Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Anna var tilsynelatende

Anna var tilsynelatende ved god helse, og hun virket ung og frisk ogsprek for alderen. Hun hadde så mye hun så frem til. Hun gledet segover og så frem til våren med all rhododendronblomstringen , hun gledetseg til Rhododendronsymposiet, som hun hadde lagt ned så mye arbeideog engasjement i, og sist men ikke minst, gledet hun seg til å reise tilMadagaskar i sommer for å besøke sin eneste datter, Dagny, som arbeideri et NORAD-prosjekt der.Vi i styret for Den norske Rhododendronforening og vi i arrangementkomiteenfor Rhodo-symposiet vil savne Anna K. Mjøs dypt , og det vil blivanskelig å fylle tomrommet etter henne. Vi er takknemlige for å ha kjenthenne, og vi lyser fred over Anna sitt minne.Pål A. SkagsethR. ‘Fastuosum flore pleno’17

K G B och Göteborg, del 1 av 2.Ved Björn AldénINLEDNINGVad är nu detta? Har inte KGB sett sina bästa da’r? Jodå — nejdå!Kunming–Gothenburg Botanical Expedition till nordvästra Yunnan är ochförblir ett faktum.Tack vare ett nystartat samarbete mellan Göte borg botaniska trädgård ochBotaniska Institu tio nen i Kunming, Yunnans provinshuvud stad, kundeundertecknad till sammans med Henrik Zetterlund och Magnus Lidén hösten1993 genom föra en lyc kad fröinsamlingsresa till Diqing Au to no mous TibetanPrefecture. Resultatet blev över vår förväntan — närmare 700 frökollekter.Av dessa utgjorde 10% Rhodo dendron. Först litet om bakgrunden till ochförutsätt ningar na för vår insam lings resa och därefter ut förligare informationom de frö nummer av Rho do dend ron, som gjordes tillgängliga för SvenskaRhododendronsäll ska pets medlemmar under våren 1994.VARFÖR YUNNAN? — BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGARHur kommer det sig egentligen att Göteborgs bo taniska trädgårds första insamlingsresa till Kina gick just till dess sydvästligaste provins, Yunnan? Våraerfarenheter i Göteborg av kine siskt material av t ex Rhododendron visar välatt arter eller pro ve nienser från provinser som Sichuan, Ghansu och Shaanxiär mycket bättre an passade till vårt klimat och att det därför är hit man borderesa. Till dessa vik tiga invänd ningar, som har att göra med både odlingserfarenheteroch klimatförutsätt ningar, och deras relevans för genomförandet aven expedition till Yunnan, återkom mer jag. Först emellertid nå got om andrabakomliggande faktorer.Några grundförutsättningar för insamlingsresor till KinaEfter kommunisternas maktövertagande 1950 stängdes Kinas gränser förde flesta väs terlän ningar. Vetenskapligt och kulturellt utbyte mi nimerades.Under nära tre de cen nier tilläts t ex inga veten skap liga expeditioner tillKina. Den beläste Rhodo dend ron odlaren vet säkert att den amerikanske geografen,växtsamlaren m m Joseph Rock var den siste som, under mycket tuffaförhållanden, kunde samla frön i Kina så sent som i slutet av 40-talet. I Sverigehar, lik som på många andra håll i världen, sedan dess funnits tan kar om att återfå besöka och samla växter i Kina — ”landet med de många träd gårds väx ter na”.Vår egen, numer även i träd gårdskretsar berömde, svenske Kina-resenär Harry18

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Nr. 2/2009 - Norsk A Modell Klubb
Munnpleien nr. 2-2004 - Norsk Tannvern
Nr. 2, 2008 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Lokomotivmands Tidende Nr. 2 - Norsk Lokomotivmannsforbund