12.07.2015 Views

Studiehåndbok for avdeling Oslo - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Studiehåndbok for avdeling Oslo - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Studiehåndbok for avdeling Oslo - Fjellhaug Internasjonale Høgskole

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fjellhaug internasjonale HøgskoleStudiehåndbokStudiehå ndbokAvdeling OsloFjellhaug Internasjonale HøgskoleStudieåret 2014–2015


Studiehåndboka oppdateres ved behov. Siste versjon finner du i pdf-format påhttp://fih.fjellhaug.no/studiehandbok. Er det noe informasjon du savner eller mener er feil,kan du ta kontakt med førstekonsulent i studieadministrasjonen Kjetil Røse Høybråten påkrhoybraten@fjellhaug.no.Sist oppdatert: 27.06.20142


InnholdVelkommen som student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole .......................................................... 4Viktig informasjon ved studiestart .......................................................................................................... 5Politiattest ............................................................................................................................................... 7Viktige datoer studieåret 2014–2015 ..................................................................................................... 8Praktisk informasjon ................................................................................................................................ 9Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ............................................................................................ 12Logge inn i Studentweb ......................................................................................................................... 13Generere faktura for studie- og semesteravgift ................................................................................... 14Semesterregistrering i Studentweb ...................................................................................................... 15Hvordan melde seg til ny eller utsatt eksamen i et emne i Studentweb .............................................. 19Bestille karakterutskrift ......................................................................................................................... 20Innføring i bruk av Fronter .................................................................................................................... 21Sjekke føring av fravær i Fronter ........................................................................................................... 263


Velkommen som student ved Fjellhaug InternasjonaleHøgskoleVi vil gjerne gratulere deg med valg av studiested. Fjellhaug er et spennende studiested hvor vi blantlegger vekt på følgende verdier:Lyttende: Vi vil være lyttende i møte med kolleger, studenter og samfunn.Tydelige: Vi vil være tydelige i verdigrunnlag, profil og kommunikasjon.Offensive: Vi vil være offensive og proaktive i møte med utfordringer i misjon, kirke, skole ogsamfunn.I dette heftet finner du informasjon som er nyttig for deg som student. Mer utfyllende informasjonom de fleste punkter finner du på våre nettsider, http://fih.fjellhaug.no.Fjellhaug Internasjonale Høgskole har til sammen ca. 170 studenter fordelt på to avdelinger i Oslo ogKøbenhavn.Ved avdelingen i Oslo tilbyr vi følgende studier:Årsstudium i kristendomskunnskapÅrsstudium i musikkÅrsstudium i religion, livssyn og etikkÅrsstudium i bibel og misjonBachelor i teologi og misjonBachelor i religion, livssyn og etikkMaster i teologi og misjonI tillegg kan de aller fleste emnene våre tas som enkeltemner.Ved avdelingen i København tilbyr vi følgende studier: Bachelor i teologi og misjon Åpen utdannelse i kristendom (enkeltemner)4


Viktig informasjon ved studiestartNår og hvor skal jeg møte?For studier med oppstart i høstsemesteret, har vi et eget program med semesteråpning, faglig ogsosialt opplegg første uke. Oppmøte til studiestart er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle å møte,for ikke å gå glipp av vesentlig informasjon som blir gitt. Det er samtidig en god anledning til å blibedre kjent med medstudenter og ansatte. Hvis du ikke møter til studiestart, ber vi deg lese nøyeinformasjonen i Studiehåndboka.Tidspunkt for studiestart i høstsemesteret finner du under Viktige datoer. Hvis du erenkeltemnestudent eller begynner studiet i vårsemesteret, finner du tidspunkt for undervisningsstarti forelesningskatalogen.Husk å melde flytting til PostenMange flytter i forbindelse med at de begynner på et nytt studium. I den forbindelse er det viktig atdu kan motta post på den adressen du oppgir til oss. Hvis du vil ha reisestipend fra Lånekassen forretur til hjemstedet ditt i feriene, skal du ikke melde flytting til Folkeregisteret, men du må melde fratil Posten at du har fått ny adresse, slik at posten din kommer frem. Hvis du ønsker å kunne mottapost både på din hjemmeadresse og på din studieadresse, fyller du ut skjemaet Melding omtilleggsadresse for privatpersoner, som du finner på http://www.posten.no/produkter-ogtjenester/adresseendring-og-oppbevaring/adresseendring/_attachment/28596?_ts=137db79e1b8,eller ved å henvende deg til studieveileder.Bytte fastlege?Studenter trenger også fastlege der de bor. Det går fint å ha fastlege på hjemstedet ditt så lenge duer frisk, men blir du syk, er det dumt å måtte sitte i kø på legevakta. Studentsamskipnaden i Oslo ogAkershus (SiO) har fastleger på Blindern (Universitetet i Oslo), i Nydalen (BI) og i Oslo sentrum (St.Olavs gate 32), som er eksperter på studenthelse. Mer informasjon om SiOs helsetjenester finner dupå www.sio.no/helse.SemesterregistreringFor å beholde studieplassen, må du semesterregistrere deg og betale eventuell studie- ogsemesteravgift innen oppgitte frister (se akademisk kalender). Veiledning for hvordan dusemesterregistrerer deg, finner du fra side 15.Studie- og semesteravgiftStudenter ved avdeling Oslo skal betale studieavgift og semesteravgift for hvert semester.Musikkstudenter betaler i tillegg en emneavgift for utøvende musikkemner. Emneavgiften kommerpå separat faktura etter at du har semesterregistrert deg. Gjeldende takster finner du påhttp://fih.fjellhaug.no/studier/avgifter/.Er du deltidsstudent eller enkeltemnestudent og tar mindre enn 15 studiepoeng dette semesteret,skal du ha faktura med redusert studieavgift. Har du blitt fakturert for feil beløp, tar du kontakt medstudieadm@fjellhaug.no, så ordner vi med en ny faktura. Du faktureres for de eksamenene dumelder deg opp til. Dersom du senere velger å melde deg av en eller flere eksamener, får du ikketilbakebetalt studieavgift for disse studiepoengene.Faktura for studie- og semesteravgift genererer du normalt selv i Studentweb. Hvis du skal ha fakturafor redusert studieavgift, må du imidlertid sende en e-post til studieadm@fjellhaug.no, og be om atvi lager den for deg.5


StudentkortAlle studenter som møter til studiestart i høstsemesteret, blir avfotografert ved oppmøte. Hvis duikke har mulighet for å møte til studiestart, eller hvis du begynner studiet etter studiestart eller ivårsemesteret, må du ta kontakt med din avdeling for å avtale fotografering. Er du fjernstudent, kandu også sende et digitalt foto av deg selv med lys bakgrunn til ingar.hauge@fjellhaug.no sammenmed en skannet kopi av gyldig legitimasjon med bilde. Er du ikke norsk statsborger eller bosatt iNorge, godtas kun pass som legitimasjon.Det blir gitt beskjed på Fronter når studentkortene er klare for avhenting. Studentkortet er personligog er kun gyldig sammen med semesterkvittering for inneværende semester. Studentkort utleveresførst når du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften, og kun til den kortet er utstedt til.Semesterkvittering sendes ut fortløpende etter studiestart til alle som har semesterregistrert seg ogbetalt semesteravgift.Kontroll av originaldokumenterI løpet av ditt første semester, kan du bli bedt om å fremvise originaler av vitnemål og andredokumenter som ble benyttet da du søkte om opptak. Hvert semester tar vi et utvalg på 10 % av allenye studenter som må fremvise sine originaldokumenter. Disse vil bli kontaktet direkte.Normalt vil du bli bedt om å møte ved din avdeling og avlevere dokumentene. Dersom du ikke harmulighet til å møte på angitt dato, vil vi ta kontakt for å avtale hvordan kontrollen kan skje.Vi sjekker alle dokumenter grundig for tegn på forfalskninger. Derfor trenger vi å beholdedokumentene dine noen dager. Dokumentene vil bli oppbevart innelåst i en forseglet konvolutt, ogkun et begrenset antall ansatte vil ha tilgang til dem.Dersom du ikke kan fremvise originaler av dokumentene du har brukt i din søknad, kan du risikere åmiste studieplassen. Bruk av falske dokumenter er straffbart og vil bli politianmeldt.StudiestøtteNorske studenter ved begge avdelinger kan søke støtte til studier ved FiH fra Lånekassen. Søknadregistreres på www.lanekassen.no. Er du enkeltemnestudent, velger du det studiet enkeltemnet ditttilhører. Merk at du må ta minst 15 studiepoeng per semester for å kunne motta støtte fraLånekassen. Du må ha semesterregistrert deg og betalt studieavgiften før pengene fra Lånekassenblir utbetalt. I tillegg er det mulig å søke om støtte fra legater. Se http://www.legathandboken.no/for mer informasjon.Danske studenter på bachelorprogrammet i teologi og misjon i København, kan søke om studiestøttefra Dansk Bibel Institut (se www.dbi.edu).Studieplaner og pensumlisterFullstendige studieplaner for alle studier er tilgjengelige på våre nettsider. I studieplanen finner du endetaljert beskrivelse av studiet ditt og emnene som inngår i det. Det er også her du finnerpensumlister. Se http://fih.fjellhaug.no/studier/studietilbud/ og velg ditt studium. Planene kan lastesned som pdf-filer om ønskelig. Legg merke til at litteratur merket med * i litteraturlistene kan kjøpessom kompendier i resepsjonen.6


PolitiattestDersom du i løpet av studiet skal gjennomføre praksis der du kan komme i kontakt med mindreårige,må du levere barneomsorgsattest som beskrevet i Politiregisterloven § 39. Du må levere politiattestved opptak til årsstudium i musikk, årsstudium i RLE og bachelorstudiet i RLE. I tillegg er det krav ompolitiattest dersom du melder deg opp til emnene MU103, RLE1006, TM1504, TM1505, TM1507,TM1510 og PT603.Når må jeg levere politiattesten?Hvis du har merknader på politiattesten din (det vil si hvis du er siktet, tiltalt, har vedtatt foreleggeller er dømt for lovbrudd som omtales i Politiregisterlovens § 39), skal du sende inn attesten senesttre uker etter at du mottar tilbudsbrevet fra oss. Hvis du ikke har merknader på attesten, skalattesten fremlegges ved studiestart. Dersom du får opptak mindre enn 14 dager før eller etterordinær studiestart, er fristen tre uker fra du mottar opptaksbrevet fra oss. Dato for ordinærstudiestart vil være opplyst i opptaksbrevet.Dersom du melder deg opp til et valgfritt praksisemne, vil du få et bekreftelsesbrev fra oss på at du ermeldt opp til emnet. Fristen for oppmelding er da tre uker fra du mottar dette brevet hvis du harmerknader på attesten, og som over hvis du ikke har merknader.Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder.Hvordan får jeg tak i politiattesten?Politiattest får du etter søknad til politiet. Informasjon om hvordan du går fram for å søke, finner dupå https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Husk å legge ved all relevant dokumentasjon,inkludert opptaksbrev/bekreftelsesbrev fra oss. Merk at politiet opererer med to ukersbehandlingstid for politiattester.Hvor leverer jeg politiattesten?Politiattesten sendes til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo eller leveres tilstudieadministrasjonen. Politiattester oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og tilintetgjøresnår behovet for attesten ikke lenger er til stede, senest når du fullfører eller slutter på studiet, isamsvar med reglene i politiregisterforskriften § 37-2. Vi har taushetsplikt om innholdet ipolitiattesten.Hva skjer hvis jeg har merknader på politiattesten?Dersom du har merknader på politiattesten din, kan du bli nektet å gjennomføre praksisdelen avstudiet. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle, og det er en nasjonal nemnd som foretarvurderingen. Du har rett til advokatbistand fra det opprettes sak, og utgiftene til advokat dekkes avhøgskolen.Hva skjer hvis jeg ikke leverer politiattesten?Hvis du ikke leverer politiattesten innen oppgitte frister, vil du ikke få adgang til å gjennomførepraksisen. Hvis praksisen er obligatorisk, vil du ikke kunne fullføre studiet.Hvor lenge er politattesten gyldig?Politiattesten er gyldig så lenge du er student, men hvis vi har grunn til å tro at det foreligger nyeeller oppdaterte opplysninger om forholdene politiattesten gjelder, kan vi henvende oss til politiet ogfå disse utlevert, i henhold til politiregisterloven § 43. Du vil bli varslet hvis dette skjer, også om detikke er utlevert nye opplysninger.7


Viktige datoer studieåret 2014–2015Høstsemesteret 201413. august (uke 33) Semesterstart/første undervisningsdag25. august Frist for semesterregistrering for eksisterende studenter1. september Frist for betaling av semesteravgift1. september Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamenvåren 201415. september Frist for semesterregistering for nye studenterUke 38Innen 20. septemberNy og utsatt eksamenFrist for valg av studenter til ulike verv1. desember Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering våren 20151 – 19. desember (uke 49-51) Eksamensperiode19. desember (uke 51) SemestersluttVårsemesteret 201514. januar (uke 3) Semesterstart/første undervisningsdag20. januar Frist for semesterregistrering for eksisterende studenter20. januar Frist for betaling av semesteravgift1. februar Frist for semesterregistering for nye studenter15. februar Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som haddeordinær eksamen høsten 2014Uke 9Ny og utsatt eksamen1. mars Søknadsfrist for studier i Samordna opptak for å søke tidlig opptak eller særskiltvurdering, søkere med utenlandsk videregående utdanning (ikke Norden) og søkere som søkermed realkompetanse27. mars – 6. april Påskeferie, undervisning starter tirsdag etter påske15. april Søknadsfrist for studier i Samordna opptak15. april Søknadsfrist for studier til lokale opptak for søkere med utenlandskvideregående utdanning (ikke Norden), søkere som søker medrealkompetanse og søkere til master i teologi og misjon med annetopptaksgrunnlag enn bachelorgrad i teologi eller tilsvarende11. mai – 29. mai (uke 20-22) Eksamensperiode20. mai Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurderinghøsten 201529. mai (uke 22) Semesteravslutning1. juli Søknadsfrist for lokale opptak til master i teologi og misjon for søkere med bachelorgrad iteologi eller tilsvarende og studier ved avdeling i Danmark8


Praktisk informasjonAdgang til bygningeneFor å få adgang til bygningene på Fjellhaug, trenger du en nøkkelbrikke med personlig kode, som dufår utlevert i resepsjonen mot et depositum på kr 100. Brikken kan brukes så lenge du er student hososs, og blir så sperret. Depositumet tilbakebetales når du leverer brikken tilbake igjen. Resepsjonenog inngangsdøren til hovedbygget er normalt åpen fra kl. 8.00-14.30 man-fre. I samme tidsromtrenger en ikke taste kode for å komme inn i de andre byggene.Trådløst nett og utskrifterStudenter på Fjellhaug har gratis tilgang til trådløst nett i alle tre hovedbygg. Passord til nettverketfår du ved å henvende deg i resepsjonen. Det er fire PC-er med utskriftsmulighet på biblioteket, somkan brukes av studenter. I tillegg er det en PC uten utskriftsmulighet i telefonkiosk ved siden avresepsjonen i hovedbygget. Det er også to PC-er i øvingsrom for musikkstudenter. Kopimaskin/skriverstår på biblioteket. Fra denne maskinen kan du også skanne dokumenter til din egen e-postadresse.Utskrifter er inkludert i studieavgiften.KopieringStudenter kan benytte kopimaskinen på biblioteket. Enkeltkopier koster kr 2, fargekopi kr 3, rett kopikoster kr 5. Skanning til egen e-postadresse er gratis. Kopier betales i resepsjonen.KommunikasjonGateadresse til Fjellhaug er Sinsenveien 15A. Nærmeste trikke- og bussholdeplass er Rosenhoff iTrondheimsveien. Fra sentrum benytt trikk 17 mot Sinsen-Grefsen stasjon eller buss 31 motTonsenhagen og Grorud T. Nærmeste T-banestasjon er Carl Berners plass. Fra sentrum benytt rute 5mot Vestli eller 6 mot Ringen. Fra stoppestedet Carl Berners plass (i Trondheimsveien) går ringbuss57 Løren ring med holdeplass på Fjellhaug.MåltiderDet serveres frokost, lunsj og middag på Fjellhaug i felles matsal sammen med blant annetBibelskolen Fjellhaug. Middag må forhåndsbestilles innen kl. 12:00 samme dag (innen kl. 12:00fredag for lørdags- og søndagsmiddag). En må også samtidig huske å skrive seg opp på liste vedinngang til matsal innen samme frister. Frokost- og middagsservering følger bibelskolens skolerute.Lunsj serveres hele studieåret, unntatt påskeuka. Måltidsbilletter kjøpes i resepsjonen og leveres iluka på kjøkkenet før du tar mat. Du kan også abonnere på månedsbilletter på lunsj eller drikke tillunsj og få faktura tilsendt.Mandag–fredag Lørdag– søndag Pris for studenterFrokost 08:30–09:00 09:00–10:00 Enkeltbillett kr 30,-Lunsj 11:40–12:20 Ingen lunsjserveringihelgeneEnkeltbillett kr 45,-Månedsbillett kr 640,-Månedsbillett drikke (kaffe/te, melk og juice ilunsjpausen) kr 200,-Middag 15:20–15:45 13:30–14:30 Enkeltbillett kr70,-Sosialt og åndelig livDersom du ønsker å delta i det åndelige livet på Fjellhaug, har vi mange muligheter for det. Mandag,tirsdag og torsdag er det andakt mellom kl. 10:30 og 10:45. Onsdag kveld kl. 20:00 er det kveldsmøte,med bønnemøte fra kl. 19:30. Fredager kl. 14:35–15:20 er det «Chapel», et lengre møte med tale og9


musikk av lokale krefter. Hvert semester har vi også en møteuke med en ekstern taler og dagligemøter torsdag til søndag.En gang i løpet av hvert høstsemester fyller vi opp en buss med studenter og lærere fra FiH og drarpå turné til Norsk Luthersk Misjonssambands forsamlinger og foreninger et annet sted i landet. Herdeltar vi på møter med sang og andakt, og vi har også mye sosialt opplegg underveis. Turen er åpenfor alle FiH-studenter og er en god anledning til å bli bedre kjent med lærere og medstudenter.I begynnelsen av høstsemesteret arrangeres det fadderuke. Zanzibar er studentenes egen kaffebarhvor du kan få kjøpt kaffe og te. Kaffebaren drives på frivillig basis, og åpningstider avhenger avtilgang på frivillige. Har du lyst til å være med å drive Zanzibar, kan du ta kontakt med kaféansvarligEspen Fretheim Johannessen på e-post johannessen.espen@gmail.com.Vi oppfordrer også studentene våre til å ta aktivt i bruk fellesarealene våre. Inne har vi sofaer,brettspill, TV og biljardbord. Om sommeren er det også fint å sitte ute på terrassen eller i hagen. Vihar også en stor takterrasse på toppen av studentheimsbygget, med byens kanskje beste utsikt.Dersom du spiller et instrument, har vi flere øvingsrom med piano tilgjengelig i studentheimsbygget.Øvingsrommene er primært for studenter på årsstudium i musikk, men kan også reserveres avstudenter på andre studieprogrammer ved FiH.TreningVåren 2014 innviet vi vårt nye treningsrom med nyinnkjøpt treningsutstyr. Treningsrom og gymsalbefinner seg i studentheimsbygget og er gratis å bruke for alle studenter på Fjellhaug. Tid i gymsalenkan reserveres i resepsjonen. Som Fjellhaug-student kan du også benytte deg av SiOs treningssentreforskjellige steder i Oslo til en billig penge. For mer informasjon, sehttp://www.sio.no/wps/portal/sio/trening.StudentforeningerEr du interessert i film, teater, kampsport, science fiction, radio eller klimaspørsmål? I Oslo finnes detnesten garantert en studentforening som passer til dine interesser. Oversikten finner du påhttp://www.sio.no/wps/portal/sio/studentliv/foreningsoversikt. Har du lyst til å starte en foreningselv, kan du få hjelp av SiO til det. Det er også mulig å søke penger fra SiOs kulturstyre både til drift avforeninger og til enkeltaktiviteter. For mer informasjon, se http://www.sio.no/foreninger.Undervisning og eksamenEtter den første uken i høstsemesteret, som har et litt spesielt program, vil du finne oversikt overtidspunkt og sted for forelesninger og eksamen på denne siden: http://fih.fjellhaug.no/forstudenter/forelesningsplaner-og-romfordeling/.Informasjon om eksamen:http://fih.fjellhaug.no/for-studenter/eksamen/. Program for første uke finner du på denne siden:http://fih.fjellhaug.no/for-studenter/semesterstart/.PensumLitteratur merket * i pensumlistene kan fås kjøpt ved henvendelse til resepsjonen eller bestilles påtelefon 23 23 24 00. Enkelte pensumbøker er også tilgjengelige i resepsjonen. Det meste av vårpensumlitteratur er også å få gjennom Vivo bokhandel (tidl. Bok & Media, Akersgaten 47,www.vivobokhandel.no). Hos Vivo får du også 10 % studentrabatt på de fleste varer ved fremvisningav gyldig studentbevis.10


Bibliotek og lesesalBibliotek og lesesal finner du i misjonsskolebygget. Reglement for utlån fra bibliotekets samlinger –og fjernlån – er oppslått på biblioteket. Nye studenter får opplæring i bibliotekbruk ved studiestart.Henvend deg gjerne til bibliotekleder som normalt har kontortid/treffetid man-fred 0900-1500. Senden e-post til thamre@fjellhaug.no om bibliotekleder ikke er til stede. Lesesal og bibliotek er åpneman-fre 0700-2200, lør og søn 0900-2200.StudieveiledningHar du spørsmål om studier, søknader eller yrkesvalg, kan du snakke med studieveileder Marit Skinlo.Kontoret er å finne i administrasjonen, kontor 403, bak resepsjonen. Studieveileder vil normalt kunnetreffes mellom 9-15. Du kan også kontakte studieveileder på e-post studieveileder@fjellhaug.no ellerpå telefon 46 54 00 92 (eventuelt sentralbordet 23 23 24 00, spør etter studieveileder).Parkering av bil og sykkelBiler registreres ved ankomst og parkeres gratis påangitt område på fremsiden av Boligblokka.Høgskolen har ikke ansvar ved evt. tyveri av bil,sykkel eller bagasje i bilene. Sykler må ikke tas medinn, men parkeres i felles sykkelgarasje (henv. iresepsjonen), eller i sykkelstativ bakStudentheimen. Mopeder parkeres bakStudentheimen. NB! Kjør varsomt på høgskolensområde. Maks 15 km/t.Hva finner du hvor? Hovedbygg 1. etasje: Resepsjon,administrasjon, matsal, dagligstue,lærerkontor. Hovedbygg 2. etasje: Undervisningsrom,møterom, auditorium. 2-5. etasje hybler. Misjonsskolen 1. etasje: Bibliotek, 2.etasje: lærerkontor, 3. etasje: lesesaler. Studentheimen underetasje: øvingsrom,gymsal, treningsrom 1. etasje: lærerkontor,undervisningsrom, 1-4. etasje: hybler.11


Studentsamskipnaden i Oslo og AkershusSom student på Fjellhaug Internasjonale Høgskole er du medlem i studentsamskipnaden i Oslo ogAkershus (SiO). SiO har tilbud og tjenester som skal bidra til at hverdagen blir litt enklere forstudenter. SiO tilbyr tjenester som gir deg et enklere og bedre studentliv. SiO tilbyr bolig, trening,mat og drikke, lege, tannlege, psykologer, rådgivere, foreningsliv og barnehage tilpasset dinstudiehverdag og studentøkonomi. Les mer om SiO på www.sio.no.Som student ved Fjellhaug kan du etter å ha betalt semesteravgiften benytte deg av tilbudet.Semesteravgiften til SiO er i dag på kr 550, og er med på å finansiere velferdstilbudene som SiO tilbyr.Semesteravgiften kommer i tillegg til den ordinære studieavgiften til FiH.Mer informasjon finner du på www.sio.no.SemesteravgiftenSemesteravgiften er lovpålagt og skal betales av alle som avlegger eksamen i et gitt semester. Du skalikke betale semesteravgift mer enn én gang per semester. Hvis du er student flere steder samtidig,skal du betale semesteravgift på det stedet der du tar flest studiepoeng. Hvis du allerede har betaltsemesteravgift til en studentsamskipnad, må du fremvise studentkort og semesterkvittering fra deninstitusjonen der du har betalt semesteravgiften, for å slippe å betale semesteravgift her.Dersom du kun er student ved FiH, må du betale semesteravgift til SiO, selv om du ikke er bosatt iOslo.Hvis du er deltidsstudent på årsstudium i musikk og tar mindre enn 15 studiepoeng per semester, ogikke skal ha eksamen dette semesteret, kan du la være å betale semesteravgiften. I så fall må du gibeskjed om dette til studieadm@fjellhaug.no. Da vil du imidlertid ikke få utstedt semesterkort fraoss, som gir deg rett til studentrabatter, og du vil ikke ha rett til å ta i bruk noen av SiOs tilbud som erforbeholdt studenter.12


Logge inn i StudentwebLenke til innloggingssiden til Studentweb finner du påFjellhaugs nettside: http://fih.fjellhaug.no (se bilde tilvenstre).Du logger inn på Studentweb med ditt 11-sifrede norskefødselsnummer og PIN-kode. Hvis du ikke har et norskfødselsnummer, skal du bruke et 11-sifreterstatningsnummer. Hvis du ikke har fått oppgitt dettenummeret i et eget brev, kan du få det ved å ta kontaktmed studieveileder.For å få oppgitt din PIN-kode, tast innditt 11-sifrede fødselsnummer ellererstatningsnummer og klikk på knappenSend PIN-kode med e-post.13


Generere faktura for studie- og semesteravgiftStudie- og semesteravgift må betales hvert semester for at du skal kunne gå opp til eksamen ogbenytte deg av utskrifts- og kopimuligheter, samt ha tilgang til Fronter. Har du ikke betaltsemesteravgift, får du heller ikke utbetalt studiestøtte fra Lånekassen. Faktura for studie- ogsemesteravgift genererer du normalt selv i Studentweb. Hvis FiH har laget en faktura til deg, vil du fåe-post med beskjed når fakturadetaljene er tilgjengelig på Studentweb.NB! Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng dette semesteret, eller betaler semesteravgift etannet sted, skal du ikke generere faktura selv. Skal du ta mindre enn 15 studiepoeng, sender du ene-post til studieadm@fjellhaug.no med beskjed om hvor mange studiepoeng du skal ta, sågenererer vi fakturen for deg. Har du betalt semesteravgift et annet sted, må du i tillegg fremvisesemesterkort og semesterkvittering fra det andre studiestedet for å få fritak for SiO-avgiften.1. Logg inn i Studentweb2. Velg Betaling, og deretter faktura i menyen på venstre side.3. Trykk på knappen Generer faktura.Fakturaen din kommer nå opp med alle opplysninger du trenger for åfå betalt. Dersom du har flere fakturaer, vises de ubetalte først.Fakturaen betales i nettbank. Du kan også betale fakturaer kontanteller med bankkort i resepsjonen.Studenter på årsstudium i musikk betaler i tillegg til studie- og semesteravgift en emneavgift for deutøvende emnene. Emneavgiften kommer på en egen faktura etter at du har semesterregistrert deg.Du vil få en e-post når fakturaen er tilgjengelig i Studentweb.14


Semesterregistrering i StudentwebFor å kunne gå opp til eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, må du hvert semester betalestudieavgift og semesterregistrere deg. Du vil ikke kunne motta støtte fra Lånekassen eller få tilgangtil emnerom på Fronter før du har semesterregistrert deg.NB! Du kan semesterregistrere deg med én gang du får tilgang til Studentweb. Du trenger ikke altsåikke vente til studieavgiften er betalt før du semesterregistrerer deg. Husk også å sjekke at du ermeldt opp til riktig eksamen/eksamensform etter at semesterregistreringen er fullført. Har duspørsmål om Studentweb eller semesterregistrering, send e-post til studieadm@fjellhaug.no, eller takontakt med din studieveileder.Hvordan semesterregistrerer jeg meg?1. Klikk på Registreringer, og deretter på Semesterreg./Utd.plan imenyen. Du må fullføre alle punktene i semesterregistreringen forat den skal bli godkjent. Hvis du avbryter i løpet av sekvensen, mådu begynne på nytt.2. Du kommer nå til del 1 av din utdanningsplan. I denne delen avutdanningsplanen får du vite hvilke lover og regler du må kjenne tilsom student ved FIH generelt og som student på detstudieprogrammet du tilhører spesielt. Les gjennom de forskjelligepunktene, og trykk gjerne på >>> Les mer-lenkene for å få mer informasjon. Kryss av for at duhar lest og forstått der dette etterspørres. Trykk så på OK – Lagre. Du kan da hoppe ned tilpunkt 9 i denne instruksen.3. Du kommer nå til utdanningsplanensdel 2. Her har du en oversikt overemnene i studieprogrammet ditt.Normalt vil obligatoriske emnerallerede stå i utdanningsplanen din,mens du selv må legge inn emner derdu har valgmuligheter.4. Du skal nå godkjenne planen forinneværende semester. Det betyr atikke alt behøver å være på plass forkommende semestre for at planenskal kunne godkjennes. Sjekk atemnene på inneværende semester erde du skal ta (kontakt studieveilederhvis du er usikker). Hvis det er i orden, kan du trykke på knappen OK – Lagre plan med éngang.5. Manuell oppmelding for enkelte emner: Sjekk om du har emner med manuell oppmelding iplanen din. Dette ser du ved at det står et rødt utropstegn ved siden av emnet:15


For å melde deg til slike emner, trykk på blyantikonet og deretter på Opprettundervisningsmelding. Deretter skal du som oftest foreta et valg (studieturer, ønske omundervisningsparti, praksisplassering o.l.) Etter at du har meldt deg til undervisning, trykkerdu på knappen Opprett vurderingsmelding og velger vurderingsform, før du til slutt trykkerpå Lagre for å gå videre.6. Legge til et emne i planen: Dersom duvil legge til flere emner påinneværende semester, kan du gjøredet. Klikk da på Legg til emne på riktigsemester. Du får da opp etemnesøketre som kan inneholde éneller flere grupper med emner. Klikk på plusstegnet ved siden av den emnegruppen du villegge til emner fra, velg emnet du vil legge til, og klikk på knappen Legg til valgt emne.Systemet sjekker nå om emnet kan legges til dette semesteret. Hvisdet ikke er mulig, vil du få melding om det, og du vil få mulighet tilå legge emnet i et annet semester.Du kan legge emnet i et gitt semester hvis (1) emnet undervises dette semesteret, eller (2)emnet har eksamen men ikke undervisning dette semesteret og kan tas som selvstudium,eller (3) emnet er et valgemne som ikke undervises, men som kan tas som selvstudium i medleseveiledning. Noen valgemner kan ikke tas som selvstudium, og vil derfor normalt ikkekunne legges i planen framover i tid. De vil imidlertid kunne legges i planen for inneværendesemester hvis det er satt opp undervisning i emnet.Sjekk forelesningskatalogen eller kontakt studieveileder hvis du er usikker på om det tilbysundervisning i et emne dette semesteret.7. Flytte et emne i planen: Klikk på blyantsymbolet ved siden av emnet. Velg en ny terminfra nedtrekksmenyen. NB! Du kan ikke flytte et emne som ligger bakover i tid. Hvis du harbehov for å gjøre endringer bakover i planen, må du ta kontakt med studieveileder.8. Slette et emne fra planen: Klikk på det røde krysset ved siden av emnet. Bekreft at du vilslette det. Obligatoriske emner kan ikke slettes fra planen.16


9. Bekrefte plan: Når du er fornøyd med planen for inneværende semester, klikker du OK –Lagre plan for å bekrefte utdanningsplanen din. Normalt vil du nå bli meldt til undervisningog vurdering i emnet. Hvis det finnes flere alternative vurderingsordninger i emnet, vil du blimeldt til standard vurderingsordning.10. Kontaktinformasjon: Hvert semester skal du oppgi hvilken adresse du vil ha post til(semesteradresse). Det er denne adressen vi vil bruke for å sende deg post i løpet avstudieåret.Hvis du vil motta post via posthylla for ditt studieprogram (gjelder avdeling Oslo), skriver du“Klassehylle” i c/o-feltet, samt adresse Sinsenveien 15, 0572 Oslo.Hjemstedsadresse skal være lik din folkeregistrerte adresse. Det er denne adressen vi brukerhvis vi vil sende deg noe i løpet av sommerferien. Begge adressene skal være utfylt selv omde er like. Du bør også oppgi e-postadresse og mobilnummer. Hvis ikke kan du risikere å gåglipp av viktig informasjon.NB! Hvis du er bosatt utenfor Norge, trykk på knappen Utenlandsk adresse før du leggerinn adressen din. Hvis ikke du gjør dette, vil Studentweb kreve at du registrerer et norskpostnummer, og da risikerer du i verste fall at viktig post ikke kommer fram til din adresse.11. Erklæring om selvstendig arbeid: Denne erklæringen skal signeres hvert semester og gjelderfor alle innleveringsoppgaver (ikke klausureksamener) i inneværende semester. Erklæringener obligatorisk, og du skal godkjenne den selv om du ikke har noen slike innleveringer dettesemesteret. Studenter som skriver masteravhandling dette semesteret, skal i tillegggodkjenne en egen erklæring for masteravhandlinger.12. Målform: Velg standard språk for Studentweb, karakterutskrifter, m.v.13. Bytte vurderingsform/manuell vurderingsmelding: Når du bekrefter utdanningsplanen, blirdu automatisk meldt opp til standard vurderingsform (normalt prosessorientertvurdering/hjemmeoppgave hvis det tilbys dette semesteret). Hvis du ønsker å bytte til enalternativ vurderingsform (klausureksamen/skriftlig eksamen), gjør du følgende:Gå inn på Utdanningsplan del 2 i menyen under Registreringer. Klikk på blyantikonet vedsiden av emnet du vil bytte vurderingsordning på. Hvis du ikke er vurderingsmeldt ennå,klikker du på knappen Opprett vurderingsmelding. Velg vurderingsordning franedtrekksmenyen og klikk Lagre.Har jeg gjort alt riktig?Hvis du har fulgt veiledningen over til punkt og prikke, skal du nå være ferdig registrert. For å værehelt sikker, bør du imidlertid sjekke følgende punkter i Studentweb:1. Sjekk meldingene på startsiden: Menyvalg: Startside. Her kan du se om du harsemesterregistrert deg, om semesteravgiften er betalt, og om du har bekreftetutdanningsplanen:17


Du vil også få en melding på startsiden hvis du f.eks. har meldt deg opp til to eksamener påsamme tidspunkt, eller hvis du har meldt deg opp til et emne som har forkrav du ikke harbestått.2. Sjekk at du er både vurderingsmeldt og undervisningsmeldt for alle emner dettesemesteret: Menyvalg: Registreringer -> Utdanningsplan del 2. Du skal være meldt tilundervisning selv om du leser emnet på egen hånd eller får leseveiledning.Dersom du mangler en undervisnings- eller vurderingsmelding, klikk på blyantikonet vedsiden av emnet, og klikk så på hhv. Opprett undervisningsmelding eller Opprettvurderingsmelding. Under vurderingsmelding vil du eventuelt kunne velge mellomforskjellige vurderingsformer i en egen nedtrekksmeny.3. Sjekk at du er meldt til riktig eksamen og vurderingsordning: Menyvalg: Innsyn ->Vurderingsmelding.Her finner du en oversikt over alle eksamener du er meldt til, med informasjon om blantannet vurderingsform og eksamensdato. Her bør du sjekke følgende: Termin: Sjekk bokstavkoden som står etter årstall og semester. ORD står for ordinæreksamen og arrangeres normalt sist i semesteret. KONT står forkontinuasjonseksamen (= ny eller utsatt eksamen) og arrangeres normalt tidlig isemesteret for studenter som har ikke-bestått resultat fra forrige ordinære eksamen. Ordning: For emner som har alternative vurderingsformer, sjekk at du er meldt tilriktig vurderingsform. For å endre vurderingsform, gå til Utdanningsplan del 2, klikkpå blyantikonet ved siden av emnet og velg riktig vurderingsform franedtrekksmenyen og klikk Lagre.Hvis det er ting du ikke får til å rette selv, eller hvis du får uventede feilmeldinger, er det viktig at dutar kontakt med studieadministrasjonen snarest på studieadm@fjellhaug.no.18


Hvordan melde seg til ny eller utsatt eksamen i et emne iStudentwebHvis du ønsker å melde deg til eksamen på nytt i et emne som ligger bakover i utdanningsplanen din,gjøres det på følgende måte:1. Logg inn på Studentweb.2. Gå til del 2 av utdanningsplanen din. Denne finner du under Registreringer i menyen påvenstre side (eller under Semesterreg. hvis du ikke har semesterregistrert deg ennå).3. Finn emnet du ønsker å melde deg til ny eksamen i. Klikk på blyantikonet ved siden av emnet.4. Klikk på knappen “Opprett vurderingsmelding”. Du får nå opp en oversikt over eksamener duhar mulighet for å melde deg til i dette emnet. Hvilke eksamener du kan melde deg til, vilvariere: Hvis du har et ikke-bestått resultat eller har fått godkjent gyldig fravær medlegeattest på siste ordinære eksamen i emnet, har du mulighet til å melde deg til nyeller utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) dette semesteret. Dennegjennomføres tidlig i semesteret (normalt i slutten av februar/midten av september).I emner der man kan velge mellom prosessorientert vurdering og klausureksamen, erdet klausureksamen som settes opp som ny/utsatt eksamen. Hvis det gjennomføres ordinær eksamen i emnet i et gitt semester, settes detnormalt ikke opp ny og utsatt eksamen i tillegg. Hvis du har et ikke-bestått resultat eller gyldig fravær fra et tidligere semester ennsiste ordinære eksamen, kan du ikke selv melde deg til eksamen på Studentweb. Damå du melde på e-post til eksamen@fjellhaug.no at du ønsker å gå opp til ny ellerutsatt eksamen i emnet senest 4 uker før eksamensdatoen. Dersom du ønsker å gåopp etter gammelt pensum, må du søke studiesjefen om dette innen samme frist. Hvis du ønsker å forbedre karakteren i et fag, kan du melde deg til ny eksamen på e-post til eksamen@fjellhaug.no, men eksamen blir kun arrangerert dersom det ogsåfinnes påmeldte som har et ikke-bestått resultat eller har fått godkjent gyldig fravær iemnet.5. Sjekk under Innsyn -> Vurderingsmelding i menyen at du er meldt til riktig eksamen. Dersomeksamensdato er fastsatt, vil du også se dato her.Kontakt studieadministrasjonen på studieadm@fjellhaug.no dersom du har problemer med å meldedeg til eksamen.19


Bestille karakterutskriftDu kan når som helst bestille en utskrift av alle dine eksamensresultater ved FiH. Karakterutskrifterbestilles normalt på Studentweb, men du kan også få en karakterutskrift ved å kontaktestudieveileder ved din avdeling.Bestille karakterutskrift i Studentweb1. Logg inn i Studentweb.2. Velg Bestillinger -> Karakterutskrift i menyen til venstre3. Velg hvilken adresse utskriften skal sendes til. Hvis du er usikker på hvilke adresser vi harregistrert på deg, klikk på Vis adresse. Hvis ingen av adressene passer, oppdaterSemesteradresse med adressen du vil utskriften skal sendes til. Hjemstedsadresse skal alltidvære den samme som står i folkeregisteret. Denne skal derfor ikke oppdateres med mindredu har meldt flytting til folkeregisteret.4. Velg hvilket språk utskriften skal være på. Du kan velge mellom norsk (bokmål eller nynorsk)og engelsk. Du kan bestille utskrift både på norsk og engelsk samtidig.5. Hvis du er oppmeldt til eksamener der sensur ennå ikke er falt, kan du huke av for atkarakterutskriften ikke skal sendes før sensur foreligger.6. Karakterutskriften vil normalt komme i posten innen en uke.20


Aktivere eller endre passordAktivering eller endring av passord gjøres fra hjemmesiden vår: http://fih.fjellhaug.no/forstudenter/aktiver-endre-passord/Du finner også siden under For studenter. Aktivering eller endringav passord gjelder for de tjenester der du benytter Feide for innlogging. For første gangs aktivering avpassord klikke du på Aktivere/glemt passord:Du fyller ut alle feltene. Pin er koden som du har fått til pålogging på StudentWeb. Der finner du ogsåstudentnummeret ditt. Se tidligere avsnitt om å Logge inn i Studentweb på side 13. Legg inn nyttpassord i samsvar med kriteriene spesifisert på siden. Husk å huke av for Jeg har lest og godtar ITreglement, samt lese IT reglementet. Når alle felt er fylt ut og huket av klikker du på OK og du erferdig. Det er altså studentnummeret ditt som er ditt brukernavn når du logger deg inn på tjenesterder du kan benytte Feide til innlogging.Har du behov for å endre passord gjøres det fra samme side, men da klikker du på Endre passord ogfyller ut feltene før du klikker OK til slutt. Du kan også lese mer om Feide på denne siden:https://www.feide.no/virkemate21


Innføring i bruk av FronterNB! Du må semesterregistrere deg i Studentweb for å få tilgang til Fronter. Det kan ta inntil 36 timerfra du har semesterregistrert deg til du får tildelt passord og tilgang til emnerom i Fronter.InnloggingLenke til innloggingssiden til Fronter finnerdu på Fjellhaugs nettside:http://fih.fjellhaug.no (se bilde til venstre).Brukernavn er ditt sekssifredestudentnummer. Hvis du ikke kjennerstudentnummeret ditt, kan du finne det påStudentweb på startsiden under navnet ditt(se bilde til høyre).Passordet ditt får du tilsendt ved å klikke pålenken Har du glemt passordet? på innloggingssiden til Fronter.Forsiden: DagensDette er hovedsiden i Fronter. Her får du et sammendrag av siste bevegelser på rommene du ermedlem i, dokumenter som er lastet opp, nyheter og andre varsler. Det er viktig at du følger med påinformasjon som blir gitt her.Symbolene på forsiden:Klikk Endre snarvei for å legge inn snarveier til rom og mapper du bruker ofte.Viktige meldinger fra dine rom.Meldinger sendt direkte til deg.Siste 5 dokumenter som er lagt ut i dine rom. Uleste dokumenter markeres med .Her vises innlegg fra diskusjoner du er med i.Hvis du har oppgaver som kan leveres elektronisk, vil du se innleveringsmappen hernår innleveringsfristen nærmer seg (se under).Det forventes at du følger med på nyheter, personlige meldinger og dokumenter som legges ut. Huskat dokumentlisten bare viser de siste 5 dokumentene fra alle dine rom. Du bør derfor også følge medpå dokumentlistene for de enkelte rommene (se under).Rommene i Fronter22


Fronter er organisert som et hus med mange rom. Du har for eksempel ett rom for hvert emne du ermeldt opp til. For å få oversikt over dine rom, klikk Rom på menyen øverst til venstre på skjermen ogderetter Vis romliste.Nå får du opp en liste over alle rom du har tilgang til. Første gang du logger deg inn, bør du gå inn påromlisten og sjekke at du har tilgang til de riktige rommene.Du skal ha tilgang til:1. Ett rom for hvert emne du er meldt opp til.2. Følgende fellesrom:- 01 Biblioteket informerer- 01 Fagsamlinger ved FiH- 01 Informasjon for alle- 01 Læringsmiljøutvalget- 01 Studieinformasjon- 06 Studentrådet- 22 Kvalitetssystemet ved FiHTa kontakt med Harald Aarbakke påhaarbakke@fjellhaug.no dersom du mangler ett ellerflere rom på listen din.Innholdet i rommeneNår du klikker deg inn på et rom, kommer du først til rommets førsteside. Denne vil være littforskjellig fra rom til rom, men her vil du ofte finne en kort beskrivelse av rommet, samt de sistenyhetssakene som er lagt ut i rommet.Menyen i venstremargen på et rom inneholder forskjellige elementer. Disse kan variere noe, menfølgende mapper er med i de fleste emnerom:Emnet Pensum Eksamen: Her finner du studieplan med pensumliste og annen informasjon omemnet. Her legges også innleveringsoppgaver og lignende ut.Fagstoff Forelesninger: Her kan faglærer legge ut forelesningsnotater og annenundervisningsrelatert informasjon.Innlevering: Innleveringsmappene i emnerommene brukes ikke til oppgaveinnlevering. Til detteformålet blir det opprettet egne innleveringsrom (se under).23


Legge til et rom som favorittDet kan være en god idé å legge til rom du bruker ofte, i favorittlisten din. Dette gjør du ved å gå tilromlisten (se over). Huk av ved rommet du vil legge til, og klikk “Legg til som favorittrom”.Rommet vil nå ligge under “Favoritter” på nedtrekksmenyen øverst til venstre på skjermen.Innlevering av oppgaverEksamensoppgaver som leveres inn via Fronter leveresalltid i rommet “00 Anonyme innleveringer.” Detterommet vil du til vanlig ikke finne i romlisten din.Studieadministrasjonen gir deg tilgang til rommetomtrent en uke før innleveringsfrist. Da vil det dukke opppå siden som kommer opp etter at du velger “VisRomliste.” Velg rommet som vil se omtrent slik ut:Klikk på innlevering i venstre meny, og dininnleveringsmappe vil komme fram:Klikk på innleveringsmappen og dukommer inn i mappen hvor du skallaste opp oppgaven.Øverst til høyre vil du finne teksten Lever dinbesvarelse: Last opp fil. Klikk på Last opp fil og velgden filen du har lagret på din PC. Husk at oppgavenskal leveres i pdf-format.24


Når du har levert, vil besvarelsen dindukke opp ved siden av navnet ditt.Sjekk at dato er dagens dato, og atfilstørrelse ikke er 0.Husk at du kan levere flere ganger. Dahuker du av til venstre for navnet ogklikker på slett nede til høyre. Deretterlaster du opp oppgaven på ny.Abonnere påoppdateringer fra Fronter via e-postDet forventes at du som student sjekker Fronter foroppdateringer jevnlig. Det kan du gjøre ved å logge deg inn medjevne mellomrom, men du kan også abonnere på Dagens-siden iFronter via e-post.Logg deg inn på Fronter. Klikk på navnet ditt øverst til høyre påsid en. Velg “kontaktkort” i menyen.1. Klikk på fanen “abonnement”.2. Huk av for “Abonner på Dagens via e-post”, velg ren teksteller HTML (anbefales), og velg om du vil ha varsling dagligeller ukentlig. Trykk “Send e-post nå” hvis du vil sehvordan e-posten ser ut.3. Trykk “Lagre”. Du vil nå motta en kopi av Dagens-siden påe-post med jevne mellomrom.25


Sjekke føring av fravær i FronterHvilket verktøy bruker jeg?Føring av fravær registreres i Fronter av faglærer. Du kan som student selvsjekke status på ditt fravær og du har selv ansvar for å kontrollere at fraværetditt er ført korrekt. Når du skal gjøre det går du inn i emnerommet til emnet duvil kontrollere fravær for. Nederst i verktøylisten til venstre i skjermbildet finnerdu et verktøy som heter Fravær.Hvordan gjør jeg det?Klikk på Fravær og du får fram skjermbildet lenger nede på denne siden. Sjekk atdet står “Vis karakterer” i nedtrekksmenyen til høyre i skjermbildet.For hver oppføring står det en forkortelse på tre bokstaver. Det er en forkortelsepå navnet til faglærer. Sjekk listen på neste side i dette dokumentet. Dersom duhar hatt mer enn en dobbeltime med samme faglærer samme dag vil det av ogtil markeres med et romertall etter dato, for eksempel HAA 12.09 I, HAA 12.09II. Fravær føres slik:betyr at faglærer ikke har lagt inn fravær0 betyr ikke til stede1 betyr til stede 1 time2 betyr til stede 2 timerosv…Hva bør jeg være spesielt oppmerksom på?Mener du at noe er ført feil er det ditt ansvar å ta kontakt med faglærer for å få rettet opp feilen.Det er denne listen i Fronter som legges til grunn for bl.a. om du skal få lov å fullføre et emne meden vurderingsform som har obligatorisk undervisning.Hvilke regler brukes for føring av fravær?Du må ha vært til stede minst 30 minutter av en time på 45 minutter. Har du kommet for sent og duikke har fått skrevet navnet ditt på oppmøteliste er det ditt ansvar å ta kontakt med faglærer for å fågodkjent oppmøtet ditt. Det forutsettes da selvsagt at kravet om 30 minutters tilstedeværelse eroppfylt.26


Liste med initialer for faglærere:Oslo:Aage MyksvollAndreas RuudArne Helge TeigenArne RedseAsbjørn LerheimAstri SkarpenglandEgil SjaastadErik KjebekkErling LundebyEspen OttosenFrank Ole ThoresenHarald AarbakkeHåkon Sunde PedersenIvar VeggeJens Bruun KofoedKasy BørveKenneth EllefsenKetil JensenKnut Kåre KirkholmKurt ChristensenRobert LilleaasenSverre BøeAMYARUAHTAREALEASKESJEKJELUEOTFOTHAAHSPIVEJBKKBØKELKJEKKKKCHRLISBØKøbenhavn:Børge Haahr AndersenCarsten Elmelund PetersenFinn Aasebø RønneJakob OlsenJens Bruun KofoedKristian MogensenNicolai TechowNicolai Winther-NielsenPeter OlsenTorben KjærBHACEPFARJOLJBKKMONTEBWNPOLTKJ27


Avdeling Oslo:Sinsenveien 15, 0572 OsloTlf: +47 23 23 24 00 Fax: +47 23 23 24 10E-post: post@fjellhaug.nofih.fjellhaug.nowww.facebook.com/fjellhaug.nowww.twitter.com/FjellhaugIHAvdeling København:c/o Dansk Bibel InstitutFrederiksborggade 1B 1, 1360 København KTlf +45 3313 5500 E-post: dbi@dbi.eduLokal samarbeidspartner:www.dbi.eduwww.facebook.com/Danskbibelinstitut

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!