Se præsentation

dkvind.dk

Se præsentation

Vindtræf 2012Den gode proces:Erfaringer med kommuneplanlægningKåre AlbrechtsenFunktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen


Agenda• Vindmøllerejseholdet• Vindmølleplanlægning i kommunerne• Borgerdialog• Nye initiativer• Forslag fra arbejdsgruppeNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


VindmøllerejseholdetVindmøllerejseholdet blev etableret i2008, som en del af aftale med KLom arealreservation for 150 MWfrem til 2011. Fire årsværk.Et tilbud fra staten til kommunerne,om gratis bistand tilvindmølleplanlægning.Forlænget til 2015 i den nyeenergiaftale, hvor der frem til 2020skal findes pladser til 1800 MWvindmøller (1300 MW udskiftning og500 MW nye).Base fremover sammen medNaturstyrelsens myndighedsopgaveri København. Vil fortsat rejse ud tilkommunerne.WINDMØLLEWORKSHOP Naturstyrelsen - VindmøllerejseholdetVindmøllesrejseholdet2012 SIDE 3


VindmøllerejseholdetYder konkret service til kommunerne i forbindelse med vindmølleplanlægning:Placeringshensyn• Grundlag for at lokalisere potentielle vindmølleområder• Hjælp til afklaring af områdeafgrænsningerPlanlægningsproces• Vejlede i forbindelse med planlægningsprocessen• Deltagelse på politiske udvalgsmøder og borgermøderProblemknusning• Erfaringer og eksempler fra andre kommuner• Assistance i forbindelse med dialog med statslige myndigheder-------------------------------------------------------------------------Fremover• Styrket informationsindsats rettet mod borgereNaturstyrelsen - VindmøllerejseholdetVindmøllesrejseholdet


Bistand gennem hele processenKomm.Offentligheds-Nationaleforarb.fasermyndighederProcesVindmøllerejseholdetNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Vindmølleplanlægningi kommunerneNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Vindmølleplanlægning i DanmarkMyndighed• På havet – Klima- og Energiministeriet• På land < 150 meter – Kommuner• På land > 150 meter – MiljøministerietNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Kommuneplan 201350% af elforbruget i 2020 skal komme fra vind – på land og til havs”Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samletkapacitet på 1.800 MW”Gennemgå eksisterende arealer – hvilke kan genbruges evt. med størremøller?Udpege nye vindmølleområder.Naturstyrelsen vil følge planlægningen.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Overordnet planlægningProjekt planlægningNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Planlægningsproces (overordnet)Lokalisering af potentielle områderPolitisk prioriteringForoffentlighedsfase med idéfaseUdarbejdelse af planforslag inkl.miljøvurdering af udlagte områderOffentliggørelse af politisk vedtagetplanforslagEndelig kommuneplan eller temaplanNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Planlægningsproces (konkret projekt)Ansøgning om konkret projekt frainvestor/bygherreDetailplanlægning med VVMOffentlighedsfaseEndelig vedtagelse af lokalplan ogkommuneplantillægNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Mulige områderScreeningVindmølleplanlægning involvererforskellige regler og lovgivning.For at gøre det enklere, har vi opdelthensyn i forskellige farver:• Røde (sædvanligvis ikke mulige)• Orange (kræver sædvanligvis tilladelsefra national myndighed)• Gule (afhænger sædvanligvis afkommune)• Grønne (ingen direkte restriktioner,men fortsat landskabsvurdering)Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Lokalisering af potentielle områder (1)Screeningsmetode på tværs aflovmæssige begrænsninger:• Røde områder - sædvanligvisabsolutte begrænsningerNatura 2000-områder,eksisterende beboelse. Frededeområder mv.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Lokalisering af potentielle områder (2)• Orange områder - skal afklares medandre myndighederAfstandskrav til overordnedeveje og jernbaner, gasledninger,radiokæder mv.• Gule områder -konkretvurdering/skøn af kommune ellerNaturstyrelsenKystnærhedszonen, bygge- ogbeskyttelseslinjer,landskabsudpegninger mv.Der skal altid foretagesen landskabsvurdering.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


BorgerdialogNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Tidlig dialog• Det kan i mange tilfælde godt lade sig gøre at løfte dialogen over ”not inmy back yard” niveauet og nå til en fælles forståelse af behov og muligheder iplaceringen af vindmøller.• Det kan ske ved at inddrage naboer og andre lokale interessenter tidligt iplanlægningsprocessen, mens der er mulighed for at påvirke beslutningen.• En god og konstruktiv dialog kræver tid og plads til, at borgere,politikere, fagfolk, investorer og andre interessenter sammen kan overvejefordele og ulemper ved forskellige placeringer og drøfte deres bekymringer ogforestillinger.• Mennesker er forskellige og der er brug for opmærksomhed både etisk,æstetisk, emotionelt og rationelt.• Det er en fordel for dialogen, hvis debatten kan flyttes fra om der skal værevindmøller til hvor de bedst placeres og hvilke lokale fordele, der kan være.Bl.a. via sammenhæng til national planlægning.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


I Lemvig er der stor lokal opbakning til vindmøller og biogasanlæg.Ca. 800 borgere står på venteliste til at investere i lokale møller.Jørn Nørby, formand for Teknik og Miljøudvalget i LemvigKommune:”Når man skal placere vindmøller lokalt er det vigtigt at invitere borgerne indtil en dialog og spørge: Når nu møllerne skal være her - hvordan er detså, vi gør?Og så er det utroligt væsentligt at skabe en forbindelsefra vindmøllerne til folks egen baglomme.Så lever man langt, langt bedre med det, end nårdet er en investor fra en anden ende af landet.Det lokale engagement er det, der driver det.”Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


KommunikationDet kan være relevant at planlægge kommunikationen systematisk, f.eks. ved atudarbejde en kommunikationsplan, der beskriver, hvilke målgrupper, dersigtes mod at nå med hvilke budskaber hvornår og gennem hvilke medier.Det kan gøre debatten mere kvalificeret at klæde deltagerne på forud for dialogen.Et godt debatoplæg vil ofte være:•Kort• Skrevet i et sprog, der er til at forstå• Sætter det lokale projekt ind i en større sammenhæng(f.eks. Den nationale energiaftale)• Indeholder illustrativt billedmateriale f.eks. kortog visualiseringer• Fortæller, hvad borgerne har mulighed forat få indflydelse på, hvordan og hvornårNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Hvem skal inddrages og hvordanTraditionelle borgermøder er ofte præget af ”Tordenskjolds Soldater”, en lille,trofast skare af engagerede borgere, der møder op igen og igen - ofte for at kæmpefor deres egne mærkesager.For at komme i dialog med en bredere kreds, kan det være nyttigt at lave eninteressentkortlægning, der kan pege på, hvilke grupper af borgere oginteressenter, det er relevante at inddrage: Hvem er særlig berørt af beslutningen,hvem sidder inde med værdifuld viden, hvem kan bidrage med de gode ideer…Det er også relevant at huske de interne interessenter i kommunen.Politikere samt ledere og embedsfolki andre relevante forvaltninger. Det ervigtigt også at skabe et internt ejerskabtil vindmølleplanlægningen. Derligger et stort arbejde i at sikresig, at organisationen er klar tilat tage imod input fra borgereog interessenter og omsætte demtil beslutninger.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


BorgermøderForberedelseEt borgermøde er som en fest - meget af succesen ligger i forberedelsen: Hvordanbyder værterne velkommen? Hvem skal have mulighed for at tale sammen?Hvilken stemning vil vi gerne skabe? Centralt at forberede hovedbudskaber ogformidling af de fagligt/tekniske fakta, så de er til at forstå for borgerne. Evt. medekstern hjælp.MødeledelseMødelederen bør først og fremmest have ansvar for processen. Nogle vælger atbruge en ”kendis”, f.eks. en nyhedsjournalist som mødeleder. En professionelprocesleder/mødeleder kan evt. hjælpe med at tilrettelægge og styre borgermøder,så de foregår værdigt og ordentligt.Mødelederen kan fungere som en neutral part, der sikrer, at alle kommer til ordeunder mødet og at alle synspunkter bliver hørt og anerkendt. Det har storbetydning for at deltagerne får udbytte af mødet.Selve mødetDet er som regel vigtigt med god tid og mulighed for at lytte, evt. i mindre grupper.Det kan fremme dialogen, at politikere og fagfolk er til stede, ikke for at ”forsvare”en bestemt løsning eller politik, men for at få mulighed for at lytte til borgernesholdninger og bekymringer og bidrage med deres særlige vinkel på emnet.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


VE-lovenLov om fremme af vedvarende energi (adm.: Energinet.dk)• Køberet (20 % til naboer)• Værditab (dækning af værditab over 1 %)• Grøn ordning (88.000/MW til lokale projekter)• Garanti til vindmøllelaug(500.000 kr)Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Nye initiativer


Vejledningsnotat omhusstandsvindmøllerVejledningsnotat er revideret 3. september 2012Gennemgår planlovenslandzonebestemmelser, VVM-regler mv.10 spørgsmål med svarProcesskema – fra ansøgning til tilladelseNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Planlægning for husstandsmøllerVindmøllecirkulæret - Cirkulære 9295 af 22. maj 2009Hovedregel: Områder til vindmøller skal udpeges i kommuneplanen.Det gælder også områder til små møller, der ikke rejses i umiddelbartilknytning til eksisterende bydningsanlæg.Undtagen: Møller < 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterendebygningsanlægTilknytning: ca. 20 m fra eksisterende bygningsanlæg – samletvurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommes bebyggelseopfattes som en samlet enhed i landskabet bl.a. i forhold til terræn oglandskab.Kommuneplanen: kan indeholde områder til både små og storemøller.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


EksempelsamlingInspiration til lokal- ogkommuneplanlægningParadigme for en vellykketvindmølleplanlægning9 eksemplerEksempler på samarbejde ogborgerinddragelseEksempler på god landskabeligplaceringEksempler på overordnetplanlægningOffentliggøres og udsendesultimo 2012Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Her er eksemplerne fundet + et fiktivt eksempelNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Forslag fraarbejdsgruppe


Arbejdsgruppe om fremtidensvindmølleplanlægning på landDer foreslås ikke lovændringer.Behov for justeringer ogpræciseringer ivindmøllecirkulæret ogvejledningen.Forslag om nye redskaber: GIS,opkøbsordningBehov for styrket statsliginformation til borgerne.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Hvad foreslås der set nærmere på….- Vindmøller i naturområder?§ 3 analyse: ud fra forudgående vurdering af, hvilke af de beskyttedenaturtyper der er mest robuste for opsætning af vindmøller – enanalyse, der belyser potentiale for en ordning, hvor der kan skeopførsel af vindmøller i visse områder, mod at opstilleren erstatterdenne natur ved etablering af erstatningsnatur.• Mindretalsudtalelse fra DN• Undersøgelse ved DCE (Nationalt centerfor miljø og energi) igangsættes i år.Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Hvad foreslås der set nærmere på….Etablering af en opkøbsordning?• Give kommunerne nye muligheder for at opkøbe boliger, nyeområder kan komme i spil• Økonomiske konsekvenser.• Mindretalsudtalelser omkring økonomiNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Hvad foreslås der set nærmere på….Mulige nye GIS redskaber?- undersøgelse af antal boliger inden for en bestemt polygon, hvor 1 -2boliger kunne forudsættes nedlagt- stamdata register om realiserede vindmølleprojekter skal kunne hentesdirekte fra Naturstyrelsens hjemmeside- Kort der viser overblik over de områder, hvor kommuner, evt. isamarbejde med rejsehold, kan undersøge potentielle arealer tilopstilling af møller langs veje og jernbaner (hhv. 400m og 600m tilnæmeste bolig suppleret med 100m hhv. 150m til nærmeste vej ogjernbane)- Løbende dataopdatering (udover indberetning jf. digitale planregister)Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Hvad foreslås der set nærmere på….Revision af vindmøllecirkulære- 4 x møllehøjden: præcisere eventuelle boliger indenfor skal forudsættesnedlagt i planen (§2, stk3)- Om muligt forenkle krav til udpegning (§3, stk 2) (max antal, størrelse,afstand)Revision af vindmøllevejledning- Præcisere mulighed for frivilligt opkøb (overvejelser og proceskridt), men ogsåekspropriation (som mulighed er i dag)- Skyggekast: undersøge mulighed for ensartede basisforudsætninger forberegning- Mulighed for kombinerede vindmølle- / og vådområder- Veje og jernbaner opdateringNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Forslag om styrket statslig information…Hvordan kan den statslige information forbedres?• Portal-hjemmeside (koordinering af information)• Målrettede informationsmaterialer• Øget deltagelse i borgermøder (Energinet.dk og Vindmøllerejsehold)Naturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet


Portal-hjemmeside, evt. www.vindplan.dkNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet SIDE 36


MålrettedeinformationsmaterialerVidensblade målrettet borgereog kommunale politikereFaktaark målrettet planlæggereog sagsbehandlere ikommunerneNaturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet2012 SIDE 37


VandreudstillingUdstilling om aktuelle emnerKan anvendes på f.eks. borgermøderAlternativ ramme for dialogFormidling gennem bl.a.visualiseringer og modellerNaturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet2012 SIDE 38


Plan for borgerinvolveringØget behov for dialog hoskommuner og borgere.InteresseorgimodvidmøllerNaboerBorgereI kommunen• InspirationshæfteInteresseorgforvindmøllerVindmølleplanlægningI kommunenKommunalForvaltning• Møder medvindmøllerejseholdetInteresseorgNatur –ogfriluftslivProjektmagerePolitikere/byråd• Interessentanalyse• KommunikationsplanNaturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet2012 SIDE 39


Kontakt:NaturstyrelsenVindmøllerejseholdetvind@mim.dkwww.vind.mim.dkNaturstyrelsen - Vindmøllesrejseholdet

More magazines by this user
Similar magazines