Forhandling af lokal løndannelse uden forlodsfinansiering

doft.dk

Forhandling af lokal løndannelse uden forlodsfinansiering

Garanti for lønudviklingProtokollatet mellem AC og KL for OK11 har flg.formulering:•Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokalløndannelse•Parterne er enige om, at AC-Fællesoverenskomstensbestemmelser vedrørende lokal løndannelse og ATP følgesfor øvrige overenskomster med AC organisationer, somhar enslydende bestemmelser.


Kampen om nye midler og fastholdelseaf gamle midlerAfsættelse af nye midler sker i budgetfasen.• Nye lønbudgetter fremkommer som oftest ved enpolitisk besluttet procentfremskrivning af deeksisterende budgetter suppleret med forudsætningerom ændringer i aktiviteten på området.Kampen om de nye midler handler derfor om at opnåindflydelse på budgetlægningen og at forsøge at sikresig at:• Budgettet er rummeligt nok til at sikre sig at lederne kanrekrutteres og fastholdes• Fastholde og overføre eventuelle uforbrugte midler• Finde ud af, hvad der er at gøre godt med• Finde veje til indflydelse


Hvad er der at gøre godt med?Det lokal økonomiske råderum er de midler, der ertil rådighed for de lokale forhandlinger.Det er ikke muligt at give et eksakt billede af detøkonomiske råderum, idet det påvirkes når deransættes nye ledere, ved vakancesituationer mv.Det økonomiske råderum er ikke opdelt på enkeltefaggrupper eller organisationer.


Faktorer, der påvirker råderummet• Personaleomsætning, eksempelvis når lederemed et langt anciennitetsforløb erstattes medledere uden eller med et kort anciennitetsforløb.• Personalesammensætning, eksempelviserstatning af længerevarende uddannet medkorterevarende uddannet eller omvendt.• Overgangstillæg der bortfalder• Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelseevt. udmøntet som resultatløn• Forhåndsaftaler


Faktorer, der påvirker råderummet• Bestemmelser i overenskomst, hvorefter dereksempelvis for en uddannelse eller en funktionlokalt skal aftales løn• Vakancesituationer og andre fraværssituationer• ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner elleromvendt• Overførsel af overskud/underskud fra etbudgetår til det næste• Øget indtjening• Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvorder er særligt behov• Central finansiering af afledte lokale effekter


Veje til indflydelse• Lokale drøftelser af det økonomiske råderum• Budgetbehandling• Lønpolitik, budgetlægning og forhandlingsforløb –i en sammenhæng

More magazines by this user
Similar magazines