Årsrapport 2010: Danske Invest Indeksobligationer

danskeinvest.dk

Årsrapport 2010: Danske Invest Indeksobligationer

Årsrapport2010Specialforeningen Danske Invest


Specialforeningen Danske InvestCVR-nr. 24 26 06 82Strødamvej 462100 København ØTelefon 33 33 71 71www.danskeinvest.dkdanskeinvest@danskeinvest.comRevisionGrant Thornton, StatsautoriseretRevisionsaktieselskabKPMG, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabBestyrelseAdvokat Jørn Ankær Thomsen, formandDirektør Agnete Raaschou-Nielsen,næstformandAdm. direktør Lars FournaisDirektør Birgitte Brinch MadsenDirektør Walther V. PaulsenDirektør Jens Peter ToftDirektionDanske Invest Management A/SAdm. direktør Thomas MitchellVicedirektør Finn KjærgårdDepotbankDanske BankGeneralforsamlingOrdinær generalforsamling holdes tirsdag den12. april 2011 i Falconer Center, Frederiksberg.LayoutLotte Skov ChristiansenBEYER DESIGN


FORENINGENS LEDELSESBERETNING4 Specialforeningen Danske Investi 20104 Afkast og udbytte4 Investeringsmarkederne i 20109 Overordnede forventninger tilinvesteringsmarkederne i 201111 Udsagn om forventninger12 Politik for samfundsansvar13 Risici samt risikostyring15 Omkostninger15 Fund Governance15 Administrationsaftale15 Bestyrelse og direktion16 Oversigt over bestyrelsens og direktionensøvrige hvervPÅTEGNINGER18 Ledelsespåtegning19 De uafhængige revisorers påtegningAFDELINGENS ÅRSREGNSKAB21 Anvendt regnskabspraksis25 Ledelsesberetning og årsregnskab forafdeling Indeksobligationer28 Oversigt over 2010-udbyttets skattemæssigefordeling


Foreningens ledelsesberetningSpecialforeningen DanskeInvest i 2010SkattelovgivningenI løbet af 2010 er der sket ændringer i skattelovgivningen,som har betydning for beregningen afde udloddende afdelingers udbytteprocent.Med virkning fra 27. januar 2010 er kursgevinsterpå såkaldt blåstemplede obligationer ikkelængere skattefrie. Gevinst og tab på blåstempledeobligationer købt i afdelingen efter dennedato indgår herefter i opgørelsen af kursgevinsterog kurstab på obligationer.De nye skatteregler medførte, at vi for at undgåudvanding af de eksisterende investorers skattefri,urealiserede gevinster, lukkede for emissioni foreningens eneste afdeling, Indeksobligationer.FormueudviklingForeningens formue steg fra 342 mio. kroner i2009 til 409 mio. kroner i 2010.VidensressourcerDanske Invest Management A/S beskæftigede58 fuldtidsmedarbejdere ved udgangen af 2010.Uddannelsesniveauet for medarbejderne varsom følger:43 pct. havde en lang videregående uddannelse21 pct. havde en mellemlang videregåendeuddannelse28 pct. havde en erhvervsfaglig uddannelse8 pct. havde en anden uddannelseGennemsnitsalderen for de ansatte var 44,9 årultimo 2010, og i løbet af 2010 blev der brugt14.456 kroner pr. medarbejder på ekstern uddannelse.Afkast og udbytteForeningens eneste afdeling – Indeksobligationer– gav i 2010 et afkast på 5,19 pct. og udbetaleret udbytte på 5,25 pct. Årets regnskabsmæssigeresultat blev 22,2 mio. kroner. Læs mereom udviklingen i afdeling Indeksobligationer påside 25 i denne rapport.Investeringsmarkederne i 2010Verdensøkonomien: Opsving og gældskrise2010 blev et blandet år for den globale økonomi.På den ene side klarede økonomien sig ud afde foregåendes års recession med en vækst tætpå niveauet i årene før krisen. På den andenside blev 2010 et år, der klart viste, at den dyberecession og års overforbrug op til krisen, harefterladt mange lande med en betydelig regning– en regning, der for nogle kan blive meget vanskeligat betale.Gældskrisen i Europa begyndte at ulme kortinde i 2010. Meget store offentlige underskudog en støt stigende offentlig gæld medvirkedetil, at investeringsmarkederne blev stadig merebekymrede for, at Grækenland ikke ville kunneoverholde sine betalingsforpligtelser. Det resulteredei, at landet, der var stærkt afhængigt afekstern kredit, mistede sin adgang til at låne viafinansmarkederne og ville have vanskeligt vedat overholde sine betalingsforpligtelser uden enhjælpepakke fra EU og IMF (Den InternationaleValutafond). Grækenland fik hjælp mod at påbegyndeen hestekur, hvor nedskæringer og skattestigningerblev den nye dagsorden. Ny vækstnedgangog stigende arbejdsløshed blev konsekvensen,hvilket var en nødvendig medicin foren svag økonomi. Bekymringerne stoppede dog4SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


ikke ved Grækenland. Også Spanien, Portugal ogIrland kom i søgelyset, og statsrenterne steg markant.For Irlands vedkommende betød store tabi banksektoren, at en hjælpepakke sidst på åretblev nødvendig. Usikkerheden omkring landeneer ikke forsvundet trods hjælpepakker, da tilpasningsprocesseni alle landene er flerårig.Mens gældskrisen gjorde alle bekymrede ogledte til store udsving på investeringsmarkederne,klarede global økonomi, herunder europæiskøkonomi, sig pænt i 2010. For selvomredningspakken til Grækenland ikke formåede atstoppe spekulationer om nye problemer i økonomiernepå længere sigt, signalerede den, at såveleuropæiske ledere som Den Europæiske Centralbank(ECB) ikke ville acceptere, at problemerneskulle sprede sig – eksempelvis til banksektoren.Desuden betød turbulensen en svagere euroog dermed øget stimulans til eksporten. Samletbetød det, at europæiske virksomheder bibeholdtoptimismen, og at væksten forblev ganskepæn. Udviklingen i Europa har dog været megetdivergerende landene imellem. I periferilandenehar væksten været negativ eller svag, mens specieltTyskland og de andre eksportdrevne økonomierklarede sig pænt.I USA har væksten været relativt pæn, dog mednogen svaghed hen over sommeren, da denoffentlige stimulans begyndte at aftage. Den privatebeskæftigelse fik for alvor fat i den sidstedel af året, men ikke desto mindre kæmper USAstadig med en arbejdsløshed, der ligger langtover det acceptable, og dette problem må forventesat fortsætte i nogen tid.Væksten i Kina var i 2010 tilbage på niveauetomkring de 10 pct., og mens den vestlige verdenkæmper med at sikre, at væksten er stærk nok,hævede man renten i Kina af frygt for overophedning.Det skyldtes ikke mindst en stigendeinflation mod slutningen af 2010. Myndighederneaccepterede, at valutaen blev styrket overfor dollaren, som et led i at sikre en mindre eksportbaseretøkonomi.Dansk økonomi viste også fremgang i 2010, hvilketikke mindst var drevet af en bedring i privatforbruget.Trods fremgangen lader den afgørendevending på arbejdsmarkedet dog stadig vente påsig.Obligationerne: Danmark fremstod som ensikker havn i urolige tiderGældskrisen i Europa påvirkede i høj grad deinternationale obligationsmarkeder i 2010. Efterhåndensom gældskrisen udviklede sig, søgteflere investorer over i tyske statsobligationer ogstatsobligationer fra andre, mindre gældsplagedelande.De nordiske lande inklusiv Danmark udmærkersig i forhold til resten af Europa ved både athave en meget lav gæld i forhold til bruttonationalproduktetog et begrænset underskud påde offentlige budgetter, og derfor var der i 2010stor efterspørgsel efter danske obligationer.Efterspørgslen efter danske statsobligationer varendda større end efterspørgslen efter tyske statsobligationer,og derfor faldt de danske rentermere end de tyske i løbet af 2010. De danske10-årige statsrenter faldt med 0,6 procentpoint,mens de tyske 10-årige statsrenter kun faldt med0,4 procentpoint. De danske 10-årige statsrenterfaldt i 2010 fra 3,62 pct. til 3,02 pct.Gældskrisen i Europa betød, at ECB fastholdtsin ledende rentesats uændret, på trods af at denøkonomiske vækst udviklede sig positivt i 2010.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST5


Således var ECB’s ledende rentesats uændret på1,0 pct. gennem hele året.Den store efterspørgsel efter danske obligationerbetød, at Nationalbankens valutareserverbugnede i 2010. Stigningen i valutareservernebegyndte allerede i 2009, og i foråret 2010 toppedevalutareserverne med omkring 442 mia. kr.Dette står i skarp kontrast til 2008, hvor valutareservernevar helt nede under 140 mia. kr.For at dæmme op for indstrømningen af valutasænkede Nationalbanken sin ledende rentesatsi starten af 2010 fra 1,20 pct. til 1,05 pct. Derudoversænkede Nationalbanken sin indlånsrentefra 0,95 pct. til 0,50 pct. I takt med at gældskrisentrådte lidt i baggrunden sidst på året, faldtefterspørgslen efter danske obligationer atter ensmule, og derfor hævede Nationalbanken sinindlånsrente fra 0,50 pct. til 0,70 pct.Rentefaldet betød, at mange realkreditobligationersteg til over kurs 100 og blev konverteret i2010. Derfor faldt renten på realkreditobligationerikke ligeså meget som renten på statsobligationer.Således faldt renten på en 30-årig fastforrentetrealkreditobligation målt på 5 % RD2041 kun med 0,22 procentpoint til 4,97 pct. Detbetød, at danske realkreditobligationer samletset i gennemsnit gav 1,5 procentpoint mindre iafkast end statsobligationer i 2010.Også danske og globale indeksobligationer blevpåvirket af gældskrisen i 2010. Gældskrisenmedførte forventninger om lavere vækst ikkekun i Europa, men også i mange andre lande,der er afhængige af europæisk efterspørgsel eftervarer. Når vækstforventningerne falder, falderforventningerne til den fremtidige inflation også,og det betød især henover sommeren lavereafkast på indeksobligationer sammenlignet medalmindelige obligationer. Sidst på året kom troenpå den globale økonomi dog tilbage, og derforendte indeksobligationer med i 2010 at give etafkast på niveau med almindelige obligationer.Endnu et godt år for kreditobligationer2010 blev et godt år for kreditobligationer, hvorsåvel virksomhedsobligationer som statsobligationerfra emerging markets-landene præsteredepæne merafkast i forhold til AAA-ratede statsob-Det globale obligationsmarked i 2010Renteniveau i pct. ultimo Afkast i pct. i 20102009 2010 lokalvaluta danske kr.Danmark 3,45 2,58 – 8,40USA 3,84 3,29 6,09 13,63Japan 1,30 1,13 2,49 26,00Tyskland 3,39 2,96 6,37 6,53Sverige 3,29 3,27 2,95 17,11England 4,02 3,40 7,49 11,62Hele verden 13,99Eurozonen 1,33Emerging markets 11,77Erhvervsobligationer – Investment grade* 5,14Erhvervsobligationer – Special grade* 14,37Renteniveauerne er for 10-årige statsobligationer. Afkastene er beregnet på baggrund af statsobligationsindeks fra J. P. Morgan med en restløbetidpå over 1 år. *) Særlige indeks.6SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Det danske obligationsmarked i 2010Renteniveau i pct., ultimo 2009 2010Kort rente (3 mdr.s CIBOR) 1,55 1,215-årig rente (4% Stat 2015) 3,07 2,0710-årig rente (4% Stat 2019) 3,62 3,0230-årig rente (5% RD 2041) 5,19 4,97Lang indeksobl. (2,5% RD 2050) 2,05 1,77Skemaet viser den effektive rente på udvalgte danske obligationer.ligationer fra USA eller Europa. I markedet forvirksomhedsobligationer med lav kreditvurdering(high yield-obligationer) faldt konkursratenfra 13,1 pct. i 2009 til 3,1 pct. i 2010. Det er envæsentlig del af forklaringen på, at high yieldobligationeri 2010 gav et merafkast på ca. 10procentpoint i forhold til sikre statsobligationer.Fortsat pæne afkast på aktier, men betydeligeudsving gennem åretDet globale aktiemarked gav et afkast på 19,71pct. målt i danske kroner i 2010, men ca. halvdelenaf dette afkast kan tilskrives en svækkelseaf euroen og den danske krone i forhold tilandre valutaer. Målt i danske kroner var afkastetpå amerikanske og japanske aktier begge knap25 pct., men målt i lokal valuta steg aktierne iUSA og Japan kun med knapt 15 og knap 1 pct.Markederne var gennem året præget af betydeligeudsving. Pæn økonomisk vækst og overraskendegode regnskaber var drivkraften bagstigningen i markedet, mens den offentligesektors gældsproblemer og perioder med stærkbekymring for holdbarheden af den økonomiskevækst var de drivende faktorer bag periodernemed faldende kurser. Gældsproblematikken vedrørtesom tidligere nævnt især en række lande iEuropas periferi – Grækenland, Irland, Portugal,Spanien og i mindre udstrækning Italien.Allerede tidligt på året opstod der bekymring imarkedet for, at den græske stat ikke ville værei stand til at betale sin stærkt voksende gældtilbage, og de heraf afledte stigende rentespændpåvirkede aktiemarkederne negativt. En særliglånefacilitet til Grækenland beroligede markedet,men hen over foråret opstod der bekymringfor, at andre lande ikke ville kunne leve op tilderes forpligtelser, og det sendte markedernened igen. EU og IMF fik med en ny generel lånefacilitettil gældsplagede eurolande stabiliseretsituationen, og en positiv stresstest af EU-landenesbanker samt udsigten til, at de planlagteBasel 3-regler for finanssektoren bliver merelempelige, end markedet havde frygtet, bidrogyderligere positivt til udviklingen.Til gengæld var en række nøgletal for den økonomiskeudvikling i bl.a. USA svagere end forventet,hvilket gav anledning til en udbredt frygtfor, at det igangværende økonomiske opsvingville blive afløst af en ny nedtur. Frygten blevyderligere styrket af bekymring for, hvorvidt denopstramning af de offentlige budgetter, der fandtsted som følge af gældsproblemerne, ville kvælevæksten. Det medførte, at aktiemarkederne henover sensommeren fortsat var pressede.Meddelelsen om yderligere pengepolitiske lempelseri USA og overraskende gode økonomiskenøgletal fra mange lande skabte dog en merepositiv stemning i løbet af efteråret. Da kvartalsregnskabernefor 3. kvartal ligesom 1.- og2.-kvartalsregnskaberne også overraskede markedetpositivt, sluttede markedet året af med pænekursstigninger. En vigtig årsag til de gode regnskaberer, at selskaberne har været langt bedretil at holde omkostningerne nede, end markedethavde forventet. Der har dog også været en pænvækst i omsætningen – ikke mindst takket væreÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST7


stigende efterspørgsel fra de nye markeder samtselskabernes investeringsaktivitet.Det blev derfor også de mere konjunkturfølsommesektorer og selskaber, der påvirkespositivt af væksten i emerging markets, somklarede sig bedst. Således steg forbrugsgode-,industri- og materialesektorerne med 29-34 pct.,mens mindre konjunkturfølsomme sektorer somsundhedspleje og forsyning hver især steg medmindre end 10 pct. Det skyldes blandt andet, atselskaber inden for disse sektorer ofte rammesaf gældsproblemer i den offentlige sektor, idetdet offentlige prøver at begrænse sine udgifter tilsundhedsvæsenet og forøge sine indtægter vedbeskatning og regulering af indenlandsk orienteredeselskaber.Svækkelsen af euroen og svage aktiemarkederi de gældsplagede sydeuropæiske lande medførte,at afkastet på europæiske aktier kun blevpå 11,26 pct., mens aktier fra emerging marketsmed et afkast på 27,32 pct. klarede sig bedre endaktiemarkedet generelt.De danske selskaber viste i 2010 kraftig indtjeningsfremgang.Både regnskaberne for 2. og 3.kvartal var kendetegnet ved en stribe af opjusteringer,og mange af de toneangivende selskaberopjusterede både to og tre gange i løbet af året.På den baggrund leverede det danske aktiemarkedendnu et særdeles godt afkast i 2010. NovoNordisk, der målt på markedsværdi nu er klartdet største selskab på den danske fondsbørs,bidrog kraftigt, men markedsstigningen var relativtbredt funderet. Særligt de stabile vækstorienterededanske selskaber inden for medico ogstabilt forbrug steg kraftigt, men også selskaberindenfor shipping og bank steg pænt.Valuta: En svækket euro2010 var præget af faldende tillid til de vestligevalutaer. Mest udpræget var det i forholdtil euroen, hvor krisen i Sydeuropa og Irlandfik euroen, og på grund af fastkurspolitikkendermed også den danske krone, til at falde overfor de væsentligste valutaer. US-dollaren og detengelske pund blev styrket markant i begyndelsenaf året, men tilliden til US-dollaren faldtigen, efter at den amerikanske centralbank påbegyndteen ny runde af opkøb af statsobligationer,hvilket svækkede valutaen i anden del af året.Yennen blev styrket gennem hele 2010. Markedethar ignoreret, at Japan har en større statsgældend f.eks. Grækenland, og yennen er blevetbetragtet som et mere sikkert alternativ til euroog US-dollaren.De valutaer, der har klaret sig bedst, er fra deråvareproducerende lande og fra de lande, derer begyndt at forhøje renterne. Ligeledes har derværet en stigende kapitalflow ind i emergingmarkets-landene, og deres valutaer er såledesogså styrket pænt.Sektorudviklingen på aktiemarkederne i 2010Ændring i pct.Energi 19,83Materialer 29,89Industri 32,12Forbrugsgoder 33,43Konsumentvarer 20,71Sundhedspleje 9,69Finans 12,04Informationsteknologi 18,35Telekommunikation 18,02Forsyning 6,05I alt 19,71Skemaet viser kursudviklingen i de enkelte aktiesektorer i 2010 gjortop ud fra alle verdens aktier. Kilde: MSCI World Index.8SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Verdens aktiemarkeder i 2010Lokalvaluta, % Danske kr., %Danmark 26,22 26,22England 12,18 16,49Japan 0,57 23,64Sverige 25,93 43,25Tyskland 15,97 16,15USA 14,77 22,93Hele verden - 19,71Europa - 11,26Norden - 33,95Fjernøsten ekskl. Japan - 28,12Emerging markets - 27,32Latinamerika - 22,80Østeuropa - 24,11Kilde Morgan Stanley og OMXValutamarkederne i 2010Valuta Ændring i % KursEngelsk pund 3,84 869,73Euro 0,15 745,25Japansk yen 22,94 6,85Norsk krone 6,45 95,57Svensk krone 13,75 82,63U.S. dollar 7,11 555,49Skemaet viser valutaudviklingen over for danske kroner i 2010 samtkursen ultimo året.overordnede Forventninger tilinvesteringsmarkederne 2011Verdensøkonomien:Fortsat fremgang – men også problemer2011 ventes at byde på fortsat fremgang i globaløkonomi. Vi forventer, at en fortsat bedring i denprivate sektor i Vesten betyder, at økonomiernebliver stadig bedre i stand til at generere rimeligevækstniveauer med aftagende støtte fra offentligstimulans. Processen sker dog gradvist og vilderfor stadig kræve en lempelig pengepolitik forat blive realiseret. Men med lav inflation og højarbejdsløshed kan pengepolitikken også forblivelempelig i 2011. Mere klare genopretningsplanerskal præsenteres i 2011, således at vi får vishedfor, hvordan verdens største økonomier vil nedbringedet offentlige underskud og gældsniveauerfremadrettet. Ved indgangen til 2011 er dettestadig langt fra klart.Vi forventer ny uro fra den europæiske gældskrise,da man stadig ikke har den endelige løsningsmodelpå plads for de lande, der ikke længerekan betale deres gæld. Det betyder dog ikke, atvæksten i regionen ikke kan opretholdes på pæneniveauer, men større markedsudsving må stadigforventes.Udviklingslandenes økonomier ventes fortsatat vokse betydeligt hurtigere end de vestligeøkonomier, da disse økonomier har betragteligtfærre betydelige ubalancer, end det er tilfældet iVesten. Myndighederne i Kina ventes at strammeyderligere op, men uden at væksten kvæles.Vi forventer, at fremgangen i dansk økonomi ligeledesfortsætter ind i 2011. Men ledighedskurvenventes først at blive knækket til sommer.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST9


Obligationer: Store udsvingDe korte obligationsrenter forventes at ligge pået forholdsvist lavt niveau, mens renten på langeobligationer vil være præget af store udsving meden svagt opadgående tendens.Vi forventer, at både ECB og Nationalbanken fastholderde ledende rentesatser på et lavt niveaui 2011. Det sker primært for at afbøde, at deneuropæiske gældskrise skal blusse op igen. Enpæn overskudskapacitet i økonomien vil holdekerneinflationen i ro, men ECB kan være tvungettil at hæve renten lidt for at dæmme op for inflationspresfra stigende råvarepriser. Vi forventer,at renten på statsobligationerne vil have en svagtopgående tendens i takt med, at den økonomiskefremgang bliver bekræftet i 2011. Usikkerhedenomkring den europæiske gældssituation vil fortsatvære til stede, og derfor er der risiko for storeudsving i renterne i løbet af året.Vi forventer, at renteforskellen mellem DanmarksNationalbank og ECB vil være uændret i 2011.Men spændet mellem især de korte markedsrentervil dog formentlig indsnævres fra det nuværendeniveau. De europæiske pengemarkedsrenterer ved starten af året usædvanligt lave pågrund af de meget attraktive lånerenter, som ECBp.t. tilbyder for at stimulere økonomien. Vi forventer,at de ekstraordinære stimulanser gradvistfjernes samtidigt med, at ECB kan blive tvungettil at hæve renten på grund af stigende råvarepriser.I takt med dette vil de europæiske renternormaliseres, og renteforskellen til Danmarkblive mindre. Vi forventer, at de lange danskerenter vil følge de europæiske renter med en lilleopadgående tendens. Vi vurderer, at realkreditobligationeri 2011 vil give et afkast på niveau medsammenlignelige statsobligationer i 2010.Vi forventer at inflationen også vil stige lidt i2011 i takt med, at økonomien gradvist får detbedre. Derfor forventer vi, at både danske ogglobale indeksobligationer i 2011 vil give et lidthøjere afkast end almindelige obligationer.Valuta: Euroen ventes at stå sin prøve i 2011Krisen i Sydeuropa og Irland fortsætter. Tillidentil euroen er blevet alvorligt svækket, og dele afmarkedet forventer, at euroen ikke vil overleve.Krisen vil derfor fortsat præge udviklingen påvalutamarkedet i begyndelsen af 2011. Tilliden tilUS-dollaren er heller ikke særlig høj, efter at denamerikanske centralbank har påbegyndt en nyrunde af opkøb af statsobligationer, men på grundaf valutaens status som reservevaluta, bliver USdollarenbetragtet som en mere sikker havn. Viforventer, at US-dollaren vil blive svækket, nårder atter falder ro over euro-området.Yennen blev styrket gennem hele 2010, og markedethar ignoreret Japans store statsgæld. Dennetendens kan fortsætte i en periode fremover, mender er stor risiko for, at fokus på et tidspunkt vilblive vendt mod det store budgetunderskud ogden store statsgæld, hvilket vil svække yennen.Vi forventer, at kapitalflowet fortsætter ud af destore vestlige lande og ind i emerging marketslandenesamt råvareproducerende lande somAustralien og Canada.Vi forventer endvidere en stabil udvikling mellemeuroen og danske kroner, men herudover kan2011 blive et år med store udsving på valutamarkedet.10SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Højere afkast på kreditobligationerend statsobligationer i 2011Vores overordnede syn på kreditmarkedet erstadig positivt. De fundamentale forhold i virksomhederneog i emerging markets-landene ståri skærende kontrast til de statsgældsproblemer,som store dele af den vestlige verden slås med. Demakroøkonomiske udsigter er blevet bedre, og derer udsigt til fortsat lave konkursrater. Samtidig vilde meget lave stats- og pengemarkedsrenter giveinvestorerne et yderligere incitament til at se sigom efter andre, højere forrentede investeringsalternativer.Endelig ligger kreditspændene stadig overde niveauer, som de normalt stabiliserer sig på iekspansionsfasen oven på recessioner. Vi forventerderfor, at kreditobligationer også i 2011 vil give ethøjere afkast end statsobligationer.Aktier: Udsigt til yderligere fremgang, menmed betydelig risikoVi forventer, at en fortsat positiv udvikling i verdensøkonomienog i virksomhedernes indtjeningvil føre til positive aktieafkast i 2011, men der erfortsat mange risikofaktorer, som i perioder kanpresse markedet tilbage.Så længe markederne frygter, at en række landeer nødt til at restrukturere deres gæld, kan detgive anledning til fornyet uro. Det gælder såvelde europæiske lande, der var i søgelyset i 2010,som andre lande. Først når kombinationen afvækst i den private sektor og reduktion af de offentligeudgifter giver formodning om, at problemernebliver løst på sigt, vil denne problemstillingvære overstået.Vækstbegrænsende tiltag i Kina og afviklingenaf finanspolitiske stimulansordninger i restenaf verden kan skabe bekymring i markedet forholdbarheden af den økonomiske vækst. Samtidigvil en fortsat pæn vækst kunne føre til frygtfor fremtidige rentestigninger, ligesom politiskuro og konflikter i Mellemøsten og andre stederi verden kan trykke markedet. Blandt yderligererisikofaktorer kan nævnes olie- og råvareprisstigninger,der kan føre til bekymring om væksten oglægge pres på indtjeningen.Vi forventer de bedste vækstmuligheder hosde selskaber, som nyder godt af den forventedefortsat positive vækst i Kina og andre emergingmarkets-lande, og som samtidig kan undgå atblive ramt af de tiltag, der skal forbedre de offentligefinanser i den udviklede verden.Hvad angår de danske aktier, synes forudsætningernefor et godt aktie-år i 2011 at være til stede.De danske selskaber forventes samlet set at kunnegenerere en pæn indtjeningsvækst i 2011. Set ieuropæisk sammenhæng er det danske aktiemarkedikke lavt prisfast, men dette er primært et re-Udsagn om forventningerDe udsagn om fremtiden, som er indeholdti denne årsrapport, afspejler ledelsens aktuelleforventninger til fremtidige begivenhederog økonomiske resultater samt tilkonjunkturerne i verdensøkonomien og påfinansmarkederne. Den type forventninger i sagens natur forbundet med usikkerhed.Og da det ydermere er behæftet medmeget stor usikkerhed at give bud på denkonkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder,vi investerer på, vurderer vi, atdet ikke er hensigtsmæssigt at komme medkonkrete tal for afkastforventningerne fordet kommende år.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST11


sultat af industrisammensætningen på det danskemarked med en stor andel af stabile vækstselskaber.Omvendt er det samlede danske aktiemarkedprisfastsat lidt under det langsigtede historiskegennemsnit. På baggrund af vores moderat positivemakroøkonomiske forventninger tror vi, atbåde konjunkturfølsomme og mere stabile selskaberkan bidrage til et pænt aktieafkast.Politik for samfundsanvarDanske Invest indførte i 2008 en SRI-politik,hvor SRI står for Socially Responsible Investments.Formålet er at sikre, at de penge, DanskeInvest forvalter for investorerne, ikke placeresi virksomheder, der overtræder internationaltanerkendte retningslinjer for menneskerettigheder,våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder,miljøbeskyttelse og antikorruption. Langsigtetværdiskabelse i virksomheder forudsætter efterDanske Invests opfattelse ansvarlige investeringer.Derfor er SRI-politikken i overensstemmelsemed Danske Invests mål om at forvalte investorernesinvesteringer, så de opnår de bedst muligeafkast.SRI-politikkens omfangAt retningslinjerne efterleves sikres ved en screeningaf investeringerne. Screeningen er baseretpå de internationalt anerkendte retningslinjer iUN Human Rights Norms for Business (2003),UN Global Compact (1999) og OECD Guidelinesfor Multinational Enterprises (1976). Screeningeninkluderer desuden en række internationalekonventioner, der afspejler udviklingen på SRIområdet.Eksempelvis screenes producenter afklyngebomber ud af porteføljerne.Danske Invest samarbejder med en svensk SRIkonsulentvirksomhed,Ethix SRI Advisors, dervaretager screeninger af investeringsporteføljerne.Screeningen omfatter selskaber i MSCI World- ogMSCI Emerging Markets-indeksene samt de størreselskaber noteret på de nordiske børser.Hvis et selskab vurderes at overtræde normerne,indledes en dialog med selskabet. Dialogen harsom formål at afdække forholdet samt undersøge,om selskabet planlægger at ændre adfærd på området.Afhængigt af dialogen sælges eller fastholdesinvesteringen.Screeningen omfatter ikke Danske Investsinvesteringer i afdelinger i andre investeringsforeningerog underliggende værdipapirer til afledtefinansielle instrumenter på indeks.Screeningen har i 2010 omfattet godt 2.400selskaber. Efterfølgende analyseres de selskaber,som rapporteres at overtræde normerne. DanskeInvest er på nuværende tidspunkt i dialog meden række selskaber om potentielt kritiske forholdog har valgt ikke at investere i 28 selskaber.Danske Invest har i 2010 tilsluttet sig UN PRI(United Nations Principles for Responsible Investments).Med denne tilslutning vil Danske Investogså i fremtiden læne sig op af internationaltanerkendte principper og processer.Læs mere om Danske Invests SRI-politik, samtunderliggende systemer, procedurer og resultaterpå www.danskeinvest.dk.12SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Risici samt risikostyringSom investor i specialforeningen får man enløbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærerblandt andet en hensyntagen til de mangeforskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne.Risikofaktorerne varierer fra afdeling tilafdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne.Andre især obligationsafdelingerne, mensatter andre gælder for begge typer af afdelinger.Herudover er der risikofaktorer, som investor selvskal tage højde for.Risikoen ved at investere via en specialforeningkan overordnet knytte sig til fire elementer:• investeringsmarkederne• investeringsbeslutningerne• driften af foreningen• investors eget valg af afdelingerRisici knyttet til investeringsmarkederneDisse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne,renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen.Hver af disse risikofaktorer håndterervi bedst muligt inden for de givne rammer påde mange forskellige markeder, vi investerer på.Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernesrådgivningsaftaler og investeringspolitikker,vores interne kontroller, lovgivningens kravom risikospredning samt adgangen til at anvendeafledte finansielle instrumenter. Desuden harDanske Invest rådgivere placeret i udvalgte lokalemarkeder.Risici knyttet til investeringsbeslutningerneEnhver investeringsbeslutning i de aktivt styredeafdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveresforventninger til fremtiden. Vi forsøgerat danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks.renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernesindtjening og politiske forhold. Ud fradisse forventninger køber og sælger vi aktier ogobligationer. Denne type beslutninger er i sagensnatur forbundet med usikkerhed.Risici knyttet til driften af foreningenFor at undgå fejl i driften af foreningen er derfastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange,som reducerer disse risici. Derarbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, ogder stræbes efter, at risikoen for menneskeligefejl bliver reduceret mest muligt. Der er desudenopbygget et ledelsesinformationssystem, somsikrer, at der løbende følges op på omkostningerog afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene.Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende,drøftes det med porteføljerådgiver, hvadder kan gøres for at vende udviklingen.Specialforeningen er desuden underlagt kontrolfra Finanstilsynet og en lovpligtig revision vedgeneralforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokuspå risici og kontroller i højsædet.På it-området lægges stor vægt på data- ogsystemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurerog beredskabsplaner, der har som mål inden forfastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemernei tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disseprocedurer og planer afprøves regelmæssigt.Ud over at administrationen i den daglige drifthar fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverneløses, følger bestyrelsen med på området.Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauetog dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er tilstede i form af personale, kompetencer og udstyr.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST13


RisikofaktorerEnkeltlande:Ved investering i værdipapirer i et enkeltland, f.eks. Danmark, ligger der en risikofor, at det finansielle marked i det pågældendeland kan blive udsat for speciellepolitiske eller regu¬leringsmæssige tiltag.Desuden vil markedsmæssige eller generelleøkonomiske forhold i landet, herunderogså udviklingen i landets valuta ogrente, påvirke investeringernes værdi.Obligationsmarkedet:Obligationsmarkedet kan blive udsat forspecielle politiske eller reguleringsmæssigetiltag, som kan påvirke værdien afafdelingens investeringer. Desuden vilmarkedsmæssige eller generelle økonomiskeforhold, herunder renteudviklingenglobalt, påvirke investeringernes værdi.Renterisiko:Renteniveauet varierer fra region til region,og skal ses i sammenhæng medinflationsniveauet. Renteniveauet spilleren stor rolle for, hvor attraktivt det er atinvestere i blandt andet obligationer, samtidigmed at ændringer i renteniveauetkan give kursfald/-stigninger.Kreditrisiko:Inden for forskellige obligationstyper –statsobligationer og realkreditobligationer– er der en kreditrisiko relateret til, omobligationerne modsvarer reelle værdier,og om stater og boligejere kan indfri deresgældsforpligtelser.Risici knyttet til investors valg af afdelingerUanset hvor dygtig man måtte være med investeringerneog til at håndtere de administrativeprocesser, så kan investor have en uhensigtsmæssigsammensætning af sine investeringsbeviser.Det kan f.eks. være investeringsbeviser, som ikkematcher den risikoprofil, investor ønsker. Ønskerinvestor f.eks. en meget stabil udvikling i sineDanske Invest-beviser, bør man som udgangspunktslet ikke investere i afdelingerne med højrisiko. Og hvis man investerer over en korteretidshorisont, er aktieafdelingerne, for de flesteinvestorer, sjældent velegnede. Derfor er det afgørende,at investor får defineret sin risikoprofil ogsammensat sine investeringer derefter. Det skeroftest i samråd med en rådgiver.Af afdelingens regnskab fremgår dens risikoklassifikation.Afdelingerne (administreret af DanskeInvest Management A/S) er opdelt i risikokategoriernehøj, middel og lav efter deres relativerisiko.Risikoklassifikationen viser, hvor kursstabil denenkelte afdeling historisk har været. Den faktiskerisiko kan vise sig at være anderledes end denhistoriske.For en nærmere redegørelse af risici ved at investerei de enkelte Danske Invest-afdelingerhenvises til de gældende prospekter for depågældende afdelinger. Disse kan downloadesfra www.danskeinvest.dk under produktinformationenom den enkelte afdeling.14SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


OmkostningerAfdelingen pålignes omkostninger ifølge særskiltaftale med investeringsforvaltningsselskabet. Omkostningernefremgår af nøgletalsskemaet senere iårsrapporten.Fund GovernanceBestyrelsen har vedtaget en fund governancepolitik.Den vedrører den overordnede styringaf rettigheder og ansvar blandt aktørerne i ogomkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet.Politikken definerer – sammenmed øvrige regler, forretningsgange og politikker– samspillet mellem investorer, bestyrelsen,direktionen og øvrige interessenter. Politikkenfølger InvesteringsForeningsRådets anbefalingerpå området.Se fund governance-politikken på www.danskeinvest.dk.AdministrationsaftaleForeningen har indgået en aftale med DanskeInvest Management A/S om, at selskabet udførerforeningens administrative og investeringsmæssigeopgaver i overensstemmelse med lovgivningen,Finanstilsynets retningslinjer, foreningensvedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse,herunder investeringsrammerne for afdelingen ogaftale om porteføljerådgivning.Bestyrelse og direktionForeningens bestyrelse består af de sammepersoner, som udgør bestyrelserne i en rækkeaf de øvrige foreninger administreret af foreningensinvesteringsforvaltningsselskab DanskeInvest Management A/S. Direktionen er ansati investeringsforvaltningsselskabet og fungererderigennem som direktion for alle de af selskabetadministrerede foreninger.Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i2010 udgjorde 3.808 kroner. Bestyrelsen er ikkeomfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraretfor et menigt bestyrelsesmedlem udgjorde448 kroner for hele året. Næstformandspostenblev honoreret med 672 kroner, og formandspostenblev honoreret med 1.344 kroner.Det samlede bestyrelseshonorar er 186 kronerhøjere end i 2009. Ændringen skyldes formueforskydningermellem de administrerede foreningermed samme bestyrelsessammensætning, hvorvedden enkelte foreningsandel af det samlede bestyrelseshonorarpåvirkes.Honorering af direktionen indgår i det samledehonorar, som foreningen betaler til Danske InvestManagement A/S for de modtagne ydelser.I det følgende viser vi en oversigt over bestyrelsensog direktionens øvrige hverv.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST15


Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige hvervBestyrelseJørn Ankær ThomsenformandAdvokat (H), partner i advokatfirmaetGorrissen FederspielBestyrelsesformand for:Aktieselskabet SCHOUW & CO. samt nidatterselskaberF.M.J. A/S samt et datterselskabGAM Holding A/S samt et datterselskabGivesco A/S samt fire datterselskaberKildebjerg Ry A/SLøgten Midt A/SOPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/SSøndergaard Give A/STh. C. Carlsen, Løgten A/S samt todatterselskaberAgnete Raaschou-NielsennæstformandDirektør, lic.polit.Bestyrelsesformand for:Brdr. Hartmann A/SJuristernes og Økonomernes PensionskasseMedlem af bestyrelsen for:Dalhoff Larsen & Horneman A/SDanske Invest Management A/SNovozymes A/SLars FournaisAdm. direktør, cand.merc.Saint-Gobain Distribution Denmark A/SNæstformand for:Jens Eskildsen og Hustru Mary AntonieEskildsens MindefondMedlem af bestyrelsen for:Dan Cake A/SDanske Invest Management A/SDevelco Products A/SGFK Holding ApSGFK Jura 883 A/SKøbmand Th. C. Carlsens MindefondVestas Wind Systems A/SDirektør for:Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær ThomsenPerlusus ApSBestyrelsesformand for:MCE Holding A/S samt to datterselskaberMedlem af bestyrelsen for:Saint-Gobain Distribution Denmark A/S samt todatterselskaberStibo Holding A/S samt et datterselskabÅrhus Elite A/SBirgitte Brinch MadsenTeknisk direktør, cand.polit.Maersk FPSOsA.P. Møller - Mærsk A/SMedlem af udvalget for:Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgramRådet for Teknologi og Innovation16SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Walther V. PaulsenDirektør, cand.merc.Tidl. koncerndirektør i Carlsberg A/SBestyrelsesformand for:Hotel Koldingfjord A/SNæstformand for:Brdr. Hartmann A/SC.W. Obel A/SMedlem af bestyrelsen for:Arkil A/SArkil Holding A/SDan-Ejendomme A/SDan-Ejendomme Holding A/SDan-Ejendomsinvestering A/SDet Obelske FamiliefondSanistål A/SJens Peter ToftDirektør, HD (R)toft advice ApSBestyrelsesformand for:Mipsalus ApSMipsalus Holding ApSPrivathospitalet Mølholm A/SMedlem af bestyrelsen for:Amagerbanken af 2011 A/SBitten og Mads Clausens FondBottomLine Communications A/SM. Goldschmidt Holding A/SMols Linien A/SSolar A/SSønderjysk Udviklingssamarbejde A/SDirektør for:Selskabet af 11. december 2008toft advice apsDIREKTIONDanske Invest Management A/S:Thomas MitchellAdm. direktørFinn KjærgårdVicedirektør,Cand.oecon.Medlem af bestyrelsen for:FundCollect A/SFundConnect A/SInvesteringsForeningsRådetBestyrelsesarbejdet omfatter Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Investeringsforeningen Danske Invest, InvesteringsforeningenDanske Invest AlmenBolig, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Placeringsforeningen Profil Invest, Den ProfessionelleForening Danske Invest Institutional og Specialforeningen Danske Invest.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST17


LEDELSESpåtegningForeningens bestyrelse og direktion har dagsdato behandlet og godkendt nærværende årsrapportfor regnskabsåret sluttende 31. december2010.DIREKTIONDanske Invest Management A/SÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelse medlov om investeringsforeninger og specialforeningersamt andre kollektive investeringsordningerm.v.Thomas Mitchelladm. direktørFinn KjærgårdvicedirektørÅrsregnskabet for afdeling Indeksobligationergiver et retvisende billede af afdelingens aktiverog passiver, finansielle stilling samt resultat.BESTYRELSEForeningens ledelsesberetning og ledelsesberetningenfor afdeling Indeksobligationer indeholderen retvisende redegørelse for udviklingen iforeningens og afdelingens aktiviteter og økonomiskeforhold samt en beskrivelse af de væsentligsterisici og usikkerhedsfaktorer, som foreningenhenholdsvis afdelingen kan påvirkes af.Jørn Ankær Thomsen Agnete Raaschou-NielsenformandnæstformandÅrsrapporten indstilles til generalforsamlingensgodkendelse.Lars FournaisBirgitte Brinch MadsenKøbenhavn, den 10. marts 2011Walther V. PaulsenJens Peter Toft18SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


de uafhængige revisorers påtegningTil investorerne i Specialforeningen DanskeInvestVi har revideret foreningens ledelsesberetning,ledelsesberetningen for afdeling Indeksobligationerog årsregnskabet for afdeling Indeksobligationeri Specialforeningen Danske Investfor regnskabsåret sluttende 31. december 2010.Årsregnskabet for afdelingen omfatter anvendtregnskabspraksis, resultatopgørelse, balance ognoter. Foreningens ledelsesberetning, ledelsesberetningenfor afdelingen og årsregnskabet forafdelingen aflægges efter lov om investeringsforeningerog specialforeninger samt andre kollektiveinvesteringsordninger m.v.Ledelsens ansvar for årsrapportenLedelsen har ansvaret for at udarbejde ogaflægge årsregnskab for afdelingen, der giver etretvisende billede i overensstemmelse med lovom investeringsforeninger og specialforeningersamt andre kollektive investeringsordningerm.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementeringog opretholdelse af interne kontroller,der er relevante for at udarbejde og aflægge etårsregnskab, der giver et retvisende billede udenvæsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl, samt valgog anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssige skøn,som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsenhar endvidere ansvaret for at udarbejde foreningensledelsesberetning samt ledelsesberetningenfor afdelingen, der indeholder retvisenderedegørelser i overensstemmelse med lov ominvesteringsforeninger og specialforeninger samtandre kollektive investeringsordninger m.v.Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke en konklusion omforeningens ledelsesberetning, ledelsesberetningenfor afdelingen og årsregnskabet for afdelingenpå grundlag af vores revision. Vi har udførtvores revision i overensstemmelse med danskerevisionsstandarder. Disse standarder kræver,at vi lever op til etiske krav samt planlægger ogudfører revisionen med henblik på at opnå højgrad af sikkerhed for, at foreningens ledelsesberetning,ledelsesberetningen og årsregnskabet forafdelingen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnårevisionsbevis for de beløb og oplysninger, derer anført i foreningens ledelsesberetning, ledelsesberetningenfor afdelingen og årsregnskabetfor afdelingen. De valgte handlinger afhænger afrevisors vurdering, herunder vurderingen af risikoenfor væsentlig fejlinformation i foreningensledelsesberetning, ledelsesberetningen for afdelingenog årsregnskabet for afdelingen, uansetom fejlinformationen skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen overvejer revisorinterne kontroller, der er relevante for foreningensudarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabetfor afdelingen, der giver et retvisende billede,samt for udarbejdelse af foreningens ledelsesberetning,og ledelsesberetningen for afdelingen,der indeholder en retvisende redegørelse, medhenblik på at udforme revisionshandlinger, derer passende efter omstændighederne, men ikkemed det formål at udtrykke en konklusion omeffektiviteten af foreningens interne kontrol. Enrevision omfatter endvidere stillingtagen til, omÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST19


den af ledelsen anvendte regnskabspraksis erpassende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt en vurdering afden samlede præsentation af foreningens ledelsesberetning,ledelsesberetningen for afdelingenog årsregnskabet for afdelingen.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag forvores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver etretvisende billede af afdelingens aktiver, passiverog finansielle stilling pr. 31. december2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteterfor regnskabsåret sluttende 31. december 2010 ioverensstemmelse med lov om investeringsforeningerog specialforeninger samt andre kollektiveinvesteringsordninger m.v. Det er endviderevores opfattelse, at foreningens ledelsesberetningog ledelsesberetningen for afdelingenindeholder en retvisende redegørelse for udviklingeni foreningens og afdelingens aktiviteterog økonomiske forhold samt en beskrivelse af devæsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, somforeningen henholdsvis afdelingen kan påvirkesaf i overensstemmelse med lov om investeringsforeningerog specialforeninger samt andre kollektiveinvesteringsordninger m.v.København, den 10. marts 2011Grant ThorntonStatsautoriseret RevisionsaktieselskabKPMGStatsautoriseret RevisionspartnerselskabErik Stener Jørgensenstatsaut. revisorHans Frederik Carøestatsaut. revisorPer Gunslevstatsaut. revisorGerda Retbøll-Bauerstatsaut. Revisor20SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


ANVENDT REGNSKABSPRAKSISÅrsrapporten for 2010 aflægges efter lov ominvesteringsforeninger og specialforeninger samtandre kollektive investeringsordninger m.v.Anvendt regnskabspraksis er uændret i forholdtil årsrapporten for 2009.Generelt om indregning og målingI resultatopgørelsen indregnes indtægter i taktmed, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringeraf finansielle aktiver og forpligtelser.Endvidere indregnes omkostninger, der erafholdt for at opnå periodens indtjening. Dogoverføres handelsomkostningerne i forbindelsemed køb og salg af finansielle instrumenter forårsagetaf emission og indløsning i afdelingen tilmedlemmernes formue.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,at fremtidige økonomiske fordele viltilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan målespålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når de ersandsynlige og kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelsertil dagsværdi. Efterfølgende måles aktiverog forpligtelser som beskrevet for hver enkeltregnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelsertages der hensyn til oplysninger, der fremkommerefter balancedagen, men inden regnskabetudarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningernebekræfter eller afkræfter forhold, som eropstået senest på balancedagen.RESULTATOPGØRELSENRenterRenteindtægter omfatter renter af obligationerog af indestående i depotselskabet. Endvidereindgår nettoindtægten ved repo-aftaler ogreverse repo-aftaler.Kursgevinster og -tabI resultatopgørelsen indregnes såvel realiseredesom urealiserede gevinster og tab på aktiver ogpassiver.For obligationer opgøres de realiserede kursgevinsterog -tab som forskellen mellem dagsværdipå salgstidspunktet og dagsværdien ved åretsbegyndelse eller dagsværdi på anskaffelsestidspunktetved erhvervelse i regnskabsåret.Urealiserede kursgevinster og -tab opgøressom forskellen mellem dagsværdien på balancedagenog dagsværdien ved årets begyndelseeller dagsværdi på anskaffelsestidspunktet vederhvervelse i regnskabsåret.Under handelsomkostninger føres alle direkteomkostninger i forbindelse med handel medfinansielle instrumenter. Omkostninger, derikke kan opgøres eksakt, eksempelvis fordi deer inkluderet i spread, indregnes i det omfang,de er aftalt med tredjemand. Den del af handelsomkostningerne,som er afholdt i forbindelsemed køb og salg af finansielle instrumenter, ogsom er forårsaget af emission og indløsning,overføres dog til »Medlemmernes formue«. Densidstnævnte del er opgjort som den andel, provenuetaf emissionerne og indløsningerne udgøraf kursværdien af de samlende handler.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST21


Administrationsomkostninger»Afdelingsdirekte omkostninger« består af deomkostninger, som kan henføres direkte til denenkelte afdeling. »Andel af fællesomkostninger«er afdelingernes andel af de udgifter, dervedrører to eller flere afdelinger. Fordelingensker under hensyntagen til størrelsen af afdelingernesformue. »Fast administrationshonorar«udgør pålignede omkostninger i henhold til særskiltaftale med Danske Invest Management A/Svedrørende administration.UdlodningDe udloddende afdelinger foretager årligt enudlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodningi Ligningslovens § 16 C.»Til rådighed for udlodning« opgøres på grundlagaf de i regnskabsåret• indtjente renter• realiserede nettokursgevinster på obligationer• afholdte administrationsomkostninger.Udlodningsprocenten beregnes som beløbet tilrådighed for udlodning i procent af den cirkulerendekapital i afdelingen på balancedagen. Denberegnede procent nedrundes i overensstemmelsemed Ligningslovens § 16 C til nærmestekvarte procent eller til 0, hvis den beregnedeprocent er under 1.Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultatog udlodningen tillægges/fradrages denpågældende afdelings formue.»Overført til udlodning næste år« består af restbeløbetefter nedrunding af »Til rådighed forudlodning«.Udlodningsreguleringen beregnes således, atudlodningsprocenten er af samme størrelse førog efter emission og indløsning.Ved emission beregnes udlodningsreguleringensom en andel af det beløb, der er til rådighed forudlodning på emissionsdagen. Andelen beregnessom emissionens nominelle værdi i forholdtil den cirkulerende kapital. En del af det vedemissionen indbetalte beløb anvendes således tiludbetaling af udlodning. Ved indløsning foretagesberegning, som på tilsvarende vis nedbringerudbetalingen af udlodning.»Overført til udlodning fra sidste år« består afnedrundingen af udlodningsbeløbet fra sidste år.BALANCENObligationer og kapitalandeleObligationer måles til dagsværdi. Dagsværdifastsættes på noterede obligationer til lukkekursenpå balancedagen, eller hvis en sådanikke foreligger, til en anden officiel kurs, der måantages bedst at svare hertil. Hvis denne kursikke afspejler instrumentets dagsværdi på grundaf manglende eller utilstrækkelig handel i tidenop til balancedagen, fastlægges dagsværdien vedhjælp af en værdiansættelsesteknik, der har tilformål at fastlægge den transaktionspris, somville fremkomme i en handel på målingstidspunktetmellem uafhængige parter, der anlæggernormale forretningsmæssige betragtninger.Udtrukne obligationer måles til nutidsværdifastsat til kurs 100 med tilbagediskontering efterindividuel vurdering. Unoterede obligationermåles til dagsværdien fastsat efter almindeligeanerkendte metoder. Værdipapirer indgår ogudtages på handelsdagen. Obligationer, som22SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


indgår i repo-aftale, eller som er solgt på termin,indgår under obligationer.Andre aktiver»Andre aktiver« måles til dagsværdi, og derindgår:• »Tilgodehavende renter« bestående af periodiserederenter på balancedagen.• »Mellemværende vedrørende handelsafvikling«bestående af værdien af provenuet frasalg af finansielle instrumenter samt fra emissionerfør balancedagen, hvor betalingen skerefter balancedagen. Der foretages modregningi tilsvarende beløb omtalt under »Andengæld« pr. modpart pr. dag, betalingerne forfalder.Medlemmernes formue»Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerendebeviser« består af den foreslåede udlodningpr. 31. december året før beregnet somudbytteprocenten ganget med cirkulerende kapitalpr. 31. december året før.»Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning« består af forskellen mellem denefter generalforsamlingen udbetalte udlodningpå grundlag af den på dette tidspunkt cirkulerendekapital og udlodningen beregnet pr. 31.december året før.Anden gæld»Anden gæld« måles til dagsværdi.»Mellemværende vedrørende handelsafvikling«består af værdien af provenuet fra køb af finansielleinstrumenter samt fra indløsninger førbalancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen.Der foretages modregning i tilsvarendebeløb omtalt under »Andre aktiver« pr. modpartpr. dag, betalingerne forfalder.NøgletalAfkastBeregnes således:(((Indre værdi ultimo året + Geninvesteretudlodning)/Indre værdi primo året) -1) x 100.Geninvesteret udlodning = Udlodning i kronerpr. andel x Indre værdi ultimo/Indre værdiumiddelbart efter udlodning.BenchmarkafkastBenchmarkafkast er en opgørelse af udviklingeni det benchmark (markedsindeks), som afdelingenmåler sig imod. Dette afkast indeholder imodsætning til afdelingernes afkast ikke administrationsomkostninger.Indre værdiBeregnes som Medlemmernes formue/Cirkulerendeandele og udtrykker værdien i kroner pr.andel.UdlodningUdlodning i pct. beregnes som Foreslået udlodningi pct. + Udbetalt acontoudlodning i pct.Foreslået udlodning i pct. = Foreslået udlodning/Cirkulerendekapital.Udlodning i kroner pr. andel = Udlodning i pct.x Andelenes stykstørrelse/100.Administrationsomkostninger i pct.Beregnes som Administrationsomkostningerne/Medlemmernes gennemsnitlig formue x 100.ÅRSRAPPORT 2010SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST23


Som »Administrationsomkostninger« anvendesden tilsvarende post i resultatopgørelsen,og »Medlemmernes gennemsnitlige formue« erberegnet som et simpelt gennemsnit af formuensværdi ved udgangen af hver måned i perioden.ÅOPBeregnes som summen af følgende fire elementer:Administrationsomkostninger i pct. omregnet tilhelårsniveau.Direkte handelsomkostninger ved løbende driftopgjort i pct. af den gennemsnitlige formueomregnet til helårsniveau.1/7 af det maksimale emissionstillæg som detfremgår af det gældende prospekt.1/7 af det maksimale indløsningsfradrag som detfremgår af det gældende prospekt.Kursværdi af køb og salg af værdipapirerOpgøres som summen af regnskabsårets samledehenholdsvis køb og salg af værdipapirer til handelspriserinkl. kurtage m.v.Omsætningshastighed i antal gangeOpgøres som ((Værdi af køb +Værdi vedsalg)/2)/Medlemmernes gennemsnitlige formue.Værdi af køb og værdi af salg opgøres som ovennævnte»Kursværdi af køb og salg af værdipapirer«korrigeret for regnskabsårets emissioner ogindløsninger, udbetalte udbytter og likviditet fradriften m.m., således at »(Værdi af køb +Værdived salg)/2« svarer til handel som følge af porteføljepleje.Medlemmernes gennemsnitligeformue opgøres som beskrevet under »Administrationsomkostningeri pct.«Kurs ultimo åretSom kurs ultimo året anføres for børsnoteredeafdelinger noteret kurs fra årets sidste handelsdag,og for unoterede afdelinger handelskursenfra årets sidste handelsdag.Nøgletal for risikoDisse nøgletal beregnes fra afdelingernes startover en periode på maksimum fem år, dog kunfor afdelinger som har eksisteret i mindst 36måneder. Sharpe Ratio og Standardafvigelseberegnes både for de pågældende afdelinger ogderes benchmark.Sharpe Ratio er et matematisk udtryk for merafkastetaf en investering i forhold til risikoen.Beregnes som det historiske afkast minus denrisikofri rente (merafkastet) divideret med standardafvigelsenpå merafkastet.Standardafvigelse er et statistisk udtryk forudsving i afkastet.Tracking error er et matematisk udtryk for variationeni forskellen på afkastet mellem en afdelingog dens benchmark.Information Ratio er et matematisk udtryk forforholdet mellem merafkastet og risikoen af eninvesteringsportefølje i forhold til et benchmark.Nøgletallet udtrykker, hvor meget ekstraafkasten investor har opnået ved at påtage sig en givenrisiko i forhold til benchmark.Jensens Alpha er et matematisk udtryk for, ihvor høj grad en investering har givet merværdii forhold til benchmark.24SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


INDEKSOBLIGATIONERInvesterer i danske indeksobligationerAfdelingens profilLøbetidsfordelingNøgletalBørsnoteretUdbyttebetalendeIntroduceret: November 1996Risikoklasse: LavBenchmark: Intet benchmarkFondskode: DK0015942650Porteføljerådgiver: Danske Capital division af Danske Bank A/SMellemlange obl., 2,0%Lange obligationer, 97,5%Øvrige inkl. likvide, 0,5%Sharpe Ratio 0,13Standardafvigelse 2,56Måleperiode: Dec. 2005 til dec. 2010Afdelingen gav i 2010 et afkast på 5,19 pct., mensden generelle markedsudvikling for danske indeksobligationersteg 5,68 pct. Det opnåede afkast vardermed tilfredsstillende. Vores positive forventningerved årets start blev således indfriet.2010 blev igen et godt år med positive afkast påindeksobligationer, blandt andet fordi indeksreguleringenpå danske indeksobligationer udgjorde 2,1pct. Store gældsproblemer i en række europæiskelande satte dagsordenen på rentemarkederne gennemhele året. Usikkerheden medførte faldende realrenterog faldende inflationsforventninger. Sidst på åretsteg inflationsforventningerne dog til niveauet fraårets start, fordi en moderat økonomisk optimismekom tilbage. Samtidig meddelte den amerikanskecentralbank på årets sidste møder, at den vil gøre alt,hvad der står i dens magt for at undgå for lav inflation.Det vil sandsynligvis også påvirke inflationeni opadgående retning i Danmark.I 2010 blev porteføljens varighed forøget, idet korteindeksobligationer blev solgt. I stedet blev købtindeksobligationer med længere løbetid. Det varmedvirkende til afdelingens høje afkast, idet indeksobligationermed lang løbetid typisk gav de højesteafkast.I starten af 2010 var der spirende økonomisk optimisme.Den led et knæk på grund af gældsproblemernei flere europæiske lande, men ved indgangentil 2011 er den kommet tilbage. Vi forventer, at denmoderate økonomiske optimisme vil fortsætte i2011, og at det vil medføre et svagt opadgående prespå først og fremmest inflationsforventningerne. Såfremtden økonomiske fremgang overrasker positivt,kan der også komme et opadgående pres på realrenterne.Afdelingen vil følge en investeringsstrategi, hvor andelenaf lange indeksobligationer holdes nogenlundekonstant.For nærmere redegørelse om risici ved at investerei afdelingen henvises til det gældende prospekt, derkan hentes på www.danskeinvest.dk. Der henvises iøvrigt til beretningens afsnit om »Overordnede forventningertil investeringsmarkederne i 2011« samt»Risici og risikostyring«.Det er 100 kr blevet til1 år 3 år 5 år 7 år 10 år105 118 118 132 158ÅRSRAPPORT 2008SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST25


INDEKSOBLIGATIONERResultatopgørelseBalance1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.20091.000 kr. 1.000 kr.31.12.2010 31.12.20091.000 kr. 1.000 kr.Renter og udbytter:1 Renteindtægter 9.945 7.511I alt renter og udbytter 9.945 7.5112 Kursgevinster og -tab:Obligationer 14.702 17.9823 Handelsomkostninger 0 0I alt kursgevinster og -tab 14.702 17.982I alt indtægter 24.647 25.4934 Administrationsomkostninger 2.419 1.700Resultat før skat 22.228 23.793Skat 0 0Årets nettoresultat 22.228 23.793Formuebevægelser:Udlodningsregulering ÷673 989Overført fra sidste år 353 662I alt formuebevægelser ÷320 1.651Til disposition 21.908 25.4445 Til rådighed for udlodning 18.642 15.186Foreslået udlodning 18.477 14.833Overført til udlodning næste år 165 353Overført til formuen 3.266 10.258Aktiver6 Likvide midler:Indestående i depotselskab 2.047 3.645I alt likvide midler 2.047 3.6456 Obligationer:Noterede obligationerfra danske udstedere 402.246 344.456I alt obligationer 402.246 344.456Andre aktiver:Tilgodehavenderenter, udbytter m.m. 4.626 3.915I alt andre aktiver 4.626 3.915Aktiver i alt 408.919 352.016Passiver7 Medlemmernes formue 408.641 341.933Anden gæld:Skyldige omkostninger 5 11Mellemværende vedr.handelsafvikling 273 10.072I alt anden gæld 278 10.083Passiver i alt 408.919 352.016Noter til resultatopgørelse og balanceNøgletal 2006 2007 2008 2009 2010Afkast (pct.) 1,76 ÷2,19 4,05 8,08 5,19Indre værdi (kr. pr. andel) 116,62 110,39 110,57 115,26 116,11Nettoresultat (t.kr.) 5.741 ÷6.818 13.594 23.793 22.228Udbytte (pct.) 3,75 4,25 4,00 5,00 5,25Administrationsomk. (pct.) 0,51 0,47 0,51 0,54 0,55ÅOP – 0,55 0,80 0,76 0,59Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) 13.870 42.593 58.119 94.870 148.475Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) 54.576 93.560 89.761 87.655 105.387Omsætningshastighed (antal gange) 0,04 0,08 0,13 0,19 0,09Medlemmernes formue (t.kr.) 313.943 349.520 314.929 341.933 408.641Cirkulerende kapital (t.kr.) 269.200 316.623 284.823 296.650 351.950Kurs ultimo året 116,20 109,60 109,30 116,56 118,5026SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2008


INDEKSOBLIGATIONERNoter til resultatopgørelse og balance (fortsat)Investeringernes procentvise fordeling på forskellige kriterier samt Sharpe Ratio er visti tilknytning til afdelingens ledelsesberetning.Note 1: Renteindtægter i 1.000 kr. 2010 2009Indestående i depotselskab 20 47Noterede obligationer fra danske udstedere 9.925 7.464I alt renteindtægter 9.945 7.511Note 2: Kursgevinster og -tab i 1.000 kr. 2010 2009Noterede obligationer fra danske udstedere 14.702 17.982I alt kursgevinster og -tab 14.702 17.982Note 3: Handelsomkostninger i 1.000 kr. 2010 2009Bruttohandelsomkostninger 0 0Heraf dækket af emissions- og indløsningsindtægter 0 0I alt handelsomkostninger vedr. løbende drift 0 0Note 5: Til rådighed for udlodning i 1.000 kr. 2010 2009Renter og udbytter 9.945 7.511Kursgevinst til udlodning 11.436 7.724Administrationsomkostningertil modregning i udlodning 2.419 1.700Udlodningsreguleringved emission/indløsning ÷673 989Udlodning overført fra sidste år 353 662I alt til rådighed for udlodning, netto 18.642 15.186Note 6: Finansielle instrumenter i 1.000 kr. 2010 2009Børsnoterede finansielle instrumenter 402.246 344.456Øvrige finansielle instrumenter 2.047 3.645I alt finansielle instrumenter 404.293 348.101Noterede aktier, noterede obligationer og investeringsbeviser i andre investerings- og specialforeningerer ikke specificeret i årsrapporten, idet beholdningslisten kan findes på foreningenshjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet DanskeInvest Management A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø.Note 4: Administrationsomk. i 1.000 kr. 2010 2009Afdelings- Andel af Afdelings- Andel afdirekte fællesomk. direkte fællesomk.Honorar til bestyrelse 0 4 0 4Revisionshonorar til revisorer 0 63 0 66Andre honorarer til revisorer 0 3 0 3Markedsføringsomkostninger 1.531 92 1.017 80Gebyrer til depotselskab 75 10 56 10Andre omk. i forbindelsemed formueplejen 435 12 311 8Øvrige omkostninger 16 17 15 13Fast administrationshonorar 161 0 117 0I alt opdelte adm.omk. 2.218 201 1.516 184I alt adm.omkostninger 2.419 1.700Andel af fællesomkostninger udgør afdelingens del af de omkostninger, der ikke kan henføresdirekte til en enkelt afdeling. Fordelingen sker under hensyntagen til afdelingernes formuer.Fast administrationshonorar udgør pålignende omkostninger i henhold til særskilt aftale medDanske Invest Management A/S for administration.Der henvises til »Beskrivelse af foreningens væsentligste aftaler« under »Fælles noter«.Note 7: Medlemmernes formue i 1.000 kr. 2010 2009Cirk.kapital FormueværdiCirk.kapital FormueværdiMedlemmernes formue primo 296.650 341.933 284.823 314.929Udlodning fra sidste årvedr. cirkulerende beviser ÷14.833 ÷11.393Ændring i udbetalt udlodningpga emission/indløsning ÷4.625 444Emissioner i året 97.000 112.281 27.127 30.926Indløsninger i året ÷41.700 ÷48.738 ÷15.300 ÷16.946Netto emissionstillæg ogindløsningsfradrag 395 180Regulering af udlodning vedemissioner og indløsninger i året 673 ÷989Overført til udlodning fra sidste år ÷353 ÷662Overført til udlodning næste år 165 353Foreslået udlodning 18.477 14.833Overførsel af periodens resultat 3.266 10.258I alt medlemmernes formue 351.950 408.641 296.650 341.933Revisionshonorar 2010 2009t.kr.t.kr.Det samlede honorar for arbejdet i foreningen tilrevisionsfirmaet KPMG. StatsautoriseretRevisionspartnerselskab udgjorde 31,8 34,0Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 0,1 1,0Det samlede honorar for arbejdet i foreningen tilrevisionsfirmaet Grant Tornton StatsautoriseretRevisionsaktieselskab udgjorde 34,3 34,8Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 2,6 1,8ÅRSRAPPORT 2008 2009SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST27


Noter uden henvisningOversigt over 2010-udbytternes skattemæssige fordelingUdbytternes skattemæssige fordelingAlmindelig opsparingstk. Foreslået Kapital- Skattefri Aktiestørrelseudbytte indkomst indkomst indkomstNavn i kr. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk.Indeksobligationer 100 5,25 2,43 2,82 0,00Skemaet viser, hvordan udbyttet for 2010 skal behandles skattemæssigt i relation til almindelig opsparing. For pensionsopsparinger indgår hele udbyttet igrundlaget for PAL-skat. For selskaber indgår hele udbyttet i selskabsindkomsten.28SPECIALFORENINGEN DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT 2010


Sådan læser du afdelingens regnskabHer gives en kort forklaring på de forskellige dele afafdelingens regnskab.Afdelingens profilDe væsentligste karakteristika ved afdelingen. Læs mereom afdelingen på www.danskeinvest.dk.RisikoklassifikationRisikoklassifikationen sker blandt andet ud fra beregningeraf de historiske udsving på de enkelte afdelingers historiskeafkast. Afdelingerne (administreret af Danske InvestManagement A/S) er opdelt i risikokategorierne høj, middelog lav efter deres relative risiko.Risikoklassifikationen viser, hvor kursstabil den enkelteafdeling historisk har været. Den faktiske risiko kan vise sigat være anderledes end den historiske.Nøgletal for risikoRisikonøgletallene udtrykker på forskellig vis afdelingenshistoriske afkast og risiko og beregnes efter tre års levetid.Cirkeldiagram med fordelingViser hvordan afdelingens værdipapirbeholdning og likvidervar fordelt ultimo 2010. Diagrammerne opdateres månedligtpå www.danskeinvest.dk.Kommentar til afkast m.v.Her kan du læse om afkastet i 2010. Hvad gik godt, oghvad gik mindre godt? Vi kommer også ind på vores forventningertil 2011 – og gør rede for den strategi, afdelingenvil følge.Det er det blevet tilSkemaet viser værdien 31. december 2010 af en investeringpå 100 kroner gennemført 1, 3, 5, 7 og 10 år tidligere.Udbetalte udbytter er indregnet og forudsat geninvesteretpå udbetalingstidspunktet.ResultatopgørelseÅrets indtægter og omkostninger. Indtægterne er typiskrenter og/eller aktieudbytter. Kursgevinster og -tab kanvære en indtægt eller en omkostning. Det afhænger af, omder har været gevinst eller tab på investeringerne i løbet afåret. Handelsomkostningerne er skilt ud i en separat linje.Administrationsomkostninger er omkostninger anvendt tildriften af afdelingen. Skat består af udbytteskat og renteskat,som ikke kan refunderes.Nederst ses beløbet, der foreslås udloddet til investorerne.Udlodningen af udbytte til investorerne opgøres efter retningslinjeri skattelovgivningen. Udbyttet skal godkendesaf generalforsamlingen. Den del, der ikke udloddes, læggesoven i investorernes formue og dermed i værdien af investeringsbeviserne.BalanceAfdelingens aktiver og passiver ultimo 2010. Aktiverne eri al væsentlighed de aktier og/eller obligationer, afdelingeninvesterer i. Passiverne er primært værdien af de DanskeInvest-beviser, investorerne ejer i afdelingen – også kaldetinvestorernes formue.Note med nøgletalDe væsentligste nøgletal for afdelingens udvikling. Defleste nøgletal er forklaret i regnskabspraksis og i ordbogen,der findes på www.danskeinvest.dk.Note om renter og udbytterSpecificerer hvad årets renter og udbytter består af.Note om kursgevinster og -tabSpecificerer hvor kursgevinster og -tab stammer fra ogviser bruttohandelsomkostningerne, herunder hvilken delder vedrører emissioner og indløsninger.Note om administrationsomkostningerSpecificerer afdelingens administrationsomkostningeri løbet af året. Læs mere i afsnittet »Omkostninger«.Note om rådighedsbeløb til udlodningSpecificerer det beløb, som er til rådighed for udlodning tilinvestorerne for 2010, gjort op efter skattelovgivningensregler.Note om medlemmernes formueSpecificerer hvordan afdelingens formue har udviklet sigi løbet af året. Er cirkulerende kapital højere ultimo endprimo 2010, har der netto været efterspørgsel efter beviseri afdelingen. Under formueværdi viser vi bevægelsernegjort op i kursværdier.Note om handelsomkostningerUnder handelsomkostninger føres alle direkte omkostningeri forbindelse med handel med finansielle instrumenter.Omkostninger, der ikke kan opgøres eksakt, eksempelvisfordi de er inkluderet i spread, indregnes i det omfang,de er aftalt med tredjemand. Den del af handelsomkostningerne,som er afholdt i forbindelse med køb og salg affinansielle instrumenter, og som er forårsaget af emissionog indløsning, indregnes direkte i »Medlemmernes formue«.Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)ÅOP samler følgende fire tal i ét nøgletal: Årlige administrationsomkostningeri procent, direkte handelsomkostningerved løbende drift, maksimalt emissionstillæg og maksimaltindløsningsfradrag.ÅOP kan sammenlignes på tværs af foreninger og inden forde enkelte typer af afdelinger.


Specialforeningen Danske Invest / Strødamvej 46 / 2100 København Ø / Tlf. 33 33 71 71www.danskeinvesT.dk / danskeinvest@danskeinvest.com

More magazines by this user
Similar magazines