Menighetsblad nr 3/06 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no
  • No tags were found...

Menighetsblad nr 3/06 - Den norske kirke i Drammen

Det taes forbehold om endringer. Se annonse i avisen.Gudstjenester iKonnerud kirke10.09 kl.11: Gudstjeneste meddåp v/Lie17.09 kl.11: Gudstjeneste meddåp v/Marthinsen. Presentasjonav konfirmanter.24.09 kl.11: Familiegudstjenestemed dåp v/Marthinsen.Barnegospel synger.01.10 kl.11: Høsttakkegudstjenestemed nattverd v/Marthinsen. Gaveinnsamlingtil sjømannskirken08.10 kl.11: Gudstjeneste v/Vaskinn og Fergestad. Presentasjonav konfirmanter.15.10 kl.11: Jubileumsgudstjenestemed nattverd v/prost Bayegan, Lie ogMarthinsen.22.10 kl.11: Familiegudstjenestemed dåp v/Marthinsen.Barnas misjonsdag29.10 kl.11: Bots- og bededagsgudstjenestev/Marthinsen.05.11 kl.11: Allehelgensgudstjenestemed nattverd v/Marthinsen12.11 kl.11: Gudstjeneste meddåp v/Marthinsen. ”Deforfulgtes søndag”.19.11 kl.19: Temagudstjenestev/Marthinsen26.11 kl.11: Familiegudstjenestemed dåp v/Lie. Minigospelsynger. Kirkebok til 4-åringer.03.12 kl.11: Gudstjeneste mednattverd v/Liekl.18: Lysmesse v/Walding og Fergestad.Barnegospel synger.10.12 kl.11: Gudstjeneste meddåp v/Lie.Gudstjenesteri Skoger kirke10.09 kl 11.00: Gudstjenestemed nattverdv/Marthinsen24.09 kl 11.00: Gudstjenestemed dåp v/vikarprestGudmund Birkeland ogkateket Vaskinn. Presentasjonav konfirmanter.Attention synger. Søndagsskole.08.10 kl 11.00: Gudstjenestemed dåp v/Lie. Pensjonisterinviteres spesielt.Søndagsskole.22.10 kl 19.00: Høsttakke-gudstjenestev/Lie og kateketene,4 H og Chorisma29.10 kl 19.00: Toner og tekster05.11 kl 19.00: Allehelgensgudstjenestev/Marthinsen og Lie.Chorisma synger12.11 kl 19.00: Toner og tekster.19.11 kl 11.00: Familiegudstjenestev/Marthinsen. Kirkeboktil 4 åringer. Søndagsskolendeltar.03.12 kl 19.00: Lysmesse v/Lie,Vaskinn og konfirmantene.Julegrantenning10.12 kl 11.00: Gudstjenestemed dåp v/MarthinsenOppussing avSkoger kapellKapellet ved siden av Skoger kirkehar vært regulert til gravkapell,men i de siste årene har det vakrerommet blitt brukt til lager. Nåønsker menighetsrådet at det skalbrukes til andre formål og har søktbiskopen om tillatelse til dette.Kapellet kan brukes til f.ekssøndagsskole,kafe, små konserterog annet. Derfor arrangertemenighetsrådet dugnad i kapellet6. juni. Vegger, gulv, vinduer ogbenker er blitt vasket og skurt.Mange års gammel spindelvev ogskitt er nå fjernet. Kapellet fremstårigjen i all sin prakt. Menighetsrådetgleder seg til å kunne ta deti bruk og vise det fram igjen.KONNERUD OG SKOGER MENIGHETERBesøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasje på nordenden.Postadresse: PB 9099, 3006 DRAMMEN – www.drammen.kirker.net – e-post: se «Ansatte i prestegjeldet»Fax: 32889165Menighetskontorets åpningstid er: Tirsdag, 11.00 - 13.00, Onsdag til fredag, 10.00 – 13.00For henvendelser ang. Dåp, Bryllup, Dødsfall, Attester m.m.ring telefon sentralbord: 32 21 12 00 mandag-fredag kl 0830–15.00 samt torsdag til 1700Ansatte i prestegjeldet Tlf. arbeid e-postSokneprest Konnerud Finn Kristian Marthinsen 32889151 marthinsen@drammen.kirker.netSokneprest Skoger Bjørn Vidar Lie 32889155 lie@drammen.kirker.netOrganist Victor Riakhine, 32889158 victor@drammen.kirker.netOrganist Edward A. Rogers 32889154 rogers@drammen.kirker.netDiakon Jan-Olav Walding 32889152 walding@drammen.kirker.netKateket Karin Vaskinn 32889153 vaskinn@drammen.kirker.netMenighetspedagog Nina Kordahl Fergestad 32889160 fergestad@drammen.kirker.netKirketjener Konnerud Ivar Vik 32889156 vik@drammen.kirker.netKirketjener Skoger Ingebrikt Klefstad 41473850 inge@danvikfhs.noMenighetens barnehage Svein Undrum 32883601 undrum@drammen.kirker.netKonnerud menighetsråd v/ leder Baste Mondal, Barlindveien 13, 3032 Drammen, tlf. 32883138Skoger menighetsråd v/ leder Øivind Kaspersen, Solsvingen 25, 3034 Drammen, tlf. 328182842


ANDAKTMidt i oktober skal vi feire jubileumfor arbeidskirken vår her påKonnerud. I prestegjeldet har vibåde den eldste og den yngstekirken i Drammen prosti. Skogergamle kirke, ærverdig og proppfullav historie om skjebner i århundrer,og 10-åringen på Konnerudsom er historisk nybegynner.Uansett hvordan kirkene oppgjennom historien er bygd, så erdet en fellesnevner for alle: de erbygd på en grunnmur. En ting ergrunnmuren under bygningen,noe annet fundamentet for kirkensinnhold. Stein og sand og sementog armeringsjern har vi lokalt,men menighetsfundamentet kommerlangveisfra. Det skriver segtilbake til samtalen mellom Jesusog Peter utenfor byen CæsareaFilippi, og den påfølgende påskedramatikk.Peter framsetter derfølgende bekjennelse om hvemJesus er: ”Du er Messias, den levendeGuds Sønn.” Og dennetrosbekjennelse er grunnlaget forat Jesus konkluderer samtalenmed å si: ”Du er Peter, og pådenne klippen vil jeg bygge minkirke, og dødsrikets porter skaloLsy (Olavskirken Syngespill)viser”Høstfesten”en forestilling over Ruts bokSkoger kirke lørd. 14. okt.kl. 17.00KollektPiano: Victor RiakhineSolo: Ingrid Nordby og JonJørgensen, amatørskuespillereKonnerud og Skoger MenighetsbladRedaksjonskomite:Wenche R. Mondal 32 88 31 38Bodil Carlson 32 88 11 19Jan Olav Walding 32 88 52 49Åse E. Hope 32 88 53 51Foto: Jan Olav Walding 32 88 52 49Distribusjon:Åse E. Hope 32 88 53 51Trond Hagen 32 88 54 93Adresse:Konnerud og Skoger Menighetsblad,Postboks 9099, Konnerud, 3006DrammenFellesgiro: 2310.21.80623Layout og trykk:Stokke Trykk, 3175 Ramnesikke få makt over den. Jeg vil gideg himmelrikets nøkler; det dubinder på jorden, skal være bundeti himmelen, og det du løserpå jorden, skal være løst i himmelen.”(Matt 16,13ff)”Guds menighet er jordensstørste under!Mens verdens skikkelse i hastforgår, er Kristus i all evighet densamme,og fast hans rike på sin klippe står.Mens verdensriker stiger og de synker,går kirken motfullkommenhetens vår.”Jesu Kristi kirke har et tydeligmandat som vi skal være tro imot.Evangeliet om tilgivelse for menneskersom bekjenner sin synd,lyder klart hos oss. Kirken på Konneruder en frigjøringsbevegelse;det vi løser i evangeliets kraft, erJulemesseDet blir julemesse i Konnerudkirke lørdag 25. nov. kl. 10-19og 26. nov. (etter gudstj.) Har duhusket gave til messen? Inntektenblir menighetens jubileumsgave tilkirken.Kontaktperson:Berit Novak tlf. 32 88 98 08.løst i himmelen! Snakk om perspektiv!Tilgivelse på jorden - medsamme virkning hos Gud!På nådens grunnlag dreiermenighetens hverdagsliv seg omalle sider ved livet. Vi har ei arbeidskirkemed rom for mye merenn det som skjer i dag. Vil duvære med å gi kirka vår meningsfyltehverdagsinnslag? Vi har brukfor alle som vil noe. Hva kan dutenke deg?Det går veier og stier på allesider av Konnerud kirke, og detgår veier inn til kirkens dører.Mange mennesker går på veieneog stiene rundt, men jeg skulleønske flere tok veien inn i kirken.”Jeg gleder meg over dem somsier til meg: ”Vi vil gå til Herrenshus.” (Salme 122 v.1)Du er velkommen!Finn Kristian MarthinsenVi feirer 10 års jubileet med …NYTT FLYGEL - YAMAHA C7 - Hurra!!Vi takkerSPAREBANKEN ØST og LYDIA og HARALD LYCHES FONDfor sjenerøs støtte.Store tildelinger fra ovennevnte bank og fond samt midler fra egetmenighetsråd, har gjort det mulig å gå til innkjøp av et nytt flygel -YAMAHA C7. Flygelkomiteen har arbeidet i flere år med dette prosjektet.Flygelet vil bli tatt i bruk offentlig for første gang ved høstensførste musikk arrangement 24. september der Galina Trintsoukovainnleder en musikkaften med ”Tarantella” av Franz Liszt.Bunadskniv i sølv er funnetetter en konfirmasjonsgudstjenestei mai i Konnerud kirke.Vi har også andre gjenglemte ting.Ta kontakt med menighetskontoret.Konnerud kirkeseldretreffMøtene holdes i kirkesalen kl. 11-13.30 følgende mandager:18. september – 16. oktober –20. november – 18. desemberSkoger eldretreffMøtene holdes på sanitetshusetfra kl. 11.30 følgende onsdager:20. september – 18. oktober –15. november – 20. desember3


STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSSURMAKER KARSTEN GILL EFTF.ETABL. 1912KONNERUDSENTERETTLF. 32 88 90 00Vi har- Pizza - Hamburger - Kebab- Salater - Baguetter - Løvstek- Egen lunsjmeny! Skjenkebevilling.Konnerudsenteret. Tlf. 32 88 56 30Stubberuv. 3, (100m nord for Kiwi), tlf 32 88 91 00Tollbugaten 37, 3044 DrammenTlf. 32 89 93 00Konfirmant - familie og bryllupsfotografen i sentrum:FotografmesterKnut Hoftun KnudsenNedre Storgt. 20 - 3015 Drammen(tidl. Gjerde skole) Ring 32 83 21 07FotterapisenteretBlichsgt. 1, 3044 DrammenHar du vonde føtter?Eller ønsker du bare litt velbehag?Autorisert RegnskapsførerselskapRegnskap - Skatt - FirmaetableringKonnerudsenteret , tlf. 32 88 90 12www.sjok.noFølgende behandlinger utføres:• Generell fotpleie• Fjerning av torner/ilker• Fjerning av hard fortykket hud/sprekker• Behandling av fotvorter• Behandling av neglproblemer• Massasje av legg/fot• Avlastningsterapi• Informasjon og veiledningFor timebestilling, ring: 32 89 32 07tlf. 32 26 24 00 - faks 32 26 24 014


Kvinnelunsjen er10 årPater Pollestad.Høsten 1996 deltokto damer fraKonnerud menigheti Filadelfia påkvinnelunsj.Enn om vi kunne fåtil noe slikt på Konnerud?Og anledningen kom. Oktober1996 skulle den nye kirka innviesog lørdagen i ”jubeluka” ble detkvinnelunsj. Tanken for oss var å finne et forum med”lav terskel” hvor vi kunne invitere med oss naboer,kolleger m fl. På første lunsj komdet ca. 200 damer. De første årenevar det lunsj to ganger i året, mende siste årene har det vært hverhøst. Vi har vært fra 80 til 200 damer.Mange flotte talere og sangkrefter,og ikke minst god mat. VeslemøySolberg og Sven Ohrvik harElsbeth Pilskog.Laila R. Dahl.vært med oss før, og nå har de gledetoss med si ja til å feire 10-årsjubileumsammen med oss.Lørdag 14. okt. blir det kvinnelunsji Konnerud kirke kl. 11-14.00• Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik deltar• Koldtbord • AppellInngang kr 150.00.Påmelding til kirkekontoret:32211212.Torild Eidsæter: 32885834.Dagrun Slørdal: 32883610.Påmelding senest 11. okt. Sett av denne formiddagentil ei hyggestund i den vakre kirka vår.Konnerud eldretreffpå sommerturForventningsfulle entret vi bussen Det var lettskyetfint kjørevær, behagelig buss med en stø og hyggeligsjåfør. Vi kjørte i nydelig natur og samtlige deltakerelot til å stortrives.Vi kom til Blaafarveverket hvor vi bleservert kaffe og fikk en veldig interessant orienteringom stedets historie og produksjon. De fleste nyttethøve til å kjøpe med seg souvenirer og godteri fraLandhandleriet.Vår utflukt medSkoger eldretreff22. mai gikk turen til Oscarsborg festning. Væretvar ruskete ved starten, men bedret seg utover dagen.Bussturen gikk over Hurumlandet, gjennomOslofjordtunnelen og til Drøbak. Derfra fraktet båtenoss over til Søndre Kaholmen. Ved ankomstenpå Oscarsborg fikk vi servert rundstykker og kaffe iden tidligere offisersmessa. Her fikk vi også en interessantog spirituell orientering om festningen oghistorien rundt krigens første dager i april 1940.Senere ble det vist film, og vi fikk omvisning bådeinne, og ute på vollene og i Kongelunden. Så tok vibåten tilbake til Drøbak hvor vi besøkte julenissehusetfør middagen på restaurant ”Molle.” Sjåførenvar en trivelig kar som ga oss en ekstra omvisning iDrøbak. Nå skinte sola, og det ble en fin svipptur førvi vendte nesa hjemover. Det ble en vellykket tursynes vi, og vi har fått mange positive tilbakemeldingerfra deltakerne.Hilsen Laila – Marit – Ellen og TuridK O N N E R U DK I R K EOnsdag 13. desember 2006 kl: 19.00”Fest i Guds hus”En «Adventsmesse» for hele familien der Adventsbudskapetformidles både instrumentalt og vokalt avbarn og voksne gjennom festlige og fengende tektsterog melodier. Blåseensembel ledet av Bjørn EgilJohne - PaukerKANTOR: Edward (Ted) Rogers (Orgel / klavér)SOKNEPREST: Finn Kristian Marthinsen (Liturg)(Se neste nummeret for påminnelse og omtale)Så gikk turen til den særegne Vatnås kirke påGreenskogen som skal være bygget i 1650 årene.Her ble vi vist rundt og fortalt historien om kirkenstilblivelse av Martha Vatnås. Det er jo her vår pensjonertesokneprest Bernt Ramslie vikarierer.Etterpå reiste vi forbi Lyngdal og ned til Lampelandgjestgiveri hvor vi ble servert deilig middag og kaffe.Det er så veldig trivelig for oss som er kommet oppi årene og som ikke lenger er så mobile, å kommeut på en slik tur. Alle lot da også til å hygge seg. Vivar tilbake på Konnerud ca. kl. 17.00.En hjertelig takk til Konnerud menighet v/ diakonWalding for en veldig hyggelig og godt tilrettelagt tur.På deltakernes vegne,Inger-Johanne Hodt5


BarnekoreneVi ser fram til at det skal spire oggro rundt MINIGOSPEL og BARNE-GOSPEL i tiden framover. Beggekor øver på torsdager:MINIGOSPEL torsdagkl: 17.00 – 17.45 (4 år - 1. klasse)BARNEGOSPEL torsdagkl: 17.30 – 19.00 (2.klasse oppover)Høsten 2006 har Konnerud Kirkes 10-årsjubileum som fortegn. Innøving og presentasjonav musikkspill, laging av kulisser,besøk med mer planlegges til høstenOG deltagelse i den store adventsmessen”Fest i Guds Hus” sammen med prosjektkoretfor voksne, trompeter, tromboner,pauker, orgel og piano. Se egen orienteringom ”Fest i Guds Hus” i bladet.Kontakt personer:MINIGOSPEL Edward (Ted) Rogersmob/SMS 990 18 497kontor: 32 88 91 54e-post: se nedenforBARNEGOSPEL Åse-Marit Hovdetlf: 32 88 57 32 e-post:tor-hov@online.noKor administrasjon/menighetensmusikkontakt: kantor: Edward(Ted) Rogers mob: 990 18 497e-post: rogers@drammen.kirker.netFor deg som har mistetnoen du er glad iVi starter opp igjen med grupper forungdom i alder 13-17 år som har opplevdsorg; 14/9-5/10-26/10-9/11 kl.18.30 på Frivillighetssentralen(32267050) Drammen, adresse Landfalløya78 ( rett overfor Landfalløy-bruapå Bragernes-siden). Nærmere info v/diakon Walding.Misjonsforening, er detnoe for deg?Vi er 5-12 damer som møtes heimehos hverandre (for de som ønsker det)en kveld i måneden. Misjonsstoff, gavetil Det norske misjonsselskap, mye sosialt.Er du interessert, så ta kontaktmed Dagrun F. Slørdal, tlf 3283610.Konnerudmisjonsforening(Det norske misjonsselskap) har møte iKonnerud kirkes kirkestue mandag 25.september – 30. oktober – 27. november.Møtene begynner kl. 11.00Expedisjon – «bo hjemme-leir»Det er snart høst og igjen er detklart for en ny bo-hjemme leir forbarn i Konnerud kirke. Vi skal havår tredje Expedisjon her i kirkenden 21. og 22. oktober, og detgleder vi oss til, sier menighetspedagogNina Kordahl Fergestadtil Menighetsbladet. Leiren arrangeresav Acta, Normisjons barneogungdomsarbeid i samarbeidmed kirken vår. Expedisjon er etflott opplegg for barn i alderen 6– 12 år. Barna bor hjemme hosseg selv om natten, men er på leirom dagen. Det vil være med lederebåde fra den kirken og fraActa på leiren. På søndagen er detPå 70-tallet ble Fårikål, retten somer en blanding av husmannskostog festmat, kåret til Norgesnasjonalrett i Nitimen. Men visstedu at retten har sin egen dag? Sistetorsdag i september er det nemligFårikålens festdag – i år er det 28.september.På Konnerud inviteres hele familientil Fårikålmiddag torsdag 28.september kl. 17.30 i Konne-TV-aksjonenLeger uten grenser har fått TVaksjonensøndag 22. oktober.Konnerud Fellesorganisasjon(KFO) tar ansvar for bøsseinnsamlingpå Konnerud og samarbeidermed Skoger.familiegudstjeneste, og barnasom er på leiren deltar på ulikmåte i gudstjenesten. Leiren varerfra lørdag morgen til søndagettermiddag kl. 16.00.Leiren som skal være i oktober bliri Konnerud kirke. Her er det fineog anvendelige lokaler som passergodt til Expedisjon, sier NinaKordahl Fergestad. Hun legger tilat barna i Skoger kan begynne åglede seg de også, for på nyåreter det Skoger sin tur til å arrangereExpedisjon. Mer informasjonom denne leiren kommer i et senerenummer av Menighetsbladet.Fårikåldag og fåredrag!rud kirke. Det blir salg av fårikålog evt. pølser til barna.Etter middagen flytter vi over tilKirkestuen, og de som ønsker detkan bli med inn dit for en koppkaffe og for å høre på spennendefåredrag. Husk påmelding tilundertegnede innen 25. septemberpå 32 88 91 63Karin VaskinnFra barnemunn:På Konneruddagen ble det noen voldsomme regnskyll. Folk søkte lyunder partyteltene til utstillerne. På kirkens stand sto det en liten pikepå 4 år som fortalte at hun visste hvorfor det regnet så mye. Ja vel –fortell. Jo, sa piken. Det er fordi Gud ikke liker regn og så lar han detkomme mest mulig på en gang så blir det før ferdig.På Konnerud kan bøssebærernemøte på Bernåsvillaen kl.15.30. og i Skoger på Sanitetshusetkl.15.30 Se forøvrig dagspressen.I fjor manglet vi bøssebærere.La ikke det skje i år. Møt framog støtt den gode sak.6


Konnerud menighet,en fyrtårmenighetDette er ambisjonen til det nye menighetsrådetog staben i Konnerud menighet.Søndagsskole iSkoger kirkeIllustrasjonsfoto.Vi har ilet langsomt da alle i menighetsrådet varnyvalgte og hadde ingen erfaring fra menighetsrådarbeidfra før.Mange i staben var/er også nyansatt så periodenhar vært utfordrende.Vi har derfor bygget videre på det som var i gangi det ”gamle” menighetsrådet, samt kommet mednye innspill til nye aktiviteter og arrangementer.I dette arbeidet har stab og menighetsråd samarbeidetfor å komme fram til dagens resultat.Lista har vi lagt høyt, derfor må både menighet,menighetsråd og stab dra sammen for å nåsatsnigsområdene for perioden.VÅRE SATSINGSOMRÅDER FOR 2006 – 2009ER:Synlighet og nærvær både fysisk og åndeligKirken må være et ”fyrtårn” på Konnerud.Kirken må være synlig tilstede i nærmiljøet, ogden må være representert i sentrale arrangementersom skjer i regi av bl.a. skolen og idrettslageti den grad det er naturlig. Kirken skal være nærværendei både sorg og glede.Innlevelse, utfoldelse og tilbedelseKirken og menigheten ønsker å være en vesentligdel av folks liv, og det vil skape eierfølelse til menigheten.Dette vil gi engasjement og ansvarsfølelse,som igjen kan føre til kreativ utfoldelse.Omtanke og omsorgDiakoni er en viktig del av menighetens arbeid,med bl.a. besøkstjeneste, katastrofeberedskap ogsorggrupper.Frivillige medarbeidere må ikke bli stående alenemed oppgaver, men få nødvendig oppfølging frastab/MR. Det må skapes klima og fellesskap forfrivillige, og de frivillige må synliggjøres i menigheten.Det er mange oppgaver vi står foran, og det er etønske at vi skal klare dem sammen.Dersom det er noen som har et ønske eller eninteresse med å yte eller bidra med arbeide tilKonnerud menighets beste så ta kontakt med personeri staben eller menighetsrådet.Vi har en tanke om at dersom mange yter litt såfår vi en bedre kirke. Ha en fin kirkehøst.Konnerud menighetsråd v/Baste MondalGjenglemtTil samtalegudstjenestene i mai fikk vi kaker fra fjoråretskonfirmantforeldre. De som ikke har hentetkakefatene ennå, må gjøre det snarest mulig.Hilsen kateketene.Denne høsten blir det søndagsskole i Skoger kirke!Tilbudet gjelder i første omgang barn i alderen 4 – 8år. Søndagsskolen blir i den vanlige gudstjenestetideni kirken de søndagene det er dåp. Etter dåpshandlingengår barna og søndagsskolelederne tilkapellet hvor det blir aktiviteter, sang, lek og enmatbit. Norsk Søndagsskoleforbund har utarbeidetmateriellet som skal brukes til et nytt og spennendeopplegg som heter ”Sprell levende – en smak avhimmel”. Det blir søndagsskole i Skoger kirkeden 24. september, 8. oktober og 10. desember.I tillegg deltar barna i familiegudstjenesten den19. november.Det er mange år siden vi sist hadde søndagsskole iSkoger, så vi er spent på responsen, sier de tosøndagsskolelederne Grete Bergersen og SolveigØvrebø Steen. Alle barn i den aktuelle aldersgruppenfår invitasjon i posten, og vi håper mange foreldrevil følge barna sine til kirken disse dagene.Medhjelpere til søndagsskolenepå Konnerud og iSkogerDen nystartede søndagsskolen i Skoger kirke ønskerflere frivillige medarbeidere blant ungdom ogvoksne. Det blir søndagsskole ca. 4 ganger i halvåret.Vi trenger folk med forskjellige interesser ogerfaring. Konnerud kirke ønsker å ha søndagsskolefor barn de fleste søndager i semesteret, men måha flere medarbeidere for å få det til. Lederne i beggesøndagsskolene skal være del av et team av ungeog voksne som samarbeider om oppgavene. Er duinteressert i å gjøre en frivillig innsats for barn i kirken,så ta kontakt med menighetspedagog i Skogerog Konnerud menigheter, Nina Kordahl Fergestadpå tlf. 32 88 91 60, eller stikk innom menighetskontoreti Konnerud kirke.7


KONNERUD KIRKEFRIDA SÆTHERPETTERSENBERTINE ALIDA LANGÅS BRAASTADANE CARINE FEDREHEIM LIEKORNELIUS JOHAN SLOTSVIGCHRISTIANSENSEBASTIAN KJÆRNLIINGRID KATTELAND KIHLESTEFFEN JENSENHENRIK TUFTEKRISTIN BRUN-PEDERSENRENÉ KNUDSEN RUDSHAGENMARIUS DALEKONRAD ÅRESTRUP ROESTADBERNHARD HELLELANDEMIL AMUNDSENELISABETH HAUGRUD BØHNFREDRIK FET ANDERSENSANDER LAASTAD KJELDSENMARNA HVIDSTEN HANSSENFABIAN DALSGAARDLOTTE ANDRINE GRANLUNDHANNA SPANGBERGMARTE MARTINSENTORBJØRN HØYDAHLELSA SOFIE LYSHEDEN-VOGTELISE HELLEBUST JAKOBSENMIRIAM EMILIE STAVNCHRISTIAN HERFJORD WANDÅSAURORA ORMÅSENJONATHAN ANDRÈ KITTELSENSKOGER KIRKEGUNNVOR SÆVRE TOLLEFSENJONAS FLENGSLI KARTBRÅTENKAJA HENNIE KRISTIANSENPHILIP HENNIE KRISTIANSENKENNETH SITU BERGKASPER ELIAS SOLVANG BASSE-RUDGUSTAV TIMH-NORDBYWILLIAM ROGSTAD LARSENMAGNUS BJØRNSGÅRD NARVESENMARCUS JUEL BJØRKEVIKHANNA KAROLINE JUEL BJØRKEVIKINGRID JOHANNESSENCYNTHIA TRAN HALVORSENTORSTEIN SÆTERSTØEN ERIKSENGAUTE OPSTAD GUSTAVSENELIAS NAGYPAL SVENDSENANNIKA EMMA MALMKVIST JENSENSUNNIVA MARIE MALMKVIST JENSENHELENE HUSUMAGNES THUNE RÅDBERGMARNA HVIDSTEN HANSSENMARTE MARTINSENUngdomskoret«Attention»starter øvelsene mandag 4.sept.kl. 19.00 i kirken. Alder fra 9ung.skoletrinn - 3. videregående.Slekters gangKONNERUD KIRKEGRY KVÅLE OGRUNAR DAHLBYHANNE-BEATE PETTERSENOG ANDERS OLSBUSTINE BEATE RØRVIK MONDAL OGÅNUND TORJUSON LJOSTADELENA METODIEVA OG THOMASGUNNARSRUDHALDIS ØIEN OG STEINAR NILSENKAJA ELISABETH HOVLAND OGARVID MORTEN LUNDHENRIETTE JEANNETTEDIEFFENTHALER OG HENRIK AUSTADLINN KRISTIN HAAVALDSEN OGANDREAS HEEN CARLSENGRY HAGEN OG BJØRN KILENMARIT LANGSETH OG BJØRNKJÆRNESSKOGER KIRKESØLVI IREN SAASTAD OGHARALD WESSEL-BERGKJERSTI GRAN OG PER BORGARJOHNSENNINA NORDKVIST OG GLENNTHOMAS WALAKERANNE KRISTINE LISETH OG MOR-TEN VESTHAUG MYHRVOLDWENCHE KNUTSEN UGLEM OGFRED BØEGRO KRISTIN MOUM OG ESPENREVETALCAMILLA STEEN OG THOMAS ROSEBORGEKRISTINE GRIMSRUD OG BRIANJENSENTOVE LARSEN OG RUNAR ENGELKORKONNERUD KIRKETHORALF OVE NILSENIVAR M. BERGMAGNHILD INGEBORG NILSENJOHN HILMER PAULSENRUT KOLLERUDARVID GUNNAR STOKHOLMTOM RUNAR ERIKSENSKOGER KIRKELINDA SYNNØVE IVERSENELIN KVALØANNE MARIE GUNDESØANDREA BRAUERPATRICIA BRANDSøndag 27. august var det oppstarti Konnerud kirke for høstsemesteret.Familiegudstjenestensamlet mange tilhørere, bådestore og små. Etter gudstjenestenvar det samling i menighetssalentil lapskausmiddag, kaffe og kaker.De ulike aktiviteter ble presentertav de ansvarlige. Noen ordom kirkens 10 årsjubileum bledet også tid til, før vi gikk begeistrethjem.Koldtbord fra kr 130,-Julekoldtbord fra kr 160,-Julemiddag fra kr 125,-Snitter 5 stk kr 89,-Spekebord kr 125,-NESTEMENIGHETSBLADkommer i desember 06Redaksjonen må ha stoffsenest 27. oktober 06Menighetsbladet, Pb. 9099 Konnerud.3006 Drammen, eller e-mail:konnerud@drammen.kirker.net

More magazines by this user
Similar magazines