Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

nsp.ntnu.no

Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Årsberetning for virksomheten 2007Senterets aktiviteter i 2007 har holdt seg på et tilsvarende høytnivå som i 2006. Det krever mye å holde et så høyt aktivitetsnivå,og senteret har i løpet av året merket at det også er ethøyt aktivitetsnivå ute i medlemsorganisasjonene. I en travelarbeidshverdag er det derfor ekstra godt å se at vi har klart å nåut til de ansatte i våre medlemsorganisasjoner. Forskningsvirksomhetener dominert av et stort forskningsprosjekt (PUS), somkrever mye innsats fra alle involverte. Videre har senteret i 2007jobbet aktivt med å trekke opp nye prosjekter og ideer. Senterethar også vært på studietur til England for å legge grunnlag forfremtidig samarbeid med andre internasjonale fagmiljø. Pånett verkssiden har vi hatt den største aktiviteten siden 2003, ogvi har gjennomført den beste konferansen så langt i senteretshistorie.2


Årets suksess: Prosjekt 2007 ”Prosjektledelse i endring”Den største suksessen for senteret i 2007 var gjennomføringen og resultatet av konferansen Prosjekt2007. I år som i fjor lå samarbeidet med Dataforeningen til grunn for suksessen. Konferansen hadde308 deltagere, noe som faktiske er høyere enndet vi har klart å oppnå på tidligere konferanseri vår regi. Tilbakemeldingene fra deltagernetyder også på at konferansens tema, foredragog lokaler falt i god smak (se bl.a. Figur 1). Itillegg til det høye deltagerantallet, trakk ogsåkonferansen flere sponsorer og utstillere ennnoen gang tidligere. Alt i alt førte dette til atkonferansen også ble en økonomisk suksess, oghar gitt et overskudd som vil bli brukt til forskningi regi av senteret.Helhetsinntrykk av dagenSenterets forskningsvirksomhetFølgende forskningsaktiviteter har i løpet av 2007 foregått i regi av eller i tilknytning til Norsk senterfor prosjektledelse:• Forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekteiers perspektiv” (PUS) pågår for fullt.Dette er det største forskningsprosjektet senteret har vært involvert i med et totalt budsjett på ca28 mill NOK. Prosjektet pågår til 2010 og er finansiert av Forskningsrådet, senteret og senteretspartnere og medlemmer. StatoilHydro står som prosjekteier.• Forskningsprosjektet ”Erfaringsoverføring og personellutvikling i prosjekter” (EPU) har pågått forfullt i 2007. Prosjektet er finansiert av senteret, Statsbygg og Jernbaneverket, og skal etter planenvære ferdig tidlig i 2008.• Senteret er i ferd med å oppdatere prosjektterminologien og gjøre den lettere tilgjengelig for praktiskbruk. Ansvaret for dette arbeidet er lagt til et eget utviklingsprosjekt.• Tre forskningsprosjekter med intern finansiering ble startet opp i løpet av 2007: ”Project Impacts”,”Ny ISO-standard innen prosjektledelse” og ”Globale prosjekter”.• ”Utvikling og evaluering av samspillmodellen” er et forskningsprosjekt med ekstern finansieringsom har pågått hele 2007 og vil videreføres ut over 2008.• To nye forprosjekter ble startet opp i 2007 med intern finansiering (”Prosjektkompetansens betydningfor beslutningsprosesser” og ”Nye metoder innen prosjektledelse”). Forprosjektene skal levereinn endelig prosjektforslag innen 4. september 2008.Prosent av deltagerne60,050,040,030,020,010,00Prosjekt 2004Prosjekt 2005Prosjekt 2006Prosjekt 200710,00,00,00,01= dårligst, 6= best20,01,41,10,034,36,912,43,8424,631,932,625,6Figur 1 Helhetsinntrykk fra deltagerne påkonferansene (2004-dd)547,845,848,355,1623,213,95,615,4Resultatene fra forskningsprosjektene har blittpresentert på temadager og konferanser både iNorge og ute i verden. I tillegg har resultateneblitt spredd til medlemsorganisasjoner og detøvrige nettverket til senteret. Se for øvrig senteretshjemmesider for mer informasjon om deenkelte prosjektene, www.nsp.ntnu.no.ÆresmedlemmerSenteret har i løpet av 2006 og 2007 opprettet en hedersbevisningsom tildeles enkeltpersoner som har ytt ekstraordinærinnsats for å etablere et sterkt, norsk fagmiljø innenprosjektledelse. Professor Asbjørn Rolstadås ved NTNU bleutnevnt til æresmedlem nr 1 i forbindelse med hans avgangsom senterleder i desember 2006. I forbindelse med Prosjekt2007 ble Stein Rognlien ved Statsbygg (pensjonert) ogprofessor Svein Arne Jessen ved BI (pensjonert) utnevnt tilhhv æresmedlem nr 2 og 3.3


NettverksvirksomhetSenteret har i løpet av 2007 gjennomført tre temadager, to PUS-forum, en større konferanse(Prosjekt 2007) og en rekke andre nettverksaktiviteter. Nettverksvirksomheten i senteret i 2007kan best beskrives i følgende konkrete resultater:• 173 deltagere på 3 temadager- Omstilling – fra prosjekt til varig endring 16.03.07- Ledelsesutfordringer innen prosjektledelse avlyst- Risk in Mega Projects 05.09.07- Læring i prosjektpraksis 06.12.07• 308 deltagere på Prosjekt 2007- Prosjektledelse i endring 25.10.07• 60 deltagere på to PUS-forum som ble gjennomført som en del av formidlingeni PUS-prosjektet.• For første gang passerte vi 11 000 unike treff på hjemmesidene, noe som er 1000 merenn i fjor (som da var det høyeste besøkstallet noen sinne). Se forøvrig Figur 2.• Meget aktive med bidrag til internasjonale konferanser og journaler.• Redaksjonell deltagelse i utgivelsen av to nummer av bladet Prosjektledelse i samarbeidmed Norsk forening for prosjektledelse og PMI.• Salg av et stort antall rapporter fra PS 2000 og NSP.Nettverksaktiviteten i 2007 var totalt sett det høyeste siden 2003, og den tredje høyeste noensinne (se Figur 3). Senteret hadde totalt sett 541 deltagere på våre nettverksakti viteter.Spesielt gledelig er det at Prosjekt 2007 ble den best besøkte konferansen noen sinne, med 308deltagere. Igjen er det viktig å fremheve det gode samarbeidet med Dataforeningen som ensuksessfaktor for konferansen. Temadagene hadde isolert sett færre deltagere enn tidligere, menavlysningen av en temadag bidro nok til dette.12000Akkumulert besøk600Antall deltagere på senterets nettverksaktviteter1000050012060Antall treff80006000400300802001802032911741802083084000200020010022030127128619526522217 30Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Snitt Akkumulert 2007 Inkl. Prosjekt 2007 Akkumulert 2006 Inkl. Prosjekt 2006Antall deltagere på andre arrangementAntall deltagere på den årlige prosjektkonferansenAntall deltagere på de årlige temadageneFigur 2 Oversikt over antall besøk på senteretshjemme sider i 2007 (akkumulert)Figur 3 Antall deltagere på senterets nettverksaktivit etersiden 20004


Internasjonal virksomhetNorsk senter for prosjektledelse har en ambisjon om å bli internasjonalt anerkjent som forskningsmiljø.Som et ledd i denne prosessen har bl.a. følgende aktiviteter blitt gjennomført i 2007:• Studietur hos engelske fagmiljø for å danne grunnlag for fremtidig samarbeid. Følgende miljø ble besøkt:University College London, University of Manchester, Cranfield og University of Southampton.• Resultatene fra flere av prosjektene ble presentert på utenlandske konferanser (IRNOP VIII, IPMAWorld Congress 2007, Nordnet 2007).• Artikler i internasjonale konferanser og journaler innen prosjektledelse.Se for øvrig våre hjemmesider for mer informasjon om denne aktiviteten.MedlemsvervingSenterets medlemsmasse har økt noe i det vi har fått to nye medlemmer i løpet av året, Siemensog Aibel. Per 31.12.2007 hadde senteret fem partnere, tre akademiske partnere, ni medlemmer ogti asso sierte medlemmer, totalt 27 organisasjoner. Medlemsverving er fortsatt en viktig oppgave, ogdette arbeidet vil fortsett ufortrødent i 2007.Sammensetning av Styret i 2007Sammensetningen av Senterets styre har i 2007 vært på 12 faste representanter fordelt på følgendepersoner:Morten Dean Dunham Telenor (styreleder)Svein Hartor AndersenForsvaretHalfdan Brustad Norsk Hydro (frem til sept.)Terje Engeset Norsk Hydro (fra sept.)Åse Karin Staupe Statoil (frem til sept.)Halfdan Brustad StatoilHydro (fra sept.)Hilde NordskogenStatsbyggStein R. BertnsenDovre International asHarald NikolaisenJernbaneverketSvein Arne JessenHandelshøyskolen BIKjell AustengNTNUBjørn Otto ElvenesNTNUAsbjørn RolstadåsNTNULillian FjerdingenSINTEF Teknologi og samfunnI tillegg har følgende personer fungert som observatører og faste vararepresentanter:John Arild Korsnes Forsvaret (vara)Peder A. Berg Finansdepart. (observatør for Concept)Det ble gjennomført fire styremøter og en medlemsforsamling i 2007.Sammensetning av Senterledelsen i 2007Senterledelsen har i 2007 hatt følgende sammensetning:Bjørn Andersen NTNU (Senterleder)Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI (Ass. senterleder)Agnar Johansen SINTEF (Forskningskoordinator)Linda C. Hald SINTEF (Nettverkskoordinator)Jan Alexander Langlo NTNU (Styresekretær)Senterledelsen har hatt månedlige møter gjennom hele året.5


Årsregnskap og aktivitetsregnskap for 2007Styret i Norsk Senter for Prosjektledelse har godkjent følgende Årsregnskap og Aktivitetsregnskapfor 2007.Årsregnskap 2007 for Norsk senter for prosjektledelsealle tall i hele kr Regnskap for 2007Postnr Postnavn Budsjett Prognose Sum Sum Netto2007 2007 inntekter utgifter regnskapKostnaderForskningsvirksomhet 1 620 1 046 1 129 1 129Nettverksvirksomhet 1 625 1 360 1 353 1 353Administrasjon 736 671 654 654Reserve 250 19 19 19I sum 4 231 3 096 3 153InntekterMedlemskontingent, eksisterende medl. - 3 045 - 3 045 3 045 ­ 3 045Medlemskontingent, nye medlemmer - 150 - 13 13 ­13Prosjektkonferansen - 100 - 250 286 - 286Andre inntekter - 50 - 60 58 -58Overført resultat fra forrige år ­ 903 - 903 903 ­ 903I sum - 4 248 - 4 271 - 4 305SumResultat Årsregnskap 2007 - 17 - 1 175 - 1 151Tabell 1 Årsregnskap 2007Tabell 2 på neste side viser et aktivitetsregnskap for virksomheten i 2007 som er utarbeidet av Senterledelsen.Oversikten er laget for å fange opp den egeninnsatsen og eksternt finansierte prosjekterog andre aktiviteter hvor Senteret er involvert, idet denne innsatsen ikke blir fanget opp av et rentårsregnskap.10 000Fordeling av midler på virksomhetsområder9 000MNOK8 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 0000305025202740700112911001353654 19Forsknings- Nettverks- Administrasjon Reservevirksomhet virksomhetInterne midler Egeninnsats penger Egeninnsats timer ForskningsrådetFigur 4a Fordeling av midler på virksomhetsområder.6


Aktivitetsregnskap for Norsk senter for prosjektledelseBudsjettår 2007 alle tall i hele krAktivitetsregnskapPostnavn regnskap Forsknings- Egeninnsats- Egeninnsats-2007 rådet penger timer SUMKostnaderForskningsvirksomhet 1 129 3 050 2 740 2 520 9 439Nettverksvirksomhet 1 353 1 100 700 3 153Administrasjon 654 654Reserve 19 19Sum kostnader 3 153 3 050 3 840 3 220 13 263InntekterMedlemskontingent, eksisterende medl. - 3 045 ­ 3 045Medlemskontingent, nye medlemmer - 13 ­ 13Prosjektkonferansen - 286 - 286Andre inntekter ­ 58 ­58Overført resultat fra forrige år ­ 903 ­ 903Egeninnsats penger - 3 840 - 3 840Egeninnsats timer - 3 220 - 3 220Norges Forskningsråd ­ 3 050 ­ 3 050Sum inntekter - 4 305 - 3 050 - 3 840 - 3 220 - 14 415SumBudsjettert resultat - 1 151 0 0 0 - 1 151Tabell 2 Aktivitetsregnskap for 2007Den totale aktiviteten i regi av Norsk senter for prosjektledelse tilsvarer rundt 13 millioner kroner for2007, omtrent det samme som fjorårets aktivitetsnivå.30252015105022 %Egeninnsatstimer28 %EgeninnsatspengerFinansieringskilder21 % 21 %Medlemskontigent,eksisterendemedlemmerNorgesforskningsråd2 %Prosjektkonferansen6 %Overføring fraforrige årFigurene ovenfor beskriverfordelingen av de ulike postenei aktivitetsregnskapet, samt enfordeling på de ulike inntektskilderSenteret har hatt i 2007.Figurene viser hvordan aktivitetsnivåethar vært på de ulike virksomhetsområdene,samt hvorsenteret henter midlene for ågjennomføre sin aktivitet.0 % Andre inntekter og Medlemskontigent nye medlemmerFigur 4b Fordeling av midler på finansierings kilder7


Design og trykk: Tapir UttrykkAnsvarlig utgiver:Norsk senter for prosjektledelsec/o Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNUS.P. Andersens vei 5, NO-7491 TrondheimTlf: 73 59 38 00E-post: nsp@ipk.ntnu.nowww.nsp.ntnu.noGodkjent av styret 13. mars 2008. Utgitt juni 2008.8

More magazines by this user
Similar magazines