Nr. 5 2013 - Lier kommune - Den norske kirke

lier.kirken.no
  • No tags were found...

Nr. 5 2013 - Lier kommune - Den norske kirke

Nr. 5 2013UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 66. ÅRGANGI denne utgave:Leder: “Å prioritere en omvei !” side 2 · “Stille time” er 20 år side 3 ·Kirkesafari side 4 · Konfirmantenes innsamlingsaksjon side 6 ·Nabovarsel side 7 · Septembersang for slumbarna side 7 ·Jazz og vafler - som vanlig side 8 · Aktiviteter i menighetene side 9 ·


LederartikkelÅ prioritere en omvei!En kjøretur gjennom Lierdalen erflott! Vi har en fantastisk natur og etflott kulturlandskap. Men mye kansies om veiene i Lier. Dårlige veier ogbehov for oppgraderinger er stadig ettema.Ringeriksveien (fylkesvei 285) er enav veistrekningene med behov forvedlikehold, represjon og oppgradering.Den er bygd for ei annen tid, ogtilfredsstiller ikke dagens behov. I tilleggtil at den er en viktig kommunikasjonsåre gjennom Lierdalen, erden også snarveien mellom Hønefossog Drammen.De fleste er nok enige om atRingeriksveien må oppgraderes, mendet ser ut som det kan ta tid før detskjer noe med Ringeriksveien. Det erforståelig at det er vanskelig å prioritere.Det er mange veistrekningersom trenger oppgradering, og mangeandre offentlige oppgaver som måløses. Nå skal ikke jeg ta stilling tilhvor offentlige midler skal brukes.Søndag 8. septemberKirkesafari kl. 10.00 ved Blaasvær ogNowak. Oppmøte Frogner kirkeLierskogen kirke kl. 19.00 KulturkveldSøndag 15. septemberFrogner kirke kl. 11.00 vedSommerseth og Flaten. Nattverd. Dåp.Barnesamling «Sprell levende»Tranby kirke kl. 11.00Misjonsgudstjeneste ved Kvidalsnd ogNowak. Dåp.Sjåstad kirke kl. 11.00Konfirmantpresentasjon ogKonfirmantjubileum ved Stokstad ogNesse. DåpMen nå har det kommet et forslag om åstenge Ringeriksveien mellom Syllingog Skaret for gjennomgående tungtrafikk,inntil det kan bli en utbedring.Et forslag som helt klart vil gjøre dettryggere å ferdes både på og langsRingeriksveien. Samtidig som det ikkekoster noe. Jeg blir imponert når etenstemmig miljøutvalg i Lier kommunestøter dette forslaget. Så er det opp tilfylkespolitikerne å ta beslutningen.Selvfølgelig har denne saken veldigmange sider. Men her viser politikernei Miljøutvalget at de ønsker å prioriteremennesker og menneskers sikkerhet.Selvfølgelig blir det en ulempe både fortungtrafikken som mister snarveien ogfor øvrige trafikanter på E16 og E18som vil få økt belastning. Men det bliren liten prosentvis økning for E16 ogE18, og det er veier som er dimensjonertfor dagens vogntog.Dette handler om å ta en liten omveifor noe veldig viktig. Noen ganger erdet lurt å stoppe opp og kjenne på prioriteringenevåre. Kanskje finnes det enomvei som er bedre. Vi må våge åSøndag er kirkedagSøndag 22. septemberLier bygdetun kl. 11.00Fellesgudstjeneste i Lier ved Blaasvær.Hennummusikken deltar.Søndag 29. septemberGullaug kirke kl. 18.00 ved Blaasværog Nowak. Nattverd.Tranby menighetshus kl. 11.00Diakoniens dag/Høsttakkefest vedKvidaland og Nowak. Gladsangen deltar.Øverskogen samfunnshus kl. 11.00ved Stokstad og NesseLier Menighetsbladspørre hvilke verdier som skal styrevåre prioriteringer.Det er ikke sikkert at det som gir ossen gevinst på kort sikt, er det somlønner seg på lang sikt. Dette er etprinsipp som gjelder mye mer endenne aktuelle saken om å stengeRingeriksveien for tungtrafikk. Vikan sette opp en lang liste med sakerhvor det kan være lurt å tenke gjennomom prioriteringene er gode pålang sikt. Samfunnet vårt har blittveldig konkurranseorientert og effektivt.Som oftest prioriterer vi det somi øyeblikket er mest lønnsomt, oguten å reflektere over alle alternativene.Våger vi å prioritere litt annerledes,kan det få flere positive konsekvenser.Det handler om prioriteringer,om verdivalgog om forvaltningav Gudsskaperverk!Ole Johan StokstadSokneprest Sylling og SjåstadSøndag 6. oktoberLierskogen kirke kl. 11.00Fellesgudstjeneste i Lier vedKristiansen og Flaten. Nattverd. Dåp.Søndag 13. oktoberFrogner kirke kl. 11.00Familiegudstjeneste ved Kristiansen ogFlaten. Utdeling av 4-årsbok. Frognerminigospel deltar. Dåp.Tranby kirke kl. 11.00Familiegudstjeneste ved Kvidaland ogNowak. Utdeling av 4-årsbok. Minitralldeltar.Lierskogen kirke kl. 19.00 Kulturkveldved Sommerseth.Sjåstad kirke kl. 18.00 Gudstjenesteved Stokstad, Larssen og NesseFortsettes neste side.Ansvarlig redaktør:Kjetil Mørk Sveaas,Mob: 95 17 02 59Lier Menighetsblad v/SveaasPostboks 215, 3401 LierE-post: ksveaas@gmail.comLayout: Kjetil Mørk SveaasHenvendelser vedr. distribusjon:kirkens.servicekontor@lier.kommune.noeller tlf. 32 22 02 70Forsidebilde:Gavekontonr. 2260 20 05058Annonseansvarlig: Kjetil M SveaasTrykk: LKT Digital ASLier Menighetsblad eies avmenighetsrådene i Lier kommuneog utgis gratis til alle husstander.2 Lier Menighetsblad - nr. 5 2013Lier menighetsblad er også å finne på:http://lier.kirken.no


”Stille time” er tjue årI høst er det tjue år siden kantor iFrogner kirke Per Egil Hovlandstartet opp med ”Stille time”. Hvermandag kl 20:00 fra oktober til utapril i disse årene har folk fra fjernog nær kunnet komme sammen tilen times konsert og legge av segsorger og bekymringer med bådekjente og nye melodier.Til jubileumskonserten 7. oktoberhar han fått med seg Arve MoenBergset, kveder, sanger, fiolinist oghardingfelespiller. Han er medlem avfolkemusikkgruppen BukkeneBruse, spiller førstefiolin i Oslo-filharmonien,har gitt ut flere soloalbumog deltatt som solist på flereinnspillinger. Mange husker ham frahans barndom for sin klokkeklareguttesopran og folketoner fraTelemark. Forhåpentligvis vil mangekomme til denne konserten og slik gisin hyllest til Per Egils store innsatsfor musikken i Lier og menighetsliveti Frogner.Tanken bak ”Stille time”I forbindelse med jubileet harMenighetsbladet hatt en samtale medPer Egil Hovland om ”Stille time” ogideen bak det hele.Tanken bak opplegget var et ønske omå bidra med noe som kunne hjelpemennesker med de tanker og følelsersom møter folk, men som det ikke alltider lett å forme i ord. Mange erstresset og urolig og trenger et sted åsøke ro. Mange trenger tid og rom til åpleie sorg og tap. De klarer seg fint, detrenger ikke terapi, men de må ha etsted og få følelsene på plass litt om litt.Her har musikken en egen evne ogkirkemusikken noe å gi.Samtidig hadde jeg utformet en, kalldet gjerne en komposisjon, en fastliturgisk ramme som kunne formidlekirkens budskap gjennom noen kjentefaste melodier og som kunne kombineresmed andre melodier og salmersom var aktuelle eller fulgte kirkeåretsrytme.De som har vært på ”Stille time” vet atden alltid har med Per Egil Hovlandsegne arrangementer av ”Navnet Jesusblekner aldri ”og ”Bred Dina vidavingar”, ”Fadervår” og ”Velsignelsen”.Sammen med orgelet bruker han ogsåsynthesizer og Innimellom og innvevd ide faste leddene er det så nye sanger,salmer og melodier.De første ti årene var Per Egil Hovlandalene om konsertene, men fra da av harhan alltid hatt med seg en gjest til”Stille time”. Det veksler mellominstrumentale og vokale musikere sånnomtrent 50 % på hver. Det har gitt”Stille time” en ekstra dimensjon og harført til at selv om formen og strukturener lik fra gang til gang så er musikkenog musikerne aldri det samme.”Stille time” er ikke en gudstjeneste.Det er en konsert, men den har enliturgisk oppbygning. Den spilles i kirkenog slik har den et forkynnende siktemål,men språket er musikkens og idialogen med de gjestende musikerneer den aldri låst fast i ett spor selv omstrukturen ligger fast.Hva den har betydd for mennesker?Tilbakemeldingene er at den er viktig for mangemennesker. Det kommer folk fra hele distriktet forå være med. Det gleder mitt hjerte. Det er ikkemange slike tilbud, så derfor er det en inspirasjonat både gamle kjente og nye fjes kommer.Hvilken betydning har så ”Stille time” hatt for folki bygda og hvem andre enn deg bør takkes?Den har kanskje vært et rom for de som ikke er såhøylydte i kirken, men som trenger et stille sted.Det er viktig at kirken har flere stemmer å talemed.Jeg vil også trekke fram de musikalske gjestene.”Stille time” har stilt krav til prestasjon og kvalitetfra de som har stilt opp, men så har de også fått enplattform å vise seg fram på. I all beskjedenhettror jeg også menigheten har fått del i mange musikalskegodbiter som de ellers ikke hadde fått medseg.Til sist må jeg trekke fram Lier kommune ogkulturkontoret som hele tiden har støttet prosjektetøkonomisk; og arbeidsgiveren min Kirkelig fellesråd,som har gitt meg frihet til å utvikle ”Stilletime”.Tekst: Asle KristiansenFortsettelse Søndag er kirkedag:Søndag 20. oktoberFrogner kirke kl. 11.00 ved Kristiansen og Flaten. Nattverd. Dåp.Barnesamling «Sprell levende»Tranby kirke kl. 18.00 ved Kvidaland og Flaten. Ten Sing. Nattverd.Sylling kirke kl.11.00 Sprell levende gudstjeneste ved Stokstad, Halle ogNesse, Høsttakkefest med 4. og 7.åringer spesielt invitertSøndag 27. oktoberFrogner kirke kl. 18.00 ved Blaasvær og NesseLierskogen kirke kl. 11.00 Lysvåken ved Kvidaland og Nowak. Trabagosdeltar.Sjåstad kirke kl. 11.00 Sprell levende gudstjeneste ved Stokstad, Halle ogNesse, Høsttakkefest med 4. og 7.åringer spesielt invitertFor flere opplysninger ser vår hjemmeside: www.lier.kirken.noLierskogen kulturkirke, Søndag 8.9 kl 19.00THOMAS LOEFKE og ACOUSTIC EIDOLONFra The Spandau Theatre i Berlin og Kennedy St. Paul`sCathedral i London til The Kennedy Center i D.C harpublikum latt seg forføre av Acoustic Eidolon og ThomasLoefkes særdeles vakre musikk. Trioen opererer innenforen stilart mange betegner som worldmusic, både vokaltog instrumentalt, og kan sammenliknes, musikalsk, med«Secret Garden» hvor Hannahs følelsesladde Celloerstatter fiolinen. Sammen med prisbelønte ThomasLoefkes glitrende harpespill og Joe Scotts doubelneckgitar leverer trioen toner så nydelige for øret at de virkersom balsam for sjel og hjertet! Entre: 100 kr.Lier Menighetsblad - nr. 5 2013 3


SlektersgangDøpte:FrognerSofie Ovidia Warsla, JakobVibstad Båtstrand, IngridFossland Guddal, SimenNossen, Halvard FreimHuseby, Erik Sauve Furre,Ludvik Giseth, Ludvig PederEspedal Ørjansen, DanelPaul Vonheim (Sandekirke), Hanna LouiseStormo, Hedvig WerpenSkoe (Berg steinkirke),Johannes Werpen Skoe(Berg steinkirke), ShasmineMicutuan Jensen (Bodinkirke), Ferdinand BergerudNæslund, Lisa MalouBjørgum Tolboe, KristianYan Matheo Arnevik-Eng,Aline Charlotte Solberg,Andrine Mastad, Tor RoaldTemte (Nedre Eiker kirke),Aron JacobsenTranbyPhilip Bie Finnberg, EvenCoward Søyland, HannaKaren Hanssen, VetleCoward Søyland, RebeccaEllen Hanssen, Lerke Holm,Tobias Hesla Høyem, AnneNæss Risa, Amanda SylteTjugen (Volda kirke), IdaNikoline Lyngås Hansen,Elise Lyngås OwrenSyllingElvira Settevik Andrå, ElviraLouise Thoresen, EmrikWillem Strekerud, WilliamLangfeldt Johannessen,Kristian Guzon PettersenSjåstadTerje Andreas Eriksen,Stella Bekken-Pettersen,Mikkel Ulsaker Sundt,Emilie Dybdal, MinaRotbakken Bødker, VincentAlexander Ask OlmanSlekters gang fortsetter påneste sideKirke-safari i Lier8. september 2013kl.10.00 – kl. 16.00Program:Vi besøker fire av Liers kirker: Frogner,Sjåstad, Sylling og Tranby. I hver kirke blirdet en kort omvisning med vekt på utsmykningog en kort andakt med musikk og salmesang.Dette programmet erstatter søndagensgudstjeneste i kirkene i Lier.På bussen blir det quiz og humørfylteinnslag. Det serveres lunsj i kirkestua iSylling.Tidsplan:Kl.10.00: Oppmøte i Frogner kirke, avreisekl.11.00Kl.11.30: Sjåstad kirke, avreise kl.12.30.Kl.13.00: Lunsj i Sylling kirkestueKl.13.30: Sylling kirke, avreise kl.14.00Kl.14.30: Tranby kirke. Kaffeservering.Kl.16.00: Ankomst og avslutning vedFrogner kirke.Sangtilbud for alle mellom 0 og 18år i Tranby menighetEndelig kan Tranby menighet skilte med etmusikalsk tilbud for alle alderstrinn mellom0 og 18 år. De fleste fasene har vært dekketlenge, men med oppstart av småbarnssang ihøst blir hele spekteret dekket.Småbarnssang er for de barna som er forgamle for babysang, men for små forMinitral. Disse to gruppene, samt Tralbagos,kommer til å øve samtidig på Tranby menighetshuspå onsdager, fra 1730. En gang imåneden blir det mulighet for å kjøpe middagfor hele familien fra klokka 1700.Kateket Joar Flatland er veldig fornøyd medat menigheten nå har et tilbud til alle mellom0 og 18 år. - Det har vært forespørseletter noe i småbarns-segmentet, både fra foreldretil ettåringer som er blitt for store forbabysang, og fra foreldre til barn som gjernevil begynne i Minitral, men som ikke ergamle nok enda. Nå har vi endelig et tilbudtil disse, sier han fornøyd. Han understrekerFROGNER MINIGOSPELVi oppfordrer alle deltakere til å ta med enhatt!Medvirkende: Waldemar Nowak (musikk);komiteen fra Frogner menighet med AnneLise Aasgaard og Dag Sten, samt presteneEllen Martha Blaasvær og Solveig AassKristiansen.Pris pr. deltaker: Kr. 150,- (dekker busstur oglunsj).Pengene samles inn på bussen.Påmelding til Frogner menighetskontorinnen 3. september. Tlf. 32 22 07 33 ellere-post:ingeborg.fagerhaug@lier.kommune.noogså et L’en er tilbake i Tralbagos. Tralbagoser nemlig forkortelse for «Tranby ogLierskogen Barnegospel». - Det var en periodeat Lierskogen hadde egen barnegospelgruppe,og da ble L’en tatt ut av Trabagos.Men nå har Libagos ligget nede noen år, ogdet er på tide å ta L’en tilbake, for å understrekeat Tralbagos er for barn på Lierskogenogså, sier han, og påpeker at Minitral-navneter bygget opp på samme måte.Øvelsestider for de ulike gruppeneBabysang (0-1 år): fredag kl. 1030 (fra20/9 og 7 ganger framover)Småbarnssang (1-3 år): onsdager iulike uker kl 1730 (fra 25/9).Minitral (4 år - 2. klasse): onsdager iulike uker fra 1730Tralbagos (3. klasse - 8. klasse): onsdagerfra 1730Lier Ten Sing (8. klasse - 3. vgs.): fredagerfra 1800Øvelsene er på Frogner menighetshus kl. 18-19 for barn opp til 4.klasse. Frogner Tweens(barn fra 5.-7 klasse) øver kl. 18.30 – 19.30. Ledere er Ellen Kathrine Trelease Eriksen ogNina Oldebråten.Koret skal bl.a. synge under utdeling av 4-årsbok søndag 13. okt. og være med på barnefestiuvali Vestfossen 18.-20.okt ( barn fra 2.-7.klasse). Det er plass til flere barn som har lyst til åsynge, så vel møtt!4 Lier Menighetsblad - nr. 5 2013


Vigde:FrognerAnne Gro Kapstad Jacobsen ogGunnar BergliHilde Hasla og Frode HopstadTranbyLinn Håre Mathisen og RobinSolgårdTora Katrine Bjerknes og HansChristian RiddervoldLill Beathe Røine og Per ErikJenssenIda Øyri og Eric RasmussenSylling kirkeJanne Kjemperud og AndreSteinsetAnn Michala Haslund og FrodeLarsenSjåstad kirkeLine Marie Larsen og HenrikApeland KvadsheimHilde Stokkenes Rud og BjarneRudDøde:FrognerAstrid Helene Lund, GunnarSangolt, Gunvor Lie, SverreNikolai Hansen, Magne HåkonKopperud, Arne Gundersen,Irene Margrethe Rulluth, IngerNæss, Preben Nicolay Nordahl,Andrea Paulsen, HalgeirIversen, Johnny Egil Furuvold,Ingrid Børresen, Rune MørchLarssen, Rolf AntonChristensenTranbyBerit Martinsen, Jon AndreasUlle, Ragnar Harløv, AllisMargot Aaslie Kjenner, BeritHansen, Bjørg Gravdal Kühn,Maja Ekeberg Eriksen, MartinPedersen, Olav Grøstad, OleVidar SvenningsenSyllingEinar Holmen, Robin Nordby-Håvet, Halvdan Muggerud,Agnes Ødegaard, IngridHaarberg, Christian HolmenSjåstadJan KristoffersenMorten KristiansenVi har invitert Per Fugelli til kulturkirka,men programmet hans er for stramt. Heret postulat fra han: Ta vare på den flokkendu hører til. Lykkelig er det mennesketsom hører til. Den flokken kan du finne ibarndommen og ta vare på resten av livet.For mange er familien den viktigsteflokken de tilhører.Det kan være kollegaer, naboer, menneskersom deler mine interesser i hverdag ogfritid. Og du har din kirketilhørighet.Ole Paus har vært i Lierskogen ett parganger. En av sangene hans er Kom hjem,kom hjem, du villfarne barn. En sangsom berører meg sterkt. I all sin enkelhetrører den ved noen av de dypeste strengeri våre sinn: Det å høre til,- ha et sted åkomme,- der jeg er ventet ,- etterlengtet,-og elsket!Korprosjekt i FrognerKantor søker korsangere til tre korprosjekt ihøst. Det første er godt i gang, men prosjektnr.2 «Sanger til allehelgensdag». Dette erdagen for mange folketoner. Første øving ertorsdag 10.oktober. Fire torsdager er satt av,og finner sted på Frogner menighetshuskl.19.00. Søndag 3.november fremfører videm på gudstjenesten Frogner kirke.Korprosjekt nr.3 er «Sanger mot jul» medhovedvekt på Mariasanger. Her er fem torsdagsøvinger.Vi fremfører dem på en stor sang-gudstjeneste iFrogner kirke søndag 22.desember kl.11.00.Du kan melde deg på til kantor Anne MaFlaten. anne-ma.flaten@lier.kommune.noSe også kirkens hjemmeside www.lier.kirken.noSORGGRUPPE-Et sted å samtale om sorg og savn –Oppstart ny gruppe for voksne i høst. Fortsattledige plasser.Sted: Tranby menighetshus, peisestuaTa kontakt med Lisbeth Olsbye, diakon, fornærmere informasjon. Tlf.: 95729600Han er modig, Ole Paus og synger politikereog alle andre midt imot når han synesvi svikter. Det var også ett modig valg hangjorde på minnekonserten i Oslo domkirkeèn uke etter 22. juli. Det var dennesangen han valgte å synge ansikt til ansiktmed den hudløse sorg og bunnløse fortvilelse.I enskjebnestund, dagrunnen hadde sviktet og vi famlet etterfaste holdepunkt å gripe tak i,- var detdette enkle budskap som møtte oss: «Komhjem, kom hjem, du villfarne barn!» Fordet er et sted å komme! Det er et sted åhøre til med sorg og svik og med drømmersom brast! For det er en som står ogventer – og som venter oss hjem!En kollega forteller om da han en Emåttebegrave en tidligere konfirmant. Dennehadde møtt mange bratte motbakker ilivet. Hadde reist seg igjen,- men måtte tilslutt gi tapt. En av salmene han selvhadde valgt til sin gravferd var aftenbønnen«Kjære Gud, jeg har det godt!»Det fortalte mye om et liv som midt i kaoshadde funnet et holdepunkt. Han visstehvor han hørte til,- og han hadde husketordene om at hanaldri var glemt avGud.Rolf H.SommersethAndakt”SPRELL LEVENDE” SØN-DAGSSKOLE I FROGNERMENIGHETDet er samlinger for barn undergudstjenesten en søndag i månedenkl. 11.15 – 12 i Kirkestua v/ Frognerkirke. Bibelfortelling, sang, tegningog lek. Datoene i høst er søndag15.sept., 2.okt. ,10. nov. og 8.des.Ledere er Inger Hornstuen og KariIsene Bodnar. Velkommen !KorkafèTorsdag 26. september kl.19.00Frogner kirkekor har åpne dører ,kveldens gjest, allsang, på Frognermenighetshus. Det skal ikke diskuterespolitikk eller tenkes tungetanker, men tid til å treffes, nytekaffe og prat sammen.Denne gangen kommer ensprudlende kar fra Kongsberg somspiller saxofon. Bjørn Ervum harsine røtter i Frelsesarmeen, men erlike godt kjent innenfor jazzmiljøet.Han har spilt på flere arrangement ivår menighet.Vel møtt!Lier Menighetsblad - nr. 5 2013 5


Konfirmantenes innsamlingsaksjon15.september til skole iBangladeshTranby, Sjåstad ogSylling menigheterhar vårt misjonsprosjektgjennomBuskerud KFUK-KFUM. Vi har bedtfor og samlet innpenger til YWCA(KFUK) i Bangladeshi en årrekke.Konfirmantene påTranby har samlet innpenger til BangladeshKFUKs skoler siden2003, og i fjor fikk deinn 65.000 kroner!Hittil har våre konfirmantersamlet inn568.600 kroner i alt.Det betyr nok at etterårets innsamling harde samlet inn over600.000! Hjerteligtakk til alle dere somhjelper våre konfirmanterå hjelpe andre til å få seg enutdannelse! Da vi begynte i 2003 var detunder 40% som kunne lese og skrive,mens nå kan over 50% lese og skrive iBangladesh! Ta godt imot konfirmantenevåre søndag 15. september!I april gikk sjokkbildene fra den sammenrastetekstilbygningen i Savar verdenover. Nesten 1150 mennesker omkom ogmange ble skadd. Denne bygningen låmindre enn en km fra der KFUK i Savarholder til. Og det er nettopp i Savar, somligger like utenfor hovedstaden Dhaka, atvi nå er med på å bygge en solid skole, ogkonfirmantene skal søndag 15.09. samleinn penger til inventar til de 10 klasserommenefor 300 elever.Årets innsamlingsprosjekt: 2 etasjersskole i Savar i BangladeshVi fikk den 18.08. en oppdatering frageneralsekretær Monisha Sarker i YWCAof Bangladesh: «Framdriften av prosjektetgår bra. De har blitt ferdige med to tak(dvs. to etasjer). Arbeidet akkurat nå harstoppet fordi alle arbeiderne har Eid-ferie.Vi håper de vil være tilbake til den 20.august. De har allerede fått elektrisk forbindelsei/til den nye bygningen. Dette ergode nyheter!» (De fleste i Bangladesh ermuslimer, så også arbeiderne som byggerskolen, og Eid er avslutningen av muslimenesfasteperiode.)Konfirmantene fra Tranby og LierskogenBildet viser en tegning av skolen slik den skal kunne se ut med alleetasjene. Nå er det altså bare skolegården (under selve skolen) og de 2nederste etasjene som bygges i denne omgangen, og konfirmantene samlerinn penger til inventar til klasserommene.vil den 15. september gå fra dør til dør ogsamle inn penger til inventar til disse 10klasserommene som skal tas i bruk fra2014: en 3mannspult koster 450 norskekroner, og det trengs 100 slike til de 300elevene som kan få plass her i førsteomgang. Om en del år vil vi kunne gåvidere og bygge på et par etasjer til, forbygningen er fundamentert for 6 etasjer.Særlig på bakgrunn av de tragiske bygningsulykkenei landet, er det viktig åunderstreke at både planer og byggeprosesshar alle de aktuelle godkjenninger, ogfølger det fastsatte regelverket for fundamenteringog bygging. Dette har vært entidkrevende del av prosessen, og arbeidetfølges nøye opp av KFUKs ingeniør.Bygningskollapsen i SavarNyhetene på forsommeren meldte omden fryktelige tragedien da en høy tekstilfabrikkfalt sammen i Savar, sammedistrikt som skoleprosjektet.YWCA i Savar er også rammet av denneforferdelige ulykken gjennom familie,naboer og venner. I tillegg til sorgen overde døde, er det også mange hardt skadde- og familier som nå strever ekstra tungtøkonomisk siden de har mistet forsørgerensin. YWCA driver også mikrokredittgrupper,disse er viktige bidrag for å gi derammede familiene nye muligheter.Her i landet satte Buskerud KFUK-KFUM i gang en spontan innsamlingsaksjonfor å styrke denne delen av arbeidettil YWCA etter tragedien. At det kom innså mye som 130.000 kroner var langt merenn noen hadde drømt om! De siste40.000 kronene var en minnegave etterAstrid Sæverås Kvamme. Fantastisk atden enes død kan gi liv og håp til menneskerpå den andre siden av kloden vår!Men det var mange i Lier som gav tildette også, så hjertelig takk til dere allesom har gitt! Hver krone forvaltes på bestmulig måte av de som vet hvor skoentrykker - eller som ikke har noen sko...!”Utveksling og vennskapsbesøkEn vesentlig del av Banglasamarbeidet erogså knyttet til utveksling av ungdommer;de får for en kort eller lengre periodeta del i hverandres kulturer. Utvekslingeninngår også som en del av ledertreningenbåde for KFUK-KFUM og søsterorganisasjoneneYWCA og YMCA. I løpet avde siste 15 årene har 67 ulike personer fraLier vært på utveksling for kortere ellerlengere tid i Bangladesh, og vi har hatt 95gjester fra Bangladesh her hos oss. Mendet må understrekes at ikke en krone frainnsamlede midler går til denne utvekslingen– det er et helt annet regnskap!I sommer har det vært fire flotte jenterfra Bangladesh på besøk i Buskerud, ogtil høsten skal en gruppe fineBuskerudungdommer få innsyn i organisasjonensarbeid i en annen kultur ennvår; et samfunn der kristne er en bittelitenminoritet på 0,3%. Fra Lier reiser iseptember: Marthe Cecilie Boman,Veronica M Sørli Myran, Kristine AKoppergård og Ingeborg A Hanto.Banglajentene hadde et aktivt programmens de var her; det ble bygget nettverkpå ungdomssamlinger og mestringskurs.De fikk kunnskap både om menigheter,organisasjoner og den samfunnsmessigestrukturen for øvrig, og de deltok påGlobal Week og TT.Tove Frøvoll Thoresen viste våre gjesterTangen kirke, som fikk være eksempeletpå en kirkebygning i Norge og som var etfint utgangspunkt for en felleskristen6 Lier Menighetsblad - nr. 5 2013


efleksjon: Det er mange likhetstrekk selvom det i den kristne minoriteten iBangladesh er få lutheranere; i kirkerommeneer ikke vanligvis ikke orgel ogman sitter på gulvet i en del kirker slikdet er tradisjon for. Ungdommene varsærlig opptatt av den gamle alterbibelen,evangelistsymbolene i glassmaleriene ogorgelet. Dette er det ikke i «egne»hjemmekirker. Gudstjeneste, diakoni, lekmannsbevegelsen,geografi og samfunnvar andretemaer i dialogen.Det erfint å være endel av denglobale,kristne storfamilien!Økonomisk støtte tilskoleprosjektet i Savarkan gis til konto:3000.19.87433Buskerud krets KFUK-KFUM, merk «skole».Dvele og dele i Gullaug kirke.Høsten 2013 møtes vi igjen til bibelkvelderi Gullaug kirke. Vi begynner med enprat over en kopp kaffe. Deretter leser visøndagens tekst og dveler ved den i stillhet.Så deler vi tanker og impulser frateksten med hverandre, før vi avsluttermed en kveldsbønn. Onsdagene 18/9,16/10, 20/11 og 18/12 kl.19-2030.Velkommen!SEPTEMBERSANG for SLUMBARNOnsdag 25. september blir det for 11. år på rad “Septembersang for Slumbarn”på Tranby kl 19.30.Som i fjor blir konserten på menighetshuset, da det opplevdes veldig bra!.Denne solidaritetskonserten er til inntekt for et skoleprosjekt i Savar i Bangladeshog arrangeres av Lier Banglaklubb. Alle som er glad i korsang vil garantert få en flottkveld sammen med de 5 korene som vil delta. Det er gratis inngang, men det kosterå gå ut… Det tas opp en kollekt ved utgangen, og pengene går til et skoleprosjekt iSavar i Bangladesh. Savar er nærmest en forstad til hovedstaden Dhaka.Etter konserten er det gratis kaffe/te og kjeks, med salg av håndarbeider som er lagetav fattige kvinner i KFUKs mikrofinansgrupper i Bangladesh. Pengene her går også isin helhet til dette skoleprosjektet, som konfirmantene fra Tranby søndag 15.september også samler inn penger til.Bangladesh KFUK arbeider gjennom 13 lokale foreninger i slumområder med mikrofinansgrupper,helsestasjoner, yrkesopplæring og skoler.Buskerud KFUK-KFUM har samarbeidet med Bangladesh KFUK i 16 år, og vethvordan de står på for å hjelpe familiene i slumområdene til et bedre liv. Ved at hverav de lokale KFUK-foreningene får hjelp til å finansiere en egen skole m/lokaler(som også kan brukes av mikrogrupper og helsegrupper og de ansatte), vil de kunnedrive betal-skole for middelklassen som kan betale for seg, og gjennom det bli økonomiskuavhengige. De kan for overskuddet fra betal-skolene drive gratisskole ogannet hjelpearbeid blant de fattigste uten stadig å måtte være avhengig avpengestøtte utenfra.Hjertelig velkommen til en flott korkveld på Tranby!Turid Werrum,Leder av Lier Banglaklubb og kretssekretær i Buskerud KFUK-KFUM32893221 / 93030485Nabovarsel!Elisabeth Thomte EdvardsenPå hjemmesiden til Lier kirkeligeFellesråd er det utstedt nabovarsel. Detmeldes om liv og røre, og du erinvitert til å delta søndag 8. desember,kl 18 i Sylling kirke.Julemusikal med sjarmeI år skal den tradisjonelle julekonsertenbyttes ut med en familiemusikal.Eli Nesse som er kirkemusiker iSylling etterlyser barn og ungdomsom har lyst til å synge eller danse –ja eller traktere skuespillerkunstenmed herlig amatørschvung. – Detspiller ingen rolle, sier Eli, om dualdri har prøvd før – her er det lystensom teller og gjelder, skjønner vi.Det etterlyses også voksne dugnadssjelertil hjelp med kulisser og kostymer – visnakker tross alt om julestemning dere.Noen proffer ogsåPå laget har Eli fått med seg IngeborgSoot. Hun trenger neppe nærmere introduksjonher i Lier. Det er sikkert noensom har lyst til å synge sammen medhenne. Ikke sant? Sjansen er her og nå!Også skal Stine M. Edvardsen koreografereulike dansesjangre. Hun erutdannet danser fra England og ønskerbarn og unge hjertelig velkomne til bådesakte og kjappe takter.Tone Irene Røssum skal blåse julestemninginn i sjeler og sinn og hun og Eliskal ha hånd om det musikalske.Optimistisk komitéEli har samlet en sprudlende juletroppsom allerede er i gang med planleggingen.Før sommeren startet drodlingen.Den er kommet over i fastere form ogdet anes en historie som skal synges,danses og fremføres av skuespillere. –Men vi trenger å fylle kirken medaktører, smiler Eli. Hun inviterer degtil å ta henne på ordet.Dette blir rett og slett gøy dere. Ingengrunn til ikke å ta kontakt med Eli påtelefon 941 79 877 eller på maileli.nesse@lier.kommune.no. Hun kangi deg mer informasjon.Og både Nidar og Bergene – ja ogMinde med kan bare komme medjulemarsipanen sin i oktober som vanlig.I år var Sylling først ute med julebudskapetsitt. Nå står det på deg!På bildet ser vi komiteen: Tone IreneRøssum, Eli Nesse, Elisabeth TEdvardsen og Stine M Edvardsen, MariHolmin Bye var ikke til stedet da bildetble tatt).Lier Menighetsblad - nr. 5 2012 7


Jazz og vafler - somvanlig(tekst Elisabeth ThomteEdvardsen/bilder Alf Kristian Hol)Mandag 19. august spredte vaffelluktenseg i Sylling og øregangene swingte segtil jazzende rytmer. Ute skinte solen,inne haglet det musikalske godbiter!Magnolia Jazzbandhar uten tvil slått røtter i Sylling. Åretter år gjennomfører de konserter ipublikum.Arild Pedersen smiler! Det er for 24.gang jazzkomiteen står for augustjazz iSylling. Både Halleluja og HjerteligTakk fra alle oss som nyter godt avdenne entusiasmen.PausevaflerMenighetsrådet er med på tradisjonenogså. I pausen serverer de vafler ogbiteti og kaffe selvsagt. Inntektene er ethyggelig bidrag til menighetskassa. I årsitter de igjen med ca 5000,- kroner.Det kommer godt med til godt menighetsarbeid.kirken vår med unikt engasjement ogen glødende musikalsk honnør til NewOrleans. Dette året var intet unntak.Sammen med vokalistMarith Endreseninvolverte de ikkebare jazzfoten, menlegemet med! Ennesten fullsatt kirkevugget til tradisjonellejazztoner ognikket med til gospelsanger -som fløt mellom et hengiventOlsok med kirkekaffe iprestegårdshagenEnnå en gang inviterte Frognerkirkeforening til kirkekaffe medis og jordbær i prestegårdshagenpå Frogner prestegård i sambandmed Olsokgudstjeneste ikirken. Dette er en årvissbegivenhet siden sokneprestSolbakkens tid og som prostenEllen Martha Blaasvær og ektefelleKnut Hansen følger opp.Kirkeforeningen spanderer serveringenog også i sommer fantet femti - sekstitalls kirkegjengereveien både til gudstjenestenog til hagen. Olsok innebærer ettideskifte sa både prosten oglederen i kirkeforeningen. Fra etsamfunn hvor ætten var detviktige, førte kristenretten medseg at det enkeltemenneskeselv sto tilrette for Gudmed sitt liv.Synet påmennesketsom noeuendelig verdifulltfulgtemed den nyekristentroenog ut fra denbarske vikingtidenvokste det syn fram atlikeverd, fellesskap og menneskeverder det viktige i liv ogsamfunn.Tekst: Asle KristiansenFoto Solveig Aass KristiansenSøndagsskole på Tranby igjen.18 barn stilte på søndagsskolen første dag, 18august, på Tranby. Diakonarbeider MarleneRosenborg-Johnsen leder samlingene. Det er tresamlinger til før jul og neste gang er søndag 15september.8 Lier Menighetsblad - nr. 5 2013


Aktiviteter imenigheteneFROGNERBrukt/UtemarkedLørdag 7. september kl. 10.00 – kl.15.00 på parkeringsplassen til Frognermenighetshus.Brukt- og antikk gjenstander. Kafeteria.FormiddagstreffTorsdag 12. september kl. 11.00 iFrogner menighetshusDagens gjest: Torbjørn Greipsland, tidligereredaktør i Santalen. Tema: “Detforunderlige livet i naturen - et bildekåseriom dyr og fuglers instinkter”.BibelgruppeTirsdag 24. september kl. 11.00 iFrogner menighetshus ved AudunTveideStille TimeMandag 7. oktober kl. 20.00 i Frognerkirke ved Per Egil Hovland. Gjest:Brukt- og antikkmesseFredag 11. oktober og lørdag 12. oktoberFor mer info følg med i avisen og påvår hjemmeside: www.lier.kirken.noStille TimeMandag 14. oktober kl. 20.00 i Frognerkirke ved Per Egil Hovland. Gjest:Stille TimeMandag 21. oktober kl. 20.00 i Frognerkirke ved Per Egil Hovland. Gjest:SJÅSTAD OG SYLLINGSjåbagosBarnegospel 1.-7. klasseHver mandag kl. 18-19.15 unntatt iskolens ferier, i Sjåstad kirke.SjåTSTen-sing , 7.klasse og ut videregående.Hver onsdag kl. 18-20.30 unntatt iskolens ferier, i Sjåstad kirke.SjåKKVoksengospel , hver mandag kl. 19.45-21.30, i Sjåstad kirke.BabysangHver mandag kl.13, unntatt i skolensferier, i Sjåstad kirkestueSupersprellTorsdag 19. september kl. 17.30-18.30Torsdag 17. oktober kl. 17.30-18.30Torsdag 31. oktober kl. 17.30-18.30Aktiviteter for barn i førskolealder, iSylling kirkestue.Enkel middag 17.00 – 17.30 for de somønsker.Supersangtorsdag med følgende program:Pølser, kl. 17.Knøttesang for barn ca. 1-4 år medforesatte, kl. 17.30-18.Frukt, kl. 18.Supersang for barn ca. 4-100 år. Tamed familien og syng og lek på tvers avgenerasjonene.Velkommen til Sylling kirkestue dissetorsdagene : 12. og 26. september, 10.og 24. oktober.KonsertSylling og Oddevall skolekorps ogsolister fra korpset inviterer tilkonsert i Sjåstad kirke,Søndag 27. oktober kl. 18.TRANBYKonsert.Søndag 8. september kl. 19.00 iLierskogen kulturkirke.Bokmarked.Tranby menighetshus fredag 13.september kl. 16.00 – 20.00 og lørdag14. september kl. 11.00 – 15.00.Misjonsaksjonen 2013.Tranby menighetshus fra kl. 17.00.Dør-til døraksjon til inntekt for KFUKsprosjekt i Bangladesh.Korkonsert.Tranby menighetshus kl. 19.30.Septembersang for slumbarn.Åpent husTranby menighetshus onsdag 2. oktoberkl. 11.00.Samling for 4-åringer.Tranby kirke lørdag 12. oktober kl.11.00.Kulturkveld.Lierskogen kulturkirke søndag 13.oktober kl. 19.00.FredagsvaflerHver fredag kl. 11.00 – 12.30 påTranby menighetshus. Salg av kaffe ogvafler.KNØTTESANG – SJÅSTAD OG SYLLINGVi er stolte av å ønske velkommen til knøttesang !Har du barn mellom 1 og 4 år og er bosatt i Sjåstadeller Sylling, er dere velkomne til Sylling kirkestue annenhvertorsdag ettermiddag (tilbudet alternerer medSupersprell som også er annenhver torsdag ).Dette er et foreldre/barn –tilbud hvor vi synger ogleker med lyd og bevegelse . Målet er å øke sanggledenhos store og små og skape et trivelig miljø !Vi starter opp etter skolens sommerferie!Vil du vite mer? Ta kontakt med Eli på tlf. 94179877eller send en mail til eli.nesse@lier.kommune.noLier Menighetsblad - nr. 5 2013 9


Sikring av gravminnerFester er ansvarlig for at gravminnet erforskriftsmessig sikret mot velting.Årlig ettersyn nødvendig p.g.a. telehiv ognedbør selv om gravminnet er boltet.Gravminner som står ustøtt blir lagt ned for å unngåeventuelle personskader.Har du spørsmål, ta kontakt med Lier kirkelige fellesråd tlf.32 22 02 72KirkesjefenBlomster til begravelseVi leverer alt av sorgbinderiog kondolansebuketter.Se vårt utvalg påwww.mestergronn.noeller ring vårt kundesenter pågrønt nummer 800 80 111for profesjonell veiledning.Givertjenestentil nytt orgel iSylling:1503.20.17360AdvokatLiv V. Urdahl MNAAlminnelig praksisi MeierigårdenLIERBYENTlf.: 32 84 88 10E-mail: liv@advokat-urdahl.noAmtmannssvingenTlf. 03000Alt i elektrisk anlegg, tyverivarslingog brannvarslingCaverion Norge ASKjellstad Næringssenter, 3400 LierTlf. 32 84 26 00Svein H. Sveinsson:Tlf: 32 84 74 70Truls Moen:Tlf:32 84 60 52Hegsbroveien 38, Lierbyen3400 Lierwww.lierbegravelse.no 24t: 32 84 00 32BUSKERUD BEGRAVELSESBYRÅ AS - KOLLEN10 Lier Menighetsblad - nr. 5 2013


Frogner misjonsforening 135 årsjubileumSøndag 20. oktober kl. 18.00 i FrognermenighetshusAv programinnslag kan vi nevne:Gladsangen kommer og synger. Jan H.Heitmann holder kveldens jubileumstale,så blir det tid for dikt og hilsener,«Historisk tilbakeblikk» m.m. Kaffe ogkaker serveres. Det tas opp en kollekt tilarbeidet som Det Norske Misjonsselskapdriver. Du er velkommen til å feiresammen med oss!Lierskogen kulturkirke 13. okt kl 19KRISTIN ASBJØRNSENReleaseturné høst 201313.september utgirKristin sitt nye album"I´ll meet you in themorning"(Emarcy/Universal).LopperFrogner menighetshusLierVi tar imot lopperførste mandag hver månedkl. 17.00 19.00.Møbler og lignende kontaktAsle Kristiansen92294263Ikke hvitevarer og TVMusikken viderefører påkraftfullt vis hennes genuinearbeid med afroamerikanskespirituals.Utgivelsen etterfølges av aktiv konsertvirksomhet i Europa, inklusivt en lengrerelease-turné i Norge i oktober.Kristins musikk er alltid en berørende reise. På stillferdig og besvergende visomfavnes sangene; rått, groovy og sildrende, med det helt spesielle nærværet ihennes eiendommelige sang.Det er duket for en unik konsertopplevelse med Kristin Asbjørnsen og hennesensemble.Entre 200 kr. Forhåndssalg Rådhuset, Statoil LierskogenJORDENS SALT – ELLER MELISDRYSS?Torsdag 17.okt. kl. 18 får kirken i Lier besøk av seniorrådgiveri Kirkerådet Hans Jürgen Schorre . Han vilholde foredrag på Frogner menighetshus, det bli anledningtil spørsmål og samtale , og det blir kaffe og litt åbite i. «Grønn gruppe» i Lier har tatt initiativet til møtet.Schorre er utdannet biolog og teolog og har siden 1996jobbet som rådgiver for miljø- og samfunnsspørsmål iKirkerådet/ Den norske kirke. Han har i alle disse årene vært en sentral bidragsytertil kirkens miljøarbeid og miljøengasjement (« Grønn kirke») Han deltok ogsåi oppbyggingen av Fairtrade-Norge hvor han har vært både daglig leder og styreleder.Han vil i sitt foredrag reflektere over kirkens spesielle bidrag for en bærekraftigsamfunnsutvikling.Er det et irriterende sidespor, eller helt i sentrum avkirkens kall? Kan kirken bidra til et nødvendig paradigmeskifte? Velkommen til etspennede møte !Kullet vårt feiret 40 år som presteri sommer. Og alle er vi nå besteforeldre.Her en godbit blant demange vi delte med hverandre:«Når barna kommer hjem til jul erdet glade jul. Når de reiser tilbakeer det fred på jorden».Jeg ble en sommer møtt med ettakk for sist. Og sist var da jeg for35 år siden besøkte Ølen Ten Sing.Et besøk jeg ikke hadde glemt –ikke minst fordidet var lagt inn etdøgn på tiurleik.Hun minte megpå dette da hunfortalte hva somhadde stått i årsberetningendetåret: «På vårenfikk vi besøk av kretssekretærSommerseth. I den anledning drovi av sted på tiurleik. Sommersethvar med på leiken».Og leike håper jeg jeg aldri sluttermed.Viborg-bispen Georg Geil harlenge hevdet: «Mennesker sommangler humor i grunnen bør tilkjennesen form for uførepensjon».Egil Svartdal og Jan Erik Larssenhadde en sterk samtale i TV-programmet«Veien hjem». Her er setningfra Svartdals besøk på Tranby:«Vi har ikke fallskjerm i stillingensom pastor i Filadelfia. Men detgjør jo ikke noe. Vi skal jo ikke denveien».Rolf H. SommersethPrestensbeste...!Neste nummerStoffrist: 1. oktoberI din postkasse: 14. oktober

More magazines by this user
Similar magazines