– tre strategier for en renere veitrafikk - Volvo

volvocars.com

– tre strategier for en renere veitrafikk - Volvo

Del 1: Status 2010Miljørevolusjon i sneglefartTransportbehovetvokser og klima -ut slippene vil øke.Tallenes tale er klar:den norske, grønneenergirevolu sjonenpå veiene går myesaktere enn i noenandre land.Klimakur 2020Klimakur anslår en mulig utslippsreduksjonpå 3 – 4,5 mill.tonn innenfor transportsektoreni 2020. Rapporten hevder atde største kuttene kan oppnåsgjennom:1. Utvikling av biodrivstoff ogkjøretøyteknologi. Beregnetreduksjon: 2,6 – 2,7 mill. tonn2. Utbygging av jernbane ogannen kollektivtrafikk kombinertmed sterke avgiftsøkningerpå bil- og flytransport.Beregnet reduksjon:1.4 mill. tonn3. Øvrige tiltak innenfor skipsogluftfart. Beregnet reduksjon:0,8 mill. tonnI vinter la Klima- og forurensningsdirektoratetfrem miljøutredningenKlimakur 2020. Rapporten vil dannegrunnlag for regjeringens vurderingav klimapolitikken, som skal leggesfram for Stortinget i løpet av 2010.Prognosene er langt fra oppløftende.Vi reiser både mer og lenger ennfør 1 , og bilparken fortsetter å vokse.Ser vi på den overordnede statistikken,har utslippene økt med31 prosent siden 1990 2 . I 2008reduserte vi imidlertid CO 2-utslippenefra veitrafikken med marginale 1,4 prosent,men nedgangen kan i hovedsakforklares av et lavere aktivitetsnivåsom følge av finanskrisen 3 .Prognosene viser at utslippene vilfortsette å øke. I Klimakur anslås deten årlig vekst i utslippene av CO 2-ekvivalenter fra veitrafikken på ca énprosent frem mot 2030 4 . Persontrafikkenforventes å øke med nærmere20 prosent bare på de neste ti årene 5 .Siden forrige Volvo-rapport i 2008 harregjeringen startet implementeringenav Klimaforliket og satt i gang enkeltenye virkemidler for å redusere CO 2-utslippene fra transportsektoren (sefaktaboks). Men arbeidet går sent ogeffekten er lav. For å redusere utslippenemå dagens bruk av virkemidlerstyrkes og nye virkemidler iverksettes,fastslår Klimakur. Og det haster. IfølgeKlimaforliket skal Norge være karbonnøytraltinnen 2030.Transportsektoren kan bidra med enutslippsreduksjon på 3-4,5 millionertonn CO 2-ekvivalenter innen 2020 6 .Men det krever umiddelbar handlingog tøffe politikere. De neste sidenebeskriver tre veier til målet og hvaVolvo Personbiler Norge menermå prioriteres.1: Statistisk sentralbyrå, ”Samferdsel og miljø 2009”2 og 3: SSB: Utslipp av klimagasser. 1990-20084 og 6: Klimakur 2020 - http://www.klimakur2020.no/Documents/ta2590.forelopig.pdf5: ”Grunnprognose for persontransport NTB 2010-2019”,Norconsult og Urbanet 2007Klimagassutslipp fra transport 1990–2008 1 000 tonn CO 2- ekvivalenter12 00011 00010 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 00001990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008VeitrafikkSkipsfart(fiske og innenriks)LuftfartJernbaneI 2008 slapp norske personbiler ut 5,3 millioner tonn CO 2. Det står for 10 prosent av våresamlede klimagassutslipp. Totalt står veitrafikken for 25 prosent av utslippene. For å nåklimaforlikets mål må norske klimagassutslipp reduseres med 25-30 prosent fra 1990-nivåinnen 2020.Kilde: TeknologirådetSalg av biler med utslipp under 120 g/km i Norge og Sverige%40353025201510500203040506Hva har Norge gjortPolitiske virkemidler for å redusereCO 2-utslippene fra transportsektorenigangsatt siden Klimaforliket(årsskiftet 07/08):1. Økning av dieselavgiftenmed 20 øre i 20082. Omsetningspåbud forbiodrivstoff – økte fra2,5 prosent til 3,5 prosentfra 1. april 20103. Belønningsordningen for kollektivtrafikkøkte fra 162 mill.i 2008 til 323 mill. i 2009(penger fra staten til kommunersom satser på kollektiv)4. Opprettelsen av miljøfondetTransnova – et statlig prosjektsom skal arbeide for mermiljøvennlige transport løsningeri Norge5. Differensiert årsavgift - dieselbileruten partikkelfilter måbetale en årsavgift på 3090kroner, mens dieselbiler medpartikkelfilter og biler som kankjøre på annet drivstoff betalerbare en avgift på 2660 kroner6. Ytterligere justering av engangsavgiften – nye tabellsatserfor engangsavgiften basertpå utslippsklasser for CO 2070809SverigeNorgeHva har Sverige gjortAndel miljøbiler solgt i Sverige og Norge,prosent av totalt personbilsalg (2002-2009)Kilde: BilSweden og Opplysningsrådet for VeitrafikkenI Sverige er 38 prosent 1 av alle biler som selges miljøbiler. 4 Det er dobbeltså mange som selges i Norge. Hvorfor er det slik?Tett samarbeidMyndighetene i Sverige har et nært samarbeid med bilprodusentene.Det har de hatt gjennom skiftende regjeringer. Samarbeidet har sikretgode rammevilkår og gunstige insentiver for innfasing av miljøvennligdrivstoff og teknologi.God dekningAndelen miljøbiler som selges i Sverige, er blant de høyeste i Europa. Pumperfor biodrivstoff finnes per i dag på 60 prosent av alle bensinstasjoner, i altomkring 1 300 steder 2 . Flere kommuner har dessuten lokale regler ogstøtteordninger for innkjøp av utslippsvennlige firmabiler. I en storby somGöteborg er for eksempel 82 prosent av kommunens kjøretøy miljøbiler 3 .InsentiverAlle biler som slipper ut under 120 g CO 2/km defineres som ”miljøbiler” 4og får flere fordeler, som:• Lavere fordelsbeskatning ved miljøbil som firmabil• Tidsbegrensede ”premier” til kjøpere av nye miljøbiler (10.000 SEK i2007-2009)• Fritak fra årsavgift (fordonsskatt) i fem år fra 1. juli 2009• Unntak fra rushtidsavgift i Stockholm (nyregistrerte miljøbiler måimidlertid betale)• Parkeringsrabatt i flere by-kommuner• Avgiftsfritak for fornybare drivstoff• Påbud for alle større bensinstasjoner om å tilby alternative drivstoff, samtstatlige støtteordninger for bygging av biogasspumper.1: Gjelder 2009. Gröna Bilisters prognose for 2010 tilsier en miljøbilsandel på 40 %.2: Prop 2008/09:162: En sammanhållen klimat- og energipolitik (s. 79)3: ”Miljøbilsituasjonen i Göteborg”, Gröna Bilister, juni 20094: Det er noen variasjoner i denne definisjonen, men som hovedregel regnes biler som slipper ut mindre enn120 g CO2/km.4 5

More magazines by this user
Similar magazines