Baden-Powell Stammen - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Baden-Powell Stammen - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Fra gildebror til gildebrorGrønt lys til Baden-Powell StammenPå sit møde i Ringsted i juni godkendte landsgildeledelsen Baden-Powell Stammen som forsøg.Forsøgsperioden løber frem til landsgildetinget næste år med mulighed for forlængelse.Baden-Powell Stammen er et landsdækkende netværk, som i dag fortrinsvis består af yngregildebrødre. Netværket er organisatorisk placeret direkte under landsgildet, og stammensmedlemmer kan enten være med i såvel stammen som i et lokalt gilde, eller de kan vælgeudelukkende at deltage i Baden-Powell Stammen.Gildecenter Rodbjerggaard vil være Baden-Powell Stammens tilbagevendende samlingssted, ogman vil både her i Sct. Georg og på landsgildets hjemmeside kunne følge med i aktiviteterne.LGPRProjektbeskrivelse af forsøgetBaden-Powell Stammen- en ny gren under Sct. Georgs Gilderne i DanmarkFormålet er at etablere et landsdækkende,tværkorpsligt netværk, hvor yngre gildemedlemmerog voksne ikke-ledere kanforblive i et voksent fællesskab og dermedgenskabe en naturlig sammenhæng i spejderfamilienud fra devisen: En gang spejder,altid spejder!Målgruppen er nuværende gildebrødre ogikke-ledere, som ønsker et aktivt, tværkorpsligtspejdertilbud for voksne.Indhold• Arrangere en lejr på Gildecenter Rodbjerggaardfor +18-årige spejdere ogspejderledere fra alle korps. Lejren afholdesi de år, hvor spejderkorpsene ikke harlands- eller korpslejr, første gang i 2006.• Planlægge og etablere en Gildetrop påspejderkorpsenes lands- eller korpslejre,første gang på KFUM-spejdernes Guldborgsundlejr2005.• Etablere og vedligeholde en ’videnbank’på website samt på Gildecenter Rodbjerggaardtil brug for Baden-PowellStammen og spejderkorpsene.• Støtte de lokale spejdergrupper omkringSpejderhjælpen bl.a. som koordinator iforhold til erhvervslivet samt være ’jobbørs’.• Deltage i integrationen af børn, unge ogvoksne i spejderfamilien.• Etablere et voksent fællesskab med regionalesammenkomster ud fra princippet’livslang læring’.Baden-Powell Stammen skal fungere somen lærende organisation, hvor der vilblive nedsat projektgrupper til at løse delandsdækkende opgaver. Vores kendetegnbliver en rød skjorte, hvidt tørklæde og gråkasket, alt sammen med gildelogo på.Der fremstilles en brochure, som skalanvendes over for den del af målgruppen,som ikke er gildemedlemmer. Desuden bliverder en side i hvert nummer af Sct. Georg.Og vi får eget domæne: www.bpstammen.dkmed e-mailadressen: mail@bpstammen.dk.Organisationen• Baden-Powell Stammen afholder årsmødepå Gildecenter Rodbjerggaard hvert åri den sidste hele weekend i august. Optagelseaf nye gildespejdere i Baden-PowellStammen vil foregå i denne weekend.• På årsmødet vælges 2 koordinatorer, somer kontaktpersoner internt i Baden-PowellStammen samt eksternt til Sct.Georgs Gilderne i Danmark.9


• Indmeldelse i Baden-Powell Stammensker via de to koordinatorer.• Der kan lokalt etableres patruljer medmax . 12-16 gildespejdere.• Enkeltpersoner eller patruljer kan tageinitiativ til regionale sammenkomster.Medlemskabet• For at blive gildespejder i Baden-PowellStammen skal personen være fyldt 18 år.• Alle gildespejdere i Baden-PowellStammen skal checkes i Det CentraleKriminalregister.• Gildespejderen skal være aktiv i arbejdet iBaden-Powell Stammen.10Kontingent• Der indbetales kontingent direkte til særkontohos Sct. Georgs Gilderne i Danmark.• Kontingentet består af1) kontingent til Sct. Georgs Gilderne iDanmark (fastsat ved landsgildetinget)2) et fast beløb som sendes videre til de 4spejderkorps i lige store andele (fastsat påBaden-Powell Stammens årsmøde i august)3) kontingent til Gildecenter Rodbjerggaard(fastsat ved landsgildetinget)• Kontingentet indbetales til landsgildekontoretaf hver enkelt gildespejder senest 1.oktober hvert år.Tilhørsforhold til landsgildet• Landsgildeledelsen udpeger en kontaktperson,som sammen med de to valgtekoordinatorer har ansvaret for den internekommunikation i Baden-Powell Stammen.• Alle medlemmer af Baden-Powell Stammener medlemmer af Sct. GeorgsGilderne i Danmark. Det er muligt at væremedlem af Baden-Powell Stammen oget lokalt gilde samtidig. Der betales i såfald kun kontingent til landsgildet viaBaden-Powell Stammen. Evt. kontingenttil det lokale gilde aftaler gildespejderenselv.Forsøget løber frem til Landsgildeting 2005med mulighed for forlængelse.Indbydelse til træf i Baden-Powell StammenBaden-Powell Stammen samles på Rodbjerggård for at tilrettelægge det næste års aktiviteter,samt give en orientering til øvrige yngre og aktive medlemmer af Sct. Georgs Gilderne, sommåtte finde det interessant at høre om hvem vi er og hvad vi ønsker at sætte igang i det kommendeår. Måske det kunne være noget, også for dig….. ??Tid og sted: Rodbjerggaard den 28. august kl.12.00 – 24.00 (senest)Tilmelding senest den 20. august til Baden-Powell Stammens koordinator:Jane Søjberg, Kristrupvej 97, 8900 Randers, kopke@sojberg.dk - tlf. 86 43 95 53Mødeudgifter og fortæring deles mellem deltagerne. Det holdes i alles interesse på et minimumog afregnes på dagen.De, som ønsker at overnatte, skal være velkomne til at medbringe telt, som er eneste mulighed,da vi deler centret med andre.

More magazines by this user
Similar magazines