Årsrapport 2010 - Lindbak

lindbak.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2010 - Lindbak

Årsrapport 2010


InnholdResultatene for 2010 i ord og tall 4Styrets beretning 5Adm. direktør 10Resultatregnskap 11Balanse 12Noter til regnskapet 14Kontantstrømanalyse 24Nøkkeltall 25Revisjonsberetning 26


Illustrasjonen er fra LindbakGruppens nye web, og viser selvskannere i en butikk.Resultatene for 2010 i ord og tallTall i 1.000 kronerLindbakGruppen konsernSalg av maskiner, møbler, kontorrekvisita, programvare og servicetjenester ga oss en omsetning på 447 029De solgte varene ble innkjøpt for 230 413Utgifter til lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter (personalkostnader) var 132 974De andre utgiftene, slik som husleie, reisekostnader, bilhold, telefon og porto,salgs- og markedsføringsutgifter, administrasjon m.v. kom seg på 53 702Avskrivninger på inventar, utstyr, utleiemaskiner og transportmidler er foretatt med 7 199Finansresultatet kom på 1 931Overskuddet før skatt ble da 24 672Firmaskatt for 2010 er avsatt med 7 076Årsoverskuddet ble 17 596500Omsetning25Resultat før skatt400203001520010100502006 2007 2008 2009 201002006 2007 2008 2009 20104


Styrets beretningVirksomhetenLindbakGruppen består av ni driftsselskaper, hvorav etti Sverige, som alle jobber med effektivitet og trivselpå kontorer og i butikker. Selskapene markedsførertekno logiprodukter, kontorinteriør og kontormateriell.Konsernets hovedkontor er i Trondheim.LindbakGruppen AS er eierselskapet i konsernet, og harsom primærfunksjon å levere administrative tjenester,økonomi- og regnskapstjenester og felles IT-tjenester.LindbakGruppen AS er morselskap til ni datterselskap.Fem er heleide, mens Kjell Arnesen AS eies med 60 %,Lindbak Møre AS med 70%, Lindbak Kontor AS med 80 %og Lindbak Business Solutions AS med 67 %.Lindbak Retail Systems AS (LRS) driver utvikling, salg,installasjon og support av egenutviklede driftsystemer fordetaljhandelskjeder og butikker. Kjernevirksomheten eregenutviklet programvare og tilhørende tjenester innenforimplementasjon, support og service. Selskapets måler å bli den mest interessante applikasjonsleverandør tildetaljhandelskjeder i Skandinavia. LRS har kontorer i Oslo,Bergen og Trondheim.Lindbak Retail Systems AB (LRS AB) er vårt svenskedatter selskap som utvikler, selger, supporterer og levererbutikkdata-applikasjoner til klær og skokjeder i Skandinavia.Selskapet selger også LRS AS sine applikasjoner oghar hatt betydelig suksess med det i 2010. LRS AB harkontorer i Stockholm, Göteborg og Bollnäs.Lindbak AS har som forretningsgrunnlag å selge, levereog utføre service på produkter og tjenester til detmoderne kontoret, dvs. kontorinteriør, teknologiprodukterog kontorrekvisita. Selskapet har en omfattende produktportefølje,og omfatter blant annet kontormøbler, møblertil helseinstitusjoner, IKT-produkter som dokumenthandteringsløsninger,samt kontor- og datarekvisita.Lindbak AS har kontorer i Trondheim, Molde, Kristiansundog Namsos.Lindbak Distribusjon AS sitt forretningsgrunnlag erimport og distribusjon av produkter innen kontorteknologigjennom et bredt forhandlerapparat i Norge og gjennomkonsernets andre selskaper. Selskapets visjon er å være enetterrettelig og dyktig leverandør av teknologiprodukter,med spesiell fokus på relasjoner, kompetanse, tilgjengelighetog leveringsdyktighet. Produktene er kopimaskiner,printere, og multifunksjonsmaskiner. Lindbak DistribusjonAS har kontor i Trondheim.Lindbak Stormarkeder AS har drevet kontorutstyrsbutikkpå Tiller utenfor Trondheim siden 1996 undernavnet Binders. 1. februar 2010 endret butikken navn tilStaples. Dette som et resultat av at amerikanske Stapleshadde kjøpt kjeden. Bortsett fra navneskiftet, er det ingenendringer i driftskonseptet til Lindbak Stormarkeder AS.LindbakGruppen ASButikkdataKontorutstyrØvrigeforretningsenheterLindbak RetailSystems ASLindbak ASLindbakStormarkeder ASLindbak RetailSystems ABKjell Arnesen ASLindbakDistribusjon ASLindbak Møre ASLindbak BusinessSolutions ASLindbak Kontor AS5


Lindbak Business Solutions AS (LBS) er et konsulentselskapsom markedsfører Microsoft sin produktfamilieinnenfor virksomhetsstyring (Microsoft Dynamics AX).Kjernekompetansen er rådgivning, implementering, programmeringog drifting i forbindelse med innføring avnye administrasjonssystemer for bedrifter. Det fokuseressærlig på handelsbedrifter og bedrifter med tjenestesalg.LBS har kontor i Trondheim.Kjell Arnesen AS ble etablert i Tromsø i 1954. I tillegg tilhovedkontoret i Tromsø har selskapet avdelinger i Harstadog på Finnsnes. Kundene består primært av offentlige ogprivate virksomheter i Troms fylke, men bedriften har ogsåkunder i andre deler av Nord-Norge og på Svalbard.Selskapets viktigste produktområder er et bredt spekter avinteriør, dokumenthåndteringsløsninger, IKT samt rekvisitaog tilbehør. Bedriftens tilbud omfatter også teknisk servicesamt konsulent- og montasjetjenester tilknyttet de enkelteproduktområdene.Lindbak Kontor AS er sannsynligvis Norges eldste kontormøbelselskapog ble i 2008 en del av LindbakGruppenAS. Selskapet holder til sentralt i Oslo og har flere størrevirksomheter, både private og offentlige, som kunder.Lindbak Møre AS, tidligere Unicom Kontorsenter AS, erdet sist ankomne datterselskapet. Lindbak AS kjøpte 70 %av selskapet 1. oktober 2010. Selskapet har hatt et sterktfokus på teknologiprodukter, men målsetningen er at deogså skal bli en betydelig leverandør av kontorinteriør tilprivat og offentlig virksomhet på Sunnmøre. Lindbak Mørehar kontor i Ålesund og Ørsta.Finansiell risikoKonsernet har langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner i forbindelsemed kjøp av andre virksomheter. Det er flytenderente på gjelden, og følgelig rentekostnadsrisiko, menkonsernet har en svært lav gjeldsgrad (under 2 %).OmsetningsfordelingEn del av varekjøpet foretas i fremmed valuta, først ogfremst svenske kroner og euro. Det er en risiko knyttet tilom kursen utvikler seg uheldig, men totalt sett er dennerisikoen beskjeden.Storparten av konsernets omsetning skjer på kreditt. Detforetas grundig kredittsjekk av både nye og gamle kunder.Mye av omsetningen skjer til offentlige kunder og andrekunder hvor det er minimal tapsrisiko. I 2010 hadde vikonstaterte tap på ca kr. 100.000.- men tilbakeføring avtidligere avsetning på tap på et større beløp gjør at vi haret positivt ”tap på krav”.Styret anser konsernets finansielle risiko for å værebeskjeden.Fortsatt driftRegnskapet er avlagt med utgangspunkt i forutsetningenom fortsatt drift.Personell og arbeidsmiljøStyret anser arbeidsmiljøet i LindbakGruppen for å væregodt. Konsernet har et bredt sammensatt arbeidsmiljøutvalgsom utarbeider en årsrapport om sin virksomhet ogsom iverksetter forbedringstiltak. I 2010 har det ikke værtrapportert om arbeidsulykker.Sykefraværet i konsernet, inkl. Sverige, ser slik ut:Korttidsfravær (1-16 dager) 1,5 %Fravær pga syke barn 0,4 %Langtidsfravær (over 16 dager) 4,6 %Samlet 6,5 %I Norge er fraværet blant kvinner 5,2 %, og for menn8,2 %.Vi føler at langtidsfraværet er for høyt, og har sommålsetning å redusere fraværet.Alle medarbeidere deltar i omfattende personalforsikringsordningermed kollektiv pensjon, gruppeliv, yrkesskade ogreiseforsikring. I 2010 var det i gjennomsnitt 238 årsverktilsatt i konsernet, en nedgang på 3 i forhold til året før.33%11%7%14%35%Kontor- og datarekvisitaKontormøblerKontormaskinerSoftware og tjenesterDataprodukterLikestillingLindbakGruppens funksjoner kan grovt sett deles i salg,lager, teknisk service/support, programutvikling og kontorarbeid/administrasjon.Innenfor alle områder arbeider detbåde kvinner og menn.Av totalt 238 årsverk, er det 69 kvinner og 169 menn. Istyret i LindbakGruppen AS sitter kun aksjonærene, sombegge er menn.6


I datterselskapene som har flere enn 30 medarbeidere(Lindbak AS, Lindbak Retail Systems AS og Kjell arnesenAS), er det henholdsvis fire, seks og fire medlemmeri styret. I Lindbak er det én kvinne, i LRS er det ingenkvinner og i Kjell Arnesen er det én kvinne med i styret.Lønnsgjennomsnittet for kvinner er lavere enn for menn.Dette skyldes først og fremst en lavere lederandel.selskapet har en policy om at det ikke skal forekommeforskjellsbehandling grunnet kjønn. Tilsvarende skal detikke diskrimineres som følge av nedsatt funksjonsevne,nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.Ytre miljøSelskapene i LindbakGruppen markedsfører produkter somforurenser det ytre miljøet i liten grad. Konsernet er medi en returordning for kasserte produkter. Ordningen skaltrygge en forsvarlig destruering og gjenbruk av maskinerved utskiftning.Virksomheten er ellers preget av oppsøkende aktivitetermot kunder, og vi har følgelig en viss miljøbelastningknyttet til reisevirksomhet og transport av varer.De fleste datterselskaper og avdelingskontorer er sertifisertsom Miljøfyrtårn og det jobbes aktivt med å gjørebelastningen på miljøet mindre. Vårt miljøarbeid konsentreresom tre områder; avfall, energiforbruk og reduksjoni reisevirksomheten.Virksomheten i Trondheim (omfatter flere selskaper) harhatt en god utvikling innenfor avfallshåndtering og energiforbruk.Mens det i 2009 ble gjenvunnet 72% av avfallet,økte det til 76% i 2010. Energiforbruket har økt fra1.036.000 kWh i 2009 til 1.097.000 kWh i 2010. Detteskyldes en uvanlig kald avslutning på året 2010. Vi måler%1009080706050403020100Gjenvinningsgrad av avfall i Trondheim2008 2009 2010også drivstofforbruket på våre vare- og lastebiler og gjennomsnittforbruk sank fra 1,46 liter pr. mil i 2009 til 1,37liter pr. mil i 2010.Bedriftene i konsernet har investert i videokonferanseutstyrpå åtte ulike steder for å kunne redusere bruken avflyreiser. Det føres ikke statistikk over sparte flyreiser, mendet antas at antallet er betydelig.ÅrsregnskapetLindbakGruppen hadde en konsernomsetning i 2010 på447 millioner kroner, som en økning på 13 millioner sammenlignetmed 2009. Resultatet før skatt endte på kr. 24,7millioner kroner, mot kr. 21,5 millioner i 2009.Egenkapitalen i Lindbak Gruppen AS er på 45,8 millionerkroner, eller 69% egenkapitalandel. Den frie egenkapitalener 39,2 millioner kroner.Lindbak Retail Systems AS (LRS) økte omsetningen,inklusive datterselskapet i Sverige, fra 146,3 millionerkroner til 160,6 millioner. Det var spesielt salget i og tilSverige som sto for økningen. Årsoverskuddet før skatt bleøkt fra 2,4 millioner kroner til 5,9 millioner.Et av LRS sine satsningsområder for 2011, elektroniske hylleforkanter, som sparer butikkene for feilprising og myetid med å bytte papiretiketter.7


Lindbak Møre AS. Fra venstre: Ronald Aleksander Ytterli, Rune Iversen, Frank Pettersen, Marius Høyen Gjerde,Arne Christian Jensen, Terje Rønning, Arne Moe, Terje Westad, Liv Westad, Odd Einar Øverås, Gard Glomnes, Øystein De Lumeau,Olav Rune Aaslid (i rullestolen)Lindbak AS hadde en liten nedgang i omsetningen, fra135,9 millioner kroner til 133,2 millioner. Det var et nokgodt år for kontormøbelvirksomheten i Trondheim, hvorvi ytterligere befestet vår sterke stilling. Driftsresultat ble6,4 millioner kroner, en nedgang på kr. 200.000 i forholdtil året før. Lindbak AS ble på tampen av 2010 omgjorttil morselskap for alle våre selskaper innen kontorutstyrsdivisjonenog fikk et samlet utbytte på 4,2 millioner kroner,slik at ordinært resultat før skatt ble 10,8 millioner kroner.Lindbak Distribusjon AS fikk en omsetning på 15,6 millionerkroner, en økning på 3,8 % fra 2009. Resultatet før skattble 530.000 kroner, en nedgang på 200.000 kroner somskyldes uheldig valutautvikling. Kopimaskinmarkedet iNorge har hatt tilbakegang også i 2010, og i lys av det erresultatene tilfredsstillende.Lindbak Stormarkeder AS omsatte i 2010 for 32,5 millionerkroner, en nedgang på ca. 5 % fra 2009. Overskuddet førskatt kom på 4,3 millioner kroner, mot 4,1 millioner året før.Lindbak Business Solutions AS hadde driftsinntekter på 6,6millioner kroner i 2010, mot 4,8 millioner i 2010. Resultatfør skatt ble 1.366.000 kroner, en kraftig økning fra 90.000kroner i 2009.Kjell Arnesen AS hadde en omsetning på 83,3 millionerkroner, en nedgang på vel 6 % fra 2009. Resultatet førskatt ble svært tilfredsstillende og endte på 5,4 millionerkroner, mot 4,4 millioner i 2009.Lindbak Kontor AS hadde fin økning i omsetningen i 2010og endte på 17,5 millioner som er en økning på 16,5 %i forhold til 2009. Resultatet ble også svært godt mednesten 2 millioner kroner, en økning på over 10 % i forholdtil året før.8


det på en kostnadseffektiv måte med medar beidere somfokuserer på kundenytte, har vi svært gode muligheter forvidere vekst og fremgang.Selskapene i LindbakGruppen klarte samlet å øke omsetningennoe fra 2009, og det skyldtes først og fremst ethøyt salg av kontormøbler i Midt-Norge og en betydeligvekst i Sverige. Styret er godt fornøyd med at konsernethar klart å holde en høy omsetning og skape et solidresultat også i 2010.Det er fortsatt usikkerhet som preger makrobildet, meduroligheter i flere av de nordafrikanske land. Våre kundersinvesteringsvilje er en refleksjon av troen på den generelleøkonomiske utviklingen. Vi forventer at omsetningeni vår bransje i 2011 blir liggende på samme nivå som i2010, men at det er rom i flere virksomhetsområder forvidere vekst.I år, som i 2010, blir det viktig med motiverte og kunnskapsrikemedarbeidere som driver effektivt med lavekostnader for å opprettholde vår konkurransekraft.Styret ønsker å takke alle medarbeidere i LindbakGruppenfor flott innsats i 2010!Resultatdisponering i LindbakGruppen ASResultat før skatt 15 542Skattekostnad 2 912Lindbak Møre AS omsatte i 2010 for 27 millioner kroner,en økning på nesten èn million fra året før. Resultatetfør skatt ble på kr. 521.000, en nedgang fra året før hvorresultatet var på 1,2 millioner kroner. Tall for Lindbak Møreer med i konserntallene fra og med 1. oktober 2010.Fremtidig utviklingFinanskrisen fikk ikke de helt store konsekvenser for vårbransje, selv om det på flere områder har vært en nedgangi omsetningen fra de til dels uvanlig gode år i 2007og 2008.De aller fleste av våre produkter er produkter som skalhjelpe kundene med bedre og raskere informasjon om sinevirksomheter, og/eller øke trivselen og produktivi tetenhos seg selv. Det er viktig at vi fremover også fokuserer påhva kundene ønsker og vil ha, kjenner deres behov, og tilbyrvarer og tjenester som dekker disse behovene. Gjør viÅrets overskudd 12 631Styret anbefaler følgende disponeringer:Avsettes til annen egenkapital 4 631Avsettes til utbytte 8 000Sum overføringer 12 631Trondheim,Morten LindbakStyreleder31.12.201008.03.2011tore Lindbakadm.direktør9


Administrerende direktørPå slutten av 2010 lanserte vi www.lindbak.no i ny drakt og med ny teknologi. Det har vært et stortprosjekt som har hatt som hovedmål å bli et bedre markedsføringsverktøy for våre virksomheter.Våre nye websider har en ny smakfull design og enteknologi som gjør hyppige endringer i innhold mulig. Viser at vi kommer stadig høyere opp på søk i de ulike søkemotorene,og vi har siden lanseringen fått betydelig økttrafikk og henvendelser.I mars 2011 lanserte vi også vårt nye intranett, med etuttrykk nokså likt eksternweben og med et innhold somraskt skal gi svar på de spørsmål vi alle har om ”det åvære ansatt i LindbakGruppen”. I tillegg skal det være vårkanal for interninformasjon om det som rører seg hos vårekunder og internt hos oss.Konsernet hadde en vekst på 3 % i 2010, fra 434 millionerkroner til 447 millioner. Lindbak Retail Systems AS/AB(LRS) hadde god vekst, etter gjennomføringen av tovellykkede butikkdataprosjekter i Sverige, og LindbakBusiness Solutions AS (LBS) vokste med hele 36 %. To avselskapene i LindbakGruppen hadde en mindre nedgangi omsetningen.Samlet sett har konsernet et resultat før og etter skatt pålinje med det beste vi har prestert noensinne. Det er vigodt fornøyd med, særlig når vi vet at flere av selskapenei gruppen har resultater som har vært mye bedre før, ogsom vi er sikre på vil komme tilbake med god lønnsomhet.Høsten 2010 gikk vår mange årigeleder i LRS, Inge Eilertsen, av foraldersgrensen og ble erstattet av Eriktomren. Erik har lagt en ny lederkabalmed virkning fra 2011 og det jobbesknallhardt i alle ledd med å forbedrekundetilfreds heten og å skaffe flerekunder, både i Norge og i Sverige.Kontorutstyrsdivisjonen i Lindbak-Gruppen markedsfører kontorinteriør,kopi-/multifunksjonsmaskiner, AVog kontorrekvisita. Det er tydeligeendringer i markedet, særlig innenforkontorinteriør, som vi hilser velkommen.Kunder krever at vi skal være istand til å levere samme vare, og medsamme leverings presisjon, på mangesteder i landet. Det blir kjørt mer og mer omfattende tilbuds-og anbuds prosesser (både i privat og offentlig sektor)og det kreves utstrakt bruk av elektronisk samhandling.For å møte mange av disse utfordringene har vi lansertLindbak Office Solutions (LOS) som en overbygging for defire selskapene som i dag inngår i kontor utstyrsdivisjonen.Målet er å ha en enhetlig profil, sortiment (kontor interiør),markeds føring og ledelse. Vi har også startet arbeidetmed å utforme felles visjon, forretningsfilosofi, mål ogverdigrunnlag for divisjonen. I dette arbeidet vil mangemedarbeidere være involvert.Som et ledd i å utvikle LOS til å bli en slagkraftig enhet idet norske markedet, inngikk vi i oktober 2010 avtale omkjøp av 70 % av aksjene i Unicom Kontorsenter AS, somhar kontor i Ålesund og Ørsta. I februar 2011 etablerte vikontor i Kristiansund, som foreløpig betjenes av kun énmann. Dermed er LOS-divisjonen etablert på 10 steder iNorge.Når vi ser inn i 2011 (og lenger), er det først og fremstet bilde av muligheter som står frem. Økonomien i Norgeer stabil, og det ser også lysere ut internasjonalt enndet gjorde for 1-2 år siden. Den forsiktige optimismensom preger makroøkonomien tror vi vil føre til en brainvesteringsvilje for våre varer og tjenester.LindbakGruppen har betydelige vekstmuligheter,både i Lindbak RetailSystems (LRS) og i Lindbak OfficeSolutions (LOS). Uansett divisjon ellerselskap, uansett vare eller tjeneste,uansett geografisk sted; det er vårevne til å betjene kundene på enførste klasses måte som er avgjørendefor vår suksess. Ingenting av det vigjør i vårt daglige virke er viktigereenn å ta vare på kundene og å utvikledem sammen med oss!10


ResultatregnskapTall i 1.000 kronerMORSELSKAP KONSERN2009 2010 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2010 200920 956 21 098 2 Salgsinntekt 439 330 428 028418 741 Annen driftsinntekt 7 699 5 94521 374 21 839 Sum driftsinntekter 447 029 433 973313 562 Varekostnad 230 413 216 9318 178 8 616 3,14 Lønnskostnad 132 974 133 8491 065 1 017 4 Avskrivninger 7 199 7 29310 412 12 324 3 Annen driftskostnad 53 702 56 21919 968 22 519 Sum driftskostnader 424 288 414 2921 406 -680 Driftsresultat 22 741 19 681FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER19 124 15 248 Inntekt på investering i datterselskap - -- - 5 Resultat av investering i tilknyttet selskap -53 9150 978 Annen finansinntekt 3 123 3 319- 216 6 Verdiendring av markedsbaserte finansielle216 -omløpsmidler-167 -220 Annen finanskostnad -1 355 -1 45319 107 16 222 Netto finansresultat 1 931 1 87520 513 15 542 Ordinært resultat før skattekostnad 24 672 21 5564 577 2 912 12 Skattekostnad på ordinært resultat 7 076 6 85215 936 12 631 Ordinært resultat 17 596 14 70415 936 12 631 ÅRSRESULTAT 17 596 14 704Minoritetenes andel av årsresultatet 2 192 1 525Majoritetens andel av årsresultatet 15 404 13 179OVERFØRINGER7 936 4 631 Avsatt til annen egenkapital8 000 8 000 Avsatt til utbytte15 936 12 631 Sum overføringer11


BalanseTall i 1.000 kronerMORSELSKAP KONSERN2009 2010 NOTE EIENDELER 2010 2009AnleggsmidlerImmaterielle eiendeler- - 12 Utsatt skattefordel 1 653 783- - 4 Goodwill 13 450 12 493- - Sum immaterielle eiendeler 15 103 13 276Varige driftsmidler1 933 1 303 4,13 Driftsmidler, inventar, utleiemaskiner o.l 8 452 9 1751 933 1 303 Sum varige driftsmidler 8 452 9 175Finansielle anleggsmidler26 190 9 376 5 Investering i datterselskap - -- 16 814 11 Lån til foretak i samme konsern - -- - 5 Investering i tilknyttet selskap 229 2811 714 1 714 6 Investeringer i aksjer og andeler 1 714 1 714751 690 10 Pensjonsmidler 4 216 5 81528 655 28 594 Sum finansielle anleggsmidler 6 159 7 81030 588 29 897 Sum anleggsmidler 29 714 30 261Omløpsmidler- - 7,13 Varer 23 635 21 375Fordringer2 046 668 11,13 Kundefordringer 66 906 49 92623 098 19 240 11,13 Andre fordringer 5 943 8 65425 144 19 908 Sum fordringer 72 849 58 580Investeringer- 1 778 6 Markedsbaserte aksjer 1 778 -- 1 778 Sum investeringer 1 778 -6 929 14 350 13 Bankinnskudd, kontanter o.l. 36 031 40 26932 073 36 036 Sum omløpsmidler 134 293 120 22462 661 65 932 SUM EIENDELER 164 007 150 48512


MORSELSKAP KONSERN2009 2010 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2010 2009Innskutt egenkapital400 400 8,9 Aksjekapital ( 800 aksjer á kr 500 ) 400 400400 400 Sum innskutt egenkapital 400 400Opptjent egenkapital40 797 45 427 9 Annen egenkapital 58 534 51 07140 797 45 427 Sum opptjent egenkapital 58 534 51 071Minoritetsinteresser 5 158 4 19941 197 45 827 Sum egenkapital 64 092 55 670GjeldAvsetning for forpliktelser191 33 12 Utsatt skatt - -- - 10 Pensjonsforpliktelser 468 1 399191 33 Sum avsetninger for forpliktelser 468 1 399Annen langsiktig gjeld3 000 1 000 13 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 960 7 6383 000 1 000 Sum annen langsiktig gjeld 2 960 7 638Kortsiktig gjeld- 4 955 13 Gjeld til kredittinstitusjoner - -3 625 1 172 11 Leverandørgjeld 30 664 26 5754 599 3 070 12 Betalbar skatt 7 966 7 280572 646 Skyldige offentlige avgifter 17 868 16 0958 000 8 000 Foreslått utbytte 10 306 9 2321 477 1 228 Annen kortsiktig gjeld 29 683 26 59618 273 19 072 Sum kortsiktig gjeld 96 487 85 77821 464 20 105 Sum gjeld 99 915 94 81562 661 65 932 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 164 007 150 485trondheim,31.12.201008.03.2011Morten Lindbak T tore Lindbakstyrelederstyremedlem og adm. direktør13


NoterNote 1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovenav 1998 og god regnskapsskikk i Norge.KonsolideringsprinsippperKonseregnskapet omfatter LindbakGruppen AS meddatter selskaper, hvor konsernet har makt til å styreenhetens finansielle og operasjonelle strategi, normaltved eierskap direkte eller indirekte med mer enn 50%av den stemmeberettigede kapital. Nyervervede datterselskaper medtatt fra det tidspunkt kontroll oppnås, ogavhendede datter selskap er tatt med fram til kontroll opphører.Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartederegnskapsprinsipper for like transaksjoner i alle selskapersom inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjonerog mellomværende mellom selskaper i konserneter eliminert.Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapetetter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpteselskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi påkjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassifiseressom goodwill. For deleide datterselskaper er kunLindbakGruppen’s andel av goodwill inkludert i balansen.Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydeliginnflytelse, men ikke kontroll (tilknyttede selskaper),behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregn skapet.Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eierfra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede kapitalen.Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatti det selskapet hvor man har investert med fradrag forinterne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdisom skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn denervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapeter resultatandelen vist under finans poster,mens eiendelene i balansen er vist under finansielleanleggsmidler.Konsernet LindbakGruppen ASKonsernet LindbakGruppen AS har i 2010 kjøpt 70% avaksjene i Lindbak Møre AS. Aksjene er kjøpt av Lindbak AS.Se note 5 for ytterliger opplysningerKonsernregnskapet består av:- LindbakGruppen AS Morselskap- Lindbak AS 100 %- Lindbak Kontor AS 80 %- Lindbak Møre AS 70 %- Kjell Arnesen AS 60 %- Lindbak Stormarkeder AS 100 %- Lindbak Retail Systems AS 100 %- Lindbak Retail Systems AB 100 %- Lindbak Distribusjon AS 100 %- Lindbak Business Solutions AS 67 %MinoritetsinteresserMinoritetsinteressenes andel av resultatet etter skatterer vist som egen linje etter konsernets årsresultat.Minoritetens andel av egenkapitalen er vist som egenlinje under.Hovedregel for vurdering og klassifisering aveiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisertsom anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert somomløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen etår er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering avkortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagttil grunn.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradragfor planmessige avskrivninger. Dersom virkeligverdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdiog verdi fallet forventes ikke å være forbigående, er detforetatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler medbegrenset økonomisk levetid avskrives lineært over denøkonomiske levetiden.Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost ogvirkelig verdi.Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert tilpålydende beløp.Eiendeler og gjeld i utenlandsk valutaPengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet tilbalansedagens kurs.14


Immaterielle eiendelerUtgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler,herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføresnår det er sannsynlig at de fremtidige økonomiskefor delene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet oganskaffelseskost kan måles pålitelig.Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseførttil anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtattved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskostnår kriteriene for balanseføring er oppfylt.Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetidavskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrivestil virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordeleneikke dekker balanseført verdi.Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskapInvesteringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost.Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdidersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte ogkonsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført somannen finansinntekt.Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidlerAksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaperog kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydeliginnflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og erbalanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrivestil virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å væreforbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføressom annen finansinntekt.VarerVarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og nettosalgsverdi.FordringerKundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydendeetter fradrag for avsetning til forventet tap. avsetningtil tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av deenkelte fordringene.Bankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskuddog andre betalingsmidler med forfallsdato somer kortere enn tre måneder fra anskaffelse.Garantier og servicearbeidVed salg er hele salgsprisen, inklusive den delen somgjelder fremtidige garanti- og serviceytelser, tatt til inntektpå salgstidspunktet.PensjonerVed regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan,kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henholdtil planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarerplanens opptjeningsformel med mindre det vesentlige avopptjeningen skjer mot slutten av opp tjeningsperioden.Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordningeretter lov om foretakspensjon anvendes såledeslineær opptjening.Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetningeramortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid iden grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsenog pensjonsmidlene (korridor). Virkningenav planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke erbetinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapetumiddelbart. Planendringer med tilbakevirkendekraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeleslineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betingetav fremtidig ansettelse.15


Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdienav pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjons midlersom er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlenevurderes til virkelig verdi.Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomførespå balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert itallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.SkatterSkattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessigresultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjonerer ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består avbetalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt)og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordeltpå ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster ihenhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordeler presentert netto i balansen.Offentlige tilskuddDriftstilskudd periodiseres samtidig med den inntektendet skal øke eller den kostnaden det skal redusere.InntekterVed varesalg:Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når båderisiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dettevil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden.Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget påtransaksjonstidspunktet.Ved tjenestesalg:Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravpå vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i taktmed at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres medverdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.KostnaderKostnader regnskapsføres som hovedregel i sammeperiode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er enklar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettesfordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntakfra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.Funksjonell valutaDersom ikke annet er nevnt er alle beløp oppgitt iNOK 1 000.Fra Stockholmskontoret til LRS AB. Fra venstre Chief Professional Services Jenny Holmberg, VD Torbjörn Lindh ogDirektør Sverige/COO Christina Bergqvist.16


Note 2 SalgsinntektMorselskap Konsern2009 2010 2010 2009Pr virksomhetsområde:- - Salg av IT-relaterte varer og tjenester 164 034 151 14220 956 21 098 Salg av andre varer og tjenester 275 296 276 88620 956 21 098 Sum 439 330 428 028Pr geografisk marked:20 956 20 294 Norge 377 837 393 412- 804 Sverige 59 194 33 917- - Spania - 572- - Danmark 2 299 12720 956 21 098 Sum 439 330 428 028Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.LønnskostnadMorselskapKonsern2009 2010 2010 20096 214 6 465 Lønn 107 895 106 831963 964 Folketrygdavgift 16 593 17 138381 665 Pensjonskostnader 4 299 5 035620 522 Andre ytelser 4 187 4 8458 178 8 616 Sum 132 974 133 84912 12 Gjennomsnittlig antall årsverk 238 241Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelseDaglig leder 959 10Styret - -Det er ingen resultatbasert lønn for daglig leder.Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.RevisorGodtgjørelse til revisor fordeler seg slik, beløp er ekskl. mva:MorselskapKonsern2009 2010 2010 200955 41 Lovpålagt revisjon 390 32867 75 Annen bistand 253 26217


Note 4 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidlerMorselskapIkke avskrivbareDriftsmidler,driftsmidler inventar ol SUMAnskaffelseskost 01.01.10 382 4 867 5 249Tilgang kjøpte driftsmidler 120 267 387Avgang - 189 189Anskaffelseskost 31.12.10 502 4 945 5 447Akkumulerte avskrivninger 31.12.10 - 4 144 4 144Bokført verdi pr. 31.12.10 502 801 1 303Årets avskrivninger - 1 017 1 017Økonomisk levetid3-5 årAvskrivningsplanLineærKonsernImmaterielle eiendeler Goodwill Goodwill GoodwillLindbak Goodwill Kjell LindbakKontor AS LRS AB Arnesen AS Møre AS SUMAnskaffelseskost 01.01.10 6 056 7 149 6 373 - 19 578Tilgang - - - 3 515 3 515Avgang - - - - -Anskaffelseskost 31.12.10 6 056 7 149 6 373 3 515 23 093Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.10 2 082 3 799 3 652 110 9 643Bokført verdi pr. 31.12.10 3 974 3 350 2 721 3 405 13 450Årets avskrivninger 757 894 797 110 2 558Økonomisk levetid 8 år 8 år 8 år 8 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærGoodwill avskrivning over 8 år er vurdert utfra forventet fremtidig inntjening.Varige driftsmidler Ikke avskrivbare Driftsløs. inventar,driftsmidler utleiemaskiner ol SUMAnskaffelseskost 01.01.10 500 29 252 29 752Tilgang kjøpte driftsmidler 120 4 746 4 866Avgang - 1 308 1 308Anskaffelseskost 31.12.10 620 32 690 33 310Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.10 - 24 858 24 858Bokført verdi pr. 31.12.10 620 7 832 8 452Årets avskrivninger - 4 641 4 641Økonomisk levetidAvskrivningsplan3-5 årLineær18


Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.Firma Ansk.- Forretnings- Stemme og Egen kapital Resultat Bokført verditidspunkt kontor Eierandel 31.12.2010 2010 i morselskapLindbak Stormarkeder AS 2000 Trondheim 100 % 1 049 3 100 1 209Lindbak AS 2000 Trondheim 100 % 15 924 8 930 6 646Lindbak Retail Systems AS 1994 Trondheim 100 % 6 990 4 293 50Lindbak Distribusjon AS 2001 Trondheim 100 % 1 075 381 1 324Lindbak Business Solutions AS 2006 Trondheim 67 % 1 054 983 147Kjell Arnesen AS 2006 Tromsø 60 % 7 827 3 888Lindbak Kontor AS 2008 Oslo 80 % 2 880 1 425Lindbak Møre AS 01.10.10 Ålesund 70 % 3 297 374Lindbak Retail Systems AB 2006 Sverige 100 % 1 765 9149 376Aksjene i Kjell Arnesen AS, Lindbak Kontor AS og Lindbak Møre AS er eid av Lindbak ASAksjene i Lindbak Retial Systems AB er eid av Lindbak Retail Systems AS.Aksjene i Lindbak Kontor AS og Kjell Arnesen AS ble i 2010 solgt fra LindbakGruppen AS til Lindbak AS til bokført verdi.KonsernInvestering i tilknyttet selskapPolygon Software AS34 %Opprinnelig anskaffelseskost 749Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 27Goodwill 721Nedskrivning goodwill 2010 -721Inngående balanse 01.01.10 382Andel årets resultat -53Avskrivning goodwill -Utgående balanse 31.12.10 229Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak og markedsbaserte aksjerMorselskap og konsern Ansk.kost Balanseført verdiAnleggsmidler:YA Holding ASA 3 020 1 673Andre aksjer 41 41Sum anleggsmidler 3 061 1 714Årets resultatførteAnsk.kost Balanseført verdi verdiendringOmløpsmidler:Sparebank 1 SMN 1 562 1 778 216Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler 1 562 1 778 216Note 7 VarerMorselskapKonsern2009 2010 2010 2009- - Handelsvarer 23 635 21 375- - Sum 23 635 21 37519


Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjonAksjekapitalen i morselskapet pr 31.12.10 består av følgende:Antall Pålydende BokførtAksjer 800 500 400 000EierstrukturDe største aksjonærene i selskapet pr 31.12.10 var:Aksjer Eierandel StemmeandelShelter AS 400 50 % 50 %Lindbank AS 400 50 % 50 %Sum 800 100 % 100 %Note 9 EgenkapitalMorselskapAksjekapital Annen EK SumEgenkapital 01.01.10 400 40 796 41 196Årets endring i egenkapital:Årets resultat - 12 631 12 631Utbytte - -8 000 -8 000Egenkapital 31.12.10 400 45 427 45 827KonsernEgenkapital 01.01.10 55 670Årets endring i egenkapital:Årets resultat 17 596Utbytte, inkl minoritetens utbytte -10 306Minioritetens andel ved oppkjøp av datterselskap 1 073Kursdifferanse og andre føringer mot EK 59Egenkapital 31.12.10 64 092Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelserForetaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og harpensjonsordning som tilfredssstiller kravene i denne loven.Selskapet og 6 datterselskap har en pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige ytelser.Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder ogstørrelsen på ytelsene fra folketrygden.Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap.Tre av datterselskapene har en innskuddsbasert tjenestepensjon. Det er kostnadsført premie forden innskuddsbaserte pensjonen på TNOK 1 139.20


MorselskapSikrede kollektiveKonsernSikrede kollektive2009 2010 2010 2009315 319 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 577 3 536303 294 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 164 2 11581 65 Amortisering av estimeringstap/(gevinst) 418 508-216 -204 Avkastning på pensjonsmidler -1 512 -1 62257 58 Arbeidsgiveravgift 558 531540 532 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 5 205 5 068MorselskapSikrede kollektiveKonsernSikrede kollektive2009 2010 2010 2009-5 514 -7 086 Opptjente pensjonsforpliktelser -48 795 -40 4524 756 5 049 Pensjonsmidler til markedsverdi 36 044 35 583-759 -2 037 Netto pensjonsforpliktelse -12 751 -4 8691 617 3 014 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 18 654 11 319-107 -287 Arbeidsgiveravgift -1 687 -635751 690 Netto pensjonsforpliktelser (-)/pensjonsmidler (+) 4 216 5 814MorselskapKonsern2009 2010 Antall personer omfattet av ordningen 2010 200913 13 Aktive 195 1984 4 Pensjonister 28 27Økonomiske forutsetninger:5,4 % 4,6 % Diskonteringsrente 4,6 % 5,4 %5,6 % 5,4 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,4 % 5,6 %4,3 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,3 %4,0 % 3,8 % Forventet G-regulering 3,8 % 4,0 %1,3 % 1,3 % Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,3 % 1,3 %14,1 % 14,1 % Arbeidsgiveravgift sats 14,1 % 14,1 %Aktuarmessige forutsetninger:K2005 K2005 Anvendt dødlighetstabell K2005 K2005IR02 IR02 Anvendt uføretariff IR02 IR02Fra 8%til 0%Fra 8%til 0%Frivillig avgang før 51 år Fra 8%til 0%Fra 8%til 0%0 % 0 % Frivillig avgang etter 51 år 0 % 0 %AFPDatterselskapet Kjell Arnesen AS har i tillegg en AFP-ordning. I forbindelse med overgang til ny AFP-ordning, ble store deler avavsetningen til AFP tilbakeført. Det er netto inntektsført TNOK 849 på AFP ordningen i 2010. AFP forpliktelsen er pr 31.12TNOK 468 (pr 31.12.2009 TNOK 1 399)21


Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.Kundefordringer2010 2009Foretak i samme konsern 604 2 005Sum 604 2 005Leverandørgjeld2010 2009Foretak i samme konsern 342 1 180Sum 342 1 180Andre fordringer2010 2009Kortsiktig 15 248 19 124Langsiktig 16 814 -Sum 32 062 19 124Note 12 SkattekostnadMorselskap Konsern2009 2010 Årets skattekostnad fremkommer slik: 2010 20094 599 3 070 Betalbar skatt 7 966 7 280-22 -159 Endring i utsatt skatt -890 -4284 577 2 912 Skattekostnad ordinært resultat 7 076 6 852Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:20 513 15 542 Årsresultat før skatt 24 672 21 5565 744 4 352 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 6 908 6 036Skatteeffekten av følgende poster:50 23 Ikke fradragsberettigede kostnader 70 113-623 -416 Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, skattefunn mv) -404 -262- - Konsernavskrivning av goodwill 716 685- - Effekt av ikke bokført utsatt skattefordel -256 277-594 -1 047 Konsernbidrag uten skatteeffekt - -- - Skatt på fritaksmodellen (3% inntekt) 45 -- - Andre poster (kursdifferanse, konsernposter) -3 34 577 2 912 Skattekostnad 7 076 6 85222,3% 18,7% Effektiv skattesats 28,7% 31,8%MorselskapSpesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, og skatteeffekten av disse:2010 2009Fordel Forpliktelse Fordel ForpliktelseDriftsmidler 727 - 302 -Pensjonsmidler - 690 - 751Gevinst og tapskonto - 134 - 168Inntektsført avsatt utbytte - 20 - 67Sum 727 844 302 98628 % utsatt skatt - 33 - 19122


KonsernSpesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:2010 2009Fordel Forpliktelse Fordel ForpliktelseDriftsmidler 3 574 - 2 834 -Pensjonsmidler - 4 215 - 5 815Fordringer 492 - 565 -Varer 5 294 - 3 642 -Gevinst og tapskonto - 134 - 168Pensjonsforpliktelser 469 - 1 399 -3% av inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap - 146Regnskapsmessig avsetning 570 - 340 -Underskudd til fremføring 654 - 1 567 -Sum 11 053 4 495 10 347 5 983Utsatt skattefordel 1 836 - 1 222 -Ikke balanseført utsatt skattefordel -183 - -439 -Balanseført 28% netto utsatt fordel 1 653 - 783 -Utsatt skattefordel er innarbeidet under forutsetning om fremdtidig inntekt.Note 13 Pantstillelser og garantier m.v.Det er etablert konsernkonto i Fokus Bank. Alle selskap i konsernet med unntak av Kjell Arnesen AS, Lindbak Møre AS ogLindbak Retail Systems AB er med i konsernkontosystemet. Konsernet har samlet ingen kortsiktig gjeld til banken per 31.12.Selskapene som er med i konsernkontoen har stilt sikkerhet for den til enhver tid totale gjeld selskapet har til banken.Morselskapet har pr. 31.12.10 et langsiktig lån på TNOK 1 000 og kassekreditt på TNOK 4 955Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for gjeldMorselskap Konsern2009 2010 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2010 20093 000 5 955 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 960 7 6383 000 5 955 Sum 2 960 7 638Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld- - Driftsløsøre 1 586 1 19125 325 19 908 Fordringer (inntil 25 mill.kr.) 72 849 58 580- - Varelager (inntil 25 mill.kr.) 23 635 21 37525 325 19 908 Totalt 98 070 81 146- - Garantiansvar 1 680 1 680Note 14 Offentlige tilskuddKonsernet har fått godkjent FoU-prosjekt av Norges Forskningsråd, og har i henhold til skatteloven § 16-40 skattefradrag forkostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag med tilhørende forskrift).Tilskudd inngår i posten lønnskostnad med TNOK 356 og andre driftskostnader TNOK 352.23


KontantstrømoppstillingMORSELSKAP KONSERN2009 2010 2010 2009KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:20 513 15 542 Ordinært resultat før skattekostnad 24 672 21 556-19 124 -15 248 Resultatandel datterselskaper - --5 280 -4 599 Periodens betalte skatt -7 280 -6 8331 065 1 017 Ordinære avskrivninger 7 199 7 293-256 61 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 668 1 170- - Resultatandel tilknyttet selskap 53 -9-1 -30 Gevinst ved salg av anleggsmidler -192 -135- - Endring i varer -2 260 -826-633 1 378 Endring i kundefordringer -16 980 -9291 248 -2 453 Endring i leverandørgjeld 4 089 2 091-2 015 -231 Endring i andre tidsavgrensninger 9 189 -2 646-4 484 -4 563 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 19 158 20 732KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:1 30 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 350 595-50 -387 Ubetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 057 -3 379- 16 814 Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskap - -- -1 778 Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte aksjer -1 788 -- - Kjøp av aksjer i datterselskap -6 020 --49 14 679 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -11 515 -2 784KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:-2 750 -2 000 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -4 678 -5 732- -16 814 Utbetalinger ved ytt lån til datterselskap - -- 4 995 Netto endring i kassekreditt - --8 000 -8 000 Utbetalinger av utbytte -9 232 -8 34421 312 19 124 Innbetaling av konsernbidrag - -10 562 -2 695 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -13 910 -14 076- - Valutadifferanse 58 -1286 029 7 421 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -6 209 3 744- - Overtakelse av bankinnskudd mv. ved oppkjøp av datterselskap 1 971 -900 6 929 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 40 269 36 5256 929 14 350 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 36 031 40 26924


RevisjonsberetningTil generalforsamlingen i LindbakGruppen ASREVISORS BERETNINGUttalelse om årsregnskapetVi har revidert årsregnskapet for LindbakGruppen AS, sombestår av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr12 631 000, og konsernregnskap, som viser et overskudd påkr 17 596 000. Selskapsregnskapet og konsernregnskapetbestår av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskapog kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet perdenne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendteregnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.Styrets og administrerende direktørs ansvar forårsregnskapetStyret og administrerende direktør er ansvarlig for åutarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde isamsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikki Norge, og for slik intern kontroll som styret ogadministrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøreutarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholdervesentlig feilinformasjon, verken som følge av mislighetereller feil.Revisors oppgaver og plikterVår oppgave er å gi uttrykk for en mening om detteårsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi hargjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og godrevisjonsskikk i Norge, herunder International Standards onAuditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiskekrav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnåbetryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholdervesentlig feilinformasjon.En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhenterevisjonsbevis for beløpene og opplysningene iårsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisorsskjønn, herunder vurderingen av risikoene for atårsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten detskyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tarrevisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant forselskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir etrettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlingersom er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke forå gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapetsinterne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering avom de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessigeStatsautoriserte revisorerErnst & Young ASHavnegt. 9 NO-7010 TrondheimPostboks 1299 Pirsenteret. NO-7462 TrondheimForetaksregisteret: NO 976 389 387Tlf: +47 73 54 68 00Fax: +47 73 54 68 01www.ey.noMedlemmer av Den norske Revisorforeningog om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen errimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonenav årsregnskapet.Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkeligog hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon omselskapsregnskapet og vår konklusjon omkonsernregnskapet.KonklusjonEtter vår mening er årsregnskapet for LindbakGruppen ASavgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisendebilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31.desember 2010 og av deres resultater og kontantstrømmerfor regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen isamsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikki Norge.Uttalelse om øvrige forholdKonklusjon om årsberetningenBasert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevetovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen omårsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget tildisponering av resultatet er konsistente med årsregnskapetog i samsvar med lov og forskrifter.Konklusjon om registrering og dokumentasjonBasert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevetovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig ihenhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag(ISAE) 3000, mener vi at styret og administrerende direktørhar oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktligregistrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysningeri samsvar med lov og god bokføringsskikk iNorge.Trondheim, 16. mars 2011ERNST & YOUNG ASJohn Christian Løvaasstatsautorisert revisor26


Layout og trykk: GRØSET. Årsrapporten er klimanøytral. Guri Jermstad AS.LindbakGruppen AS7005 Trondheimwww.lindbak.noOSLO, BERGEN, ÅLESUND, ØRSTA, MOLDE, KRISTIANSUND, TRONDHEIM, NAMSOS, HARSTAD, FINNSNES, TROMSØ, Göteborg, STOCKHOLM, BOLLNÄS

More magazines by this user
Similar magazines