøstfold. Banken har gittlån til flere Steinerskoler ogbarnehager i Norge. Bankenhar også gitt lån til andrevirksomheter innen alternativpedagogikk, slik somNyskolen i Oslo og HyggenMontesorribarnehage.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 20


5. ANSVARLIG KAPITALAnsvarlig kapital består av egenkapitalbevis og sparebankens fond. Ved valg av medlemmer til forstanderskapet teller hvert avegenkapitalbevisene en stemme.Endring i ansvarlig kapitalTusen kroner 31.12 .10 31.12.09Egenkapitalbevis 1/1 40 193 40 193Emisjon i 2010 6 356Egenbeholdning av egenkapitalbevis -339 -874Sum innskutt egenkapital 46 210 39 319Sparebankens grunnfondskapital 1/1 3 103 3 079Årets tilførsel 36 24Emisjonskostnader -94 0Sum opptjent grunnfondskapital 3 045 3 103Utjevningsfond 1/1 1 107 0Årets tilførsel 484 1 107Sum opptjent utjevningsfond 1 591 1 107Sum egenkapital 50 846 43 529Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser -422 -35Sum kjernekapital 50 424 43 494Fradrag for immaterielle aktiva -383 -522Sum tellende ansvarlig kapital 50 041 42 972Beregningsgrunnlag fordelt på eksponeringskategorierTusen kroner 31.12 .10 31.12.09Stater og sentralbanker 0 0Institusjoner 10 763 8 625Foretak 35 950 30 863Massemarkedsengasjementer 4 075 4 213Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 174 942 170 488Forfalte engasjementer 14 250 9 125Obligasjoner med fortrinnsrett 1 996 1 996Øvrige engasjementer 9 238 10 363Sum beregningsgrunnlag kredittrisiko 251 213 235 671+ operasjonell risiko 34 675 31 725+ valutarisiko 2 925 1 525- fradrag for tapsavsetning -1 338 -1 350Sum beregningsgrunnlag 287 476 267 571Ansvarlig kapital i % av forvaltningskapitalen 11,79 11,32Ansvarlig kapital over 8 % 27 043 21 516Kapitaldekningsprosent 17,41 16,04Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 24


6. LIKVIDITETSFORHOLD – FINANSIERING – RENTEKOSTNADERHovedposter i balansen fordelt på restløpetidTusen KronerInntil1mndFra 1–3mndFra 3 mndtil 1 årFra 1 årtil 5 årOver5 ÅrUtenrestløpetidKontanter og fordringer på sentralbanker 65 991 65 991Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 33 872 33 872Utlån til og fordringer på kunder 3 664 3 554 15 897 78 328 174 068 15 170 290 681Obligasjoner og andre rentebærende papirer 19 959 807 20 766Øvrige eiendeler 291 54 12 665 13 010Sum eiendeler 103 818 3 608 15 897 98 287 174 875 27 835 424 320TotaltInnskudd fra og gjeld til kunder 370 453 370 453Øvrig gjeld 892 379 868 881 3 020Egenkapital 50 847 50 847Sum gjeld og egenkapital 371 345 379 868 51 728 424 320Netto likviditetseksponering på balanseposter -267 527 3 229 15 029 98 287 174 875 -23 893 0Kassekreditter er klassifisert som uten løpetidHovedposter i balansen fordelt på tidsintervaller fram til avtalt tidspunkt for renteendringTusen KronerInntil1mndFra 1–3mndFra 3 mndtil 1 årFra 1 årtil 5 årOver5 ÅrUten renteeksponeringKontanter og fordringer på sentralbanker 65 633 358 65 991Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 33 872 33 872Utlån til og fordringer på kunder 292 155 862 -2 336 290 681Obligasjoner og andre rentebærende papirer 20 766 20 766Ikke rentebærende eiendeler 13 010 13 010Sum eiendeler 99 505 292 155 20 766 862 11 032 424 320TotaltInnskudd fra og gjeld til kunder 370 453 370 453Ikke rentebærende gjeld 3 020 3 020Egenkapital 50 847 50 847Sum gjeld og egenkapital 370 453 53 867 424 320Netto renteeksponering på balansen -270 948 292 155 20 766 862 -42 835 0Bankens renterisiko er lav sett i forhold til balansen. Ved årsskiftet var den totale rentefølsomheten slik at en renteendring på 1 % ville gi ca.kr 120 000,- i årlig resultateffekt. Alle poster i balansen er inkludert og banken har ingen renteposisjoner utenom balansen.GJENNOMSNITTLIG RENTEKOSTNAD PÅ INNSKUDDInnskudd fra kunder uten avtalt løpetid eller oppsigelse 0,88 %Innskudd fra kunder med avtalt løpetid eller oppsigelse 0,57 %Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 26


KontantstrømsanalyseTusen kroner 2010 2009Resultat av ordinær drift 675 1 606- betalt skatt -355 -747+ endringer nedskrivninger på utlån -563 352+ ordinære avskrivninger 1 794 1 356- utbetalte emisjonskostnader -94 0- utbetalt utbytte og gaver -50 -1 300Fra årets drift 1 407 1 267Endring av egenkapitalbevis 6 891 -467Tilført til årets virksomhet 8 298 800Økning av utlån brutto 19 636 17 252Nye lån til økologisk jordbruk 9 762 1 253Nye lån til pedagogiske formål 6 562 10 780Nye lån til boligformål 29 991 21 207Nye lån til miljøformål 5 600 11 431Nye lån til omsorgsformål 0 1 503Nye lån til kulturformål 3 500 389Nye mikrokreditter 892 285Nye lån til øvrige formål 3 440 1 888Årets innbetalinger på nedbetalingslån -35 427 -39 690Økning / reduksjon av kreditter -4 684 8 206Økning av innskudd 37 667 10 643Reduksjon/økning av andre fordringer -634 985Økning/reduksjon av annen gjeld 92 -657Netto likviditet fra virksomheten 25 787 -5 481Investeringer i aksjer, andeler -1 044 -118Investeringer i anleggsmidler -2 029 -2 875Økning av obligasjonsbeholdningen 0 -19 959Netto likviditetsendring investeringer -3 073 -22 952Netto endring likviditet 22 714 -28 433Likviditetsbeholdning pr 1.1 77 149 105 582Likviditetsbeholdning pr 31.12 99 863 77 149Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 27


7. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSPERSONERAntall ansatte pr 31.12.2010: 17Gjennomsnittlig årsverk 2010: 15Det er utbetalt kr 267 000,- i honorar til styremedlemmer i banken i 2010. Til leder er utbetalt kr 147 000 og de øvrige eksternemedlemmene 30 000. Lønn til daglig leder er utbetalt med kr 630 738,-, og betalte pensjonspremier utgjør kr 83 977,-. Øvrigemedlemmer av bankens ledergruppe har ordinære lønnsvilkår på linje med andre ansatte. Samlet lønn til de 3 personer som erinnbefattet i denne gruppen utgjorde kr 1 499 250,-. Forstanderskapet og kontrollkomiteen har ikke mottatt godtgjørelse forsine tillitsverv.Det er utbetalt til revisor kr 165 000,- (inklusiv mva) for revisjon i 2010, hvorav kr 121 250,- utgjør lovpålagt revisjon, mensskatteteknisk utarbeidelse av ligningspapirer utgjør kr 12 500,- og annet bekreftelsesarbeid, gjør kr 31 250,-.Cultura Bank har ikke forpliktet seg overfor daglig leder eller styrets leder til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring avansettelsesforhold eller verv.Lån og garantier til ansatte pr 31.12.10: Det foreligger ingen lån eller garantier til daglig leder. Lån til øvrige ansatte utgjordekr 8 020 436,- hvorav kr 565 054,- til IT-sjef, Jannike Østervold. Det er ikke avgitt garantier for bankens ansatte. Lån med tilhørendesikkerhetsstillelser til ansatte godkjennes av bankens kontrollkomité. Lån til ledende ansatte er gitt på samme vilkår somfor øvrige ansatte. Lån til ansatte renteberegnes med den av skattedirektoratet fastsatte sats for beregning av fordelsbeskatning.Lån og garantier til tillitsvalgte pr 31.12.10: Det foreligger ingen lån eller garantier til de respektive ledere i forstanderskap, styreeller kontrollkomité. Det er ikke avgitt lån eller garantier for resten av styret eller forstanderskapet.Det er ikke gitt lån eller garantier til selskap hvor kontrollkomiteens medlemmer har ansvarlige posisjoner.PENSJONSFORPLIKTELSER OVERFOR TJENESTE- OG TILLITSPERSONERCultura Bank har en kollektiv pensjonsordning for sine faste ansatte, som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.Ordningen er dekket gjennom Vital Forsikring. Banken har ingen pensjonsforpliktelser utover den kollektive pensjonsordningen.Årets pensjonskostnadPensjonskostnad i kroner 2010 2009Nåverdi av årets pensjonsopptjening 362 415 376 593Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 161 969 157 191Avkastning på pensjonsmidler -194 671 -185 788Administrasjonskostnader 80 902 65 217Netto pensjonskostnad 410 615 413 213Finansiell status utgående balanse i kroner 31.12.10 31.12.09Påløpt pensjonsforpliktelse PBO 4 596 300 3 016 812- Verdi av pensjonsmidler 4 072 996 3 087 002Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse 523 304 -70 190Arbeidsgiveravgift 73 786 - 9 879Uamortisert estimatavvik -1 183 421 45 556Netto pensjonsmidler er overfinansiering av pensjonsforpliktelser -586 331 -34 531Beregningsforutsetninger: 2010 2009Diskonteringssats 4,60 % 5,40 %Forventet avkastning av midlene 5,40 % 5,60 %Lønnsregulering 3,75 % 4,25 %G-regulering/inflasjon 3,75 % 4,00 %Pensjonsregulering 1,30 % 1,30 %Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 28


8. SKATTERUtsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessigeverdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor sammetidsintervall. Dette innebærer at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å reversere langt frem i tid, ikke kanutlignes mot skatteøkende forskjeller som forventes å reversere tidligere.Beregningen av utsatt skatt er basert på 28 % skatt.Spesifikasjon av grunnlaget for utsatt skatt/utsatte skattefordelerMidlertidige forskjellerTusen kroner 31.12.2010 31.12.2009 EndringVarige driftsmidler 3 083 2 556 527Forskuddsbetalte kostnader - pensjoner 586 35 551Underskudd til fremføring -524 0 -524Sum midlertidige forskjeller 3 145 2 591 554Utsatt skatt 28 % 881 725 156Årets skattekostnad fremkommer slik: 31.12 2010 31.12 2009Ordinært resultat før skatt 675 1 607Permanente forskjeller -121 -108Endring midlertidige forskjeller -1 078 -246Grunnlag betalbar skatt - 524 1 253Betalbar skatt 28 % 0 351Formuesskatt 10 14Sum betalbar skatt 10 365Endring utsatt skatt 156 68For mye avsatt forrige år 10 8Sum skattekostnad 156 425Teater Grimsborkener en fri teatergruppesom spiller teater for barn,unge og voksne over helelandet. Teateret har fåttlån av Cultura Bank.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 29


9. DIVERSE ANDRE TILLEGGSOPPLYSNINGERSpesifikasjon av gebyrinntekter mv.Tusen kroner 2010 2009Antall Beløp Antall BeløpGarantiprovisjon 61 86Betalingstjenester:- Girotransaksjoner 310 122 293 714- Kortbruk i Norge 785 007 713 063- Visa bruk i utlandet 98 811 86 208- Utenlandsbetalinger 2 670 2 086Sum betalingstjenester 5 234 4 988Sum provisjoner og inntekter fra bankvirksomheten 5 295 5 074Spesifikasjon av annen gjeldTusen kroner 2010 2009I avregning 250 348Skyldig skattetrekk 321 308Avsatt til renter på egenkapitalbevis 0 6Avsatt til betalbar skatt 10 365Annet 26 454Sum annen gjeld 607 1 481Spesifikasjon av andre driftskostnaderTusen kroner 2010 2009Husleie og husleierelaterte kostnader 1 101 1 022Kostnader eksterne tjenester 197 208Andre kostnader 460 497Sum 1 758 1 727BANKENES SIKRINGSFONDLov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å væremedlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kr som en innskyter har på innskudd i en sparebank.Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser eller innskuddsbevistil navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. I 2010 har banken innbetalt kr 260 tusen til sikringsfondet.NOEN SAMARBEIDENDE BANKER I EUROPAAndelskassen MerkurDanmarkEkobankenSverigeFreie Gemeinschaftsbank BCL SveitsGLS Gemeinschaftsbank e.G. TysklandLa NEFFrankrikeCrédit CoopératifFrankrikeBanca EticaItaliaTriodos BankNederlandCultura Bank deltar dessuten i internasjonalt samarbeid gjennom medlemskapet i organisasjonene Fédération Européenne desBanques Etiques et Alternatives (FEBEA), International Association of Investors in the Social Economy (INAISE), European MicrofinanceNetwork (EMN) og Global Alliance for Banking on Values (GABV).Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 30


Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 31


Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 32


Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 33


Tillitsvalgte og medarbeidere i 2010Forstanderskapets sammensetningNavn Funksjon Representant forHarald Kjerschow Leder EgenkapitalbeviseiereEllen Dannevig Medlem EgenkapitalbeviseiereMorten Ingvaldsen Medlem EgenkapitalbeviseiereÅsa Jeppsson Varamedlem EgenkapitalbeviseiereLise Bjerkeseth Keus Medlem InnskytereKristian Ormset Medlem InnskytereHelle Rosenvinge Medlem InnskyterePeter Normann Waage Medlem InnskytereTurid H Aas Nestleder InnskytereSvein Berglund Varamedlem InnskytereMorten Blaauw Medlem AnsatteTorstein Dyrnes Medlem AnsatteStian Torstenson Medlem AnsatteGro Sissel Taraldrud Varamedlem AnsatteAnne Skranefjell Medlem Oslo kommuneDavid Hansen Varamedlem Oslo kommuneSTYRETS SAMMENSETNINGKari SchageArne ØgaardKatharina Ringen AstingMaria BjuneSteinar GundersenJannike Østervold (ansatt)Camilla Gjetnes (for ansatt)Regine AndersenSverre AndenæsLederNestlederMedlemMedlemMedlemMedlemVaramedlemVaramedlemVaramedlemKONTROLLKOMITEENS SAMMENSETNINGBjørn BrodwallLederBerit de VriesBirgit DaatlandBørre SolbergMedlemMedlemVaramedlemMEDARBEIDERE I CULTURA BANKLars HektoenArve GjetnesKjell Fredrik LøvoldJannike ØstervoldChristina AnderssonMorten BlaauwTorstein DyrnesRebekka Walder EvensenCamilla GjetnesBjarne HjertholmRune HorneChristine Bakke KiøsterudAlice NyamogoHeidi StevensGro Sissel TaraldrudStian TorstensonDiana Veidmane-LampeBanksjefØkonomisjefKredittsjefIT-sjefBankjurist, styresekretærLåneavdelingenRegnskap og driftKundeavdelingenKundeavdelingenLåneavdelingenLåneavdelingenKundeavdelingenRegnskap og driftKundeavdelingenLåneavdelingenKundeavdelingenLåneavdelingenCultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 34


VedleggSosial avkastning, ‘socialreturn on investment’, SROICultura Bank vurderer i sine utlånsprosjekter den avkastningen som kommer i tillegg til den rent økonomiske. Denne typen avkastningomfatter ringvirkninger for mennesker og miljø, men så langt har vi ikke vært i stand til å måle denne på en konsistentmåte. Siden investeringer i sosiale/miljø/kulturprosjekter gjøres i penger, vil en omregning av avkastningen i pengeenheter (monetarisering)gjøre det mulig å se hvor stor den sosiale avkastningen er relativt til investeringen. Hvilke indikatorer som gir enmeningsfull måling av sosial avkastning vil variere fra prosjekt til prosjekt. For å kunne måle denne type avkastning på bankensutlån, trenger vi derfor å utvikle et indikatorsett og en måte å anvende disse på som fanger opp den vesentligste sosiale avkastningen.Cultura Bank har i 2010 gjennomført en studie som prøver ut mulige tilnærminger på et utvalg engasjementer innenforulike sektorer som omsorg, landbruk og mikrokreditt. Arbeidet vil bli videreført i inneværende år.Skjematisk kan analysen framstilles slik:Input ➝ aktivitet ➝ output ➝ outcome ➝ impactDet må korrigeres for at ikke all outcome kan tilskrives prosjektets innsats. For eksempel vil Culturas bidrag kun utgjøre deler avden totale investeringen, og vi kan derfor ikke ta æren for mer enn den andelen vi har bidratt til.Resultatene vi kom fram til varierte sterkt, og demonstrerte først og fremst hvor vanskelig det er å skaffe relevante og påliteligedata.Eksempel: Lån til innvandrerkvinne til etablering av systueInteressenter Mål Input Aktivitet Output OutcomeCulturaBankvirksomhet i tråd medverdier61 900** administrasjon av lånet i løpetidenSosial bankvirksomhetUtbetaling av lån Økonomisk aktivitetinnskytereInvestere penger i samfunnsnyttigvirksomhet2 487**** avkall på renter de kunne ha oppnåddLavere rente påinnskuddØkonomisk aktivitetNav Sosial sikkerhet Sparte midlerNettverkskreditt Hjelpe folk til meningsfullt 12 380 opplæring En person opplært En person ut avarbeidledighetskøenInnehaverOppfylle en drøm, forsørgeseg selv18 000****** avkall på inntekt ifm opplæringSy-verksted omsetning Frihet, uavhengighet,autonomiDen totale investeringen er i følge denne beregningen 94 767For å beregne verdien av ‘outcome’ legger vi sammen resultatet av verkstedvirksomheten, de sparte utgiftene Nav har og detbeløpet etablereren er villig til å avstå fra for å kunne drive denne virksomheten:Økonomisk aktivitet i verkstedet: 16 835Sparte offentlige utgifter: 593 000Beløpet innehaver har redusert sin inntekt med 160 000Totalt: 769 835Alle tall over den femårsperioden lånet løperAttribusjonsraten (Culturas bidrag til den totale investering) er 67%Netto total. 515 789Social Return on Investment (515 798/94 767) = 5,44Det vil si at for hver krone som investeres i prosjektet skapes mer enn fem kroner i sosial avkastning.Cultura Sparebank » Årsrapport 2010 » Side 35

More magazines by this user
Similar magazines