Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

För planerare av det

För planerare av det gröna i ur bana miljöer (med träden i särskild åtanke) ellerför kommer siel la odlare av exempelvis fruktträd gäller där emot längre tidsperspektiv.Det ökar auto matiskt san nolik heten för uppträdandet av kli matiskaextremår. Växtmate rialet måste därför begränsas till de under myc ket lång tidsäkra kor ten.Med ovanstående i minne är det nu dags att tit ta på hur våra odlingserfarenheterav Yun nan-ma te rial egentligen ser ut. Till en början, vad är det för materialvi kan referera till? Ja, na turligtvis måste det vara material från de s k storainsamlarna, som utgör referensram för oss liksom för övriga delar av västvärlden.Följd frågan blir då, vad och hur mycket av detta har odlats i Sverige?Av det smått enorma antalet frönummer som de legendariska samlarna JosephRock, George Forrest, Frank Kingdon Ward och T. T. Yü samlat i Yunnanunder första hälf ten av detta sekel, är det idag bara rudiment som återstår iodling. I Edinburgh botaniska trädgård, som har en av de störs ta samlingarnaav material från SV Kina i kultur, återstår nu drygt 400 accessioner av Forrestsin sam lingar, drygt 280 av Rocks och drygt 100 av Yü’s. Siffrorna gäller intebara Yunnan-växter utan även material från Tibet och Sichuan samt omfattarbåde lignoser och örter. Dessutom in går även se na re erhållna dubletter av redanodlade insamlings nummer, varför t ex antalet nummer av lignoser från Yunnanär vä sentligt lägre än de presen terade siff rorna. Redan här finns således enbegränsande fak tor som både har påverkat och ännu påverkar våra möjligheteratt skaffa adekvata odlingser faren heter.Ett närmare studium av ursprunget på de resterande insamlingsnumren avslöjardessutom att en stör re del härrör från de klimatmilda västra och nord centraladelarna av Yunnan, t ex Cang Shan, Lijiang, Weixi och de södra delarna av KaGwr Pw (Do ker La i syn ner het). Detta är ju inte på något sätt märkligt eftersomanspråken på här dig het stått i relation till andra och framför allt mer gynnadeklimatförhållanden på hemmaplan (Storbritannien i synnerhet) än de vi har.Ett rätt bra exempel på så dant mate rial är de Rhodo dendron-arter som JosephRock samlade 1948 på uppdrag av Ameri kanska Rhodo dendronsällska pet. Detmaterialet i syn nerhet har stor rele vans för diskus sionen om od lingser fa renheterav Yunnan-växter. Det utgör näm lig en i stort sett det enda exemplet påett mer om fattande vedväxtmaterial från provin sen, som provats i Syd- ellerVästsverige. Som många vet är våra erfa ren heter av det inte sär skilt positiva(endast några få nummer lever ännu). Men med sitt ursprung i de fuktigareoch mil dare delarna av Yunnan (bl a Ka Gwr Pw’s södra delar igen) är detju knappast ägnat att för våna. Övrigt material från de klassiska in samlarna,27

som odlats eller odlas i Sverige, har inte heller stort värde som referens. Delsär an talet prövade nummer litet och dels represente rar de, vilket påpe katsinledningsvis, inte mate rial som är selek te rat med hän syn till fukt kli mat, altitudeller in sam lings lo kalens geogra fiska läge. Våra svenska odlingserfarenheter avved väx ter från Yunnan är med andra ord minst sagt bristfälliga och kan inteheller ligga till grund för några generella omdömen om ”här dig het”.Annen del kommer i neste nummer av LapprosenBjörn Aldén er en av foreleserene under symposiet i Bergen den 31. mai2003, med tema omhandlene planter for et nordisk klima.28

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
Nr. 2/2009 - Norsk A Modell Klubb
Munnpleien nr. 2-2004 - Norsk Tannvern
Nr. 2, 2008 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Lokomotivmands Tidende Nr. 2 - Norsk Lokomotivmannsforbund