Lokalavisa nr 2 final 2009.pdf - Norsk Fysioterapeutforbund

fysio.no
  • No tags were found...

Lokalavisa nr 2 final 2009.pdf - Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 2 - 2009LOKALAVISANFF AVDELING NORDLANDÅrsmøtet 2009• Nytt styre i NFF avd Nordland• FinansieringsordningenSommerutgaven av Lokalavisa!Foto: Anette RasmussenLLes om dette og mer i sommerutgaven!Foto: Anette Rasmussen


2Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf 952 56 998Lederen har ordet.NFF har den siste tiden gjennomførtviktige oppgaver, og har kommet styrket utav dem. I disse befinner både ”pensjonsforhandlingene”og årets representantskapsmøteseg. Utfallet av ”pensjonsforhandlingene” ble, somvi håpet på, ikke streik, men derimot full seier forUNIO og de andre fellesorgani-sasjonene. Det harvært tøffe tak og hardt arbeid, med nattarbeid,lite hvile osv. Imidlertid lyktes ikke utmattelsestaktikkenog regjeringen måtte til slutt legge seg langflat og videreføre dagensordning.De NFF medlemmer som kunne blitt rammet av streik i Nordland var mobilisert,men slapp å trå til denne gangen. De skal ha takk for gode forberedelserog vilje til å bidra.Årets Representantskapsmøte, vårens ledermøte, samt tilhørende uformellemøtefora ble avholdt på Thon Gardermoen Airport Hotell 24.-26. mai. Undertegnededeltok på samtlige møter og var som vanlig aktiv og brukte tale,forslags og stemmeretten flittig. For øvrig var avdelingene Nordland og Finnmarkansvarlig for gjennomføringen av avdelingslederforumet, et uformelt forumfor NFFs avdelingsledere, noe som gikk svært greit. Engasjementet var stortog diskusjonene gode. NFFs avdelinger fremstod som samlet og med forenteinteresser, noe som gav flott uttelling når budsjettene skulle behandles på Representantskapsmøtet.I denne utgaven av lokalavisa vil det bli servert utdrag fradisse møtene.For tiden pågår takstforhandlingene, som er forlenget denne uka. Dette er enspennende materie og lite er avgjort. Mange er spente på situasjonen i privatpraksis, og vi håper å snart kunne gi svar på de mange spørsmål som hengeri luften. Mange er spente på hvordan finansieringsordningen blir, hvordan blirdriftstilskuddene, hvor mye blir stykkprisfinansieringen redusert, hvordan blir taksteneosv. Fra privatpraksisfeltet merker vi et økende engasjement og stor pågangtil avdelingen. Dette er kjempeflott og vi håper dette bare øker og at vi sammenkan få til positiv endring.Kontaktpersonordningen er ikke helt oppe å går i Nordland, da vi fremdeles manglerkontaktpersoner i over halvparten av kommunene. Dette håper vi at vi sammenklarer å få orden på. Den noe forsinkede utviklingen i kontaktpersonapparatet erogså en medvirkende årsak til at den varslede sentrale samlingen for kontaktpersonerble vedtatt flyttet til neste år. Vi håper da å kunne sende kontaktpersoner frasamtlige Nordlandskommuner som har avtalehjemler i fysioterapi.Robert Grønbech, leder NFF Avdeling Nordland.Foto: Anette Rasmussen


LOKALAVISA 3NFF AV DELING NORDLANDMedlemstall i NFFavd nordland per 1/6 2009:320


LOKALAVISA 5NFF AV DELING NORDLANDFinansiering av privat praksisAv Inger Anne NicolaisenNFF avd nordland.Finansieringssystemet forfysioterapsuter skal legges om slik at fysioterapeutenefår større del av sin omsetning fra det kommunaledriftstilskuddet.Omleggingen skal foretas ved to forhandlinger, i 2009 og 2010.Andelen av omleggingen som skal foretas per 1.juli 2009 er 25 prosent avden totale omleggingen.Beløpet som skal overføres fra folketrygden til kommunene er definert ved Takstundersøkelsenfor 2008/2009 og KOSTRA-rapporteringen per 15.juni 2009.Driftstilskuddet og takster per 1.juli 2009 fastsettes ut fra dette grunnlaget.Omleggingen får store konsekvenser for privatpraktiserende med små tilskudd.NFF ønsker at disse som blir kraftig berørt kommer frem medsine konkrete tilfeller, slik at de registreres.!


6Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf 952 56 998Nytt styre i NFF avd NordlandAv Robert GrønbechLeder NFF avd nordland.Det nyvalgte styret i NFF avdeling Nordland konstituerte seg på styremøtet 19.05.09 i Bodø.Styresammensettningen er lik som før, med et par unntak. Hanne Sommernes ble takket av på årets årsmøte (se egensak) og Linda Nilsen ble valgt inn. Linda jobber i Meløy kommune og tar over både sekretær funksjonen og kontaktpersonrollenfor KS området i styret.Styret har nå følgende sammensettning:Robert Grønbech, Leder, kontaktperson øvrige.Inger Anne Nicholaisen, Nestleder, kontaktperson Privat praksis.Linda Nilsen, Sekretær, kontaktperson KS.Richard Meløysund, Kasserer, kontaktperson Distriktsgrupper.Anette Rasmussen, Kurskontakt, kontaktperson Specter Helse.Jan Magne Berglund, Nettansvarlig.Styret har beholdt sin gode geografiske spredning,det har representanter fra de største områdene,KS, Specter helse og Privat praksis oghadde ved konstituering lik fordeling mellomprivatpraktiserende og ansatte. Dette er ledersvært fornøyd med, og mener at det er en styrkefor avdelingen og gjør styret meget vitalt. Detsom er utfordringen er ressurser og kapasitet, noesom sannsynligvis vil forbedre seg etter de vedtaksom ble fattet på årets Representantskapsmøte(se egen sak). Styret ser frem til en spennende oginteressant periode og gleder seg til å jobbe forNFFs og sine medlemmers interesser.


LOKALAVISA 7NFF AV DELING NORDLANDÅrsmøte 2009 NFF avd NordlandKasserer Richard Meløysund legger fram regnskapet for årsmøtet.Foto: Anette Rasmussen2 av deltagerene på årsmøtet iBodø.Avtroppende sekretær, Hanne Sommernes,mottar en bukett blomster forlang og tro tjeneste i NFF avd Nordland.

More magazines by this user
Similar magazines