MENIGHETSBLAD - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLAD - Mediamannen

ONSØY OGGRESSVIKMENIGHETSBLADNR. 4 2005 ÅRGANG 45Loppemarkedi menigheteneSide 3Søndagsskolenpå FredtunSide 3Ungdomsgruppa“Varden” på KjærreSide 5TV-aksjonen 2005:DrømmefangerSide 6-7MenighetsrådsvalgetSide 8-9Hvor finner vifellesskap?Side 9PraYsing i EnglandSide 10-11FASTE SPALTER:• Andakt• Prestens Hjørne• Hva er viktig for meg?• Ungdomssiden• Hva skjer i bygda?• Barnesiden• Kryssord• Gressvik Røde Kors• Slekters gang• MenighetskalenderenBARN FRAKJÆRRE MISJONSHUS BARNEHAGE


Dette bladetHøsten har kommet med alt det den innebærer - regn, vind, tåke,sol og gnistrende farger i naturen. Som den observante leser kanskjeallerede har lagt merke til så er det ”gnistrende farger” også imenighetsbladet denne gangen: som en prøveordning kommer heledette nummeret i farger. Det er et økonomispørsmål om bladet skalkomme i farger også i fremtiden, så vi oppfordrer våre lesere til åbenytte den vedlagte giroen!Det spirer og gror i ungdomsarbeidet i menighetene, og de tar såvisstikke sommerferie! Det har vært arrangert turer både i Norge ogtil England i løpet av sommeren - se bilder på baksiden og på midtsiden.Årets TV-aksjon setter fokus på vold mot kvinner. Les omdette viktige arbeidet på side 6 og 7. Menighetsrådsvalget nærmerseg, og på side 8 finner du valglister for begge menighetene. Verdtå merke seg er at Gressvik Røde Kors starter opp med formiddagstrefffor eldre og funksjonshemmede. Se side 16 for datoer ogklokkeslett. Det er mye aktivitet rundt omkring på bedehusene ibygda. Se side 13 for å finne ut om det skjer noe i nærheten derdu bor. På Kjærre har det vært feiret 25-års jubileum i ungdomsgruppa”Varden”. Det er imponerende å holde sånt arbeid i gang25 år i strekk! Les mer på side 5.Ellers finner du som vanlig de faste spaltene.Neste nummer kommer i uke 48GOD HØST!Redaksjonen, tidsfrister m.m.REDAKSJONEN:Knut Funderud tlf: 69 32 76 19Richard Harper tlf: 69 33 12 12Lillian Karlsen tlf: 69 33 46 29Johanna Wergeland tlf: 69 32 79 74REDAKSJONENS ADRESSE:Onsøy og Gressvik Menighetsblad, Postboks 1428, 1602 FredrikstadE-POST: knutfu@online.noTIDSFRISTER NESTE NUMMER:Tidsfrist for levering av stoff til blad nr. 5-05 er 26. oktober,men vi vil helst ha beskjed om stoff senest 17. oktober.LAYOUT: Hilde Tindlund, e-post: k-tin@online.noTRYKK: Cal Trykk AS, FredrikstadOPPLAG: 5 950GAVER TIL BLADET KAN BETALES TIL:Onsøy og Gressvik Menighetsblad, v/Asbjørn Paulsen,Engelsvikenveien 74, 1628 EngalsvikKontonummer: 7877.08.77821Onsøy og GressvikmenigheterONSØY PRESTEGJELDKontor Storveien 2 (Rådhuset)tirs - fre kl. 10-12 tlf: 69 30 58 70Telefaks i Rådhuset tlf: 69 30 58 77Daglig leder Ingrid Dean tlf: 69 30 58 78Onsøy kirke tlf: 69 33 42 85Onsøy gravlund tlf/fax: 69 33 42 85Trygve Meum tlf: 48 29 90 64Gressvik kirke tlf: 69 32 74 95Gressvik gravlund tlf/fax: 69 32 74 20Raymond Granholt tlf: 91 66 87 64Sokneprest Nils Larsen tlf: 69 30 58 71tlf privat: 69 32 71 33Kapellan Stig Kaarstad tlf: 69 30 58 74tlf privat: 69 34 38 80Kapellan Helene S. Thomas tlf: 69 30 58 83tlf privat: 69 32 14 81SoknediakonAnn Christin Nicolaysen tlf: 69 30 58 72UngdomsarbeiderEllen Lågstad Gjerløw tlf: 69 30 58 60mob: 45 60 19 51KateketAnne Beth G. Johansen tlf: 69 30 58 73tlf privat: 69 31 45 12ONSØY MENIGHETMenighetsrådslederAnita Brevik tlf: 69 33 05 69Kirketjener Marit Ek tlf: 69 33 43 71Organist Trine Ek tlf: 69 30 58 85Klokker/kontorNina Louise Jensen tlf: 69 30 58 76GRESSVIK MENIGHETMenighetsrådslederViggo Wolleberget tlf. 69 32 78 79Kirketjener/klokkerInger Lileng tlf. 69 32 70 83Organist Anne Jordheim tlf. 69 30 58 75Menighetssenteret tlf. 69 32 86 10LOPPEMARKEDNærhet og omtankeAndakt av Rolf Tofte, Kristelig PressekontorLørdag 29. oktober 2005 kl. 10.00 åpnerOnsøy og Gressvik menigheter dørene tilloppemarked på Menighetssenteret påGressvik. Vi har fått inn masse lopper avmange slag, men vi tar fortsatt inn flere.Vi har mye vi kunne tenke oss å gjøre, og det er enkjensgjerning at for å drive menighetsarbeid trengs detpenger. Vi forsøker nå en ny vri for å få inntekter. Hvisdette blir vellykket håper vi det kan bli en årlig tradisjonog at det kan bygges videre ut med f. eks. kulturinnslagav ymse karakter.Vi skal kjenne duften av nystekte vafler og god kaffe overMenighetssenteret denne dagen. Vi skal også selge kakerog brus.Det er alltid noe artig å finne på loppemarked. Kanskjefinnes akkurat det du samler på eller akkuratden tingen som passer hos deg, eller kanskje kjøper dunoe ”helt sprøtt” fordi du vil støtte saken!Vi har auksjon kl. 12.00. Det blir spennendeå se hva vi får inn av lopper somegner seg til auksjon. Kanskje du har noehelt spesielt som du vil gi?Ta kontakt hvis du har lopper:Anita Brevik tlf: 69 33 05 69Hilde Brevik tlf: 69 33 24 63Ingrid Dean tlf: 69 30 58 78Eva Gulliksen tlf: 69 32 92 83Astrid Tindlund tlf: 69 32 70 87At barn kan ha et enkelt, jordnært ogsamtidig himmelvendt forhold til Gud,er det mange vitnesbyrd om. I brevsamlingenmed Gud som adressat i den lilleboken «Kjære Gud, du er et under» skrivertolvåringen Kåre dette «Hei Gud. Vildu gjere det slik at det blir regn overalt påjorden. Eg håper du forstår meg. Vil duhilse til farmor, morfar og mormor for deier allerede i himmelen.»Etter hvert som man vokser til blir kan-skje ordvalget annerledes. Men det er godtfor alle som bevarer både omsorgen foralle tørkerammede og tanken på besteforeldreog andre som er «gått foran»,som de sa før. Det gir en umiddelbarnærhet til alle medmennesker og til dealler nærmeste. Barnas brevsamling eri det hele tatt et talende vitnesbyrd omnærhet og omtanke. Og er det noe somtrenges også i vår voksne verden, er detnettopp det!HEI ALLE BARN!Visste du at det er SØNDAGSSKOLE frakl. 11-12 på FREDTUN BEDEHUS PÅ RØD,i det røde huset hvor det også er barnehage?Ikke det? Nå vet du det!Vi hører spennende historier og fortellingerfra Bibelen, vi synger fine sanger, har ulikeaktiviteter og har det helt topp!Her er det barn fra ca. 3 år og oppover.Mange har med seg mamma eller pappa somselvsagt får en kopp formiddagskaffe og enhyggelig prat med andre!Har du lyst til å bli med?DU er hjertelig velkommen!I høst er det søndagsskole på disse søndagene:Oktober: 2., 23. og 30.November: 6. og 20.De søndagene det er familiegudstjenestegår vi i kirken.2 3BLIMEDDAVEL!


PrestenshjørneEn kamp mot klokkai Vest-AfrikaDette skriver jeg mens jeg ennå har tekstenom ”Den Barmhjertige Samaritan” friskt iminne, da det var teksten i gudstjenesten foren uke siden. Den minner oss på at vi i kirkenog samfunnet aldri må lage oss selv noen slagsform for regler som gjør at vi kan etterlatenoen i grøfta. Etterlate de som trenger hjelp,la være å se dem.Om det er noen som nå trenger å bli settmer enn noensinne, så er det de afrikanskelandene, og da spesielt vestafrikanske Niger.Kanskje vi synes at vi allerede har gitt det afrikanskekontinentet nok mediaoppmerksomhet, med MakePoverty History-kampanjen, Band Aid og G 8, somskapte blest over noen korte hektiske uker. Men somBono i U2 vet: dette må jobbes mer med. Han fortsettersin kamp om oppmerksomhet fra politikerne, somhan har gjort i årevis. Den daglige innsatsen fra hjelpearbeidernefortsetter, og det gjør også kampen etter matfor de som er rammet av sultkatastrofene som nå herjer.Derfor er dette hjørnet denne gangen viet til litt infoom Niger, for at vi også i høstmørket, når vi kryper inni varmen med tekoppen, skal huske noe som ikke er behagelig,men som vi ikke kan løpe fra. Noe som drukneri den kampen det er å få et bilde og info i avisene våre.Generalsekretør i FN, Kofi Annan, oppfordrer det internasjonalesamfunn til å gi “øyeblikkelig assistanse” ogdet er sterke ord. Niger er det landet som er hardest rammet,der alene sulter 3,6 millionermennesker. I tillegg er1,6 millioner rammet i de omliggende landene BurkinaFaso, Mali og Mauritania. Tschad er også utsatt. Fellesfor disse landene er at folk henter sitt utkomme fra marginaleområder. Det skal få endringer til i temperatur ognedbør før balansen forrykkes. Det er det som nå harskjedd. Først gresshopper, så avling som slo feil.I skrivende stund går siste info ut på at “arbeidet for å fåut nødhjelpen er en kamp mot klokka”, som Røde Kors’generalsekretær uttalte i et intervju om Niger. RødeKors gjør sammen med andre nødhjelpsorganisasjoneren stor innsats. Fra Verdal sendes 70 lastebiler fulle avmedisiner og mat.Akkurat nå står klokken min her på kontoret på 12.51og det er tirsdag 30. august. Hva som har skjedd viderenår du har dette bladet i hånden i oktober vet jeg ikke.Men noe vet jeg, og det er at disse landene vil trenge vårhjelp i lang tid fremover, og det er heller ikke siste gangenvi får høre om “varslet naturkatastrofe” som hungersnødofte kalles for.Hjelpen kommer frem, og vi kan alle gi! Ring RødeKors konto 820 44 000 eller Kirkens Nødhjelp på820 44 004 for å gi ditt bidrag til å hjelpe de sultrammede.Helene Selvik ThomasKirkens SOS - e r d e r a l l t i d - d ø g n å p e n t 8 1 5 3 3 3 0 0Vil du bli frivillig medarbeider?Kirkens SOS tilbyr kurs i krisehåndtering og selvmordsforebyggende arbeid,samt kontraktsfestet frivillighet med jevnlig veiledning og faglig utvikling.De frivillige ved Kirkens SOS betjener vår døgnåpne krisetelefon, samtbesvarer SOS-meldinger via internett.Høsten er igjen tid for nye innføringskurs. Er du interessert, kikk innominternettsidene til SOS-senteret nærmest deg. Adressen er www.kirkens-sos.noUngdomsgruppa ”Varden” på KjærreAktiviteten er stor hver mandag kveld på Kjærre, og dethar den vært i hele 25 år! Da samles ungdom på Kjærremisjonshus for å løfte vekter, styrketrening eller rett ogslett bare for å prate sammen. Ja, og så er det no’ godtå spise på da - og andakt! Og sånn har ungdomsgruppavært samlet hver mandag helt siden det hele startet i1980. Det vil si - det var hjemme i huset til Eva og TerjeAndersen det begynte. Sammen med Hilde Brevik startetde ungdomsgruppa, fordi de hadde lyst til å gjørenoe for alle ungdommene som bodde på stedet!Dermed ble kjellerstua og kjøkkenet til Eva og Terje fyltopp av ivrige ungdommer hver mandag kveld. I kjellerstuagikk det på styrketrening av alle slag, mens det blebakt deilige kaker på kjøkkenet, til stor glede for alle tilsist på samlingen. En fotballkamp var heller ikke å foraktenede i kjellerstua sånn på slutten av kvelden - selvom det kunne gå rimelig hardt for seg mange ganger!Etter ca. tre år, kom også naboene Kari og Roar Johansenmed som ledere, og det var på dette tidspunkt motorog mekkegruppa så dagens lys.Etter at misjonshuset på Kjærre ble restaurert og fikkmer egnet lokale, flyttet ungdomsgruppa sin aktivitetdit, og aktiviteten har ikke blitt mindre av den grunn.Styret for gruppa har skiftet opp gjennom årene, menTerje og Roar er fortsatt primus motor! Og like sikkertsom banken: hvert år er detfjelltur med slalomkjøring,masse god mat og godt fellesskap!Som nevnt er det 25-årsjubileum for ungdomsgruppai år,og dette ble behørigfeiret med63 påmeldte”gamle” ognåværende med-lemmerhjemmei haven til Eva ogTerje 20. august.Bildene er tatt påjubileumsfesten.BABYSANG -NOE FOR DERE?Terje og Roar- forsatt primus motoretter 25 år!Onsøy og Gressvik menigheter arrangerer Babysangfor far/mor og barn. Der tar vi i bruk sangleker,bevegelsessanger, rim og regler. Det er enflott måte å stimulere barnet på, og en veldig finmåte å styrke kontakten og samhørigheten mellombarn og voksne på.Vi møtes på Manstad Velkl. 10.30-12.00annenhver onsdag.Ta kontakt medAnne Beth på Onsøymenighetskontorpå tlf. 69 30 58 70for påmelding.4 5


FIKK LIVET SITT TILBAKEAlenemoren Stella Enachii bodde med sin vesle datter i Moldova,Europas aller fattigste land. Det som så ut som en veivekk fra elendigheten, viste seg å føre rett inn i noe mye verre.Drømmen om jobb i vesten endte som et mareritt. Først etterett år med vold, frykt og uvisse fikk hun livet sitt tilbake.Stella var arbeidsløs alenemor i Moldova. Det kunne gå fleredager mellom hver gang 21-åringen fikk seg et måltid. Detble umulig å si nei til familievennens tilbud: Å hjelpe hennetil Italia og jobb som servitør for 600 dollar.- Vennen lovte å følge meg helt til Italia, sier Stella. Men deførste løftebruddene ventet rett over grensen til Romania.Nedbrutt- Vi ble flyttet til en ny bil, med ny sjåfør og flere jenter. Jegså penger skifte hender. Vi krysset den serbiske grensen tilfots. Bagasjen vi hadde med oss måtte vi sette igjen, fortellerStella. Jentene ble tatt med til en leilighet i Beograd og derfrasendt videre til Montenegro, hvor en gruppe halliker ventetdem.- Alle måtte kle av seg. De sa de måtte sjekke at vi ikke haddearr av noe slag. Vi ble tatt med til en kjeller. Alle ble banketog truet. De sa at hvis jeg ikke var der til neste dag, villejeg bli gitt som gave til alle mennene i byen, forteller Stella.Mange av jentene ble voldtatt.- To av jentene ble dratt opp til etasjen over. Vi hørte skrikenefra det som skjedde over oss, forteller Stella. Videre ble kvinnenesendt til Albania og til et hus hvor de var innesperret ito uker.Banket opp av politiet- Min nye eier i Albania ble stoppet av politiet med våpeni bilen. Politiet tok meg med seg til nærmeste stasjon. DerNRKs årlige TV-aksjon i år har fått navnet Drømmefanger. Pengenegår til internasjonalt arbeid for å bekjempe vold mot kvinner.Drømmen er en verden uten vold mot kvinner!Det er FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – somi år er tildelt TV-aksjonen. FOKUS er en bred sammenslutning avmer enn 60 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i Norge. FOKUS’overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiskeog politiske situasjon internasjonalt. Du kan lese mer om FOKUSpå nettsiden deres: www.fokuskvinner.no- Pengene som samles inn skal brukes på lokale tiltak som skal hjelpekvinner som er utsatt for vold, sier Mette Moberg, daglig leder iFOKUS.Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon. - Vold motkvinner og trafficing gjelder oss alle, og både menn og kvinner måvære innstilt på å gjøre noe med dette problemet, sa Kronprinsenetter å ha møtt voldsrammede kvinner på et krisesenter i Oslo.banket de meg opp i over en time. Til slutt ble jeg sparket imagen så jeg besvimte, sier Stella. Fra andre som var fengsletfikk hun høre at politiet ofte tok inn “trafikkerte” jenter barefor å selge dem videre selv.- Politiet forsøkte å tvinge meg til å signere noe på et språkjeg ikke forsto. De kom med de grusomste trusler. En gjengmed maskerte menn kom inn i rommet og sa de skulle voldtameg etter tur, forteller Stella. Hun ble tiltalt for prostitusjonog innesperret på en trang og skitten celle.- Jeg så hvordan overgrepene ødela jentene rundt meg. For åikke bli gal selv måtte jeg holde meg opptatt med noe, så jegbegynte å skrive ned alle historiene, forteller Stella. Slik greidehun å holde det totale sammenbruddet på avstand. Rettssakenendte med frifinnelse. I isende kulde, nesten uten klærog penger ble hun sluppet ut, men ble straks arrestert på nytt.Etter nye måneder i stadig nye fengsler havnet hun til slutti en flyktningleir. En dag kom representanter fra en hjelpeorganisasjontil leiren. De fikk henne hjem til Moldova.- Ord kan ikke beskrive hvor godt det var å holde rundt datterenmin igjen, sier Stella. Vel hjemme sto hun fram med sinhistorie og ble en av de første som gav trafficking et ansikt. Idag studerer hun til å bli journalist ved universitetet i Chisinau.Hva er viktig for meg?Det kan komme mange lyder fra oss mennesker. Gode lyderog lyder jeg setter mindre pris på. Noen lyder er slik at jegvil dekke over dem og skjule dem, spesielt hvis jeg egentligikke synes de passer inn. En slik opplevelse hadde jeg ensøndag rundt alterringen. Det var nattverd. Som mamma erjeg jo opptatt av at barna mine skal oppføre seg ordentlig,og rundt alterringen skal en jo være rolig og ikke lage spesiellelyder. Det er vel en oppfatning mange har. Men dennedagen kom det ett kjempeslurp fra en av de jeg har ansvaretfor oppdragelsen til. Og dette slurpet varte til nattverdbegeretvar tomt. En lyd jeg i utgangspunktet gjerne haddevært for uten.Men etter et par sekunder ble ikke slurpet til en ulyd formeg. Det ble til en lyd som fikk meg til å tenke. ”Vi kan fåkomme til nattverd for virkelig å smake og oppleve.”Å få smatte eller slurpe ved nattverdbordet kan være medDET MÅ ALDRI SKJE IGJENSorgen ligger fremdeles som et tungt teppe over Acteal i denmeksikanske delstaten Chiapas. Ingenting blir som før etterdesemberdagen i 1997, da paramilitære styrker stormet kirkenog skjøt vilt rundt seg. Maria er blant dem som levervidere. Hun er en stillferdig, liten kvinne med et varmt blikk.Åtte år har gått siden massakren skjedde, men bildene er likeskarpe i minnet.– Kirken var full av mennesker som var samlet i frykt for angrepfra de paramilitære. Plutselig hørte vi styrkene utenfor.Vi prøvde å søke dekning, men de var overalt, forteller hun.Noen redselsfulle øyeblikk etter var kirken og områdene rundtomgjort til en slagmark. Massakren krevde 45 menneskeliv.Ni av dem var fra Marias familie, blant dem hennes morog to brødre. Tilbake satt hun alene med Estella og Lucia,hennes to små nieser som hadde mistet begge sine foreldre.HILSEN FRAFUNGERENDE BISKOP I BORGSøndag 23. oktober arrangeres NRKs TV-aksjon med endrøm: En verden uten vold mot kvinner! Menigheter overhele landet oppmuntres til aktiv deltakelse. Det trengs engasjertemennesker som vil være med å bidra til at verden bliret tryggere sted. I verden i dag blir hver tredje kvinne utsattfor mishandling, seksuelle overgrep eller andre former forå gi opplevelser, Guds opplevelser.Og dersom ikkealle sansene våre er inntakt,kan smakssansen være med åforsterke opplevelsen ved natt-verdbordet.At mennesker kan få komme til kirken og være der med segog sin kropp, enten den er urolig eller stille, om den tar i motnattverden helt i stillhet eller kjenner at en må få slurpe litt.Å få delta med seg selv på en gudstjeneste uten å være redd forat en ikke gjør ting på ”rett” måte. At en kan få kjenne segtrygg i gudstjenesten, er viktig for meg.SoknediakonAnn Christin NicolaysenFør massakren var det mennene som sto for alt inntektsgivendearbeid. Etter massakren ble kvinnene sittende med meransvar og jobb, både i og utenfor hjemmet. FOKUS har støttetmayakvinnene i flere år. – Uten den hadde vi ikke klartoss, forteller Maria. FOKUS støtter prosjekter for kvinnersom har vært utsatt for vold i og etter krig og konflikt. GjennomTV-aksjonen Drømmefanger vil enda flere få mulighettil å skape seg et tryggere liv.Foto: Veronica Melåvold i løpet av sin levetid. Hver fjerde kvinne opplever voldi sett eget hjem. Det er viktig at kirken bidrar, både i formav penger, tid og engasjement for at denne verden skal bli enverden uten vold. Som fungerende biskop i Borg vil jeg oppmuntredeg som har mulighet til å bidra; ved å gi penger tilaksjonen, delta som bøssebærer, eller eventuelle andre tiltak.Vær med i denne nasjonale drømmen om en verden utenvold mot kvinner!Med vennlig hilsenPer-Otto Gullaksenfungerende biskop i BorgFoto: Veronica Melå6 7


Valget skjer 16. oktober etter gudstjenestenei Onsøy og Gressvik kirkerfram til kl. 15.00.Alle som er medlemmer av Den norskekirke og som er fylt 18 år før utgangenav 2005, som bor i soknet og har stemmerettved offentlige valg, kan stemmeog stille til valg til menighetsråd.De som ikke har anledning til å være tilstedepå valgdagen kan forhåndsstemmeved Onsøy menighetskontor i Storveien 2.DEN NORSKE KIRKEdittvalgM ENIGHETSRÅDSVALGET 2005DIN KIRKEGI KIRKEN ET GODT RÅDwww.kirken.no/valgKANDIDATER GRESSVIK1. Viggo Wolleberget, 61 år, GressvikKundekonsulent2. Astrid Tindlund, 65 år, VikerHjemmeværende3. Randi Torgauten, 53 år, ØyenkilenOverlege psykiatrisk avdeling4. Hilde Akselsen, 47 år, OksvikenPsykiatrisk hjelpepleier5. Ragnar Nicolaysen, 59 år, RødLærer6. Terje W.Andersen, 53 år, RødPortør7. Jon Erik Olsen, 43 år, OksvikenVirksomhetsleder, Onsøyheimen8. Inger Berit Hjørnerød, 54 år, GressvikBankfunksjonær9. Ragnhild Hæreid, 73 år, GressvikHjemmeværende10. Richard Harper, 62 år, SlevikLærerKANDIDATER ONSØY1. Anita Brevik, 33 år, SkontorpHjemmeværende2. Jon Thoresen, 61 år, VikaneArbeider i kriminalomsorgen.3 Tronn Kleven, 49 år, HaredalenBanearbeider4. Bente Paulsen, 56 år, EngelsvikenLærer5. Oddbjørn Larsen, 41 år, EngelsvikenFengselsbetjent6. Torgunn Garseg Krog, 33 år, HaugerødIT- konsulent7. Hans Glomsrud, 64 år, LervikDaglig leder i Frivillighetssentralen8. Jorunn Kristiansen, 57 år, LilengRenholder9. Nils Bossum, 63 år, BossumBonde/pensjonist10. Kåre Dahle, 59 år, ØyenkilenProduksjonsarbeider11. Turid Arvesen, 65 år, LervikHjemmeværende12. Erik Dahlgren, 41, SlevikHøgskolelærerANITA BREVIK sitter i Onsøymenighetsråd. Hun ble valgtinn i menighetsrådet for 4 årsiden, og har hatt vervet somleder i snart 1 år. Vi ville gjernevite hvordan tiden i menighetsrådethar vært for henne, og vispurte hvorfor hun stilte til valgi det hele tatt.- Jeg ble egentlig litt overrasket over å bli spurt, sier Anita,men etter en kort tenkepause kom jeg til at jeg ville stille tilvalg. Jeg visste ikke så mye om hva arbeidet i menighetsrådetbestod i, men jeg lærte etter hvert.Hvordan har disse 4 årene vært for deg?- Det har vært utfordrende, åndelig sett, og samtidig veldiglærerikt. Jeg kom inn i menighetsrådet med et ønske om åMennesket er ikke skapt til å være alene…… men hvor finner vi fellesskap?Fellesskapsgrupper av forskjellige typerrører seg i landet vårt, både i organisasjonene,i kirken, i lokalsamfunn og nabolag.Noen ganger er det mer uformellesamlinger, der naboer eller venner inviterertil tid sammen, over et måltid mat,en kaffekopp eller bare for å prate omløst og fast. Andre finner sin plass i interessefellesskapder en dyrker en hobbysammen med likesinnede.Vi i kirken er opptatt av fellesskap. Derforvil vi slå et lite slag for de forskjelligesmå og store fellesskapene i kirken.I Gressvik og Onsøy menigheter er detallerede mennesker som finner en tilhørigheti fellesskap, men det er ikkealltid like lett å komme som innflytterog finne en plass. Eller en merker at ener kommet til et nytt sted i livet sitt, oger åpen for nye impulser.Vi vil gjerne være fødselshjelper for fellesskapi vårt lokalsamfunn, derfor innbyrvi dere til å ta kontakt med oss for:• å finne ideer og opplegg for en fellesskapsgruppe.• å komme i kontakt med en gruppe.være med å skape liv i menigheten. Jeg har brukt mye tid igudstjenesteutvalget hvor vi har arbeidet med å gjøre gudstjenestenemer folkelig og spennende.Opplever du at du har fått gjennomslagfor dine tanker i rådene imenigheten?- Ja, det må jeg si. Det er positivtå se hvor åpne både frivillige ogansatte har vært for å skape endringog å tenke nytt.Du stiller til gjenvalg i år, hvorfordet?- Det er fortsatt mye spennendeå ta tak i. Fire år går fort, vi harmange drømmer og visjoner somjeg har lyst til å være en del av.• å få hjelp til å komme i gang med engruppe.Ta kontakt med Stig Kaarstad ved menighetskontoret,på tlf. 69 30 58 74 ellere-post: skaa@fredrikstad.kommune.nohvis du jakter på et sted å høre til, ellervil ha hjelp til å komme i gang i dittnabolag.Her er det bare å bruke den fantasien enhar for å lage grupper!Eksempler:Trimgruppe.Lag rom for samtale underveis.Undringsgruppe.Gi rom for samtale om tro og liv. Undrerdu deg over troen? Eller kanskje livet?Møt mennesker med forskjellig ståstedfor å bli litt rikere.Middagsgruppe.Møtes en gang i mnd. for å lage matsammen og spise sammen.Aktivitetsgruppe.Gå sammen med noen andre foreldre oggjør noe sammen med barna.8 9


I ENGLAND!6. - 14. august var ungdomskoret PraYsingpå Englandstur! De første fire dagenebodde vi i Hammersmith. Programmetfor disse dagene var: Les Miserables,shopping i London, kanalbåttur, besøk isjømannskirken, og selvsagt det å væresammen - gå ut å spise middag, dele tid ogopplevelser.De fire siste dagene av turen bodde vi itelt på festivalen ”Soul Survivor” - enstor festival med 8500 deltagere. Her vardet masse seminarer, stormøter, konserter,sportsarrangementer, kafeer, det var rettog slett bare å velge og vrake - og det varakkurat det vi gjorde!Til sammen var dette en helt utrolig bratur. Vi som deltok på turen har helt klart etminne for livet!Ellen Lågstad GjerløwFoto: Helene Selvik og Andrew ThomasEn sliten, men du verden så fornøyd gjeng er samlet etter enknalltøff shoppingdag i London. Neste post på programmet dennedagen var Les Miserables. Turen vår var rett og slett spekket medopplevelser for livet. Les Miserables var ubeskrivelig flott!Vi sang i Den Norske Sjømannskirken i London. En herlig opplevelse! Ogen kirkekaffe vi aldri har sett maken til! Litt morsomt å se at Freia melkesjokoladeog brunost var ”gullklumpene” i sjømannskirkens kiosk.Hovedteltet rommet hver kveld 8500 festivalmennesker – de flesteungdommer. Her var det sterke møter med gode talere og veldigbra lovsang. Det var mange av oss som hadde sterke opplevelserpå denne festivalen.Med et så stort møtetelt var det behov for skjermoverføring. Menneskenepå senen ble ”små maur” for de som satt bakover i teltet.Ikke mindre enn 5 storskjermer sørget for at alle fikk se.Festival er mye mer enn møter, det er også et stort treffstedfor ungdom. PraYsing stilte med eget fotballlag og medegen supportersang og med egen fanklubb i Soul Survivorfestivalensfotballturnering. Hvordan turneringen gikk? Nei,det husker vi ikke! Tram, tram, tram…Alle telt er pakket sammen. Vi skal forlate årets opplevelse.Her er vi samlet på Soul Survivor-festivalen for siste gang…GÅR DU I 5., 6.ELLER 7. KLASSE?DA ERNOE FOR DEG!Menighetssenteret på Gressvik lørdager kl.17.30 - 20.00. Vi spiller spill, har leker ogkonkurranser, spiller air-hockey, biljard ogbordtennis. Vi har formingsaktiviteter ogandakt hver gang. I kiosken vår kan dukjøpe pizza, pølser, brus og godterier.Det tar på å drive ekstremsport, herhar gjengen rett og slett satt seg ned.Skulle bare mangle, selv erfarne shopperetrenger en pust i bakken!Jammen klarte vi å fore hele gjengenmed enkle midler. Vi hadde tildisposisjon: en stol, 12 stk plastikkkniverog to tørkeruller! Med dettepå deling hadde vi en av våre fortreffeligelunsjer - baguetter, ost,skinke, sjokoladepålegg og syltetøy+ ”grøntfor”.Vi hadde totalt 4 telt fordelt på 18 mennesker. Teltethvor lederne hadde base ble på ”folkemunne” kalt“SLOTTET” Her har vi slottets fruer i full gangmed matforberedelser, fremdeles med de samme 12knivene.Ikke lett å pakke ned telt når det blåser, jenter?Klubbkvleder denne høsten:22. oktober12. november10. desember (koster kr. 30,- denne kvelden)HÅPER DU TAR MED EN VENNOG KOMMER!10 11


12Klubben er et rent fristed- her gjør vi ikke mer enn viselv vil! En klubbkveldinneholder som oftest:*MAT**BORDTENNIS**BILJARD**BRETTSPILL**FELLES LEKER**MYE LATTER**LITEN ANDAKT*Klubbkveldene påGressvik Menighetssenter ersatt til disse fredagenehøsten 2005:OKTOBER: 15. OG 21.NOVEMBER: 4., 11. OG 25.DESEMBER: 16.PraYsing er et herlig kormed masse ”trøkk” ogmasse glede! Blant koretsmedlemmer befinner det segogså et kult band. Mangespennende prosjekter pågang denne høsten.KORET ØVERI ONSØY KIRKEMANDAGERKL. 19.00-21.00Tenkt øvelsesplan forhøsten 2005 ser slik ut:Tre mandager på rad medøvelser, deretter en mandagmed hovedtyngdepå det sosiale.STUEVIKA 10. - 12. JUNI 2005Også i år har ungdomsarbeidet i begge menighetenevåre hatt weekend i Stuevika på Søndre Sandøy somavslutting før sommerferien. Vi var 25 unge og endayngre ungdommer som la i vei.Tema for denne helga var: DISIPPELFørst av alt måtte vi rigge leiren vår. Deretter var dettid for undervisning og fortelling av Andrew Thomassom har erfaring fra en Disippelskole. Lovsang hørermed på ungdomstreff – dette var intet unntak. Etterlovsangen var det tid for kveldsbønn – en utrolig vakkerseanse… Det var virkelig flott når så mye ungdomtente hvert sitt telys i korsformasjon. Det var vakkert,sterkt og godt når et felles ”Fader Vår” fikk lyde i dengryende sommernatten.Disippel: Alle vet hva det er, men det er kanskje ikke sålett å være nettopp det? Ungdommene ble delt i gruppersom gjennom hele lørdagen fikk arbeide med ulikespekter og forskjellige vinklinger av det å være Jesu etterfølgere.Selvsagt var det ikke bare Bibelstudie somsto på repertoaret. Vi fikk en real volleyball-turneringPå KRIK er det høyt fysiskaktivitetsnivå - dette er stedetfor deg som liker å brukekroppen! Ballspill, svømmehallog slalåm er noe av detvi prøver oss på. I tillegg harvi av og til besøk, bl.a avspillere fra FFK, og vi deltarpå kristelige fellessamlinger/turer.Vi setter også av tid tilen liten andakt hver gang!HVER LØRDAG I GYM-SALEN PÅ GRESSVIKUNGDOMSSKOLE FRAKL. 16.30 - KL. 19.00mellom de inndelte gruppene også – kjempegøy!Mat smaker alltid bedre når man er mange rundt matbordet,denne helga var intet unntak. Grillmaten gikkned på høykant! Deretter var det tid for delemøte.Hver av gruppene hadde en kort presentasjon på hvade hadde kommet frem til i løpet av dagen – dette varen veldig givende kveld. Tror mange kjente på at dettegav dem noe.Grillen ble gjort om til leirbål, flammene lekte seg i dendunkle sommernatten. Før kveldsbønnen ble det lagtfrem lapper og kulepenner. De som ønsket det skrevetter lystenning bønnebegjær og forlatelser på lappersom ble kastet i flammene. Det å stå der med foldedehender å se dem brenne opp ble en visuell handlingpå Jesu tilgivelse. En av ungdommene ledet oss ogsådenne kvelden i et felles ”Fader Vår”.Søndag reiste vi hjem etter nok en flott helg på Stuevika– den 4. i rekken!SE BILDER FRA TUREN BAK PÅ BLADET!Ellen Lågstad GjerløwMISJONSMESSE SKONTORP BEDEHUSLØRDAG 12. NOVEMBERKl. 12.00 Messa åpnerSang av Greåker Frikirkes Mannsmusikk, andakt og misjonsglimtKl. 13.00 – 15.00Salg av norske og utenlandske håndarbeider og gaveartikler. Utlodninger.Kaffe, kaker og tid til en hyggelig prat.Kl. 15.00 FamiliemøteSang av Praysing, andakt for små og store, åresalg, bevertning.I etterkant av møtet viser Fresca et utvalg av årets klær for voksne kvinner.Trekning av Onsøyutlodningen.Velkommen innom!Arrangør: Det Norske MisjonsselskapMOSSIK BEDEHUSSTJERNEN MISJONSLAGOnsdag 9. november kl 11.30Basar, aftentrekningAndakt ved Jan PausFredag 11. november kl 18.30Basar, hovedtrekningBesøk fra FrelsesarmèenGRESSVIK MISJONSHUSFORMIDDAGSFESTER ONSDAGER KL 11.305.10 Tale v/ Odd Rossing, sang av Seiersten Musikklag19.10 Tale og sang v/ Reidar Mikalsen2.11 Tale v/ Jan Paus, sang av Pensjonistkoret16.11 Tale v/Gunnar Navestad, sang av Johs. Gaustad7.11 Tale v/Johan Moan, sang av Blå Kors-musikkenSØNDAG 13.NOVEMBERMøte på Lerkeveien Kaffe kl. 17.00 Andakt kl.18.00Biltjensete tlf. 69 32 78 20Alle er hjertelig velkommen til disse samværene.I FORBINDELSE MED ALLEHELGENSDAG: ÅPENT MENIGHETSSENTERPÅ GRESSVIK OG ÅPEN KIRKE I ONSØY LØRDAG 5. NOVEMBEREr du på kirkegården denne dagen er du velkommen inn i varmen.ONSØY KIRKEKirken vil være åpen i tiden 11.00-15.00Servering av kaffe.Du kan sett deg ned, tenn et lysog høre pågudstjenesteforberedelserv/Motettkoret fra ca. kl.12.00SKONTORP BEDEHUSMØTEHELGMED GUNNAR NAVESTADFredag 18. november kl 19.00Lørdag 19. november kl 19.00Søndag 20. november kl 18.00SOLBUKTAUNGDOMSSENTER”SOLBUKTA I FOKUS”18. - 22. oktoberBasarbordAndakt ved Rolf Kristian SkaarKafeteriaSalg av MongoliavarerKJÆRRE MISJONSHUSFAMILIESAMLINGERSøndag 23. oktober kl 17.00:Onsøy kirkes barnekorog Martin Gulbrandsen.Søndag 6. november kl 17.00:Rød barnegospel og Anne Lise Dahle.VI GJENTAR SUKSESSEN FRA 2003!27. november, 1. søndag iadvent blir det fest i Onsøykirke for menighetene iGressvik og Onsøy.Korene i begge kirkenesamarbeider om en spesielladventsgudstjeneste for bådebarnekor, voksenkor, solister,dansere, orgel, piano, blåsere,pauker og menighet.Det blir 2 slike gudstjenester denne dagen:kl. 11.00 og kl. 17.00GRESSVIK MENIGHETSSENTERÅpen kafé fra kl.11.00-15.00Sett deg ned og prat med noen hvis du vil.Det er mulighet for å tenne lysi bønnerommet.Salg av granbar til graven.12 13


HØSTKRYSSKJÆRRE MISJONSHUS BARNEHAGEKjærre Misjonshus har drevet barnepark siden 1987, men den 15. augusti år ble parken endret til barnehage. Barnehagen har plass til 26 barn fra0 - 5 år, og er åpen alle hverdager fra 06.30 - 16-30. Det kan tilbys hele oghalve plasser.Barnehagen bruker skogen flittig og er ofte på tur for å mate høner, sauer oghester. Ellers er barna og de ansatte glad i å synge sanger med bevegelse til,og å spille musikk. Utover vinteren skal barnehagen både i svømmehall oggymsal til faste tider.Barnehagen tar gjerne imot besøk for å se hvordan de har det - og ennå er detnoen ledige plasser!Ansatte i barnehagen:Victoria Huseby pedagogisk lederJune Vallestrand assistentChristin Næs assistentLinda Thorbjørnsen assistentTelefon til barnehagen: 69 33 03 31Rebusen denne gang er noe du kanskje syneser morsomt å se på…+ L +Klipp ut, skriv på løsningsord, navn og adresse og send til:Løsningsord: ___________________________________________Navn: ________________________________________________Adresse: _______________________________________________Vinner av forrige rebus:ADRIAN BEKKEVOLD, GressvikGratulerer!Onsøy og Gressvik MenighetsbladPostboks 14281602 FredrikstadMerk konvolutten “BARNEREBUS”Du kan også sende svaret på mail til:knutfu@online.noSVARFRIST: 30. oktober 2005Send inn på adresse:Onsøy og Gressvik MenighetsbladPostboks 14281602 FredrikstadMerk konvolutten “KRYSSORD”Navn: ___________________________________________________________________________________________________Adresse: _________________________________________________________________________________________________VI TAKKER FOR GODT SAMARBEID MED VÅR LEVERANDØRAV PREMIER TIL VINNERE AV BARNEREBUS OG KRYSSORD.Vinner av forrige kryssord:INGEBJØRG VIGNES, EngelsvikenGratulerer!SVARFRIST: 30. oktober 200514 15Jon Thoresen


Gressvik Røde KorsGressvik Røde Kors hadde etter 30 års kjøring til og fradagsentrene for kommunen sin siste tur den 30. juni2005. Årsaken er at kommunen selv tar over kjøringen.På bilde ser vi noen av brukerne fra Manstad og sjåføreneKjell Jensen og Jan Erik Gundrosen.FORMIDDAGSTREFF FOR ELDREOG FUNKSJONSHEMMEDE I ONSØYGressvik Røde Kors vil arrangere formiddagstreffpå Røde Kors Huset på Åle annenhver tirsdagkl.10.00 - 13.00.Oppstart 27. september.Deretter på følgende datoer:11. og 25. oktober8. og 22. november6. desember.Transporttjenesten sørger for gratis henting/bringingav interesserte. Det vil bli aktiviteter og underholdningsamt gratis servering av kaffe og kakerpå møtene. De som ønsker det vil i tillegg kunnekjøpe middag for kr. 50.-Interesserte bes kontakte Gressvik Røde Kors påtelefon 69 32 59 20 mellom kl. 09.00 - 11.00på hverdager.VEL MØTT!JULEGAVER TIL BARNA PÅ SKOLEN I VAIVE, LATVIAGressvik Røde Kors vil også i år gi en julegave til barna på skolen i Vaive kommune, Latvia, ca.200 stk à kr.50.-I år vil julepakkene bli innkjøpt og pakket i Latvia (vi sparer frakten). Årsaken til dette er at vi har meget godekontakter der borte som vil ordne dette for oss. Det vi da trenger er en pengegave til dette formålet.Kunne du tenke deg å være med på dette?Pengegaven kan settes inn på konto: 1594.21.62127. Husk navn og adresse.Vi takker så meget på forhånd. Frist må vi sette til 1. november 2005.Har du noen spørsmål så ta kontakt med Emil tlf. 971 16 756 eller Jan Erik tlf. 977 35 011.14 DAGERS OPPHOLD PÅ CASAS HEDDY FOR ELDRE/FUKSJONSHEMMEDEGressvik Røde Kors Besøkstjeneste arrangerer for 5. gang turtil Casas Heddy på Lanzarote - et 14 dagers opphold fra 8.mars 2006. Casas Heddy eies og drives av Oslo Røde Korsog er et meget fint feriested. Vi har denne gang bestilt plassfor 30 personer inkludert hjelpere. Det er en komité i Besøkstjenestensom har ansvaret for å plukke ut de som skal fåvære med. Oppholdet koster kr.13.700.- som inkludererfull pensjon, flyreise t/r, transport Gressvik - Gardemoen t/r.I tillegg arrangerer Besøkstjenesten sosialt samvær, turer m.v.på Casas Heddy.Har du/dere lyst til å være med, ta kontakt med Mette påANNONSEANNONSEKUNNE DU TENKE DEG Å BLI STØTTEMEDLEMI GRESSVIK RØDE KORS?Det koster kr. 200.- pr. år.Pengene kan overføres til vår konto: 1121.08.15165.Husk navn og adresse.Vi takker så meget på forhånd.Hilsen Gressvik Røde Korstlf. 932 51 319, eller på vår kontortlf. 69 32 59 20 forytterligere opplysninger.Oppholdet er myntet på enslige, ektepar, funksjonshemmedesom trenger et opphold for å få en lysere hverdag.Kunne dutenke deg et slikt opphold? Ta kontakt med oss.Deltagere fra turen tilCasas Heddy i 2004Gressvik Røde Kors BesøkstjenesteMette Koldre Martinsen, leder16 17


Slekters gangMenighetskalenderenDøpteONSØY KIRKEEllen Emilie KrogSara Helene HaugenJacob Ringheim (døpt i Svalbard krk)Sebastian Løkke-BøckmannViljar Leander Evensen LunderødTheodor Alexander Gjerløw LarsenMaja JohansenTine Christine GrydelandMaren Kihl FredriksenHenrik Kihl FredriksenMarius Langgård JuliussenEmil JohansenYlva Eiriksdottir (dåpsbekreftelse)Tobias Alexander FlatøyAdine Fjørtoft KarlstadNicolai Andrè Ekeberg AardalenMathias SørensenSara Synnøve Granat LøveseterMarkus Andrè OlsenRebecca RollinoZara Johnsson Solberg (døpt i Kråkerøy krk)Emma Sofie IankeCathinca Roos BerntsenAurora Andersen WaetElisabeth Louise KilaasGRESSVIK KIRKEAlexander Oliver Sørlie GundersenMagnus Solbrekke HansenJohanne Danton ReitanSiren Stene-JensenMathias Eliassen UlfengNora Elisabeth Røsnæs RisbergBenjamin BråthenScott Russel OlsenJonathan Løvås FjeldVanessa Michelle Malone LøkkebakkenMarkus Kristian BjørnholmAmalie Sofie Hansen SkauenKevin PedersenEven MæhlumAurora Benedicte Hansen NavestadViedeONSØY KIRKE21. maiCamilla Hansen og Kent A. BellmannAnitha Sundet og Tronn Kleven28. maiAnne-Lin Hjørnegård og Pål-André Enghaug4. juniHelene Solhaug og Arild Furuli11.juniMette Lise Levvel og Lars Erik Eriksen18.juniTrine-Lise Jørgensen og Jørgen Rasmussen23. juniSolveig Fredriksen og Tommy Gundersen25. juniCesilie Ek og Dag Frode Arnesen9. juliSissel Norheim og Thomas Nustad29. juliTone Berit Ruud og Tor Øyvind Hansen6. augustMerete Lyng og Øyvind ProosIsabel Karlsen og Peter Michael Skauen13. augustAnette Fossum og Jørgen Lie20. augustAnn Helen Kristiansenog John Lenhard JohnsenGRESSVIK KIRKE4. juniJorann Eriksen og Morten Jacobsen18.juniLise Cathrine Skalleog Romar Alexander V. Halvorsen2. juliKarianne Jacobsen og Torben Svendsen13. augustOlesya A. Sapego og Hans Henry SandbækTrine Elisabeth Foss og Ole Jørgen Forsetlund20. augustIren Engdal og Terje FageråsDødeONSØY KIRKEGunnar Sten JohansenRandi Karlsen MælandÅse Marie LevvelMarry GrønkvistKai PedersenFinn Anton RøisingHalvard PaulsenKirsten HaugeLillian Inger OlsenGunnar Steffensen MælandHarry Ingvald NilsenOve HauglandKnut Willy HolmeAnton Julius AntonsenThorsten Verner OlsenRuth FriskTor Edgar JacobsenEllen Synøve SproSofie Juliane PausGRESSVIK KIRKEBorgny Næss JensenKarsten Henry GøtzErling JohannessenAud Lillian MjølsnesMartha HermansenMary Elvira ThorvaldsenThua Lisbeth BrevikEgil Onstad SekkelstenØivind Johan OlsenKarin Helene BertrandsenEva Marit Foss GresvikEdgar Wilhelm NedrelidOdvar DahleIvar ØdegaardEgil Ivar LarsenMolly Snefrid PettersenJan Kristian GjerløwIngar Marensius Eliassen9. OKTOBER 21. søndag etter pinse.1 Mos. 1,27-31. 1. Kor. 7, 29-35. Mark. 10, 2-9.GRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd ved Nils J. Larsen50-års konfirmantfest16. OKTOBER 22. søndag etter pinse.2 Mos. 3,11-15. Apg. 17,22-32. Joh. 12,44-50.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Helene S. ThomasGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Stig KaarstadBarnekoret deltar23. OKTOBER 23. søndag etter pinse.1 Mos. 50, 15,21. Fil. 1,6-11. Matt. 18,21-35.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Nils J. LarsenGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Stig KaarstadKirkekoret deltar30. OKTOBER Bots og bededag.Jes. 59,1-4 . 8-9. Gal. 5,16-24. Luk. 18, 1-8.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Bededagsgudstjeneste. Stig KaarstadGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Bededagsgudstjeneste. Nils J. Larsen6. NOVEMBER Allehelgensdag.Jes. 49,8-10. Åp.7,9-17. Matt. 5,1-12.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Nils J. LarsenMotettkoret deltarGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Helene S. ThomasKirkekoret deltar13. NOVEMBER 26. søndag etter pinse.Am 4,6-8. og 12-13. 1 Tess. 5,1-5. Luk. 17,20-30.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Helene S. ThomasGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Stig Kaarstad20. NOVEMBER Siste søndag i kirkeåret.Jes. 65,17-19. Åp. 20,11-13. Matt. 25,31-46.ONSØY KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Stig KaarstadGRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Tor Ivar TorgautenMedv. Ann Christin Nicolaysen27. NOVEMBER 1. søndag i advent.Sal. 24. Åp. 5,1-5. Luk. 4,16-22aONSØY KIRKE kl. 11.00 og 17.00 FEST I GUDS HUSAlle korene deltar18 19Salige erde rene avhjertet, forde skal seGud.Matteus5, 8


STUEVIKA 10. - 12. JUNI 2005UNGDOMSARBEIDET IMENIGHETENE HAR VÆRT PÅTUR TIL HVALER I SOMMER.LES MER OM TUREN PÅUNGDOMSSIDEN, SIDE 12.Jo flere kokker dess mere søl...Der hvor to eller tre er samlet…Fremføring av gruppearbeidVolleyballturneringKveldsbønnHele gjengen på kaia ved hjemreise

More magazines by this user
Similar magazines