Årsberetning 2006.pdf

webfiles.ebm.as
  • No tags were found...

Årsberetning 2006.pdf

NATURGASS I YRKESBYGG - HER FRA HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE I HAUGESUND


GASNORS NYE LNG-TANKER


PÅ VEI MED REN ENERGI - TIL STORE DELER AV LANDET


Resultatet er økt fra 2005. Det forventes ytterligere positivresultatutvikling i 2007 og kommende år på grunn avkontrakter som medfører økte leveranser.Regnskapet viser en egenkapitalandel på 24,4 %. Denne vilfalle noe kommende år ettersom Gasnor gjennomfører storeinvesteringer. Gasnor har utvidet sin låneramme og har tilstrekkeligkapital til å gjennomføre planlagte investeringeri LNG produksjonsanlegg og terminaler.Samlet gjeld til kredittinstitusjoner er 644 millioner kroner.Av dette er 609 millioner kroner sikret i fastrente avtaler ogavtaler om rentetak. Hoveddelen av selskapets omsetningskjer til store industrikunder og på langsiktige kontrakter.Kredittrisiko og markedsrisiko vurderes å være begrenset.Regnskapet avlegges under forutsetning av fortsatt drift.LIKESTILLING, HMS OG KVALITETAnsatte og likestillingGasnor hadde i gjennomsnitt 40 ansatte i 2006. Av disse erdet 7 kvinner, hvorav 1 i firmaets ledelse.Bedriften har lagt til rette for likestilling blant annetgjennom fleksible arbeidstidsordninger for alle ansatte.Helse- og arbeidsmiljøI tillegg til de ansatte har det vært leid inn noen medarbeidere,først og fremst til prosjekter og drift av produksjonsanleggetpå Kollsnes.Selskapet har et lavt sykefravær med 2,1 % i 2006.Samlet sett har selskapet hatt en positiv utvikling innenhelse og arbeidsmiljø.DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDDStyret foreslår at hele årets overskudd på kr 13 981 323anvendes til å øke annen egenkapital.Selskapets frie egenkapital er kr 75 440 342 ved årsskiftet.STYREStyrets sammensetning pr. 31.12.2006:Geir GransbråtenGunnar Hviding OlsenMatthias BorgeltTore HolmAtle NetelandAnn Kristin SjøtveitOlav LingaRune VikersveenHarald ArnøystyreledermedlemmedlemmedlemmedlemmedlemmedlemmedlemobservatørLNG produksjonsanlegget på Kollsnes.Ytre miljøSelskapet jobber kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjonerinnen produksjon og transport. Miljøregnskap foraktivitetene på Kollsnes sendes SFT hvert år. Samlet sett11


idrar selskapet med en netto miljøgevinst til samfunnetgjennom betydelige utslippsreduksjoner av SO2, NOx, partiklerog CO2 hos stasjonære kunder og innen transportsektoren(busser og skip).Sikkerhet og beredskapSelskapet har i sitt arbeid tilstrebet en høy sikkerhetsstandardbasert på:- teknisk sikkerhet i utstyr, anlegg og kjøretøy- operasjonell sikkerhet gjennom prosedyrer, rutinerog opplæring innen drift og vedlikehold- prosedyrer og trening i håndtering av avviks- ogberedskapssituasjoner- BIGLNG. Utvikling av konsepter for bruk av LNG i storepassasjerskip og i godstransport. Prosjektet støttes avNorges Forskningsråd og gjennomføres i samarbeid medrederier, verft, utstyrsprodusenter, Det Norske Veritas ogMarintek.FRAMTIDSUTSIKTERGasnors satsing på LNGGasnor forventer en økning i gassleveranser i årene framoverbasert på distribusjon av flytende naturgass (LNG).Det har vært gjennomført beredskapsopplæring / - øvelser ialle ledd av verdikjeden – på produksjonsanlegg, i transportvirksomheten,på terminalanlegg og i samarbeid medkunder. Arbeidet har til dels vært gjennomført i samarbeidmed lokalt industrivern og kommunalt brannvesen. Utfordringenfremover er å videreutvikle organisasjonen medhensyn til holdninger, rutiner og systemer som forebyggerskade på personer, miljø og materiell.Det har i 2006 ikke vært personskader på egne ansatte. Dethar imidlertid vært 8 registrerte skader hos leverandørerog underleverandører i forbindelse med bygging av nyttLNG produksjonsanlegg på Kollsnes. Det har vært betydeligvektlegging på å unngå skader i dette byggeprosjektet.UTVIKLINGSAKTIVITETERGasnor driver et kontinuerlig utviklingsarbeid. Dette gjelderbåde tekniske løsninger, konsepter og anvendelser av naturgass.Gasnor har i 2006 startet følgende utviklingsprosjekter:- MAGALOG. Et prosjekt basert på støtte fra EU. Prosjektettar utgangspunkt i en vurdering av LNG-forsyning i Østersjøregionen,og gjennomføres i samarbeid med norske, tyskeog polske interessenter innen skipsfart og havnemyndigheter.Prosjektet går over 2 år, og ledes av Gasnor.Fra LNG produksjonsanlegg på Snurrevarden, Karmøy.Gasnor har siden april 2003 produsert LNG. Gasnor driver nåto småskala LNG produksjonsanlegg (Kollsnes og Karmøy),og har ytterligere ett anlegg under ferdigstilling påKollsnes. Gasnor leverer til kunder over hele landet. Det erhittil bygget ca 30 mottaksanlegg av ulik størrelse. Dette eret konsept som er tilpasset norske forhold.Videre har Gasnor styrket transportkapasiteten ved å inngået lengre tidscerteparti for en LNG båt med 7500 m3 tankkapasitet.Denne gir Gasnor en mulighet til å kjøpe LNG fraeuropeiske terminaler og dermed øke både leveringssikkerhetog leveransekapasitet.12


Det er et betydelig potensial for overgang fra olje og dieseltil naturgass for sjøtransport både langs kysten og i Nordsjøen.Gasnor mener at bygging av blant annet ferger fordrift med naturgass er kostnadseffektivt for reduksjon avnitrogenoksidutslipp. Kystflåten og andre skip i Nordsjøbassengeter også potensielle brukere i et fremtidsscenario.Utvikling av gassdistribusjonGasnor har gjennom å være det første selskapet somstartet naturgassdistribusjon i Norge skaffet seg betydeligekunnskaper om distribusjon og anvendelse av gass. Gasnorhar videreutviklet denne kunnskapen for å kunne bidra meddenne i det norske gassmarkedet.RammebetingelserDet er varslet at et bredt kvotesystem for utslipp av CO2 blirinnført fra 2008, og en prøveordning for utslipp som i dagikke har CO2-avgift er allerede innført nå tidlig i 2005.Det er svært vesentlig for videre utvikling av naturgass iNorge at det innføres avgifts- og kvotesystemer som ivaretaralle utslippskomponenter, og ikke bare CO2. Det ervidere viktig at konkurranseevnen til naturgass i forholdtil fyringsolje opprettholdes slik at vi ikke får en gradvisovergang tilbake til fyringsolje.Norsk Naturgassforening er naturgasselskapenes redskapfor å fremme saker av felles interesse overfor sentralemyndigheter. Gasnor har vært initiativtaker og pådriver idette samarbeidet, og gjennom dette spilt en aktiv rolleinn mot myndighetene.Gasnor vil fortsette arbeidet med å få økt forståelse iNorge for naturgassens fordeler, og tar fortsatt sikte på åvære pådriver og ha en framtredende rolle i utbygging avforsyningsløsninger for naturgass i landet.Gasnors framtidsutsikterGasnor framstår nå som en økonomisk og kompetansemessigsterk enhet, noe som er nødvendig for å bidra til økebruken av naturgass i Norge. En forutsetning for å utvikledet norske gassmarkedet er slagkraftige, kommersielleselskaper med effektive transportløsninger.Karmøy 17. april 2007Geir Otto Gransbråten Atle Netland Olav Linga Ann Kristin A. Sjøtveitstyreleder styremedlem styremedlem styremedlemTore Holm Rune Vikersveen Gunnar Kristoffer H. Olsen Matthias F. J. Borgelt Erik Brinchmannstyremedlem styremedlem styremedlem styremedlem adm. dir.13


RESULTATREGNSKAP1.1. - 31.12.Note 2006 2005Salgsinntekt 1 308 731 022 259 434 948Annen driftsinntekt 651 351 1 015 219Sum inntekter 309 382 373 260 450 167Varekostnad 4 125 266 245 99 674 858Lønnskostnad 3 26 785 037 24 343 653Avskrivning på varige driftsmidler ogimmaterielle eiendeler 4 38 719 412 35 845 334Annen driftskostnad 3 81 830 517 77 990 411Driftsresultat 36 781 162 22 595 911Annen renteinntekt 2 008 107 629 483Annen finansinntekt 1 544 710 2 060 388Kostnad på investering i tilknyttet selskap 5 1 004 279 0Annen rentekostnad 15 852 248 12 439 444Annen finanskostnad 3 236 948 5 629 585Ordinært resultat før skattekostnad 20 240 504 7 216 753Skattekostnad på ordinært resultat 8 6 259 181 2 492 610Ordinært resultat 13 981 323 4 724 143Årsresultat 13 981 323 4 724 143Anvendelse av årsresultatetAnnen egenkapital 13 981 323 4 724 143Sum anvendelse 13 981 323 4 724 14314


NATURGASS SOM ENERGIKILDE - HER PÅ KJØKKENET - KLAR FOR WOOKING


BALANSEEiendeler Note 31.12.2006 31.12.2005AnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 8 0 1 013 422Goodwill 4 9 565 878 10 147 388Sum immaterielle eiendeler 9 565 878 11 160 810Anlegg under utførelse 4/10 358 969 873 145 359 360Tomt 4/10 12 144 377 12 144 377Bygning 4/10 226 373 248 105Gassdistribusjonsanlegg 4/10 517 641 235 499 560 412Utstyr og inventar 4/10 19 459 045 13 384 280Sum varige driftsmidler 908 440 903 670 696 534Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i tilknyttet selskap 5 15 344 560 11 857 630Investeringer i aksjer og andeler 6 1 870 582 1 938 141Sum finansielle anleggsmidler 17 215 142 13 795 771Sum anleggsmidler 935 221 924 695 653 115OmløpsmidlerVarer 2 4 394 320 3 855 031FordringerKundefordringer 10 82 857 859 55 445 653Andre fordringer 13 819 598 21 445 927Sum fordringer 96 677 457 76 891 580Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 43 785 477 94 050 813Sum omløpsmidler 144 857 254 174 797 424Sum eiendeler 1 080 079 178 870 450 53916


BALANSENote 31.12.2006 31.12.2005Egenkapital og gjeldEgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 9 57 726 500 57 726 500Overkursfond 12 120 681 100 120 681 100Sum innskutt egenkapital 178 407 600 178 407 600Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 9 85 006 220 71 024 896Sum opptjent egenkapital 85 006 220 71 024 896Sum egenkapital 263 413 820 249 432 496GjeldAvsetning for forpliktelserPensjonsforpliktelser 3 2 578 503 2 836 103Utsatt skatt 8 7 370 324 0Sum avsetning for forpliktelser 9 948 827 2 836 103Annen langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 7/10/14 644 156 320 488 200 728Øvrig langsiktig gjeld 7/10/14 69 159 778 75 397 440Sum annen langsiktig gjeld 713 316 098 563 598 168Kortsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 7/10/14 35 891 302 3 437 044Leverandørgjeld 46 025 731 44 245 425Betalbar skatt 8 0 0Skyldige offentlige avgifter 3 162 210 2 363 863Annen kortsiktig gjeld 8 321 190 4 537 440Sum kortsiktig gjeld 93 400 433 54 583 772Sum gjeld 816 665 358 621 018 043Sum egenkapital og gjeld 1 080 079 178 870 450 539Karmøy 17. april 2007Geir Otto Gransbråten Atle Netland Olav Linga Ann Kristin A. Sjøtveitstyreleder styremedlem styremedlem styremedlemTore Holm Rune Vikersveen Gunnar Kristoffer H. Olsen Matthias F. J. Borgeltstyremedlem styremedlem styremedlem styremedlemErik Brinchmannadm. dir. 17


KONTANTSTRØMOPPSTILLINGNote 2006 2005Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterResultat før skattekostnad 20 236 033 7 216 753Periodens tilbakebetalte skatt 2 116 924 0Gevinst ved salg av anleggsmidler 1 151 939 0Ordinære avskrivninger 38 719 412 35 845 334Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 11 -26 171 189 -4 418 970Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser -257 600 -384 877Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode 0 0Poster klassifisert som inv.- eller finansieringsaktiviteter 0 0Endring i andre tidsavgrensningsposter 9 062 391 -14 130 915Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 44 857 910 24 127 325Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -275 985 783 -167 438 832Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 0Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak -1 309 650 -2 296 200Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -277 295 433 -169 735 032Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 182 172 187 216 890 553Inn-/utbetalinger av egenkapital 9 0 0Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 182 172 187 216 890 553Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 -50 265 336 71 282 846Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 1 94 050 813 22 767 967Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 1, 12 43 785 477 94 050 81318


NOTERNOTE 1Årsregnskapet for Gasnor AS består av følgende deler:• Resultatregnskap• Balanse• Kontantstrømoppstilling• NoterÅrsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre ogledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen ogrevisjonsberetningen.Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp- Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetningGRUNNLEGGENDE PRINSIPPER - VURDERING OG KLASSI-FISERING - ANDRE FORHOLDÅrsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstillingog noteopplysninger og er avlagt i samsvarmed aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk iNorge gjeldende pr. 31. desember 2006. Notene er følgeligen integrert del av årsregnskapet.Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipperom historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres tilverdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekterresultatføres når de er opptjent og kostnadersammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyntil sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippeneutdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige påtidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikkat ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk iresultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvikmellom estimerte og faktiske tall.Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og postersom forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, erklassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurderingav omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyesteverdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi erdefinert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventedesalgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert somanleggsmidler.Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost.Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det foreliggerindikasjoner på verdifall knyttet til anleggsmidler,skal det undersøkes om gjenvinnbart beløp er lavere ennbokført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av nettosalgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er neddiskontertfremtidig kontantstrøm. Hvis gjenvinnbart beløp er lavereenn bokført beløp, skal anleggsmidlene nedskrives til gjenvinnbartbeløp. Tilsvarende prinsipper legges normalt tilgrunn for gjeldsposter.REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE REGNSKAPS-POSTERInntektsføringstidspunktInntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføringskjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg avvarer og tjenester Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift,rabatter, bonuser.Det er innledet prisforhandlinger med en av gassleverandørene.Utfallet av denne er fortsatt åpen men hvis resultatetinnebærer lavere margin vil dette bli innarbeidet isenere års regnskaper i tråd med god regnskapsskikk.Kostnadsføringstidspunkt /sammenstillingUtgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidigmed de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter somikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhetkostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dettepå beslutningstidspunktet.19


NOTERAndre driftsinntekter (-kostnader)Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenhengmed den ordinære virksomheten, klassifiseres somandre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige,uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLERImmaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter,som goodwill ved oppkjøp aktiveres. Avskrivningerberegnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid.Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføresløpende.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom detforeligger indikasjoner på verdifall knyttet til anleggsmidler,skal det undersøkes om gjenvinnbart beløp er lavere ennbokført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av nettosalgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er neddiskontertfremtidig kontantstrøm. Hvis gjenvinnbart beløp er lavereenn bokført beløp, skal anleggsmidlene nedskrives til gjenvinnbartbeløp. Utgifter forbundet med periodisk vedlikeholdog reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres.Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjonerblir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftningerog fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig,aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Etdriftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisklevetid, samt en vesentlig kostpris. Renter somknytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som endel av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelsersom i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheterog forpliktelser til Gasnor AS (finansiell leasing) aktiveressom driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærendegjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonellleasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseressom ordinær driftskostnad.AvskrivningerOrdinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenesøkonomiske levetid med utgangspunkt i historiskkostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielleeiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinæredriftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold tilplan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradragfor beregnet rentekostnad.FINANSIELLE EIENDELERBehandling av tilknyttede selskapMed tilknyttede selskap menes selskap der konsernet haren eierandel på 20-50 %, hvor investeringen er av langvarigog strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve enbetydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etteregenkapitalmetoden.Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basertpå resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet medfradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier somskyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervedeandel av bokført egenkapital. I resultatregnskapeter andel av resultatet i det tilknyttede selskapet vist pålinjen Resultat av investering i tilknyttet selskap. I balansenvises eierandeler i tilknyttet selskap som “Finansielt anleggsmiddel”.FinansplasseringerInvesteringer i aksjer og andeler (utenom investeringer itilknyttede selskap), klassifisert som anleggsmidler, vurderesenkeltvis til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi.VarelagerBeholdninger av varer vurderes til det laveste av kostprisetter "først inn - først ut" - prinsippet og antatt salgspris.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventedetap.20


NOTERNOTE 2 VarerVarer 31.12.2006 31.12.2005 EndringRåvarer 4 394 320 3 855 031 539 289Varer 4 394 320 3 855 031 539 289herav vurdert til tilvirkningskost 4 394 320 3 855 031NOTE 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mmLønnskostnader mm. 01.01 -31.122006 2005Lønninger 19 065 274 18 209 368Folketrygdavgift 3 678 297 3 258 396Pensjonskostnader 1 895 165 1 535 164Andre ytelser 2 146 301 1 340 725Lønnskostnader 26 785 037 24 343 653Gjennomsnittlig antall ansatte i 2006: 39Aktiverte lønnskostnader på større prosjekter utgjør kr 6 107 648.Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder StyretLønn 1 034 690 173 844Annen godtgjørelse 169 752Daglig leder omfattes også av pensjon, organisert som ytelsesplan som redegjort nedenfor.RevisorLovpålagt revisjon 132 580Godtgjørelse for bistand og andre tjenester 133 200Selskapet har penjonsordninger som omfatter alle ansatte. Disse pensjonsordningene er organiserthenholdsvis som innskudds- eller ytelsesplan.Pensjon etter innskuddsordning (omfattet 28 personer)Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser i tråd med innskudd til pensjonsordningen. Innskuddenetil pensjonsordningen endres i tråd med endringer i lønnsnivå og størrelsen på ytelsenei folketrygden slik at pensjonen begrenses til det som er innskutt og avkastningen av dette i forholdtil framtidige ytelser for de som omfattes.Pensjon organisert som ytelsesplan (omfattet 11 personer)Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader og somytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 30 personer. Ordningene gir retttil definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå vedoppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennomforsikringsselskap.22


NOTERPensjonskostnad 01.01 - 31.122006 2005Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 314 481 1 622 992Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 146 018 359 598Avkastning på pensjonsmidler -214 392 -323 242Resultatført virkning av estimatavvik -33 309 84 201Arbeidsgiveravgift 175 701 233 968Netto pensjonskostnad 1 388 499 1 977 517Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:31.12.2006 31.12.2005Midler > Midler > Midler > Midler >Forpliktelser Forpliktelser Forpliktelser ForpliktelserOpptjente pensjonsforpliktelser 5 644 428 2 062 300 9 553 081 2 600 000Beregnet effekt av fremtidig lønnsreguleringBeregnede pensjonsforpliktelser 5 644 428 2 062 300 9 553 081 2 600 000Pensjonsmidler (til markedsverdi) 4 534 565 7 475 166Ikke resultatført virkning av estimatavvik -912 403 -2 192 636Arbeidsgiveravgift 27 842 290 784 -16 176 367 000Netto pensjonsforpliktelser 225 223 2 353 280 -130 897 2 967 000Økonomiske forutsetninger:Diskonteringsrente 4,75 % 4,75 %Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 %Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,5 %Forventet G-regulering 2,5 % 2,5 %Forventet avkastning på fondsmidler 5,25 % 5,25 %Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetningerinnen forsikring.23


NOTERNOTE 4Varige driftsmidler og immaterielle eiendelerAnlegg under Gassdistrib. Maskiner/utførelse anlegg Bygning Tomt Goodwill inventar Sum 2006 Sum 2005Anskaffelseskost 01.01 145 359 360 591 998 848 434 638 12 144 377 12 684 236 24 110 861 786 732 320 619 293 488Tilgang kjøpte driftsmidler 213 610 513 51 176 214 186 533 721 499 10 291 024 275 985 783 167 438 832Avgang 0 0Anskaffelseskost 31.12 358 969 873 643 175 062 621 171 12 144 377 13 405 735 34 401 885 1 062 718 103 786 732 320Akk. avskr., nedskr. og rev. ned. 01.01 0 92 826 435 373 066 0 2 410 005 10 382 404 105 991 910 70 043 064Akkumulerte avskr. 31.12 122 846 808 394 798 0 3 839 857 14 942 840 142 024 303 103 201 379Akkumulerte nedskr. 31.12 2 687 019 2 687 019 2 687 019Balanseført verdi 31.12 358 969 873 517 641 235 226 373 12 144 377 9 565 878 19 459 045 918 006 781 680 843 922- herav balanseførte leieavtaler 38 463 623Årets avskrivninger 0 32 707 392 21 732 0 1 429 852 4 560 436 38 719 412 35 845 334Årets nedskrivninger 0 0Årets avskrivninger er redusertfor inntektsført offentlige tilskuddØkonomisk levetid - Inntil 20 år Inntil 20 år Inntil 10 år Inntil 20 årAvskrivningsplan - Lineær Lineær Lineær LineærSelskapet leier et LNG skip. Leieavtalen har en varighet på 15 år med opsjon på ytterligere 5 år. Skipet ble operativt i 2004.Total kontrakspris for leien av skipet er om lag MNOK 300.Driftsmidler er nedskrevet til virkelig verdi. Virkelig verdi ved nedskrivning er lik gjennvinnbart beløp som er definert av dethøyeste av netto salgsverdi og bruksverdi.Selskapet leier et LNG anlegg i Florø. Denne er ikke balanseført da leieavtalen i hht. god regnskapsskikk ikke er å ansesom finansiell leie.Selskapet leier 3 LNG anlegg. For et av anleggene fastsettes leien på grunnlag av antall tonn LNG som leveres via terminalen.For et annet anlegg har selskapet en forpliktelse til å kjøpe ut restverdien av investeringen i anlegget dersom anleggetikke brukes lenger. Avtalen er klassfisert som finansiell leasing og går over 15 år. For et tredje anlegg går leieavtalen over10 år fra 2003. Selskapet har en latent forpliktelse til å fjerne anlegget eller å innløse restverdien utfra gitte vilkår i leiekontrakten.Avtalen er klassifisert som finansiell leasing.Leie fra Atlas Copco går over 10 år fra 2005. Avtalen er klassifisert som finansiell leasing.24


NOTERNOTE 5Datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhetNaturgass Naturgass Naturgass SFE Norsk Samlet for invSelskap Møre AS Helgeland AS Trøndelag AS Naturgass AS Gassenter AS i tilkn. selsk.Formelle opplysningerAnskaffelsestidspunkt 2002 2003 / 2006 1999 / 2005 2003 1999Forretningskontor Ålesund Mo Trondheim Sandane KarmøyEierandel 20 % 100 % 100 % 40 % 34,26 %Stemmeandel 20 % 100 % 100 % 40 % 34,26 %Avvikende regnskapsårOpplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)Anskaffelseskost 4 400 000 1 300 009 4 862 400 4 959 000 819 970Balanseført egenkapital påanskaffelsestidspunktet (selskapets andel) 4 400 000 317 559 2 133 400 4 959 000 819 970Opplysninger relatert til årets tallInngående balanse 01.01. 4 123 800 317 559 2 275 500 4 638 360 819 970 12 175 189+/- Andel årets resultat/reversert tidl. nedskr. 0 -636 200 -688 719 320 640 0 -1 004 279+/- Tilgang/avgang av aksjer 3 094 000 982 450 4 076 450+/- Innbetalt/tilbakebetalt EK i perioden 0 97 200 0 0 97 200Utgående balanse 31.12. 7 217 800 663 809 1 683 981 4 959 000 819 970 15 344 560Naturgass Trøndelag AS og Naturgass Helgeland AS er ikke konsolidert da utelatelsen ikke vil ha betydning for å bedømme Gasnor AS'stilling og resultat. SFE Naturgass AS driver to større LNG terminaler og aktivt salg av naturgass. Tidligere års nedskriving av balanse forunderskudd er tilbakeført i 2006.NOTE 6Aksjer og andeler i andre selskap mm.Eierandel Anskaffelses- Endringer Resultatførte Markeds- Balanseførtkost over EK endringer verdi verdi.Anleggsmidler:Naturgass Grenland AS 10,0 % 1 787 331 1 787 331 1 787 331Rogaland Ressurssenter AS 10,0 % 63 250 63 250 63 250Øvrige aksjeinvesteringer 20 001 20 001 20 0011 870 582 0 0 1 870 582 1 870 58225


NOTERNOTE 7 GjeldGjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:31.12.2006 31.12.2005Konvertible lånObligasjonslånGjeld til kredittinstitusjoner 312 040 000 215 200 000Øvrig langsiktig gjeld 42 224 002 40 867 157Avdragsprofil:År 2007 2008 2009 2010 2011 Etter 5 år SumBeløp 28 974 715 29 178 634 29 768 628 30 031 195 30 169 415 206 141 417 354 264 002Forpliktelse knyttet til balanseførte leieavtaler:Avdragsprofil:År 2007 2008-2011 Deretter SumLeiebetalinger 6 588 328 27 231 298 23 424 026 57 243 652Nåverdi av leiebetalinger 6 186 101 21 762 160 13 310 504 41 258 76526


NOTERNOTE 8 Skatt 01.01 - 31.12Betalbar skatt fremkommer slik: 2006 2005Ordinært resultat før skattekostnad 20 240 505 7 216 753Permanente forskjeller 2 113 715 1 684 711Endring midlertidige forskjeller -35 230 235 -62 934 441Grunnlag betalbar skatt -12 876 015 -54 032 977Skatt 28% 0 0Sum betalbar skatt på årets resultat 0 0Årets skattekostnad fremkommer slik:Betalbar skatt på årets resultat 0 0Tilbakebetalt for 2003 -2 124 565 0Brutto endring utsatt skatt 8 383 759 2 492 610Årets totale skattekostnad 6 259 181 2 492 610Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:Forskjeller som utlignes:Anleggsmidler 206 122 472 170 388 370Omløpsmidler 148 536 -50 000Gjeld -3 538 503 -2 836 103Underskudd til fremføring -151 657 858 -138 781 883Sum 51 074 647 28 720 384Grunnlag for forskuddsbetalt skatt -24 752 018 -32 339 750Utsatt skatt/utsatt skattefordel 7 370 336 -1 013 422Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnetsom gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Kroner %Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesatspå resultat før skatt 5 667 341 28,0 %Effekt av permanente forskjeller 591 840 28,0 %Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 6 259 181Selskapet har valgt å foreta skattemessig avskrivning av produksjonsanlegg og terminaler for LNGfordelt mellom gruppe H og D etter de retningslinjene som ligningsmyndighetene har bedt selskapetom å følge. Fordelingen av tilgang mellom gruppe D og H har imidlertid kun betydning forfordeling mellom betalbar skatt og utsatt skatt.27


NOTERNOTE 9 Egenkapital og aksjonærinformasjonEgenkapital:Overkurs-Aksjekapital fond Annen EK SumEgenkapital 31.12.2005 57 726 500 120 681 100 71 024 896 249 432 496Årets endring i egenkapital:Årsresultat 13 981 324 13 981 324Egenkapital 31.12.2006 57 726 500 120 681 100 85 006 220 263 413 820Aksjekapital og aksjonærinformasjon:Aksjekapitalen i Gasnor AS pr. 31.12.2006 består av følgende aksjeklasser:Antall Pålydende BalanseførtA-aksjer 1 154 530 50 57 726 5000Sum 1 154 530 50 57 726 500Eierstruktur:De største aksjonærene i Gasnor AS pr. 31.12.2006 varA-aksjer B-aksjer Sum Eierandel StemmeandelNorsk Hydro Produksjon AS 242 221 242 221 20,98 % 20,98 %BKK AS 230 907 230 907 20,00 % 20,00 %Statoil ASA 230 906 230 906 20,00 % 20,00 %E. ON Ruhrgas International AG 161 635 161 635 14,00 % 14,00 %Haugaland Kraft AS 154 706 154 706 13,40 % 13,40 %Total E & P Norge AS 85 435 85 435 7,40 % 7,40 %AS Norske Shell 47 335 47 335 4,10 % 4,10 %Norse Exploration International 1 168 1 168 0,10 % 0,10 %Roxar Flow Measurment AS 217 217 0,02 % 0,02 %Sum 1 154 530 0 1 154 530 100,0 % 100 %0 0,0 %Totalt antall aksjer 1 154 530 0 1 154 530 100,0 % 100 %Fri egenkapital 31.12.2006 31.12.2005Selskapets frie egenkapital er:Innskutt Annen egenkapitalAnnen egenkapital / Udekket tap 85 006 220 71 024 896- Balanseført goodwill -9 565 878 -10 147 388- Balanseført utsatt skattefordel 0 -1 013 422= Selskapets frie egenkapital 75 440 342 59 864 08628


NOTERNOTE 10 Pantstillelser og garantiansvar 31.12.2006 31.12.2005Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l.Gjeld til kredittinstitusjoner 644 156 320 488 200 728Øvrig langsiktig gjeld 69 159 778 75 397 440Sum 713 316 098 563 598 168Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:Gassdistribusjonanlegg 876 611 108 644 919 772Bygninger og tomt 12 392 482 12 392 482Utstyr og inventar 19 459 045 13 384 280Kundefordringer 82 857 859 55 445 653Sum 991 320 494 726 142 187NOTE 11 Sammenslåtte posterSammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: 01.01 - 31.12 01.01 - 31.122006 2005Endring i varelager -539 289 236 355Endring i kundefordringer -27 412 206 -16 206 715Endring i leverandørgjeld 1 780 306 11 551 390Sum -26 171 189 -4 418 970NOTE 12 Kontanter mm 31.12.2006 31.12.2005Restriksjoner på bruken av kontanter og kontantekvivalenterSkattetrekkskonto 1 599 600 1 399 148NOTE 13 Nærstående parterSelskapet kjøper gass fra AS Norske Shell, Statoil ASA og Total AS. AS Norske Shell og Statoil ASA erogså aksjonærer i selskapet. Leveranseavtalene er basert på vanlige forretningsmessige vilkår.NOTE 14 Offentlige tilskuddSelskapet har mottatt offentlig tilskudd til bygging og drift av LNG anlegg. Tilskudd til drift erregnskapsført som utsatt inntekt og er balanseført som langsiktig gjeld. Tilskudd til drift inntektsføresi takt med årlige avskrivninger. Tilskudd til investering er aktivert som reduksjon av anskaffelseskostnadenetil varige driftsmidler i note 4.29


NATURGASS I INDUSTRIEN - HER FRA ROLLS ROYCE MARINE ENGINES I BERGEN


REVISORS BERETNING31


LNG som drivstoff for nærsjøfartAV PER MAGNE EINANG, FORSKNINGSSJEF MARINTEKGassdrevet RoRo fraktefartøyShipping er en internasjonal bransje og regulering skjernormalt gjennom FN’s International Maritime Organisation(IMO). Når det gjelder utslipp til luft er det innført en begrensingpå NOx for skip bygd etter år 2000 (IMO NOx kurven)og for svovel i noen spesielle områder kalt SECA (sulphuremission control area). Eksempel på innføring av SECA erØstersjøen fra 2006 og Nordsjøen 2007. I disse områdene erøverste tillatt innhold av svovel i drivstoffet satt til 1,5 %.som den store kilden til uslipp av NOx, svovel (SOx) og partikler(PM). Spesielt gjelder dette Europeiske områder. Dettekan illustreres gjennom en sammenligning av krav til utslippfra lastebiler med tilsvarende nivå for skip.Lastebil Euro IV Lastebil Euro V 2008 SkipNOx 3,5 g/kWh 2,0 g/kWh 9,8 - 17 g/kWhSOx 50 ppm 10 ppm (2010) 15000 ppm (1,5%)PM10 0,02 g/kWh 0,02 g/kWh 0,5 - 1,5 g/kWhReguleringer gjennom IMO er en treg prosess siden et vistflertall av medlemslandene må vedta IMO’s forslag før detkan tre i kraft. Selve forhandlingsprosessen er preget avkryssende interesser slik at vedtakene sjelden er spesieltkrevende å møte for industrien og er slik sett ikke drivendefor teknologiutvikling.Resultatet av dette er at utslippsnivåene fra skip ikke er reduserti nevneverdig grad mens landbaserte utslippskilderhar hatt en betydelig reduksjon de siste årene. Kombinertmed at skipstransporten er økende, fremstår nå shippingUtslippsgrenser for NOx for skipsmotorer øker med lavereturtall (IMO NOx kurven). For store langsomtgående motorerer grensen satt til 17 g/kWh mens for mellomhastighetsmotorerligger grensen i området 10-12 g/kWh.For skip finnes det ingen grenser for partikkelutslipp (PM)så tallene i tabellen er typiske nivå som er målt. Det rettesstadig mer oppmerksomhet mot partikkelutslipp og spesieltsmå størrelser (PM2,5 mindre enn 2,5 μm) fra diesel avgass.Dette vil også gjelde for skipsmotorer og spesielt for skipsom operere nært tettbefolkede områder.32


“VIKING ENERGY” MED NATURGASS SOM DRIVSTOFF


Det sier seg selv at flytting av gods fra vei til skip ikketrenger å være en miljømessig forbedring med slike utslippsnivåfor skip som vist i tabellen. Shipping og spesielt nærsjøfarthar en stor utfordring med hensyn til skadelige utslipptil luft.Det finnes en løsning som vil gi like gode og bedre utslippsnivåenn de kommende Euro V kravene til lastebiler, nemlignaturgass i form av LNG. At slike utslippsnivå kan oppnås ervist av de gassdrevne supplyskipene og de nye gassfergene.Erfaringene fra disse fartøyene er også viktig som demonstrasjonav tilgjengelig teknologi for gassdrift av skip.Innføringen av den norske NOx avgiften gir et betydelig insitamentfor valg av LNG som drivstoff i norsk innenriksskipsfart. Overgangen til LNG forutsetter bygging av nye skip,så utviklingen vil være avhengig av nybyggingsprogram ide ulike markedssegmentene.Hva er så utfordringene og hva må til for at LNG som drivstoffskal kunne realiseres i Europeisk nærsjøfart? Denneproblemstillingen er adressert i prosjektet kalt BigLNG. Etprosjekt støttet av Norsk Forskningsråd med følgendepartnere; Seatrans, Color Line, Aker Yards, Wärsilä, DNV,Chart Ferox, Gasnor, HOG, NorCargo og MARINTEK. Prosjektetledes av Seatrans og MARINTEK. I prosjektet ser en på toforskjellige typer skip, et passasjerskip og et RoRo fraktefartøy.Byggekostnadene for disse fartøyene blir høyere enn fortilsvarende fartøy som benytter lavsvovel tungolje. Denøkte investeringen må forsvares gjennom lavere driftsutgiftersom betyr lavere pris LNG enn brennolje.Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å få LNG til en prislavere enn avgiftsfri lavsvovel tungolje. Dette er en utfordringsom prosjektet vil jobbe med fremover. Tilgang påLNG kan være en begrensing i en oppstartsfase men etslikt marked vil være interessant for LNG aktører og internasjonalter det en betydelig økning i tilgang på LNG.Det finnes renseteknologi som kan redusere NOx utslippfra skip, men fortsatt står en igjen med SOx og PM. Det ergodt dokumentert at naturgass permanent reduserer alleskadelig utslipp til luft, i tillegg bidrar naturgass til en nettoreduksjon av CO2. Vi er derfor overbevist om at LNG vil bliet foretrukket drivstoff i Europeisk nærsjøfart, og at de førstefartøyene vil kunne komme i operasjon i perioden 2010-12.Per Magne EinangFORSKNINGSSJEF MARINTEKProsjektet er todelt hvor første delen ser på tekniske ogøkonomiske forhold og den andre på rammebetingelsersom regelverk og avgifter. Teknisk sett er hovedutfordringenå finne tilstrekkelig plass til LNG-lagertanker ombord.34


GASNOR - NATURGASSLEVERANDØREN


www.gasnor.noGASNOR ASHELGANESVEIEN 41 • 4262 AVALDSNESTELEFON: 815 20 080www.abacuskommunikasjon.no • Fotos: Gasnor AS, Øyvind Sætre • Foto forside: www.vestfoto.no

More magazines by this user
Similar magazines