Juni 2011 - nr.76 - 27. årgang - Norsk Fysioterapeutforbund

fysio.no
  • No tags were found...

Juni 2011 - nr.76 - 27. årgang - Norsk Fysioterapeutforbund

Fra leder i styretFaggruppasstyre har fått enliten endring isammensetningetter årsmøtet:En stor takk tilGro StensrudFjelldal som hargått ut av styretetter flott innsatsfor styret i 4 år.Gro har værtstyremedlem i 2år og en engasjert og samlende styreleder de2 siste årene. Hjertelig velkommen til nyttstyremedlem Grethe Oksholen som tarvervet som kursansvarlig. Grethe erspesialist i Geriatrisk fysioterapi. Hun harfor tiden en prosjektstilling med fokus påforebyggende arbeid for eldre (65+).Styremedlemmene Huy Tien Dang, KristinFiskaa, Astrid-Cesilie Engen, May BrittHauge og Annikken Østgårdsgjeltenfortsetter i sine styreverv. Jeg takker forvervet som leder av Faggruppa for Geriatriog er glad for å ha et meget faglig sterkt ogengasjert styret med meg.Faggruppas 27. årsmøte ble avholdt 8.mars med ny rekord av deltagere, 81 totalt.Antall deltagere fra Faggruppa for Geriatrivar 70. Årsmøtet ble gjennomført undersvært dyktig møteledelse ved Ingrid RaustølTellsgård. Protokollen fra årsmøtet legges utpå nettsiden.Det var veldig hyggelig at vår forbundslederEilin Ekeland tok seg tid til å komme påGeriatrigruppas årsmøte. Hun innledet møtetog snakket om at det er stort fokus påeldreomsorg for tiden. Derfor er det viktigmed godt samarbeid mellom de som jobberinnenfor Geriatrifeltet og NFF sentralt.NFF trenger virkelighetssbeskrivelser, bådesuksesshistorier og mer kompliserte.En av mine første oppgaver somfaggruppeleder, var å delta på NFF`Srepresentantskapsmøte, ledermøte ogmøte i Forum for fag- oginteressegrupper 10. og 11. mai. Noenviktige saker som ble tatt opp disse 2 dagenevar takstmodellsaken,organisasjonsgjennomgang i NFF og de nyehelselovene.Takstmodellsaken: Denne saken ble detbrukt mest tid på og den ble tatt opp i alle 3fora. Saken har fått bred omtale i”Fysioterapeuten” nr. 5.11. Styret igeriatrigruppa sendte saken til allemedlemmene. Tatt i betraktning at vi ikkehar så mange medlemmer som benytter segav takstplakaten og korte tidsfrister, var detflott å få tilbakemelding fra 7 medlemmer.Alle innspillene ble sendt videre til NFF avforrige styreleder Gro.Organisasjonsgjennomgang i NFF: Det erstilt spørsmål fra ulike hold i organisasjonenom NFF`s struktur er den mesthensiktmessige til å ivareta medlemmene. PåLandsmøtet 2010 ble følgende vedtak fattet:”Landsmøte 2010 vedtar at det foretas entotal gjennomgang av NFFs organisering ikommende landsmøteperiode. Arbeidetorganiseres som et prosjekt. Resultatene fraarbeidet framlegges fortløpende på NFFsrepresentantskapsmøter i perioden, ogforslag til framtidig organisering avforbundet framlegges på Landsmøtet 2013med henblikk på iverksetting påfølgende år.Sentralstyret utarbeider forslag til mandat,budsjett, målsetting og organisering. Dettelegges fram for representantskapsmøtet 20113


for godkjenning før oppstart.” Dialog medorganisasjonen underveis er tenkt lagt tileksisterende møter som ledermøter, årsmøteretc. Her er også muligheter for å påvirke oggi innspill. Se mer underwww.fysio.no/ORGANISASJON/Representantskapmøtet sakspapirer 2011, sak 5.De nye helselovene: For å nå målene isamhandlingsreformen er det laget 3 nyelover: Nasjonal helse- og omsorgsplan2011-2015. Lov om folkehelsearbeid,kalles ”Folkehelseloven”. Dette er noe heltnytt og handler om bl. a. kommuneplanlegging.Lov om kommunale helse- ogomsorgstjenester erstatterKommunehelsetjenesteloven. I den gamleloven var fysioterapi en skal-tjeneste. I lovom kommunale helse- og omsorgstjenesterhandler det om mer enn helsehjelp.Kommunene får et større ansvar for å leverehelsetjenester. Dette blir en utfordring forsmå kommuner.Kommunene skal drive med diagnostisering,behandling og rehabilitering, men det eringen krav til hvem som skal utføre dette.Helsepersonell kan brukes fleksibelt. Dettebekymrer NFF og resten av UNIO. Friheteni lovteksten innebærer for eksempel at deikke må ha fysioterapeuter til å leverebehandlingstjenester.Lokalt skal det også avtales kriterier for nårpasienter skal rehabiliteres på spesialistnivåog når/hvilken type rehabilitering som skalskje på kommunenivå. Derfor er det viktigat fysioterapeuter følger godt med ogprøver å gi innspill til beslutningstakerepå lokalt nivå. NFF er innstilt på å hjelpefolk i kommunene og ønsker å samle påeksempler på gode løsninger.Vår forbundsleder sier: ”Dette kan ogsåvære spennende og gi muligheter forfysioterapeuter. Den dagen NRK/pressevil ha tak i oss – still opp på kort varsel.Slipp alt annet dere holder på med.Kontakt NFF ved behov, de kan gi råd oghjelpe.” Eilin Ekeland deltok ikomitehøring på Stortinget om framleggenetil nye helselover og ny nasjonal helse- ogomsorgsplan. Sees ved å gå inn påwww.fysio.no/AKTUELT/Nyheter . Bla nedtil 11.05.11: ”NFF på Stortinget ……”Nøl ikke med å komme med innspill tilGeriatrigruppa angående de nye Helseloveneeller annet. NFF er interessert igeriatrigruppas synspunkter på mangeområder. For å gi gode og gjennomtenkteinnspill til NFF, trenger vi i styretsynspunkter og kunnskap fra mangemedlemmer. Jeg lover å bringe innspillvidere til NFF sentralt så ofte det lar seggjøre. Noen ganger vil tidsfrister være enhindring. Innspill kan sendes tilgeriatri.gruppa@gmail.com eller bruktelefon eller annen kontaktinformasjon omstyret i ”Geriatrix” eller på nettsiden.Rundt 80 % av alle skader og ulykker blanteldre skyldes fall, og de fleste skjer i ogrundt hjemmet. Sjansen for skade og ulykkeøker jo eldre man blir. Man antar at 30 % avalle over 65 år og 50 % av alle over 80 årfaller hvert år. Fallulykker er hovedårsakentil hoftebrudd. Et gjennomsnittlighoftebrudd koster stat og kommune ca. kr.340.000 å behandle og rehabilitere det førsteåret. (Informasjonen er hentet fraSkadeforebyggende forums hefte: ”Tryggeeldre”).Her er det penger å spare. Dette nummeretav ”Geriatrix” handler omfallforebygging!RIKTIG GOD SOMMER!Kari Karlsrud4


oppdatert ”Trim for eldre”, kan NRK bidra positiv til å fremme folkehelsa til eldremenneske, og dermed ta eit stort samfunnsansvar.Me avrundar med å invitere oss sjølve til eit møte med NRK, for å presentere våre idearog er positive til å bidra både i planlegging og gjennomføringa av programmet. HåparNRK imøteser eit positivt svar på brevet.For å lese meir, sjå: http://www.ssb.no/folkfram/ oghttp://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/faktahefter/fysisk_aktivitet_blant_voksne_og_eldre__635834Med helsingHøgskolen i Oslo v/ professor Astrid Bergland (Astrid.Bergland@hf.hio.no)Norges Idrettshøgskole v/ Dr. gradsstipendiat Anne Mette Rustaden(anne.mette.rustaden@nih.no)Pensjonistforbundet v/ Anne Hanshus (anne.hanshus@pensjonistforbundet.no)NFF si faggruppe i geriatri ved spesialfysioterapeut May Britt Hauge(maybritthauge@hotmail.com)7


TemaFallforebyggingSterk og stødig– Fallførebygging og styrketrening for heimebuande eldreAv Birgit Ulshagen/Steinar AaStatistikk og fagartiklar viser at kvar annanperson over 75 år har hatt fall som medførerstørre eller mindre skader. Konsekvensenvert redsle for nye fall og dermed inaktivitet.I dette ligg det eit stort potensiale forførebyggjande arbeid.På eige initiativ tok ergo- ogfysioterapiavdelinga ved Ål bu ogbehandlingssenter ved avdelingsleiar BirgitUlshagen tak i desse utfordringane vinteren2008-2009.Helse- og sosialutvalet godkjende prosjektetog ressursar vart omfordelt innaforbudsjettrammene. Dei kommunalt tilsettefysioterapeutane og ergoterapeuten står fortrening, rettleiing og instruksjon innafor sinestillingar. Avdelinga har i tillegg 40 % stillingsom miljøarbeidar/tilretteleggjar medpraktisk ansvar for gruppene.40 eldre har gjennomført 10 vekerstreningsprogram. Testar ved oppstart ogavslutning gir viktig dokumentasjon for åkunne måle resultat. Erfaringane er sværtgode. Ingen har blitt verre, mange harvedlikehalde funksjonar og mange har ogsåfått tilbake krefter og styrka fysiskefunksjonar. I løpet av 2010 vil terapeutane iprosjektet gjennomgå testane systematiskfor å synleggjera det samla resultatet.I samarbeidmed kommunalsjefen ogUndervisningssjukeheimen vart det forma eitprosjekt. Målgruppa for prosjektet erheimebuande over 75 år som har sviktandegangfunksjon, falltendens eller balansesvikt.Målet er å oppretthalde fysisk funksjon ogsjølvstende, førebyggja inaktivitet og fysiskfunksjonssvikt og minske faren for fall ogbrotskader.PROSJEKT I ÅL KOMMUNE40 eldre deltok i et 10 ukerstreningsprogram med dekommunalt ansatte fysio- ogergoterapeutene. Prosjektet blegjennomført uten tilføring av nyemidler.Frå prosjekt til fast tilbodAvdeling for ergo- og fysioterapi har gjortgode erfaringar med at alle terapeutanedeltek i desse treningsgruppene. Smått om8


senn vert det òg større medvit om dette hos anna helsepersonell, både i heimetenesta og hoslegane.Gruppene er i ferd med å bli eit fast tilbod frå avdeling for ergo- ogfysioterapi ved Undervisningssjukeheimen i Buskerud utan attiltaket er tilført friske midlar.Les meir om metode og resultat frå prosjektet i prosjektrapporten.Kontaktinformasjon og rapporten finner du påUndervisninssjukeheimen i Buskerud sin heimeside, se under.Kilde og foto:Stein på Stein; Fagnytt frå Undervisningssjukeheimen iBuskerud. ÅL BU- OG BEHANDLINGSSENTER. Gjengitt medtillatelse. Undervisningssjukeheimen heter nå Utviklingssenter forsykehjem. Du finner info underwww.aal.kommune.no ->UTVIKLINGSSENTERKontaktperson/prosjektrapport: Steinar AaProsjektmedarbeidar USH steinar.aa@aal.kommune.noHelse og sosialadministrasjonen, Ål kommuneTlf. 3208 500/ 91706251Like viktig somdokumentert fysiskfunksjonsstyrke, er detsom mange avdeltakarane munnleg giruttrykk for:- Eg har i alle fall ikkjeblitt verre- Smertene i skuldreneer borte- Eg har beint fåttmusklar på minegamle dagar- No tørr eg gåbeinvegen bort tilnaboen att- Svimlinga er heiltborte. I går hengdeeg opp gardiner sjølvigjen- Eg har lært å ta påmeg broddar ogbruka gåstav- No går eg trappa tilloftet utan å kvi meg.Fekk snikkar til åsetja på gelender påbegge sider, då veitdu!(sitat frå prosjektrapporten)Oppsøkjande team forførebyggjande arbeidDet er frå hausten 2010etablert oppsøkjande teamsom skal ha som formål ådrive utredning, rettleiingog førebyggjande arbeid tilheimebuande eldre. Bådeergoterapeuten og ein avfysioterapeutane harstillingsdelar i dette teamet.9


MethodsStudy designThis was a randomized, controlled, singleblindparallel-group trial involving hipfracture patients, starting at 12 weeks aftera fracture. Patients were approached duringtheir acute stay in hospital and werefollowed without any extra intervention forthe first 12 weeks, after which they wererandomized in a 2:1 manner to either anintervention or a control group for the next12 weeks. The study reported here is thefirst part of a long-term study. The 2:1allocation was used because the members ofthe intervention group were to berandomized to further intervention orcontrol groups for an additional 12 weeks,and this allocation will allow further studieson the intervention group. The follow-upstudy will be published later.Study populationPatients of both sexes, aged 65 years orolder who were admitted to UllevålUniversity Hospital or DiakonhjemmetHospital in Oslo, Norway, with a femoralneck fracture or a trochanteric fracturebetween June 2007 and December 2008were eligible for the study. Patients wererecruited during the hospital stay (figure 1)and 467 were registered in the acute phase(figure 1). Patients were not included if theyhad been permanently institutionalizedbefore the hip fracture, had metastaticcancer as presumed reason for the fracture,if their expected remaining lifetime was lessthan six months, or if the hip fracture waspart of a multitrauma, which left 181eligible for inclusion. Those who had beenregistered in the acute phase but died,moved or were institutionalized during thefirst 3 months or did not return for the 3-month follow-up, were not eligible forrandomization.To be eligible for randomization, patientshad to meet the following criteria 12 weeksafter the operation: (1) age 65 years orolder; (2) living at home; (3) able toundergo physical therapy for the hipfracture; and (4) scoring 23 or more (out of30) on the Mini-Mental State Examination(MMSE) [9].After inclusion and baseline measurements,patients were assigned randomly by acomputer-generated list to the interventionor the control group. Research assistantsnot involved in the study performed therandomization using lots in sealed opaqueenvelopes. Patients were randomized inblocks of eight.MeasurementsDemographic data such as age, sex, livingconditions, pre-fracture self-rated health,falls before the index injury, pre-fractureuse of walking aids indoors and outdoors,and score on the MMSE were collected bythe investigator during the acute stay. Selfreportedpre-fracture functioning inpersonal activities of daily living (pADL)was assessed by the Barthel Index, whichincludes 10 activities that focus on thepatient’s dependency on help. The scoresrange from 0 (completely dependent) to 20(independent) [10].The primary outcome was the Berg BalanceScale (BBS) score registered after the 12-week training period (24 weeks after thefracture). Secondary outcomes were theresults of seven different outcomes.Strength was measured by the sit-to-standtest and maximum step high test. , Mobilitywas measured by the Timed Up-and-Go test,maximum gait speed, and 6-minute walktest. In addition, Nottingham ExtendedActivities of Daily Living scale (NEADL),measuring IADL, and the SF-12questionnaire, measuring self-rated health,were used. All assessments were made by11


an examiner who was blinded to the groupallocation and who was not involved in anypart of the treatment or rehabilitation.Berg Balance Scale: The BBS measuresfunctional balance, which has threedimensions: maintenance of a position,postural adjustment to voluntarymovements, and reaction to externaldisturbance; it is scored from 0 to 56 [11].Sit-to-stand test: The patient sat on a 46-cm high hardback chair without armrests,with the arms folded, and was instructed torise to a straight standing position as fast aspossible without using the arms. Theinvestigator measured the time to rise 10times [12].The Timed Up-and-Go test: The patientwas timed as he or she rose from anarmchair, walked 3 m, turned, walked back,and sat down again. The test was applied asdescribed by Podsiadlo and Richardson[13].Maximal gait speed test: Subjects walked10 m from a stationary position, and thetime in seconds was registered. Thecommand was, “Walk as fast as you canwithout feeling unsafe and without running”[14].Maximum step height test: As a test ofclimbing stairs, the ability to mount boxes ofincreasing heights (10, 20, 30, 40, 50, 60,and 70 cm) without support was measured[15]. The height of the highest box mountedwas recorded.Six-minute walk test: The patientswalked for 6 minutes indoors, along a flat,straight enclosed corridor [16].The Nottingham Extended Activities ofDaily Living score (NEADL): This comprises22 activities and the sum score ranges from0 to 66. A higher score indicates betterfunctioning in iADL [17]. The scorings werebased on self-report.The Short Form-12 test: This was basedupon self-report and was used as ameasurement of the participant’s self-ratedhealth.We used the summary measures PCS-12(physical domain of SF-12, scores rangingfrom 0 to 100) and MCS-12 (mental domainof SF-12, scores ranging from 0 to 100) [18].InterventionExercises during the 3-month phase (3–6months after the fracture) were conductedby a physiotherapist using a combination ofgroup and individual sessions. Onerepetitionmaximum (1-RM) voluntarystrength was measured for two differentexercises (knee flexion and knee extension).Before testing, all patients exercised on astationary bicycle or a treadmill as a warmupfor 10–15 minutes. The treadmill speedor bicycle resistance was set at the highestcomfortable setting that was acceptable forthe participant. Exercise sessions lasted 45to 60 minutes, depending on theparticipant’s ability and tolerance.Initially, the participant performed threesets of 15 repetitions of each exercise at70% of his or her 1-RM. The 1-RMmeasurements were repeated every thirdweek and used to increase the exerciseprescription progressively. After the first 3weeks, the resistance was increased to 80%of the 1-RM, and every third week thenumber of repetitions was reduced from 12to 10, while maintaining at least eightrepetitions. The resistance was modified bythe physiotherapist every third week andmore often if the participant was able toperform at that load, which was based onthe 1-RM measurements. Patients12


completed four exercises: standing kneeflexion, lunge (pass forward), sitting kneeextension and leg extension.Each participant was required to attendexercise sessions twice per week and tocomplete a home training program once aweek. Patients who missed an exercisesession because of illness or brief vacationwere allowed to return to training if theabsence was 2 weeks or less. The homeexercise protocol included two exercises inthe standing position: standing knee flexionand lunge (pass forward), a warm-upsession were not required. The patientsborrowed weight belts, which could beloaded from 0.5 to 12 kg. If they were ableto, the patients were advised to walk about30 minutes every day.Control groupSubjects in the control group were asked tomaintain their current lifestyle. Norestrictions were placed on their exerciseactivities.EthicsThe Eastern Norway Regional EthicsCommittee for Medical Research approvedthe study. Oral and written informationabout the studies was given. Informedconsent was given by all patients, at time offracture, through methods approved by theData Protection Officer. At start ofintervention the patients were reassuredthat they were free to withdraw from thestudy if they wanted. A physiotherapistalways monitored the exercise sessions andattended the safety. No patients fell duringthe sessions.Statistical analysisThe sample size was estimated for a longtermfollow-up study based on theintervention group from the present study,which gave the 2:1 ratio for distribution. Weestimated that a total sample of 90 subjects(45 in each group) would provide an 80%probability of detecting differences betweengroup means for the BBS, assuming a meandifference of 2.5 (SD 4.2) We assumed analpha of 0.05, taking account of a possibledrop-out rate of 15–20%. Analysis was onan intention-to-treat basis. Missing data forsubjects who did not complete theprogramme were replaced by baseline testvalues (last observation carried forward).Between-group comparisons ofmeasurements at a single time point wereperformed using unpaired t tests(continuous variables) or 2 tests(categorical variables), unless specifiedotherwise. Paired t tests were used toanalyse within-group differences.ResultsOne hundred and fifty patients with hipfracture (27 men and 123 women) wererandomized at 3 months after their fracture.Socio-demographic variables and pADLscore at baselinepatients are presented inTable 1, and did not differ between thegroups. Twelve patients (8%, seven controlsand five from the intervention group)withdrew from the study but still providedsome follow-up data. Those who withdrewdid not differ from those who completedwith respect to age, sex, fracture type,method of surgical repair, or baseline scores(data not shown).Table 2 shows the differences between theintervention and the control groups at the 3-month evaluation (6 months after the13


injury) and the within-group differences. Atbaseline, there were no significant betweengroupdifferences. At follow-up, the score onthe BBS (primary end-point, meandifference 4.7 points) improved significantlyin the intervention group but not in thecontrols. The secondary end-points:strength, mobility, and instrumental ADL(mean 48.1) also improved significantly inthe intervention group. The improvementsin instrumental ADL were related tomobility items, especially outdoor mobility.However, the secondary outcomesmaximal walking speed and the SF-12 subdomains self-rated health did not improvesignificantly in either group (Table 2) anddid not differ between the groups atbaseline or at follow up (Table 2).DiscussionWe found pronounced effects of progressivestrength training on balance (primaryoutcome) and on secondary outcomes ofstrength, gait distance, and functionalperformance in hip fracture patients. Theimprovements were highly significant.Half of the exercises in our program wereperformed in the standing position, andprevious reports have indicated that therelationship between strength andfunctional balance in frail older persons ismost pronounced if training is performedwhen standing [19].Only a few controlled studies of exercisetraining after hip fracture have beenreported. Significant improvements instrength were achieved in an uncontrolledstudy using methods that were difficult tostandardize [20] or in a study thatcompared weight-bearing with non-weightbearingexercises [21]. To our knowledge,ours is the first study to show that strengthtraining at a relatively high intensity withonly a few exercises is feasible and effectivein this patient group.The performances improved significantly inall the motor tasks related to the risk offunctional disability and dependence, suchas balance [22], chair rise [23], timed upand-go[24] and step height [15]. A score onBergs Balance Scale below 45 (out of 56) isconsidered to be an indicator of fall risk[11]. In our study, the intervention groupchanged their mean score from below toabove the cut off during the intervention,indicating that the improvement wasclinically relevant. Performance on the 6-minute walk test (6MWT) also improvedsignificantly in the intervention group,indicating better walking ability and greaterconfidence while walking [25]. As 6MWTmeasure sub-maximal aerobic capacity andfunctional limitations among mobilitylimitedelders [25], the progress in 6MWTmay also indicate an improvement inendurance and functional performance. Thisis also supported by the IADL measuresfound in our study. Older persons adapttheir walking patterns in order to enhancestability at the cost of less-effective forwardpropulsion [23], which may explain why wedid not find improvement in maximalwalking speed. The improved balance andstrength were also reflected in a significantimprovement in instrumental ADL, which isimportance for the patient’s futureindependence.We found no effect on self-rated health inthe physical or mental subdomains of SF-12,which contrasts with the results of Binder etal. [26]. The achieved gain in musclestrength may improve walking distance,stair climbing and balance, but may beinsufficient to cause significant favourableeffects on subjectiveself-rated health status14


in this patient group [27]. The results accordwith those of Ruhland and Shields [28],indicating that an individual’s perception ofhealth-related quality of life may be stronglyassociated with impaired maximal walkingspeed [28]. Subjective health outcomes inthis patient group may be difficult to changewith exercise alone [8] because they arelikely to be affected by psychosocial andenvironmental factors as well as by physicalability.Our clinical trial was designed andimplemented according to a strictexperimental protocol. The sample size wasadequate, with a very low drop-out rate andgood compliance with the exercise program.Another strength of our study is the use ofstandardized, validated instruments for allassessments and the involvement of ablinded examiner.Our study has some limitations. Theintervention group may have had greatersocial contact than the controls, and it ispossible that improvements could haveresulted from a “placebo effect” andadditional contact rather than from theexercises. Exercise intervention studiesappeal to healthier and more motivatedindividuals [29]. Exercises, other kinds ofinterventions or levels of physical activityfor the control group, were not registered.Another limitation is the inclusion criteria,which restrict our findings to older peopleliving on their own without moderate andsevere cognitive symptoms. The frailest hipfracture patients were not included.Conclusions about the training results maynot be extended beyond older hip fracturepopulations living at home.ConclusionHome dwelling hip fracture patients canbenefit by extending their rehabilitation in asupervised exercise setting and byperforming strength-training exercising athigh intensities to optimize gains in physicalfunction, strength and balance. Theresistance exercise training programseemed to induce adaptations in functionalperformance. Hip fracture patientsrepresent a large population, and thesefindings are relevant for clinical practicesthat treat such patients.Key points• Progressive strength trainingis safe and effective for homedwelling older patients withhip fracture.• Strength, balance andphysical function areimproved by physicaltraining• Resistance exercise trainingseems to improve functionalperformance adaptation inhip fracture patients.AcknowledgementsThe authors wish to thank the patients inthis study, staff working at the participatinghospitals and the examiner physiotherapistAda Bjerke, Sunnaas Hospital, DepartmentAskim, Norway.Declaration of sources of fundingWe are grateful to the Eastern RegionalHealth Authority, which funded thestudy. They played no role in thedesign, execution, analysis andinterpretation of data, or writing ofthe study.15


References1. Handoll HGG, Sherrington C. Mobilisation strategies after hip fracture surgery in adults. Cochrane Database ofSystematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD001704. DOI: 10.1002/14651858.CD001704.pub3.2. Chudyk A, Jutai J, Petrella R, Speechley M. Systematic review of hip fracture rehabilitation practices in theelderly. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 246–62.3. Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK. The components of excess mortality after hipfracture. Bone 2003; 32: 468–73.4. Braithwaite RS, Col NF, Wong JB. Estimating hip fracture morbidity, mortality and costs. J Am Geriatr Soc 2003;51: 364–70.5. Osnes EK, Lofthus CM, Meyer HE, et al. Consequences of hip fracture on activities of daily life and residentialneeds. Osteoporos Int 2004; 15: 567–74.6. Rolland Y, Van Kan Ga, Benetos A, Blain H, Bonnefoy M, Chassagne P, Jeandel C, Laroche M,Nourhashemi F, Orcel P, Piette F, Ribot C, Ritz P, Roux C, Taillandier J, Tremollieres F, WeryhaG, Vellas B. Frailty, osteoporosis and hip fracture: causes, consequences and therapeuticperspectives. J Nutr Health & Aging 2008; 12: 319-330.7. Suetta C, Magnusson SP, Beyer N, Kjaer M. Effect of strength training on muscle function in elderly hospitalizedpatients. Scand J Med Sci Sports 2007; 17: 464–72.8. Crotty M, Unroe K, Cameron ID, Miller M, Ramirez G, Couzner L. Rehabilitation interventions for improvingphysical and psychosocial functioning after hip fracture in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan20;(1):CD007624.9. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state ofpatients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189–98.10. Wade DT, Collin C. The Barthel ADL Index: a standard measure of physical disability? Disabil Rehabil 1988; 10:64–7.11. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI. The Balance Scale: reliability assessment with elderly residents andpatients with an acute stroke. Scand J Rehabil Med 1995; 27: 27–36.12. Bohannon RW. Sit-to-stand test for measuring performance of lower extremity muscles. Percept Mot Skills1995; 80: 163–6.13. Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. JAm Geriatr Soc 1991; 39: 142–8.14. Bohannon RW. Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20–79 years: reference values anddeterminants. Age Ageing 1997; 26: 15–19.15. Bergland A, Sylliaas H, Jarnlo GB, Wyller TB. Health, balance, and walking as correlates of climbing steps. JAging Phys Act 2008; 16: 42–52.16. ATS Statement: guidelines for the six-minute walk test. ATS Committee on Proficiency Standards for ClinicalPulmonary Function Laboratories. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111–17.17. Lincoln NB, Gladman, JRF. The Extended Activities of Daily Living Scale: a further validation. Disabil Rehabil1992; 14: 41–3.18. Ware JE Jr. 1993 SF-36 Health Survey update. The use of psychological testing for treatment planning andoutcomes. Spine 2000; 25: 3130–9.19. Portegijs E, Sipilä S, Rantanen T, Lamb S. Leg extension power deficit and mobility limitation in womenrecovering from hip fracture. Am J Phys Med Rehabil 2008; 87: 363–70.20. Tinetti ME, Baker DI, Gottschalk M et al. Systematic home-based physical and functional therapy for olderpersons after hip fracture. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 1237–47.21. Sherrington C, Lord SR, Herbert RD. A randomised trial of weight-bearing versus non-weight-bearing exercisefor improving physical ability in inpatients after hip fracture. Aust J Physiother 2003; 49: 15–22.22. Tinetti ME, Inouye SK, Gill TM, Doucette JT. Shared risk factors for falls, incontinence, and functionaldependence: unifying the approach to geriatric syndromes. JAMA 1995; 273: 1348–53.23. Guralnik JM, Ferruci L, Simonsick EM et al. Lower extremity function in persons over age of 70 as a predictor ofsubsequent disability. N Engl J Med 1995; 332: 556–60.24. Studentski S, Duncan PW, Chandler J et al. Predicting falls: the role of mobility and nonphysical factors. J AmGeriatr Soc 1994; 42: 297–302.25. Bean JF, Kiely DK, Leveille SG et al. The 6-minute walk test in mobility-limited elders: what is being measured? JGerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57: M751–6.26. Binder EF, Brown M, Sinacore DR, Steger-May K, Yarasheski KE, Schechtman KB. Effects of extended outpatientrehabilitation after hip fracture. A randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 837–46.16


27. Salkeld G, Cameron ID, Cumming RG et al. Quality of life related to fear of falling and hip fracture in olderwoman: a time trade-off study. BMJ 2000; 320: 341–6.28. Ruhland JL, Shields RK. The effects of a home exercise program on impairment and health-related quality of lifein persons with chronic peripheral neuropathies. Phys Ther 1997; 77: 1026–31.29. Pacala SW, Gordon DM, Godfray HCJ. Effects of social group size on information transfer and task allocation.Evolutionary Ecology 1996; 10: 127–65.Table 1. Baseline characteristicsVariables Intervention (n=100) Control (n=50) PAge, mean (SD), 82.1 (6.5), (65.0– 82.9 (5.8), (66.5– 0.448(range)96.3)94.6)Women, n (%) 85 (85.0) 40 (75.5) 0.124Living alone, n (%) 50 (50.0) 28 (52.8) 0.786Fall in the past 6 21 (21.0) 13 (24.5) 0.687monthsa yes, n (%)Use of walking aid 43 (43.0) 19 (35.8) 0.848indoor, n (%)Use of walking aid 47 (47.0) 26 (49.1) 0.375outdoor, n (%)Mini-Mental State 28.7 (2.6) (23–30) 29.3 (2.4) (23–30) 0.398Examination, mean(SD),(range)Barthel Index sumscore, median (IQR)19.5 (18, 20) 20 (19, 20) 0.06717


Tema FallforebyggingThe HIFE ProgramThe HIFE Program (the High-IntensityFunctional Exercise Program) utarbetadesinför forskningsprojektet the Frail OlderPeople – Activity and Nutrition Study inUmeå (the FOPANU Study) vid Umeåuniversitet.I forskningsprojektet ingick 191 äldrepersoner boende på nio servicehus i Umeå,varav 91 tränade enligtträningsprogrammet.Övningarna till programmet valdes ut enligtfyra kriterier:A – Statisk och dynamiskbalansträning i kombination medbenstyrketräningB – Dynamisk balansträning igåendeC – Statisk och dynamiskbalansträning i ståendeD – Benstyrketräning medkontinuerligt balansstödE – Gångträning med kontinuerligtbalansstöd.1)vara funktionella och iviktbärande positioner (belastarkroppen med kroppens hela vikt istående och gående positioner).2)vara genomförbara utan tillgångtill välutrustade träningslokaler.3)vara lämpliga för sköra äldrepersoner med olika grad avfunktionsförmåga, från personersom går självständigt till personersom behöver hjälp med allförflyttning4) ge möjlighet till att tränaprogressivt, genom ökadsvårighet i en specifik övningeller byte till en annan övningFör val av övningskategorier underträningsperioden är en hierarkisk modellbaserad på deltagarens gångförmågautvecklad. Modellen ska ses som envägledning för vilka övningskategoriersjukgymnasten i huvudsak bör inriktaträningen på.Under träningen uppmuntras deltagaren avsjukgymnasten att bedriva träningenprogressivt med hög intensitet. Intensiteteni träningen och valet av övningar anpassasefter förändringar i deltagarens hälsa ochfunktionella status.Med hög intensitet för styrke- ochbalansträningen menas:- styrketräningen i set på 8-12 repetitionmaximum (RM)-balansträning utförd nära gränsen förupprätthållande av postural stabilitetMålsättningen med the HIFE Program äratt förbättra deltagarnas benstyrka,balansförmåga samt gång-ochförflyttningsförmågaProgrammet innehåller 41 övningarindelade i 5 övningskategorier:Resultat från the FOPANU Study finnspublicerade i vetenskapliga artiklar: -Rosendahl E, Lindelöf N, Littbrand H, Yifter-Lindgren E, Lundin-Olsson L, Håglin L,Gustafson Y, Nyberg L. High-intensityfunctional exercise program and proteinenrichedenergy supplement for olderpersons dependent in activities of dailyliving; a randomised controlled trial. Aust JPhysiother. 2006;52:105-113.-Littbrand H, Rosendahl E, Lindelöf N,Lundin-Olsson L, Gustafson Y, Nyberg L. Ahigh intensity functional weight-bearing19


exercise program for older peopledependent in activities .Beställning:The HIFE Program finns sammanställt i etthäfte där bl.a. genomförandet, utrustningenoch övningar med illustrationer finnsbeskrivna.Programmet går att beställa av Umeåuniversitet,enheten för Geriatrik, viaföljande mailadress:hakan.littbrand@germed.umu.se20


Tema FallforebyggingTesting av fallrisikoHvis du er så travel at TUG er ditt eneste fallrisikovurderingsverktøy, bør du kanskjevurdere å ta ett skritt videre og prøve ut et av de mange nyttige måleverktøyenesom finnes.Short physical performance battery (SPPB)Bergs balanseskala (BBS)Fall Efficacy Scale International (FES-I)Sit to stand10 meter gangtestSenior Fitness testNudge and releaseFunctional reach testClinical test for sensory interaction in balanceSe også egen artikkel om testing av eldre i forrige nrav Geriatrix.Publikasjoner om fallFall defineres somen plutselig,utilsiktetforandring iposisjon som gjørat personen landerpå et lavere nivåuten å ville det(Lord et al., 2007)Otago-individualisert,standardisertøvelsesprogram(Campbell m fl.,1999,1997; Robertson m fl.,2001)Balanse og trygghetNedsatt tillit til egen balanse-Hva slags behandling er bestegnet til å øke eldres”balanseselvtillit”?En kanadisk studie vistemoderat effekt av Tai Chiøvelser.Kilde:Debbie Rand, William C. Miller, Jeanne Yiu and JaniceJ. Eng; Interventions for addressing low balanceconfidence in older adults: a systematic reviewand meta-analysis, Age and Ageing Volume40,Issue3, s. 297-30623


Preventing falls – What worksGratis kompendier om fallforebygging, fra USA.http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Falls/preventfalls.html#CompendiumInterventions for preventing falls in older people living in thecommunityDenne sammenfatningen av 111 forskningsartikler undersøker hvilkemetoder som er effektive for å hindre fall hos hjemmeboende eldre.Gillespie LD, Robertson MC,Gillespie WJ, Lamb SE,Gates S, Cumming RG,Rowe BH.CochraneDatabase of Systematic Reviews 2009, Issue 2.Otagoprogrammet virker fortsatt!En systematsik oversikt fra 2010 fant atOtagoprogrammet gir en betydelig redusert risiko forfall og død blant hjemmeboende eldre. Resultatene bleoppnådd med trening 2 ganger per uke.Does the ‘Otago exercise programme’ reducemortality and falls in older adults?: a systematicreview and meta-analysis SUSIE THOMAS, SHYLIE MACKINTOSH, JULIEHALBERT Age and Ageing 2010; 39: 681–687Bassengtrening og fallrisikoEn bitteliten liten enkeltstudie sammenlignet fallrisiko hos tregrupper hofteartrosepasienter som fikk henholdsvisbassengtrening og undervisning, bare bassengtrening ogingen behandling.Resultatet viste at kombinasjonen av bassengtrening ogundervisning reduserte fallrisiko.The effect of aquatic exercise and education on lowering fall risk in older adults with hiposteoarthritis Arnold CM, Faulkner RAJournal of Aging and Physical Activity 2010 Jul;18(3):245-26024


Tema FallforebyggingFakta om fallVanlige diagnoser ved fallGenerell alderssvekkelseDemenssykdomBesvimelse / bevisstløshet Kan utløses av lavt blodtrykk på grunn av medisiner På grunn av for lite væske eller næring I forbindelse med sengeleie I forbindelse med toalettbesøk, spesielt vanlig etteravføringAlle sykdommer som bidrar til fysisk svekkelse kan disponerefor fall Hjertesykdommer, lungesykdommer, kreftsykdommer,infeksjonssykdommer, hjerneslag eller TIAMedisiner som gir fallrisikoEldre bruker ofte mange medikamenter, og flere kan ha svimmelhetsom bivirkning. Dette gjelder særlig medikamenter som girhypotensjon inkludert blodtrykksmedisiner, diuretika og noentyper antidepressiva. Andre medikamenter forårsaker svimmelhetog bevegelsesforstyrrelser gjennom å virke påsentralnervesystemet. Proklorperazin brukes ofte feilaktig til åbehandle kronisk svimmelhet, og kan da medføre ekstrapyramidalebivirkninger, bevegelsesforstyrrelser og ustøhetKilde: balanselaboratoriet.noLegemidler som øker fallrisiko hos personer med falltendens( ≥1 fall siste tre måneder)1. Benzodiazepiner (sederende, kan gi svekkede sanser, sviktendebalanse).2. Nevroleptika (kan gi gangvansker, parkinsonisme).3. Førstegenerasjons antihistaminer (sederende, kan svekkesansene).4. Vasodilaterende legemidler som er kjent for å gi hypotensjon hospasienter med ortostatisk hypotensjon, dvs >20mmHg fall isystolisk blodtrykk ved gjentatte målinger (risiko for synkope, fall).5. Langtidsbruk av opiater hos pasienter med falltendens (risikofor døsighet, ortostatisk hypotensjon, svimmelhet).Kilde: STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriatePrescriptions) Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler tileldre. Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, SabineRuths, Anette Hylen Ranhoff (2010).25


------ OG DU FÅR LEVE LENGE I LANDET!AAv Av Odd M. Lundby, fysioterapeut og poetFORSKNINGEN HAR LATT DOMMEN FALLE:VI LEVER LENGER, MEN IKKE ALLE.DERSOM DU VIL LEVE LENGER,KREVES RESSURSER, DVS PENGER.I TILLEGG, NOE DE FLESTE VET:FYSISK DELTAGELSE I AKTIVITET.MEN DE KORTLEVDES ANTATTE STØRSTE FORBANNELSE,ER MANGEL PÅ AKADEMISK UTDANNELSE!STATISTISK SETT SKAL MAN KUNNE STOLEPÅ GODE FINANSER, KONDIS, OG SKOLE.HVA GJELDER PENGER, ER JEG FORNØYDOG FØLER AT SKUTA ER VEL FORTØYD.DEN FYSISKE FOSTRING SOM JEG FINNER HANDY,ER ZUMBADANS, OG INNEBANDY.TO UT AV TRE AV SUKSESSOPPSKRIFTEN’BURDE TILFREDSSTILLE SELVOPPHOLDELSESDRIFTEN,MEN MED ET INNBITT ØNSKE OM Å STÅ DISTANSENSATSER JEG IKKE PÅ Å TA SJANSEN,MEN ”SAFER” MED EN HELGARDERING,OG HAR SØKT MEG INN PÅ AKADEMISK VURDERING.HØGSKOLEN I GJØVIK BYR PÅ EN MASTERI GERONTOLOGI, OG JEG KASTERMEG UT I STUDENTENES KUMMERLIGE KÅRI DELTIDSSTUDIUM OVER FIRE ÅR!SKULLE JEG FALLE FRA, UMETT AV DAGE,VIL JEG, NATURLIG NOK, IKKE KLAGE,FOR SKAL MAN FØRST VISE SORG ELLER GLEDE,BØR MAN, IN VIVO, VÆRE TILSTEDE.JEG ER KRITISK TIL FORSKNING, SÅ MINE ORD, DE SISTEBLE NOK: ”VAR DE’KKE DET JEG VISSTE!”DERFOR ER DETTE MIN KONKLUSJON:DETTE ER EN VINN-VINN-SITUASJON!ENTEN LEVER JEG LYKKELIG, LENGEMENS I MOTSATT FALL KAN JEG SPRENGEVIDENSKAPENS BASTANTE TESEAT DET BESTE ER RIKDOM, Å TRENE OG LESE!SÅLEDES FØLER JEG DET VIL BLI ENTRØST, OM FATTIG, Å KLÅ TEORIEN.TEKSTEN PÅ GRAVEN KUNNE SI:”HER TAPTE FORSKNING FOR EMPIRI!”27


Verdens aktivitetsdag 2011Ivrige eldre frå post til postAv May Britt HaugeMed verdas aktivitetsdag, 10. mai, gjekkstartskotet for eit nytt fysiskaktivitetstilbod ved Sogndalomsorgssenter. Med klyppekortet godtplassert i korga på rullatoren var detmange eldre som gjekk og sanka klyppfrå post til post denne dagen.”Dette var skikkeleg moro”, sa JensBjørkum som frå før ikkje hadde trudd hankunne gå så langt. Han hadde nemleg ikkjeberre klyppekortet plassert i korga pårullatoren, men også sin trufasteoksygenbehaldar. ”Mine vanskar medpusten, har nemleg gjort at eg ikkje harvore så flink å gå så mykje”, fortelBjørkum medan han ivrig syner korleistrimpostkortet skal klyppast.Tema for aktivitetsdagen er i år ”aktiv pådin måte”. Med det som utgangspunkt varmålet å få til eit trimtilbod som femna omflest mogleg og gir lyst til å vere fysiskaktiv, seier fysioterapeut May Britt Hauge.Rundt omkring på Sogndal omsorgssenterheng no åtte flotte naturbilder frå Sogndalkommune. Det gir rom for å drøyme segvekk til stølsliv eller nyte utsikta frå einflott fjelltopp.Det nye treningstilbodet vedomsorgssenteret har tendkonkurranseinstinktet til fleire. I løpet avein månad kan kvar og ein levere så mangeklyppekort dei klarar å fullføre. Det aukarnemleg vinnarsjansen til å bli månadenstrimpostmestar, som får overrekt både gåveog diplom.”Det er viktig å ikkje gi opp, sjølv om einer gammal”, seier Susanne England somhar passert 92 år. Ho deltek vekentleg pågruppetreningar i regi avfysioterapitenesta. ”Dette tilbodet passargodt til karane som ikkje vil trene i gruppetil musikk, men sjølv vil eg delta på beggedeler. Eg har god tid til å trimme ser du”,ler England og dei andre trimmarane lermed.Jens BjørkumFysioterapeutar spelar ei sentral rolle i åskape arena, for at dei eldre skal kunnevere regelmessig fysisk aktive.Verdas aktivitetsdag kan vere ei godpåminning i forhold til denne jobben. Altfor få eldre er aktive nok i forhold tilanbefalingane, og aktivitetstilbodet vedSogndal omsorgsenter er eit lite bidragmed ein klar målsetnad om å auke eldre sinkunnskap rundt helsegevinsten av å vereregelmessig i fysisk aktivitet, men viktigastav alt er å spreie bevegelsesglede vedomsorgssenteret, seier fysioterapeut Haugesom rosar kvar og ein deltakar ogoppmuntrar dei om å bli med neste månadatt.Foto: M. B. Hauge28


ÅRSMØTESEMINAR 2011SeminaretAv Kari Karlsrud, seminaransvarlig og Annikken ØstgårdsgjeltenÅrsmøteseminaret for Faggruppa forGeriatri ble arrangert 7. og 8. mars påHøyskolen i Oslo. Første dag var det105 fysioterapeuter som deltok.I tillegg var leder for NorgesParkinsonforbund tilstede. Andre dag vardet 103 deltagere. Omtrent halvpartenleverte evalueringsskjemaer.Rehabilitering av gange ved ParkinsonHovedtema på seminaret var Parkinsonssykdom. Alice Nieuwboer fra UniversitetetLeuven i Belgia hadde en interessant,inspirerende og matnyttig forelesning detmeste av denne dagen rundt dette tema.Hun foreleste om prosjektet RESCUE, der deblant annet forsket på effekt av cueing (Cue= stikkord). De testet ut både visuell, auditivog sensorisk cueing i prosjektet. Auditivcueing fungerte best, og det var om å finneriktig rytme for hver enkelt pasient ogbevegelsesoppgave.Deltagerne kunne typisk ha nytte av cueingved visse oppgaver eller ved visse tider pådagen. Hun fortalte også om trening påkognitive mestringsstrategier, som å øve påvektoverføringer for å kunne bryte tendenstil ”freezing”. Mye teori og en del videoermed pasienteksempler ga oss en grundiginnføring og inspirasjon. Det finnes masseinteressante forskningsartikler og reviews.Vi bør håpe på at det snart kommer ennorsk retningslinje for fysioterapi vedparkinson.Balansetrening ”I harmoni”Det var en halvtimes avbrudd i temaParkinson for at forsamlingen skulle fåbeveget seg, og Anne-Mette Rustaden ga ossda gode ideer til Seniortrim.Se bilde på forsiden av bladet!Dagen avsluttet med informasjon om et godtinnarbeidet tilbud til Parkinsonpasienter påRingen Rehab, ved Helge Afseth.KinesiotapingFrank Tore Jacobsenfra AlfaCare snakketom kinesiotapingved skulderplager.Vi fikke en grundiginnføring i teorierom fascier og”myafasciellekjeder”. Teknikken er vel verdt å forsøke fordem som er interessert, vi møter jo oftepasienter med skuldersmerter.RedcordØyvind Pedersen fra Redcord snakket ombruk av slyngebehandling hos personer mednedsatt nevromuskulær kontroll.Behandlingen benyttes blant annet for åstimulere muskulatur som har vært inaktivog dermed gitt pasienter nedsatt funksjonog balanse


ÅrsmøteseminarFra praksis til praksisFRAM helse har startet et nytt tilbud tilParkinsonpasienter, og bruker denamerikanske metoden LSVT BIG.Trondheim kommuneBirgitte Hannemose snakket om enkle,effektive og billige hjelpemidler, i tillegg tilen flyvende fysioterapeut.Løp og kjøp!Cobien Claringbould viste resultatet fra etprosjekt i Trondheim med trening medvektbelter, i grupper med hjemmeboende.Fra eksemplene deres så vi at de lærtepasientene å bruke store rytmiskebevegelser. Pasientene skal bevisst prøve åoverdrive alle bevegelser, og dermed får demer normale bevegelser. Fysioterapeuteneved senteret var positive til å dele sinekunnskaper og planlegger kurs for kolleger.Videoeksempler fra behandlingsmetodenfinnes på You TubeNy kropp – nytt liv. Informasjon om etprosjekt ved FRAM helse for å opprette ethelhetlig og tilpasset mestring ogrehabiliteringstilbud til personer medParkinsons sykdom som har fått innopererthjernestimulator (STN)Bamble kommunemed.Grethe Oksholeninformerte om sinetreningsgrupperfor hjemmeboendeeldre i BambleKommune. Hunviser oss at detnytter å satse påforebygging og atfysioterapeuter harnoe viktig å bidraFlyvende fysioDag 2 var det også informasjon fraHøgskolen i Oslo om videreutdanning foreldre og forskningsaktivitet knyttet til eldre.EvalueringFra evalueringsskjemaene: Det ble hektisk,korte pauser, tett program, ønske om merpraktisk informasjon. De fleste var godtfornøyd med seminaret og synes det fagligeinnholdet generelt var veldig bra.Styret i faggruppa vil takkeforeleserne for at de delte sinkunnskap med oss og deltagerne foralle tilbakemeldinger og gode tips tilneste årsmøteseminar.Foto: Redaksjonen


ÅrsmøteÅrsmøte 2011Kari KarlsrudNFFS faggruppe for geriatri avholdtårsmøte 8. mars 2011. Rekordmangemedlemmer deltok.Eilin EkelandNFFs leder vartilstede på årsmøtetog holdt et innleggom fysioterapeutensrolle isamhandlingsreformen og omsynliggjøring av fysioterapeutergjennom gode eksempler på at detnytter med fysioterapi.Gro Stensrud Fjelldal gikk av somstyreleder etter verv som leder ogmedlem.Styret takker for innsatsen og ønskerlykke til!Gro Stensrud FjelldalKari Karlsrud blevalgt som ny lederfor faggruppen.Kari Karlsrudjobber i Oslo og harhittil værtseminaransvarlig ifaggruppens styre.Resten av styretfortsetter; Huy TienDang, May BrittHauge, AnnikkenØstgårdsgjelten,Kristin Fiskaa,Astrid CesilieEngenGrethe Oksholen ble valgt inn som nyttstyremedlem. Hun er nylig spesialist, ogjobber i Bamble kommune. Nytt styrekonstitueres i mars/april.Protokoll fra Årsmøte 2011 finnes påfaggruppens nettsider31


Skala for stadier ved Parkinsons sykdomHoehn and Yahr staging of Parkinson’s disease1. Stage One1. Signs and symptoms on one side only2. Symptoms mild3. Symptoms inconvenient but not disabling4. Usually presents with tremor of one limb5. Friends have noticed changes in posture, locomotion and facial expression2. Stage Two1. Symptoms are bilateral2. Minimal disability3. Posture and gait affected3. Stage Three1. Significant slowing of body movements2. Early impairment of equilibrium on walking or standing3. Generalized dysfunction that is moderately severe4. Stage Four1. Severe symptoms2. Can still walk to a limited extent3. Rigidity and bradykinesia4. No longer able to live alone5. Tremor may be less than earlier stages5. Stage Five1. Cachectic stage2. Invalidism complete3. Cannot stand or walk4. Requires constant nursing careKilde: http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/functional/pdstages.htm#HoehnandYahrFor første gang har forskere lykkes medgenterapi mot Parkinson: friske gener sprøytetinn i hjernen fikk hjernecellene til å produsereGABA. I følge en studie i The Lancet fikkpersonene 25 % bedret bevegelsesevne. Kilde: A-magasinet, 25.3.2011


NYE SPESIALISTER2010Grethe Oksholen2011Ingun Beathe Falck Kåringen


MedlemssidenHva gjør styret?På neste styremøte i juni fordelesøkonomisk støtte til medlemmene, håper duhar søkt.Styret starter planlegging av neste årsseminar; tema og landsdel.Vi arbeider dessuten sammen med NFF medforslag til innhold i ny spesialistordning.Spennende arbeid som skal koordineresmed andre faggrupper.Styreleder skal representere faggruppen påen geriatrikonferanse i PASEOnettverket. iBelgia i mai. Referat kommer på internetteller i bladetInnmelding/utmeldingKontakt kasserer Kristin Fiskaa, JensGjerløws vei 22, 4841 Arendal.Faggruppen på InternettHar du stoff til hjemmesiden, kontaktwebansvarlig May Britt Hauge.maybritthauge@hotmail.comRedaksjonenRedaksjonen ønsker stoff om palliativfysioterapi og fysioterapi ved kreft hoseldre.Vi ønsker også stoff om KOLS.Tips oss gjerne om gode norske studier.Har du stoff til medlemsbladet eller forslagtil tema, kontakt redaktør Annikken på tlf99 24 72 00, epost nff.geriatrix@yahoo.noWCPTSkal du til Amsterdam påfysioterapikongress? Skriv gjerne enartikkel til medlemmene i faggruppen!Neste Geriatrix kommer i november,manusfrist 1. oktober.LokalgrupperNoen få fylker mangler leder forlokalgruppen, grip sjansen! Kontakt MayBritt Hauge i styret.AnnonserØnsker du å annonsere i Geriatrix, kontaktsponsoransvarlig Astrid-Cesilie Engen ifaggruppens styre.astrid.cesilie.engen@trondheim.kommune.noGratulerer med dagen NFF!Geriatrix publiseres også på nettet.Faggruppen har 325 medlemmerEt lite utvalg av faggruppens medlemmer


Nyttige internettadresser og e-postadresserNordisk Gerontologisk Forening (Geronord)http://www.ngf-geronord.se/Norsk institutt for forskning om oppvekst,velferd og aldring (NOVA)http://www.aldersforsk.noNorsk Geriatrisk Foreninghttp://www.legeforeningen.no/geriatriNorsk Osteoporoseforeninghttp://www.nof-norge.orgAldring og Helsehttp://www.nordemens.no/Aktivitetshåndbokenhttp://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdfDanske Fysioterapeutenhttp://fafo.fysio.dk(søk på ældre)NFFs faggruppe for geriatrisk fysioterapihttp://fysio.no/geriatriIPTOPhttp://www.iptop.wcpt.orgNasjonalt kompetansesenter for aldring oghelseE-post: post@aldringoghelse.nohttp://www.aldringoghelse.noGeriatricshttp://geriatrics.modernmedicine.com/Geronto-geriatrisk fagforum, Danmarkhttp://faggrupperfysio.inforce.dk/SW3647.aspNorsk selskap for aldersforskningE-post: aldersforsk@yahoo.noSt.Olavs Hospital Trondheim, Geriatriskseksjonhttp://www.stolav.no/templates/StandardMaster____93769.aspxUllevål sykehus, geriatrisk avdelinghttp://www.ulleval.no/modules/module_123/news_template_avdeling.asp?iCategoryId=538Universitetet i Oslo, geriatrisk avdeling,seksjon for forskning og utdanninghttp://www.med.uio.no/ulleval/geriatri/World Confederation for Physical Activityhttp://www.wcpt.org/node/33329World Physical Therapy 2011Nettadresse: http://www.wcpt.org/congressØvelsesbank – eldre:http://eldretrening.net/Følg Cochrane Library på Facebook!(oppdatert 20.mai 2011)35


Bli medlem!Som medlem i NFFs faggruppe for geriatri bidrar du innenforet viktig og fremtidsrettet fagfelt. Men det er også mangeandre gode grunner for å bli medlem:Du mottar tidsskriftet "Geriatrix" tre ganger i året (februar, juni og oktober)Du får rabatt på seminar i geriatrigruppas regiDu får mulighet for økonomisk støtte til kurs og fagutvikling som enkeltmedlemDu får mulighet for økonomisk støtte til lokalt arrangement som lokalgruppeDu får tilgang til lokale tilbud. Det finnes lokalkontakt i ditt fylke, og det arrangeresenkelte lokale arrangementerDu får mulighet til faglig oppdatering innen geriatrifeltet på verdensbasis, bl.a.gjennom medlemskap i IPTOP (The International Association of Physical Therapistsworking with Older People)Du får mulighet til faglig og politisk påvirkningMerk at bare NFF-medlemmer kan bli fullverdige medlemmerav faggruppen. Interesserte som ikke er medlemmer i NFF,både privatpersoner og arbeidsplasser, kan abonnere på Geriatrix.Meld deg inn ved å fylle ut og sende innmeldingsblanketten nedenfor,eller bruk innmeldingsskjemaet som du finner på våre nettsider:http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Geriatri-------------------------------------------------------------------------------INNMELDINGSSKJEMAKryss av for ditt valg: Jeg ønsker å bli medlem i NFFs faggruppe for geriatriKr 400,- per år (kr. 200,- ved påmelding etter 1. august for resten av året) Jeg ønsker kun å abonnere på GeriatrixKr 200,- per årNavn:________________________________________________________Adresse:________________________________________________Send blanketten til:Alternativt kan du sender e-post/ringeKristin FiskaaE-post: kristinfisk@hotmail.comJens Gjerløwsv.22 Tlf: 900 94 94 3154841 ArendalVed innmelding får dutilsendt velkomstbrev,siste nummer avGeriatrix, samt giro.


InnholdFra leder i faggruppen 3Redaksjon og styre 5Brev til NRK 6Sterk og stødig 8Progressive strength trainingin older patients after hip fracture 10The HIFE program 19Getting up when falling down 21Fallforebygging 23Fakta om fall 25Og du får leve lenge i landet 27Verdens aktivitetsdag 2011 28Årsmøteseminar 29Hoehn and Yahr Scale 32Nye spesialister 33Medlemssiden 34GERIATRIX NR 762011Retur:Kristin Fiskaa, Jens Gjerløws vei 22, 4841 Arendal38

More magazines by this user
Similar magazines