Status med DT-X7 og SVANEN - EG A/S

eg.dk
  • No tags were found...

Status med DT-X7 og SVANEN - EG A/S

CASIO DT-X7 Håndterminal BrugervejledningAlle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003.EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel.Copyright EG A/S.Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykkefra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.Ajourført august 2012.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 2


1 PrøvestatusDet er vigtigt i god tid før status at kontrollere, at selve håndterminalen og kommunikationen tilSVANEN fungerer.Udfør en prøvestatus på fx fem udvalgte varer. Butikker med lagerstyring må ikke opdatere lageretefter prøvestatus, med mindre der er tale om eksakte optællinger. Prøvestatus skal slettes,når den er gennemført.2 Opsætning af SVANEN til kommunikation med DT-X71. Klik på knappen Håndterminal i Hovedværktøjslinjen, eller vælg menupunktetVedligeholdelse/Håndterminal i SVANENs hovedvindue.2. Tjek, at håndterminalstypen DT-X7 er valgt i feltet HT model. Du kan skifte model ved atklikke på pilen i feltet.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 4


3 Opsætning af DT-X7 til statusHåndterminalen skal sættes op til status.1. Vælg 4 Diverse i Hovedmenu på terminalen.2. Vælg 4 Kunde Opsætning.3. Tryk på Næste (den grønne knap). Nu ser du billedet Status Opsætning.4. Foretag dine valg ved at trykke på SP for at markere eller fjerne markering i felterne. TrykENTER for at gå til næste felt. Punkterne 3.1 til 3.5 herunder gennemgår opsætningensenkelte dele.3.1 Status med eller uden varekartotekDet anbefales at gennemføre status med varekartotek. Dette kræver, at butikkens eget varekartotekoverføres til DT-X7 fra SVANEN, inden optælling af varelager begynder.3.2 Status med eller uden reollisteFeltet Reolliste har betydning ved optælling af samme vare flere gange. Hvis du markerer feltet,vil hver enkelt optælling anses som en ny optælling og registreres som egen optællingslinje. Detteanbefaler SuperGros.Hvis feltet ikke markeres, vil optælling af samme vare flere gange på samme fag/hyldenummer,anses for at være en rettelse af tidligere optælling. Tidligere antal vises, og nyt totalantal skalindtastes.3.3 Ukendt vareHvis terminalen – med optælling med varekartotek - møder en ukendt vare, kan der vælges mellemat optælle som "ukendt" (optælling på varen) eller optælling på varegruppe. Dette valg børtræffes, inden man går i gang med status, således at varerne generelt optælles ud fra sammeprincip i samme status.Brug piletasterne på håndterminalen til at skifte mellem Optæl som "ukendt" og Optæl på varegruppe.3.4 AntalsskanningMan kan vælge imellem 3 forskellige metoder: Antal skal altid indtastes: Benyttes ved ganske almindelig butiksstatus. Varen skannes, ogman indtaster manuelt antallet af den skannede vare hver gang. Alle varer, antal = 1: Denne model bør kun benyttes, hvis man er helt sikker på, at samtligevarer skal optælles til 1 stk.Vægtvare, antal = 1: Denne anbefales i butikker, der har vægtvarer. Vælges denneskanningsmetode, bliver antallet automatisk sat til 1 ved vægtvarer. Det er vigtigt, at alleStatus med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 5


vægtvarerne skannes én ad gangen. Ved normalvarer skal antallet stadig tastes manuelt ihåndterminalen. Læs også afsnit 3.5.3.5 Bemærk om status på slagtervarerAlle varer med en stregkode, der starter med 20, opfattes i håndterminalen som vægtvarer, uansetom salgstypen er Normal eller Vægtvare i SVANEN.Ved en vare med salgstype Normal og stregkode, der starter med 20, kan man ikke skanne varenog indtaste et antal kilo. Det giver problemer ved indlæsningen i SVANEN, specielt hvis varen haret indhold større end et kilo.Der er flere mulige håndteringer:Sæt varerne til salgstype vægtvare i SVANEN, inden du overfører varekartoteket. Såbliver købsprisen korrekt. Man kan dog ikke regne med antal optalte kilo. Hvis manopdaterer sin status, bliver statistikken på solgte kilo ukorrekt efterfølgende. SuperGrosanbefaler denne løsning. Det er vigtigt, at varerne skannes en ad gangen.Optæl varerne på varegruppe. Her får man kun den estimerede købsværdi – ud frabudgetteret bruttoavance – i lagerbeholdnings- og statusrapporten.Optæl varerne som ukendte varer ved at indtaste det 4-cifrede nummer (varenummeretfra SlagterService / bestillingsnummert i SVANEN). Dette kan være tidskrævende.Optæl varerne normalt, og ret status manuelt bagefter, så der står 1 i antal stk.Købsprisen bliver korrekt, men Salgsværdi bliver forkert. Dette er kun en løsning hvisman ikke anvender salgsværdien i Status til noget.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 6


4 Status med varekartotekHvis du vil foretage statusoptælling med varekartotek, skal du overføre kartoteket til håndterminalen,inden du begynder. Det er butikkens eget varekartotek, du skal bruge til Status.4.1 Hent varekartotek fra SVANEN1. Vælg 4 Diverse i Hovedmenu på terminalen.2. Vælg 2 Opdater varekartotek.3. Placér håndterminalen i holderen.4. Åbn SVANEN.5. Klik på knappen Håndterminal i Hovedværktøjslinjen, eller vælg menupunktetVedligeholdelse/Håndterminal i Hovedmenuen.6. Klik på knappen Varekartotek.7. For at sikre at alle salgsnumre overføres, skal søgekriteriet Salgsnummer udfyldes medintervallet 1 – 9999999999999. Det er muligt at afgrænse i relation til varegrupper ved ogsåat angive varegrupper eller varegruppeintervaller. Andre kriterier i søgebillede kan ogsåbenyttes.8. Klik på knappen Udfør søgning i værktøjslinjen eller tryk F3.9. Klik på knappen Overfør eller tryk ENTER. Vent, til du ser en boks med spørgsmål, omdu vil sende til flere håndterminaler.10. Klik på knappen Ja for at sende til flere håndterminaler eller på knappen Nej for at afslutteoverførslen.11. Klik på knappen OK.12. Klik på knappen Luk for at lukke vinduet Håndterminal.4.2 Optæl varer på håndterminalen1. Vælg 2 Status på håndterminalen. Hvis der ikke findes et varekartotek i terminalen, bliverdu spurgt, om optællingen skal foretages uden varekartotek. Hvis du vælger Nej, vender dutilbage til hovedmenuen. Hvis du taster Ja, sendes du videre til næste trin:2. På det næste skærmbillede skal du taste, hvem der optæller, og hvem der registrerer:Indtast fag og hyldenummer, maks. 3 cifre.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 7


Bemærk! Hvis der i forvejen findes en status med det samme Fagnummer og Hyldenummer,får du mulighed for at vælge, om du vil fortsætte med at tilføje nye linjer til den eksisterenderegistrering, eller du vil vende tilbage til registreringsbilledet, hvor du kan angiveandre værdier for Fagnr. og Hylde nr.3. Når du har udfyldt registreringen og trykket ENTER, bliver billedet Vare åbnet.4. Skan varen. Du kan også taste varenummeret direkte i feltet.5. Tast antal af varer, og tryk ENTER.6. Optælling på varegruppe: Tryk på den blå knap VGR (F2) for at registrere en vare på varegruppen.Så skiftes til et skærmbillede, hvor du angiver varegruppenummer, antal og salgsprisi ører. Afslut med ENTER, og du vender tilbage til optælling på varenummer.7. Optælling af ukendt vare: Hvis varen ikke findes i terminalen, afhænger dine muligheder nuaf, hvordan du i opsætningen har valgt at registrere ukendte varer: Hvis ukendte varer skal optælles på varegruppen, skiftes automatisk til det relevanteskærmbillede. Tast her varegruppenummer, antal og salgspris i ører. Afslut med ENTER,og du vender tilbage til optælling på varenummer. Hvis ukendte varer skal registreres som ukendte varer, bliver markøren placeret i antalsfeltet,og du skal taste antallet, inden du kan gå videre med at skanne næste vare.8. Slette en vare: Hvis du vil slette varen fra optællingen, skal du taste 0 i antalsfeltet. Du bliverbedt om at bekræfte sletningen.9. Skan den næste vare, og tast antal.10. Bemærk! Undervejs i optællingen kan du altid se en liste over de skannede varer og antalfor aktuelle fag og hylde. Du får listen frem ved at trykke på den grønne knap Liste (F3).Vis varen igen ved at markere den og taste ENTER. Nu kan du rette.11. Når optællingen af et fag- og hyldenummer er færdig, har du mulighed for at fortsætte mednye fag og hylder, inden du sender optællingen til varestyringsprogrammet. Tryk på dengrønne tast Liste (F3), Tryk derefter på den grønne tast Ny Lok (F3) og ret fag og hyldenummerafslut med ENTER.12. Når du er færdig med optællingen, skal du sende. Se afsnittet Overfør statusoptælling tilSVANEN.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 8


5 Status uden varekartotekVed statusoptælling uden varekartotek vil håndterminalen godkende alle skannede varer. Der eraltså ingen form for kontrol på numre, da alle varer principielt er ukendte for terminalen. Hvis duvil foretage statusoptælling uden varekartotek, skal terminalens opsætning være indstillet til dette.Se næste afsnit om opsætning til status.1. Vælg 2 Status. Da der ikke findes et varekartotek i terminalen, bliver du spurgt, om optællingenskal foretages uden varekartotek. Vælg Ja.2. På det næste skærmbillede skal du taste, hvem der optæller, og hvem der registrerer:3. Derefter indtaster du fag og hyldenummer i samme skærmbillede. Du kan højst indtaste 3 cifre.Hvis du indtaster alle tre, skifter markøren til næste punkt, men hvis du indtaster færre,skal du skifte til næste punkt ved at trykke ENTER. Du kan bruge foranstillede 0’er.Bemærk! Hvis der i forvejen findes en status med det samme Fag- og Hyldenummer, kan duvælge at fortsætte med at tilføje nye linjer til den eksisterende registrering eller vende tilbagetil registreringsbilledet, hvor du kan angive andre værdier for Fagnr. og Hylde nr.4. Når du har udfyldt registreringen, bliver billedet Vare åbnet.5. Skan varen. Du kan også taste varenummeret direkte i feltet. Varens stregkode og teksten***UKENDT *** bliver vist.6. Indtast antal. Hvis du vil registrere varen på varegruppe gøres følgende: Skan varen og trykpå VGrp. (F2) for varegruppe. Indtast varegruppe, antal og udsalgspris og tryk ENTER. Dukan ikke forlade varegruppefeltet, hvis værdien er 0. Bemærk! Trykker du på knappen Liste(F3), får du vist en liste over de varer, du har registreret7. Skan den næste vare.8. Efter optælling skal du sende til SVANEN. Se afsnittet Overfør statusoptælling til SVANEN.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 9


6 Slet og ret statusoptælling på håndterminalen6.1 Slet fra statusoptællingDu kan slette optællingen af enkelte fag, af enkelte hylder eller hele statusoptællingen på håndterminalen.1. Vælg Status fra Hovedmenu.2. Flyt til den linje, du vil slette. Du flytter markeringen med piltasterne.3. Tryk på den blå knap Slet (F2).4. Brug piltasterne til at markere det, du vil slette, og tryk ENTER for at slette.6.2 Ret i statusDu kan rette, hvem der har optalt og registreret samt hylde- og fagnummer:1. Vælg Status fra Hovedmenu.2. Flyt til den linje, du vil rette. Du flytter markeringen med piltasterne.3. Tryk på den grønne knap Ret (F3).4. Indtast de nye værdier. Du flytter mellem felterne med piltasterne.5. Tryk på ENTER for at afslutte.Status med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 10


7 Overfør optælling til SVANEN1. Når du er færdig med optællingen: Tryk på den gule knap Send (F4).2. Vælg statustypen 1 Lagerbeholdning.3. Sæt håndterminalen i holderen.4. I SVANEN: Klik på knappen Håndterminal i hovedværktøjslinjen eller vælg menupunktetVedligeholdelse/Håndterminal i Hovedmenuen.5. Klik på knappen Statusoptælling.6. Klik på knappen Ok, når statusoptællingen er hentet.7. Klik på knappen Luk for at lukke håndterminal8. Efter korrekt afsendelse af status vil terminal-displayet vise: Slet statusoptælling? Vælg Jaeller Nej med piletasternem efterfulgt af ENTER.8 Ret de indlæste varelinjer i SVANENDen indlæste status ses nu i SVANEN i menuen Vedligeholdelse/Status. Teksten på statuslinjen kan ændres ved at overskrive den eksisterende standardtekst. Enkelte varelinjer kan tjekkes og rettes (priser, antal optalt og andet). Marker linjen ogtryk på knappen Statuslinjer . Du kan også markere flere optællinger ad gangenved at holde CTRL nede, mens du klikker på linjerne én ad gangen.9 Udskrifter9.1 Udskriv statuslinjer1. Klik på knappen Status i hovedværktøjslinjen eller vælg menupunktet Vedligeholdelse/Statusi Hovedmenuen.2. Marker de linjer, du vil udskrive, og klik på knappen Statuslinjer .3. Vælg sortering, fx Vgr index, i feltet øverst:4. Klik på knappen Udskriv eller Vis udskriftStatus med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 11


9.2 Lagerværdirapport /statusrapport1. Klik på knappen Status i hovedværktøjslinjen eller vælg menupunktet Vedligeholdelse/Statusi Hovedmenuen.2. Klik på knappen Lagerværdirapport.3. Markér den eller de statuslinjer, rapporten skal indeholde. Marker alle linjer (CTRL + klik)for at få udskrevet totalsummen.4. Vælg det ønskede rapportlayout i feltet Definerede rapporter, fx Statusrapport, ved atklikke påListepilen og klikke på den ønskede rapport.5. Klik på knappen Udskriv eller tryk CTRL+P6. Klik på knappen Luk for at lukke StatusoptællingsoversigtSe i øvrigt SVANEN Brugervejledning (kap. 12 i SVANEN bogen) side 22-1 til side 22-4.9.3 Opsætning af lagerværdirapport, hvis rapporten ikke er ok1. Klik på knappen Statistik eller vælg Udskrifter/Statistik.2. Skift til fanebladet Lagerværdi3. Vælg rapportlayout: Lagerværdirapport4. Vælg Hovedgruppeplan: Original hovedgruppeplan eller efter ønske.5. Gem ved at klikke på fluebenet øverst til venstre.10 Opdatering af lagerbeholdning (kun ved lagerstyring)Bemærk: Kunder, der ikke bruger lagerstyring, skal ikke opdatere lageret i SVANEN.1. Klik på knappen Status i hovedværktøjslinjen eller vælg menupunktet Vedligeholdelse/Statusi Hovedmenuen.2. Marker de relevante linjer, og klik på knappen Opdater lagerbeholdning .Bemærk: Knappen Opdater valgt statussvind, brækage, eget forbrug og lignende.benyttes udelukkende ved opdatering afStatus med Casio DT-X7 og SVANEN 24082012 Side 12

More magazines by this user
Similar magazines