Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

5.2 Økonomistyring5.2.1

5.2 Økonomistyring5.2.1 Styringsdialog, strategi og målstyringStyringsdialogDen overordna styringsdialogen føregår i hovudsak ved at Helse Vest RHF gjev føretaketstyringssignal gjennom det årlege styringsdokumentet. Styringsdokumentet gjev informasjonom kva som er dei viktigaste oppgåvene for føretaket det komande året, kva aktivitetsnivåføretaket skal ha, kva økonomiske overføringar føretaket får og krav til rapportering til HelseVest i løpet av året.På spørsmål om i kva grad styringssignala frå RHF vert kommunisert av leiing i HFet til deiulike nivåa i føretaket svarer til saman 52,8 % at dette skjer i stor eller svært stor grad, medan11,3 % meiner at dette skjer i liten eller svært liten grad. 33,9 % meiner dette skjer i nokongrad.I kva grad opplev du at styringssignal frå RHFet vertkommunisert av leiinga til i HFet til dei ulike nivåa i føretaket?45 %40 %38,3 %35 %33,9 %30 %25 %20 %15 %13,9 %10 %7,8 %3,5 %5 %0 %0,0 %I svært I stor grad I nokon I liten I svært Ikkje i detstor gradgrad grad liten grad heile2,6 %Veit ikkjePå spørsmål om det er ein formalisert styringsdialog mellom dei ulike einingane og deiraoverordna nivå svarer 64 % av leiarane at styringsdialogen med overordna nivå i stor ellersvært stor grad er formalisert. 9,3 % svarer at den i liten eller svært liten grad er formalisert,medan 26,8 % svarer i nokon grad.Når det gjeld i kva grad det er etablert formelle møter i samband med styringsdialogen svarerfleirtalet av leiarane, 72,2 %, at slike formelle møter er etablert. 20,6 % svarer at formellemøter ikkje er etablert, medan 7,2 % svarer at dei ikkje veit. Ser vi på forholdet mellomleiarnivåa finn vi at 74,1 % av leiarnivå 2 svarer at det er etablert formelle møte, medan 67,4% av leiarnivå 3 og 79,2 % av leiarnivå 4 svarer at det er etablert slike møte.10

Er det etablert formelle møte i samband med styringsdialogen?100 %90 %80 %70 %60 %50 %74,1 %67,4 %79,2 %Leiarnivå 2Leiarnivå 3Leiarnivå 440 %30 %20 %10 %18,5 %26,1 %12,5 %7,4 % 6,5 % 8,3 %0 %Ja Nei Veit ikkjeNår det gjeld frekvensen av slike møte svarer dei aller fleste av dei som har slike formellemøte at det skjer månadleg (34,8 %) eller oftare (30,4 %).I intervju kjem det fram at det er etablert eit fast leiarmøte ein gang i veka der administrerandedirektør deltar saman med klinikkleiarane, økonomidirektør og personaldirektør. I sambandmed den månadlege rapporteringa vert driftsstatus for kvar enkelt klinikk gjennomgått i desseleiarmøta.I tillegg til styringsmøte vert overordna styringssignal vidareformidla nedover i organisasjonengjennom strategi for føretaket og einingane, og gjennom konkrete mål og resultatkrav.StrategiDei aller fleste av respondentane, dvs. 92,2 %, meiner at føretaket har eit overordnastrategidokument. 81,9 % av desse kjenner til innhaldet i strategidokumentet.Til saman 68,4 % meiner at det er utarbeidd ein eigen strategi for eininga. 18,4 % meiner atdette ikkje er gjort, og 13,2 % svarer at dei ikkje veit.Mål- og resultatkravTil saman 61,8 %, meiner at det er etablert tydelege mål- og resultatkrav for einingane. 27 %meiner at dette er gjort i nokon grad, medan 9,6 % svarer det i liten eller svært liten grad eretablert tydelege mål- og resultatkrav. Ser vi på forholdet mellom leiarnivåa finn vi at leiarnivå2 i størst grad meiner at det er etablert tydelege mål- og resultatkrav.11

2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen