Årsrapport 2012 - Beerenberg

beerenberg.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2012 - Beerenberg

Beerenberg Corp. AS& beerenberg Corp. as KonsernÅrsrapport2012


Foto:Fredjonny og Fredrik ArffGrafisk produksjon og trykk:www.bodoni.no


innholdVår Visjon 3Administrasjonens beretning 5Styret i Beerenberg Corp. AS 19Konsernledelse i Beerenberg Corp. AS 20Årsberetning 2012 22Konsernregnskap 2012Beerenberg Corp. AS 27Note 1 Informasjon om konsernet 34Note 2 Grunnlag for utarbeidelse 34Note 3 Regnskapsprinsipper 35Note 4 Finansiell risikostyring 46Note 5 Intern rapportering av segment 48Note 6 Driftsinntekter 49Note 7 Andre driftskostnader 50Note 8 Personalkostnader 51Note 9 Finansinntekter og finanskostander 51Note 10 Skatt 52Note 11 Eiendom, anlegg og utstyr 53Note 12 Immaterielle eiendeler og Goodwill 54Note 13 Finansielle instrumenter 56Note 14 Varelager (beholdninger) 60Note 15 Kundefordringer og andre fordringer 60Note 16 Bankinnskudd og kontantekvivalenter 61Note 17 Aksjekapital, egenkapital og aksjonærinformasjon 61Note 18 Resultat per aksje 61Note 19 Lån til ledende ansatte 62Note 20 Ytelser til ansatte – pensjoner 62Note 21 Ytelser til ledende ansatte 64Note 22 Garantiansvar og garantiavsetninger 64Note 23 Leverandørgjeld og andre forpliktelser 65Note 24 Finansielle instrument, andre investeringer 65Note 25 Operasjonelle leieavtaler 66Note 26 Betingede utfall 66Note 27 Nærstående parter 67Note 28 Konsernselskaper pr. 31.12.2012 67Note 29 Hendelser etter balansedagen 67Note 30 Derivater 68Note 31 Netto sysselsatt kapital 68Note 32 Rentebærende gjeld 68Note 33 Pantstillelser 70Note 34 Kontrakter 71Selskapsregnskap 2012 73Resultatregnskap 74Balanse 75Kontantstrømoppstilling 77Note 1 Regnskapsprinsipper 79Note 2 Segmentinformasjon 81Note 3 Likvide midler 81Note 4 Langsiktige tilvirkningskontrakter / Varer 81Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte /Godtgjørelser / Lån til ansatte 82Note 6 Pensjoner 83Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 85Note 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon 86Note 9 Pantstillelser og garantiansvar 87Note 10 Skatt 88Note 11 Sammenslåtte poster 89Note 12 Fordringer og gjeld 89Note 13 Nærstående parter 90Note 14 Aksjer i datterselskap – Morselskap 90Note 15 Garantiavsetning 90Revisjonsberetning 911


Vår VisjonBeyond ExpectationsVår visjon forplikter konsernet og alle dets medarbeidere til å søkeløsninger som overgår omgivelsenes forventninger.Våre KjerneverdierInkluderende – Nyskapende – Ansvarlig( INA )Selskapet skal være Inkluderende overfor enkeltindivider, andreselskaper og samfunnet forøvrig. En åpen og lyttende holdningskal prege hele konsernet. Selskapets evne til Nyskaping skal bidratil å sikre vår egen framtid, bedre rammebetingelsene for vårtomliggende miljø og generelt bidra til en positiv samfunnsutvikling.Ansvarlige grunnholdninger skal prege selskapet på alle nivåer og ialle sammenhenger.3


4Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Administrasjonens beretningKonsernsjefen har ordetMakroøkonomisk utvikling 2012 har vært et oppløftendeår for oljeserviceindustrien, en næring hvor aktivitetsnivåeter påvirket av markedets forventninger til fremtidigoljepris. 2012 ble preget av et kapitalmarked i bedringog en rekordhøy gjennomsnittlig oljepris på 112 dollar fatet(Brent), ref. EIA.En gjennomsnittlig pris på 108 dollar fatet er av sentraleanalytikere (Nordea) prognostisert nivå for 2013. Et sliktnivå vil være bærekraftig for næringen, og generere øktaktivitet og økte investeringer. OPEC’s produksjonsmål, denpolitiske utviklingen i Midt-Østen, den videre håndteringenav gjeldskrisen i Europa og investeringsutviklingen innenukonvensjonell olje- og gassutvinning er i denne sammenhengenfire fundamentale forhold som vil ha avgjørendepåvirkning på tilbud, etterspørsel og prisutvikling.HjemmemarkedetTidligere var 2020 et markert veiskille vedrørende forventetaktivitetsnivå på norsk sokkel. Dette veiskillet er i ferdmed å bli visket ut med de funnene vi har sett på norsk sokkelde siste årene. Produksjonen fra nye felt, som blir satt iproduksjon etter 2011, forventes å levere over to millionerfat oljeekvivalenter pr dag i 2019. Det samme året settesJohan Sverdrup etter plan i produksjon (1.9 milliarderutvinnbare oljeekvivalenter). Det er i tillegg spennende atStatoil og Rosneft har gjort avtale om felles utredning ogleteboring i havområdet på begge sider av delelinjen (motRussland) .Norsk sokkel er fremdeles verdens største offshoremarkedmålt i investeringsnivå. I 2013 spår sentrale analytikereat investeringer og operasjonelle kostnader (CAPEX ogOPEX) samlet vil havne på 318 milliarder kroner, måltmot de 283 milliardene vi opplevde i 2012. Samlet investeringsnivåi 2017 blir av sentrale anlatykere estimert til 420milliarder kroner. (Rystad Energy)Stø kurs. Beerenberg økte i 2012 aktivitetsnivået noe sammenlignetmed foregående år. Driftsresultatet og driftsmarginenebedret seg signifikant, og forlenger en kontinuerlig rekkeav resultatforbedringer over de siste fire årene fra 2008.Brent Crude - Daily Closing in 12 previous monthsProduction by by operator$/BBL1302 500Thousand boe/dMajors Statoil Others1251202 0001151101 5001051001 00095905008580Feb 12 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 13 Feb-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Fields with start-up after 2012Source: Rystad Energy UCube5


Offshore Offshore Market Market by provinceby provinceNOK million nominalNorth Sea Barents Sea Norwegian Sea450 000400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Source: Rystad Energy Offshore Market ReportThe Offshore Market at the NCS450 000Costs at NCS, excluding taxes and internal**NOK million nominalCapex Opex Suppliers purchases Non Op Genex400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Note:Non-op = All costs in E&P companies not charge to licenses, i.e. seismic for regional/rounds, non-op reservoir modeling, non-op studies, internationalGenex = All General and Administrative expenses not charge to licenses, like top management for non-op, sales & trading activity, legal, BD developmentSuppliers purchases = All purchases by oil service suppliers from other oil service suppliers within defined oil service segments (office cost and real estate not included)** Taxes and internal = All CO2 tax, tariffs, injection gas and operators own, internal employees, i.e. everything that is not bought by oil service suppliersSource: Rystad Energy Offshore Market Report6


Administrasjonens beretningLangt de fleste sektorer innen oljeservice kan forventeøkt etterspørsel også i kommende år. Målt mot dagenstilgjengelige markedskapasitet og etterspørsel, er områdersom «Subsea utstyr og installasjon» og V&M relaterte«EPCI – leveranser» særlig attraktive vekstområder forBeerenberg. Konsernet fokuserer både på økt bredde ileveransespekteret, og et større geografisk nedslagsfeltfor våre egenutviklede teknologier. Beerenbergs fokus påutvikling og kommersialisering av teknologi videreføresi denne sammenhengen som grunnsteinen i satsingen.En stadig større andel av Beerenbergs totale aktivitetsnivårealiseres gjennom salg av egenutviklet teknologi.Forretningsstrømmen «Egenutviklet teknologi» (BusinessCenter) genererte i 2012 nær en tredjedel av konsernetstotale omsetning, og noe i underkant av halvparten avselskapets driftsresultater.Helse, miljø og sikkerhet. Beerenberg har en tydeligforankring av nullfilosofien i vår HMS/K-politikk og øvrigeforetningsstrategier. I Beerenberg er proaktive HMS/Kog risikostyringsprosesser ikke en prioritet, det er enforutsetning!Konsernet jobber kontinuerlig med å forbedre sine prosesserinnen risikovurdering og risikostyring, og i 2012 harBeerenberg oppdatert prosesser for styring av operasjonellrisiko og strategisk risiko. Beerenberg ser på kontinuerligforbedring av HMS-prosesser som en langsiktig investeringi selskapets fremtidige risikoprofil, resultater, omdømmeog vekstpotensial.I 2012 har Beerenberg realisert den kontinuerlige forbedringstrendenselskapet har som målsetting å innfri.Beerenberg forholder seg til PTIL og NAV sine retningslinjerved kategorisering og registrering av hendelser.Konsernet registrerte i 2012 null hendelser med fravær.I tillegg har man hatt et stort fokus på å redusere antallskader med medisinske behandlinger og oppnådd sværtgode resultater på dette området (TRIF 2,4). I første halvårav 2012 registrerte Beerenberg dog to fallende gjenstandermed kritisk potensiale og totalt tre røde hendelser i følgemed selskapets operasjoner. Aksjoner ble iverksatt ved utgangenav 1. halvår, og selskapet identifiserte ikke kritiskehendelser i andre halvår.Beerenberg har i de senere årene hatt spesielt fokus på arbeidsmiljøbelastninger,og da særskilt på det forebyggendearbeidet innen støy, kjemikalier, vibrasjon og ergonomi. Idette arbeidet har vi hatt tett samarbeid med operatørselskapeneStatoil og ConocoPhillips, og Beerenberg etablerteet eget beskyttelsesregime for våre ansatte i 2011. Viktigesatsingsområder i 2013 vil være å sikre en god gjennomføringav vårt helseovervåkningsprogram, samt sikre godeopplæringspakker innen arbeidsmiljøbelastninger.I 2012 har Beerenberg deltatt i flere større samarbeidsprosjektermed bransjeorganisasjonen Norsk Olje ogGass (tidligere OLF).To av arbeidsgruppene avsluttetsitt arbeid i 2012, arbeidsgruppene for «Tettehetstestingav Åndedrettsvern» og «Fallende Gjenstander». Tre avarbeidsgruppene startet i 2011 og vil fortsette videre i 2013,Beerenberg deltar her i to støygrupper og en gruppe somarbeider med vibrasjoner. Beerenberg er en viktig ressursi bransjen, spesielt på bakgrunn av selskapets langsiktigesatsning på helserisikokartlegginger, som strekkerseg tilbake til 1985, dette i tett samarbeid med KokstadBedriftshelsetjeneste.Kompetanseutvikling. Videreutvikling av intellektuellhumankapital er i Beerenberg et gjennomarbeidet konseptsatt i system for å underbygge konsernets overordnedeforretningsidé. Selskapets strategi for vekst og økt aktivitetsnivåkrever kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling.Selskapets ambisjoner om kontinuerlig forbedring avkonkurransekraft, og vår målsetting om å være en attraktivarbeidsgiver, innbefatter et aktivt kompetanseutviklingsprogramfor alle våre medarbeidere. I 2012 har selskapet blantannet fokusert på å videreutvikle egenopplæringsaktivitetenetil også å innbefatte sertifisering av egne ansatte som jobberinnenfor områder som i dag ikke er dekket av offentligeeller andre eksterne opplæringstiltak. I alt 40 medarbeidereavla og bestod fagprøven i ett av ISO-fagene i 2012.Beerenberg videreførte i 2012 satsingen på lederutviklingsprogrammenefor prosjektledere, formenn og sikringsledere.Programmet går over to år, og selskapets visjon ogverdier er den røde tråden i strukturen. Programmet er nåvidereutviklet til også å inkludere en årlig oppfølgingssamling.Lederutvikling i Beerenberg skal bygge opp under selskapetsstrategi og forretningsmessige mål, samt støtte oppunder og videreutvikle HMS-kulturen i selskapet. Klareansvarsforhold og oppfølging av ledere og medarbeidere påalle nivåer blir vektlagt.Konsernets 2-årige lederutviklingsprogram inkluderte ifjor ca. 200 deltagere. I løpet av 2012 var totalt 650 av våremedarbeidere involvert i aktiviteter arrangert av selskapetskurs- og utviklingsavdeling.7


Production by lifecycleProduction by lifecycle5 000Thousand boe/dAbandoned Producing Under development Discovery Undiscovered4 5004 0003 5003 0002 5002 0001 5001 000500-20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Source: Rystad Energy UCubeKey Financials(NOKm)16001400120010001545146114327,3% 7,3%14189,0%12,0%1436EBITDA%12 %10 %8 %8005,1%6 %6004002000107 104128173792008 2009 2010 2011 20124 %2 %0 %EBITDA%RevenueEBITDA8Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Administrasjonens beretningKPI-målinger. Systematisk oppfølging av målsetningeranvendes for å etterprøve selskapets innfrielse av sentralemålsettinger og strategier. Beerenberg’s aktive oppfølgingav trender innen sentrale områder som HMS/K, teknologiutvikling,finans, kompetanse- og kapasitetsutvikling samtmedarbeider- og kundetilfredshet gir gode trendmålingerav selskapets utviklingskurve. Konsernets overordendemålsetting om kontinuerlig forbedring innen sentraleforetningsområder ble innfridd i 2012. Forventninger ogmålsatte krav til videreutvikling for 2013 er som en del avstrategi- og budsjettplanleggingsprosessen fastlagt.Marked og utvikling. Beerenberg vurderer den totaleverdien av konsernets ordrereserver til å være NOK 11.4miliarder (inklusiv estimert verdi av opsjoner) ved inngangentil 2013, hvilket er en radikal økning sammenlignetmed den inngående ballansen i 2012. Selskapet forventerpå bakgrunn av dette en signifikant omsetningsvekst i dekommende år. Veksten i Beerenbergs aktiviteter utenfornorsk kontinentalsokkel var nær ved å doble seg i 2012.Eksportvolumet er forventet å vokse videre i 2013. Vekstenblir hovedsakelig realisert gjennom lisensiering av teknologiog utføring av operative aktiviteter i ulike geografiskeoppstrømsområder som Kazakhstan, vestkysten av Afrikaog i GoM. Totalt forventes det av forretningsstrømmene foregenutviklet teknologi i Beerenberg vil generere brorpartenav det samlede driftsresultatet i 2013.Nye funn i kombinasjon med høye investeringer i besluttedeutbyggingsprosjekter og produserende felt er sværtlovende i forhold til det forventede aktivitetsnivået ihjemmemarkedet de kommende år. Beerenbergs posisjon iverdens største offshoremarked (kilde:Rystad Energy) girrealiserbare muligheter for videre vekst både i hjemmemarkedetog konsernets definerte eksportmarkeder.Morten WaldeKonsernsjef9


10Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Administrasjonens beretningVirksomheten 2012Kjernevirksomheten til Beerenberg er på operasjonelt nivåtyngst eksponert mot vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet.Rammebetingelsene innen næringen er i kraftigendring. Kravene til nytenkning, økt vedlikeholdseffektivitetog standardiserte driftsmodeller har akselerert som enkonsekvens av en aldrende plattformpark og økte krav tilkostnadseffektivitet, sikkerhet og anleggsintegritet.Production by operatorProduction by 5 0004 5004 0003 500Thousand boe/dMajors Statoil OthersBeerenberg utarbeidet i perioden 2007 (1. generasjon)til 2010 (2. generasjon) et system for integrert samhandling(IO/OPC) som ivaretar de ovennevnte målsettingerfor hele vår oppdragsportefølje. Resultatene hva gjelderkontinuerlige forbedringer innen sentrale områder somHMS, kvalitet, vedlikeholdseffektivitet og forutsigbarheter signifikante. Resultatene underbygger den positivetrendutviklingen selskapet er inne i. Beerenberg fokusertei 2012 på å videreutvikle vår standardiserte prosjektgjennomføringsmodelli et 3. generasjonskonsept (3GS), i denhensikt å sikre robuste og transparente leveranser til våreoppdragsgiver som selskapets bærende konkurransekraft.Samhandlingsfilosofien til ConocoPhillips og A-standardfilosofien til Statoil har vært viktige inspirasjonskilderi dette utviklingsprosjektet. Selskapets 3GS filosofi blirinstitusjonalisert i 2. kvartal 2013.Teknologiutvikling er et hovedsatsingsområde iBeerenberg. FoU-prosjekter med fokus på å kontinuerligforbedre HMS/K prosesser og økt kostnadseffektivitet, erspydspissen som sikrer selskapet økt konkurransedyktighet.FOU-prosjekter søkes fortrinnsvis gjennomført i tettdialog med kunde, samarbeidspartnere og leverandører.Beerenberg har gjennom 2012 økt sin portefølje av, og omsetningpå, patenterte og egenutviklede løsninger betydelig.I 2013 er fokuset rettet mot utvikling av automatisertemetoder for tilstandsovervåkning av korrosjonsutviklingunder isolasjon (CUI). Sentrale operatørselskaper, samarbeidspartnereog representanter fra offentlige forskningsinstitusjonerer invitert med i denne prosessen.Beerenberg’s fokus på kompetanse- og lederutviklingsprogrammerer limet i selskapets bedriftskultur. Beerenberger et operativt selskap, og vår konkurransekraft skapes i3 0002 5002 0001 5001 000500-20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Source: Rystad Energy UCubevden spisse enden. Å videreforedle selskapets kompetansebaseer i praksis å styrke selskapets konkurranseevne. Vedinngangen til 2013 deltar om lag 180 av våre ledere i 2-årigeutviklingsprogrammer for ledere, og om lag 800 av våremedarbeidere vil neste år ha gjennomført programmerregissert av selskapets kurs- og opplæringsavdeling.Petroleumsindustri på norsk sokkel er dominert av Statoil,som innehaver av betydelige markedsandeler. Statoil varogså i 2012 Beerenbergs største oppdragsgiver, med oppdragfordelt på offshore og onshore og mellom rent arbeidsutførendevedlikehold og konsoliderte ingeniør-, materiellogvedlikeholdskontrakter. ConocoPhillips var vår andrestore oppdragsgiver i 2012. Beerenberg opererer i dennesammenhengen Fabric Maintenance-avtalen på GreaterEkofisk (totalt 19 installasjoner) i en konsolidert ingeniør-,materiell- og konstruksjonskontrakt. I 2013 vil de betydeligeoppdragsmengdene Beerenberg har kontrahert påExxonMobil- og Shell opererte land- og sokkelanlegg påvirkedenne strukturen vesentlig. FMC Technologies, SBMOffshore, Kværner, Aibel, Reinertsen og FRAMO er andreviktige klienter i Beerenbergs kundeportefølje.11


Administrasjonens beretningTeknologiog utviklingEgenutvikletteknologi (BC/GFC)ISO (Isolasjon, stillas og overflate)Beerenberg har en klar og tydelig målsetting med sin innovativevirksomhet, og kvalitetssikrer ethvert teknologiutviklingsprosjektmot følgende ufravikelige krav;1) Enhver endring skal bidra til lik eller bedreHMS/K-utførelse2) Enhver endring skal bidra til lik eller bedrevedlikeholdseffektivitetInnovasjon & Teknologiavdelingen i Beerenberg tellerom lag 170 personer og er markedsledende innen ISObransjen.Her inngår vår tekniske avdeling med ingeniørerog inspektører, samt egen forsknings- og utviklingsavdeling.I tillegg til produkt- og metodeutvikling innenforISO-fagene omfatter FoU-avdelingen også en gruppe somutfører konsept-, metode- og verktøyutvikling innenfor kirurgiskkutting og mobil maskinering (decommissioning).Teknologiutviklingen innenfor ISO-området pågår påtvers av Beerenbergs ulike avdelinger og i tett samarbeidmed FoU. Beerenberg har en rekke egenutviklede, patenterte(16 innvilget og 20 omsøkt) og på andre måterimmaterielt beskyttet (design, varemerke eller eksklusivtlisensierte) produkter og løsninger. Forretningsområdene iBeerenberg er organisert i form av egne Business Centers/Greenfield Centre (6BC/1GFC), med resultatansvarlig lederi hver enkelt gruppe.Teknisk avdelingTeknisk avdeling består av ca. 120 personer og har hoveddelenav sine ingeniører og inspektører plassert i selskapetsulike operasjonssentre og prosjekter. Avdelingen besitterspesialkompetanse innenfor hele ISO-området. Vi benytterde beste tilgjengelige systemløsningene som ANSYS(beregninger/simuleringer), Inventor (3D modellering)og webTiv (egenutviklet studieverktøy/prosjekteringsverktøy).Løsningene som utvikles spenner over heleISO-området og består av operative løsninger, gjennomføringsmodeller(prosjektstyring, drift), så vel som produktutvikling(Benarx, Decom, Tilkomst) og teknologivalg(laboratorium og prosjekttesting av maling/brannbeskyttelse/isolasjon).Vi opplever en voksende etterspørsel ettervår kompetanse både på NCS og i internasjonale markeder.Benarx (Isolasjonsprodukter/løsninger)Benarx er Beerenbergs egenutviklede og sofistikerte isolasjonsløsningerinnen passiv brannbeskyttelse, samt termiskog akustisk isolering. Løsningene er plassbesparende, vektreduserende,effektiviserende, forenkler logistikk, forbedrerHMS og har unike termiske og akustiske egenskaper.Produktutviklingen er gjennomført i tett samarbeid med institusjonersom SINTEF, DNV, Teknologisk Institutt, GexConog Lloyds (typegodkjenning). Løsningene er testet og godkjenti henhold til alle relevante spesifikasjoner/standarder.Benarx er godt etablert som løsning på NCS. Vi har gjennom2012 også utviklet et internasjonalt marked forproduktene. Samarbeidspartnere er således etablert i UKog Kazakhstan.Korrosjon under isoleringKorrosjon under isolering (CUI) representerer en av destørste truslene mot sikkerhet, levetidsforlengelse og stabilproduksjon for olje- og gassinstallasjoner. Grunnet stadige levetidsforlengelserutover opprinnelig designlevetid eskalererproblemet i større grad en hva industrien i dag kan håndtere.Kostnadene ved potensiell tap av liv og innretning, produksjonsstansog utslipp knyttet til CUI er enorme. Omfangetav isolerte rør offshore er estimert til over 800 kilometer.12


I 2012 er 38 % (86 stk.) av installasjonene på NCS over 20 årgamle, i 2020 vil 60 % (95 stk.) være over 20 år gamle.Beerenberg sitt CUI-prosjekt adresserer dette problemetfullt ut med løsninger som kan overvåke CUI-drivere ieksisterende og nye rørsystemer samt fremtidig monitoreringav korrosjonsutvikling. Vårt plan – og vedlikeholdstyringsystem,WebTiv, er tilrettelagt for å håndtere innsamlingav data og utføre analyser med tiltak mot CUI.Mobile Machnining & AbandonmentBeerenberg har utviklet unike (kalde) metoder og verktøyfor kirurgisk kutting og mobil maskinering. Teknologiener basert på vår spisskompetanse på bruk av syntetiskediamanter. I tråd med vår filosofi kan løsningene fjernstyresog krever et minimum av personell og utstyr. Dette bidrar tilredusert sikkerhetsrisiko, høy kuttehastighet, lavere kostnaderog bedre gjennomføringsevne. Vi utfører presisjonskuttingfra den minste bolt til store konstruksjoner – uavhengigav vekt, design og materialkomposisjon. Gjennom 2012 haravdelingen videreutviklet teknologien og opparbeidet seg entillit i markedet som gir gode utsikter for 2013.Subsea IsoleringTermisk subsea-isolering er et vekstområde i BBC. Vibenytter markedets beste materialer og har utviklet effektivemetoder og verktøy for produksjon og montering.Oppdragene utføres over hele verden og utstyr/personell erderfor satt opp for enkelt å kunne mobiliseres og gjennomføresine oppdrag der kunden ønsker. Langsiktig rammeavtaleer etablert med FMC. Gjennom 2012 er det lagt et godtgrunnlag for videre vekst i 2013–2014.Tilkomstteknikk (TT)Tilkomstteknikk er en metode der tau og klatreteknikk benyttesi forbindelse med arbeidsoppgaver i høyden, sikringav personell og redning. I 2012 har vi mobilisert personell tiloppdrag på norsk sokkel men også til internasjonale oppdrag.Rammeavtale er etablert for arbeid over hele kloden.Beerenberg driver kontinuerlig metodeutvikling. TT er irask utvikling og benyttes i stadig større grad som alternativtil tradisjonell tilkomst (stillas). Vi har konstruert oginstallert markedets kanskje beste treningsrigg, et anleggsom gir store muligheter til kurs i arbeid i høyden, fallsikringog redning, både internt og eksternt.SveisolatSveisolat er et egenutviklet system som består av overtrykkshabitat,mobile gassdetektorer og en styringsenhetkontrollert av sertifiserte operatører. Et habitat muliggjør«varmt arbeid» innenfor alle soner på offshoreinstalla sjoner,olje- og gassterminaler, samt petrokjemianlegg.Beerenberg har siden introduksjonen av Sveisolat i 2002,bygget opp en betydelig kompetanse og erfaring innenforområdet. Selskapet har i dag rundt 50 sertifiserte operatørerog 50 styringssystemer i drift. Sertifisering og klargjøringav systemene foregår i eget verksted ved selskapetslokaliteter i Stavanger.Sveisolat er en eksportartikkel. I 2012 er eksisterende internasjonalesamarbeidsavtaler videreført, og det er gjennomførtkonkrete prosjekter blant annet i Danmark og Malaysia.Beerenberg opplever økt bruk av habitatteknologi både innenforde tradisjonelle områdene som er knyttet til sveisearbeidog andre varme operasjoner, men ikke minst også i forbindelsemed leveranse av andre komplekse løsninger, områderder habitatteknologi kan gi klare effektiviseringsgevinster. Vivurderer en videre utvikling innenfor både de tradisjonelle ogmer komplekse oppdragene som svært interessant med godemarkedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt.Decommissioning (Greenfield Centre)Beerenberg har gjennom sin etablering av Beerenberg Inc.satset sterkt på utvikling av løsninger og verktøy for fjerningav stigerør (conductors) på amerikansk side av Mexicogolfen(USGoM). Green Turtle er et fjernstyrt verktøy med roterendediamantblader som gjennomfører kutt og fjerning avstigerør 15 fot under havbunnen (myndighetskrav i USA). Vihar også utviklet en unik diamantvaiersag Green Sawfish,som muliggjør kutting av kompliserte og store konstruksjoneruavhengig av materialkomposisjon og aksiallast. GreenSawfish gjennomførte sine første kommersielle oppdrag(P57A for Devon) med stor sukess høsten 2011.13


Administrasjonens beretningInternasjonalvirksomhetFinansielle forholdBeerenberg har klare ambisjoner og målsettinger inneneksportrettet petroleumsindustri. Selskapets eksportartiklerhar et grunnleggende høyt teknologinivå (intellektuellerettigheter), og det fokuseres sterkt på muligheter for åbygge barrierer mot etterligninger og kopieringBeerenbergs eksportandel er jevnt økende. I 2012 harselskapet utført oppdrag i USA, Kasakhstan, Storbritannia,Malaysia, Danmark, Angola og Nigeria. I tillegg avventervi tildeling på en rekke tilbud levert i våre definerteeksportområder. Tilbudene omfatter tjenester relatert tilegenutviklede teknologiområder som TT, MM&A, Benarx,Sveisolat og Subsea Isolering.Beerenberg har de siste årene inngått samarbeidsavtalermed ulike internasjonale aktører. Selskapets samarbeidspartnereer lokalisert i UK, USA, Kasakhstan, Angola,Nigeria og Malaysia. Selskapet forventer i 2013 å realisereen betydelig vekst utenfor Norge.Konsolidert EBITDA (resultat før renter, skatt, avskrivningerog amortisering) ble mNOK 172,7 (MNOK 127,9), envekst på 35,0 %.Driftsresultatet (EBIT) har økt med 40,3 % til framNOK 92,9 i 2011 til mNOK 130,3 for konsernet.Kontantstrøm. Operasjonell kontantstrøm for konsernetendte på mNOK 136,8. Underliggende drift er godog selskapet genererer god kontantstrøm på sine løpendeaktiviteter.Konsernet har konsolidert driften og hatt fokus på å bedreinntjeningen. Arbeidskapitalbindingen har vært stabil fraforrige årsskifte, men med sesongmessige svigninger gjennomåret. Gitt selskapets vekstforventninger for 2012, erdet rimelig å anta at arbeidskapitalen vil øke noe gjennom2013.Investeringer. Totale investeringer for konsernet var44,6 mNOK, hvorav mNOK 10,2 var relatert til egenutvikletdriftsutstyr innen fjerningsmarkedet (decommissioning)og mNOK 9,2 til etablering av ny produksjonslinje forBenarx produkter.Finansiering. Konsernet har et lån i Fokus Bank på 43mNOK. Total kredittfasilitet i Fokus Bank er 90 mNOK,noe som gir selskapet fleksibilitet i den vekstfasen konserneter inne i. Konsernet har en total kreditt- og garantirammepå mNOK 175.Beerenberg Corp. AS har ytt et lån til Beerenberg HoldingAS. Lånet forrentes med flytende rente basert på 12 månederNIBOR + 2 % p.a.Beerenberg Holding AS har refinansiert sin gjeld i løpet av2012 og har nedregulert sin gjeld til Beerenberg Corp. AS,noe som har bidratt til å styrke likviditeten i BeerenbergCorp. AS Konsern.Finansiell risiko. Konsernet søker gjennom sin finansieringsstrukturog inngåtte avtaler å redusere sin ekspo-14


Beerenbergs produkter og tjenester er inndelt i tre forretningsområderInsulation, Scaffoldingand Surface treatment(ISS)Business Centres(BC)Green Field Centre(GFC)InsulationBenarxGreen TurtleScaffoldingSubsea InsulationGreen SawfishSurface treatmentRope AccessTechniques (RAT)Habitat Solutions(Sveisolat)Mobile Machining &AbandonmentEngineering &Inspectionnering mot svingninger i valuta- og rentemarkedet, og spekulererikke i posisjoner i dette markedet. En mest mulignøytral valutarisiko søkes oppnådd gjennom å ha inntekterog kostnader i samme valuta, omfanget av transaksjoner ifremmed valuta er begrenset.Skatt. Av skattekostnaden på mNOK 36,8, var betalbarskatt mNOK 35,4.Eierstruktur. Beerenberg Holding AS eier 100 % avaksjene i Beerenberg Corp AS.Risikostyring. Vi har implementert en metode for åhåndtere risiko på en strukturert måte, beslutte og følgeopp effekt av tiltak.Markedsrisiko. Konsernet opererer i olje- og gassmarkedetsom har hatt en sterkt svingende utvikling de sisteårene, og markedet Beerenberg opererer i er til en viss gradpåvirket av de rådende olje- og gassprisene. På lang sikt vetvi at investeringsviljen på den norske sokkelen vil avta somet resultat av lavere aktivitet. Konsernet intensiverer sininternasjonaliseringsprosess for å imøtekomme en laverevekst på norsk sokkel.Teknologisk risiko. Markedet søker bedre løsningerog det kan forekomme at konsernet møter konkurrerendeprodukter og tjenester. Gjennom vår løpende satsing på ingeniørtjenesterog FoU-arbeid, søker vi å være i forkant vedå beskytte våre verdier med patenter og andre rettigheter.15


Administrasjonens beretningOrganisasjonrisiko. For å holde på nøkkelmedarbeideresatses det betydelig på utvikling av ansatte gjennomkompetansehevende tiltak. Dette vil bidra til at dyktigemedarbeidere forblir i konsernet. I et volatilt marked er detdessuten viktig at vi tilknytter oss seriøse underleverandørerog sikrer at våre samarbeidspartnere følger gjeldendelover og regler.IFRS. Konsernet omarbeidet fra og med 2010 regnskapenefra norsk regnskapsstandard (NGAAP) til IFRS og harsiden rapportert etter IFRS.Ledelsen har fokus på prosessene og jobber med kontinuerligforbedrings prosesser. Økonomiavdelingen er styrket,og det gjennomføres kursing og kompetanseheving innenIFRS, risikostyring, intern kontroll, metodeverk m.v.Eierstyring og selskapsledelse. Styret påserat selskapet har en god eierstyring og selskapsledelse.Selskapet er i en prosess for å utvikle rutiner og systemerfor å kunne etterleve norsk anbefaling om eierstyring ogselskapsledelse.Beerenberg Kompensasjonskomité.Kompensasjonskomitéen er et underutvalg av styretfor Beerenberg Corp. AS, og består av styreleder somer komitéens leder, en eierrepresentant og konsernsjef.Kompensasjonskomitéen avholdt i alt seks møter i 2012.Kompensasjonkomitéen er et rådgivende organ for styretog konsernsjef, og behandler saker som angår kompensasjonfor selskapets øverste ledelse, samt overordnedestrategier for kompetanseutvikling.Beerenberg Revisjonskomité. Revisjonskomitéen er etunderutvalg av styret til Beerenberg Corp. AS, og dennebestår av to styremedlemmer med regnskapsmessigfagkompetanse. Geir Sandvik er leder av revisjonskomitéen.Revisjonskomitéen har avholdt seks møter i 2012.Revisjonskomitéens formål er å assistere styrets arbeidmed å påse at den regnskapsmessige og finansielle informasjonensom presenteres er pålitelig; at det er effektiviteti konsernets interne kontroll og risikostyringssystemer; atkonsernet etterlever relevante lover, forskrifter og internestandarder og bestemmelser; at ekstern revisor er uavhengigog innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner, samt atprestasjonene holder tilstrekkelig kvalitet.16


Konsernstruktur. Beerenberg Holding AS eier alleaksjer i Beerenberg Corp. AS (driftsselskapet), som kontrollerer100 % av datterselskapenes aksjeposter.Organisering. Slik det fremgår av organisasjonskartetnedenfor er Beerenberg Corp. AS organisert i ulike forretningsenheterog stabsfunksjoner. Det forretningsmessigeansvaret ligger i linjeorganisasjonen. Det samme gjelderdet operative personalansvar.Linjeorganisasjonen støttes i sitt arbeid av ulike stabsfunksjonersom har et konsernovergripende ansvar innenforsine fagområder, for å sikre kostnadseffektivitet, forutsigbarhetog enhetlig kvalitet, samt en helhetlig tilnærmingtil ulike oppgaver. Organiseringen er gjenstand for løpendevurdering.KonsernledelseMorten WaldePresident & CEOCorporate &OrganisatioNStig TuastadEVPBusiness supportLeif Helge EriksenDeputy CEOHSE/QFinanceOla JordalLars Erik LarssenEVPEVP & CFOBusinessDevelopmentSales &marketingØistein LillelienEVPRoger KjeilenEVPOperationsNorth-westOperationsNorth SeaInnovation &TechnologySubsea &Technology ExportTore AngelskårLeif Helge EriksenBaste TveitoGary KolderupEVPDeputy CEOEVP & CTOEVP17


Konsernledelse i Beerenberg Corp. ASMorten WaldeMorten Walde (1969) har vært konsernsjef i BeerenbergCorp. AS siden 2008. Walde som begynte i selskapet i1995 har omfattende erfaring fra ulike lederstillinger iselskapet. I flere år var han prosjektleder for selskapetsingeniør- og byggeaktiviteter i Norge, Polen, Spaniaog Russland. Fra 2004 og frem til han tiltrådte somkonsernsjef var han først teknisk direktør, deretteroperasjons direktør og viseadministrerende direktør.Walde har hatt ulike tillitsverv i olje- og gassbransjen,og har flere interne styreverv. Walde er diplomøkonomfra Handelshøyskolen BI og har tilleggsutdanning innenadministrativ informasjonsbehandling fra Universiteteti Bergen.Leif HelgeEriksenLeif Helge Eriksen (1963) er fra 2008 visekonsernsjefmed operativt ansvar for Drift Nordsjø, samt forretningsområdetSveisolat. Han er i tillegg konsernansvarlig forAnskaffelse og strategisk IT. Eriksen begynte somoperasjonell direktør i 2006. Eriksen har lang og bredleder erfaring, og kom til Beerenberg fra stillingen somadm. direktør i familieselskapet Østraadt Stein AS.Tidligere var han ansatt i IRIS og i Kverneland GroupASA der han hadde flere sentrale lederstillinger. Eriksener styre leder i Korrosjonsentreprenørenes forening ognestleder i Korrosjons-, isolerings- og stillasentreprenørenesforening. Han er utdannet sivilingeniør maskinteknikkfra Norges Tekniske Høgskole i 1988.Lars ErikLarssenLars Erik Larssen (1960) har vært finansdirektør (CFO) iBeerenberg Corp. AS siden 2010.Larssen har omfattende erfaring som rådgiver i DeloitteManagement Consultants og Partner i HartmarkConsulting, og har vært CFO i Lerøy Seafood. Han varCFO og en av gründerne bak NextGenTel ASA. Larssenkom til Beerenberg fra stilling som CFO i BOS.Lars Erik Larssen er utdannet Siviløkonom fra NorgesHandelshøyskole, og har i tillegg en MBA innen finans.Han er også autorisert finansanalytiker (CEFA)Baste TveitoBaste Tveito (1964) tiltrådte stillingen som konserndirektør(CTO) i Beerenberg Corp. AS i 2009 medansvar for området Innovasjon og Teknologi, herunderForskning og Utviklng, Ingeniør og inspektørtjenester.Tveito har i tillegg ansvar for forretningsområdeneDecommissioning (GFC), Benarx, Tilkomstteknikk(RAT) og Mobil Maskinering (MM&A). Tveito komtil Beerenberg i 2005 fra stillingen som kontraktssjefhos Frank Mohn Flatøy AS, og har også bakgrunn fraKværner Installasjon AS som senior innkjøper. Tveitohar sin utdannelse fra Hæren (Befalsskole, Krigsskole,Stabsskole), der han har hatt en rekke lederstillinger.20


Tore AngelskårRoger KjeilenTore Angelskår (1977) er fra 2010 konserndirektørmed ansvar for forretningsområdet Drift Nord-Vest.Han begynte i Beerenberg i 2004 som trainee, og varfrem til 2007 prosjektleder på store utbygginger forStatoil og Hydro. I 2008–2009 var Angelskår prosjektlederfor Transocean AS, og han har også bakgrunn fraFrank Mohn AS. Angelskår er Bachelor i Engineeringog Bachelor i Business fra Queensland University ofTechnology i 2002/2003.Roger Kjeilen (1971) er konserndirektør for Salg ogMarked, og ansvarlig for konsernets aktiviteter innensalg, marked, tilbud og kontrakt. Han har hatt denne stillingensiden 2008. Kjeilen begynte i Beerenberg i 1996,og var fra 2003 tilbudsansvarlig i selskapet. Han haropparbeidet bred markedserfaring fra det internasjonalemarkedet innen oljeservice. Kjeilen har fra tidligere stillingeri Beerenberg også operativ erfaring som kontraktskoordinatorog prosjektansvarlig. Kjeilen er utdannetsivilingeniør innen konstruksjon fra NTH i 1994.Gary KolderupOla JordalGary Kolderup (1958) er konserndirektør for forretningsområdetSubsea & Teknologi Eksport, og har det overordnedeansvaret for konsernets Subsea aktiviteter.Særlig fokuseres det på vestkysten av Afrika og konsernetsaktiviteter i Kasakhstan innen dette forretningsområde.Gary Kolderup begynte i Beerenberg i 1989 og har envariert erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har værtansvarlig for flere nøkkelprosjekter i Beerenberg også iNorge, senest som prosjektleder for selskapets aktiviteterpå Ormen Lange utbyggingen.Ola Johannes Jordal (1973) har fra 2009 vært konserndirektørmed ansvar for HMS/K. Ola ble ansatt somHMS-Ingeniør i Beerenberg i 2008. Tidligere har Jordalhatt flere internasjonale oppdrag for Sjømannskirken,blant annet i New Orleans og Benelux. Ola JohannesJordal er utdannet Cand. Teol. (2000) og er i tilleggsertifisert som kvalitetsrevisor.Stig TuastadØistein LillelienStig Tuastad (1968) har fra 2011 vært konserndirektørmed ansvar for HR, Kommunikasjon og Compliance. Hanbegynte i Beerenberg i 2009 som HR Manager og har tilsammen ti års fartstid i tilsvarende stillinger. Tuastadhar tidligere vært HR Manager i telekommunikasjonsselskapetNera Networks AS og oljeserviceselskapet AGR.Stig Tuastad har hovedfag i administrasjon ogorganisasjons vitenskap fra Universitetet i Bergen i 1998.Øistein Lillelien (1961) er fra april 2012 konserndirektørmed ansvar for forretningsutvikling. Han begynte iBeerenberg i 2011 som direktør for Beerenbergs BC områder.Lillelien har 25 års erfaring fra olje- og gassindustriennasjonalt og internasjonalt, og kom fra stillingen somdirektør for forretningsutvikling i Pittsburgh Corning,hvor han hadde forskjellige ledende stillinger. Lillelienhar sin utdannelse fra ingeniørhøgskolen i Oslo, og harogså flere styreverv.21


Årsberetning 2012Styrets beretning for 2012VirksomhetenKonsernet Beerenberg Corp. AS består av morselskapetBeerenberg Corp. AS og datterselskapene D&F Group AS ogBeerenberg Inc. Hvor annet ikke fremgår av sammenhengenvil denne styreberetning omtale konsernet i sin helhet.Selskapet leverer kompetanse og teknologi samt ingeniøroginspeksjonstjenester innen overflatebehandling, passivbrannbeskyttelse, isolering, arkitekt/innredning, stillas,tilkomstteknikk, habitat, mobil maskinering, kutting ogfjerning.Konsernet har hovedkontor i Bergen, og avdelingskontoreri Stavanger, Husøy, Oslo og Houston (USA).Selskapet har hatt en god økonomisk og teknologiskutvikling i 2012 med meget solid ordreinngang og et godtdriftsresultat. Konsernet har fokus på internasjonal vekstog hadde i 2012 en betydelig (65 %) vekst i sin virksomhetutenfor Norge.Selskapets markedsmessige risiko er vesentlig redusertgjennom året. Nye ordrer vunnet i 2012 gjør at selskapetsvurderer den totale ordrereserve til en verdi av mNOK11.400 (inkludert opsjoner) per 31.12.12. Markeds-, operasjonellog finansiell risiko blir kontrollert gjennom strukturelltilpasning og tett produksjonsstyring gjennom egetrisikostyringsprogram.ÅrsregnskapetEtter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisendebeskrivelse av selskapets og konsernets stilling ved årsskiftet.I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt driftlagt til grunn.Konsernet har vist god operasjonell forbedring fraforegående år og har styrket sin posisjon i markedet.Omsetningen for konsernet var mNOK 1.436 (mNOK 1.418i 2011), som resulterte i et overskudd før skatt på mNOK126,1 (mNOK 88,2 millioner i 2011), tilsvarende en resultatgradpå 8,8 % (6,2 % for 2011).Selskapets ordrereserver har økt betydelig i 2012.Konsernet har som målsetting å vinne nye og langsiktigevedlikeholdskontrakter på norsk kontinentalsokkel.Vedlikeholdsmarkedet er i vekst, og med selskapets kostnadsstruktur,erfaringsbase, kompetansenivå og kapasiteti ryggen, er våre muligheter gode for å vinne nye prosjektersom kommer ut på anbud de nærmeste årene. Ytterligerevekst søkes også gjennom økt aktivitet og omsetninginternasjonalt.Samlede driftskostnader er på mNOK 1.263,6 i 2012 ogutgjør 88,0 % av omsetningen. For 2011 var tallene henholdsvismNOK 1.289,7 og 91,0 %. Dette har gitt grunnlagfor en vesentlig styrking av EBITDA. Konsolidert EBITDA(resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering)ble mNOK 172,7 eller 12,0 % (mNOK 127,9 og 9,0 %)), envekst på 32,9 %.Selskapet har tilpasset seg en ny prisstruktur i markedetog har forbedret EBITDA fra 2011 ved å reduseresitt kostnadsnivå, effektivisere driften og optimalisereproduktsammensetningen.Konsernet har gjennomført impairmenttester av goodwillog teknologi relatert til forretningsområdet Greenfield,og det er ingen indikasjoner ved årsslutt på behov fornedskrivning.Netto arbeidskapital er stabil sammenlignet med pr31.12.11, men det er betydelig lavere binding i kundefordringerog andre fordringer kombinert med lavere leverandørgjeldog andre kortsiktige gjeldsposter.Driftsresultatet har økt med 40,3 % fra mNOK 92,9 i 2011til mNOK 130,3 for konsernet.Netto finansposter utgjør mNOK 4,2. Herav utgjør agiomNOK 2,2 og netto renter en kostnad på mNOK 2.Av skattekostnaden på mNOK 36,8, var betalbar skattmNOK 35,4. Referer til note 10 for ytterligere informasjonom skatteberegning.22


Årets resultat ble mNOK 89,2 (MNOK 57,2 i 2011) forkonsernet.Årsresultatet henføres til eiere av morselskapet.Forskning og utviklingKonsernet har en egen Forsknings- og Utviklingsavdelingder totale aktiviteter er aktivert med mNOK 4,1. I tillegg tilprodukt- og metodeutvikling innenfor ISO-fagene, omfatterFoU avdelingen også en gruppe som utfører konsept-,metode- og verktøyutvikling innenfor kutting og mobilmaskinering (Decommissioning).Egenkapital og LikviditetPer 31.12.2012 utgjorde egenkapitalandelen i konsernet56,8 % (46,0 %).Likviditeten har vært akseptabel gjennom året. Konsernethar finansiell styrke til å håndtere svingninger i markedetog gjennomføre eventuelle oppkjøp, dersom dette ansessom strategisk riktig.Operasjonell kontantstrøm for konsernet endte på mNOK136,8. Kapitalbindingen er et område som ledelse og styrefølger tett opp.Det er i 2012 investert mNOK 44,6 i konsernet, hvordet meste av investeringen er gått til egetutviklet operasjoneltutstyr, stillasmateriell og etablering av nyfabrikasjonsvirksomhet.Konsernet har ved årets slutt en innestående driftskreditt påmNOK 26,5. Total kassekreditt for konsernet er mNOK 90.Beerenberg Holding AS har refinansiert sin gjeld i løpet av2012 og har nedregulert sin gjeld til Beerenberg Corp. AS,noe som har bidratt til å styrke likviditeten i BeerenbergCorp. AS Konsern.Opplysninger om finansiell risikoSelskapet er utsatt for kreditt-, rente- og valutarisiko i denordinære drift. Konsernet styrer mot å ha en akseptabelrisiko innenfor disse områdene. Nye kunder og vesentligeleverandører blir kredittvurdert ved inngåelse av kontrakter.Konsernet har i all hovedsak rentebærende gjeld medflytende rentesats basert på NIBOR pluss en rentemargin,og er dermed eksponert for endringer i kortsiktige renter.Konsernet er opptatt av å ha en mest mulig nøytral valutarisiko.Dette søkes oppnådd gjennom å ha inntekter ogkostnader i samme valuta. Der hvor konsernet ikke harnøytral valuta-eksponering i prosjektene blir forventetkontantstrøm valutasikret.AksjonærforholdBeerenberg Holding AS eier 100 % av aksjene i BeerenbergCorp AS.ArbeidsmiljøBeerenberg har som mål å ha et godt arbeidsmiljø med engasjerteog motiverte medarbeidere som opplever seg godtivaretatt. Gjennom måling av arbeidsklimaet har områderfor videreutvikling blitt identifisert. Klimamålingen, somogså har en rekke variabler det finnes nasjonal erfaringsdatafra, viser at Beerenberg som arbeidsgiver oppleveså være like god eller over gjennomsnittet i Norge. Det eringen områder som skårer signifikant negativt i forhold tilnasjonal statistikk.Selskapet har som mål å oppnå en kontinuerlig reduksjonav sykefravær, og har nulltoleranse for skader og ulykker.Sykefraværet i 2012 var totalt 7,84 %, med et langtidsfraværpå 4,25 % og kortidsfravær på 3,59 %. Dette er på linjemed tallene vi erfarte i 2011. Selskapet har forsterket oppmerksomhetenpå området, både gjennom tettere oppfølging,en klar ansvarsdeling mellom prosjekt og HR-staben,og som et sentralt tema innen lederopplæringen. Bedriftener medlem av Inkluderende Arbeidsliv (IA).Selskapet prioriterer langsiktig HMS-arbeid på alle nivåeri organisasjonen. Selskapet registrerte også i 2012 nullfraværsskader i følge med sine aktiviteter. Virksomhetenskarakter krever en kontinuerlig høy oppmerksomhet påHMS for å unngå skader og ulykker og sikre en enhetligpraksis i selskapet. Alle nyansatte må gjennom egen23


HMS-opplæring, og selskapet har utarbeidet eget e-læringsprogram for dette. HMS inngår som element i alleopplæringsaktiviteter.I samarbeid med selskapets bedriftshelsetjeneste harBeerenberg stor oppmerksomhet på helserisikovurderingerog helseovervåkningsundersøkelser. I 2012 haddeforebygging av ergonomi, vibrasjon og hørselsskader spesielloppmerksomhet i dette arbeidet. Beerenberg implementertenytt beskyttelsesregime i 2011, og har hatt fokuspå sikre en god opplæring av beskyttelsesregimet også i2012. Samarbeidet med de tillitsvalgte har vært godt i 2012,både gjennom etablerte samarbeidsorgan, og da spesieltBedriftsutvalget (BU) og AMU, og gjennom jevnlig kontaktog dialog.Styret og administrasjonen vil rette en takk til alle ansattefor god innsats i 2012.LikestillingBeerenberg opererer i en mannsdominert bransje og haren sterk overvekt av menn blant sine ansatte. Omlag 5 % erkvinner, og de fleste befinner seg i administrative stillinger.Selskapet har som målsetning å øke andelen kvinneligeansatte og rekrutterer bevisst for å oppnå dette. Det er p.t.en kvinne (ansattes observatør) i selskapets styre.DiskrimineringBeerenberg arbeider planmessig for å fremme diskrimineringslovensformål innenfor sin virksomhet. Lovensformål er å fremme likestilling, sikre like muligheter ogrettig heter og å hindre diskriminering på grunn av funksjonsevne,etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming,hudfarge, religion og livssyn. Aktiviteter er rekruttering,lønns- og arbeidsvilkår, utviklings- og karrieremuligheterog beskyttelse mot trakassering.Ytre MiljøSelskapet har i 2012 oppdatert miljøregnskap med enkleremiljøindikatorer som i framtiden vil gjøre det enklere måleselskapets miljøprestasjoner. I miljøregnskapet ligger ogsåselskapets vesentlige miljøaspekter og øvrige miljømål.Selskapets miljøaspekter er revidert og delt opp iht. fastelokaliteter og prosjekter. Som tidligere kommer selskapetspåvirkning av ytre miljø i hovedsak gjennom utslipp avflyktige organiske forbindelser (VOC), som følge av forbrukav malingsprodukter og løsemidler. Beerenbergs miljøpåvirkningeneer en naturlig konsekvens av selskapetsforretningsområder og –drift, selskapet har som mål åoptimalisere energiforbruk på egne lokasjoner.Mengden utslipp av VOC er direkte relatert til oppdragsmengdeog type produkter som benyttes. En prøverkontinuerlig å benytte alternative produkter med laveremiljøbelastning (substitusjonsplikten). Selskapet produserervesentlige avfallsmengder, men gjennom god kildesorteringog sluttbehandling (material- og energigjenvinning)reduseres den negative miljøpåvirkningen betydelig.Selskapet benytter aktivt miljøhandlingsplanen for å planleggeog gjennomføre miljøtiltak. Beerenberg har de sisteårene presentert månedlige miljøtips som et ledd i å sikreen helhetlig forståelse av vår miljøpolitikk.Beerenberg er sertifisert iht.:NS-EN ISO 9001:2008 KvalitetsstyringNS-EN ISO 14001:2004 MiljøstyringI tillegg pågår sertifisering iht. OHSAS 18001:2007ArbeidsmiljøDet vises for øvrig til separat årsrapport for HMS/K. Denoppsummerer resultatene som er oppnådd i 2012 samtidentifiserte forbedringstiltak for 2013.FremtidsutsikterSelskapet har oppnådd et meget godt resultat historisk sett,og den finansielle posisjonen anses som robust.Fokus på salg av ingeniørtjenester, samt egenutviklede ogpatenterte service- og produktløsninger vil intensiveres iden hensikt å ytterligere bedre selskapets konkurransekraftog driftsresultater. Forbedringsprosessene konsernethar implementert i 2012 med tilhørende marginvekst vilvidereføres.Konsernets har et langsiktig mål om å sikre fremtidigvekst gjennom eksport, med spesielt fokus på Mexicogolfen,Brasil, Vest-Afrika, Kasakhstan og sentrale delerav Asia. Konsernets satsing tar fortrinnsvis form av åbygge strategiske allianser som sikrer lokal forankring ogmarkedstilgang.Andre markeder for selskapets varer og tjenester vurderesløpende. Investering i moderne utstyr og positivt arbeidsmiljøvil videreføres, med fokus på produktivitet, miljø,kvalitet og nytenkning.24


Det hefter alltid usikkerhet rundt fremtidige forhold og dekommende år vil stille industrien overfor geografiske, tekniskeog kommersielle utfordringer. Disse blir i Beerenbergmøtt med HMS/K kompetanse, finansiell styrke, investeringeri teknologi og kompetanse samt kontinuerligsøken etter nye markeder basert på konsernets langsiktigestrategi.For opplysninger om hendelser etter balansedagen somanses som vesentlige vises det til note 29.Ovennevnte forhold er ytterligere beskrevet i administrasjonensberetning.Bergen, 19. mars 2013I styret for Beerenberg Corp. ASKetil Lenning Lars Marcusson Sebastian Ehrnrooth Marcus Planting-BerglooStyreformann Styremedlem Styremedlem StyremedlemEinar Stene Johan P Andresen Morten H WaldeStyremedlem Styremedlem Administrerende direktør25


Konsernregnskap 2012Beerenberg Corp. AS Konsern


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av resultatregnskapet 01.01 - 31.12Beløp i NOK 1000 Note 2012 2011Driftsinntekter 5, 6 1 436 294 1 417 601Sum inntekter og andre inntekter 1 436 294 1 417 601Materialer, varer og tjenester 81 321 76 098Lønn og andre sosiale tjenester 8,20,21 968 748 969 912Annen driftskostnad 7 213 519 243 668Sum driftskostnader 1 263 587 1 289 678Driftsresultat før avskrivinger, amortiseringer og tap ved verdifall 172 707 127 923Avskrivinger, amortiseringer og tap ved verdifall 11, 12 42 402 35 049Driftsresultat 130 305 92 874Finansinntekter 9 8 592 6 422Finanskostnader 9 12 823 11 146Resultat før skatt 126 074 88 150Skattekostnad 10 36 825 30 998Årsresultat 89 249 57 152Årsresultatet henføres til:Eiere av morselskapet 89 249 57 152Årsresultat 89 249 57 152Basisresultat per aksje (NOK) 18 446 28628


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av finansiell stillingEiendeler Beløp i NOK 1000 Note 31.12.2012 31.12.2011AnleggsmidlerImmaterielle eiendeler 12 75 830 75 089Goodwill 12 187 788 187 788Eiendom, anlegg og utstyr 11 187 229 185 918Lån til foretak i samme konsern 27 102 349 153 297Langsiktige fordringer 19 5 013 4 936Sum anleggsmidler 558 209 607 028OmløpsmidlerVarer 14 34 671 27 046Kundefordringer 15 148 048 234 031Andre fordringer 15 19 814 16 231Opptjent, ikke fakturerte inntekter 15 127 269 104 085Bankinnskudd, kontanter og lignende 16 26 548 1 676Sum omløpsmidler 356 350 383 069Sum eiendeler 914 559 990 09729


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Egenkapital og gjeld Beløp i NOK 1000 Note 31.12.2012 31.12.2011EgenkapitalAksjekapital 20 000 20 000Innskutt annen egenkapital 277 706 277 706Annen egenkapital 221 625 156 858Sum egenkapital 17 519 331 454 564GjeldPensjonsforpliktelser 20 7 370 15 294Forpliktelser ved utsatt skatt 10 16 367 14 020Andre langsiktige forpliktelser 22 3 500 3 500Rentebærende langsiktig gjeld 32, 33 56 387 62 028Sum langsiktig gjeld 83 624 94 841Kassekreditt 16 5 883 83 197Leverandørgjeld 23 102 926 141 183Betalbar skatt 10 35 369 21 866Skyldige offentlige avgifter 48 513 40 334Annen kortsiktig gjeld 23 118 914 154 112Sum kortsiktig gjeld 311 604 440 692Sum gjeld 395 227 535 533Sum egenkapital og gjeld 914 559 990 097Bergen 19. Mars 2013I Styret for Beerenberg Corp. ASKetil Lenning Lars Marcusson Sebastian Ehrnrooth Marcus Planting-BerglooStyreformann Styremedlem Styremedlem StyremedlemEinar Stene Johan P Andresen Morten H WaldeStyremedlem Styremedlem Administrerende direktør30


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av totalresultatet 01.01–31.12Beløp i NOK 1000 2012 2011Årsresultat 89 249 57 152Andre inntekter og kostnaderOmregningsdifferanser 888 -531Totalresultat 90 136 56 621Totalresultatet henføres til:Eiere av morselskapet 90 136 56 621Totalresultat 90 136 56 62131


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalenBeløp i NOK 1000AksjekapitalAnneninnskuttegenkapitalOmregningsreserveOpptjentegenkapitalJanuar 01, 2011 20 000 277 706 1 109 123 565 422 383SumTotalresultat for periodenResultat 57 152 57 152Andre inntekter og kostnaderOmregningsdifferanser -531 -531Sum andre innteker og kostnader 0 0 -531 0 -531Totalresultat for perioden 0 0 -531 57 152 56 621Transaksjoner med aksjeeierneKonsernbidrag -24 440 -24 440Sum transaksjoner med aksjeeierne 0 0 0 -24 440 -24 440Egenkapital pr. 31.12.2011 20 000 277 706 578 156 277 454 564Totalresultat for periodenResultat 89 249 89 249Andre inntekter og kostnaderOmregningsdifferanser 888 888Sum andre innteker og kostnader 0 0 888 0 888Totalresultat for perioden 0 0 888 89 249 90 136Transaksjoner med aksjeeierneKonsernbidrag -25 369 -25 369Sum transaksjoner med aksjeeierne 0 0 0 -25 369 -25 369Egenkapital pr. 31.12.2012 20 000 277 706 1 465 220 157 519 33132


Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av kontantstrømmerBeløp i NOK 1000 Note 2012 2011Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterPeriodens resultat 126 073 88 150Periodens betalte skatt -11 109 -9 148Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 17 -1 856Av- og nedskrivninger og amortisering 11, 12 42 402 35 049Endring i varelager -7 625 762Endring i kundefordringer 15 85 983 -98 528Endring i leverandørgjeld -38 257 -17 879Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet av pensjon -7 924 -1 583Endring i andre tidsavgrensningsposter -52 731 31 043Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 136 829 26 010Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler 11 141 4 811Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 11, 12 -44 615 -55 691Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -44 474 -50 880Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 22 103Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 32 -7 223 -11 257Netto endring i kassekreditt 16 -75 974 75 974Utbetaling av lån til morselskap 0 -31 018Innbetaling på fordring til morselskap 57 021 0Påløpt, ikke forfalt renteinntekt -6 072 -5 794Utbetalinger av konsernbidrag -35 235 -33 944Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -67 484 16 064Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 24 872 -8 806Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 16 1 676 10 482Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 16 26 548 1 67633


Note 1Beerenberg Corp.AS er et aksjeselskap registrert i Bergen,Norge. Konsernet Beerenberg Corp. består av morselskapetBeerenberg Corp AS med datterselskapene D&F Group ASog Beerenberg Inc.Konsernet har kontorer i Stavanger, Husøy, Oslo og iHouston, USA.Konsernet leverer kompetanse og teknologi samt ingeniøroginspeksjonstjenester innenfor overflate-behandling,passiv brannbeskyttelse, isolering, arkitekt/ innredning,stillas, tilkomstteknikk, habitat, i tillegg til mobil maskinering,kutting og fjerning.informasjon om konsernetKonsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap,samlet referert til som «konsernet» og hver for segsom «konsernselskap».Konsernregnskapet med noteopplysninger er utarbeidetiht. IFRS. Selskapsregnskapet med noteopplysningerfor morselskapet Beerenberg Corp AS er utarbeidet iht.NGAAP.Beerenberg Corp. AS eies 100 % av Beerenberg Holding ASog inngår i konsernregnskapet til Beerenberg Holding AS.Årsregnskapet ble fastsatt av styret den 19. mars 2013.Note 2Bekreftelse av finansielt rammeverkKonsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjenteIFRS-standarder og tilhørende fortolkninger som skalanvendes per 31. desember 2012, samt de ytterligere norskeopplysningskrav som følger av regnskapslovens bestemmelserper 31. desember 2012. Det er ingen endringer iregnskapsprinsipp fra 2011 til 2012.Selskapsregnskapet for Beerenberg Corp AS er avlagt isamsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikki NorgeForslag til konsernregnskap ble fastsatt av styret ogkonsernsjef på tidspunkt som fremgår av datert og signertbalanse. Konsernregnskapet skal behandles av ordinærgeneralforsamling for endelig godkjennelse.Funksjonell valuta og presentasjonsvalutaNorske kroner er konsernets funksjonelle valuta og presentasjonsvaluta.Unntaket er datterselskapet Beerenberg Incsom har USD som sin funksjonelle valuta.Grunnlag for målingKonsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost,med unntak forgrunnlag for utarbeidelse▪▪Derivater som vurderes til virkelig verdi.▪ ▪ Netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse som ervurdert til summen av netto pensjonsmidler, plusstidligere ikke innregnede kostnader ved tidligere perioderspensjonsopptjening og ikke innregnede aktuarmessigetap, minus ikke innregnede aktuarmessigegevinster og nåverdien av fremtidige ytelsesbasertepensjonsforpliktelser.Estimater og vurderingerUtarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse medIFRS, krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater oggjør forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsippene.Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser,inntekter og kostnader blir påvirket av disse vurderingene.Faktiske resultater kan avvike fra estimerte beløp.Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historiskerfaring og andre faktorer som anses relevante og representative.Disse beregningene danner grunnlag for vurderingerav innregnede verdier for eiendeler og forpliktelser som ikkekan fastsettes ut fra andre kilder. Under regnskapsmessigeestimater og vurderinger blir det redegjort for regnskapsmessigevurderinger som gjøres og som har betydelig effektpå finansregnskapet, samt estimater med betydelig risiko forvesentlige justeringer i det neste regnskapsåret.Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende.Endringer i regnskapsmessige estimater innregnesi den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelderdenne perioden.Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeleseffekten over inneværende og fremtidige perioder.34Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 3Regnskapsprinsippene angitt nedenfor er anvendt konsistentfor alle selskap i konsernet for alle perioder.KonsolideringsprinsipperDatterselskapDatterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmendeinnflytelse på enhetens finansielle og operasjonellestrategi, normalt gjennom eie av mer enn 50 % av stemmeberettigetkapital og utgjør en virksomhet. Datterselskaperblir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført tilkonsernet. Konsolideringen opphører fra den datoen konsernetikke lenger har kontroll.Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsern-regnskapetbasert på morselskapets anskaffelseskost. Ved oppkjøp,må kostpris for ervervet virksomhet fordeles, slik at åpningsbalanseni konsernet reflekterer anslått virkelig verdiav kjøpte eiendeler og gjeld. For å fastsette virkelige verdierved oppkjøp, må man for de eiendeler det ikke finnes et aktivtmarked for, benytte alternative metoder for å fastsettevirkelig verdi. Merverdi utover det som kan henføres tilidentifiserbare eiendeler og gjeld, innregnes som goodwill.Hvis virkelig verdi av egenkapital i oppkjøpt selskap overstigervederlaget, inntektsføres det overskytende umiddelbart.Allokering av kostpris ved virksomhetssammenslutningenendres dersom det fremkommer ny informasjon omvirkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll,senest innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted.Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisertegevinster er eliminert. Tilsvarende elimineres urealiserttap, men vurderes da som en indikator på verdifall, noesom medfører vurdering om det er nedskrivingsbehov påden overførte eiendelen.Omregning av utenlandsk valutaDen vesentlige del av konsernets virksomhet er i norskekroner.Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles iden valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer(funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norskekroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen tilmorselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet.Transaksjoner og balanseposterTransaksjoner i valuta regnes om til den funksjonelle valutaenved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og-tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og vedomregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i valuta vedRegnskapsprinsipperårets slutt til kursen på slutten av rapporteringsperioden,resultatføres.Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenterpresenteres (netto) som finans-inntektereller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og -tappresenteres på linjen for andre (tap) gevinster.Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler ogforpliktelser) inngår som del av vurderingen av virkelig verdi.KonsernselskaperOppstilling av finansiell stilling og totalresultat forkonsernselskaper med funksjonell valuta forskjellig frapresentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte:a) Oppstilling av finansiell stilling er regnet om til kurspå slutten av rapporteringsperiodenb) Oppstilling av totalresultat er regnet om til gjennomsnittskurs(dersom gjennomsnitt ikke totalt settgir et rimelig estimat på bruk av transaksjonskurs,brukes transaksjonskursen)c) Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter ogkostnader og spesifiseres separat som egen post.Finansielle instrumenterKonsernet førstegangsinnregner lån, fordringer og innskuddpå anskaffelsestidspunktet. Alle andre finansielleeiendeler blir førstegangsinnregnet på avtaletidspunktet,da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessigebestemmelser.Konsernet fraregner en finansiell eiendel når de kontraktsmessigerettene til kontantstrømmene fra eiendelenutløper, eller når konsernet overfører de kontraktsmessigerettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastningved eierskap til den finansielle eiendelen overføres.Alle rettigheter og plikter som skapes eller beholdesved denne type overføring innregnes separat som eiendelereller forpliktelser.Finansielle eiendeler og forpliktelser motregnes dersomkonsernet har en juridisk rett til å motregne beløpene,samt har til hensikt enten å gjøre dem opp på nettogrunnlageller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsenunder ett. Ved motregning presenteres beløpene netto ioppstilling over finansiell stilling.KlassifiseringKonsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i kategoriene(1) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat,Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201235


Note 3 | Regnskapsprinsipper (forts.)(2) lån og fordringer og (3) eiendeler tilgjengelige for salg.Klassifisering avhenger av hensikten.Finansielle eiendelertil virkelig verdi over resultatFinansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet erfinansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansielleiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primærter anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktigeprissvingninger. Ved førstegangs-innregning, innregneshenførbare transaksjonsutgifter i resultatet når de er påløpt.Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer iverdien innregnes i resultatet. Derivater klassifiseres somfinansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, medmindre de er en del av et sikringsforhold. Selskapet benytterseg ikke av sikringsbokføring pr 31.12.2012. Eiendeler idenne kategorien klassifiseres eventuelt som omløpsmidler.Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er basert på notertemarkedskurser, dersom slike er tilgjengelige. Dersommarkedskurs ikke er tilgjengelig, fastsettes virkelig verdi vedå diskontere forskjell mellom kontraktsmessig terminpris ognåværende terminpris for gjenværende løpetid for kontrakten,med risikofri rente (basert på statsobligasjoner).Virkelig verdi for rentebytteavtaler er basert på megleranslag.Anslagene er rimelighetsvurdert ved å diskontereestimerte, fremtidige kontantstrømmer basert på vilkår ogløpetid for hver kontrakt, ved å bruke markedsrente for ettilsvarende instrument på måletidspunktet.Virkelig verdi gjenspeiler instrumentets kredittrisiko.Finansielle derivaterKonsernet har et begrenset antall finansielle derivaterfor å sikre seg mot valuta-, rente- og markedsrisiko. Vedførstegangsinnregning måles derivatene til virkelig verdi.Endring i virkelig verdi innregnes i resultatet, med unntakav de sikringsinstrumenter som oppfyller kravene tilsikringsbokføring.Konsernets kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrumentfølger kravene i IAS 39 og er som følger;1. Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, ved inngåelseav sikringen, på at sikringen er effektiv2. Sikringen forventes å være svært effektiv med hensyntil utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmerhenførbare til den sikrede risikoen3. For kontantstrømsikring må den forventede transaksjonenvære svært sannsynlig4. Sikringens effektivitet kan måles på en påliteligmåte, og5. Sikringen vurderes løpende og har vist seg å væreeffektivSikringsinstrumenter som klassifiseres som kontantstrømsikringermotvirker variasjoner i kontantstrømmeneforårsaket av endrede valuta-, rente- og markedskurser.For kontantstrømsikringer som oppfyller vilkårene for sikringsbokføring,føres alle gevinster og tap på den effektivedelen av kontrakten i totalresultatet, og den ineffektivedelen føres i resultatregnskapet under finansFinansielle derivater klassifiseres som omløpsmidlereller kortsiktig gjeld i balansen. For 2012 har selskapetikke praktisert sikringsbokføring, og har ikke benyttetsikringsinstrumenter.Utlån og fordringerUtlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendelermed faste eller bestembare betalinger som ikke omsettesi et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter rapporteringsperioden.Utlån og fordringer klassifiseres somkundefordringer, andre langsiktige fordringer og andrefordringer.KundefordringerKundefordringer innregnes første gang til virkelig verdi.Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringerberegnes som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer,diskontert med markedsrenten på slutten av rapporteringsperioden(rapporteringstidspunktet). Grunnet kortforfallstid er fordringenes pålydende ansett å gjenspeilevirkelig verdi. Avsetning til tap regnskapsføres når detforeligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vilmotta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser.Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende/ amortisertkost og forventet innbetaling (nåverdi av forventetfremtidig kontantstrøm) fra kunde.Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeldLeverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangsinnregning og i påfølgende perioder til amortisert kost.Grunnet kort forfallstid er gjeldens pålydende ansett ågjenspeile virkelig verdi/amortisert kost.Kontanter og kontantekvivalenterKontanter og kontantekvivalenter består av kontanter ogbankinnskudd.Derivater til virkelig verdi over resultatDerivater innregnes til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakteninngås, og deretter løpende til virkelig verdi.Tilhørende gevinster og tap medtas i resultatregnskapetunder «Andre (tap) gevinster « i den perioden de oppstår.36Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


AksjekapitalOrdinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgiftersom er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer,innregnes som en reduksjon av egenkapital (overkursfond)netto etter eventuell skatt.Varige driftsmidlerKonsernets varige driftsmidler består av produksjonsutstyr,haller og påkostninger på bygg og annet driftsløsøre.Varige driftsmidler oppføres i oppstilling over finansiellstilling til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- ognedskrivninger. Anskaffelseskost for varige driftsmidlerer kjøpsprisen, inkludert kostnader direkte henførbare tilkjøp av eiendelen. Anskaffelseskost for egentilvirkede eiendelerinkluderer utgifter til råvarer, direkte lønnsutgifter,lånekostnader og andre kostnader som er direkte knyttettil å få eiendelene til å virke slik de er tiltenkt, kostnaderved å demontere og fjerne eiendelene, samt til å sette istand anleggsstedet.Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik somløpende daglig vedlikehold, resultatføres i den perioden utgiftenpådras, med unntak for øvrige utgifter som forventeså gi fremtidige økonomiske fordeler som blir innregnet somen del av driftsmidlet.Når vesentlige enkeltdeler av en enhet av eiendom, anleggog utstyr har ulik utnyttbar levetid, regnskapsføres de somseparate komponenter.Gevinst og tap ved avgang inkluderes i driftsresultat.GoodwillKonsernet vurderer goodwill til virkelig verdi av vederlaget,fratrukket nettobeløpet (normalt virkelig verdi) avidentifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser,alt målt på overtakelsestidspunktet.Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheterog blir ikke planmessig avskrevet, men blir testet årlig forverdifall, samt ved indikatorer for nedskrivingsbehov.Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. For vurdering avnedskrivning av goodwill blir denne allokert til de kontantstrømgenererendeenheter som forventes å få fordeler avoppkjøpet.Utviklingsaktiviteter inkluderer design eller planleggingav produksjon av nye eller vesentlig forbedrede produkterog prosesser. Utviklingsutgifter balanseføres som eiendelerkun i den grad de kan måles pålitelig, produktet ellerprosessen er teknisk eller kommersielt gjennomførbar,fremtidige økonomiske fordeler er sannsynlig, og konsernethar til hensikt, og har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstilleutviklingen, samt til å selge eller bruke eiendelen.Utgifter innregnet som eiendeler inkluderer materialer,direkte lønn, direkte henførbare fellesutgifter og lånekostnader.Andre utviklingskostnader innregnes i resultatetnår de påløper.Utviklingskostnader innregnet som eiendeler vurderes tilanskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivinger ogakkumulerte tap ved verdifall.Immaterielle eiendeler i konsernet relaterer seg til identifisertemerverdier som teknologi og kunderelasjoneri forbindelse med oppkjøp av Bjørge Norcoat AS i 2007,samt egenutviklet teknologi innen isolering (Benarx) ogkutteteknologi (Green Turtle). Se også note 12 vedrørendeimmaterielle eiendeler.AvskrivingEiendom, anlegg og utstyr avskrives lineært over estimertutnyttbar levetid. Avskriving er beregnet av eiendelensanskaffelseskost, eller andre beløp som tilsvarer anskaffelseskost,fratrukket eiendelens restverdi.Stillasenes økonomiske levetid ble revurdert i 2010, ogbrukstid er nå forutsatt til 20 år. Brukstiden er den periodenselskapet forventer å benytte stillaset, og kan såledesvære kortere enn økonomisk levetid. Brukstiden samtrestverdi vurderes på slutten av hver rapporteringsperiodeog endres hvis nødvendig. Stillas avskrives over 15 år.Containere og haller avskrives over 10 år, mens annet produksjonsutstyrog øvrige driftsmidler avskrives over 3-7 år.Immaterielle eiendeler, avskrives lineært over estimertutnyttbar levetid, fra det tidspunkt de er tilgjengelige forbruk, da dette best reflekterer forbruket av de fremtidigeøkonomiske fordelene knyttet til eiendelen. Estimertutnyttbar levetid for inneværende periode og sammenligningsperioderer som følger;Immaterielle eiendeler▪▪Kunderelasjoner▪▪Teknologi10 år10 årForskning og utviklingUtgifter til forskningsaktiviteter, for å tilegne ny vitenskapeligeller teknisk kunnskap, innregnes i resultatet når depåløper.Avskrivingsmetode, levetid og restverdi vurderes årlig, ogjusteres om nødvendig.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201237


Note 3 | Regnskapsprinsipper (forts.)Tap ved verdifallNår balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimertgjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbartbeløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkeligverdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Vedhver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reverseringav eventuell tidligere nedskrivning (unntatt goodwill).Innregnet verdi av konsernets materielle eiendeler blir, medunntak av varelager (se Varelager) og utsatt skattefordel (seInntektsskatt), vurdert løpende i henhold til om det foreliggerindikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slikeindikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp (seunder vedrørende Beregning av gjenvinnbart beløp).Goodwill og immaterielle eiendeler med ubegrenset levetidblir årlig testet for verdifall.Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendeleller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbartbeløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordelesslik at innregnet verdi av eventuell goodwill i kontantgenererendeenheter reduseres først. Deretter fordeles resterendeverdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessigut fra innregnede verdier.Når en nedgang i virkelig verdi knyttet til en finansiell eiendeltilgjengelig for salg har vært bokført direkte mot andreinntekter og kostnader, og det samtidig foreligger objektivebevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall,innregnes det akkumulerte tap som har vært ført direktemot andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet.Dette skjer selv om den finansielle eiendelen ikke har blittrealisert. Tapet som innregnes i resultatregnskapet, utgjørdifferansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse ogdagens virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall påden finansielle eiendelen som tidligere har vært innregnet iresultatregnskapet.Beregning av gjenvinnbart beløpGjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste av nettosalgspris (fratrukket salgskostnader) og bruksverdi.Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidigekontantstrømmer til nåverdi ved å benytte en markedsbasertrisikojustert diskonteringsrente. For eiendeler somikke hovedsakelig genererer uavhengige kontantstrømmer,fastsettes gjenvinnbart beløp for den minste kontantgenererendeenhet som eiendelen tilhører.Reversering av verdifallTap ved verdifall av goodwill reverseres ikke. For andreeiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er endringi estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp.Leieavtaler (som leietaker)Leieavtaler hvor konsernet i det vesentligste overtar allrisiko og alle fordeler forbundet med eierskap, klassifiseressom finansielle leieavtaler. Ved førstegangsinnregningmåles eiendelen til det laveste av virkelig verdi og nåverdiav minsteleie. Etter førstegangsinnregning brukes sammeregnskapsprinsipp som for tilsvarende eiendel.Andre leieavtaler er operasjonelle leieavtaler og innregnesikke i konsernets oppstilling over finansiell stilling.VarelagerBeholdninger av varer vurderes til det laveste av anskaffelseskostog netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdier estimert salgspris i ordinær virksomhet med fradrag forberegnede utgifter for ferdigstilling og beregnede nødvendigeutgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskostfor tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønnsamt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mensanskaffelseskost for innkjøpte varer er kostpris basert på«først-inn, først-ut» prinsippet, og inkluderer utgifter vedanskaffelsen, kostnader til produksjon eller omarbeiding,samt andre utgifter for å bringe beholdningene til deresnåværende sted og tilstand. Iht. IAS 2.28 nedskrives verdipå beholdning til netto realisasjonsverdi dersom beholdningeneer skadet, er blitt helt eller delvis ukurante ellerdersom salgsprisene har falt.Årets varekostnad består av kostpris solgte varer medtillegg av evt. nedskrivning i samsvar med IAS 2.28 pr.årsslutt.Pensjonskostnader ogpensjonsforpliktelserPensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er behandletihht IAS 19. Pensjoner er beskrevet i note 20. Periodensnetto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- ogpersonalkostnader.Konsernet har pensjonsordning finansiert gjennom innbetalingertil separat juridisk enhet (forsikringsselskap) iform av innskuddsplan. En innskuddsplan er en pensjonsordninghvor konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskapet.Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelseretter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddeneresultatføres som lønnskostnad i takt med at de påløper.Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i dengrad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidigeinnbetalinger.Konsernet deltar i AFP pensjonsordning som er definertsom en ytelsesplan. En ytelsesbasert pensjonsordninger en pensjonsordning som ikke er innskuddsbasert.38Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Nettoforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordningerberegnes for hver ordning, ved å estimere fremtidigeytelser ansatte har opptjent for utførte tjenester i inneværendeeller tidligere perioder. Ytelsene neddiskonteres forå beregne nåverdien, og kostnader ved tidligere perioderspensjonsopptjening som ennå ikke er innregnet, samtvirkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra.Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldesendringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittliggjenværende opptjeningstid.Akkumulert virkning av estimatendringer og endringeri finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuariellegevinster og tap) som utgjør under 10 % av det som erstørst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene vedbegynnelsen av året, innregnes ikke. Når den akkumulertevirkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse,resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittliggjenværende opptjeningstid.Diskonteringsrenten for norske ordninger er basert pårenten på 10-årige norske statsobligasjoner på slutten avrapporteringsperioden, justert for å reflektere løpetiden påpensjonsforpliktelsene. Beregning av pensjonsforpliktelseutføres av aktuar basert på en lineær opptjeningsmodell.Både ordinær pensjonsording som er ytelsesplan og AFPordningener usikrede ordningerVed årsskiftet er det 27 pensjonister som har tatt ut AFP.Det er gjort avsetninger til fremtidige pensjonsforpliktelserbasert på anbefaling fra Norsk Regnskapsstiftelse.Selskapet innregner gevinster eller tap på avkorting elleroppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning når avkortingeneller oppgjøret skjer. Gevinsten eller tapet på enavkorting eller et oppgjør skal omfatte:a) Alle endringer i nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsensom avkortingen eller oppgjøretfører til.b) Alle endringer i den virkelige verdien av pensjonsmidlenesom avkortingen eller oppgjøret fører til.c) Alle tilknyttede aktuarmessige gevinster og tap,samt kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjeningsom i henhold til spesifikke unntak i IAS 19,ikke er innregnet tidligere.En avkorting forekommer når selskapet entena) har klart forpliktet seg til å foreta en betydeligreduksjon i antallet ansatte som omfattes av en ordning,ellerb) endrer vilkårene i en ytelsesbasert pensjons-ordningslik at et betydelig element i de nåværende ansattesframtidige tjeneste ikke lenger vil kvalifisere for ytelser,eller bare vil kvalifisere for reduserte ytelser.Se ytterligere informasjon i note 20 knyttet til pensjoner.AvsetningerEn avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse(rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligerehendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke)at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denneforpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hviseffekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontereforventede fremtidige kontantstrømmer med endiskonteringsrente før skatt som reflekterer markedetsprissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoerspesifikt knyttet til forpliktelsen.GarantiavsetningerEn avsetning for garanti innregnes når de underliggendeprodukter eller tjenester leveres. Garantiperioden ernormalt to år. Ved avslutningen av et prosjekt etableres enavsetning for å møte eventuelle garantikrav og reklamasjoner.Avsetningen er basert på historisk informasjon omgarantier vektet med sannsynligheten for at garantikostnadenpåløper. Det er vanlig at slike avsetninger er på en andelav kontraktsverdien, men avsetningen kan bli både større ogmindre etter en konkret vurdering av det enkelte prosjekt.Erfaring fra tidligere prosjekter er det beste grunnlag forbåde generelle og spesielle garantiavsetninger. Faktorer somkan påvirke forpliktelsenes størrelse er blant annet konsernetskvalitetstiltak og prosjektgjennomførings-modell.OmstruktureringAvsetning for omstrukturering innregnes når konsernethar godkjent en detaljert og formell omstruktureringsplan,og omstruktureringen enten er påbegynt eller erkunngjort for de som berøresTapskontrakterAvsetning for tapsbringende kontrakter innregnes nårkonsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavereenn uunngåelige kostnader som påløper for å innfrikontraktsfestedeforpliktelser. Beregnet avsetning utgjørdet laveste av nåverdi av forventet kostnad ved å avbrytekontrakten, eller forventet netto tap ved å oppfylle kontrakten.Før avsetning gjennomføres, innregnes alle tapved verdifall på eiendeler knyttet til kontrakten.InntektsføringsprinsipperHoveddelen av selskapets inntekter er knyttet til levering avtjenester, varer og utleie av utstyr i forbindelse med vedlike-Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201239


Note 3 | Regnskapsprinsipper (forts.)holdskontrakter som selskapet har inngått. Inntektsføringskjer etter IAS 18 Driftsinntekter. Konsernets kontrakter erulike varianter av time-for-time kontrakter, som inntektsføresi takt med arbeid utført, enhetspriskontrakter sominntektsføres iht. målt fremdrift og utstyrsleie som inntektsføresi perioden utstyret er utleid.Kontraktsinntekter inkluderer opprinnelig kontraktsbeløp,samt endringsordre, omtvistede beløp og insentivbonuser,i den grad det er sannsynlig at inntekten realiseresog pålitelige estimater kan gjøres. Når utfallet av en kontraktkan estimeres pålitelig, innregnes kontraktsinntekteri resultatet basert på løpende avregning. Utfallet av entransaksjon kan, etter IAS 18, estimeres pålitelig når;a) Inntektsbeløpet kan måles på en pålitelig måteb) Det er sannsynlig at de økonomiske fordelene tilknyttettransaksjonen vil tilflyte foretaketc) Transaksjonens fullføringsgrad på slutten av rapporteringsperiodenkan måles på en pålitelig måted) Utgiftene som er påløpt i forbindelse med transaksjonen,og utgiftene som vil påløpe for at transaksjonenskal fullføres, kan måles på en pålitelig måte.Kontraktskostnader kostnadsføres når de påløper, medmindre de genererer en eiendel knyttet til fremtidig kontraktsaktivitet.Indirekte kostnader som gjelder selskapetsom helhet eller prosjektaktivitetene, men som ikke kanfordeles på de enkelte prosjekter, inkluderes ikke.Inntektsføring i forbindelse med ordinær virksomhetmåles til virkelig verdi av mottatt vederlag eller fordring,redusert med returvarer, kunde- og volumrabatter mv.Driftsinntekter knyttet til tjenesteyting innregnes når detforeligger overbevisende dokumentasjon for at arbeid er utført,eller med stor sannsynlighet vil bli, godkjent av kunden.Dette vurderes basert på tjenestens fullføringsgradpå slutten av rapporteringsperioden. Fullføringsgradenvurderes på bakgrunn av utført arbeid.Dersom utfallet av en vedlikeholdskontrakt ikke kanestimeres pålitelig, innregnes kontraktsinntekter kun iden grad påløpte kontraktskostnader forventes dekket avkunden. Forventet tap på en kontrakt innregnes i resultatetnår det oppstår.Inntektsføring ved salg av varer innregnes når det foreliggeroverbevisende dokumentasjon for at de vesentligsterisikoer og fordeler ved å eie varen er overført til kjøper. Forsalg av selskapets produkter skjer normalt overføringennår produktet er levert til kundens lager eller anlegg.VedlikeholdskontrakterDet vesentligste av konsernets omsetning er knyttet tillangsiktige vedlikeholdskontrakter. Som hovedregel erdisse inngått til en fast pris per enhet (enhetspriskontrakter)eller en fast pris pr time, og ulike varianter av dette.Hva som betegnes som en enhet varierer fra kontrakt tilkontrakt, men det kan for eksempel være kvadratmeteroverflatebehandlet.Ved utgangen av hver faktureringsperiode rapportererkonsernet til kunden antall timer og/eller antall enheterferdigstilt i perioden. Førstnevnte er basert på registrerteog godkjente timer, sistnevnte er basert på fysisk fremdriftregistrert etter en detaljert inspeksjon. Kunden gårgjennom grunnlaget og utsteder et betalingssertifikat tilkonsernet. På bakgrunn av betalingssertifikatet inntektsførerkonsernet periodens inntekt og fakturerer kunden.Gjennom at kunden har gjennomgått grunnlaget for arbeidutført, og utstedet betalingssertifikatet, er inntekten forhåndsgodkjentav kunden.MaterialleveranserI noen av kontraktene er materialleveranser innbakt i fastpris pr time eller fast pris pr enhet. I andre tilfeller faktureresdette i tillegg. Materialleveranser inntekstføres nårdet er tatt i bruk i prosjektet eller på annen måte overlevertkunden.Andre inntekterI mindre prosjekt faktureres og inntektsføres periodens arbeidbasert på utført arbeid, eller som hovedregel godkjentetimelister, men uten at kunden utsteder et betalingssertifikatpå forhånd. Det er også innslag av mindre oppdrag somfaktureres og inntektsføres etter fullført oppdrag. Slike typerprosjekt vil sjelden gå over flere rapporteringsperioder.Utleie av stillas og annet utstyr faktureres og inntektsføresi den perioden det har vært utleid.Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekterOpptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter representererverdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betalingfra kunden. Verdien av utført kontraktsarbeid måles tilkost pluss hittil opptjent fortjeneste. Betaling fra kundermotregnes i oppstilling over finansiell stilling mot kontrakterunder utførelse. Mottatte kundeforskudd, ut overdet som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres somkortsiktig gjeld.Kostnadsføringstidspunkt/sammenstillingUtgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidigmed de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter somikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virk-40Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


somhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette påbeslutningstidspunktet.Offentlige tilskuddSelskapet mottar ulike typer offentlig tilskudd i forbindelsemed forsknings- og utviklingsaktiviteten som drives iselskapet. Dette kan være støtte gjennom SkatteFUNNordningeneller andre tilskudd. Slike tilskudd, hvorkonsernet får dekket kostnader som påløper, innregnessystematisk i resultatet over perioden kostnadene innregnes.Tilskudd hvor konsernet kompenseres for en eiendelsanskaffelseskost, innregnes i resultatet over eiendelensutnyttbare levetid.Finansinntekter og finanskostnaderFinansinntekt består av renteinntekt på finansielle investeringeroppnådd gjennom året. Finanskostnader består avrentekostnader påløpt gjennom året.Valutagevinster og -tap rapporteres som et nettobeløp.Inntektsskatt og utsatt skattSkattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt.Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer segtil poster som er ført mot andre inntekter og kostnader,direkte mot egenkapitalen eller knyttet til virksomhetssammenslutninger.Hvis det er tilfellet, blir skatten ogsåført mot andre inntekter og kostnader eller direkte motegenkapitalen.Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med deskattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsakvedtatt av skattemyndighetene på slutten av rapporteringsperioden.Det er lovverket i de land der konsernetsdatterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntektsom er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt.Det er ved bruk av gjeldsmetoden beregnet utsatt skatt påalle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderteregnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld.Det tas ikke hensyn til følgende midlertidige forskjeller;▪▪Goodwill som ikke er skattemessigfradrags-berettiget▪▪Førstegangsinnregning av eiendeler eller forpliktelsersom ikke påvirker regnskaps-messig eller skattemessigresultat▪▪Forskjeller relatert til investeringer i datterselskapsom ikke antas å reversere i overskuelig fremtidUtsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteloversom er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt påslutten av rapporteringsperioden.Utsatt skattefordel innregnes i den grad det er sannsynligat fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserendemidlertidige forskjellene kan utnyttes.Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersomdet er en juridisk håndhevbar rett til å motregne.Estimater og skjønnsmessige vurderingerEstimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpendeog er basert på historisk erfaring og andre faktorerinklusive forventninger og fremtidige hendelser som anseså være sannsynlig under nåværende omstendigheter.Estimater/forutsetningerKonsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/ forutsetningerknyttet til fremtiden. De regnskaps-estimatersom følger av dette vil sjelden være fullt ut i samsvar meddet endelige utfall. Estimater og forutsetninger som representererbetydelig risiko for vesentlige endringer i innregnetverdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår,er:i) Varige driftsmidler – Avskrivning og eventuell nedskrivningav utstyr baseres på antakelser om brukstid,restverdi, forventet inntjening og rentenivå. En negativutvikling i grunnlagsforutsetningene vil kunne medførehøyere avskrivninger fremover enn tidligere og eventueltnedskrivning av eiendelene.ii) Inntektsføring – Som beskrevet inntektsføres salg avtjenester etter etter IAS 18 Driftsinntekter. Dette innebærerblant annet inntektsføring etter løpende avregningav fysisk fremdrift ved tjeneste-leveranser, noe somi enkelte tilfeller medfører bruk av estimat.Den vesentligste usikkerheten i kontraktsinntekterknytter seg til vurderingen av tilleggsarbeider, tilleggskravog bonusbetalinger som er inntektsført i den graddet i henhold til konsernets vurdering er sannsynlig atdet vil resultere i ekstra inntekter, og man er i stand tilå lage pålitelige estimater. For mange prosjekter kandet være betydelige endringer i avtalt arbeidsomfangsom fører til et antall endringsordrer. Det er normalt atkontraktene inneholder bestemmelser om hvordan slikeendringssituasjoner skal behandles. På ethvert tidspunktvil det være ikke-godkjente endringsordrer og krav somer inkludert i kontraktsinntektene. Selv om ledelsen haromfattende erfaring i å vurdere utfallet av slike forhandlinger,vil det alltid være usikkerhet.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201241


Note 3 | Regnskapsprinsipper (forts.)Kostnadene til ferdigstillelse avhenger både av produktivitetsfaktorerog lønnsnivå. Faktorer som i vesentliggrad kan påvirke kostnadsestimater, krav og endringsordrer,inkluderer værforhold, tilkomst til arbeidsområder,råvarepriser og andre forhold som kan påvirke tidsforbruk.Inntektsføring av kontrakter med mobiliserings- ogdemobiliseringskostnader krever at det gjøres antakelserom varigheten av kontrakten, herunder mulig forlengelsesopsjoner,for å fordele kostnader og inntekter framobiliserings-/demobiliseringsperioden over leveranseperioden.Endringer i leveranseperioden vil kunnemedføre justeringer av periodiserte beløp.iii) Inntektsskatter – Selskapet vil for enkelte prosjekteroperere utenfor Norge og må da forholde seg til utenlandskregelverk. For virksomhet som drives i utlandetopererer selskapet i hovedsak som under-leverandør tilen kunde som har etablert virksomhet i det enkelte landog vil normal ikke ha skatteansvar da dette håndteres avkunde. Skatt som oppstår i tredjeland vil i noen tilfellervære inntektsskatt, og i andre tilfeller driftskostnad. Deter gjort en vurdering av potensiell skatt som har konkludertmed at konsernet ikke har et latent utenlandskskatteansvar pr. 31.12.2012.Aktiverte skattefordeler skyldes oftest fremførbareunderskudd som kan brukes til å redusere inntektsskattenpå fremtidige overskudd. Oppføring av slike eiendelerbaseres på at man har tilstrekkelig grunnlag for å antaat man vil få slike fremtidige overskudd til å utnytte defremførbare underskuddene. Når endelig utfall avvikerfra det som opprinnelig var avsatt, vil avvikene påvirkeskattekostnaden og avsetning for utsatt skatt i den periodenklargjøringen kommer. Konkret informasjon omkonsernets skattesituasjon finnes i note 10 Skatt.Det er gjort generelle vurderinger av mulig skattepliktsom foreløpig ikke har medført at det er betalt elleravsatt inntektsskatt. Slike vurderinger vil kunne bliutfordret og medføre skattebetalinger. Selskapet sikrerseg normalt i kundekontraktene slik at kunden tar skatterisikoen.Det kan likevel være usikkerhet knyttet tilomfanget av eventuell refusjon og kostnader for saksbehandlingav eventuelle skattesaker.iv) Pensjoner – Nåverdien av pensjonsforpliktelsene erbasert på flere forutsetninger og avhenger av en rekkefaktorer som bestemmes aktuarmessig. Forutsetningenesom er brukt for å bestemme netto pensjonskostnad,inkluderer finansielle faktorer som diskonteringsrente,antatt fremtidig lønnsvekst, inflasjon, avkastning påpensjonsmidlene samt demografiske faktorer somantatt levealder, uførhet, førtidspensjonering og frivilligavgang. Enhver endring av forutsetningene påvirker deberegnede pensjonsforpliktelsene. Endring i beregnedepensjonsforpliktelser slår ut i regnskapstallene gradvisover en relativt lang periode ved at endringsbeløpetamortiseres over mange år. For ytterligere informasjon,se note 20 Ytelser til ansatte – pensjoner.v) Garantiavsetninger – Garantiperioden er normalt toår. Ved avslutningen av et prosjekt etableres en avsetningfor å møte eventuelle garantikrav og reklamasjoner.Det er vanlig at slike avsetninger er på én prosent avkontraktsverdien, men avsetningen kan bli både størreog mindre etter en konkret vurdering av det enkelte prosjekt.Erfaring fra tidligere prosjekter er det beste grunnlagfor både generelle og spesielle garantiavsetninger.vi) Goodwill – I samsvar med regnskapsprinsippenetester konsernet årlig, eller oftere dersom det foreliggerindikasjoner, om det er behov for å skrive ned balanseførtgoodwill. Estimert gjenvinnbart beløp er beregnet basertpå nåverdien av budsjetterte kontantstrømmer for denkontantgenererende enheten. Beregningene krever at detbrukes estimater, og at disse er konsistente med markedsverdsettelsenav konsernet. Konkret informasjonom goodwill og testing av balanseførte verdier fremgårav note 12 Immaterielle eiendeler.v) Forskning og Utvikling – I samsvar med regnskapsprinsippenetester konsernet årlig, eller oftere dersomdet foreligger indikasjoner, om det er behov for å skrivened innregnet forskning og utvikling. Estimert gjenvinnbartbeløp er beregnet basert på nåverdien av budsjettertekontantstrømmer for den kontantgenererendeenheten. Beregningene krever at det brukes estimater,og at disse er konsistente med markedsverdsettelsen avkonsernet. Konkret informasjon om forskning og utviklingog testing av innregnede verdier fremgår av note 12Immaterielle eiendeler.SegmentrapporteringDriftssegmenter rapporteres på samme måte som ved internrapportering til selskapets øverste beslutningstakere.Selskapets øverste beslutningstakere som er ansvarligfor allokering av ressurser til og vurdering av inntjening idriftssegmentene, er definert som konsernledergruppen.Et driftssegment er en bestanddel i et selskap som driverforretningsvirksomhet som gjør at selskapet får driftsinntekterog pådrar seg kostnader, herunder driftsinntekterog kostnader knyttet til transaksjoner med andre bestanddeleri samme selskap. Driftssegmentets driftsresultatgjennomgås regelmessig av konsernets ledergruppe forå vurdere behovet for allokering av ressurser og vurdere42Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


driftssegmentets prestasjoner. Det foreligger atskilt finansiellinformasjon om driftssegmentet.Resultat fra driftssegmenter som rapporteres til konsernetsledergruppe omfatter poster som er direkte henførbaretil segmentet, samt poster som med rimelighet kanallokeres til segmentet.Hendelser etter rapporteringsperiodenNy informasjon etter rapporteringsperioden om selskapetsfinansielle stilling på slutten av rapporteringsperioden, erhensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter rapporteringsperiodensom ikke påvirker selskapets finansielle stillingpå slutten av rapporterings-perioden, men som vil påvirkeselskapets finansielle stilling i fremtiden, opplyses omdersom dette er vesentlig.Se note 29 for hendelser etter balansedagen.Endringer i IFRSer og IFRIC-fortolkningerennå ikke implementertPå dato for godkjenning av konsernregnskapet var følgendestandarder og fortolkninger utgitt, men ikke trådt i kraft.Disse er ikke anvendt ved utarbeidelse av konsernregnskapet.Selskapet planlegger å følge nye standarder fradet tidspunkt de er påkrevd å benytte. Endringer i finansregnskapetsom følge av endringer i standarder beskrevetnedenfor er vurdert til å være av uvesentlig karakter, ellerikke kjent på nåværende tidspunkt.Standard/fortolkning Sammendrag av endringer Status EU-GodkjennelsePresentasjon av komponenterunder Andre inntekter ogkostnader (OCI) – Endring til IAS 1Veiledning for overgang:Endring i IFRS 10, IFRS 11 ogIFRS 12Årlig forbedringsprosjekt –IFRSsyklus 2009–2011IFRS 10 KonsolidertefinansregnskapEndringen i IAS 1 medfører at foretakene skal gruppere poster under Andre inntekterog kostnader (Other Comprehensive Income (OCI), basert på om postene i senereperioder kan reklassifiseres over resultatet.Endringene beholder også eksisterende mulighet til å presentere resultatregnskapetog OCI som to oppstillinger.Endringene innebærer klargjøring og forenklinger i overgangsreglene.IFRS 10: Presisert at «the date of initial application» for IFRS 10 refererer tilbegynnelsen av den rapporteringsperiode hvor IFRS 10 anvendes for første gang (foreksempel 1.1.2013). Dette er og det tidspunkt hvor kontroll skal vurderes ved overgangtil IFRS 10. Dersom man har samme konklusjon vedrørende kontroll/ikke kontrolletter IFRS 10 som etter IAS 27/SIC-12, på begynnelsen av rapporteringsperiodenhvor IFRS 10 anvendes for første gang, er det ikke nødvending å anvende IFRS 10retrospektivt. Det er også foretatt forenklinger i hvor langt tilbake man må anvendeIFRS 10 retrospektivt (minimum én sammenligningsperiode). Ved retrospektivanvendelse er det innført en valgmulighet for hvilken versjon av IFRS 3 man skal sehen til (dersom begge versjonene IFRS 3(2004) og IFRS 3(2008) kan være aktuelle).IFRS 11: Krav til omarbeiding av sammenligningstall er begrenset til én periode.IFRS 12: Ikke krav om å gi noteopplysninger for sammenligningsperioder forukonsoliderte strukturerte enheter ved overgang til IFRS 12.Denne syklusen av forbedringer inneholder endringer i;• IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS – gjentakende bruk av IFRS 1 og unntak forlånekostnader• IAS 1 Presentasjon av finansregnskap – klargjøring av kravene rundtsammenligningstall• IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr – klassifisering av serviceutstyr• IAS 32 Finansielle instrumenter presentasjon – Skatteeffekter påegenkapitaltransaksjoner• IAS 34 Delårsrapportering – delårsrapportering og segmentopplysningerEn del av en ny serie av standarder på konsolidering og relaterte standarder. Erstattereksisterende standard for datterselskaper og Joint Ventures (nå Joint Arrangements),og gjør begrensede endringer i forhold til tilknyttede selskaper.IFRS 10 erstatter IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap og SIC-12Konsolidering – Foretak for særskilte formål. Det gir en enkelt modell som skalanvendes i kontrollanalysen for alle selskaper, herunder enheter som for tidener SPE (Foretak for særskilte formål) etter SIC-12. En investor kontrollerer etinvesteringsobjekt når:• investor er utsatt for, eller har rettigheter til, variabel avkastning fra sittengasjement;• investor har evnen til å påvirke avkastningene gjennom sin makt overinvesteringsobjektet, og• det er en kobling mellom makt og avkastning.IAS 27 (2011) viderefører de eksisterende regnskaps-og opplysningskravene i IAS 27(2008) for separate finansregnskap, med noen mindre presiseringer. Kravene i IAS 28(2008) og IAS 31 for separate regnskapet er innarbeidet i IAS 27 (2011).Godkjent (5 Juni 2012).Ennå ikke godkjent for bruk i EU.Forventet ikrafttredelsesdato1. januar 2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013Ennå ikke godkjent i EUIASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013Ennå ikke godkjent for bruk I EU:forventet ikrafttredelsesdato1. januar 2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013Vil bli innlemmet som en del av en nyserie standarder IFRSs (10 til 12)Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201243


Note 3 | Regnskapsprinsipper (forts.)Standard/fortolkning Sammendrag av endringer Status EU-GodkjennelseIFRS 11 Joint ArrangementsIFRS 12 Opplysninger omkapitalandeler i andre selskaperIFRS 13 Måling av virkelig verdiIAS 27 Separat finansregnskap(2011)IAS 28 Investeringer i tilknyttedeforetak og felleskontrollertvirksomhet (2011)Ytelsesbaserte ordninger –Endring til IAS 19Noter – Motregning finansielleeiendeler og finansielleforpliktelser – Endring til IFRS 7Motregning finansielle eiendeler ogfinansielle forpliktelser – Endringtil IAS 32En del av en ny serie av standarder på konsolidering og relaterte standarder. Erstattereksisterende standard for datterselskaper og Joint Ventures (nå Joint Arrangements),og gjør begrensede endringer i forhold til tilknyttede selskaper.IFRS 11 erstatter IAS 31 og SIC-13. IFRS 11 beholder noen av de samme begrepenesom ble benyttet i IAS 31, men med et endret innhold. IFRS 11 fjerner muligheten tilå kunne benytte proporsjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak (Jointlycontrolled entities).En del av en ny serie av standarder på konsolidering og relaterte standarder. Erstattereksisterende standard for datterselskaper og Joint Ventures (nå Joint Arrangements),og gjør begrensede endringer i forhold til tilknyttede selskaper.• inneholder alle tilleggsopplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert tilkonsoliderte regnskaper, i tillegg til tilleggsopplysningskravene som tidligere varinkludert i IAS 28 og IAS 31. I tillegg kreves at en rekke ny informasjon gis somtilleggsopplysninger.IFRS 13 konsoliderer og klargjør veiledningen for hvordan man skal målevirkelig verdi. En rekke standarder krever eller tillater at selskaper målereller tilleggsopplyser om virkelig verdi for eiendeler, forpliktelser elleregenkapitalinstrumenter. Før utgivelsen av IFRS 13 var det begrenset med veiledningi hvordan å måle virkelig verdi, og i enkelte tilfeller var ikke veiledningen ensartet.IAS 27 (2011) viderefører de eksisterende regnskaps-og opplysningskravene i IAS 27(2008) for separate finansregnskap, med noen mindre presiseringer. Kravene i IAS 28(2008) og IAS 31 for separate regnskapet er innarbeidet i IAS 27 (2011).IAS 28 (2011) endrer IAS 28 (2008) som følger:• Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter holdt for salg - IFRS5 gjelder en investering, eller en andel av en investering, i et tilknyttet elleret joint venture som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt forsalg. For andel av investeringen som ikke er klassifisert som holdt for salg,skal egenkapitalmetoden benyttes inntil avhendelse av den andelen som erholdt for salg. Etter salg, skal enhver beholdt eierandel regnskapsføres etteregenkapitalmetoden dersom den beholdte eierandelen fortsetter å være ettilknyttet selskap eller et joint venture.• Endringer i eierandel i tilknyttede og felleskontrollerte selskap - IAS 28 (2011)krever ikke ny måling av tilbakeholdt eierandel i investeringer ved opphør avbetydelig innflytelse eller felles kontroll. Tidligere ville IAS 28 (2008) og IAS 31påkrevd ny måling av beholdt eierandel i alle tilfeller, selv om betydelig innflytelseble etterfulgt av felles kontroll.Korridorløsningen vil ikke lenger være et tillatt alternativ, og aktuariellegevinster og tap skal føres mot OCI etterhvert som de påløper. Endringene vilinnebære at den delen som føres over det ordinære resultatet begrenses til nettorenteinntekt (-kostnad) og periodens pensjonsopptjening (service cost). Beregnetavkastning på pensjonseiendeler skal etter endringen beregnes med utgangspunkt idiskonteringsrenten som benyttes for pensjonsforpliktelser.For finansielle eiendeler og forpliktelser innenfor rammen av vanlige noter, er foretakpålagt å opplyse separat:a) Bruttobeløpene;b) Beløpene motregnet i tråd med motregningskriteriene i IAS 32;c) Nettobeløpene presentert i balansen - det vil si differansen mellom (a) og (b) Dissebeløpene skal avstemmes med beløpene som presenteres i balansen;d) Beløp underlagt juridisk bindende motregningsavtaler eller lignende avtaler somikke kvalifiserer til motregning under IAS 32, inkludert:i. Beløp knyttet til bokførte finansielle forpliktelser og finansielle eiendeler somikke møter motregningskriteriene; ogii. Beløp knyttet til finansiell sikkerhet.Notene skal inkludere en beskrivelse av type og innhold av rettighetene i slike avtaler; oge) nettobeløpet etter å ha fratrukket beløpene fra (d )fra (c).Endringen klargjør motregningskriteriene, spesielt:• Når et selskap har en juridisk rettighet til å motregne; og• når bruttooppgjør tilsvarer nettooppgjør.Et selskap har en nåværende juridisk rettighet til å motregne dersom rettigheten er:• ikke er betinget av en fremtidig hendelse; og• gjennomførbar både i normal drift og ved evt. mislighold, insolvens eller konkursfor bedriften og alle motparter.Bruttooppgjør tilsvarer nettooppgjør når, og bare når, bruttoppgjøret har vilkår som:• eliminerer, eller resulterer i uvesentlig kreditt- og likviditetsrisiko; og• behandler fordringer og gjeld i en enkelt oppgjørsprosess eller syklus.Ennå ikke godkjent for bruk I EU:forventet ikrafttredelsesdato 1. januar2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Vil bli innlemmet som en del av en nyserie standarder IFRSs (10 til 12)Ennå ikke godkjent for bruk I EU:forventet ikrafttredelsesdato1. januar 2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Vil bli innlemmet som en del av en nyserie standarder IFRSs (10 til 12)Ennå ikke godkjent.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Ennå ikke godkjent for bruk I EU:forventet ikrafttredelsesdato1. Januar 2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Ennå ikke godkjent for bruk I EU:forventet ikrafttredelsesdato1. januar 2014.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Godkjent (5. juni 2012).Ennå ikke godkjent.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2013.Ennå ikke godkjent.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2014.Tidlig anvendelse tillatt fra sammetidspunkt som førstegangsanvendelseav IFRS 1044Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Standard/fortolkning Sammendrag av endringer Status EU-GodkjennelseIFRS 9 Finansielle instrumenterFørste kapitlene av ny standard for regnskapsføring av finansielle instrumenter somskal erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter: Innregning og måling.Standarden inneholder to primære målekategorier for finansielle eiendeler:- Amortisert kost, og- Virkelig verdi.Finansielle eiendeler klassifiseres i en av disse kategoriene vedførstegangsinnregning.En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis følgende vilkår er oppfylt:- Det er holdt innenfor en forretningsmodell som har som formål å holde eiendeler forå samle kontraktsmessige kontantstrømmer, og- Kontraktsmessige vilkår gir opphav, på angitte datoer, til kontantstrømmer somutelukkende er betaling av hovedstol og renter på hovedstolen.• Alle andre finansielle eiendeler til virkelig verdi.Ennå ikke godkjent.IASB ikrafttredelsesdato1. januar 2015.KontantstrømoppstillingKonsernets kontantstrømoppstilling viser konsernetssamlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- ogfinansieringsaktiviteter. Oppstillingen viser de enkelteaktiviteters virkning på beholdningen av betalingsmidler.Resultat per aksjeBasisresultat per aksje og utvannet resultat per aksjepresenteres for ordinære aksjer. Basisresultat per aksjeberegnes ved å dele periodens resultat som henføres tileiere av de ordinære aksjene med et veid gjennomsnittligantall ordinære utestående aksjer i perioden, justert forandel egne aksjer. Utvannet resultat per aksje beregnesved å justere resultat og det veide gjennomsnittlige antallordinære utestående aksjer, justert for andel egne aksjer,for potensielle utvanningseffekter.Fastsettelse av virkelig verdiRegnskapsprinsipper og noteinformasjon krever at virkeligverdi fastsettes både for finansielle og ikke-finansielle eiendelerog forpliktelser. Virkelig verdi fastsettes for måleog/elleropplysningsformål, basert på metoder beskrevetnedenfor. Der det er relevant, er det gitt ytterligere informasjonom de forutsetninger som er anvendt i notene for derespektive eiendeler og forpliktelser.Varige driftsmidlerI en virksomhetssammenslutning innregnes anlegg ogutstyr til markedsverdi. Virkelig verdi for anleggsenheter,utstyr og inventar er basert på markedstilnærming og kostnadstilnærmingved bruk av markedspriser for tilsvarendeeiendeler når dette er tilgjengelig og gjenanskaffelseskostnår dette er formålstjenlig.Nettobidragsmetoden. Verdien fastsettes residualt ved åtrekke fra rimelig avkastning på de øvrige eiendelene somsammen med kunderelasjoner genererer kontantstrømmenesom er benyttet i beregningen.Virkelig verdi av andre immaterielle eiendeler er basert påneddiskontert forventet kontantstrøm fra bruk og seneresalg av eiendelene.VarelagerVirkelig verdi av varelager overtatt i en virksomhetssammenslutninger estimert salgspris i ordinær virksomhetfratrukket utgifter til ferdigstillelse og salg, tillagt en fortjenestemarginbasert på nødvendig innsats for å ferdigstilleog selge varelageret.Investering i aksjer og obligasjonerVirkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi overresultatet, investeringer som holdes til forfall og finansielleeiendeler tilgjengelige for salg settes til børskurs på sluttenav rapporteringsperioden. Virkelig verdi for investeringersom holdes til forfall er gitt kun for informasjonsformål.Kundefordringer og andre fordringerVirkelig verdi av kundefordringer og andre fordringerberegnes som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, diskontertmed markedsrenten på slutten av rapporteringsperioden(rapporteringstidspunktet).Immaterielle eiendelerVirkelig verdi av kunderelasjoner ervervet i en virksomhetssammenslutningfastsettes ved bruk avBeerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201245


Note 4Som en global leverandør av oljeservice er konsernet utsattfor markedsrisiko (valutarisiko og renterisiko), kredittrisiko,inflasjonsrisiko og likviditetsrisiko.Konsernet har etablert prosedyrer og retningslinjer for åfastsette hensiktsmessige risikonivåer for hovedrisikoeneog for å overvåke denne risikoeksponeringen. Konsernetsmålsetning for kapitalstyring er å sikre konsernets mulighetertil fortsatt drift, for å gi avkastning til aksjeeierne, væretil fordel for andre interessenter samt å opprettholde enoptimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnaden.Risikostyringen for konsernet ivaretas sentralt i overensstemmelsemed retningslinjer godkjent av styret.Konsernet identifiserer, måler, sikrer og rapporterer finansiellrisiko i samarbeid med de ulike driftsenhetene.Styringen av kapitalstrukturen innebærer å aktivt overvåkeog justere sammensetningen i forhold til endringer iøkonomiske forhold og risikoen forbundet med de underliggendeeiendeler. For å opprettholde ønsket kapitalstruktur,kan konsernet refinansiere gjeld, kjøpe eller utstede nyeaksjer eller gjeldsinstrumenter, eller selge eiendeler.Konsernet overvåker motparter kontinuerlig for å redusererisiko relatert til finansiering, investering av overskuddslikviditet,bankbalanser fra drift og derivater. Konsernetsretningslinjer setter begrensninger for eksponering motindividuelle motparter og har prosedyrer for å identifisererisikofaktorer når de oppstår.Styret utarbeider skriftlige prinsipper for den overordnederisikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikkeområder som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko,bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumentersamt investering av overskuddslikviditet.MarkedsrisikoValutarisikoKonsernet opererer i hovedsak i Norge, men deler avvirksomheten er internasjonal og er eksponert for valutarisikoi flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant iforhold til USD og Euro. Valutarisiko oppstår fra pågåendeog fremtidige oppdrag, og innregnede eiendeler. Konserneter eksponert for valutakurssvingninger som en følge av atnoe av konsernets inntekter er i USD og i EURO samtidigsom konsernets funksjonelle valuta er NOK. Kostnadenepåløper i ulike valutaer, NOK, USD og EUR. Det er kun ettselskap i konsernet som har annen funksjonell valuta ennNOK; Beerenberg Inc (USD).Ledelsen har utarbeidet retningslinjer som pålegger konsernselskapeneå styre valutarisiko knyttet til selskapenesfunksjonelle valutaer. Konsernselskapene er pålagt å sikreall vesentlig valutarisiko mot konsern sentralt. For å styrevalutarisikoen fra fremtidige handelstransaksjoner oginnregnede eiendeler og forpliktelser, bruker konsernetnormalt valutaterminkontrakter inngått med konsernetsbankforbindelse som sikring for alle vesentlige, forpliktedeog forventede kontantstrømmer.Morselskapet har i 2012 operert med NOK som funksjonellvaluta. Det vurderes årlig hva som er den reelle funksjonellevaluta for de ulike enhetene i konsernet.Selskapet har relativt ubetydelige investeringer i utenlandskedatterselskaper der netto eiendeler er utsatt forvalutarisiko ved omregning.Sensitivitetsanalyser relatert til valutakurssvingninger eromtalt i note 13.PrisrisikoKonsernet er indirekte utsatt for risiko knyttet til oljeprisenved at prisen på selskapets tjenester normalt over tidvil ha en viss korrelasjon med forløpet til oljeprisen.Konsernet har ikke investert i noterte eller unoterte aksjer.Kontantstrøm og virkelig verdi renterisikoLån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernetskontantstrøm. Konsernet er eksponert for renterisikoknyttet til gjeld, inkludert finansiell leasing. Veiet gjennomsnittligeffektiv rente knyttet til rentebærende gjeldmed flytende rente, inkludert finansiell leasing, var per 31.desember 2012 6,6 % (2011: 8,1 %). Ettersom konsernet ikkehar noen betydelige rentebærende eiendeler, er konsernetsresultat og kontantstrøm fra driften i hovedsak uavhengigav endringer i markedsrenten.Renterisiko vurderes fortløpende ved å se på mulig refinansiering,fornyelse av eksisterende kontrakter, alternativfinansiering og sikring. Vi viser til note vedrørende lån.Konsernets renteberegnede kontrakter er i sin helhet knyttettil gjeld.Dersom rentenivået hadde vært 1 % (prosentpoeng) høyere/laverefor lån i NOK per 31. desember 2012 og alle46Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Finansiell risikostyringandre variabler var konstant, ville dette utgjort en reduksjon/økningi resultat etter skatt på MNOK 0,7 i 2012.Egenkapitalen påvirkes tilsvarende.Dette skyldes høyere/lavere rentekostnader på lån medflytende rente.KredittrisikoKredittrisiko behandles på konsernnivå. Konsernets finansielleeiendeler som er utsatt for kredittrisiko er i all hovedsakutestående fordringer på kunder. Kundefordringervedrører i hovedsak multinasjonale oljeselskap og uavhengigeolje- og gasselskaper, inkludert selskaper som er helteller delvis eid av utenlandske myndigheter. I tillegg harkonsernet inngått kredittforsikring for alle kundene somikke er oljeselskaper. Konsernet håndterer sin eksponeringfor kredittrisiko ved kontinuerlige kredittvurderinger avkunder, og avsetter for tap på usikre fordringer.Det er rutiner som sikrer at salg kun skjer til kunder med tilfredsstillendekredittverdighet. Avsetninger for tap på usikrefordringer er basert på ledelsens beste estimat av sannsynligetap på tilgodehavende fra kunder og bygger på en rekke faktorer,i hovedsak aldersfordelt kontoanalyse, tidligere erfaringer,kundekonsentrasjon, kundens soliditet og omdømme.Dersom det foreligger uavhengige kredittvurderinger avkunder blir disse benyttet ved fastsettelse av kredittgrenser.Dersom det ikke foreligger en uavhengig vurdering avkredittverdigheten blir det foretatt en vurdering basert påkundens finansielle stilling, historikk og eventuelt andrefaktorer. Individuelle grenser for risikoeksponering settesbasert på interne og eksterne vurderinger av kredittverdighetsamt retningslinjer fra styret. Våre kunder er ihovedsak store internasjonale oljeselskaper eller nasjonalestatsoljeselskap, disse har i hovedsak en svært godkredittverdighet.Konsernet har rutiner for bruk av kredittgrenser og overholdelseav rutinene gjennomgås regelmessig.Ingen kredittgrenser ble overskredet i løpet av periodenog ledelsen forventer ikke tap knyttet til mislighold frautestående fordringer.Konsernet og Beerenberg Corp. AS har ikke avgitt garantiersom det knytter seg vesentlig risiko til.Beerenberg Corp. AS er solidarisk ansvarlig for morselskapet,Beerenberg Holding AS sin gjeld til Danske bank.LikviditetsrisikoKonsernet er eksponert for likviditetsrisiko relatert tilbetaling av gjeld og leverandører. Kontantstrømprognoserblir satt opp i de ulike driftsenhetene i konsernet, og aggregerespå konsernnivå. Sentralt overvåkes rullerendeprognoser over konsernets likviditetskrav for å forsikre atkonsernet har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møtedriftsrelaterte forpliktelser til alle tider, slik at konsernetikke bryter rammer eller spesifiserte betingelser på noenav konsernets lån. Slike prognoser tar hensyn til konsernetsplanlagte låneopptak, overholdelse av lånebetingelsersamt overholdelse av interne mål for balansetall.Overskudd av kontanter i konsernselskaper, ut over detsom utgjør nødvendig arbeidskapital, overføres til konsernetsfinansfunksjon. Konsernets finansfunksjon investereroverskudd av kontanter i rentebærende foliekonti, de velgerinstrumenter med hensiktsmessig forfall og likviditet for ågi tilstrekkelig fleksibilitet som bestemt av ovennevnte rullerendeprognoser. På rapporteringsdagen hadde konsernetinnskudd på MNOK 26,5 samt en ubenyttet kassekredittpå MNOK 90, for å håndtere likviditetsrisikoen.I note 13 vises konsernets rentebærende finansielleforpliktelser klassifisert i henhold til forfallsstrukturen.Klassifisering er gjennomført i henhold til forfallstidspunkteti kontrakten. Beløpene i tabellen er udiskontertekontraktsmessige kontantstrømmer.Risiko knyttet til kapitalforvaltningKonsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å tryggefortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierneog andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstrukturfor å redusere kapitalkostnadene.For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere nivåetpå utbytte til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selgeeiendeler for å tilbakebetale lån.På samme måte som for andre konserner i bransjenovervåkes kapitalforvaltingen med utgangspunkt i nivåetpå giringen i konsernet. Giringen beregnes ved at nettorentebærende gjeld deles på 12 måneders rullerendeEBITDA (resultat før skatt, renter amortisering og avskrivning).EBITDA er beregnet ut fra driftsresultat fratrukketavskrivning og amortisering, mens netto rentebærendegjeld blir beregnet ut fra totale rentebærende lån fratrukketbankinnskudd og kontantekvivalenter.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201247


Note 5 Intern rapportering av segment(Beløp i NOK 1000)Konsernet er iht IFRS 8.2 ikke pliktig til å opplyse omsegmentinformasjon etter IFRS 8 Driftssegmenter. Dennenoten angir informasjon delvis sammenfallende med pliktiginformasjonskrav som hører inne under IFRS 8, men kanikke leses som fullverdig segmentinformasjon etter IFRS 8.I konsernets interne rapportering grupperes segment ettertre dimensjoner: Vare og tjeneste, virksomhetsområde oggeografisk dimensjon . CEO (foretakets øverste beslutningstaker)og konsernledelsen evaluerer på månedsbasisde operasjonelle og finansielle resultatene fra segmentene.De presenterte finansielle data samsvarer med den finansielleinformasjon som benyttes internt av konsernledelsentil å lede virksomheten, til å fatte strategiske beslutningerog til å allokere ressurser.Vare- og tjenesteVarer og tjenester som tilbydes deles inn i to segmenter.Disse er ISO og BC. ISO segmentet består av tjenestenetradisjonell isolering , Stillas og Overflate. BC segmentetbestår av tjenester og produkter som blant annet er merkompliserte tjenester som krever høyere kompetanse.Tjenestene inkluderer Benarx isolerings produkt serie(egenutviklet), kutting og fjerning, tilkomstteknikk, subseaisolering og Sveisolat/Habitat tjenester.ISO BC Konsolidert2012 2011 2012 2011 2012 2011Salgsinntekter 1 009 058 1 068 215 427 236 349 386 1 436 294 1 417 601Driftskostnader 852 264 926 550 310 592 262 396 1 162 856 1 188 949Bruttofortjeneste 156 795 141 665 116 644 86 990 273 439 228 655Admin & Prosjekt support 100 732 100 732EBITDA * 172 707 127 924*) Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivningerVirksomhetsområdeDriftssegmentene indentifiseres basert på den rapporteringsom ledelsen bruker når selskapenes resultater oglønnsomhet vurderes på et strategisk nivå. Konserneter organisert i fire virksomhetsområder; North West,North Sea, Innovation & Technology Export og Subsea &Technology Export. North West er kontrakter og prosjektersom styres fra hovedkontoret i Bergen, mens NorthSea er tilsvarende for Stavangerkontoret. Innovation &Technolgoy Export og Subsea & Technology Export erhovedsakelig eksportrettet omsetning av egenutvikletteknologi og tjenester, der sistnevnte virksomhetsområdeer Subseadelen av denne satsingen.North WestNorth SeaInnovation &Technology ExportSubsea &Technology Export2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Inntekter 810 093 967 103 539 471 395 455 29 086 36 216 57 644 18 827Kostnader 659 217 827 990 432 791 315 616 33 568 30 528 37 280 14 812Bruttofortjeneste 150 876 139 113 106 680 79 839 (4 482) 5 688 20 364 4 01548Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


GeografiskOmsetning blir også målt mht om den er opptjent innenlands/på norsk sokkel (NCS) eller internasjonalt (ICS)NCS ICS Konsolidert2012 2011 2012 2011 2012 2011Total omsetning 1 371 314 1 378 301 64 980 39 300 1 436 294 1 417 601Avstemming av EBITDA mot resultat før skatt: 2012 2011EBITDA for rapporteringspliktige segmenter 172 707 127 924Avskrivninger 42 402 35 049Netto finanskostnader -4 231 -4 724Resultat før skatt 126 074 88 150Driftsinntekter fra kunder som utgjør mer enn 10 % av samlet omsetning:Inntekter fra en kunde beløper seg til 710.000 (2011: 700.000)Inntekter fra en annen kunde beløper seg til 490.000 (2011: 362.000)Note 6driftsinntekter(Beløp i NOK 1000)Beerenberg Corp. sine driftsinntekter klassifiseres etterIAS 18 som tjenesteyting og varesalg, herunder utleie avutstyr i tilknytning til vedlikeholdskontraktene. Iht IAS18.21 benyttes metoden for løpende avregning og inntekteneinnregnes i de regnskapsperiodene der tjenesteneytes. IAS 18.21 henviser også til IAS 11. IAS 11 kreverogså at driftsinntekter innregnes på dette grunnlaget, ogkravene i IAS 11 anvendes for innregning av driftsinntekterog de tilknyttede kostnadene ved transaksjoner somomfatter tjenesteytelser.2012 2011Inntekter fra tjenester 1 157 209 1 145 735Inntekter fra varesalg 139 769 144 620Inntekter fra utleie av utstyr 139 317 127 246Totale inntekter 1 436 294 1 417 601Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201249


Note 7Andre driftskostnader(Beløp i NOK 1000)Beerenberg Corp. sine andre driftskostnader beløper seg til213.519 (243.668 for 2011).Av disse kostnadene er 70-80% prosjektkostnader.Andre kostnader er kostnader vedrørende lokaler og tilhørendekostnader, drift av IT, forsikringspremier, kontigenter,markedsføring og patentkostnader.2012 2011Prosjekt 147 076 176 060Honorarer 20 552 20 093Lokaler 26 574 25 309IT 9 760 8 053Annet 1 958 744Forsikring 2 153 8 744Kontingent 1 613 2 142Marked 2 321 1 681Patenter 1 513 841SUM 213 519 243 668Honorar til revisor 2012 2011Lovpålagt revisjon 818 1 208Andre attestasjonsoppgaver 121 102Skatterådgivning 8 220Andre tjenester utenfor revisjon 85 414Sum 1 031 1 944Oppgitte beløp er eks. merverdiavgift50Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 8Personalkostnader(Beløp i NOK 1000)Personalkostnader 2012 2011Lønn inkl.feriepenger 658 202 598 912Arbeidsgiveravgift 98 513 88 737Pensjoner 20 290 16 436Innleie av personell 177 354 246 023Andre ytelser til ansatte 14 388 19 804968 748 969 912Antall utførte årsverk 1 487 1 569Styrehonorarer 2012 2011Styreleder Knut Holli 250 250Styremedlem Geir Sandvik 160 150Ansattvalgte styremedlemmer 110 95520 495Note 9Finansinntekter og finanskostander(Beløp i NOK 1000)Finansinntekter og finanskostnader 2012 2011Renteinntekt på konserninternt lån 6 072 5 794Renteinntekter på annet 940 212Valutagevinst, realisert 1 718 336Valutagevinst, urealisert (138) 81Finansinntekt 8 592 6 422Rentekostnader på bank 4 515 3 670Rentekostnader på leasing 1 080 1 417Rentekostnader annet 3 451 5 761Valutatap, realisert 2 439 2 775Valutatap, urealisert 1 338 (2 477)Finanskostnad 12 823 11 146Netto finanskostnader bokført over resultatregnskapet (4 231) (4 724)Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201251


Note 10Skatt(Beløp i NOK 1000)01.01 - 31.122012 2011Ordinært resultat før skattekostnad 126 074 88 150Permanente forskjeller 505 860Endring midlertidige forskjeller -3 445 -10 774Grunnlag betalbar skatt 123 134 78 236Betalbar skatt på årets resultat 34 478 21 906Betalbar skatt på årets resultat 34 478 21 906Korreksjon tidligere år 6 087Brutto endring utsatt skatt 2 347 3 005Årets totale skattekostnad 36 825 30 99931.12.2012 31.12.2011Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:Betalbar skatt på årets resultat 34 478 21 906Betalbar skatt tidligere perioder, ikke utlignet 891 0Skattefunn refusjon -40Sum betalbar skatt 35 369 21 866Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:Øvrige immaterielle eiendeler i konsernet 14 838 18 399Anleggsmidler 59 123 51 640Omløpsmidler -602 -600Gjeld -14 907 -19 368Fremførbart underskudd i utenlandske datterselskap -16 821 -11 884Sum 41 632 38 187Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 16 821 11 884Sum grunnlag utsatt skatt 58 452 50 071Forpliktelser ved utsatt skatt 16 367 14 020Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt28 % skatt av resultat før skatt 35 301 24 682Permanente forskjeller (28 %) 141 241Feil i tidligere år 0 6 087Endring utsatt skatt fremførbart underskutt i utenlandske datterselskap 1 382 -13Beregnet skattekostnad 36 825 30 998Det er foreslått konsernbidrag til Beerenberg Holding AS på48.037 som ikke er innregnet som følge av at eventuelt vedtakskjer i 2013. Ved utdeling av konsernbidrag med skattemessigeffekt medfører dette reduksjon i betalbar skatt.Dersom konsernbidrag vedtas på generalforsamlingen medførerdette en reduksjon i skattegrunnlaget på 48.037 og enreduksjon av betalbar skatt med 13.450.52Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 11Eiendom, anlegg og utstyr(Beløp i NOK 1000)Kjøretøy Prod.utstyr Tele & DataPåkostningbygg, brakkerog haller SUM 2012Anskaffelseskost 01.01 14 363 269 511 10 231 37 256 331 360Tilgang kjøpte driftsmidler 557 21 321 1 228 9 703 32 809Kaserte eiendeler/justering (948) (408) - - (1 356)Avgang - - - - -Anskaffelseskost 31.12 13 972 290 424 11 458 46 959 362 813Akkumulerte avskrivinger 01.01 12 609 105 589 7 224 20 019 145 442Årets avskrivninger 1 524 23 868 973 4 973 31 338Årets nedskrivinger - - - - -Avgang akk avskrivinger (916) (280) - - (1 197)Kaserte eiendeler/justering - - - - -Akkumulerte avskrivninger 31.12 13 217 129 177 8 197 24 992 175 584Balanseført verdi 31.12 755 161 247 3 261 21 966 187 229Økonomisk levetid 5-7 år 5-10-15 år 3 år 10 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærKjøretøy Prod.utstyr Tele & DataPåkostningbygg, brakkerog haller SUM 2011Anskaffelseskost 01.01 14 388 229 669 7 054 36 366 287 477Tilgang kjøpte driftsmidler 59 42 200 3 176 1 386 46 821Kaserte eiendeler/justering (84) (2 358) - (513) (2 955)Avgang - - - 17 17Anskaffelseskost 31.12 14 363 269 511 10 231 37 256 331 360Akkumulerte avskrivinger 01.01 10 628 86 236 6 137 15 934 118 935Årets avskrivninger 1 981 19 354 1 087 4 085 26 507Årets nedskrivinger - - - - -Avgang akk avskrivinger - - - - -Kaserte eiendeler/justering - - - - -Akkumulerte avskrivninger 31.12 12 609 105 589 7 224 20 019 145 442Balanseført verdi 31.12 1 754 163 922 3 006 17 237 185 918Økonomisk levetid 5-7 år 5-10-15 år 3 år 10 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærKonsernet har inngått leasingavtaler knyttet til en deldriftsmidler. Leasingavtaler inngås over 5 år og er behandletsom finansiell leasing. Konsernets leasingavtaler inngåsgenerelt til flytende rente som varierer rundt 1 mnd NIBOR+ 1-2 prosentpoeng. Ingen av leasingavtalene inneholderutkjøpsopsjoner ved endt leasingperiode. Ved endt leasingperiodekan konsernet be om pris for å kjøpe ut driftsmiddelet.Det gis da vanligvis en pris på ca. 2 månedsleier. Sliketilbud om utkjøp vil normalt konsernet benytte seg av.Bokført verdi av leaset materiell er pr 31.12.12 37.311 ogrelaterer seg i hovedsak (28.083) til stillas og brakkerigg(5.833). Bokført verdi av leaset materiell pr 31.12.11 til sammenligningvar 40.653 hvorav 30.667 var stillas og 6.941var brakkerigg.Konsernet leier aggregater og en brakkerigg i tillegg tilkontor- og industribygg og boligeiendommer. Disse er ikkebalanseført da leieavtalene i hht. IFRS ikke er å anse somfinansiell leieBeerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201253


Note 12(Beløp i NOK 1000)2 012PrototypeGT Benarx DecomPatenterog utviklingsprosjektSoftwareGoodwillKundekontrakter3. generasjonsamhandlingssenterKunderelasjonerKonkurranseklausul SUM 2012Anskaffelseskost 01.01 27 391 9 181 - 1 362 29 227 - 187 788 45 599 35 611 1 970 338 128Tilgang egen utviklet FoU - - 868 3 227 - - - - - - 4 095Tilgang kjøpte driftsmidler - - - - 2 234 5 477 - - - - 7 711Avgang - - - - - - - - - - -Anskaffelseskost 31.12 27 391 9 181 868 4 589 31 461 5 477 187 788 45 599 35 611 1 970 349 934Akk. avskrivinger 01.01 1 021 1 672 - - 7 778 - - 23 491 17 212 1 970 53 143Akk. nedskrivinger 01.01 - - - - - - - 22 108 - - 22 108Årets avskrivninger 893 657 0 275 5 679 - - - 3 561 - 11 064Årets nedskrivinger - - - - - - - - - -Avgang akk avskrivinger - - - - - - - - - - -Akk. avskrivninger 31.12 1 914 2 328 0 275 13 457 - - 23 491 20 773 1 970 64 207Akk. nedskrivinger 31.12 - - - - - - - 22 108 - - 22 108Balanseført verdi 31.12 25 477 6 852 868 4 314 18 004 5 477 187 788 0 14 838 0 263 618Økonomisk levetid 10 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år 6 år 10 år 3 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær2 011PrototypeGT Benarx Patenter Software GoodwillKundekontrakterKunderelasjonerKonkurranseklausul SUM 2011Anskaffelseskost 01.01 27 687 9 181 - 21 422 187 788 45 599 35 611 1 970 329 258Tilgang egen utviklet FoU -Tilgang kjøpte driftsmidler -297 - 1 362 7 805 - - - - 8 870Avgang - - - - - - - - -Anskaffelseskost 31.12 27 391 9 181 1 362 29 227 187 788 45 599 35 611 1 970 338 128Akk. avskrivinger 01.01 428 866 - 4 196 - 23 491 13 651 1 970 44 602Akk. nedskrivinger 01.01 - - - - - 22 108 - - 22 108Årets avskrivninger 593 805 - 3 583 - - 3 561 - 8 542Årets nedskrivinger -Avgang akk avskrivinger - - - - - - - - -Akk. avskrivninger 31.12 1 021 1 672 - 7 778 - 23 491 17 212 1 970 53 143Akk. nedskrivinger 31.12 - - - - - 22 108 - - 22 108Balanseført verdi 31.12 26 370 7 509 1 362 21 449 187 788 0 18 399 0 262 877Økonomisk levetid 10 år 10 år 5 år 5 år 6 år 10 år 3 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær54Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Immaterielle eiendeler og GoodwillBeerenberg Corp AS konsern har en goodwill på 187.788.Denne goodwillen er allokert i all hovedsak til de ansatte,vinnerkulturen, know-how og synergiene som er mulig årealisere i forbindelse med kjøpet av og senere fusjonenmed Bjørge Norcoat AS. Igjennom aktiv eierskap hos ledendepersonell i det kjøpte selskapet sikrers stabilitet i denoperative ledelsen, noe som skal bidra til positiv cash-flowpå de forretningsområdene som Beerenberg Corp. AS kjøptei mars 2007. Konsernet har en god ordre portefølje ogen teknologiutvikling som sikrer utvikling både vertikaltog horisontalt i verdikjeden, for eksempel ved utvikling avEkofisk-kontrakten og økning i teknologibaserte tjenester.Immaterielle verdier blir vurdert ut ifra at eiendelen vil gien fremtidig økonomisk fordel, at anskaffelseskost er identifiserbarog at den har en varig levetid.Gjennom å utnytte de synergier som finnes vil konsernetkunne utnytte de markedsmessige fordeler dette har gjennomøkt tilgang på fagpersonell.På bakgrunn av dette, vurdering av fremtidig inntjening,budsjetter, strategidokumenter mv kan vi forsvare at kjøptgoodwill vil ha en verdi som overstiger bokført verdi forden kontantstrømgenererende enheten som goodwill erallokert til.I henhold til IAS 36 er det i utført 2012 test for tap vedverdifall. I følge standarden skal selskapet beregne gjenvinnbartbeløp og sammenligne dette med bokførteverdier inklusive goodwill. Standardens beste definisjon pågjenvinnbart beløp er en bindende salgsavtale, fratrukketsalgskostnader.Konsernet har en bokført goodwill som er fordelt slik mellomkonsernets to identifiserte CGUer;CGU Bergen/North West CGU – MNOK 0CGU Stavanger/North Sea CGU – MNOK 187,8Ved forrige test for verdifall ble det ikke identifisert indikasjonerpå verdifall. Det er ingen hendelser i løpet av åretsom medfører endringer av betydning i forutsetningerbenyttet ved foregående periodes test av gjenvinnbartbeløp. Foregående periodes test av gjenvinnbart beløpgave en verdi som var betydelig høyere enn bokført verdibåde samlet sett og isolert pr CGU. Gjenvinnbart beløp vari foregående periodes test fordelt tilnærmet lik mellomkonsernets to CGU’er.Det er ingen hendelser i løpet av perioden siden forrige testfor verdifall som gjør at forholdet mellom CGU Bergen ogCGU Stavanger har endret seg hva gjelder forventede fremtidigeinntekter og kostnaderBasert på dette har selskapet gjennomført test for verdifallpå bakgrunn av aksjetransaksjonen som er gjort ved at aksjonærenei morselskapet Beerenberg Holding AS har inngåttavtale om salg av sine aksjer til Segulah IV L.P. Avtalenmellom partene er konfidensiell, men verdsettelsen lagttil grunn for transaksjonen overstiger bokførte verdierav eiendeler og gjeld i konsernet, noe som underbygger atvirkelig verdi av selskapet er betydelig høyere enn bokførtverdi av selskapet inklusive goodwill.Balanseført immateriell verdi relatert til Prototype GTer egenutviklet kutteteknologi i første rekke utviklet forDecomissioning-markedet i Mexico-gulfen. Grunnetforsinkelse i oppstart av prosjektet, ble ikke budsjettertomsetning oppnådd i 2012. Ved inngangen til 2013 er detinngått en samarbeidsavtale med en større aktør i bransjen,noe som gjør at konsernet forventer nå å realiserepotensialet som ligger i virksomhetsområdet. På grunnav at man i 2012 ikke oppnådde forventet omsetning vardet imidlertiidentifisert en nedskrivningsindikator, ogi forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2012 ble detforetatt en impairment test av bokført verdi. Konklusjonenav impairmenttesten ble at fremtidige forventede kontantstrømmerforsvarer bokført verdi på teknologien ogutstyret knyttet dette. Ledelsesgodkjendte budsjett ogprognoser de neste 5 årene ble lagt til grunn for denne testen.I denne perioden varierer EBITmarginen for virksomhetsområdetfra -8 % i 2013 til ca. 14 %. Det er lagt til grunnen vekst i terminalleddet på 2,5 %. Det er videre benyttetet avkastningskrav på 11,8 %. Avkastningskravet er byggetopp ved hjelp av WACC-metoden (veid avkastningskrav tiltotalkapitalen). Forutsetninger lagt til grunn er en risikofrirente på 2 %, selskapets lånemargin utover risikofri rentepå 4 %, gjeldsgrad på ca. 87 %, markedspremie egenkapitalpå 5,0 %, en egenkapitalbeta på 1,15 og alpha-premie på15,5 %, samt en skatteprosent på 28 %. Sensitivitet for deviktigste forutsetningene: Dersom avkastningskravet økestil ca. 18 %, eller dersom drifstresultatene fra virksomhetsområdetblir ca. 45 % svakere enn forutsatt vil man værei en situasjon der man måtte vurdert å nedskrive deler avinvesteringen.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201255


Note 13(Beløp i NOK 1000)Eksponering for kredittrisikoBalanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering.Maksimal eksponering for kredittrisiko på balansedagen var;Balanseført verdiNote 2012 2011Kundefordringer 148 048 234 031Lån til morselskap 27 102 349 153 297Lån til ansatte 19 5 013 4 936Forskudd til ansatte 1 280 6 781Andre fordringer 18 534 9 450Kontanter og kontantekvivalenter 16 26 548 1 676Sum 301 771 410 172Tap ved verdifallAldersfordelingen på kundefordringer var pr 31.12 var;2012 2011Brutto Verdifall Brutto VerdifallIkke forfalt 119 973 183 486Forfalt 0-30 dager 16 643 40 536Forfalt 31-90 dager 4 863 3 373Mer enn 90 dager 7 172 602 8 068 1 431Totalt 148 650 602 235 463 1 431Endring på avsetningskonto for verdifall knyttet til kundefordringer;2012 2011Inngående balanse 1 431 56Redusert avsetningskonto for verdifall -829Innregnet tap ved verdifall 1 375Utgående balanse 602 1 431For kundefordringer som ikke har forfalt er vurderingen, basert på tidligere erfaring, at det ikke er behov for nedskrivingfor verdifall. 90 %+ av fordringene gjelder noen få, multinasjonale oljeselskap med god betalingshistorikk. Avsetning formulig tap på krav er redusert sammenlignet med 2011, da en større post som var vurdert til å være usikker pr 31.12.11 ergjort opp i løpet av 2012.56Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Finansielle instrumenterLikviditetsrisikoForfall i henhold til kontrakt for finansielle forpliktelser, inkludert rentebetalinger er;Pr 31.12.12BalanseførtbeløpKontraktsmessigekontantstrømmer6 mndellermindre 6-12 mnd 1-2 år 2-5 årMer enn5 årRentebærende gjeld 62 270 62 270 3 063 2 820 5 379 51 007 41Leverandørgjeld 102 926 102 926 102 926Annen kortsiktig gjeld 118 914 118 914 118 914KassekredittTotalt 284 109 284 109 224 903 2 820 5 379 51 007 0Pr 31.12.11BalanseførtbeløpKontraktsmessigekontantstrømmer6 mnd ellermindre 6-12 mnd 1-2 år 2-5 årMer enn5 årRentebærende gjeld 69 251 69 251 3 611 3 611 5 641 56 347 41Leverandørgjeld 141 183 141 183 141 183Annen kortsiktig gjeld 154 112 154 112 154 112Kassekreditt 75 974 75 974Totalt 440 519 440 519 298 906 3 611 5 641 56 347 41Det forventes ikke at kontantstrømmene i forfallsanalysen vil inntreffe på vesentlig tidligere tidspunkt, eller medvesentlig forskjellig beløp. Grunnet forholdsvis kort tidshorisont og liten forskjell mellom effektiv og nominell renteer gjeldens pålydene ansett å gjenspeile virkelig verdi/amortisert kost. Balanseført verdi av leasingavtaler (19.027)er nåverdi av leasingbetalingene og inkludert i rentebærende gjeld. Nominell verdi (summen av alle fremtidigeleasingbetalinger) utgjør 20.648.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201257


Note 13 | Finansielle instrumenter (forts.)(Beløp i NOK 1000)Valutarisiko31-12-12 31-12-11Euro USD DKK MYR Euro USD DKK MYRKontanter og kontantekvivalenter 109 5 204 - -Kundefordringer 203 53 1 315 490 983 183 2 486Leverandørgjeld 67 179 -Brutto eksponering 67 491 53 1 315 495 1 187 183 2 486GjennomsnittskursSpotkursVesentlige valutakurser gjennom året: 2012 2011 2012 2011Euro 7,4744 7,7926 7,3410 7,7540USD 5,8210 5,6070 5,5664 5,9927DKK 1,0041 1,0459 0,9840 1,0430MYR 1,8840 1,8297 1,8199 1,8887En økning av NOK mot følgende valutaer ved årsslutt ville ha økt/(redusert) egenkapitalen og resultatet med nedenståendebeløp. Analysen er basert på endringer i valutakursen innenfor et rimelig mulighetsområde. Mulighetsområdetdefineres av ledelsen ved regnskapsårets slutt. Analysen går ut fra at øvrige variabler, spesielt rentenivå, holdes konstante.Analysen er utført på samme grunnlag for 2011.Virkning for 2012 Virkning for 2011Valuta Endring Egenkapital Resultat Egenkapital ResultatEURO 10 % 36 36 276 276USD 10 % 197 197 512 512DKK 10 % 11 11MYR 10 % 172 172 338 338Sum virkning 405 405 1 138 1 138En svekkelse av NOK mot ovenstående valutaer pr 31. desember ville hatt samme beløpsmessige effekt, men med motsattfortegn, og med forutsetning om at øvrige variabler holdes konstante.58Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


(Beløp i NOK 1000)RenterisikoVed utgangen av året var renteprofilen for konsernets rentebærende finansielle instrumenter;Balanseført verdi2012 2011Instrumenter med fast renteFinansielle eiendeler - -Finansielle forpliktelser - -Sum - -Instrumenter med variabel renteFinansielle eiendeler 102 349 153 297Finansielle forpliktelser -62 270 -145 225Sum 40 079 8 072Virkelig verdi og balanseført verdiVirkelig verdi og balanseført verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser;Note 31-12-12 31-12-11BalanseførtverdiVirkeligverdiBalanseførtverdiVirkeligverdiEiendeler bokført til amortisert kostLån til ansatte 19 5 013 5 013 4 936 4 936Kundefordringer 15 148 048 148 048 234 031 234 031Lån til morselskap 102 349 102 349 153 297 153 297Andre fordringer 19 814 19 814 16 231 16 231Kontanter og kontantekvivalenter 16 26 548 26 548 1 676 1 676Sum 301 771 301 771 410 171 410 171Forpliktelser bokført til amortisert kostLån 32 62 270 62 270 69 251 69 251Leverandørgjeld 23 102 926 102 926 141 183 141 183Kassekreditt 75 974 75 974Andre forpliktelser 118 914 118 914 154 112 154 112Sum 284 109 284 109 440 520 440 520Metodene som benyttes til å fastssette virkelig verdi av finansielle instrumenter er omtalt i prinsippnoten for konsernet.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201259


Note 14Varelager (beholdninger)(Beløp i NOK 1000)2012 2011Råvarer 32 561 27 046Varer under tilvirkning 2 110Sum varer 34 671 27 046Pr 31.12.2012 var det ingen nedskrivning for ukurans ivarelageret. Alle varer er bokført til kostpris. Det sammevar situasjonen ved utgangen av 2011.Note 15Kundefordringer og andre fordringer(Beløp i NOK 1000)Kundefordringer 2012 2011Kundefordringer til pålydende 148 650 235 463Avsetning for tap på krav (602) (1 431)148 048 234 031Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter 127 269 104 085275 317 338 116Aldersfordeling på kundefordringer 2012 2011Ikke forfalt 119 973 183 486Forfalt 0-30 dager 16 643 40 536Forfalt 31-90 dager 4 863 3 373Mer en 90 dager 7 172 8 068148 650 235 463Det har erfaringsmessig ikke vært problemer med å inndrive konsernets kundefordringer.Andre fordringer 2012 2011Forskudd til ansatte 1 280 12 798Forskudd til leverandører 18 534 3 43219 814 16 23160Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 16Bankinnskudd og kontantekvivalenter(Beløp i NOK 1000)Bankinnskudd og kontantekvivalenter 2012 2011Bankinnskudd 26 548 1 67626 548 1 676Valuta 2012 2011Valuta EUR 26 548 39Valuta USD 1 221 1 221KASSAKREDITTRAMMEBeerenberg Corp AS har en trekkramme på 90 000, trekkpr 31.12.2012 var 0.GARANTIRAMME SKATTETREKKSMIDLERSelskapet har en garantiramme for skattetrekksmidlergjennom året på 39 000.Note 17Aksjekapital, egenkapital og aksjonærinformasjonAksjekapital og aksjonærinformasjonSelskapets aksjekapital er på 20.000 og fordeler seg som følger:Type aksjerAntall aksjerPålydende praksje NOKEierandelBeerenberg Holding AS A-aksjer 194 000 100,00 97,0 %Beerenberg Holding AS B-aksjer 6 000 100,00 3,0 %Totalt antall aksjer 200 000 100,0 %Beerenberg Corp. AS eier ved utgangen av året ingen egne aksjer, antall aksjer har vært stabilt gjennom 2012 med200 000. Det er ingen forskjell på A og B aksjer.(Beløp i NOK 1000)2012 2011Årsresultat 89 249 57 152Antall aksjer på balansedagen 200 000 200 000Gjennomsnittlig antall aksjer 200 000 200 000Resultat pr aksje 0,446 0, 286Utvannet resultat pr aksje er identisk da det ikke er utvanningsefekt.Øvrige opplysninger knyttet til egenkapitalKonsernbidragForeslått konsernbidrag fra Beerenberg Corp. AS til morselskapetBeerenberg Holding AS på 48 037 er ikke innregnetda dette ikke er vedtatt på generalforsamling.OmregningsreserveDette fondet inneholder alle valutaforskjeller som opppstårsom følge av omregning av regnskap fra utenlandskedatterselskaper.Note 18Resultat per aksjeBasisresultat per aksjeBasisresultat per aksje er basert på resultatet som henføres til ordinære aksjer og veid gjennomsnittelig antall avutestående ordinære aksjer.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201261


Note 19Lån til ledende ansatte(Beløp i NOK 1000)Konsernet har ytt lån til refinansiering til deler av ledelsen i selskapet, lånene er gitt betryggende sikkerhet.Lån til ansatteAnsatt navnTotal beløpMorten Walde, CEO 704Andre ansatte 4 308Totalt 5 013Lån til overnevnte ansatte forrentes med den til enhver tids gjeldende normrente.Lånene har en løpetid i 2 + 4 år, der de to første årene er avdragsfrie deretter som serielån over 4 år med 48 like månedligeavdrag, første avdrag skjer 10 september 2014. Låntager kan tilbakebetale deler eller hele lånet uavhengig av dette.Dersom låntagers ansettelsesforhold i Beerenberg konsernet opphører, forfaller hele lånet til tilbakebetaling 3 månederfra ansettelsesforholdets opphør. På tidspunkt for avleggelse av endelig regnskap for 2012 var lånene tilbakebetalt med3.813, dvs. resterende saldo relatert til gruppen andre ansatte er 1.200 ved utgangen av mars 2013.Note 20PensjonerObligatorisk tjenestepensjonSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etterlov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordningertilfredsstiller kravene i denne lov.Ytelsesbasert pensjonI 2010 ble det i Norge gjennomført en pensjonsreform derblant annet gammel AFP-ordning ble avviklet og erstattetmed en ny AFP ordning. Selskapet deltar i den gamleAFP-ordningen, som innebar at alle ansatte kunne velgeå gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Ordningengir rett til definerte fremtidige ytelser i alderen fra 62–67Ytelser til ansatte – pensjoner(Beløp i NOK 1000)år. Ytelsen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen påytelsene fra folketrygden. Den gamle AFP-ordningen erdefinert som en usikret ytelsesbasert flerforetaksordning.Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av uavhengig aktuar.I og med at konsernets ytelsesbaserte ordninger er usikredeordninger, er det ikke investerte midler i ordningene.Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningav forpliktelsen knyttet til den ordinære ytelsesbaserteordningen:Finansielle: 2012 2011Diskonteringsrente 3,30 % 4,00 %Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,80 % 5,40 %Lønnsregulering 4,00 % 4,00 %G-regulering/inflasjon 3,75 % 3,75 %Pensjonsregulering 3,75 % 3,75 %Demografiske:Dødelighet K2005/KU K2005/KU62Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Pensjonskostnad: 2012 2011Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 598Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen 84 212Forventet avkastning på pensjonsmidlene 0 0Amortisering av aktuarielle (gevinst)/tap -65 -871Resultatførte engangsvirkninger som følge av avvikling 0 0Administrasjonskostnader 0 0Periodisert arbeidsgiveravgift 12 114Netto periodisert pensjonskostnad ytelsesordning 31 54Engangsvirkning ifm underdekning av AFP -1 620 -1 580Kostnad innskuddsordning og andre pensjonskostnader 21 715 16 714Total pensjonskostnad 20 126 15 187Pensjonsforpliktelse, usikrede ordninger: 2012 2011Estimert pensjonsforpliktelse 1 918 5 010Estimerte pensjonsmidler 0 0Estimert forpliktelse underdekning AFP 5 218 6 838Estimerte netto pensjonsforpliktelser 7 137 11 848Ikke resultatført aktuariell gevinst/(tap) 219 562Netto pensjonsforpliktelser 7 355 12 410Periodisert arbeidsgiveravgift 270 706Pensjonsforpliktelser 7 626 13 116De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanligebenyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelderdemografiske faktorer. Siden den aktuarberegnede forpliktelsenkun inneholder AFP-ordningen under avviklinggir endringer i benyttede forutsetninger kun ubetydeligeutslag. Det er eksempelvis utført sensitivitetsanalyse somgår på å endre diskonteringsrente med + 0,5 % og (-0,5 %).Dette gir en lavere (høyere) kostnad og lavere (høyere)forpliktelse på ca. 11.AFP-ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og detvar kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamleordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingenav ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som enreduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetninggjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonisteri den gamle ordningen. Ved avviklingen avden gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydeligunderdekning i ordningen. Denne underdekningen måmedlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetalingav premier for de kommende fem årene. Selskapets andel avdenne underdekningen ble estimert og avsatt for i regnskapetpr 31.12.2010 basert på et estimat på 6,8 pr ansatt. Denneavsetningen er pr 31.12.2012 redusert med 2/5 da det nå bareer 3 år igjen til den gamle ordningen er helt avviklet. Dennereduksjonen fremkommer som negativt beløp på 1 620 somengangsvirkning som følge av under underdekning i AFP.Selskapets estimerte gjenværende forpliktelse knyttet tilunderdekningen fremkommer som 5 218.Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablerten ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetningtil den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordningsom gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. Deansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og medfylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligereopptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningener en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieresgjennom premier som fastsettes som en prosent avlønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokeringav forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blirordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordninghvor premiebetalinger kostnadsføres løpende,og ingen avsetninger foretas i regnskapet.Differansen mellom bokført pensjonsforpliktelse 7.370, og7.626 i oversikten over aktuarberegnet pensjonsforpliktelse,skyldes at det er avsatt noe mer midler enn påløptforpliktelse når det gjelder OTP og utvidet pensjonsavtalefor konsernledelsen.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201263


Note 21Ytelser til ledende ansatte(Beløp i NOK 1000)Daglig leder har i 2012 motatt lønn og andre kompensasjonerpå samlet 2 621 mot 2 718 i 2011. For begge år kommerpensjonsytelser i tillegg, disse utgjør 10 % av lønn. Dagligleder har avtale som sikrer han lønn i inntil 18 månederhvis arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet. I sammeperiode gjelder konkurranseklausul for daglig leder. Dagligleder har en resultatbasert bonusordning som er lik for alleansatte i konsernledelsen, som kan maks utgjøre 30% avårslønn. Styrets formann mottok i 2012 en kompensasjonpå 250, det samme som for 2011. Samlet styrekompensasjonutgjorde i 2012 520 mot 495 for 2011. For CFO ogDeputy CEO er det avtalt en etterlønnsperiode på 12 mnd.Selskapet har ingen opsjonsordninger. I forbindelse medat aksjonærene i Beerenberg Holding har inngått en avtaleom salg av aksjepost til Segulah IV L.P, vil det bli utløst enStay-on bonus for medlemmer av utvidet konsernledelse.Avtalen gir medlemmer av utvidet konsernledelse rett tilen stay-on bonus tilsvarende 6 månedslønner dersom defortsatt står i uoppsagt stilling i selskapet 18. måneder etterat aksjesalgstransaksjonen er gjennomført. Potensiellmaksimal utbetaling knyttet til stay-on bonusen er i størrelsesorden8 000. Aksjesalgstransaksjonen er nærmereomtalt i note 29. Det er ikke etablert andre bonus, etterlønneller opsjonsordninger for styret eller ledende ansatteutover det som er beskrevet her.I tillegg til ordinær lønn har ledende ansatte fri telefon,bredbånd lovpålagt innskuddsbasert pensjon. Ledendeansatte har også en tilleggspensjon som utvider lovpålagtinnskuddsbasert pensjon med 2–4 %. Alle har fast lønn, ogdet kompenseres ikke for overtid.Hovedprinsippene for fastsettelse av lederlønninger iBeerenberg er at selskapet skal kunne tilby konkurransedyktigebetingelser. Dette gjelder sum av lønn, naturalytelser,og pensjonsordninger. Selskapet opererer i etinternasjonalt miljø, dette blir vektlagt og gjenspeiles vedfastsettelse av godtgjørelse.For fastsettelse av godtgjørelse for år 2013 har selskapetsamme policy som for år 2012. Dette går ut på å være enkonkurransedyktig arbeidsgiver som skal tiltrekke segnødvendig kompetanse og kapasitet. Selskapet ønsker ogsåå beholde kompetanse og motivere til langsiktige arbeidsforhold.Lønnsmessig ønsker selskapet å være på et ledendetil middels nivå ut fra sammenlignbare selskaper for åtiltrekke seg «de beste hodene».Note 22Garantiansvar og garantiavsetninger(Beløp i NOK 1000)Konsernet har stilt felles bankgaranti for alle selskapene ikonsernet. Konsernet stiller i enkelte tilfeller bankgarantioverfor kunde ved inngåelse av større fastpriskontrakter.Pr. 31.12.12 utgjorde garantiene 38 645.Det er videre stilt skattetrekksgaranti overfor kemnerkontoreti Bergen på 39 000 pr 31.12.12Konsernet har garantiforpliktelser relatert til vedlikeholdskontrakter.Garantiperioden kan være opp til 3år etter at årsprogram ble utført. For nybygg offshore/konstruksjoner gjelder generelt 2 års garanti etter atCompletion sertifikat er utstedt.Garantiforpliktelser vurderes i konsernet løpende pr. enkeltprosjekt som har avgitte garantier. Det er imidlertidvanskelig å estimere sannsynlighet for at et garantisak viloppstå per prosjekt og hvor mye kostnader dette vil medføre.Det gjøres i tillegg derfor en vurdering av den totaleusikkerheten på konsernnivå (IAS 37.24)For å dekke garantiforpliktelser pr. 31.12.2012 er det avsatt3 500. Tilsvarende avsetning pr 31.12.2011 var også 3 500.Påløpte garantikostnader i 2012 var 1 539. Tilsvarende for2011 var 1 375.64Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 23Leverandørgjeld og andre forpliktelser(Beløp i NOK 1000)LeverandørgjeldKonsernets kortiktige gjeld beløper seg til 102 926 i 2012(141 183 i 2011).Av disse kostnadene er 72 741 opptjente feriepenger i 2012(2011: 63 248), mens resterende kortsiktig gjeld er knyttettil prosjektavsetninger.Annen kortsiktig gjeldKonsernets kortiktige gjeld beløper seg til 118 914 i 2012(154 112 for 2011).Note 24Finansielle instrument, andre investeringerFinansielle instrumenter er et samlebegrep på de eiendelerog forpliktelser som det handles med i verdipapirmarkedet,derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som er nærmeredefinert i verdipapirhandelloven.Når det gjelder derivater vises det til note 30, og for øvrigefinansielle instrumenter vises det til note 13. Konsernet erikke i en posisjon, og har heller ikke som en del av sin virksomhet,å foreta investeringer i finansielle instrumenterfor spekulasjonsformål. Som det redegjøres for i note 13 vildet kun være instrumenter egnet for sikring som anvendes,og da i begrenset omfang og med kommersiell dekning.Eksponering relatert til kredittrisiko er omtalt i note 13.Eksponering for likviditetsrisiko, herunder avdragsstrukturpå lån, er omtalt i note 13 og 32. Valuta risiko er ikkesignifikant pr. 31.12.2012. Se for øvrig note 13 for oversiktover valutaeksponeringKonsernet forventer å utvide den internasjonale delen av sinvirksomhet slik at eksponering, særlig i USD, forventes å øke.Beerenberg Corp. AS Konsern har belåning som utelukkendeer trukket i NOK og som har flytende rente, konsernet erfølgelig følsom for renteendringer, for sensitivitetsanalysevises det til note 4 finansiell risikostyring.Alle finansielle instrumenter i konsernet har en virkeligverdi som er lik eller overstiger bokført verdi..Beerenberg Corp. AS og Beerenberg Corp. AS Konsern haringen investeringer som kommer inn under kategorien«andre investeringer».Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201265


Note 25Operasjonelle leieavtaler(Beløp i NOK 1000)Totale leieforpliktelser for uoppsigelige operasjonelle leieavtaler 2 012 2 011Avtaler som forfaller innen ett år 14 180 12 159Avtaler som løper fra ett til fem år 21 690 22 305Avtaler som løper mer enn fem år 562 -Sum 36 433 34 464Leie- og fremleieavtaler innregnet i resultatregnskapet 2010 Bygninger BygningerMinimum leie - -Variabel leie - -Fremleie 1 368 1 020Sum 1 368 1 020Det vesentlige av operasjonelle leieavtaler gjelder leie av lokaler.Andre leiekostnader består hovedsakelig av leie av IT-utstyr, biler, inventar og utstyr.Det er ingen opsjoner på kjøp av eiendom eller utstyr, og utstyret kan ikke fremleies.Variabel leie inngår ikke som en betydelig del av leiekostnadene.Note 26Betingede utfall(Beløp i NOK 1000)Prosjektrisiko og usikkerhetKonsernets prosjekter er i betydelig grad langsiktige vedlikeholdskontraktersom er vunnet i anbudskonkurranser.Iht IAS 18.21 benyttes metoden for løpende avregning oginntektene innregnes i de regnskapsperiodene der tjenesteneytes. Verdien av utført arbeid i perioden estimeresbasert på fysisk fremdrift registrert etter en detaljertinspeksjon eller antall timearbeid utført.Omstendigheter og informasjon kan imidlertid endre seg ietterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedreeller dårligere enn hva vurderingene tilsa på tidspunktetfor utarbeidelsen av regnskapet. I henhold til konsernetsvurdering er det ingen prosjekt pr 31.12.12 der det er usikkerhetknyttet til estimater som kan ha vesentlig betydningfor de konsoliderte resultater.Rettslige tvistemålKonsernet blir gjennom sine aktiviteter fra tid til anneninvolvert i ulike tvister. Det er foretatt avsetninger for ådekke forventede tap som følge av disse tvistene i den gradnegative resultater er sannsynlige og pålitelige estimaterer mulig å utarbeide. Det endelige utfallet i slike saker vilimidlertid alltid være forbundet med usikkerhet, og kanresultere i at ansvaret overstiger de bokførte avsetningene.Anmodning om endret utlignet skatt for 2010På tidspunkt for avleggelse av regnskap er det oppdaget enfeil i skattebehandlingen for 2010. Det er i den forbindelsesendt en anmodning til Skatt Vest om å få korrigert utlignetskatt for 2010. Får selskapet medhold i dette, vil effektenfor regnskapet bli en korreksjon av tidligere års betalt skattog en forbedring i egenkapital på 6 400.66Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 27Nærstående parter(Beløp i NOK 1000)Konsernet har i 2012 hatt transaksjoner med nærstående,som følger:Beerenberg Corp. AS har ytt et lån til morselskapetBeerenberg Holding AS på 102.349, dette har gitt en renteinntekti Beerenberg Corp. AS på 6.072 og en tilsvarendekostnad i Beerenberg Holding AS. Lånene er gitt på vilkåriht prinsipp om armlengdes avstand. Gjeldende rentevilkårer 12 mnd NIBOR + 2 %.Konsernet har gitt lån til ansatte jfr. note 19.For lån, etterlønn og andre relaterte forhold vises det tilnote 19 og 21.Note 28 Konsernselskaper pr. 31.12.2012(Beløp i NOK 1000)EierandelAnskaffelseskostBalanseførtverdiBeerenberg Inc 100 % 613 613D&F Group AS 100 % 100 100613 713Beerenberg Inc. har forretningsadresse i Houston, USA.D&F Group har forretningsadresse på Kokstad, Bergen.Stemmeandelen i datterselskaper er lik eierandelen.** Balanseført verdi gjelder for selskapsregnskapet til Beerenberg Corp. ASNote 29Hendelser etter balansedagenAksjonærene i morselskapet Beerenberg Holding AS signerte28.12.2012 en aksjesalgsavtale med Segulah IV L.Pom overtagelse av 100% av aksjene i Beerenberg HoldingAS. Avtalen var betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene.Denne godkjenningen ble gitt 30.01.2013,slik at avtalen om aksjesalget ble endelig fra 21.02.2013.I forbindelse med eierskiftet har man fått på plass nyelån og lånefasiliteter, der eksisterende bankforbindelse,Danske Bank, har majoriteten av engasjementet, men derDnB er kommet inn som sammarbeidende bank. Samlet nylåneramme i norske kroner er 950 000.Refinansieringen er gjort delvis i Beerenberg Holding ASog delvis i en nyopprettet Holdingselskap over BeerenbergHolding AS og vil i lioten grad påvirke balansen eller rentekostnaderi Beerenberg Corp. AS konsernet.Låneavtalen inneholder vilkår (Covenants) sominnbefatter;«Interest Cover», EBITDA i forhold til netto finanskostnader«Leverage», Netto gjeld i forhold til EBITDA«Cashflow Cover», Kontantstrøm i forhold til gjeldsbetjeningMaksimale investeringer pr kalenderårAvtalt rente på lånet er NIBOR + en margin varierendemellom 3,50% og 4,75% årlig.Minimum 50% av lånet vi rentesikres i minimum 3 år.Lånet som er tatt opp har en nedbetalingsplan som tilsierfølgende nedbetalingsstruktur;Nedbetaling 2013 17 300Nedbetaling 2014 34 600Nedbetaling 2015 57 700Nedbetaling 2016 69 300Nedbetaling 2017 82 800Lånene er forventet nedbetalt innen 2021.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201267


Note 30DerivaterPr. 31.12.2012 har konsernet ingen åpne posisjoner vedrørede derivater.Note 31Netto sysselsatt kapital(Beløp i NOK 1000)2012 2011Varebeholdning 34 671 27 046Kundefordringer og andre fordringer 295 131 354 347Avsetninger (83 881) (62 200)Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser (221 840) (295 294)Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler 24 081 23 899Andre langsiktige operasjonelle eiendeler 5 013 4 936Immaterielle eiendeler 263 618 262 876Eiendom, anlegg og utstyr 187 229 185 918Rentebærende fordringer 102 349 153 297Pensjonsforpliktelser (7 370) (15 294)Forpliktelser ved utsatt skatt (16 367) (14 020)Andre langsiktige forpliktelser (3 500) (3 500)Netto sysselsatt kapital 555 053 598 113Note 32Rentebærende gjeld(Beløp i NOK 1000)Tabellene viser informasjon vedrørende de kontraktuelle betingelser vedrørende Beerenberg Corp sine rentebærendelån verdsatt til amortisert kost. For mer informasjon om konsernets rente, valuta og likviditetsrisiko, se under finansiellrisikostyring og eksponering i regnskapsprinsipper.Oversikt over rentebærende gjeld pr. 31.12.2012Lån:BokførtverdiMargin i tilleggtil NIBOREndeligforfallRentebetingelserLangsiktig lån i Beerenberg Corp. AS 23 000 2,75 - 3,75 % 02-01-15 NIBOR+Margin**Langsiktig lån i Beerenberg Corp. AS 20 000 2,75 - 3,75 % 03-01-15 NIBOR+Margin**Flervaluta trekkfasilitet ramme 90 000 - 2,00 % * inntil videre NIBOR+Margin**Finansielle leasingavtaler *** 19 027 1,0 - 2,0 % 2012-2019 NIBOR+Margin***** Mer enn 80 % er relatert til Fokus Leasing AS.Det er i tillegg en garantiramme stor 85 000.68Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Beerenberg Holding AS har følgende lån som Beerenberg Corp. AS er solidarisk ansvarlig for:Lån:Bokført verdiMargin i tilleggtil NIBOREndeligforfallRentebetingelserLangsiktig lån Tranche A 200 000 2,75-3,75% 02-01-15 NIBOR+Margin**Langsiktig lån Tranche B 392 000 2,75-3,75% 02-01-15 NIBOR+Margin*** En beredskapsprovisjon på 0,50 % årlig kommer i tillegg.** Den avtalte marginen på bankgjelden bestemmes av en prismatrise basert på et forhold mellom rullerende 4. kvartalers EBITDA ognetto rentenærende gjeld.Forfallsstruktur på finansielle forpliktelserBokførtverdimindreenn 6 mnd 6-12 mnd 1-2 år 2-5 årLangsiktig lån i Beerenberg Corp. AS 23 000 - - - 23 000Langsiktig lån i Beerenberg Corp. AS 20 000 20 000Flervaluta trekkfasilitet ramme 90.000 - - - - -Langsiktig lån Tranche A 200 000 - 65 000 - 135 000Langsiktig lån Tranche B 392 000 - - - 392 000Finansielle leasingavtaler *** 19 027 2 820 2 820 5 379 8 008Sum 654 027 2 820 67 820 5 379 578 008*** Ca. 90% er relatert til Fokus Leasing AS. Etter år 2015 gjenstår det mNOK 4,0, 100% er relatert til Fokus leasing AS.Leasingavtalene vedrører stilas, maskiner,containere og annet utstyr og biler. Balanseført verdi av leasingavtaler er nåverdi av leasingbetalingene.Nominell verdi (summen av alle fremtidige leasingbetalinger) utgjør 20 648. Avdrag og renter ved terminvis betalingknyttet til finansiell leasing innregnes henholdsvis som reduksjon i leasingforpliktelse og rentekostnad.Variabel leie inngår ikke somen betydelig del av leiekostnadene. Rentekostnad knyttet til finansiell leasing utgjør i 2012 1 079. Det er ingen fremleie av eiendelerunder finansiell lease. Det er heller ingen restriksjoner pålagt gjennom leieordninger, for eksempel når det gjelder utbytte, ytterligeregjeld og ytterligere leieavtaler.CovenantsVed avtale om endret avdragsstruktur i mai 2012 ble detgjort tilpasninger i lånevilkårene (covenants). Selskapet/Konsernet har vært innenfor justerte og gjeldendecovenants i 2012. Konsernet forventer å ligge innenforgjeldende covenants for den resterende låneperioden.Gjeldende covenants er relatert til:▪▪Egenkapitalandel▪▪CAPEX / Årlige investeringer▪▪Rentebærende gjeld delt på 4 kvartals rullerendeEBITDA▪▪GjeldsbetjeningsgradReferer også til note 29 der refinansiering i forbindelse medaksjesalgstransaksjon omtales.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201269


Note 33Pantstillelser(Beløp i NOK 1000)Konsernet stiller sikkerhet for sitt engasjement medDanske Bank. Oversikt over engasjement og bokført verdiav de eiendeler som er stilt som sikkerhet følger av tabelleneunder. Beerenberg Corp AS / Beerenberg Corp AS Konserner solidarisk ansvarlig med Beerenberg Holding AS/Beerenberg Holding AS Konsern for gjeld som BeerenbergHolding AS har til Danske Bank. Beerenberg Holding AS singjeld til Fokus Bank er spesifiert på egen linje.Konsernet stiller i enkelte tilfeller bankgaranti overforkunde ved inngåelse av større fastpriskontrakter.Pr. 31.12.12 utgjorde garantiene 38 645.Konsernet har stilt felles bankgaranti for alle selskapene ikonsernet. Konsernets garantiansvar gjelder kontragarantierfor slike garantier, samt garantier til offentlige myndigheter.Pr. 31.12.12 utgjorde garantiene 77 645, ved utgangenav 2011 var det tilsvarende beløpet 79 300.31.12.2012 31.12.2011Gjeld det er stilt pantesikkerhet forGarantier, inkl garanti for skattetrekksmidler 77 645 79 313Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 5 883 83 197Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 56 387 62 028Sum Beerenberg Corp. AS Konsern 139 915 224 538Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, gjelder Beerenberg Holding AS 592 000 240 000Sum 731 915 464 538Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:Anleggsmidler 187 229 185 918Varebeholdning 34 671 27 046Kundefordringer 148 048 234 031Sum 369 949 446 99570Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


Note 34Kontrakter(Beløp i NOK 1000)Konsernet har inngått langsiktige rammekontrakter forvedlikehold innen overflatebehandling, isolering og stillaspå en rekke offshoreinstallasjoner, gassbehandlingsanleggog oljeraffineri, prosjekt partnere er i hovedsak Statoilog ConocoPhillips. Langsiktige vedlikeholdskontrakterutgjorde i 2012 82 % av omsetningen. Disse kontrakteneavsluttes regnskapsmessig ved hvert årsskifte. Det anvendesløpende inntektsføring basert på fysisk måling avfremdrift.Pr. 31.12.2012 er den samlede Order Backlog 11.390.000fordelt med 3.625.000 somFirm Orders og 7.765.000 som Options. 70,5% av 2012omsetning kommer fra Firm Orders, 93,7 % om man inkludererOptions. 74 % av Firm Scope er relatert til ISO, detresterede er fordelt på de ulike BC da hovedsakelig innenforeksisterende ISO kontrakter.99 % av den samlede Order Backlog er relatert til operasjonerinnen Norge/Norsk kontinentalsokkel, 66 % er offshorerelatert. Statoil, ConocoPhillips og Kværner /Shell) representererhenholdsvis 46 %, 25 % og 21% av den samledeOrder Backlog.Order backlog per yearFordeling Backlog Firm Orders og Options(NOKm)2500Revenue Option Consumption (MNOK)Firm Scope Consumption (MNOK)200015001000449995153414151361126512905000880578 55536820050 02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201271


Selskapsregnskap 2012Beerenberg Corp AS


Beerenberg Corp. AS ResultatregnskapBeløp i NOK 1000 Note 2012 2011Salgsinntekt 2 1 435 520 1 411 923Sum inntekter 1 435 520 1 411 923Varekostnad 81 321 77 219Lønnskostnad 5,6 963 625 967 206Avskrivning på varige driftsmidler 7 36 724 29 959Annen driftskostnad 5,7 213 519 239 622Driftsresultat 140 332 97 918Renteinntekter 13 7 012 5 860Annen finansinntekt 1 579 3 039Rentekostnader 9 046 9 346Annen finanskostnad 3 777 4 277Ordinært resultat før skattekostnad 136 101 93 193Skattekostnad på ordinært resultat 10 38 250 32 423Årsresultat 97 851 60 770Anvendelse av årsresultatetAvgitt konsernbidrag (netto etter skatt) 8 34 586 25 369Overført til annen egenkapital 8 63 264 35 401Sum anvendelse 97 851 60 77074Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Beerenberg Corp. ASBalanseEiendeler Beløp i NOK 1000 Note 31/12/2012 31/12/2011AnleggsmidlerForskning og utvikling, software og andre immaterielle eiendeler 7 52 002 46 171Sum immaterielle eiendeler 52 002 46 171Varige driftsmidlerBygningsmessige påkostninger 7,9 12 745 11 545Maskiner og anlegg 7,9 169 823 168 461Skip, rigger, fly og lignendeDriftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 7,9 4 392 5 167Sum varige driftsmidler 186 959 185 173Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i datterselskap 14 713 713Lån til foretak i samme konsern 12,13 126 771 168 006Langsiktige fordringer 5,12 5 013 4 936Sum finansielle anleggsmidler 132 496 173 655Sum anleggsmidler 371 458 404 999OmløpsmidlerVarer 4,9 34 671 27 046FordringerKundefordringer 9 148 048 226 448Andre fordringer 31 269 21 467Opptjent, ikke fakturerte inntekter 127 269 104 085Sum fordringer 306 586 352 000Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 25 855 634Sum omløpsmidler 367 112 379 681Sum eiendeler 738 570 784 679Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201275


Beerenberg Corp. AS BalanseEgenkapital og gjeldEgenkapital Beløp i NOK 1000 Note 31/12/2012 31/12/2011Innskutt egenkapitalAksjekapital 8 20 000 20 000Innskutt annen egenkapital 8 8 176 8 176Sum innskutt egenkapital 28 176 28 176Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 8 266 962 203 698Sum opptjent egenkapital 266 962 203 698Sum egenkapital 295 138 231 874GjeldAvsetning for forpliktelserPensjonsforpliktelser 6 7 370 15 294Utsatt skatt 10 9 695 5 923Andre avsetninger for forpliktelser 15 3 500 3 500Sum avsetning for forpliktelser 20 565 24 716Langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 7,9,12 56 387 62 028Sum annen langsiktig gjeld 56 387 62 028Kortsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 3,7,9 5 883 83 197Leverandørgjeld 102 926 141 183Betalbar skatt 10 21 918 12 001Skyldige offentlige avgifter 60 110 40 334Annen kortsiktig gjeld 11 175 643 189 347Sum kortsiktig gjeld 366 479 466 061Sum gjeld 443 432 552 805Sum egenkapital og gjeld 738 570 784 679Bergen 19. mars 2013I styret for Beerenberg Corp. ASKetil Lenning Lars Marcusson Sebastian Ehrnrooth Marcus Planting-BerglooStyreformann Styremedlem Styremedlem StyremedlemEinar Stene Johan Petter Andresen Morten H WaldeStyremedlem Styremedlem Administrerende direktør76Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Beerenberg Corp AS KontantstrømoppstillingBeløp i tusen kroner Note 2012 2011Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterResultat før skattekostnad 136 101 93 193Periodens betalte skatt 10 -11 109 -9 148Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 17 -1 856Av- og nedskrivninger og amortisering 7 36 724 29 959Endring i varelager 4 -7 625 762Endring i kundefordringer 78 400 -91 037Endring i leverandørgjeld -38 257 -17 879Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet av pensjon -7 924 -1 583Endring i andre tidsavgrensningsposter 11 -39 550 26 296Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 146 777 28 707Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler 141 4 811Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 7 -44 501 -55 691Utbetalinger av lån til konsernselskap 13 -9 713 -34 323Innbetaling på fordring på konsernselskap 13 57 021 0Påløpt ikke forfalt renteinntekt 13 -6 072 -5 794Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 124 -90 996Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 22 103Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 223 -11 257Netto endring i kassekreditt 3 -75 974 75 974Utbetalinger av konsernbidrag 8 -35 235 -33 944Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -118 432 52 876Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 25 220 -9 414Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 634 10 049Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 25 855 634Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201277


Note 1Grunnleggende prinsipper– vurdering og klassifisering– Andre forholdÅrsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstillingog noteopplysninger og er avlagt isamsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikki Norge. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er detredigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt iformen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene.Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipperom historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattdrift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsførestil verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.Inntekter resultatføres når de er opptjentog kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tallikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen,tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best muligestimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kanfremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og postersom forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, erklassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurderingav omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyesteverdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andreeiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering avanleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidlersom forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendringsom ikke er forbigående, foretas en nedskrivningav anleggsmidlet.Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra degenerelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommenterti de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipperog presentasjon av transaksjoner og andreforhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke barejuridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,kostnadsføres.Regnskapsprinsipperfor vesentlige regnskapsposterInntektsføringstidspunktHoveddelen av selskapets inntekter er knyttet til leveringav tjenester, varer og utleie av utstyr i forbindelse med vedlikeholdskontraktersom selskapet har inngått. Selskapetskontrakter er ulike varianter av time-for-time kontrakter,som inntektsføres i takt med arbeid utført, enhetspriskontraktersom inntektsføres iht. målt fremdrift og utstyrsleiesom inntektsføres i perioden utstyret er utleid.Inntektsføring i forbindelse med ordinær virksomhetmåles til virkelig verdi av mottatt vederlag eller fordring,redusert med returvarer, kunde- og volumrabatter mv.Driftsinntekter knyttet til tjenesteyting innregnes når detforeligger overbevisende dokumentasjon for at arbeid er utført,eller med stor sannsynlighet vil bli, godkjent av kunden.Dette vurderes basert på tjenestens fullføringsgradpå slutten av rapporteringsperioden. Fullføringsgradenvurderes på bakgrunn av utført arbeid.Dersom utfalletav en vedlikeholdskontrakt ikke kan estimeres pålitelig,innregnes kontraktsinntekter kun i den grad påløpte kontraktskostnaderforventes dekket av kunden. Forventet tappå en kontrakt innregnes i resultatet når det oppstår.Inntektsføring ved salg av varer innregnes når det foreliggeroverbevisende dokumentasjon for at de vesentligsterisikoer og fordeler ved å eie varen er overført til kjøper. Forsalg av selskapets produkter skjer normalt overføringennår produktet er levert til kundens lager eller anlegg.Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter representererverdien av utført kontraktsarbeid fratrukket betalingfra kunden. Verdien av utført kontraktsarbeid måles tilkost pluss hittil opptjent fortjeneste. Betaling fra kundermotregnes i oppstilling over finansiell stilling mot kontrakterunder utførelse. Mottatte kundeforskudd, ut overdet som er avregnet mot beholdninger, klassifiseres somkortsiktig gjeld.Kostnadsføringstidspunkt / sammenstillingUtgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidigmed de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter somikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhetkostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette påbeslutningstidspunktet.Kontraktskostnader kostnadsføres når de påløper, medmindre de genererer en eiendel knyttet til fremtidig kontraktsaktivitet.Indirekte kostnader som gjelder selskapetsom helhet eller prosjektaktivitetene, men som ikke kanfordeles på de enkelte prosjekter, inkluderes ikke.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom78Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Regnskapsprinsipperden virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokførtverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å væreforbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjonerblir løpende kostnadsført.Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler føres i balansen til anskaffelseskostdersom de er forventet å gi fremtidig økonomisk inntjening.Dersom det virkelige verdien av en immaterielleiendel er lavere enn bokført verdi skives eiendelen ned tilvirkelig verdi. Immaterielle eiendeler avksrives over eiendelensforventede økonomiske levetid.LeasingLeieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell isamsvar med avtalens reelle innhold.Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlageti leieavtalen. Verdien av vederlaget er nåverdien avleiebetalingene. Ved beregning av nåverdien legges entenimplisitt rente i leieavtalen eller selskapets alternativelånerente til grunn. Balanseførte leieavtaler vurderes etterde generelle vurderingsreglene i regnskapsloven. Når eiendelenhar begrenset økonomisk levetid avskrives den etteren fornuftig avskrivningsplan.For leieavtaler som ikke balanseføres er leiebetalingeneen driftskostnad som fordeles systematisk over heleleieperioden.AvskrivningerOrdinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenesøkonomiske levetid med utgangspunkt i historiskkostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinæredriftskostnader.DatterselskapDatterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjenemed mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det erforetatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldesårsaker som ikke kan antas å være forbigående og det måanses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivningerer reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger ertil stede.Varelager og varekostnadBeholdninger av varer vurderes til det laveste av anskaffelseskostog netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdier estimert salgspris i ordinær virksomhet med fradrag forberegnede utgifter for ferdigstilling og beregnede nødvendigeutgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskostfor tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samtandel av indirekte tilvirkningskostnader, mens anskaffelseskostfor innkjøpte varer er kostpris basert på «først-inn,først-ut» prinsippet, og inkluderer utgifter ved anskaffelsen,kostnader til produksjon eller omarbeiding, samtandre utgifter for å bringe beholdningene til deres nåværendested og tilstand.Verdi på beholdning nedskrives til netto realisasjonsverdidersom beholdningene er skadet, er blitt helt eller delvisukurante eller dersom salgsprisene har falt.Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tilleggav evt. nedskrivning.AnleggskontrakterForetakets virksomhet består hovedsakelig i utførelse aventreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noenmåneder til flere år. Fakturering skjer månedlig og er normalti takt med utførelsen av arbeidet.For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Detteinnebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgradenetter hvert som arbeidet utføres. Det vil si atopparbeidet andel av prosjektets forventede fortjeneste tastil inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag avutført produksjon.For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventedetapet kostnadsført. Garantitiden ernormalt tre år, og avsetninger til sannsynlig garantiarbeidkostnadsføres løpende som varekostnad. Omtvistede kravinntektsføres først når de er avgjort eller er sikre.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventedetap.ValutaPengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen vedregnskapsårets slutt.Bruk av estimaterUtarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikkforutsetter at ledelsen benytter estimaterog forutsetninger som påvirker resultatregnskapet ogverdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger omusikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201279


Note 1 | Regnskapsprinsipper (forts.)Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføresløpende.Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnadYtelser til ansatte i form av pensjonsordninger er i henholdtil NRS 6 regnskapsført og beregnet i samsvar medInternational Accounting Standards (IAS) 19 «Ytelsertil ansatte». Pensjoner er beskrevet i note 6. Periodensnetto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- ogpersonalkostnader.Selskapet har pensjonsordning finansiert gjennom innbetalingertil separat juridisk enhet (forsikringsselskap) iform av innskuddsplan. En innskuddsplan er en pensjonsordninghvor selskapet betaler faste bidrag til forsikringsselskapet.Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelseretter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddeneresultatføres som lønnskostnad i takt med at de påløper.Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i dengrad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidigeinnbetalinger.Selskapet har en ansatt med en ordinær pensjonsordningsom er ytelsesplan, samt at selskapet deltar i AFP pensjonsordningensom også er definert som en ytelsesplan. Enytelsesbasert pensjonsordning er en pensjonsordning somikke er innskuddsbasert. Nettoforpliktelse for ytelsesbasertepensjonsordninger beregnes for hver ordning, ved åestimere fremtidige ytelser ansatte har opptjent for utførtetjenester i inneværende eller tidligere perioder. Ytelseneneddiskonteres for å beregne nåverdien, og kostnader vedtidligere perioders pensjonsopptjening som ennå ikke erinnregnet, samt virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra.Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldesendringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittliggjenværende opptjeningstid.Akkumulert virkning av estimatendringer og endringeri finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuariellegevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelseneog pensjonsmidlene ved begynnelsenav året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningener over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføresdet overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværendeopptjeningstid.Diskonteringsrenten for norske ordninger er basert på rentenpå 10-årige norske statsobligasjoner på balansedagen,justert for å reflektere løpetiden på pensjonsforpliktelsene.Beregning av pensjonsforpliktelse utføres av aktuar basertpå en lineær opptjeningsmodell.Både ordinær pensjonsording som er ytelsesplan og AFPordningener usikrede ordningerVed årsskiftet er det 36 pensjonister som har tatt ut AFP.Det er gjort avsetninger til fremtidige pensjonsforpliktelserbasert på anbefaling fra Norsk Regnskapsstiftelse.Utsatt skatt og skattekostnadUtsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjellermellom regnskapsmessige og skattemessige verdierved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttesnominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderesmot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsattskattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjellersom gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Åretsskattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsattskattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåretkorrigert for feil i tidligere års beregninger.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirektemetoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatterkontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvideplasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisikokan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdatokortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.Betingede forpliktelserSelskapet mottar fra tid til annen krav om erstatning/utbedringav arbeid som er utført. Dette blir regnskapsført somforpliktelse dersom det er overveiende sannsynlig ar detvil komme til utbetaling eller at arbeidet vil bli utført utenkompensasjon i senere perioder.Feil i tidligere års regnskapDersom det oppdages feil i tidligere års regnskap som ervesentlige regnskapsføres dette mot egenkapitalen ogsammenligningstallene omrabeides. Dersom feilen ikke ervesentlig føres denne over resultatet inneværende år.80Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Note 2Segmentinformasjon(Beløp i NOK 1000)Driftssegmentene indentifiseres basert på den rapporteringsom ledelsen bruker når selskapenes resultater oglønnsomhet vurderes på et strategisk nivå. Konsernet erorganisert i fire virksomhetsområder; North West, Northsea, Innovation & Technology og Subsea & TechnologyVarer og tjenester som tilbudes deles inn i segmenter. Disseer ISO og BC. ISO segmentene består av tjenestene tradisjonellsolering , Stillas og Overflate. BC segementet bestårav tjenester og produkter som blant annet er mer komplisertetjenester med som krever høyrere kompetanse.Tjenestene inkluderer Benarx isolerings produkt serie(egenutviklet), kutting og fjerning, tilkomstteknikk, subseaisolering og Sveisolat/Habitat tjenester.Konsernledelsen evaluerer regelmessig de operasjonelleog finansielle resultatene fra virksomhetsområdene. Depresenterte finansielle data samsvarer med den finansielleinformasjon som benyttes internt av konsernledelsen til ålede virksomheten, til å fatte strategiske beslutninger og tilå allokere ressurser.Omsetningen blir også målt mht om den er opptjent pånorsk sokkel (NCS) eller internasjonalt (ICS).Virksomhetsområder ISO BC SumSalgsinntekter 1 009 058 426 462 1 435 520Geografiske segmenter North West North SeaInnovation &TechnologySubsea &TechnologySalgsinntekter 810 083 539 471 29 086 56 880 1 435 520SumAv selskapets totale omsetning er 95,4 % relatert til virksomhet i Norge.Note 3Likvide midlerSelskapet har en garantiramme for skattetrekksmidler gjennom året på 39 000.Konsernet har felles kassakredittramme for alle selskapene.Pr 31.12.2012 har kassekreditten en kredittramme på 90 000. Trekk pr. 31.12.12 var 0.Note 4Langsiktige tilvirkningskontrakter / Varer(Beløp i NOK 1000)Selskapet har inngått langsiktige kontrakter om vedlikeholdinnen overflatebehandling og stillas på flere offshoreinstallasjoner,gassbehandlingsanlegg og oljeraffineri.Det anvendes løpende inntektsføring basert på fysisk målingav fremdrift. For prosjekter som forventes å gi tap, erhele det forventede tapet kostnadsført.Varer 31-12-12 31-12-11 EndringRåvarer 32 561 27 046 5 515Varer under tilvirkning 2 110 0 2 110Sum varer 34 671 27 046 7 625Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201281


Note 5Lønnskostnader / Antall ansatte /Godtgjørelser / Lån til ansatte(Beløp i NOK 1000)Lønnskostnader mm. 01.01 -31.122012 2011Lønninger 653 429 595 033Folketrygdavgift 98 513 89 359Pensjonskostnader 20 208 16 436Innleie av personell 177 354 246 023Andre ytelser 14 121 20 355Lønnskostnader 963 625 967 206Antall utførte årsverk 1 487 1 569Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder StyretLønn og andre godtgjørelser 2 621 520Ytelse til pensjonsforpliktelser til daglig leder utgjør 10 % av lønnDaglig leder har også lån i selskapet. Lånet renteberegnes i henhold til skatteetatens normrente for lån i arbeidsforhold.Det er stilt betryggende sikkerhet for lånet i henhold til aksjelovens § 8-7.Daglig leder har avtale som sikrer han lønn i inntil 18 måneder hvis arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet. I sammeperiode gjelder konkurranseklausul for daglig leder. Daglig leder har en resultatbasert bonusordning som er lik for alleansatte i administrasjonen, som maksimum kan utgjøre 30 % av årslønn.Konsernet har ytt lån til refinansiering til deler av ledelsen i selskapet, lånene er gitt betryggende sikkerhet.Lån til ansatteAnsatt navnTotal beløpMorten Walde, CEO 704Andre ansatte 4 308Totalt 5 013Lån til overnevnte ansatte forrentes med den til enhver tidsgjeldende normrente.Kostnadsført honorar til vår revisor utgjør eks mva:Lovpålagt revisjon 818Skatterådgivning 121Andre attestasjonstjenester 8Andre tjenester 85Sum 1 03182Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Note 6Pensjoner(Beløp i NOK 1000)Obligatorisk tjenestepensjonSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etterlov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordningertilfredsstiller kravene i denne lov.Ytelsesbasert pensjonI 2010 ble det i Norge gjennomført en pensjonsreform derblant annet gammel AFP-ordning ble avviklet og erstattetmed en ny AFP ordning. Selskapet deltar i den gamleAFP-ordningen, som innebar at alle ansatte kunne velgeå gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Ordningengir rett til definerte fremtidige ytelser i alderen fra 62-67år. Ytelsen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen påytelsene fra folketrygden. Den gamle AFP-ordningen erdefinert som en usikret ytelsesbasert flerforetaksordning.Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av uavhengig aktuar.I og med at konsernets ytelsesbaserte ordninger er usikredeordninger, er det ikke investerte midler i ordningene.Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningav forpliktelsen knyttet til den ordinære ytelsesbaserteordningen: 01.01 -31.12Finansielle: 2012 2011Diskonteringsrente 3,30 % 4,00 %Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,80 % 5,40 %Lønnsregulering 4,00 % 4,00 %G-regulering/inflasjon 3,75 % 3,75 %Pensjonsregulering 3,75 % 3,75 %Demografiske:Dødelighet K2005/KU K2005/KUUttakstilbøyelighet AFP over 40 år 8,00 % 8,00 %Pensjonskostnad: 2012 2011Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 598Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen 84 212Forventet avkastning på pensjonsmidlene 0 0Amortisering av aktuarielle (gevinst)/tap -65 -871Resultatførte engangsvirkninger som følge av avvikling 0 0Administrasjonskostnader 0 0Periodisert arbeidsgiveravgift 12 114Netto periodisert pensjonskostnad ytelsesordning 31 54Engangsvirkning ifm underdekning av AFP -1 620 -1 580Kostnad innskuddsordning og andre pensjonskostnader 21 715 16 714Total pensjonskostnad 20 126 15 187Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201283


Note 6 | Pensjoner (forts.)Pensjonsforpliktelse, usikrede ordninger: 2012 2011Estimert pensjonsforpliktelse 1 918 5 010Estimerte pensjonsmidler 0 0Estimert forpliktelse underdekning AFP 5 218 6 838Estimerte netto pensjonsforpliktelser 7 137 11 848Ikke resultatført aktuariell gevinst/(tap) 219 562Netto pensjonsforpliktelser 7 355 12 410Periodisert arbeidsgiveravgift 270 706Pensjonsforpliktelser 7 626 13 116De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanligebenyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelderdemografiske faktorer. Siden den aktuarberegnede forpliktelsenkun inneholder AFP-ordningen under avviklinggir endringer i benyttede forutsetninger kun ubetydeligeutslag. Det er eksempelvis utført sensitivitetsanalyse somgår på å endre diskonteringsrente med + 0,5 % og (-0,5 %).Dette gir en lavere (høyere) kostnad og lavere (høyere)forpliktelse på ca. 11.AFP-ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og detvar kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamleordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingenav ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som enreduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetninggjelderselskapets egenandel for personer som er førtidspensjonisteri den gamle ordningen. Ved avviklingen avden gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydeligunderdekning i ordningen. Denne underdekningen måmedlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetalingav premier for de kommende fem årene. Selskapets andel avdenne underdekningen ble estimert og avsatt for i regnskapetpr 31.12.2010 basert på et estimat på 6,8 pr ansatt. Denneavsetningen er pr 31.12.2012 redusert med 2/5 da det nå bareer 3 år igjen til den gamle ordningen er helt avviklet. Dennereduksjonen fremkommer som negativt beløp på 1.620 somengangsvirkning som følge av under underdekning i AFP.Selskapets estimerte gjenværende forpliktelse knyttet tilunderdekningen fremkommer som 5.218.Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er detetablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er,i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning,men en ordning som gir et livslangt tillegg på denordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nyeAFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av åstå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid framtil 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning,og finansieres gjennom premiersom fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreliggeringen pålitelig måling og allokering av forpliktelse ogmidler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derforbehandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvorpremiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetningerforetas i regnskapet.Differansen mellom bokført pensjonsforpliktelse 7.370, og7.626 i oversikten over aktuarberegnet pensjonsforpliktelse,skyldes at det er avsatt noe mer midler enn påløptforpliktelse når det gjelder OTP og utvidet pensjonsavtalefor konsernledelsen.84Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Note 7Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler(Beløp i NOK 1000)Varige driftsmidler Kjøretøy Prod.utstyr Tele & DataPåkostningbygg, brakkerog hallerAnskaffelseskost 01.01 14 363 268 783 10 231 37 239 330 615 286 750Tilgang kjøpte driftsmidler 557 21 228 1 228 9 703 32 716 46 821Avgang -948 -408 -1 356 -2 955Anskaffelseskost 31.12 13 972 289 603 11 459 46 942 361 975 330 6152012Sum2011SumAkkumulerte avskrivinger 01.01 12 610 105 589 7 224 20 019 145 442 119 066Årets avskrivninger 1 524 23 868 973 4 405 30 770 26 376Årets nedskrivinger 0 0Avgang akk avskrivinger -916 -280 -1 196 0Akkumulerte avskrivninger 31.12 13 218 129 177 8 197 24 424 175 016 145 442Balanseført verdi 31.12 754 160 426 3 261 22 518 186 959 185 173Økonomisk levetid 5-10 år 3 år 10 år 10 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærSelskapet har inngått leasingavtaler knyttet til en deldriftsmidler. Av selskapets driftsmidler er 37 311 leasededriftsmidler. Leasingavtaler inngås over 5 år og er behandletsom finansiell leasing. Nåverdien av leasingforpliktelsener er 19 027. Nåverdien av leasingforpliktelser som forfallerinnen et år er 5 640. Selskapet har ikke leasingforpliktelsersom forfaller senere enn 5 år. Selskapet har normalt opsjonpå utkjøp av eiendelen eller forlenget leieavtale ved leieavtalensutløp.Selskapet leier aggregater og en brakkerigg i tillegg tilkontor- og industribygg og boligeiendommer. Disse er ikkebalanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikkeer å anse som finansiell leie.Avtaler som forfaller innen ett år 14 180Avtaler som løper fra ett til fem år 21 690Avtaler som løper mer enn fem år 562Sum 36 433Immaterielle EiendelerForskning &UtviklingSoftwarePatenter ogutviklingsprosjekter3. generasjonssamhandlingssenterAnskaffelseskost 01.01 26 561 26 865 1 362 - 54 788 45 918Tilgang egenutviklet FoU 868 - 3 227 - 4 095 -Tilgang kjøpte driftsmidler - 2 234 - 5 477 7 711 8 870Avgang - - - - 0 -Anskaffelseskost 31.12 27 429 29 099 4 589 5 477 66 594 54 7882012Sum2011SumAkkumulerte avskrivinger 01.01 1 184 7 434 0 0 8 618 5 035Årets avskrivninger 2 018 3 661 275 0 5 954 3 583Årets nedskrivinger - - - - 0 -Avgang akk avskrivinger - - - - 0 -Kaserte eiendeler/justering - - - - 0 -Akkumulerte avskrivninger 31.12 3 202 11 095 275 0 14 572 8 618Balanseført verdi 31.12 24 227 18 004 4 314 5 477 52 022 46 170Økonomisk levetid 6-12 år 5-7 år 5 år 5 årAvskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærBeerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201285


Note 8Egenkapital og aksjonærinformasjon(Beløp i NOK 1000)Egenkapital:AksjekapitalAnnen innskuttegenkapital Annen EK SumEgenkapital pr. 01.01.2012 20 000 8 176 203 698 231 874Årets endring i egenkapital:Årsresultat 97 851 97 851Avsatt konsernbidrag (netto etter skatt) -34 586 -34 586Egenkapital 31.12.2012 20 000 8 176 266 962 295 138Aksjekapital og aksjonærinformasjon:Selskapets aksjekapital er på 20 000 og fordeler seg som følger:Type aksjer Antall aksjerPålydendepr aksjeEierandelBeerenberg Holding AS A-aksjer 194 000 0,10 97,0 %Beerenberg Holding AS B-aksjer 6 000 0,10 3,0 %Totalt antall aksjer 200 000 100,0 %Fri egenkapital 31.12.2012 31.12.2011Selskapets frie egenkapital i hht ASL § 8-1 er:Annen egenkapital 266 962 203 698- Balanseført utsatt skattefordel 0 0- Fordring på aksjonærer -5 013 -4 936- Forskning og utvikling -24 227 -26 759- Nedjustering pga 10% grensen -163 866 -93 535= Selskapets frie egenkapital pr 31.12 73 857 78 468I tillegg til krav i aksjeloven, har selskapet avtaler med banken som medfører at fri egenkapital ikke nødvendigvis kandeles ut til aksjonærene86Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Note 9Pantstillelser og garantiansvar(Beløp i NOK 1000)Selskapet må stille bankgaranti overfor kunde ved inngåelse av større fastpriskontrakter.Pr. 31.12.12 utgjorde garantiene 77 645 Konsernet har stilt felles bankgaranti for alle selskapene i konsernet.Konsernets garantiansvar gjelder kontragarantier for slike garantier.Gjeld det er stillet pantesikkerhet for 31.12.2012 31.12.2011Garantier, inkl garanti for skattetrekksmidler 77 645 79 313Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 5 883 83 197Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 56 387 62 028Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, Beerenberg Holding AS 592 000 240 000Sum 731 915 464 538Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:Anleggsmidler 186 959 185 173Varebeholdning 34 671 27 046Kundefordringer 148 048 226 448Sum 369 679 438 667Selskapet har ikke gjeld som forfaller senere enn fem år.Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201287


Note 10Skatt(Beløp i NOK 1000)01.01 - 31.12Betalbar skatt fremkommer slik: 2012 2011Ordinært resultat før skattekostnad 136 101 93 193Permanente forskjeller 505 860Endring midlertidige forskjeller -13 473 -15 817Avgitt konsernbidrag -48 037 -35 235Grunnlag betalbar skatt 75 096 43 001Betalbar skatt på årets resultat 21 027 12 040Årets skattekostnad fremkommer slik:Betalbar skatt på årets resultat 21 027 12 040Korreksjon tidligere år 0 6 087Brutto endring utsatt skatt 3 772 4 429Skatt på avgitt konsernbidrag 13 450 9 866Årets totale skattekostnad 38 250 32 423Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 31-12-12 31-12-11Betalbar skatt på årets resultat 21 027 12 040Betalbar skatt tidligere perioder, ikke utlignet 891 0Skattefunn refusjon 0 -40Sum betalbar skatt 21 918 12 001Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:Anleggsmidler 50 134 41 121Omløpsmidler -602 -600Gjeld -14 907 -19 368Sum grunnlag utsatt skatt 34 625 21 153Utsatt skatt 9 695 5 923Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt28 % skatt av resultat før skatt 38 108 26 094Permanente forskjeller (28 %) 141 241Feil i tidligere år 0 6 087Beregnet skattekostnad 38 250 32 42388Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Note 11Sammenslåtte poster(Beløp i NOK 1000)Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: 2012 201101.01 - 31.12Effektkontantstrøm:Skyldige off. avgifter -60 110 -40 334 19 776Annen kortsiktig gjeld -175 643 -189 347 -13 704Endring skyldig konsernbidrag* -48 037 -35 235 -12 801Andre fordringer 31 269 21 467 -9 802Opptjent ikke fakturert inntekt 127 269 104 085 -23 184Andre avsetninger til forpliktelser -3 500 -3 500 0Endring i andre tidsavgrensingsposter 165 0 165Endring i andre tidsavgrensningsposter -128 586 -142 864 -39 550* konsernbidrag inngår som en del av annen kortsiktig gjeld, men er ikke en del av andre tidsavgrensingsposter i kontantstrømoppstillingen.Sammenslåtte poster i balansenAnnen kortsiktig gjeld: 2012 2011Skyldig konsernbidrag 48 037 35 235Skyldige feriepenger 72 741 63 248Prosjekt tidsavgensninger 44 533 88 870Gjeld til Beerenberg Inc 8 719 0Annet 1 613 1 993Sum annen kortsiktig gjeld 175 643 189 347Note 12Fordringer og gjeldFordringer som er klassifisert som omløpsmiddler forfaller i sin helhet innen et år.2012 2011Langsiktige fordringer som forfaller senere enn et år 0 0Gjeld som forfaller sener enn fem år 0 0Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201289


Note 13Nærstående parter(Beløp i NOK 1000)Mellomværende med nærstående parterAnnen kortsiktig gjeld Kundefordringer Lån til foretak i samme konsern31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11Beerenberg Inc. 8 719 1 103 0 6 537 24 422 14 708Beerenberg Holding AS 48 037 35 235 0 0 102 349 159 297Sum 56 756 36 339 0 6 537 126 771 174 006Transaksjoner med nærstående parterSelskapet har i 2012 hatt transaksjoner med nærstående,som følger:Beerenberg Corp. AS har ytt et lån til morselskapetBeerenberg Holding AS på 102 349, dette har gitt enrenteinntekt i Beerenberg Corp. AS på 6 072 og en tilsvarendekostnad i Beerenberg Holding AS.Selskapet har ytt konsernbidrag til Beerenberg Holding AS.Beerenberg Corp. AS har gitt lån til ansatte jfr. note 5. Forlån, etterlønn og andre relaterte forhold vises det til note 5.Beerenberg Corp har kjøpt driftsmidler fra Beerenberg Incfor 7 477.Morselskap og konsernregnskapSelskapets morselskap er Beerenberg Holding AS som harforretningskontor i Bergen. Det utarbeides konsernregnskapfor Beerenberg Holding AS, dette kan fåes utlevert vedhenvendelse til Brønnøysundregistrene.Note 14Aksjer i datterselskap – Morselskap(Beløp i NOK 1000)Eierandel Balanseført verdi Resultat 2012 Egenkapital 2012Beerenberg Inc. 100 % 613 -4 936 -10 345D&F Group AS 100 % 100 0 100Beerenberg Inc. har forretningsadresse i Houston, USA.D&F Group har forretningsadresse Bergen.713 -4 936 -10 245Note 15GarantiavsetningKonsernet har garantiforpliktelser relatert til vedlikeholdskontrakter,garantiperioden kan være opp til 3år etter at årsprogram ble utført, for nybygg offshore/konstruksjoner gjelder generelt 2 års garanti etter atCompletion sertifikat er utstedt.Andre avsetninger til forpliktelser er i sin helhet knyttet tilgarantiforpliktelser.90Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 2012


Beerenberg Corp AS RevisjonsberetninG – Side 1Beerenberg CORP. AS Selskapsregnskap 201291


Beerenberg Corp AS RevisjonsberetninG – Side 292Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 2012


BEERENBERG CORP. AST +47 55 52 66 00 | F +47 55 52 66 01E post@beerenberg.com | Besøksadresse Kokstaddalen 33P.O.Box 273 Slåtthaug, N-5851 Bergen, Norwaywww.beerenberg.com

More magazines by this user
Similar magazines