B 30 6.6 - Glava

glava.no

B 30 6.6 - Glava

LydisolerendebjelkelagB 30Monteringsanvisning6.6Versjon 201220 mm GLAVA ® Trinnlydplate150 mm GLAVA ® 38 Plate/Rull1. Bærebjelke 48 x 223 mm monteres med senteravstand600 mm på bærende veggkonstruksjon.2. På oversiden av bjelkelaget skrus 22 mmOrkla Slissegulv fast i toppen av bjelkene medstandard sponplateskruer.3. På sponplatene legges 20 mm GLAVA ®Trinnlydplate. Langs vegger og ved dører mådet benyttes kantavstivning.4. Oppå trinnlydplatene monteres først ett lag12,5 mm Norgips Gulvplater og deretter ett lagmed 15 mm Orkla Sponplate. Platene monteresmed limte skjøter.5. I bjelkene festes GLAVA ® Lydreduksjonsbøyle Bmed 2 stk. min. 30 mm skruer og senteravstand800 mm forskjøvet 400 mm på hver annen bjelke.6. Mellom bjelkene monteres min. 150 mmGLAVA ® 38 Plate/Rull. Småkapp skal ikkebenyttes.7. I lydreduksjonsbøylene skrus 36 x 48 mm lektermed senteravstand 300 mm, 2 stk. min. 30 mmskruer i hvert festepunkt.8. Mot trelektene spikres himling av 2 x 12,5 mmNorgips Standard. Gipsplatene monteres medforskutte skjøter. Platene festes med standard gipsskruer30 mm i første lag og 41 mm i andre lag,med senteravstand ca 250 mm. Alle skjøter ogskruehoder på ytterste gipsplatelag sparkles.9. Sertifikat, produktspesifikasjon og monteringsanvisningskal foreligge på den aktuelle byggeplass. Dato for monteringen påføres dennemonteringsanvisningen på byggeplass.Påført last ved brannprøving var 1,5 kN/m 2 .Dato utført:Firma:Sign.:glava.no


Vår datoVår referanse2014-04-08 801.69/1-Glava,et.skillereVedlegg nr. 5 til sertifiseringslisens nr. 666 med utstedelsesdato 1995-02-06 for -merkingav brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt på byggeplass (Utgave 5)Produktnavn: Lydisolerende bjelkelag i brannklasse B 30Produkttype:Brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt på byggeplassKlassifisering: B 30 sammensatt i henhold til monteringsanvisning 6.6. Versjon 2012.Beskrivelse:Hovedkomponenter:• Bjelker• Isolasjon• Platekledning: trebjelker 48 x 223 mm.trelekter 30 x 48 mm: Glava 38 Plate/Rull, 150 mm,densitet 12,8 – 14,3 kg/m³.: ”taksiden”: 2 x 13 mm Norgips Standard.”gulvsiden”, fra topp og inn mot isolasjon:15 mm Orkla Sponplate, 12,5 mm NorgipsGulvplate, 20 mm Glava Trinnlydplate og 22 mmOrkla Slissegulv.Konstruksjonens oppbygging: bærebjelker av tre 48 x 223 mm med c/c600 mm, trelekter 30 x 48 mm med c/c 400 mm. Montert i Glavalydreduksjonsbøyle B. Mellom bjelkene 150 mm Glava 38 Plate/Rull. På undersiden(taksiden) 2 x 13 mm Norgips Standardplater. På oversiden (gulvsiden), sett”innover”: 20 mm Orkla Sponplate, 12,5 mm Norgips Gulvplate, 20 mm GlavaTrinnlydplate og 22 mm Orkla Slissegulv.Påført last ved brannprøving var 1,5 N/m² .Typeprøving: SINTEF Bygg og miljøteknikk, rapport nr. 22 N 001.20 C av 1999-11-23.Merking: Monteringsveiledningen skal ha påført -merket, brannteknisk klasse,lisensinnehavers navn, betegnelse på produktet, måned og årstall formontering påføres monteringsveiledningen på byggeplass samt signatur avansvarshavende. Den skal være påført spesifikasjon av hovedkomponentene(dimensjoner, entydig produktbetegnelse og eventuell produsent).Monteringsveiledningen skal følge byggets dokumentasjon.Merknad:Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktliste somfinnes på Nemko’s hjemmeside www.nemko.comVedlegget består av 1 side.Nemko AS


SERTIFISERINGSLISENSDato gyldig utgave Lisensnummer2014-04-08 666UtstedelsesdatoArkivkode1995-02-06 801.69/1-Glava,et.skillereInnehaverens navn og postadresseGLAVA ASPostboks 4461 Nydalen0403 OSLONærmere opplysninger om lisensinnehaveren/produsentenInnehaverens saksbehandlerJohn Arne BakkeProdusentTelefon22 38 67 21ProduksjonsstedTelefaks22 38 67 77--Sertifisert produktProdukttypeKonstruksjoner sammensatt på byggeplassSpesifikasjon av produktetStandard/Normativt dokumentNS 3919:1997Spesielle bestemmelserSBC NO 063Etasjeskiller/tak sammensatt på byggeplass i henhold til vedleggene til lisensen, totalt 10 vedlegg.Vedleggene nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 7, gyldig utgave 6.Vedleggene nr. 5, nr. 6, nr. 8 og nr. 9, gyldig utgave 5.Vedlegg nr. 10, gyldig utgave 2.Hvert av vedleggene består av 1 side.Konstruksjonen skal bestå av hovedkomponenter (bjelker, isolering og kledning) i henholdtil vedleggets spesifikasjon.Nemko AS gir herved ovennevnte lisensinnehaver rett til å bruke-merket på eller i forbindelse med produkter som oppfyllerkravene i angitte standard/normative dokument.Sertifiseringslisensen gjelder under forutsetning av atlisensinnehaveren følger gjeldende ”Generelle bestemmelser forsertifisering for produkter” (NCS P-100) og ”Spesiellebestemmelser” for sertifisering av produkter tilhørende denangitte produkttype. Det påhviler lisensinnehaveren å holdeNemko skadesløs mot erstatningskrav eller andre omkostningersom Nemko kan pådra seg som følge av skade forårsaket avproduktet som er tilvirket og/eller solgt av lisensinnehaveren,heri inkludert feil og mangler ved selve produktet.Sertifiseringslisensen gjelder for ett kalenderår, og fornyesautomatisk for ett år av gangen dersom den ikke sies opp avlisensinnehaver eller Nemko minst tre måneder på forhånd.Sertifiseringslisensen kan ikke overdras.Nemko ASOle Morten WengNCS P-114:2006-05


S E R T I F I K A TDet bekreftes herved atGLAVA ASinnehar sertifiseringslisens for-merking avKonstruksjoner sammensatt på byggeplassi overensstemmelse med kravene iNS 3919:1997Produktsertifiseringens omfang og vilkår fremgår av gyldig sertifiseringslisensOslo, 2014-04-08Første gang utstedt: 1995-02-06Lisens nr.: 666Ole Morten WengNemko AS

More magazines by this user
Similar magazines