Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

RT 90, RT

RT 90, RT 38RTKRUFRISSGMShape (SHP)SISSKLSNRSOSISWEN_08_RH2000,SWEN_08_RH70SWEPOSSWEREF 99Äldre riksnät i plan.Real-Time Kinematic. Se även Nätverks-RTK och Projektanpassadnätverks-RTK.Realtidsuppdaterad Fri Station. En station inmätt med enkombination av samtidiga GNSS-observationer ochmätningar med totalstation.Semi-global matchning. Matchningsalgoritm utvecklad avHeiko Hirschmuller för pixelvis matchning av flygbilder.Binärt filformat för vektordata; i SHP-filen lagrasgeometrin, men den åtföljs alltid av en DBF-fil medattribut och en SHX-fil med index.Swedish Standards Institute. Svensk organisation förstandardisering.Sveriges Kommuner och Landsting.Signal-to-Noise Ratio. Se signal–brusförhållande.Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Norskt filformatför geodata.Nu gällande nationella geoidmodeller.Det nationella nätet av fasta referensstationer förGNSS-mätning.Det nya, globalt anpassade nationella referenssystemet;den svenska realiseringen av det europeiska ETRS89,med epok 1999.SWEREF 99 TM Nationell kartprojektion till SWEREF 99.TABTIFFTINBinärt filformat för vektordata, där TAB-filen innehållergeometrin och en DAT-fil attributen; även textbaseratfilformat med information om georeferens för geodata irasterformat.Tagged Image File Format. Filformat för rasterdata.Triangulated Irregular Network. Datastruktur förrepresentation av ytor.Version 2013 20 (21)

TK178TMTNTSTSAU-ÖUASUAVUSBUTMVRSXMLGrekiska teckenκ (kappa)ω (omega)φ (phi)Teknisk Kommitté inom SIS som behandlar ”Byggmätningoch toleranser”.Transversal Mercator. En vanlig kartprojektion.Tröghetsnavigeringssystem. T.ex. i formen ”TN-data”.Teknisk Specifikation.The Survey Association. Engelsk organisation för kommersiellamätningsföretag.Unmanned Aircraft System. Ett obemannat luftfartyg samtde komponenter som behövs för att kunna kontrolleraluftfartyget på avstånd av en eller flera personer.Unmanned Aerial Vehicle. En av flera benämningar påobemannat luftfartyg.Universal Serial Bus. Gränssnitt för dataöverföring.Universal Transverse Mercator. Ett system av 60 projektionszoneri Gauss-Krügers (Transversal Mercator) projektionsom täcker hela jorden.Virtuell ReferensStation. Beräknade observationer avGNSS optimerade för en plats nära användaren.Extensible Markup Language. Standard för textbaseradbeskrivning av data.Rotationsvinkel för en flygbild kring en axel vinkelrätmot bildplanet, dvs. nära lodlinjen (jämför termernayaw/heading i flygsammanhang).Rotationsvinkel för en flygbild kring den kameraaxel ibildplanet som ungefärligen är riktad längs flygriktningen(jämför termerna roll/bank i flygsammanhang).Rotationsvinkel för en flygbild kring den tredje kameraaxelnsom är vinkelrät mot de två ovanstående (kappaoch omega), dvs. tvärs flygriktningen (jämför termernapitch/elevation i flygsammanhang).Version 2013 21 (21)

och stålbyggare
SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Utvärdering i teori och praktik
Fakta och cirkapriser - H-kan.se
Badkar och bubbelbad - Frej Jonsson
KREATIVITET OCH MåNGFALD - Nordiskt centrum för ...
Bilens roll för mobiliteten – nu och i framtiden
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Fakta och cirkapriser - H-kan.se
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
– för stora och små - Martin & Servera