"Fornybar energi – Utdanningsløp. En veileder for ... - Energi Norge

energinorge.no

"Fornybar energi – Utdanningsløp. En veileder for ... - Energi Norge

Fornybar energiUtdanningsløpEn veileder for rådgiverei videregående skoleLes mer på www.energinorge.no/studier


Kunnskap og kompetanse er viktig,men i kombinasjon med engasjementog evne til å jobbe sammen med andreog trives med det.Fornybar energi vil være like dagsaktuelti 2050 som i dag.Ved å velge en teknisk yrkesvei i dennebransjen ligger store og spennendejobbmuligheter åpne.Wenche Teigland, konserndirektør Energi, BKKFoto: StatkraftLes mer på www.energinorge.no/studier


Fornybarnæringen omfatter mange bedrifter over hele landet som produserer,frakter og selger strøm og varme. Næringen omtales ofte også som kraftbransjen,og jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.I dag jobber det 18 000 personer i fornybarsektoren i Norge. Næringen er i vekst,og det vil være behov for mange tusen nye medarbeidere fremover.Fornybarnæring i vekstEnergibehovet i verden er stadig økende. Samtidig krever klimautfordringenat vi satser mer på fornybare energiløsninger. I Norgehar vi naturressurser som gjør det mulig å lage fornybar energisom kan brukes til å erstatte klimaforurensende, fossil energi.Fornybar energi er derfor en viktig del av klimaløsningen.Norske energiselskaper er i vekst og trenger stadig nye medarbeidere.Det er stor etterspørsel etter ingeniører og sivilingeniørerinnen elkraftteknikk og bygg, som kan utvikle, bygge og finnesmarte løsninger for å transportere fornybar energi.Fornybarutdanningene skal lære studentene å løsehvordan vi kanUtnytte naturressurser som vind og vann til å lagefornybar og miljøvennlig energi.Planlegge og utvikle morgendagens energisystem.Redusere CO 2-utslipp ved å erstatte fossil energibrukmed fornybar.De mest spennende jobbeneI fornybarnæringen er det et stort mangfold av jobber. Noeningeniører jobber med produksjon av kraft. Andre spesialiserer segpå planlegging og rådgivning.Sivilingeniører og ingeniører jobber med planlegging, ledelse ogdrift av anlegg, men kan også jobbe mer teoretisk og med forsking.Få andre utdanningsløp gir like mange muligheter for jobbi hele landet som mange av studiene innenfor fornybar energi.Utdanningen du tar, vil være etterspurt i små og store bedrifter,og i kommuner over hele landet. I tillegg vil våre største energiselskaperkunne gi deg jobb både i Norge og i utlandet.Les mer på www.energinorge.no/studier


Hvilke muligheter har en person som velger en ingeniørutdanninginnenfor energi?Store muligheter. Energi er selve blodstrømmen i samfunnetog ekspertise på dette området vil alltid være viktig og aktuelt.Foto: ScanpixHva har du vært opptatt av når du har rekruttert personertil ditt firma?Engasjement er veldig viktig. Det verste jeg vet er sløve oglikegyldige personer. Det er vel veldig få som er det, men oftekan dette være inntrykk som en feilaktig sitter igjen med etter etjobbintervju. Jeg setter veldig pris på folk som kan dokumentereat de jobber etter prinsippet ”ingen jobb for liten og ingen jobb forstor”. Når en har vært med på å starte en bedrift har vi hatt behovfor ansatte som kan ta tak der det trengs uten å holde seg forgod for det ene eller det andre.– Engasjement er viktig!Meteorolog, gründer og doktorgradsstudentSiri Kalvig mener personlige egenskaper ervel så viktig som gode karakterer når hunrekrutterer nye ansatte.Hvorfor er du opptatt av energi?Hvordan forsyne verden med nok energi uten samtidig å ødeleggeden, er etter min mening tidenes viktigste og vanskeligste utfordring.Jeg har lyst å være med å bidra konstruktivt, og innenforenergifeltet er det nok av problemer å bryne seg på!Formell utdannelse er veldig viktig, men ofte er det behov for ådokumentere evne til læring, fordi vi ofte må gi intern opplæringtil spesifikke arbeidsoppgaver. Gode karakterer selvsagt også enfordel, men en person med rette personlige egenskaper kan rasktdanke ut en med toppkarakterer.Hvilke råd vil du gi til unge som ønsker å jobbe med klimaog energi?Stå på! Ikke gi opp dersom diverse fag føles veldig tunge.Det SKAL være vanskelig å ta en mastergrad.Hvem passer til å studere energi?Er nesten fristet til å svare alle! Men da tenker jeg på energi somet veldig vidt begrep hvor både teknologer og humanister kanfinne sine oppgaver og utfordringer. For å være litt mer spesifikkvil jeg si at alle som har sansen for teknologi og realfag og samtidighar et ønske om å jobbe innenfor et fremtidsrettet og viktigfelt, Les mer vil trives på www.energinorge.no/studiermed energistudier.


Energi er fremtidenKim Allgot valgte å studere Energi og miljøved NTNU fordi det gir mange jobbmulig heter.– Man kan jobbe med olje i Dubai, vannkrafti Hallingdal, vindkraft på Jæren eller gasskrafti Finnmark.Hva studerer du?Jeg studerer Energi og miljø ved NTNU i Trondheim, Norgesbeste studentby, og Norges beste utdannelse! Det er en femårigsivilingeniør utdannelse som gir meg bred kompetanse somkan anvendes over alt. Jeg utdanner meg til å bli en “potet”, ognordmenn elsker som kjent poteter. Jeg er nå halvveis i studietog har valgt fordypning innen elkraftteknikk.Hva slags personer passer til å studere på Energi og miljøved NTNU?Det er mange ulike typer mennesker som studerer Energi og Miljø.Fellesnevneren er en generell nysgjerrighet om verden og hvordanden fungerer, og en del har en spesiell fascinasjon for energi.De bør også like utfordringer og mestringsfølelsen de får etterå ha nådd sine mål.Studiet er kjent for å ha et av de beste sosiale miljøene ved NTNUog det er tilnærmet like mange gutter og jenter, noe som virkerveldig positivt inn på trivselen.Er studiet krevende?Til tider er det krevende. Jeg vil ikke påstå det er et studium duspaserer igjennom uten å anstrenge deg, men man trenger påingen måte å være et supermenneske. Man lærer seg etter hvertå strukturere hverdagen slik at alt går opp. Men man blir naturlignok litt stresset i perioder, slik det er i hvilket som helst annet studium.Hvorfor valgte du å studere det du gjør?Jeg har alltid vært nysgjerrig, og jeg har alltid vært opptatt avpraktiske problemer. Hvordan virker verden?Da vi startet med forsøk i naturfag på ungdomsskolen medeksplosjoner og action, ante jeg at realfag og teknologi kunnevære noe for meg. Samfunnsfag og politikk har alltid interessertmeg, men det blir for tørt og kjedelig. Jeg vil heller bidra til å gjøreverden til et bedre sted ved å utvikle og forbedre teknologi ennå diskutere politikk for døve ører.Med bakgrunn fra elkraft kan du jobbe med olje i Dubai, du kanjobbe med vannkraft i Hallingdal, vindkraft på Jæren eller gasskrafti Finnmark. Elkraft benyttes over alt og med min utdannelsevil jeg kunne jobbe i alt fra kommuner til store oljeselskaper ellermed vindkraftutbygginger, atomkraftverk, you name it.Hva har du lyst å gjøre når du er ferdig med studiene?Det er heldigvis en liten stund til jeg er ferdig, så jeg har fortsattlitt betenkningstid. Jeg har lyst til å oppleve litt av verden, og jegsynes mange internships og traineestillinger virker spennende.Man binder seg til et selskap i for eksempel to år, med typisk ethalvt år i hver avdeling eller forretningsområde. En del av disseprogrammene har også opphold og arbeid i utlandet med spennendeprosjekter.Les mer på www.energinorge.no/studier


Relevante studierStudier i energi og elkraft:NTNU. Sivilingeniør, energi og miljø.UMB. Sivilingeniør, miljøfysikk og fornybar energi.Høgskolen i Bergen. Ingeniør, elkraftteknikk.Høgskolen i Narvik. Ingeniør, elkraftteknikkHøgskulen i Sogn og Fjordane. Ingeniør, elektro – energi, elkraft og miljøHøgskolen i Telemark. Ingeniør, elkraftteknikkHøgskolen i Sør-Trøndelag. Ingeniør, elektro og datateknikk.Høgskolen i Vestfold. Ingeniør, maritim elektro og automasjon.Høgskolen i Østfold. Ingeniør, elektro.Høgskolen i Gjøvik. Ingeniør, elektro.Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ingeniør, fornybar energi.Universitetet i Agder. Ingeniør, elektro – fornybar energi.Høgskolen i Gjøvik. Fornybar energi.Høgskolen i Narvik. Ingeniør, fornybar energi.Studier i bygg og anlegg:NTNU. Sivilingeniør, bygg og miljøteknikk.Høgskolen i Bergen. Ingeniør, bygg.Høgskolen i Gjøvik. Ingeniør, bygg.Høgskolen i Narvik. Ingeniør, bygg.Høgskolen i Oslo og Akershus. Ingeniør, bygg.Universitetet i Stavanger. Ingeniør, bygg.Høgskolen i Telemark. Ingeniør, bygg – plan og infrastruktur.Høgskolen i Østfold. Ingeniør, bygg.Høgskolen i Ålesund. Ingeniør, bygg.Foto: ColourboxFoto: Jarle NyttingnesFoto: Ann Iren JamtøyFoto: ColourboxLes mer på www.energinorge.no/studier

More magazines by this user
Similar magazines