Views
3 years ago

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Tema - Utdanning og

Tema - Utdanning og sertifiseringIPMAs internasjonalesertifiseringssystem i 4 nivåerFlere og flere typer oppgaver gjennomføres som prosjekt. De aller fleste organisasjoner er engasjertpå en eller annen måte i prosjektaktiviteter. Antall prosjekt, program og porteføljer vokserraskt. For å være profesjonell trenger fagdisiplinen en standard og retningslinjer som definererledelsesoppgavene for prosjektledelsespersonell. IPMA’s sertifiseringsordning setter fokus påprosjektlederens ledelsesatferd så vel som den praktiske anvendelse av metoder / teori. Detstilles krav til dokumenterbar erfaring.K nut M. HeierIPMA – International Project ManagementAssociation, har sammen med sine medlemslandutviklet en felles internasjonalsertifiseringsstandard innen området prosjektledelse.Standarden kalles ICB – IPMACompetence Baseline.IPMA sertifiseringNorsk forening for Prosjektledelse (NFP) ogTekna – teknisk-naturvitenskapelig forening- tilbyr internasjonalt anerkjent sertifiseringi Norge. Sertifiseringen er basert på IPMA’ssertifiseringssystem. Ordningen definererkompetanseelementer man forventer atprosjektledere behersker.Sertifiseringssystemet omfatter 4 nivåer:Nivå A: Sertifisert prosjektdirektør(Certified Project Director) skal kunne styrealle prosjekt i en bedrift / organisasjon,eller alle prosjekt i et program.Nivå B: Sertifisert senior prosjektleder(Certified Senior Project Manager) skalkunne lede komplekse prosjekt.Nivå C: Sertifisert prosjektleder(Certified Project Manager) skal kunnelede mindre komplekse prosjekt.Nivå D: Sertifisert i prosjektledelse(Certified Project Management Specialist)skal ha grunnleggende prosjektledelseskunnskapI henhold til IPMA’s modell evaluereskandidatenes kompetanse innen tre hovedområder:• Ledelsesatferd• Erfaring / erfaringsanvendelse• Metodekompetanse / metodeanvendelseSertifiserte prosjektledere får:• Et internasjonalt anerkjent sertifikat• Et definert kompetansenivå• En dokumentert kompetanse medanbefaling m.h.t. videre kompetansebygging• Synliggjort statusBedriften / organisasjonen medsertifiserte medarbeidere:• Dokumenterer overfor markedet at virksomhetenhar kvalifiserte prosjektledere• Stimulerer det faglige miljøet for profesjonellprosjektledelse• Synliggjør karriereveien for prosjektlederei bedriften / organisasjonen• Oppnår en felles terminologi, begrepsapparatog metoder8 - Prosjektledelse nr. 2-2006

Tema - Utdanning og sertifiseringMange har valgt å bli IPMA sertifiserteprosjektledere.Etter en sakte oppstart på slutten av nittitallethar antallet sertifiserte prosjektledereøkt meget raskt. Kurven viser antall sertifisertei Danmark, Sverige og Norge.Slik foregår sertifiseringenSertifiseringen gjennomføres i samsvarmed definerte prosesser. Prosessene ernoe forskjellige for de ulike sertifiseringsnivåene.Kravene til de ulike nivåene gjørat sertifiseringen også kan benyttes somkarriere vei for prosjektledere.Nivå B : Sertifisert senior prosjektlederFor å bli sertifisert på nivå B kreves atkandidaten selvstendig kan lede og styrekomplekse prosjekter. Det kreves minst 5års (60 månedsverks) erfaring som prosjektleder.Prosessen består av:• En introduksjon til det videre forløp• Utarbeidelse av CV og egenvurdering• Skriftlig prøve• Referanseopplysninger innhentet avassessorene• Utarbeidelse av prosjektledelsesrapportfor et valgt prosjekt• EksamineringSom ledd i sertifiseringsprosessen mottardeltagerne boken ”Kompetanse i prosjektledelse”på forhånd (Norsk eller engelsk)Introduksjonen er en felles samling forkandidatene på dette nivået og omfattergjennomgang av hele prosessen,hvilke dokumenter som kandidatene måut arbeide i de ulike trinnene i prosessen,hvilke krav som stilles for å bli sertifisert,samt assessorenes arbeid.Utarbeidelsen av CV og egenvurderingutføres mellom introduksjonsmøtet ogden skriftlige prøven. Skjematikken lederkandidaten gjennom de ulike deler avegenvurderingen. Denne omfatter egenvurdering av egen ledelse / ledelsesanvendelse, metodekunnskap/ metodeanvendelseog egen ledelsesatferd. Dennevurderingen / analysen gjøres av den enkeltekandidat, og diskuteres med en sparringspartner.Utarbeidelsen vil normalt kreveminimum et ukeverk i arbeidsinnsats.Den skriftlige prøven gjennomføres i løpetav 3 timer. Prøven omfatter ”multiplechoice” spørsmål, åpne spørsmål og en prosjektoppgavesom skal løses.Kandidaten utarbeider en prosjektledelsesrapportfor et selvvalgt prosjekt.Rapporten skal gi en samlet oversikt overledelsesinnsatsen i prosjektet, anvendelsenav metoder og verktøy, samt redegjøre forenkelte ledelses-utfordringer og høstedeerfaringer, slik at assessorene kan se at kandidatenhar opptrådt profesjonelt i ulikesituasjoner.Evalueringen gjennom hele prosessen foretasav sertifiserte / godkjente assessorer.Nivå C : Sertifisert prosjektlederFor å bli sertifisert på nivå C kreves at kandidatenselvstendig kan lede og styre ikkekomplekse prosjekter. Det kreves minst3 års (36 månedsverks) erfaring som prosjektleder.Prosessen består av:• En introduksjon til det videre forløp• Utarbeidelse av CV og egenvurdering• Skriftlig prøve• Referanseopplysninger innhentet avassessorene• Deltagelse i en workshop• EksamineringFrem til og med den skriftlige prøven ertrinnene de samme som for sertifisering pånivå B, men innholdet i den skriftlige prøvenvil være forskjelligWorkshop’en er et heldags gruppearbeidmed et praktisk prosjekttilfelle hvorkandidatene i gruppen skal utføre en delprosjektledelsesoppgaver og presentereresultatet i plenum.Assessorene observerer kandidatens innsatsog atferd under hele gruppearbeidet.Hensikten med workshop’en er å evaluerekandidatenes kompetanse med hensyn tilmetodeanvendelse og ledelsesatferd.Eksamineringen foretas av assessorenemed basis i dokumentene, loggføringenfra workshop’en og referanseopplysningenomtalt over. Dialog om kandidatens kompetanseutviklinger en del av intervjuet.Eksamineringen av hver kandidat tar ca. 2timerProsjektledelse nr. 2-2006 - 9

Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2005 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Nr. 1-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Program- og Porteføljestyring - Norsk senter for prosjektledelse
Ny innsikt i egen kompetanse - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse
Nr. 2-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder, - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
som kan du laste ned her - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2009 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (4,3 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Lektorbladet nr 6 2006 - Norsk Lektorlag