Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

medianmättoleransdet

medianmättoleransdet mittersta värdet när mätvärden sorteras i storleksordningmaximal avvikelse från ”sant värde” vid mätning; vanligenav typen 2σ, där σ är mätningens standardosäkerhet;se även toleransNorthing, Easting plana koordinater i SWEREF 99nyckelpunktNätverks-RTKortofotoortofotomosaikoscillerandepankromatiskpanskärpningpercentilprodukttolernasProjektanpassadNätverks-RTKpunktmolnpunkttäthetett punktmoln kan glesas ut till nyckelpunkter, utan attredovisningen av en yta försämras (även masspunkt ellerbrytpunkt)den vanligaste metoden för relativ GNSS-mätning irealtid; flera referensstationer utnyttjasskalriktig flygbild i ortogonalprojektion (fotokarta)(digital) sammanfogning av flera olika ortofoton; vanligenanvänds den mest centrala delen av respektive bildoch skarvarna mellan bilderna har dolts så långt det ärmöjligthär: snabbt och regelbundet svängande (om spegel)det synliga spektrat (400 – 750 nm) registreras av sensoreller film med känslighet för alla färger; normalt avsessvart-vit bildmetod för att öka upplösningen i färgbanden med hjälpav ett pankromatiskt band med högre upplösningdet värde varunder en viss procent av mätvärdenafaller, exempelvis 95-percentilmaximal avvikelse från produktspecifikationen, se äventoleransen vidareutveckling av Nätverks-RTK med tätaremellan referensstationerna och andra tekniker fördataöverföringenstor mängd tredimensionella positioner, vanligeninsamlade med laserskanning eller bildmatchningantal punkter per ytenhet, exempelvis antal laserekonper kvadratmeterVersion 2013 10 (21)

Q-TradiometrirasterRayleigh-spridningroll, tipp, girrutnätrådatasant ortofotosemi-global matchning(SGM)sensormätning av elektromagnetisk strålning; intensitetenlagras vanligen som pixelvärden; radiometrisk bearbetningomfattar förändringar av pixelvärdena.regelbunden datastruktur med mätvärden ordnade irader och kolumnerspridning av elektromagnetisk strålning mot partiklarsom är mycket mindre än strålningens våglängd; orsakarbl.a. den blå himlen.de tre axlar en plattform kan rotera kring och som kanobserveras av en IMUliktydigt med rasterinsamlade data som ej genomgått bearbetning eller annanmanipuleringortofoto som skapats med en rektifieringsmodell somäven innehåller byggnader; eliminerar lutandebyggnader men kräver bilder med stor övertäckningmatchningsalgoritm utvecklad av Heiko Hirschmullerför pixelvis matchning av flygbilderapparat som reagerar på fysiska storheter, exempelviselektromagnetisk strålning, och konverterar dem tillavläsbara signalersignal–brusförhållande förhållandet mellan styrkan på signal och bakgrundsbrussiluettmodellsnappningsolvinkelstandardnivåterm i Bygghandlingar 90, del 7, som är liktydig medden i HMK använda termen ytmodellautomatisk anslutning till befintligt objekt vidkarteringsolens vinkel mot markplanet; mäts i graderrekommenderade krav i denna handbok vid geodatainsamlingför visst användningsområdestatisk GNSS-mätning relativ GNSS-mätning med två eller flera GNSSmottagareunder längre tidVersion 2013 11 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Badkar och bubbelbad - Frej Jonsson
Enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt - TeliaSonera ...
Läs mer... - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap ...
Tyreoidea och fertilitet ett endokrinologiskt perspektiv - SFOG
Profil och Idrottskläder, Reklamartiklar mm för ... - Hasselberga.se
KREATIVITET OCH MåNGFALD - Nordiskt centrum för ...
mögel och alger på fasader och målade detaljer utomhus - Sveriges ...
Hjärtinfarkt, social position och födelseland - Folkhälsoguiden
DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer
Cotton Linen Basmönster tröja och Kofta barn ... - Coatscrafts.com
Bilens roll för mobiliteten – nu och i framtiden
Budget och Verksamhetsplan 2012-2014(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
– för stora och små - Martin & Servera
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry