12.07.2015 Views

Les mer - HÃ¥logaland kraft

Les mer - HÃ¥logaland kraft

Les mer - HÃ¥logaland kraft

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>kraft</strong>kostNr. 5 - 2005 - 6. årgangVinner av Positiv energiprisen2005Hålogaland Kraftslærlinger bygger elforsyningfor framtida!Det er dette jeg elskerover alt på jord!KraftRock!Livs<strong>kraft</strong> i LødingenVår mann i Gratangenwww.hlk.no


Terje Sørensen beskrives av mange som en engasjert og handle<strong>kraft</strong>igherremann. Hver dag jobber han for at hjemplassen ogarbeidsgiveren skal ta nye skritt i riktig retning – og gjernei fellesskap. Positiv energi kalles det hos oss!Foto: Stian/VizuelliVår mann i GratangenI februar 2006 har Terje (57) jobba hososs i 30 år. Bortsett fra noen få måneder i”utlendighet” i Harstad har alle årene blitttilbrakt ved Stasjon Gratangen. Stasjonenbestår foruten Terje av Alf-Eirik Nikolaisenog Tore Holand.Hva er Hålogaland Kraft (HLK) for deg,Terje?– Først og fremst en god arbeidsplass!Jeg har trivdes kjempegodt. Men jeg oppfatterogså HLK som en viktig bedrift ivår region.Hvordan da?– HLK er, i hvert fall i vår region, enstor aktør. Og store aktører bør etter minmening innta en aktiv rolle i arbeidet medå sikre ei positiv utvikling i regionen.Og gjør HLK det?– Nå er jo jeg ansatt og litt inhabil,men jeg mener nå det. Vi hadde for eksempelneppe hatt breiband i Gratangenuten HLK. Gjennom min deltakelse ikommunestyret og andre fora opplever jegdessuten ofte at HLK er en bidragsyter påmange områder. Tilbakemeldingene jegfår fra folk flest, er også positive.Terje forteller videre om sitt ønske omselv å bidra til at HLK oppfattes positivt:– Jeg mener det er viktig å yte god service!Folk må få hjelp når de trenger det!Vi på utestasjonene er bedriftens”forlenga” arm. Nærhet til menneskenevi skal betjene er og vil etter min meningogså i fortsettelsen bli et av HLK’sviktigste konkurransefortrinn.Terje forteller videre om viktighetenav å videreutvikle etablerte bedrifter iGratangen, ikke bare lete etter nye. Omkommunen som bør innta en aktiv rollesom tilrettelegger og pådriver. Om HLKsom bidrar med utbytte, kompetanse ogarbeidsplasser.Vi får selv oppleve det mange harhevda: Terje er en engasjert herremann!Han ber oss til slutt om å bruke energienvår positivt. Vi tror vi har gjort akkuratdet! ■Terje Sørensen er opptatt av å bruke energien positivt i alle sammenhenger.▼4


MarkedstemperaturPå grunn av mye nedbør de siste ukenehar prisene i spotmarkedet vært lavere ennventet i begynnelsen av november. Nårdette skrives ser prisene ut til å være på veioppover igjen, uten at det ventes noendramatisk økning. Priser på <strong>kraft</strong> for leveringi første kvartal 2006 indikerer enprisøkning på et par øre. Deretter ser detut til at prisene skal falle noe igjen i andrekvartal. Store avvik fra normal temperatur-og nedbørsutvikling fremover kanendre dette bildet noe, men neppe ivesentlig grad. Det samme gjelder forendringer i priser på kull og olje, samtCO2-kvoter, etter som det nordiske <strong>kraft</strong>markedet,særlig om vinteren, er påvirketav det øvrige Europa.Liten prisforskjell.Hittil i år er gjennomsnitt av Standardtariff og Flytende <strong>kraft</strong>pris svært lik (rundt25 øre/kWh). Standard er faktisk noentidels øre lavere. Dette indikerer at dennoe utskjelte Standard tariff ikke er spesieltugunstig likevel, og at denne ogsåfølger markedet tett. Riktignok med noeetterslep, men etterslepet gjelder beggeveier. Ser en flere år bakover, gjentar dettebildet seg. ■▼Med mikrofon: Svein Heide. Fra venstre: Lillian Nygård (mor til kunstneren Heidi Nygård),Kurt Olsen (ordfører), Helene Ribe (kultursjef).Vi minner om:Forbruksavgift faktureres somen del av nettleienNettleien hos Hålogaland Kraft har lenge vært blant landsdelensrimeligste. Enkelte av våre kunder har reagert på at denne tilsynelatendehar økt <strong>kraft</strong>ig. Hovedårsaken til at nettleien har økter at forbruksavgiften (avgift til staten for tiden 9,88 øre/kWh)nå faktureres som en del av nettleien. Tidligere var denne fakturertsom en del av <strong>kraft</strong>prisen.Din totale strømpris (sum <strong>kraft</strong>, nettleie og avgifter) blir densamme, men vi har altså fått en annen fordeling mellom <strong>kraft</strong>prisog nettleie. ■Livs<strong>kraft</strong> i LødingenTrafokiosker er i utgangspunktet ikke spesielt sjar<strong>mer</strong>ende byggverk.Men det går jo an å gjøre noe med dem – hvis man får lov!Mange lødingenværinger møtte for en tidtilbake opp for å se resultatet av HeidiNygårds forvandling av en grå og kjedeligtrafokiosk. De gikk ikke skuffet hjem!”Livs<strong>kraft</strong>”Trafokiosken, som er num<strong>mer</strong> to i rekkeni Lødingen, ble døpt ”Livs<strong>kraft</strong>” og ersiste skudd på stammen i Nygårds arbeidemed å forskjønne trafokiosker i regionen.Kioskene i Lødingen kom i stand etter etsamarbeid mellom Nygård, HålogalandKraft og Lødingen kommune.Lokale motiv og innslagMotivet, som er kommet frem ved sandblåsingav aluminiumsplater og maltestreker, er hentet fra bygninger iLødingen og Vestbygd.BarnesangBarn fra Lødingen Barnehage sang ogskapte akkurat den rammen man ønskerpå denne typen arrangementer. ■6 7


Foto: Stian/VizuelliFoto: Øyvind A. Kaarbø/Harstad TidendeEndelig var dagen der da Hålogalands stjernestoff skulle testes.Den 12. november gikk 27 ungdom<strong>mer</strong> mellom 13 og 20 år påscenen i selveste Harstad Kulturhus.Det er dette jeg elskerover alt på jord!Tanken bak Stjernestoff, et samarbeidsprosjektmellom Hålogaland Kraft ogHarstad Kulturhus, er at unge talenterskal få prøvd seg foran et større publikum.Det er ungdommen som skal glede oss iårene fremover, og forhåpentligvis kandette arrangementet hjelpe dem et stykkepå veien.Ine Mariel Solbakken var den yngste,men hvem vet - kanskje hun blir denstørste stjernen? Hun er i hvert fall veldigfornøyd med hele arrangementet og veldigimponert over det høye nivået.– Alle var kjempeflinke, sier Ine. Vi varjo alle litt redde for at noen ikke skulleklare det, men alle gjorde det veldig bra.Det var utrolig gøy, og jeg traff masseflinke folk. En opplevelse for livet!Ine sang en egenkomponert sang, påengelsk. Noen sier den er blues-inspirert,andre sier rock. Ine vet ikke helt selv hvaslags stil det er. Musikken har hun iblodet, sammen med en musiker-pappa,en eldre søster og to yngre søsken somogså driver med musikk.Vi hadde tenkt å spørre om hun haddenoen drøm<strong>mer</strong> for fremtiden, men før vikom<strong>mer</strong> så langt, bobler Ine over avkonkrete planer.– Før sang jeg i barnekor, men nå er jeglitt for stor der. Jeg spiller gitar og synger,og etter jul skal jeg kanskje gå hos sanglærer.Så skal jeg prøve å komme inn påmusikklinja ved Heggen i Harstad. Etterdet kanskje jazzlinja i Trondheim. Ellerkanskje jeg må flytte til Bergen. EllerEngland.– Jeg SKAL i hvert fall jobbe medmusikk. Jeg er veldig sta, og det er dettejeg elsker over alt på jord, sier Ine, somhar opptrådt alene foran 600 menneskerfør hun var 13 år. Og hun var ikke detminste nervøs, skal vi tro den ungestjernen. ■▼En stjerne er født89


En gang i året ønsker Hålogaland Kraft å gi en skikkelig påskjønnelsetil en hverdagshelt som virkelig fortjener det. Positiv energi-prisen eren gave på 20.000 kroner.Albert Fosli, ’’finansminister’’ i Mental Helse og’’far’’ til Glassprosjektet og Asfaltprosjektet.Foto: Stian/VizuelliVinner av Positiv energiprisen2005Vi snakker med en 62-årig pensjonist somnettopp har fått vite at han har fått Positivenergi-prisen for 2005.– Jeg er helt overveldet, dette var virkeligstort, sier Albert, tydelig rørt.Albert Fosli har vært selvstendignæringsdrivende og drevet nærbutikk i30 år. Hobbyen er gartner, han har jobbetpå golfsenteret og i militæret, og bevisetfor at han har grønne fingre kan alle se iden fine hagen rundt borettslaget hans.Men Alberts hjertebarn er MentalHelse. Dette er en frivillig organisasjonsom arbeider politisk og sosialt for et endabedre psykisk helsevern, og bevilgerpenger til verdige prosjekter. Her harAlbert vært kasserer, eller finansminister,som han selv sier, i 15 år. Ett av prosjektenehan har satt i gang er Asfaltprosjektetpå Soldathjemmet.– Ungdommen trengte et sted å møtesom kvelden, for å komme bort fra asfalten,forklarer Albert.Asfaltprosjektet er åpent hver tirsdag,onsdag og torsdag fra 17 til 22, og hermøtes 30-50 ungdom<strong>mer</strong> mellom 12 og20 år hver kveld for å spille biljard, bordtenniseller andre spill, bruke PC og fåseg en matbit.– Og ikke minst spille musikk! Vi harfem deltidsansatte for å holde styr påungdommene. Likevel sprengte de høyttalernemine her en kveld. Det går høylyttfor seg, ler Albert.Det var Siv Bornø som innstilte Alberttil prisen. Hun er leder for Glassprosjektetpå Møteplassen, et dagsenter for folk medpsykiske proble<strong>mer</strong>.– Glassprosjektet er bare ett av prosjektenesom ikke hadde vært til uten Albert,sier Siv. Her er det nå fem da<strong>mer</strong> som harfullt opp med å lage smykker, plaketter ogforskjellig annet i glass. Vi har til og medvært på Skaugum og vist frem arbeidenevåre til Mette Marit og Haakon.– Albert har en stor arbeidskapasitet,han får ting til å skje der andre tenker atdette er umulig. Og alt dette gjør hanfrivillig og helt gratis, forklarer Siv omhvorfor hun innstilte Albert til prisen.– Jeg unner han virkelig denne prisen.Han har fått heder og ære før, men nå fikkhan endelig også litt penger for slitet, ogdet unner jeg han. Albert er en praktikersom står på fullt ut. Har vi en idé, menmangler penger, så er veien til gjennomføringkort, hvis vi får Albert med pålaget, sier Siv.– Det er ikke noe slit, sier Albert. Deter ikke farlig å gjøre noe så lenge vi harpenger, og det får vi fra stiftelsen Helse ogrehabilitering, som drives av Extra-midler.Det er de som har finansiert alle prosjektenevåre. Jeg skulle bare hatt litt <strong>mer</strong>krefter til å gjennomføre flere ideer, fordem har jeg mange av. Men jeg er nokikke så hyper som for noen år siden,slutter Albert beskjedent. ■Albert skulle vært klonet, for vi trenger flere sånne som han, sier Siv Bornø.▼1011


KraftRock!Finnero ønsker å skape vekst og begeistring i regionen gjennom sittvirke som artist. Hålogaland Kraft ønsker å være med på ferden!www.vizuelli.noInternasjonale ambisjonerSamarbeidet tar utgangspunkt i Finnerosegne visjoner som artist. Gjennom sittspektakulære show i Kulturhuset samlethan tre fulle hus og fikk sitt definitivegjennombrudd lokalt. Neste steg i”masterplanen” er å slå gjennom nasjonalt.For så å innta den internasjonalestjernehimmelen. Hvorfor legge listalavere?DVDSom et ledd i arbeidet med å realisere sinedrøm<strong>mer</strong> er Finnero nå i sluttfasen med åprodusere en presentasjons-DVD. Dennevil ta utgangspunkt i showet i Harstad.DVD-en vil holde meget høy kvalitet påalle områder og skal brukes så vel lokaltsom internasjonalt. Årets julegave?Topp og breddeStore deler av vår satsingknytta til det å skape vekstog begeistring i regionen,rettes mot barn og ungdom.Avtalen med Finnero er eistor satsing og et eksempel påvår ”toppsatsing”. Satsinga gjøres ivisshet om at topp og bredde henger nøyesammen. Bredden må ha sine idoler, noensom setter standarden. Og jo høyere ognær<strong>mer</strong>e standarden er, jo større er sannsynlighetenfor at så vel bredden som kvaliteteni bredden økes, enten det er innenforkulturlivet, idretten eller i skolen. Ogsånn øker vel sannsynligheten for at vi fårenda flere topper?Vi håper Finnero lykkes i sitt arbeid medå bli den toppen han selv ønsker å bli! ■Bruk Internett, Strømtelefonen eller SMSNeste frist for for innmeldingav måleravlesning:USKELAPP 2. januar 2006▼ Her kan du notere kundenum<strong>mer</strong>✂▼ Her kan du notere målernum<strong>mer</strong>▼ Her kan du notere målerstandKunde- og målernum<strong>mer</strong> finnes på fakturaenHer kan du skrive inn PIN-koden dersom duregistrerer avlesningen på internett.NB! Kortet skal ikke returneres til ossInternett: www.hlk.noStrømtelefonen: 800 33 012SMS: 2080Design & produksjon: www.vizuelli.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!