Views
3 years ago

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Tema - Utdanning og

Tema - Utdanning og sertifiseringNivå D : Sertifisert i prosjektledelseFor å bli sertifisert på nivå D kreves atkandidaten har grunnleggende kunnskapom prosjektledelse. Det stilles ikke krav tilpraktisk erfaring som prosjektleder, mendet anbefales minst 12 måneders erfaringsom prosjektleder av ikke-komplekse prosjekter,eller som prosjektdeltager i mindrekomplekse prosjekter.Prosessen består av:• En introduksjon til det videre forløp• Utarbeidelse av CV og egenvurdering• Skriftlig prøveSom ledd i sertifiseringsprosessen mottardeltagerne boken ”Kompetanse i prosjektledelse”på forhånd (Norsk eller engelsk).Bedømmelsen foretas av to assessorerbasert på CV, egenvurdering og skriftligprøve.Nivå A : Sertifisert prosjektdirektørFor å bli sertifisert på nivå A kreves atkandidaten har bred erfaring i ledelse avprosjektprosessene. Det inkluderer to typersituasjoner:• Ledelse av komplekse prosjektporteføljer i en bedrift eller organisasjon somomfatter prosjekter av forskjellig kompleksitetsgrad.• Ledelse av komplekse program somomfatter ulike typer prosjekt og initiativfor å oppnå målene for programmet.For å fylle disse funksjonene må kandidatenha kompetanse i:• Å bidra til den strategiske ledelse, inklusivforberedelse til virksomhetsledelsen• Ledelse av støttefunksjoner for prosjektledelsen,programledelsen og porteføljeledelsen.• Ledelse av prosessene for programog prosjekter, inklusiv forbedringer avprosjektlederkompetanse og andre prosjektmedarbeider.Videre må kandidaten ha kompetanse iledelse av komplekse prosjekter.Sertifiseringsprosessen følger i hovedsaksertifiseringsprosessen for kandidater påB-nivået.Formelle krav til sertifiseringenIPMA har utarbeidet et regelverk somgjelder for alle nasjonale sertifiseringsorganisasjoner.For å sikre seg at dettefølges, foretar IPMA formelle revisjoner avde nasjonale sertifiseringsorganisasjonene.ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment,General requirement for bodiesoperating certification of persons for sertifiseringen,gjelder for ordningen.Disse kravene sikrer at sertifiseringen holderde internasjonale mål og kvalitetskravsom krevesProgram for sertifiseringSertifiseringen gjennomføres sammenmed Tekna to ganger pr. år, en runde i førstehalvår og en runde i annet halvår.Se NFP’s websider for komplett programmed tidsplan og praktiske opplysningerfor neste sertifiseringsrunde. Der vil ogsåinformasjon om åpne orienteringsmøterpubliseres.Informasjonsseminar - veiledningNFP tilbyr også halvdags-seminar somveiledning for organisasjoner som ønskerinnsikt i NCB’en, eller som en forprosess tilsertifisering.Se NFP’s websider for mer utfyllende informasjon.10 - Prosjektledelse nr. 2-2006

Basis for IPMA’s kompetansevurderingKnut M. HeierTema - Utdanning og sertifiseringICB – IPMA Competence BaselineGrunnlaget for nasjonale ”Competence Baseline” (NCB) er IPMA’sICB (IPMA Competance Baseline).IPMA har sammen med sine medlemsland utviklet et felles settinternasjonale kompetansekrav innen området prosjektledelsebetegnet ICB – IPMA Competence Baseline.ICB’en skal sikre felles kompetansekrav uansett i hvilket land sertifiseringenforegår.Kravene som angis er almengyldige for alle bransjer, for alle typerog størrelser av prosjekt. Det er ikke krav om at man skal kunne enspesiell prosjektmodell.Boken kan benyttes for flere formål:Egenvurdering av kompetanse som ledd i en sertifiseringsprosessEgenvurdering av kompetanse som ledd i kompetanseutvikling iprosjektledelse. Boken foreligger fra nyttår på norsk og engelsk.KiP - Kompetanse i prosjektledelseKiP er referanserammen for evalueringen av prosjektledelseskompetanse.Dette er ingen lærebok, men den angir krav til prosjektledereskompetanse innen ulike områder.Boken dekker alle kompetanseelementene i IPMA’s ICB.Kandidaten kan ha tilegnet seg kompetansen på ulike måter,gjennom praktisk prosjektledelse, gjennom utdannelse, kurs og litteratur.IPMA sertifiserings på engelskKnut M. HeierHittil har IPMA sertifiseringen foregått på norsk. Fra og med 2007er tilbudet utvidet til også å omfatte sertifisering på engelsk.De tre skandinaviske foreningene, Foreningen Dansk Projektledelse,Svensk Projektforum og Norsk Forening for Prosjektledelse har gåttsammen om å utvikle et felles skandinavisk sertifiseringstilbud påengelsk. Sertifiseringen omfatter alle 4 sertifiseringsnivåene oger primært et tilbud til bedrifter / organisasjoner som har engelsksom arbeidsspråk. Se NFP’s websider for komplett program medtidsplan og praktiske opplysninger. Der vil også informasjon omåpne orienteringsmøter publiseres.PPS, Praktisk ProsjektStyringDu som vil arbeide med Nordens vanligste prosjektstyringsmodell– bruk PPS! Nå har TietoEnator PPS Steg 1 kurs i Oslo.www.tietoenator.com/ppsProsjektledelse nr. 2-2006 - 11

Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2005 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Nr. 1-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Program- og Porteføljestyring - Norsk senter for prosjektledelse
Ny innsikt i egen kompetanse - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse
Nr. 2-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Årets prosjektleder, - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
som kan du laste ned her - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2009 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (4,3 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Fredrikke nr 5 - 2006 - Norske Kvinners Sanitetsforening