Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

geoidgeometriGeovekstGNSS/INS-stöddfotogrammetriGPS-tidgradationgridgrundläggande mätningstekniskfärdighetgyrofothotspot-effekthöjdmodellI-Linga datainre tillförlitlighetInspireinterpoleringekvipotentialyta (nivåyta) som bland annat innehålleroceanernas medelnivåhär: mätning eller beskrivning av objekts läge och formnorsk organisation för gemensam insamling av geodatafotogrammetri där position och orientering från GNSSoch INS ingår i blocktrianguleringenden tidsskala som används i GPS-systemet; avviker mednågra sekunder från den koordinerade universella tidenUTC, som i sin tur ligger högst 1 sekund ifrån – och ersätter– den tidigare GMT (Greenwich Mean Time)gradvis övergång av kulör eller nyans; en mjukgradation kräver en hög radiometrisk upplösningliktydigt med rasterbegrepp som ersätter ”behörighet” efter Mätningskungörelsensavvecklinganordning som kompenserar för plattformens rörelser såatt sensorns orientering förblir konstantområde på marken i direkt linje med kameran och solen;området framträder som överexponerat och saknar kontrastp.g.a. avsaknaden av skuggorövergripande term för bland annat markmodeller (terrängmodeller)och ytmodelleravvikande värde som sätts då mätdata saknas, exempelvispå pixlar med odefinierad höjd i en höjdmodell irasterformatminsta upptäckbara (grova) fel, se MUFEU-direktiv som skapar en infrastruktur för medlemsländernastillhandahållande av geodataberäkning av ett värde i valfri position baserat på kringliggandemätvärdenVersion 2013 8 (21)

Kommun-GMLkonnektera (kartdata)konnektionspunktkontrollerbarhetkontrolltoleranslinjesensorlodbildlägesosäkerhetM-Pmareografmarkmodellmatrissensorsvensk XML-baserad kod framtagen av Sverigeskommuner och Landsting för enhetliga leveranserav kommunala grundläggande geodataanslutning av inmätta detaljer till befintliga, exempelvisi gränsen mellan två kartbladskarp detalj som kan identifieras i minst två överlappandebildermöjligheten att kontrollera mätningar; uttrycks oftasom ett s.k. k-tal mellan noll och ett, där noll betyderokontrollerad och ett = 100-procentig kontroll; i principen synonym till tillförlitlighetmaximal avvikelse vid kontrollmätning, se även toleranslinjesensorer är uppbyggda som en enkel rad av sensorer.Geometrin kan liknas vid en extremt smal matrissensorsom tar bilder med en extremt hög frekvens föratt kunna täcka en yta. Sensorerna registrerar kontinuerligtterrängen tvärs flygriktningen. På liknande sätt somför matrissensorer kan bilden ortorektifieras för att återgesskalriktigt i en viss kartprojektion.flygbild tagen med kameran riktad längs lodlinjen, dvs.rakt nedåtosäkerhet i plan- eller höjdlägevattenståndsmätarehöjdmodell som beskriver markytan utan broar, byggnader,vegetation och andra från markytan uppstickandeobjekt; markmodell är vanligen liktydigt medterrängmodellmatrissensorer använder en eller flera elektroniska bildsensorerför att fånga in ljuset. I de fall då kameran äruppbyggd av flera sensorer kombineras den individuellabilden från varje sensor ihop till en fingerad bild icentralprojektion. Metoden benämns stitching och sker iden mjukvara som följer med kameran. Många matrissensorerär rektangulära i formen och används oftastmed den bredare bildsidan tvärs flygriktningen för attmaximera korridorbredden och optimera datainsamlingen.Version 2013 9 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Badkar och bubbelbad - Frej Jonsson
Enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt - TeliaSonera ...
Läs mer... - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap ...
Tyreoidea och fertilitet ett endokrinologiskt perspektiv - SFOG
Profil och Idrottskläder, Reklamartiklar mm för ... - Hasselberga.se
KREATIVITET OCH MåNGFALD - Nordiskt centrum för ...
mögel och alger på fasader och målade detaljer utomhus - Sveriges ...
Hjärtinfarkt, social position och födelseland - Folkhälsoguiden
DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer
Cotton Linen Basmönster tröja och Kofta barn ... - Coatscrafts.com
Bilens roll för mobiliteten – nu och i framtiden
Budget och Verksamhetsplan 2012-2014(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
– för stora och små - Martin & Servera
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry