Årsrapport 2011 genderprosjektet (pdf) - Høgskolene i Forsvaret

hogskolene.forsvaret.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2011 genderprosjektet (pdf) - Høgskolene i Forsvaret

Innhold1. Introduksjon.....................................................................22. Genderprosjektets mandat (2010/022405-001/FORSVARET/009).........................................................43. Satsingsområder for Genderprosjektet...............................54. Genderprosjektets organisering .........................................65. Prosjektgruppen................................................................76. Prosjektaktiviteter i 2011 ..................................................10Utdanning ........................................................................10Formidling ...................................................................12Samarbeid med FOH og PRT Meymaneh................12Konferanse om seksualisert vold ...............................14Bidra som kompetanseenhet på gender i militæreoperasjoner...............................................................16Forskning.....................................................................19Deltakelse på kurs, konferanser og seminarer............19Veiledning og støtte til studenter ..............................20Nettverksbygging......................................................217. Genderprosjektets planlagte aktiviteter for 2012 ...............21Utdanning....................................................................22Forskning og formidling...............................................22Omslagsfoto: Torgeir Haugaard (FMS)


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 20111. IntroduksjonDet er alltid en god følelse å gjøre opp status vedslutten av året. På den måten får vi synliggjort for ossselv og andre hva vi har gjort og oppnådd og hva viskulle ønske vi kunne gjort mer av. Det blir jo ofte sagtat man må vite hvor man er for å finne veien dit manskal og arbeidet med denne rapporten bidrar til det.Den store forskjellen fra i fjor er at jeg opplever at vi nåhar en naturlig plass, at vi har større aksept og at vi harblitt en tydelig ressurs som brukes. Året har imidlertid vært preget av tiltider mye fravær av personell, noe som har satt begrensninger på ambisjonsnivået.Heldigvis har ikke fraværet vært knyttet til jobbmessige forhold,så selve engasjementet og stå-på-viljen har likevel vært til stede ogmange har prestert godt selv når det har vært ekstra krevende. Det måberømmes!Genderprosjektet var opprinnelig tidsbegrenset til utgangen av 2011,men har blitt forlenget ut 2012. En av rådgiverne er ute i fødselspermisjon,men vi har heldigvis fått to nye medarbeidere med verdifull erfaringinn. Selv avslutter jeg min rolle som leder for prosjektet meddenne rapporten og fortsetter på mitt Ph.D. stipendiat ved ForsvaretsHøgskole (FHS). Ny leder for genderprosjektet er major Elin Rørvik,som har lang erfaring med genderarbeid både fra inn- og utland.I lys av det vi har fått til på utdanning, formidling og forskning, samtgenerelle fremskritt i Forsvarets organisasjon, er jeg trygg på at vi harklart å legge et viktig fundament for det videre arbeidet. Av gledeligtegn på fremskritt det siste året vil jeg spesielt nevne Forsvarets OperativeHovedkvarter (FOH) sitt tydelige engasjement. I tillegg vil jegnevne en meget vellykket internasjonal konferanse om seksualisert voldog all den viktige undervisningen og formidlingen vi har bidratt med tilved Forsvarets skoler, pre-deployment training og i møter med sam-2


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011arbeidspartnere. Det er tydelig for oss at vårt arbeid utfordrer Forsvaretpå mange nivå. Målet har likevel hele tiden vært å gjøre så mye sommulig med de ressursene vi har hatt til rådighet og ha en positivtilnærming. Det tillegger ikke oss å pålegge noen oppgaver eller ansvar,men vi har forsøkt å være en del av løsningen og å bidra positivt til implementeringav et genderperspektiv i militære operasjoner.Med det ønsker jeg å takke mine medarbeidere for godt utført oppdrag.I tillegg vil jeg takke alle dere i Forsvaret som har våget å åpne opp for etnytt perspektiv – utvikling er avhengig av at man våger seg ut i ukjentterreng.Med vennlig hilsen,Lena P. Kvarvingoblt (m)3


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 20112. Genderprosjektets mandat (2010/022405-001/FORSVARET/009) 1Prosjektgruppen skal bidra til at Forsvaret innfrir sin del av Norgesinternasjonale forpliktelser i henhold til FN-resolusjon 1325 omkvinner, fred og sikkerhet (2000) 2 (heretter FN-resolusjon 1325)gjennom å identifisere og adressere faktorer som hindrer implementeringenav et genderperspektiv i våre militære operasjoner.Prosjektgruppen skal bidra til å øke kompetansen på gender og FNresolusjon1325 blant Forsvarets personell, gjennom å utvikle og tilbyrådgivning, informasjons og utdanningsopplegg til alle nivå i Forsvaretsorganisasjon og andre samarbeidspartnere.Prosjektgruppen skal bidra til en god og systematisk tilnærming på utdanningog trening, gjennom å etablere et fagmiljø på genderperspektiv imilitære operasjoner ved Forsvarets Høgskole og ha et nært samarbeidmed Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet,forsvarets avdelinger og andre nasjonale og internasjonale aktører medfokus på FN-resolusjon 1325.Prosjektgruppen skal lede den praktiske gjennomføringen av kursing,workshop og konferanser med FN-resolusjon 1325 og genderperspektivsom tema.1 Teksten i seksjon 2 om genderprosjektets mandat og seksjon 3 om Genderprosjektets satsingsområderer i hovedsak hentet fra det offisielle mandatskrivet, med unntak av mindre endringeri teksten. Mandatet for 2011 er uendret fra 2010.2 FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (2000) anerkjenner at kvinner og mennrammes ulikt av krig og presiserer nødvendigheten av å inkludere kvinner i beslutningsprosesserom konflikt for å lykkes med å oppnå bærekraftig fred. FN-resolusjon 1325 har blittvidere presisert gjennom FN-resolusjon 1820 (2008), FN-resolusjon 1888 (2009), FNresolusjon1889 (2009) og FN-resolusjon 1960 (2010). Genderprosjektets arbeid med integreringav FN-resolusjon 1325 i militære operasjoner omfatter ogsåoppfølgingsresolusjonene.4


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Prosjektgruppen skal bistå Forsvarets avdelinger, Forsvarsdepartementetog Utenriksdepartementet med informasjon, deltakelse i arbeidsgrupperog arrangement, utdanning og trening på genderperspektivet i militæreoperasjoner ved behov.Prosjektgruppen skal rapportere og videreformidle sine erfaringer til sjefFHS.3. Satsingsområder for GenderprosjektetUtdanning: Prosjektet utvikler undervisningsopplegg om FN-resolusjon1325 og genderperspektivet relatert til militære operasjoner tilpasset allenivåer i organisasjonen, støtter Forsvarets organisasjon med å underviseog veilede i overnevnte tema, blant annet for personell som skaldeployere til utenlandsoperasjoner, samt kvalitetssikre undervisning påalle nivå. Ansvaret for utdanning skal forankres hos de forskjellige skolesjefene.Formidling: Prosjektet deltar som foredragsholdere i relevante fora,skriver aktuelle artikler og bidrag til publisering av bøker/tidsskrifter, arrangerefaglige møter og konferanser, ivaretar nettverk både i og utenforegen institusjon, utvikler informasjonsmateriell og bistår andre aktørersom driver formidling i forhold til genderperspektivet og FN-resolusjon1325, både nasjonalt og internasjonalt.Forskning: FHS er en akkreditert høyskole, og det stilles derfor blantannet krav til forskningsbasert undervisning. Per i dag er det knyttet enkjønnsforsker til FHS sin avdeling på Idrettshøgskolen (NIH/F). I tillegger en doktorgradsavhandling med direkte tilknytning til implementeringav FN-resolusjon 1325 under arbeid ved Høgskolen.Prosjektet bidrar til forskning via bistand og veiledning til studenter påFHS, Forsvarets skoler og studenter på mastergradsnivå ved Uni-5


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011versitetet i Oslo (UiO), sistnevnte gjennom samarbeid med Vitenskapsbutikken.Fokuset på forskning er også rettet mot behovet for samarbeidmed andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.4. Genderprosjektets organiseringProsjektet eies av sjef FHS, og er organisatorisk plassert i Avdeling formilitærmakt ved Forsvarets stabsskole (FSTS). Arbeidet drives av enprosjektleder som rapporterer til sjef Avdeling for militærmakt vedFSTS og informerer sjef FHS parallelt.FHS disponerte en bevilling til et kompetansemiljø på gender, inkludertGenderprosjektet, på 6 millioner kroner i 2011. Satsningen ble forlengetmed ett år via en bevilgning på ytterligere 6 millioner kroner for2012.Genderprosjektet skulle i utgangspunktet bestå av en gruppe med 3rådgivere og 1 hæroffiser, i tillegg til prosjektleder. Etter lang tidsusikkerhet rundt prosjektleders stilling ble den endelig avklart i mars2011. Av gruppen på tre rådgivere gikk en ut i fødselspermisjon i juni2011. Ansettelsen av en mannlig hæroffiser ble ikke gjennomført, menGenderprosjektet ble tildelt to nye stabsoffiserstillinger i august 2011.Gjennomføringen av prosjektet skal skje i nært samarbeid med interneog eksterne samarbeidspartnere som Forsvarsstaben, Forsvarets skoler,Forsvarets styrkeprodusenter og FOH, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet,samt relevante forsknings- og utdanningsinstitusjonerog organisasjoner med kunnskap og interesse for fagområdet,både nasjonalt og internasjonalt.6


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 20115. ProsjektgruppenProsjektgruppen består ved utgangen av 2011 av en prosjektleder,to offiserer og tre sivile rådgivere.Prosjektleder Lena P. Kvarving er oberstløytnant(m) i Luftforsvaret på VOU nivå. Hun har varierttjeneste fra inn- og utland, en Master fra HogeschoolMaastricht og University of North London, ogstarter arbeidet på sin doktorgrad med avhandlingom faktorer som hemmer og fremmer implementeringav FN-resolusjon 1325 oggenderperspektiv i militære operasjoner i 2012.Birgith Andreassen er oberstløytnant i Luftforsvaretog har jobbet i Genderprosjektet sidenaugust 2011. Oblt Andreassen tjenestegjordesom gender advisor i ISAF HQ i Kabul, Afghanistan,fra desember 2009 til august 2010. Hunhar tidligere jobbet med genderspørsmål vedForsvarets Stabsskole hvor hun fra 2008 startetarbeidet med å etablere et kompetansemiljøinnen gender og militærmakt. Oblt Andreassener medforfatter i den flernasjonale studien OperationalEffectiveness and UN Resolution 1325 -Practices and Lessons from Afghanistan og gjennomførte i den forbindelseflere feltstudier i Afghanistan. Hun er også medforfatter tilkapittelet ”Genderperspektivet og norsk militær profesjonsidentitet” iboka Krigerkultur i en fredsnasjon fra 2009. Oblt Andreassen harmilitær utdannelse fra LKSK I, Stabsskole I, samt en mastergrad iMilitære Studier fra Forsvarets Stabsskole med fordypning innenstrategisk virksomhetsledelse. I tillegg har hun sivil høyere utdanninginnen idrett, pedagogikk, samt Human Resource Managementfra Handelshøyskolen BI. Oblt Andreassen har tjenesteerfaring fraoperativ virksomhet, skole, stab, prosjekt, internasjonal tjeneste,samt ledererfaring.7


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Cecilie Fleming har jobbet som rådgiver iGenderprosjektet siden oktober 2010. Fleminghar en mastergrad i Internasjonal Politikk medspesialisering i konfliktløsning, konflikter og fresbevarendeoperasjoner fra George WashingtonUniversity i Washington D.C. Fleming skrev sinMastergradsoppgave om den AfrikanskeUnionens relasjoner med donorer med henholdtil kompetanseheving av AUs evne til ådeployere til fredsbevarende operasjoner. Hunhar bred erfaring fra å jobbe i felt med ikke-statligeorganisasjoner samt FN og har blant annet vært stasjonert påVestbredden, i Nord Uganda, Afghanistan og Sierra Leone. Hennesprimærinteresser er kjønnsbasert og seksualisert vold i konflikter,genderperspektiv i militære operasjoner, sivil-militær koordinering,FN-ledede og Afrikansk-ledede fredsoperasjoner, FN systemet oginternasjonale aktører i Afghanistan.Elin Rørvik er major i Luftforsvaret og har jobbet iGenderprosjektet siden august 2011. Hun tjenestegjordei stillingen som gender advisor i ISAF HQi Kabul, Afghanistan, i perioden desember 2010 tiljuni 2011. Hun har tidligere arbeidet med FNresolusjon1325 og genderspørsmål i Forsvarsstudien07, i Forsvarsdepartementet og i det nordiskeforsvarssamarbeidet. Videre har hun variert tjeneste-og ledererfaring fra operativ virksomhet i Luftforsvaret, skole,stab, prosjekt og internasjonal tjeneste fra UN Mission in Sudan(UNMIS). Maj Rørvik har militær utdannelse fra LKSK I og II, ogstabsstudiet. I tillegg har hun bachelorgrad fra UiO med mellomfag isosialantropologi, studier innen gender fra Auburn University,Alabama/USA, samt en mastergrad fra Handelshøyskolen BI medkjønn, kultur og tilpasningsstrategier i en militær kontekst som tema.Fra januar 2012 tar hun over som ny leder for Genderposjektet.8


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Anita Schjølset har jobbet som rådgiver iGenderprosjektet siden oktober 2010. Hun haren doktorgrad i Internasjonal Politikk fra Universityof Southern California, Los Angeles.Schjølset jobbet som seniorforsker ved Instituttfor Fredsforskning Oslo (PRIO) på temaenegender og konflikt, FN-resolusjon 1325 oggender i en militær kontekst i perioden februar2009 til og med juni 2010. Schjølset har ogsåfungert som akademisk koordinator og foredragsholderfor Mastergradsprogrammet iFred og Konfliktstudier delt mellom PRIO, Bjørknes College ogAustralian National University. Schjølset tilhører et stort internasjonaltakademisk nettverk som forsker på FN-resolusjon 1325.Hennes interesseområder er gender i militær kontekst og i internasjonaleoperasjoner, bekjempelse av seksualisert vold i konflikter,og veteranproblematikk.Ole Magnus Totland har jobbet som rådgiverved Genderprosjektet siden mars 2010. Totlander utdannet sosialantropolog ved Universitetet iOslo fra 2009. Han har gjennomført feltarbeid iNorge og Afghanistan der han har studertkroppskultur, maskulinitet og gruppeidentitet iTelemark Bataljon. Han har jobbet med undervisningog formidling siden 2000, både i Forsvaretog ved sivile utdanningsinstitusjoner.Totland er utdannet kystjeger lagfører ved Befalskolenfor Kystartilleriet, Trondenes Øvingsavdelingog Hysnes Øvingsavdeling (2001). Hans fagligeinteresseområder er identitet, legitimitet og rasjonalitet i militæreoperasjoner.9


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 20116. Prosjektaktiviteter i 2011Gendersatsingen på FHS er todelt: Genderprosjektet og en doktorgradom faktorer som hemmer og fremmer implementeringen av FN-resolusjon1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet og kjønnsperspektiv imilitære operasjoner. I prosjektets andre år har arbeidet hatt hovedfokuspå undervisning, samarbeid med FOH og arrangering av en internasjonalfagkonferanse om seksualisert vold. I tillegg har etterspørselenetter faglige innspill vært stor, som for eksempel ved øvelser, påfagdokumenter, høringsuttalelser, som støtte til studenter, og i arbeidmed kompetanse og mangfold i Forsvaret. På grunn av personellsituasjonenog nødvendig prioritering av arbeidsoppgaver har noen avmålene satt for 2011 ikke blitt innfridd. Dette gjelder først og fremst enplanlagt bok, etableringen av NATO-akkreditert genderkurs formilitære ledere og utvikling av e-læringsprogram for Forsvaret.Totland foreleser om kjønn og kultur i militæreoperasjoner for INI OPS på Jørstadmoena) UtdanningEn stor del av Genderprosjektetsfokus og virksomhet dreierseg om undervisning og tilretteleggelseav undervisningsmateriellpå temaer omFN-resolusjon 1325, kultur oggenderperspektiv i militæreoperasjoner. Prosjektet er i daginvolvert i undervisning påForsvarets skoler og deltar iplanlegging, undervisning, observasjon, veiledning og evaluering avmilitære øvelser (Faryab og Joint Effort). Prosjektet har i tillegg bidrattmed undervisning på stabsskoleutdanningen og deltar aktivt i prosessenmed å integrere gender og kultur i de ulike modulene på stabsstudiet.10


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Schjølset deltar som observatørunder eksperimentering av ProsjektCAMOFoto: Werner Juvik (for ForsvaretsForum)Prosjektet har deltatt i et pilotprosjekt vedFHS sin Avdeling for Avansert DistribuertLæring (ADL) om bruk avvirtuelle scenarier i opplæring på genderog kultur i militære operasjoner (ProsjektCAMO). Genderprosjektet er i planleggingsfasenav å evaluere bruk av e-læringskurs,blant annet for å heve militærelederes kompetanse på gender i militæreoperasjoner.I tillegg til undervisning ved skolene harprosjektet briefet andre avdelinger i Forsvaretpå tematikken gender og FNresolusjon1325 etter forespørsel. Dettegjelder spesielt Nasjonalt støtteelement(NSE) og Norsk kontigentstab (NCC) iBardufoss, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC),Hærens Våpenskole (HV), den Kongelige Norske Marine HaraldHårfagre (BSS KNM HH) på Madla, FOH, Avdeling for fellesoperasjoner(FOPS) og for de ulike Befalskolenes årlige råd.Eksperimentering medelever fra Krigsskolen,Prosjekt CAMOFoto: Werner Juvik(for Forsvarets Forum)11


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Utenfor egen institusjon har Genderprosjektet bidratt til undervisningved masterstudiet i Fred og Konflikt ved Bjørknes Høgskole med forelesningom ’Gender in the armed forces and military operations.’b) Formidlingi. Samarbeid med FOH og PRT MeymanehPå bakgrunn av samarbeidsavtalen FOH-FHS som ble inngått i 2010fortsatte Genderprosjektet dialogen med det operative miljøet i Bodø.Dette samarbeidet har fokusert på intern kompetanseheving om genderi militære operasjoner i FOH, på genderanalyser og integrering avgenderperspektiver i plandokumenter, strukturer og prosesser og pårapportering av genderperspektiver i internasjonale operasjoner, først ogfremst via Provincial Reconstruction Team (PRT) Meymaneh.Genderprosjektets dialog med FOH har inkludert formidling av oppdatertog relevant informasjon, inkludert tiltakspakken for implementeringav FN-resolusjon 13253 og Strategisk plan 2011-2013.Prosjektet besøkte FOH og møtte med representanter for det meste avJ-strukturen i et heldagsmøte mai for å diskutere genderperspektiv imilitære operasjoner med hovedvekt på gender i operasjonsplanlegging.I etterkant av møtet i mai iverksatte FOH rapportering på gender oghar satt økende fokus på behovet for genderperspektiv i planleggingenav operasjoner.Genderprosjektet bistod Sjef FOHs operative seminar, ”Gender – etnorsk perspektiv,” rettet mot FOHs ansatte og styrkeprodusentene ioktober 2011. Genderprosjektets støtte til planleggingen og gjennomføringenav seminaret er et godt eksempel på at samarbeidsavtalen mellomFOH og FHS bidrar til å sette tematikken knyttet tilFN-resolusjon 1325 og gender i militære operasjoner på dagsorden.3 Tiltakspakken ble gitt fra Forsvarsdepartementet (FD) til Forsvarsstaben (FST) oginneholder presiseringer, endringer og tillegg (PET 23) for implementering av FN-resolusjon1325 i Forsvaret.12


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Prosjektleder og oblt Kvarving foredrar om Genderprosjektetsrolle og oblt Andreassen briefet om den operative merverdienav FN-resolusjon 1325 i militære operasjonerProsjektgruppensrapporteringssystemfor implementering avgenderperspektiv iinternasjonale operasjonerble likevelikke anvendt iPRTene. Derimot pålaFOH rapportering pågender via NCC ogiverksatte dette fra ogmed sommeren 2011.Samtidig ble genderetablert som fast postpå linje med andre poster i ukentlige videkonferanser (VTC) mellomFOH og Forsvarsstaben Operasjonsavdelingen (FST/O), samt i PRTensukerapporter fra Meymaneh.Genderprosjektet har videre bidratt med faglig støtte til påtroppendeGender Field Advisorer (GFA) ved PRT Meymaneh gjennom oppsettingsperiodenog i løpet av tiden ute. I tillegg har prosjektet bidratttil formidling av erfaringene GFAene har høstet til egen institusjongjennom seminarer, møter og formidling av kontakter.Gode diskusjoner påSjef FOHs operativeseminar om gender ioktober 2011(Foto: Georg Austad,FOH)13


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Rapporten fra konferansen”Sexual Violence, the ArmedForces and Military Operations,”i Oslo, juni 2011ii. Konferanse om seksualisert voldGenderprosjektet og FHS arrangerte eninternasjonale konferanse med tittelen“Sexual Violence, the Armed Forces andMilitary Operations” den 17. juni. Temaet forkonferansen var Forsvarets implementering avFN-resolusjon 1820 om bruk av seksualisertvold som strategisk våpen i krig, samt seksuelltrakassering og kjønnsbasert mobbing i egenorganisasjon. Genderprosjektet publiserte enrapport fra konferansen med samme tittel. 4Konferansen samlet over 100 deltakere fra 18forskjellige land, deriblant flere av verdensledende forskere på seksualisert vold i konflikt og militære eksperter fraaktuelle konfliktområder og pågående operasjoner i Afghanistan (ISAF),Sudan (UNAMID) og den Demokratiske Republikken Kongo(MONUSCO).FNs Spesialutsending for seksualisert vold i konflikt(SRSG) Margot WallstrømØverst på programmetstod FNs Spesialutsendingfor seksualisert vold ikonflikt (SRSG) MargotWallström, som benyttetanledning til å berømmeFHS sitt initiativ i forbindelsemed konferansenog gendersatsninggenerelt. Wallström utfordretsamtidig Norge og4Rapporten kan lastes ned fra: http://hogskolene.forsvaret.no/forsvarets-hogskole/omhogskolen/gender/Sider/Sexual-violence-konferanserapport.aspx14


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Genderprosjektets rådgiver, Cecilie Fleming, innlederom konseptuelle rammeverket forhåndtering av seksualisert vold i konfliktForsvaret til å ta ytterligere ansvari prosessen med å utvikleoperasjonaliserte retningslinjerfor håndtering av seksualisertvold i konflikt.På talerlisten stod også ForsvarsministerGrete Faremo,som understreket viktighetenav å fokusere på de verdienesom ligger til grunn forhåndteringen av seksualisertvold i konflikter, så vel somseksuell trakassering og kjønnsbasertmobbing i egen organisasjon. Hun henvendte seg blant annet tilForsvarets egne ledere og ansatte når hun bad om bedre oppfølging ogøkt bevissthet omkring de verdiene Forsvaret forvalter både ute oghjemme.Konferansearrangøren fikk svært gode tilbakemeldinger for programmet,ikke bare fra de internasjonale deltakerne, men også fra avForsvarets egne representanter. Stabsskolesjef, flaggkommandør HåkonTronstad, gav uttrykk for stort faglig utbytte og oppfordret samtidigandre ledere i Forsvaret til å ta sin del av ansvaret for å heve kompetansenpå seksualisert vold og kvinners situasjon i krig og konflikt.Konferansen figurerte også i nyhetsbildet som banebrytende i forsvarssammenhengda NRK Dagsrevyen intervjuet Forsvarsminister GreteFaremo om Forsvarets forpliktelse til å utarbeide retningslinjer forhåndtering og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt. Oppdragetmed å utarbeide disse slike retningslinjene ble gitt Forsvarsstaben idesember 2010.15


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011iii. Bidra som kompetanseenhet på gender i militære operasjonerProsjektet har søkt å etablere seg som et kompetent fagmiljø og en ressursoverfor sentrale aktører for kompetanseutvikling, både i og utenforegen institusjon. Internt i Forsvaret har disse bidragene (også beskrevet iseksjonen om utdanning) i første rekke vært rettet mot FST, FD, FOHog Hæren. Vi har videre bidratt med formidling gjennom artikler tilForsvarets intranett, bokkapitler, taler for ledelsen og ved deltagelse påflere kurs og konferanser nasjonalt.Internasjonalt har prosjektet bidratt på forespørsel ved internasjonalekonferanser og seminarer, samt med faglig og økonomisk støtte tilforskningsarbeid og kursing.På forespørsel fra NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP)har prosjektet bidratt med innspill til integrering av genderperspektiv iNATOs planleggingsdirektiv (Allied Command Operations,Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)) og NATOskartlegging av utdanning på gender. Prosjektet har videre deltatt aktivt iNATOs fora for implementering av genderperspektiv.NCGP-Ad Hoc Working Group on Indicators(NCGP AHWG/I)Fra venstre: major Elin Rørvik, oblt BirgithAndreassen, Col Leah Fuller-Friel (Chair ElectNCGP, USMC), komkapt Patricia Flakstad(Chair NCGP)I NATOs arbeid med å integreregenderperspektiv i trening,planlegging oggjennomføring av militæreoperasjoner, samt arbeid medå oppfylle målsettingene iNATOs handlingsplan forimplementering av FN-resolusjon1325 har Genderprosjektetbidratt med operativeerfaringer fra oblt Andreassenog maj Rørvik. Begge offiserenehar tjenestegjort i stillingensom NATOs Gender16


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Lessons Learned Workshop i ISAF HQ april2010.Fra venstre: GA IJC Maj Jos Gitzen, GA ACTOblt Nadja Merdaci, GA ISAF HQ oblt Andreassen,GFA SWE PRT MES Capt UlrikaRosenkilde, Teamleader FET RC/S Capt HenryAdvisor i ISAF HQ som blantannet omfattet integrering avgenderperspektiv i ISAFs operasjoner,herunder et egetannex på gender i COMISAFsOPLAN.Deres operative erfaringer iforhold til genderperspektivetterspørres både i NATO og iegen institusjon. For eksempel,støttet oblt Andreassen og majRørvik NATO Committee onGender Perspective (NCGP)en arbeidsgruppe som skal utvikle indikatorer for hvordan et genderperspektivkan bidra til økt sikkerhet.First NATO Workshop on Training related toMainstreaming UNSCR 1325 into NATO-ledOperations and Missions at NATO DefenceCollege in RomeI tillegg deltok offiserene fraGenderprosjektet på NATOHQ IS-OPSs arbeidsgruppeved NATO Defence College iRoma i november som sattefokus på gender i utdanning ogtrening. Dette arbeidet vil blifulgt opp som et ledd i å nåmålsettingene i NATOs”Action Plan on MainstreamingUNSCR 1325 intoNATO-led Operations andMissions.” Arbeidsgruppen bestod av Gender Advisere med erfaring fraoperasjoner, instruktører, beslutningstakere fra nasjonale ministerier oginstitusjoner som jobber innen feltet utdanning og trening, samt politiskerepresentanter som jobber med FN-resolusjon 1325. Arbeidsgruppenhar som mål: Å etablere et flernasjonalt nettverk i tilknytning17


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Maj Elin Rørvik og Ms. Palwasha Kakar(Deputy Minister of Women Affairs, Afghanistan)i forbindelse med det internasjonaleseminaret ”Experiences with theimplementation of Resolution UNSCR1325” i regi av det polske Forsvarsdepartementet.Maj Rørvik ga en presentasjonom ISAFs implementering avFN-resolusjon 1325til pre-deploment training, utveksleerfaringer om bruk av genderperspektivi operasjoner og bidra til åknytte teori og praksis tetteresammen ved å inkludere instruktørerog beslutningstakeresammen med gendereksperter frafelt.Videre har prosjektet bidratt medgenderperspektiver i forbindelsemed UDs Menneskerettighetsdialogi Indonesia, til det polske Forsvarsdepartementet,den amerikanskeambassaden i Norge, for representantersom jobber med denamerikanske handlingsplanen omFN-resolusjon 1325 i Pentagon, forden norske ambassaden i WashingtonD.C., United States Institute of Peace (USIP), Folke Bernadottes1325-nettverk m.fl. I tillegg har vi støttet, moderert og deltatt på konferanseri Norge, Roma, Brussel, Uppsala, Washington D.C. med flereog skrevet tale for NATO HQ i Sarajevo til den Bosniske sikkerhetssektoren.Med bakgrunn i målet om at Genderprosjektet skal fungere som enkompetanseenhet har prosjektgruppen vektlagt å holde informasjons-,samarbeids- og koordineringsmøter, samt presentasjoner av prosjektetog foredrag for, blant annet: FN, NATO, Sitsen/Forsvarets ledelse, styrkebidrag,FOH, sjef FST og sjef FHS, FSTS, NODEFIC, FD, UD,Forsvarsministerens politiske rådgivere, Stortinget, Nettverk forkvinnelig befal, Studieplangruppen ved FHS, NUPI, PRIO m. flere.18


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011Prosjektets bidrag til formidling nasjonalt og internasjonalt har værtmed på å sette temaet gender på dagsorden og søkelys FHS sitt arbeidmed å bistå Forsvaret i implementeringen FN-resolusjon 1325.c) ForskningGenderprosjektet bidrar indirekte med forskning gjennom å veiledestudenter ved universiteter og Forsvarets skoler som skriver bachelor ogmasteroppgaver om gender og FN-resolusjon 1325-tematikken.Genderprosjektet har i den forbindelse skrevet kontrakt med Vitenskapsbutikkenved UiO for å kunne bidra som kontaktpunkt,fagpersoner og veiledere. I tillegg deltar prosjektet aktivt i nasjonale oginternasjonale nettverk for forskere og fagmiljøer som formidler og utvekslerforskning og informasjon om FN-resolusjon 1325. Med ønskeom forlengelse og videreføring av forskningskompetansen ved Genderprosjektetble det søkt finansieringav etforskningsprosjekt omkvinnelige veteraner i FDs utlysningav postdoc-midler,men søknaden ble ikke innvilget.Menneskerettighetsdialogen: Representant for denindonesiske delegasjonen og prosjektlederLena P. Kvarvingi. Deltakelse på kurs, konferanserog seminarerI henhold til Genderprosjektetsmandat er formidling et avtre satsingsområder. Prosjektgruppenlegger derfor stor vekt på å delta i, forelese ved og hjelpe tilmed å planlegge og tilrettelegge for kurs, konferanser og seminarer, bådei Norge og internasjonalt. Prosjektgruppen har i 2011 tatt del i viktigeinternasjonale kurs og konferanser, et viktig ledd i å synliggjøre detnorske forsvarets kompetanse på området og aktivt jobber med å implementereFN-resolusjon 1325 og oppfølgingsresolusjonene (se fotnote2). I tillegg har denne virksomheten vært viktig for FHS sine ambi-19


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011sjoner om å bygge opp et nasjonalt og internasjonalt nettverk og kompetansemiljø.Noen av aktivitetene prosjektgruppen har deltatt eller aktivt bidratt ved:• Menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Indonesia.• Seminar om kompetanseheving på Forsvaret for Women andSecurity-nettverket (WaS).• “Lessons Learned”-konferanse om planlegging og gjennomføring avstabiliseringsoperasjoner, National Defense University, WashingtonD.C.• International Studies Association Convention (ISA), Montreal.• Kvinnekonferansen om “Implemetering av FN-resolusjon 1325 iForsvaret – hvor står vi i dag?” av Kvinners Frivillige Beredskap(KFB).• Mellomlederkurs for sivile og militære ”A Comprehensive Approachto Gender in Operations,” Nederland.• Møter med NATO HQ og workshop med Nato Committee onGender Perspectives (NCGP) om gender i trening, Roma.ii. Veiledning og støtte til studenterProsjektet har forpliktet seg til veiledning og støtte til mastergradsstudentergjennom en avtale med Vitenskapsbutikken ved Universiteteti Oslo (UiO). I 2011 samarbeidet prosjektet med to studenter somskriver på masteroppgaver som er relevant for genderproblematikkinnenfor sikkerhetssektoren. Prosjektet er veileder for, har finansiert feltarbeidog bidratt med faglig støtte og formidling av kontakter til enstudent som sammenligner kvinner og menns motivasjon for internasjonalmilitær tjeneste og skal levere i mai, 2012. I tillegg delfinansiererprosjektet feltstudien til en student som skal evaluere bruken av mediatil forebyggende tiltak mot seksualisert vold av soldater i DRC.Studenten skal levere sin masteroppgave i mai, 2013. I tillegg harGenderprosjektet bidratt med faglig støtte til en masteroppgave om FNresolusjon1325 i Bosnia-Herzegovina.20


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011iii. NettverksbyggingProsjektets begrensede muligheter til å drive egen forskning har resulterti et klart behov for å delta i fora der andres forskning blir formidlet.Viktige arenaer for dette er Folke Bernadottes nettverk for kvantitativforskning på FN-resolusjon 1325, det norske nettverket for FN-resolusjon1325, det norske nettverket Women and Security (WaS) somfokuserer på hele sikkerhetssektoren, Feminist Theory and GenderSection (FTGS) som er organisatorisk underlagt International StudiesAssociation (ISA). I tillegg er prosjektet i dialog med forskere på norskeinstitusjoner som Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, NTNU,NUPI, PRIO, FFI og IFS. Prosjektet prioriterer også kontakter medandre institusjoner som arbeider med gender i sikkerhetsektoren, somfor eksempel United States Institute of Peace (USIP) og Centre forDemocratic Control Armed Forces (DCAF).I tillegg fokuserer prosjektet på å ha oversikt over og opprettholde kontaktmed militært fagpersonell som har erfaring på genderproblematikki inn- og utland.7. Genderprosjektets planlagte aktiviteter for 2012Ny leder for Genderprosjektet fra 1. januar 2012 er oblt Elin Rørvik.Prosjektets planlagte aktiviteter dette året vil bygge på en gjennomgangav mandatet, status på måloppnåelsen ved utgangen av 2011 ogpersonellsituasjonen. Dette innebærer å avklare de administrative ogfaglige rammebetingelsene for gjennomføringen av prosjektet, medhensyn både til prosjektets varighet og leveranser.Aktivitetene for 2012 vil i større grad dreies inn mot Forsvarets kjernevirksomhetsom er planlegging, gjennomføring og evaluering avmilitære operasjoner, i tillegg til utdanning og kompetanseheving.Genderprosjektet vil også arbeide for en sterkere dialog og koordinering21


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011med FST, FOH og styrkeprodusentene for å sikre en helhetlig oppgaveløsningpå gender, for eksempel på oppdrag som er gitt i FSJs Virksomhetsplanfor 2012. Ny organisering og innretning avgenderkompetansen i Forsvaret etter prosjektets slutt vil bli søkt avklarti samarbeid med FST, FOH og styrkeprodusentene. Genderprosjektetsrolle og bidrag til det nyopprettede Nordic Centre for Gender inMilitary Operations i Sverige blir et nytt innsatsområde.a. UtdanningEt av prosjektets målsettinger er å utvikle nivåtilpasset utdanning ogundervisningsmateriell på FN-resolusjon 1325 og gender i militære operasjonerved Forsvarets skoler. I tillegg vil prosjektet utvikle oppdragsspesifikkutdanning for styrkebidrag til utenlandsoperasjoner og bidratil å integrere genderperspektiv i øving og trening av disse. Dette gjelderspesielt ved Øvelse Faryab, styrkeoppsettingen til det norske bidraget tilAfghanistan, og Øvelse Joint Effort ved Forsvarets Stabsskole.Genderprosjektet vil legge særlig vekt på å bidra til at gender integreres iplanlegging, gjennomføring og evaluering av operasjoner. Disse aktivitetenerettes mot FOH og inkluderer avklaring og koordinering avSamarbeidsavtalen mellom FHS/Genderprosjektet og FOH, samt kompetansehevingav personell.Prosjektet vil i 2012 kartlegge allerede eksisterende e-læringsbasertundervisning på gender og kultur i NATO, utrede læringspotensialet islik undervisning for Forsvaret og, i siste instans, utvikle relevante nasjonalee-læringskurs om det vurderes som hensiktsmessig.b. Forskning og formidlingGenderprosjektet vil videreføre sin forskningsportefølge fokusert på fagligveiledning og økonomisk støtte til studenter gjennom prosjektetssamarbeid med Vitenskapsbutikken ved UiO. I tillegg vil prosjektet22


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 2011bidra i nasjonale og internasjonale akademiske nettverk knyttet tilgender og FN-resolusjon 1325. Egne publikasjoner av artikler påtematikken er planlagt, i tillegg til en konferanse om erfaringer pågender i militære operasjoner.Avtroppende prosjektleder Lena P. Kvarving starter arbeidet med sinPh.D. i januar 2012, men vil være delvis tilknyttet Genderprosjektet.Hennes forskning vil fokusere på faktorer som fremmer og hemmer implementeringav genderperspektivet i Forsvaret.23


GENDERPROSJEKTET FORSVARETS HØGSKOLE - ÅRSRAPPORT 201124

More magazines by this user
Similar magazines