Utviklingsplanen presentasjon.pdf - Vestre Viken HF

vestreviken.no
  • No tags were found...

Utviklingsplanen presentasjon.pdf - Vestre Viken HF

Fremtidens sykehusløsningfor 600 000 innbyggere


Agenda1. Vestre Viken i dag2. Vi bygger for fremtiden – Vestre Viken mot 20403. Utviklingsplanen og alternativene4. Sykehustilbud til befolkningens beste – VestreViken-administrasjonens vurderinger5. Hva skjer når?6. Informasjon og høring


Vestre Viken– ett av 7 sykehusområderi Helse Sør-ØstHelseforetak:3


Om helseforetaket• Etablert 1. juli 2009• Sykehus- og spesialisthelsetjenestertil465 000 mennesker i26 kommuner i 4 fylker• 8 klinikker• 9 400 ansatte• 7,3 mrd. kr til drift i 2013, og 231 mill. kr tilårlige investeringer5


Psykisk helse og rus, prehospitale tjenester• Klinikk for psykisk helse og rus:den største klinikken med 10 avdelingerfordelt på en rekke behandlingssteder iregionen• Klinikk for prehospitale tjenester:medisinsk nødsentral (AMK),ambulansetjeneste med 17 stasjoner,luftambulanse og pasientreiser


Somatisk aktivitet 2012


Hva har vi oppnådd?• Overføring av pasientstrømmer fra Oslo ogAhus til Vestre Viken• Mer robust fagmiljø og organisasjon• Økt pasientbehandling og bedrekvalitetssystem• Felles rutiner og IKT-systemer• Bedre økonomikontroll• Avtaleverk med kommunene


Behandlingsaktivitet per årsverkDRG-poengDRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk3211,83 1,851,40 1,471,04 0,951,98 1,911,66 1,551,84 1,83 1,83 1,89 1,931,76 1,87 1,971,67 1,680AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØDRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk)DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett)


Vi bygger for fremtiden- Vestre Viken mot 2040


Vestre Viken i 2025 og 2040• Folketallet øker med 17 % frammot 2025 og 30 % fram mot 2040• Aldersgruppen over 67 årøker med 42 % fram mot 2025 og100 % fram mot 2040


Befolkningen iVestre Vikensykehusområde


Befolkningsvekstperkommunemot 2025


Utviklingstrekk og føringer• Egendekning øker fra71 til 80 %• Samhandlingsreformen girgevinst på 10 %• Effektiviseringsgevinst på 5 %• Mer dag- og polikliniskbehandling• De distriktspsykiatriskesentrene (DPS) skal styrkes


Behov for sykehustjenesterBehovet for sykehustjenesteri Vestre Vikenøker med:• 30 % fram mot 2025• 70 % fram mot 2040


UtviklingsplanenVisjon:Et robust og fremtidsrettet sykehustilbudfor befolkningen i Vestre Viken


Mål for utviklingsplanen• Sikre kvalitet i helsetjenestene på høyt nasjonalt oginternasjonalt nivå• Være et attraktivt sykehus med god tilgjengelighet forpasienter, pårørende og ansatte• Ha gode behandlingskjeder for akutt og planlagtbehandling• Samlokalisere sykehuspsykiatri og somatikk• Drive forskning og undervisning på høyt nivå• Dekke minst 80 % av sykehustilbudet til befolkningeninnen eget område• Være kostnadseffektiv på nivå med de beste i landet


Alternativene innen somatikk• ”Drammenssykehuset”: Rehabilitering/bygging avnytt sykehus for Drammen på nåværende område.• ”Buskerudsykehuset”: Slå sammen Drammen ogKongsberg sykehus.• ”Vestre Viken sykehuset”: Slå sammen Drammensykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus.• ”Vestre Viken sykehuset B”: Slå sammen Drammensykehus, Kongsberg sykehus, Bærum sykehus ogRingerike sykehus.• ”0-alternativet”: Utsettelse av vedtak om utbygging i5-10 år.


Alternativene innen psykiatri• Styrking av de distriktspsykiatriske sentrene(DPSene)• A: Samlokalisering av all sykehuspsykiatrilegges til nytt sykehus• B: Blakstad videreføres for lokalisering avdeler av sykehuspsykiatrien• Investeringsbehovet er likt i A og B


Drammenssykehuset– hva innebærer det?Somatikk ved dagens fire sykehus.• Nybygg: ca 140 000 m 2• Investeringer: ca 8 mrd. kr


Buskerudsykehuset– hva innebærer det?Drammen og Kongsberg slåttsammen. Bærum og Ringerikeer lokalsykehus.• Nybygg: ca 155 000 m 2• Investeringer: ca 10 mrd. kr


Vestre Viken-sykehuset– hva innebærer det?Drammen, Kongsberg og Bærumslått sammen. Ringerike erlokalsykehus.• Nybygg: ca 195 000 m 2• Investeringer: ca 12,5 mrd. kr


Vestre Viken-sykehuset B– hva innebærer det?Alle dagens somatiske sykehussamlet, dvs. inkl. Ringerikesykehus.• Nybygg: ca 215 000 m 2• Investeringer: ca 14 mrd. kr


Arealbehov ved de ulike alternativene


0-alternativet – hva innebærer det?Viser alternativet hvis man ikke investerer i nyttsykehus nå.• Bruke dagens bygninger uten å bygge nytt, men sikreplass til god behandling i ytterligere 5 til 10 år• Somatikk ved dagens fire sykehus• Lier lagt ned - fortsatt drift ved Blakstad• Må uansett fungere fram til nytt sykehus er ferdig i2020 – 2025 og i ytterligere 5 – 10 år, dvs. til 2030• Arealbehov: 265 000 m 2• Investeringer: 2 mrd. kr


Utbygging av DPSene i Vestre Viken• Nybygg: ca 22 000 m 2• Investeringer: ca 1 mrd kr


Utviklingsplanen anbefalerBest for befolkningen og mest økonomisk:1. Vestre Viken-sykehuset: Drammen, Kongsberg ogBærum blir ett sykehus med/uten Ringerike• Sykehuspsykiatrien samlokaliseres i begge alternativer• Blakstad som sykehus for langtidspsykiatrien vurderes iidéfasen2. Nytt hovedsykehus i Vestre Viken (Buskerudsykehuset):Drammen og Kongsberg blir ett sykehus• Sykehuspsykiatrien samlokaliseres3. 0-alternativet må være med i idéfasen


Kriterier for valg av sykehustomt• Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter• Kommunikasjon hovedvei (E18/E 134), jernbane mm.• Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte• Topografi; forholdsvis flat tomt• Egnet (ikke lang og smal)• Helikopterlanding, unngå støyplager, inn- og utflyvning• Reguleringsmessige forhold• Fredede bygninger/arkeologiske forhold• Miljøperspektiv• Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene


Sykehustilbud til befolkningens besteVestre Viken-administrasjonensvurderinger og styrets vedtak 28.01.13


Det ideelle alternativetEtt hovedsykehus i Vestre Viken (Bærum,Ringerike, Kongsberg og Drammen)MEN:• Sammenslåing av Drammen og Bærum er ikketilstrekkelig utredet og modnet• Ikke forenlig med byggestart 2016• Ringerike og Bærum har delvis nyerebygningsmasse og bør utvikles i sin nåværendeform og iht. strategi 2025


Det realistiske alternativetNytt hovedsykehus i Vestre Viken (Kongsberg ogDrammen)FORDI:• Muliggjør byggestart 2016• Forankret i oppdraget til utviklingsplanen• Folk har ventet lenge – Drammen og Kongsbergmå uansett fornyes og utbedres• Bør gripe muligheten til byggestart når nyttsykehus i Østfold er ferdig


Tiltak innen psykiatri og rus• DPS Drammen med byggestart 2014(salg av Lier)• Midlertidige tiltak på Bærum (Blakstad)• Vurdere langsiktig samlokalisering vedBærum sykehus


Økonomi• Samlet investeringsbehov 9-13 mrd. kr.Salgsinntekter finansierer 1-3 mrd. kr• Effektiviseringsgevinst av sammenslåingca 80 - 330 mill. kr pr år• Årlig kapitalkostnad ca 750 mill. kr. Finansieres slik:• Effektiviseringsgevinst• Reduserte gjestepasientkostnader• Økt rammetilskudd som følge av befolkningsøkning• Finansieringsbehov psykiatri (DPS): 900 mill. kr


Oppsummering styrevedtak VV HF 28.01.131. Utviklingsplanen gir et godt grunnlag for høringen2. Målet med høringsprosessen er å få synspunkter påutformingen av foretakets fremtidige faglige tilbud –ikke ta stilling til lokalisering3. Styret avgjør hvilke strukturelle løsninger som skalutredes nærmere når mandatet for idéfasenutformes4. Det bes om tilleggsvurdering av ”Buskerudsykehuset”,dvs. i samråd med kommunen vurdere brukav Kongsberg sykehus til spesialisthelsetjeneste.(Ferdigstilles mars 2013.)


Oppsummering styrevedtak VV HF forts.5. Strategi 2025 legges til grunn forfunksjonsfordeling mellom klinikker/sykehus6. Oppfyllelse av økonomisk langtidsplan betyr kravom balanse i regnskapet for 2013 og overskuddf.o.m. 20147. Byggestart 2016 forutsetter god fremdrift: Detsøkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starteidéfasen for nytt sykehus i Vestre Viken, og for nyttdistriktspsykiatrisk senter i Drammen8. Mandatet for idéfasen behandles 17. juni 2013


Videre prosess og høring


Fasene i sykehusplanlegging


Hva skjer når?• Høring fra 29. januar til 10. mai• Sluttbehandling i styret 17. juni• Valg av tomt høst 2013• Byggestart høst 2016• Innflytting 2020/2021


Informasjon og høring• Alle skal få si sitt førvi konkluderer!• Infokanaler:– vestreviken.no– høringsmøter


Hva ønskes belyst i høringen?• Utviklingsplanens visjon og må lsettinger• Utforming av fremtidig sykehustilbud– Dimensjonering og kapasitet– De ulike utviklingsalternativene innen somatikk ogpsykiatri• Behovet for å bygge et nytt sykehus• Kriterier for valg av tomt og synspunkter påalternativene i forhold til lokalisering• Idéer i tillegg til innholdet i utviklingsplanen


Vi planlegger fremtidens sykehus– si din mening!

More magazines by this user
Similar magazines