mars 2013 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

mars 2013 - Fellesforbundet

Manifest årskonferanse:Angrende kapitalister og radikalereSpekulanten Øystein StraySpetalen tok et oppgjør medspekulasjonsøkonomien, ogEnhedslistens JohanneSchmidt-Nielsen fortalte ompartiets framgang og krisa iEuropa. Årets Manifest- konferansehadde mye å by på.Av Kjetil LarsenFørst ut på programmet var JohanneSchmidt-Nielsen, leder av Rødts danskesøsterparti Enhedslisten, og SVs europaekspertDag Seierstad. De var invitert forå snakke om krisa i Europa.– Tendensen med økende forskjeller iEuropa startet lenge før den krisa vi oppleveri dag, åpnet Seierstad med. – Desiste 12 årene har man i Tyskland hattreallønnsnedgang, og landet har, gjennomstadig lavere lønninger, utkonkurrertsøreuropeisk industri. Man kan si atTyskland ikke bare har eksportert varer,men også arbeidløshet til de øvrige europeiskelandene. Seierstad fortalte at hundretusenerav tyske arbeidere nå har lønningerhelt ned mot 40 kroner timen ogmå ha sosialstøtte i tillegg til å jobbe fulltfor å klare seg. – Og dette er en villetpolitikk. Tyske ledere sier at de har hattden mest vellykkete arbeidsmarkedspolitikkeni Europa. Han minnet også omat grunnen til at vi hadde velferdsstateri Europa ikke var fordi kapitalismen varvellykket, men fordi kampen mot kapitalismenvar vellykket.Debatten er dødJohanne Schmidt-Nielsen påpekte undersitt innlegg at i Danmark er det ikkelenger noen debatt om den økonomiskepolitikken. – Finansministeren kommermed kuttforslag, sier at de må gjennomføresfordi det er nødvendig, og finnerikke grunn til å utdype dette nærmere.Men alle må nå se at denne kuttpolitikkener forfeilet. Den fører kun til arbeidløshetog dårlige sosiale forhold. Hun menerat denne kutt-manien også forplanterseg til arbeidslivet, hvor vi for eksempelså at de SAS-ansatte akseptere raseringav sine lønns- og arbeidsforhold.Lederne fikk bonuser for å bli.– I Danmark har sosialdemokrateneadoptert den ny liberale politikken. – Dettror jeg er en av grunnene til at Enhedslistenhar gått fram fra 2 til rundt 10prosent i oppslutning, mente Schmidt-Nielsen. Men hun understreket at hunheller vil ha et sosialdemokratisk partisom fører sosialdemokratisk politikkenn økt oppslutning om eget parti.Hun mener også at en av løsningene påkrisen er å bruke kraften som ligger i statensom kjøper av varer og tjenester, ogat staten må sette krav til leverandørerom at de skal ha tariffavtale, være miljøvennligeosv. På den måten kan man vrifokuset vekk fra alltid å gå etter lavestmulige pris.Bankene har skyldaInvestor Øystein Stray Spetalen er god foret par milliarder. I debatten med RødtsBjørnar Moxnes, kom med skarp kritikkJohanna Schmidt-Nielsen og Enhedslisten har økt oppslutningen fra 2 til 10 prosent desiste årene. Foto: Enhedslistenav systemet som har gjort ham rik. Spetalensa at det var hevet over enhver tvilat det var europeiske banker og politikeresom hadde skylda for krisa.– Det startet med innføringen av Euro,mente han. – Det gjorde at tilgangen påbillig kreditt ble alt for god for landenei Sør-Europa. Når man i tillegg haddeen ordning som gjorde at private bankerkunne kjøpe opp statsgjeld uten å måttestille egenkapital, som de ellers må, gikkdet helt galt.– Og når det gikk galt tok EUs krisefondover gjelda. Det betyr at bankene,som skulle ha gått konkurs, i realitetenikke hadde noen risiko ved sin spekulasjon.Å ta faren for konkurs bortfra kapitalismen blir som å ta djevelenut av bibelen, forsatte Spetalen. Det fåringen konsekvenser å synde. Han mentefor øvrig at kapitalister måtte slutte åspekulere i finansobjekter, og istedeninvestere i bedrifter som produserte varerog tjenester. På den måten ville man fådet europeiske næringslivet på fote igjen.Bjørnar Moxnes påpekte at en kapitalister en kapitalist, om han investerer i detene eller andre, men måtte innrømme athan også foretrakk de som produsertehvis han måtte velge.Konferansen hadde også Sverige påprogrammet. Flere foredragsholderekunne fortelle om hvordan den blå alliansensom har makta har gjort hverdagenverre for syke og arbeidsløse. Mistenksomhetener satt i system, og de som errammet havner i en evig runddans mellomulike ordninger med stadig mindreytelser. Med klar henvisning til høstensvalg sa utreder i Manifest Analyse AliEsbahti: – Don’t try this at home!!MaNifeSt aNalySeer en radikal tenketank for fagbevegelsen,og finansieres av mangenorske forbund, foreninger ogklubber. Manifest Årskonferansesamler over 800 tillitsvalgte ogaktivister på Sentrum scene hvertår. Se http://manifestanalyse.no/En fornøyd prosjektleder i Medievikar, Marianne Thorvik er glad for å kunne formidler arbeidskraft til den grafiske bransjen.Arbeider og arbeidsplass som passerMedievikar har fått ny prosjektlederog antall oppdrag stiger.– Det viktige er å finne arbeidsplassog arbeider sompasser hverandre, sierMarianne Thorvik.Av Kjetil LarsenFoto Adolf LarsenMedievikar formidler arbeidskraft tilden grafiske bransjen. – Når en arbeidsgivertrenger en vikar haster det som regelen del å få tak i en person, og dennepersonen skal kunne komme inn i jobbenraskt. Her er det vi kan hjelpe, sierMarianne Thorvik, som er relativt nyansattsom prosjektleder i Medievikar.Thorvik har et stort nettverk i grafiskbransje. Hun er utdannet grafisk ingeniørog har opparbeidet seg bred erfaringi bransjen, både innen grafisk produksjonog reklamebyrå, og har dermedet solid grunnlag til å vurdere vikarkandidateneskompetanse, og arbeidsplassenesbehov. – Vi har en database medpersoner som ønsker seg jobb gjennomoss. Vi har også skaffet oss et bilde avhver enkelt sine kvalifikasjoner og erfaringer.På den måten kan vi finne denrette personen til hvert oppdrag. Vi brukermye tid på å finne riktig match.KvalifikasjonerOppdragsgiverne er alt fra reklamebyråer,aviser, in-house byråer og blader.Det er stort sett mediegrafikere og grafiskedesignere som er etterspurt, meni det siste har det også kommet ønskeom folk som kan PR, prosjektledelse ogtekstforfattere. – Storparten av jobbeneer rettet mot publisering på papir, menvi ser en stadig større etterspørsel etterwebkompetanse og kunnskaper om sosialemedier, sier Thorvik. - Vårt utgangspunkter at alle har kvalifikasjoner somkan brukes, vi må bare kartlegge disseog finne hvordan de best kan brukes.Derfor intervjuer vi alle kandidater, ogsjekker referanser. Vi har et godt tilsigav dyktige grafikere, både nyutdanna ogerfarne. Noen trenger litt hjelp til årealitetsorientere seg i forhold til hvilkejobber de kan få. Vi har mange oppdragi kreative stillinger, men ser et størrebehov etter vikarer til typiske produksjonsjobber.VikarbyrådirektivetFra nyttår ble EUs vikarbyrådirektiv implementerti Norge. Det betyr blant annetat vikarer og innleide skal ha de sammebetingelsene som om personen hadde blittansatt direkte i bedriften. Marianne harskaffet seg et eksemplar av Fellesforbundetshefte om direktivet og er nøye medå følge bestemmelsene. – Oppdragsgiverer forpliktet til å følge det nye direktivetog oppgi lønn og øvrige betingelser somom personen hadde blitt ansatt direkte ibedriften, og da skal vikaren de sammebetingelsene, forteller hun.På sikt ønsker mange seg en fast jobbog enforutsigbar framtid,og dakan vikaroppdragvære en lærerik erfaring. På denmåten ser vi at vi kan være til hjelp forfolk i perioder uten fast jobb. Vi har ogsåoppdrag som innebærer å finne folk tilfaste stillinger, det er også en grunn til åvære i vår database, avslutter MarianneThorvik.28 TYPOgrafiskemeddelelser - mars 2013 TYPOgrafiskemeddelelser - mars 2013 29