Views
3 years ago

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Tema - Utdanning og

Tema - Utdanning og sertifiseringProsjektledelse vedHandelshøyskolen BIUJan Terje KarlsenUndervisningstilbudet ved BIHandelshøyskolen BI har tilbudt kurs i prosjektledelse siden 1982. Tilbudetomfattet den gang tre kurs; prosjektadministrasjon 1, 2 og 3.Kursene ble utarbeidet og undervist av professor Svein Arne Jessensom den gang var direktør for BIs Lederutdanningssenter (BI-LU).Dette var etterutdanningstilbud og et svar på næringslivets økendebehov for mer formalisert kunnskap innen det å starte opp og ledeprosjektarbeid. Prosjektadministrasjon 1, 2 og 3 ble først tilbudt vedBI i Oslo, men senere også ved andre BI høyskoler rundt om i landet.På de meste var godt over 20 forelesere involvert, hovedsakelig franæringslivet.Siden den gang har tilbudet av kurs og program i prosjektledelseved BI vokst. I tabell 1 ser vi undervisningsporteføljen høsten 2006fordelt mellom master-/bachelornivå og heltidsstudier/etter- ogvidereutdanning.Etter- ogvidereutdanning- PL 1, PL 2 og PL 3- PME Essential- Senter for finansutdanningHeltidsstudierMaster- MM program- MBA- Executive MBA- PME Advanced- Kina, Litauen, SingaporeBachelorTabell 1: Undervisningstilbud i prosjektledelse ved BI- MSc Project Management - Siviløkonomstudiet- IT-studiet- DiplomøkonomstudietUndervisning på masternivåBI tilbyr et program i prosjektledelse på Master of Managementstudiet. Slike program har vært undervist siden begynnelsen av1990-tallet. I skoleåret 2006-07 er prosjektledelse det mest populæreMM-programmet ved BI Nydalen og det undervises også iBergen og Stavanger. Master of Management er et deltidsstudiumhvor man oppnår mastergraden etter å ha gjennomført tre til firevalgfrieMaster of Management Program, avhengig av tidligere utdannelse.Hvert masterprogram er selvstendig slik at man kan også velge å taett enkelt Master of Management program. I tillegg til de åpne kursenesom er tilgjengelig for alle, skreddersyr også BI MM-programfor bedrifter som ønsker dette.Opptakskravet til MM er tre års høyere utdanning – fortrinnsvis 180offentlig godkjente studiepoeng (60 vekttall) fra høyskole og/elleruniversitet, hvorav minst 90 av studiepoengene inngår i en offentliggodkjent grad eller eksamen. Det kreves også at du har fire års yrkeserfaring,og at man har fylt 25 år.Programmet (kurset) i prosjektledelse gjennomføres over ett årmed 6 intensive studiesamlinger, hver med en varighet på 3 dager,til sammen 150 timer undervisning som foregår på dagtid. I tabell 2Samling123456TemaerProsjektets fundament:• Perspektiver og modeller på prosjektledelse,forskjellige typer av prosjekter• Evaluering av prosjektforslag• Tilrettelegging for gevinstrealisering -prosjekt som investering• Prosjektstrategier• Interessentanalyse• Utforming av mandat(formål, mål, styringsfilosofi)Planleggingen av prosjektet:• Planleggingsprinsipper i moderneprosjektarbeid• Overordnet prosjektplanlegging• Detaljplanlegging av prosjekt• Estimering av tid og ressursbruk• Usikkerhet og planleggingOrganiseringen av prosjektet:• Organisatoriske utfordringer• Strukturering av en prosjektorganisasjon(hierarki, byråkrati, matrise, nettverk)• Koplinger mellom prosjekt og basis -organisasjon (full, delt og null autoritet)• Roller og ansvar i prosjektarbeid• Organisasjonskulturen i prosjektetOppfølging og læring:• Oppfølging, måling av framdrift i tid ogvolum, og kostnader• Prosjektdokumentasjon• Løpende evaluering og etterevaluering• Kritiske suksessfaktorer, Earned Value,helhetlige vurderingsmetoder• Prosjektintern og -ekstern kommunikasjon• Læring gjennom prosjektarbeid, kunnskapsutviklingog kunnskapsoverføring• Prosjektkontorets rolleLederskap og teamarbeid:• Prosjektledelse, temporær ledelseog endringsledelse• Typer av lederskap• Prosjektet som teamarbeid• Virtuelt teamDen prosjektorienterte virksomheten:• Flerprosjektledelse, programmer og porteføljer• Prosjektmodenhet i virksomheten• Profesjonaliseringen av prosjektfaget,sertifisering• Veien videre - ledelse og prosjektledelseTabell 2: Innhold MM-program i prosjektledelse16 - Prosjektledelse nr. 2-2006

Tema - Utdanning og sertifiseringer innholdet i de seks samlingene i prosjektprogrammet listet.Prosjektarbeidsformen er i dag et sterkt vekstområde i Norge, bådeoffentlig og privat. Dette programmet er utarbeidet for å møte behovetsom bedrifter, institusjoner og organisasjoner har for å mestreog lede moderne prosjektarbeid. Gjennom utdanningen får studenteneblant annet en forståelse for hvordan bedriften kan brukeprosjekter i sin strategi. Det formidles kunnskap om hvordan prosjekterplanlegges og organiseres og det gis innsikt i prosjektstyringog prosjektkontroll som er essensielt når man bruker prosjektorganiseringtil å løse bedriftens utfordringer.BI underviser også i prosjektledelse som inngår i MBA-studiet ogExcecutive MBA-studiet.Når det gjelder tilbudet for unge heltidsstudenter så tilbyr BI ervalgfritt kurs for alle studenter som tar Master of Science studiet.Dette kurset er populært blant studentene, det er en stor andelutenlandske utvekslingsstudenter som gjennomfører kurset ogundervisningen foregår på engelsk.Undervisning på bachelornivåBI tilbyr også etterutdanningskurs i prosjektledelse på bachelor-nivå.Et av tilbudene består av tre påbygningskurs; PL 1 på 6 studiepoeng,PL 2 på 9 stp. og PL 3 på 15 stp. Det undervises i disse kursene på flereBI høyskoler hovedsakelig av lokale forelesere.I tillegg tilbyr BI etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse tilpassetfinansnæringen.På bachelornivå undervises det også i prosjektledelse for heltidsstudenterved BI. Blant annet tilbys det kurs i prosjektledelse forstudenter som går på siviløkonomstudiet. Dette kurset har værtundervist siden 1989 som valgfag. Et annet kurs er Ledelse av ITprosjektersom undervises for studenter som går på det treårigeIT-studiet. Studenter som går på det treårig diplomstudiet kan velgeprosjektledelse som fordypning.Fagstaben i prosjektledelse ved BIFagstaben i prosjektledelse ved BI består av to professorer, tre førsteamanuensiser,en doktorgradsstipendiat og to professor II stillinger.Dette er et av de største fagmiljøene på et og samme sted innenprosjektledelse både i norsk og europeisk sammenheng. I tillegg harBI lyst ut to nye stillinger innen prosjektledelse, et professorat og enførsteamanuensisstilling, som vil bli besatt innen i løpet av vinteren2007. For å dekke undervisningen ved lokale BI høyskoler benyttesogså flere høyskoleforelesere fra næringslivet.Fagstaben ved BI Nydalen består av følgende personer:Professor Svein Arne JessenJessen har vært ansatt på BI siden begynnelsen av 1980-tallet ogvar den som startet undervisningen i prosjektledelse. Han er opprinneligutdannet Cand. Real fra Universitetet i Oslo og har i tilleggdoktorgrad i prosjektledelse fra University of Southern California(USC) i samarbeid med Henley School of Management, Brunel University,i England. I tillegg til å ha jobbet i næringslivet i en rekke årbl.a. for Norad, har Jessen lang erfaring som konsulent innen prosjektledelse.Jessen har utgitt en rekke bøker i prosjektledelsesfaget.Hans forskningsinteresser ligger innenfor områdene; motivasjon,ledelse, prosjektbusiness og prosjektmodenhet.Professor Erling S. AndersenErling S. Andersen er professor i prosjektledelse og informasjonssystemerved BI Handelshøyskolen. Han har sosialøkonomiskembetseksamen fra Universitetet i Oslo. Før han kom til BI, var hanførsteamanuensis i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, rektorved NKI Datahøgskolen og professor i informasjonsvitenskap vedUniversitetet i Bergen. Han har vært gjesteprofessor ved Universiteteti Tokyo, Japan og ved Nanyang Technological University iSingapore. Han har skrevet flere bøker og artikler om informasjonsteknologi,systemutvikling, prosjektledelse og ledelse generelt.Førsteamanuensis Bjørn Johannes KolltveitKolltveit er utdannet ingeniør, i tillegg har han en MBA og endoktorgrad i prosjektledelse fra Brunel University. Han har langerfaring fra prosjektledelse i industri og konsulentvirksomhet blantannet i Aker og Norwegian Petrolium Consultants. Kolltveit harvært ansatt på BI siden 1997, først som leder for etter- og videreutdanningenved BI, deretter som førsteamanuensis. I tillegg harhan vært prosjektleder for byggingen av BIs ny Campus Nydalen.Hans forskningsinteresser er knyttet til ledelse, implementering,usikkerhet, effektivitet og styrearbeid.Førsteamanuensis Jan EvensmoEvensmo er cand.real fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fraBI. Han har vært ansatt på siden 1971 (timelærer fra 1966). Hansforskerkompetanse er knyttet til kvantitative modeller innenplanlegging og styring, bl.a. earned value konseptet. Evensmo harskrevet en lærebok i operasjonsanalyse og artikler om bl.a. earnedvalue management.Førsteamanuensis Jan Terje KarlsenKarlsen er siviløkonom fra Agder Distriktshøyskole og Dr.ing. fraNTNU. Han har erfaring fra Sjøforsvarets Fregattprosjekt medfokus på usikkerhetshåndtering. Karlsen har vært ansatt på BI siden2000. Hans forskningsinteresser er knyttet til usikkerhetshåndtering,gevinstrealisering, ledelse og håndtering av interessenter. Itillegg til å ha publisert flere artikler har han sammen med professorPetter Gottchalk skrevet boken Prosjektledelse – fra initiering tilgevinstrealisering som er utgitt på Universitetsforlaget.Doktorgradsstipendiat Anne Live VaagaaskarVaagaaskar har profesjonsstudium i utdanningsledelse fra PedagogiskInstitutt ved Universitet i Oslo. Hun har nylig ferdigstilt sindoktoravhandling ved Institutt for ledelse og organisasjon vedHandelshøyskolen BI. Denne omhandler prosjekters utvikling oglæring. Vaagaaskar har vært ansatt på BI siden 2000 og har nå etvikariat som førsteamanuensis. Før det arbeidet hun innen anleggsbransjenmed kompetansespørsmål i tilknytning til prosjektarbeid.Hennes forskningsinteresser er knyttet til læring, kunnskapsutviklingog erfaringsoverføring i prosjektbaserte organisasjoner.Professor II Jon LereimJon Lereim har erfaring både fra akademiske miljøer og fra industri.Industrierfaringen omfatter bl.a. ulike lederposisjoner i DNV,Saga Petroleum, Elkem, Aker Maritime, PwC, Dansk Olie og NaturGas(DONG). Han har vært konsernrådgiver i EDB, Mesta ogW.Wilhelmsen. Den akademiske merittlisten inkluderer bl.a. forskerved SINTEF, stipendiat ved McMaster University, Canada, forskerved Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio, USA, professorII ved NTH, marine konstruksjoner, samt professor II ved HandelshøyskolenBI siden 1991.Professor II Åge GarnesGarnes har dr.ing fra NTNU. Han har arbeidet på NTNU, NHHsamlet i 15 år, og undervist i prosjektledelse, entreprenørskap,organisasjonsteori, medvirkning og strategi. Forskningsmessig harGarnes arbeidet med start og utviking av SMB´er, entreprenørskap,nettverk og strategi. Han har vært selvstendig næringsdrivende i6 år og hatt flere lederjobber i næringsliv og forvaltning. Han harskrevet to bøker om henholdsvis krisehåndtering og strategi.Prosjektledelse nr. 2-2006 - 17

Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2005 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Nr. 1-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Ny innsikt i egen kompetanse - Norsk senter for prosjektledelse
Program- og Porteføljestyring - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse
Nr. 2-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder, - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
som kan du laste ned her - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2009 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (4,3 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Lektorbladet nr 6 2006 - Norsk Lektorlag