MED ViPR - Eqology

eqology.com

MED ViPR - Eqology

HELSEStoffskiftesykdommerDen samlede omsetningen av energi og næringsstoffer, som skjeri alle kroppens celler, kalles stoffskifte – eller metabolismelegenCarsten Vagn-Hansen erfra Danmark og har værtpraktiserende lege i 18 år,samt lektor og kurslederi Praktiserende LegersSentraliserte Etterutdannelse .Han var president for detInternasjonale Selskap forAlmen Medisin i tidsrommet1979-82. I tillegg har hanmottatt en rekke priser, blantannet The International NatureMedicine Honorary Price.Han er forfatter av en rekkebøker innen helse og sunnhet.Radiodoktor i Danmarks Radio,har han vært, samt TV-doktori DR TV.Nå er han skribent i EqologyMagazine i tillegg til å værehelsekonsulent, foredragsholderog «handelsreisende i sunnhet».Les mer på hans hjemmesidewww.radiodoktoren.dkNæringsstoffene fra maten bringermed seg energi, men det er førstnår energien forbrennes i mitokondriene(cellenes kraftverk) atkroppen kan nyttiggjøre seg av den. Ved hjelpav oksygen skjer det en oksidasjon i mitokondriene.Dermed omdannes energien og lagressom ATP (adenosintrifosfat). Dette fungerersom et batteri som kan frigjøre energi. Energiengår til cellenes arbeid med å bygge opp nyecellebestanddeler og depotstoffer, som f.eks.fett. Det viktigste er oppbyggingen av proteiner,blant annet enzymer som styrer og gir livtil cellenes arbeid. Noe av energien brukestil fysisk arbeid som frigir varmeenergi somblant annet holder stoffskiftet i gang.Stoffskiftet er i likevekt når kaloriinntaketer lik kaloriforbruket. Kroppen forbrukerkalorier ved stoffskiftet. Noen kalorier forsvinnerogså ut av kroppen gjennom avføring,urin og svette.SkjoldbruskkjertelenHormoner spiller en viktig rolle i styringenav stoffskiftet. Det er i skjoldbruskkjertelen(Thyreoidea) at stoffskiftehormonene våredannes. Dersom det er for lite av disse, vil alti kroppen gå langsommere. Tarmene går i ståog vekten stiger. Huden blir tørr og deigaktig .Er det for mye stoffskiftehormoner vil altkjøre på høygir, og vi får symptomer somhjertebank, skjelving, svette, diaré, vekttaposv.Stoffskiftet styres fra hjernen gjennomhypofysen. Hypofysen produserer et hormonsom kalles TSH. Forkortelsen står forThyreoidea Stimulerende Hormon. TSHstimulerer skjoldbruskkjertelens produksjonav stoffskiftehormonene T4 (tyroksin) og T3(trijodthyronin). Dersom produksjonen avT4 og T3 er for høy, reduseres dannelsen avTSH. Er produksjonen derimot for lav, økesTSH.T3 har 4-5 ganger større innvirkning påstoffskiftet enn T4. T4 omdannes til T3 i helekroppen, men aller mest i leveren. Har manproblemer med den, vil dette kunne føre tilfor lavt T3-nivå. Mangel på sink og selen kanhemme leverens evne til å omdanne T4 tilT3. Stress kan være en av årsakene til sink- ogselenmangel.Annen sykdom, f. eks. diabetes, kan ogsåhemme omdannelsen av T4 til T3. Stresskan føre til økt dannelse av kortisol i binyrebarken.Kortisol kan i sin tur midlertidighemme omdannelsen, men kun i tre uker.Mineralene sink, selen og jern er nødvendigefor omdannelsen av T4 til T3. Når detgjelder jern er et eventuelt tilskudd kun tilrådeligdersom du mangler det. For mye jernvil føre til oksidasjon (harskning) av celler ogfett i kroppen.Jod er av stor betydning for stoffskiftet dadette mineralet inngår i stoffskiftehormonene.På verdensbasis er jodmangel relativtutbredt. I Norden, derimot, er dette relativtsjeldent og forekommer mest i innlandet,hvor man ikke spiser så mye sjømat.For å forebygge jodmangel, er det vanligå tilsette dette både i salt og i dyrefôr.Lege middelet litium og en rekke matvarerblokkerer for jod. Dette gjelder f.eks. peanøtterog soyaprodukter som soyamelk, tofuog soyaolje.Fluor (fra f.eks. vann eller tannpasta) ogbrom er mineraler som hemmer skjoldbrusk-Celler. Næringsstoffene fra maten bringer medseg energi som transporteres til cellene. Men deter først når energien forbrennes i mitokondriene(cellenes kraftverk) at kroppen kan nyttiggjøreseg av den.kjertelens funksjon ved å konkurreremed jod. Fluor er også en enzymgift, somdirekte hemmer omdannelsen av T4 tildet aktive stoffskiftehormonet T3. Jeganbefaler derfor på det sterkeste at manunngår fluor, også fluorholdig tannpasta.Hvitt sukker og hvite kornprodukter erbelastende for skjoldbruskkjertelens funksjon.Flerumettet fett er vanligvis sett påsom det snille fettet, men får man for myeav det (fra f.eks. planteoljer og margarin)blokkerer denne typen fett for dannelsenav skjoldbruskkjertel-hormonene ogderes virkning i cellene. Når forharskedefettsyrer og transfettsyrer opptas i celleneer de med på å forhindre aktiveringen avstoffskiftehormonene.Kokosolje er derimot et godt valg,da dette fettet inneholder mellomkjededefettsyrer (MCT – Medium ChainTriglycerides). Disse fettsyrene kan nemligHvitt sukker og hvitekornprodukter er belastendefor skjoldbruskkjertelensfunksjon.øke stoffskiftet og derved fremme vekttap.Kokosolje er mettet fett (men av det gode)og kan derfor tåle oppvarming til steketemperatur.Man skal kjøpe kokosolje avgod kvalitet.Stoffskiftehormonene er viktige fordannelsen av hormonene progesteronog «moderhormonet» pregnenolon, sommange andre hormoner dannes ut ifra. Nårskjoldbruskkjertelen ikke fungerer ordentlig,er det for lite av disse hormonene. Hormonenevåre står i sterk sammenheng medhverandre i det vi kaller hormonsystemet.Derfor oppstår det ofte flere problemer ikroppen samtidig.Det er flere kvinner enn menn som fårfor lavt stoffskifte, men risikoen stiger forbegge kjønn med alderen. Hos kvinner erden hyppigste typen av for lavt stoffskifteen autoimmun sykdom som kalles Hashimotossykdom, hvor kroppen danner antistoffermot de hormonproduserende cellenei skjoldbruskkjertelen. Det er her snakkom betennelse i skjoldbrusk kjertelen. Detbegynner gjerne med for høyt stoffskifte,som går over i for lavt stoffskifte når detdannes mange antistoffer.Lavt stoffskifteLavt stoffskifte behandles normalt med etkunstig T4-hormon (f. eks. Eltroxin). Forpersoner som har problemer med omdannelsentil T3, vil en slik behandlingkunne føre til problemer. I slike tilfeller kandet være en fordel å behandle med en standardisertform for tørket skjoldbruskkjertel4 JANUAR 2013 JANUAR 2013 5

More magazines by this user
Similar magazines