Les mer - HÃ¥logaland Kraft

hlk.no
  • No tags were found...

Les mer - HÃ¥logaland Kraft

Nyttigå vite omstrømregningaStrømfaktura hver månedogså fra Hålogaland KraftMånedlig fakturering er blitt godt mottatt av strømkundene.Prosedyre, registrering av mobil for SMS-påminnelse og avlesning via SMS:Å registrere avlesninga via SMS er kjapt, enkelt og trygt! Det koster heller ikke mer ennå sende en helt vanlig tekstmelding. Meldingene du mottar fra oss er selvsagt gratis. Førstmå du imidlertid registrere mobilnummeret ditt - se prosedyre under. Har du tidligereregistrert mobilnummeret ditt og fått nytt mobilnummer må du registrere det nyenummeret etter prosedyren under.RegistreringFør du kan ta i bruk måleravlesning via SMS må du registrere ditt kundenummer ogmåler nummer med den mobilen du ønsker å benytte til avlesningstjenesten.NB: Kundenummeret har format 1234567 på din siste faktura.Bruk de 7 sifferne som her er merket rødt. Ta ikke med eventuelle nuller foran.Månedlig fakturering er den dominerendepraksisen i de fleste bransjer. Kraftbransjenkommer nå etter, så fra og med 1. mars2010 vil også Hålogaland Kraft faktureresine privatkunder månedlig. Dette betyr atkunder med årsforbruk over 8000 kWh vilmotta faktura hver måned fra og med april.Forfall vil da bli i slutten av hver måned.Kunder med årsforbruk under 8000 kWhvil fortsatt faktureres halvårlig.Les av hvor ofte du vilDu velger selv hvor ofte du vil lese avmåleren. Ønsker du faktura basert på reeltforbruk leser du av måleren rundt hvertmånedsskifte. Vi vil minne deg på at det ertid for avlesning gjennom annonse i lokalavisen.Du kan også få avlesningsvarsel påe-post og/eller SMS.Du registrerer avlesningen på Dine siderpå www.hlk.no, via SMS eller ringer vårstrømtelefon 800 33 012.ErfaringerKundeundersøkelser blant selskap somallerede har innført ordningen viser at dener blitt godt mottatt. Det at strømutgiftenelettere kan tas inn i husholdningensmånedsbudsjetter nevnes som en viktigfaktor. En annen årsak til at kundene hilserordningen velkommen er at oversiktenover månedlig forbruk blir enda bedre.Det at e-verkene samtidig tilbyr løsningersom letter arbeidet med så vel avlesning(web, SMS, Strømtelefon, etc) som betaling(avtalegiro, eFaktura, etc) bidrar ogsåpositivt.eFaktura og elektroniskavlesningsvarselI forbindelse med overgang til månedligfakturering vil vi anbefale våre kunder å tai bruk elektroniske kanaler for både avlesningsvarslingog betaling av faktura. Ved ågjøre dette sparer du både tid og miljøet. Vitilbyr i dag eFaktura og AvtaleGiro, samtavlesningsvarsel per e-post og SMS. For å tai bruk dette kan du logge inn på www.hlk.nofor mer informasjon og/eller bestilling.Se også prosedyre for registrering avmobil for varsel og registrering avavlesning via SMS.SMS-tjenesten bør du prøve! ■Send melding til 2080:Etter at du har sendt registreringen vil duHLK reg kundenummer målernummer motta en kvitering fra 2080Påminnelse om måleravlesningNår fristen for måleravlesning nærmer seg vil du motta en påminnelse fra oss på det mobilnummeretdu benyttet til registrering.Sende måleravlesningNår du skal registrere målerstand via SMS må du benytte samme mobilnummer somdu registrerte deg med. Sender du fra et annet nummer vil ikke meldingen identifiseres.Send melding til 2080:HLK målerstandHar du flere målere - se www.hlk.no / Måleravlesning via SMSDu vil motta en kvittering som bekrefter atavlesningen er registrert. Du får også opplystforbruket siden sist avregning2 3


stor fotballkonkurransepåaltibox.noVinn sesongkorttil ditt favorittlagi Tippeligaen!vju foto: stig håvard dirdalStappfull KrafthallKrafthallen i Medkila IL er allerede blitt et samlingspunkt for barn og unge.I hele 2010 gir Altibox deg alle kampenei Tippeligaen direkte – uten tillegg i prisen:Skaff deg full kontroll påhjemmebane!Altibox gir deg alle kampene fra Tippeligaen direkte, i tillegg tillands kamper og kamper fra Adecco-ligaen, Toppserien og Cupen.Med fjernkontrollen bestemmer du selv hva du vil oppleve – ognår! Du kan følge favorittlaget ditt, og samtidig se høydepunkterfra andre kamper. Etter kampslutt kan du se de viktigste hendelsene,eller se om igjen hele kamper.Vi har videreutviklet fotballportalen til 2010-sesongen! Nå får dunyheter, resultater og statistikk i tillegg til et rikholdig videoarkivmed alt om norsk fotball fra 2009 og 2010. Vi tilbyr også et egetfotballmagasin med høydepunkter fra forrige serierunde, som eninnledning til hovedrundekampene på søndagen.Altibox er et unikt nasjonalt samarbeid av partnere som gir deg all norsk toppfotball på tv gjennom en lynraskfiberkabel (IP-TV).Les mer på altibox.no / www.hlkbb.novi leverer Altibox ®Allerede under åpningsseremonieni januar var mange barn og unge fraMedkila­ området i gang med å bruke sinnye helårshall.Medkila IL melder om stor interesse forleie av hallen også fra andre idrettslag ibyen. De fleste timer i uka er opptatt, mendet er fortsatt mulig å leie Kraft hallen ihelgene. Det vil også frigjøres timer midti uken som vil gjøres tilgjengelig for utleietil barne/ungdomsavdelinger i andreklubber. Det har i tillegg allerede blittgjennomført to sonesamlinger i den nyeKrafthallen.Organisert idrett pluss fri lek påGeir-Tore-løkkaKrafthallen i Medkila er et stort løft forklubben og byen. Organisert idrett fyllerdet meste av hallen, men det spesielle herer at en del av hallen er øremerka fri lek.På Geir-Tore løkka er det nemlig ikke lovmed organisert idrett, kun lek og moro. Såher er det bare å møte opp når det måttepasse. Geir-Tore-løkka står nemlig alltidåpen og venter på deg. ■Foto: Øivind Arvola/ht.no- se resten av bildene på ht.no45


Kontakt oss! Vi er alltid i nærheten. Du treffer oss på telefon 77 04 25 00 ogmarked@hlk.no. Vi setter dessuten stor pris på at våre kunder stikker innomoss dersom det er noe de lurer på. Vi hjelper deg mer enn gjerne!Håvards kraft-tipsHøye kraftpriser: Hva gjør jeg nå?Håvard Stavrand følger daglig med på prisutviklingen på Nord Pool,den skandinaviske kraftbørsen. Det er nemlig der han kjøper strømmenvi videreselger til våre strømkunder. I denne spalten deler hansin kraft-kunnskap med dere.Skyhøye kraftpriser. Ulike råd fra ulike hold. Bytt fra Standard til spot,eller var det omvendt? Tegn fastpris. Bytt leverandør. Sikkert velmenteråd, men det er ikke alltid like enkelt å orientere seg i vrimmelenav råd, tilbud og tilbydere.10Spotprisutviklinga i januar og februarMidlere spotpriser i Nord-Norge blehele 53,8 og 76,1 øre/kWh i januar ogfebruar. Begge månedene var kjennetegnetav kulde, høyt kraftforbruk ogtørke. Vannmagasinene er historisk lavei Norden, samtidig som halvparten avsvensk kjernekraft har driftsstans fram tilmidten av mars. Høyt forbruk sammenmed dårligere krafttilgang har altså trukketopp prisene i hele Norden. I tilleggsliter Norge med et sentralnett som ikkehar kapasitet til å transportere elektriskkraft optimalt fra overskudds- til underskuddsområder.Derfor har Norge pr. 1.mars 4 prisområder. Sørvest-Norge utgjørett område med overskudd av kraft, mensØstlandet, Midt- og Nord-Norge harlavere tilgang på kraft i egne områder iforhold til etterspørselen. Dermed blirspotprisene i Norge lavest i sørvest, mensresten av landet prises høyere.8. januar og 22. februar er ekstremeeksempler på ”transportproblemene” isentralnettet. De aktuelle datoene haddeNord-Norge midlere spotpriser på 2,5kr/kWh og 4kr/kWh. Den 22. februar kostetstrømmen i Nord-Norge hele 8 gangermer enn i Sørvest-Norge!Hva skal vi tro om spotprisen videre?Markedet forutsetter at svensk kjernekraftkjøres for fullt fra 20. mars, for å erstattemanglende vannkraftproduksjon. Dettetilsier nordiske gjennomsnittspriser påspot omkring 60 øre/kWh i mars og april.Nord-Norge vil nok havne noe over dettedersom vi ikke får snarlig økning i våregen og Sveriges vannkraftproduksjon.Nordisk og nordnorsk sommerpris ventesned mot 35-40 øre/kWh i 2010, forutsattnormalisering av tilsigene i nord.Vi vet i alle fall at privatforbruket går nedmot våren og bidrar til å senke prisnivået.Binde strømprisen … eller ikke?2010 startet med høye strømpriser. Mediahauset det hele ytterligere opp meddiverse bastante råd om hvilke strømavtalersom vil lønne seg for deg. Poengeter at ingen vet sikkert hvilken vei markedetvil gå og hvilken type strømavtale somblir gunstigst framover.Kraftsituasjonen i januar og februar harjevnt over trukket fastpristilbudene oppoveri takt med økende spotpris. Sannsynlighetenfor en radikal prisnedgang erliten resten av vinteren. En snørik marskan imidlertid senke prisene betydeligunder snøsmeltinga til våren.Like fullt: Over tid anbefaler likevelforbrukermyndighetene oss ofte spotprisprodukterframfor fastpris, forutsatt atprivatøkonomien tåler prissvingningene.Kontakt oss gjerne på telefon eller sjekkprisutviklinga på www.hlk.no, så skal viprøve å hjelpe deg. ■Spotkunder- Husk for det første at spotprisen dinblir den samme, uansett hvilken leverandørdu velger. Hovedforskjellene ligger ipåslaget, som normalt ligger mellom 1 og2 øre/kWh. Andre ting som kan skille erbetalings betingelser, krav om betalingsmåter,etc.- Husk også at du får en gjennomsnittligmånedspris på regninga di. Ekstremedagspriser får konsekvenser, særlig hvisdet blir mange av dem, men hittil i årligger snittet på "levelige" 67 øre/kWh.- Spot anbefales fortsatt av mange, menetter diverse oppslag vet vi at mange harvurdert å endre til:Det grønne gresset......?- Finner du en aktør som levererspot + 0 betyr det at dusom "normalkunde" (20.000kWh/år) kan spare inntil300 kr/år i forhold til vårSpot25. Sjekk også øvrigevilkår (forskudd, a-konto,antall regninger, etc).- Får du et tilbud på Standardvariabel som er forgodt til å være sant, så er detkanskje det? Du kan og børuansett ikke forskuttere enårlig besparelse i og med atdenne prisen endres ofte.Da skal du bruke mye tid, hagod oversikt og skifte ofte!- Vurderer du fastpris er"timinga" det aller viktigste.Standard variabel kraftpris- Standard er også en markedsbasert pris.Denne settes av den enkelte kraftleverandørenog må kunngjøres med 14 dagers varsel.Dette gir en "treghet" i forhold til spot.Denne "tregheten" inntreffer så vel i prisoppgangsom nedgang. Vi har sett det nånår spotprisene har skutt i været: Standardhenger etter. Mye kan tyde på at Standardtrolig vil bli høyere enn spot snart.- Hvert år regner vi ut års-snitt på spot ogStandard. Og ser man på historiske priserser vi at det er lite som skiller. Over åretblir det derfor "hipp som happ" om duvelger spot eller Standard.Fastpris- Svært mange hiver seg på fastpris ioppgangstider. Det er sjelden lurt. Vurderheller fastpris når prisene er på tur ned.Mange ønsker likevel å unngå svingningene,de ønsker forutsigbarhet. Noen vilsikkert akkurat nå være komfortabel meden fastpris på rundt 50 øre/kWh. Samtidigbør man være klar over at spotprisen iperioder kan ligge lavere. Det er først nåravtaleperioden er over at man sitter medfasiten, da vet man hvordan markedsprisenehar vært i den gjeldende perioden. ■Du kan kanskje spare ettøre eller to gjennom en"øyeblikks-sammenligning".Men de få ørene kan fortbli uinteressante dersomspotprisene faller kraftig ogblir liggende lenge på 20øre/kWh. Og du har akkurattegnet en ettårig fastpris på60 øre/kWh…11

More magazines by this user
Similar magazines