Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Smith hade ju på 20-

Smith hade ju på 20- och 30-talen dessutom lagt grunden till vad som t o mskulle kunna bli en fortsatt svensk tradition i Kina — inte ba ra en brittisk el lerameri kansk. Av Harry Smiths material från Sichuan och, inte att för glöm ma,även Da vid Hummels från S Ghansu, fanns ju synnerligen goda erfarenheterfrån svensk kultur.Vi var många i Göteborg som redan under 70-talet drömde om att åter fåmöjlighet att organi sera se riösa insamlingsexpeditioner till just dessa provinsereller till de kan ske minst lika intressanta provinserna Shaanxi och Hubei. För attdetta skulle lyckas kräv des dock nära sam arbete med kinesiska hortikulturellaeller bota niska insti tu tio ner, något som ännu inte var för handen. Så kom i allafall den första insam lings ex pe di tio nen med västerlänningar till Kina sedan 1949,den sino-amerikanska expe di tio nen till V Hubei 1980. Flera nya provenienserav in tressanta lignoser kom åter till väst världen, en del också till oss i Sverige.Från och med nu til läts fler och fler privat per soner be sö ka Kina. Re striktionerbeträffande natur in samling gjorde dock att en dast ett fåtal nya in samlingar, t exfrån Sichuan, nådde oss.Yunnan, Kinas artrikaste provins, öppnasPå brittiskt initiativ inleddes under 80-talet en serie expeditioner till denfloristiskt rika pro vinsen Yun nan. Göteborgs botaniska träd gård var bland demsom erbjöds ma te rial från dessa brit tisk-kinesiska samarbets pro jekt. Än så längesak nade vi i Gö te borg egna lovande kontakter i Kina, vilket kan ske berodde påatt vi av flera skäl ännu hållit oss avvaktande. Insamlings ex pe ditioner krävermycket arbete och är kost samma och måste därför på förhand väntas ge ett stortut byte. Vad gällde pro vin sen Yunnan hade vi dittills och i stort sett bara erfarenheterav material från de kli mat gynnade de larna i provinsens västcentralaoch västra del. De få i Sve rige testade lignoserna, bland an nat en del ForrestochRock-nummer, syntes inte till räckligt tåliga. Nej, här kräv des material frånklimatkärvare delar av Kina. Kunde sådana verkligen inte finnas inom Yunnandå? Pro vin sens nordvästra hörn grän sar ju bland an nat till Sichuan och frånprovins gränsen är av ståndet till Harry Smiths in samlingslokaler runt Kan dinginte stort, bara några få tiotal mil. Dess utom är om rå det mycket högt beläget— bergen når över 5000 m. ”Enda” kruxet — området var inte tillgängligt förväster län ningar!Vad som kunde vara en liten öppning inträf fade 1991, när en skotsk-kinesiskex pe di tion fick tillstånd att samla herbariematerial samt frön runt Zhongdianplatån,i den syd östligaste de len av det tibetanska höglandet, som sträcker sigin i Yunnans nord väst ra hörn. Av en slump be sökte samma år en kollega till19

undertecknad, Mag nus Lidén vid Botaniska Institutionen i Göteborg, KunmingsBotaniska Institu tion för att studera släktet Corydalis (nunneörter). Resanhade föregåtts av vissa lösa spe ku la tioner om att söka starta ett samarbetemed nämnda insti tution i Kina, vilket kanske kunde utmynna i en ex pedition.Intresse för ett samarbete med Göte borg visade sig finnas. Utan att nå got närmareex pe ditionsprogam preciserats beslöts att arbeta för en gemen sam insamlingsex pe di tion, förslagsvis hösten 1992.Efter att ha studerat de klimatiska, topo gra fiska och botaniska förutsättningarnaför en resa till nordvästra Yunnan gjorde vi på senhös ten i Göteborgs botaniskaträdgård upp ett pre liminärt förslag till resroute. Ännu visste vi inget om hurman skulle ställa sig till våra mycket specifika önske mål. Flera av de före slagnaområdena var ju fortfa ran de stängda för oss. Svar dröjde. Under följande vårbörjade det stå klart, inte minst på grund av egen tidsbrist, att resan åtminstoneinte kunde bli av 1992, men väl hösten 1993. I Kunming var man dock ännumycket tveksam till vissa av våra lokal för slag, t ex de nordligaste delarna avmassivet Mai Li (Kha-ker-po eller Ka-Gwr-Pw). Berget var livs farligt, sadesdet. En hel ja pansk alpinist ex pedition med bärare och allt, inalles nära 20personer, ha de nyligen om kom mit i en lavin nedom den 6.740 m höga toppen.Där hade ju inte vi att göra, så vi stod på oss. Om vi inte fick möj lighet attbe söka bl a de torrare delarna av Mai Li var expeditionen mindre ange lä gen försvenskt vid kom man de.Det började nu, trots allt, se ut som om den första större fröinsamlingsexpeditionen från Sve rige till Kina se dan 30-talet låg inom räck håll. Låt vara attden inte skulle gå till de, uti från svenska förhål lan den, allra mest ef ter trak tadede lar na av Kina, men den exceptionellt artrika och klimatvariabla pro vinsenYunnan var mer än till räck ligt intressant för en satsning. Dessutom — och detvar inte minst vik tigt — kunde en expedition till Yunnan ge en öppning förkommande expe di tio ner till andra delar av Kina.Klimatiska förutsättningarEn växts klimattolerans, låt oss för enkelhetens skull här kalla den för ”härdighet”(trots att begreppet är en alltför ofta missförstådd över förenkling av alla defaktorer som av gör växters anpassning till bestämda klimatförhållanden), kanaldrig enbart be dömas utifrån de befintliga klimatiska för hål landen där växtenpåträffas i naturen. Däremot kan vissa klimatuppgifter ge oss viktiga indicierom vad som kan förväntas. För att få en verkligt fast grund att stå på krävs dockodlingserfarenheter. Den skepsis som någ ra odlare i Sverige har mot lignoserfrån sydväst ligaste Kina och från Yunnan i syn nerhet kanske, måste väl då — så20

Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund
nr 3 - Norsk Døvehistorisk Selskap
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Lokomotivmands Tidende Nr.2 - Norsk Lokomotivmannsforbund
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
NR.2 - 2004 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Munnpleien nr 2.-2005 - Norsk Tannvern
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...