Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

helse.vest.no
  • No tags were found...

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-20176.2. Trendar i spesialistutdanning ................................................................................................ 266.3. Rekruttering, spesialistutdanning og vedlikehald av kompetanse .......................... 276.3.1. Tidsavgrensa utdanningsstillingar - prøveordning ............................................................. 306.3.2. Overgang frå turnusteneste til basisstillingar og frå tidsavgrensa til fasteutdanningsstillingar (LIS-stillingar).............................................................................................................. 326.4. Variasjon i praksis – trussel mot likeverd i tenestetilbodet ........................................ 326.5. Om storvolumkirurgien – generell kirurgi som utfordring ......................................... 346.6. Traume/multitraumebehandling i Helse Vest ................................................................. 346.7. Særskilte problemstillingar..................................................................................................... 366.7.1. Bariatrisk og postbariatrisk kirurgi ........................................................................................... 366.7.2. Revmakirurgi ....................................................................................................................................... 376.7.3. Andre problemstillingar .................................................................................................................. 376.8. Samhandlingsreforma og kirurgi .......................................................................................... 386.9. Kirurgifaga og andre medisinske spesialitetar ................................................................ 397. Kvalitet, prioritering og pasienttryggleik ..................................................................................... 397.1. Kvalitetssatsinga i Helse Vest ................................................................................................. 397.2. Sentrale arbeidsområde – faglege retninglinjer og kvalitetsregister ...................... 407.2.1. Kvalitetsregister ................................................................................................................................. 407.2.2. Retningslinjer ...................................................................................................................................... 417.2.3. Tiltak for lærande kultur ................................................................................................................ 417.3. Pasienttryggleik ........................................................................................................................... 427.4. Prioritering .................................................................................................................................... 427.4.1. Venteliste og ventelistehandtering ............................................................................................. 427.4.2. «Løynde» prioriteringsvridingar ................................................................................................. 437.4.3. Andre prioriteringsutfordringar .................................................................................................. 437.4.4. Høyring – endringar i pasient- og brukerrettighetsloven ................................................. 438. Regionalt fagleg samarbeid .............................................................................................................. 449. Kapasitetsutfordringar, flaskehalsar og ressursbehov ........................................................... 459.1. Hovudtrekk .................................................................................................................................... 459.1.1. Demografiske endringar ................................................................................................................. 459.1.2. Hovudtrekk ved kirurgisk verksemd i Helse Vest ................................................................ 469.2. Grunnleggande drivarar som vil påverke behovet for døgnplassar og andreressursar. .................................................................................................................................................... 469.3. Samhandlingsreforma og kirurgi .......................................................................................... 489.4. Støttefunksjonar .......................................................................................................................... 489.5. Element for planlegging av ressursbehov .......................................................................... 499.5.1. Hovudtilnærming ............................................................................................................................... 499.5.2. Oppsummering – faktorar som vil påverke ressursbehova ............................................. 509.6. Kapasitet - regionale funksjonar ........................................................................................... 502

More magazines by this user
Similar magazines