leses her - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no
  • No tags were found...

leses her - Norges Kristne Råd

Menigheter og forsamlinger i NorgeDet er registrert 1612 forsamlinger og menigheter i Norge.DAWN Norge hadde sin første undersøkelse i 1993. Ser vi på utviklingen i antall menigheter innenfor ogutenfor DNK siden 1993 vil vi ha følgende utvikling.Utvikling i antall menigheter 1993 - 2010År 1993 2004 2009DNK1135921379 1423Frikirkelige 1040 1132 1189Det er 1332 gudstjenestefeirende menigheter/kirkebygg i DNK. I tilegg kommer de forsamlinger som er endel av NMS nettverk for menighetsplanting, forsamlinger innen de luthersk organisasjonene (91 registrerte),samt menigheter innen Strandebarm Prosti. Til sammen utgjør det i 2009: 1423 registrerte menigheter/forsamlinger innenfor rammen av DNK. Økningen i antall forsamlinger kommer hovedsaklig av bevegelseninnenfor organisasjonene som går i retning av å bygge forsamlinger på bedehusene.Antall Frikirkelige forsamlinger som er registrert er 1189. I disse tallene er det trukket fra ca. 50forsamlinger som er registrert lagt ned mellom 2000-2010. Økningen i antall forsamlinger kommer i storgrad av at vi nå har fått registrert flere immigrantforsamlinger i Norge.Vi har i vår undersøkelse delt inn kirkenorge i seks kategorier. Dette for å kunne se på de ulike størrelsene iforhold til hverandre. De 6 kategoriene er:BEDEHUSHer ligger alle de forsamlingene som organisasjonen selv definerer som egneforsamlinger (Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet).Fordelingen av disse menighetene og forsamlingene blir følgende:Antall menigheter pr kategoriKategoriAntall menigheterBedehus 91DNK 1 332FRIK 827IMMI 149TRADK 45UAVH 168SUM 2 612Utvikling i antall aktiveDet vil være noe usikkerhet knyttet til tallene for utvikling de siste årene. Tallene kan likevel gi indikasjonerpå i hvilken retning utviklingen går i. I undersøkelsen 2004 var det ca. 215000 aktive i Norge – detutgjorde nær 5% av den norske befolkning.Antall aktive i Norge er i 2009 mellom 210.000 – 220.000. Det utgjør ca. 4,7 - 5% av befolkningen.Det kan sees en liten nedgang fra 2005 i forhold til befolkningen i Norge.Utvikling i antall aktive 2004 – 2009Antall aktive 2004 2009DNK 118 000 113 000Menigheter utenfor DNK 84 000 98 000DNKFRIKTRADKIMMIUAVHDen Norske Kirke. Her er registrert alle steder der DNK har en gudstjenestefeirendeforsamling.De tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn (Baptistkirken, Metodistkirken….)De historiske kirker (eks: Den katolske kirke, ortodokse kirke, osv)Immigrantmenigheter i Norge ( Noen under denne kategorien kan ogsåtilhøre de tradisjonelle frikirkene, men for å gi muligheten til å ha oversikt over allemenigheter som hovedsakelig har gudstjenester på ett annet språk enn norsk, har vi tattde med under kategorien IMMI. Dette kan f.eks være flere av menighetene i Det NorskeBaptistsamfunn, samt noen innenfor Pinsebevegelsen og internasjonale menigheter innenrammen av DNK.Uavhengige menigheter i Norge. Mange av de menigheter som er plantet de sisteårene, tilhører ikke noe ordnet kirkesamfunn.Antall aktive innen for DNK går noe tilbake, selv om tall fra 91 bedehusforsamlinger er tatt med.Fremgangen i tallene for kirkesamfunn og nettverk utenfor DNK skyldes hovedsakelig veksten i Den katolskekirke i Norge, samt i immigrantmenighetene.Den katolske kirke (DKK)I 1993 hadde DKK ca. 31000 medlemmer. I 2004 var den oppe i ca. 46000 medlemmer. Mye pga.all innvandring til Norge, har den katolske kirke hatt en svært stor vekst de siste 5 årene. I 2010 harden katolske kirke nær 67000 medlemmer. Fra 2009 – 2010 økte Den katolske kirke med nær 10.000medlemmer i deres offisielle statistikk. De regner selv med at mange også går i deres menigheter uten å hanoe juridisk medlemskap.Det er menighetene i Oslo som har hatt den største veksten. De to menighetene i Oslo tilhørende DKKhadde i 2010 ca. 21000 medlemmer. Det estimeres at mellom 8000-10000 er aktive på messer engang i måneden eller mer bare i Oslo. På landsbasis er tallet i de tradisjonelle Kirkesamfunn for antallaktive nær 26.000. Dette er et noe usikkert tall, da vi ikke har fått tak i offisielle tellinger fra de 45 katolskeog ortodokse menighetene vi har registrert i vår database .1. Rolfsen 1995: Kirken i folket. Folket i Kirken. DAWN rapport til DAWN Norge.2. Sørensen/Rolfsen: Kirkens ufordring. DAWN rapport 2005 s.32.4 5

More magazines by this user
Similar magazines