Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

I kva grad er det

I kva grad er det etablert tydelege mål- og resultatkrav foreininga(ne)?90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %77,8 %65,2 %50,0 %Leiarnivå 2 Leiarnivå 3 Leiarnivå 4I stor eller svært stor gradFiguren over viser at det er grunnlag for å tydeleggjere mål- og resultatkrava til einingane,spesielt på leiarnivå 3 og 4. I merknadane til spørjeundersøkinga vart det mellom anna uttyktat målstyring i form av "trafikklys" kunne vere føremålstenleg.5.2.2 System og rutinarI spørjeundersøkinga kjem det fram at til saman 25,2 % av respondentane meiner at dei i storeller svært stor grad har tilstrekkeleg med rutinar og retningsliner for å utøve godøkonomistyring. 50,4 % svarer i nokon grad, medan 17,4 % svarer at dei i liten eller sværtliten grad har tilstrekkeleg med rutinar.I kva grad opplev du at det eksisterer tilstrekkeleg med rutinarog retningsliner til å drive god økonomistyring?60 %50 %50,4 %40 %30 %20 %22,6 %13,9 %10 %0 %2,6 %I sværtstor gradI stor gradI nokongradI litengrad3,5 %I sværtliten grad1,7 %Ikkje i detheile5,2 %Veit ikkjePå spørsmål om føretaket har ei økonomihandbok svarer 63,5 % at dei ikkje veit. Berre 16,5 %svarer positivt på at det finst ei slik handbok, medan 20 % svarer nei. Av dei som meiner at deihar ei økonomihandbok svarer dei fleste (89,5 %) at dei ikkje bruker handboka. Fleire viser tilat økonomihandboka er lite tilgjengeleg og at den ikkje er oppdatert. I intervju medøkonomidirektør og økonomisjef vart det opplyst om at økonomihandboka ikkje er ferdigutvikla. Samtidig vart det vist til at sjølv om ikkje økonomihandboka er den som gjer størstnytte i økonomistyringa, må den likevel må være à jour og tilgjengeleg til einkvar tid. Spesieltkan den vere viktig for nye tilsette. I merknadane til spørjeundersøkinga vart det etterlystrutinar og retningslinjer:”Vi trenger retningslinjer og rutiner, slik det er i dag er for mye basert på skjøn og jeg famler.”12

”Nye hensiktsmessige rapporteringsrutinar/prognose.””Systemer som til enhver tid kan holde meg oppdatert på hvordan økonomien ligger iavdelingen.”FullmaktsstrukturFleirtalet av respondentane oppgjev at det er definert ein fullmaktsstruktur for føretaket (89,6%). Revisjonen har fått førelagt ein skrifteleg fullmaktsstruktur frå september 2003. Føretaketer i ferd med å utarbeide ein ny fullmaktsstruktur. Det har i følgje økonomidirektør ogøkonomisjef vore utfordringar med fullmaktsstrukturen i føretaket. Mellom anna er ikkjefullmaktsstrukturen knytt opp mot fakturasystemet, og dei har ikkje eit system for å knyttebestillingar og E-handel opp mot faktura-/attestasjonssystemet.Når det gjeld i kva grad respondentane er kjend med innhaldet i fullmaktstrukturen er svarameir variert. Litt over halvparten av dei som svarer at det er etablert ein fullmaktsstrukturmeiner dei kjenner til innhaldet i stor eller svært stor grad. 38,2 % svarer at dei i nokon grad erkjent med fullmaktsstrukturen, medan 8,8 % svarer i liten eller svært liten grad. Det er leiararpå nivå 4 som i minst grad kjenner til fullmaktsstrukturen.I kva grad er du kjent med fullmaktsstrukturen i føretaket?34,3 %38,2 %17,6 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %I sværtstor gradI stor gradI nokongrad7,8 %I litengrad1,0 % 1,0 % 1,0 %I sværtliten gradIkkje i detheileVeit ikkjeAv dei som kjenner til fullmaktsstrukturen meiner til saman 55,3 % at fullmaktsstrukturen istor eller svært stor grad er føremålstenleg, medan 25,2 % svarer i nokon grad. 9,7 % meinerfullmaktsstrukturen i liten eller svært liten grad er føremålstenleg. I merknadane tilspørjeundersøkinga vert det gjennomgåande vist til at respondentane meiner atfullmaktsstrukturen byggjer på ein altfor sentralisert struktur og at det er for lite styringsrett ogmynde lagt nedover til klinikkane.Av dei som kjenner til fullmaktsstrukturen er det 14,6 % som svarer at dei også kjenner til brotpå fullmaktene i føretaket.13

2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger
2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
Elektroniske faktura som verktøy for effektive prosesser - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
Jan O Ødven - Kompetanseløft i kommunar - Helse Førde
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger