Views
2 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

geoidgeometriGeovekstGNSS/INS-stöddfotogrammetriGPS-tidgradationgridgrundläggande mätningstekniskfärdighetgyrofothotspot-effekthöjdmodellI-Linga datainre tillförlitlighetInspireinterpoleringekvipotentialyta (nivåyta) som bland annat innehålleroceanernas medelnivåhär: mätning eller beskrivning av objekts läge och formnorsk organisation för gemensam insamling av geodatafotogrammetri där position och orientering från GNSSoch INS ingår i blocktrianguleringenden tidsskala som används i GPS-systemet; avviker mednågra sekunder från den koordinerade universella tidenUTC, som i sin tur ligger högst 1 sekund ifrån – och ersätter– den tidigare GMT (Greenwich Mean Time)gradvis övergång av kulör eller nyans; en mjukgradation kräver en hög radiometrisk upplösningliktydigt med rasterbegrepp som ersätter ”behörighet” efter Mätningskungörelsensavvecklinganordning som kompenserar för plattformens rörelser såatt sensorns orientering förblir konstantområde på marken i direkt linje med kameran och solen;området framträder som överexponerat och saknar kontrastp.g.a. avsaknaden av skuggorövergripande term för bland annat markmodeller (terrängmodeller)och ytmodelleravvikande värde som sätts då mätdata saknas, exempelvispå pixlar med odefinierad höjd i en höjdmodell irasterformatminsta upptäckbara (grova) fel, se MUFEU-direktiv som skapar en infrastruktur för medlemsländernastillhandahållande av geodataberäkning av ett värde i valfri position baserat på kringliggandemätvärdenVersion 2013 8 (21)

Kommun-GMLkonnektera (kartdata)konnektionspunktkontrollerbarhetkontrolltoleranslinjesensorlodbildlägesosäkerhetM-Pmareografmarkmodellmatrissensorsvensk XML-baserad kod framtagen av Sverigeskommuner och Landsting för enhetliga leveranserav kommunala grundläggande geodataanslutning av inmätta detaljer till befintliga, exempelvisi gränsen mellan två kartbladskarp detalj som kan identifieras i minst två överlappandebildermöjligheten att kontrollera mätningar; uttrycks oftasom ett s.k. k-tal mellan noll och ett, där noll betyderokontrollerad och ett = 100-procentig kontroll; i principen synonym till tillförlitlighetmaximal avvikelse vid kontrollmätning, se även toleranslinjesensorer är uppbyggda som en enkel rad av sensorer.Geometrin kan liknas vid en extremt smal matrissensorsom tar bilder med en extremt hög frekvens föratt kunna täcka en yta. Sensorerna registrerar kontinuerligtterrängen tvärs flygriktningen. På liknande sätt somför matrissensorer kan bilden ortorektifieras för att återgesskalriktigt i en viss kartprojektion.flygbild tagen med kameran riktad längs lodlinjen, dvs.rakt nedåtosäkerhet i plan- eller höjdlägevattenståndsmätarehöjdmodell som beskriver markytan utan broar, byggnader,vegetation och andra från markytan uppstickandeobjekt; markmodell är vanligen liktydigt medterrängmodellmatrissensorer använder en eller flera elektroniska bildsensorerför att fånga in ljuset. I de fall då kameran äruppbyggd av flera sensorer kombineras den individuellabilden från varje sensor ihop till en fingerad bild icentralprojektion. Metoden benämns stitching och sker iden mjukvara som följer med kameran. Många matrissensorerär rektangulära i formen och används oftastmed den bredare bildsidan tvärs flygriktningen för attmaximera korridorbredden och optimera datainsamlingen.Version 2013 9 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Carotiskirurgi - hur och varför? - Equalis
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
– för stora och små - Martin & Servera
CNC PILOT 4290 B- och Y-axel - heidenhain - DR. JOHANNES ...
Time i Brain - Utbildning primärvård och kommun, E.B
Preem – framtidens bränsle och klimatneutrala ... - KNEG
Skapa större intresse och engagemang med ... - EPiServer World
I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler II ... - BEA
Ladda ner program och inbjudan här - Miljöfordon Syd
KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG ...
Audi A4/S4 Fakta och cirkapriser april 2006 - H-kan.se
sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag manual
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi.
FAKTA OCH NYCKELTAL - Svenska Mässan
Tillbehörs- och underhållskatalog - John Deere