Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

”Det blir jo nesten

”Det blir jo nesten "alltid" vedtatt et urealistisk budsjett, stort sett med prosentvis kutt over helelinjen.””Budsjettprosessene er for fjerne og summariske til at påkaller det store eigerskapet.”På spørsmål om i kva grad det vert berekna økonomiske konsekvensar av driftsrelaterteavgjersler i einingane svarer 39,1 % av dei som deltek i budsjetteringsprosessen at dette vertgjort i stor eller svært stor grad, medan 40,2 % svarer i nokon grad. Til saman 13,1 % svarer atdet i liten eller svært liten grad vert berekna økonomiske konsekvensar av driftsrelaterteavgjersler. I merknadene frå dei spurde i spørjeundersøkinga vert det mellom anna vist til atdei ikkje har kompetanse eller kapasitet til dette. I tillegg vert det vist til manglande kultur forå gjere dette både på RHF og HF nivå:”ingen kultur for det fra RHF nivå. Blir fremstilt som om det er tilfelle, men realitetene er detmotsatte. Det nytter derfor lite å bruke stor energi på det på HF nivå.”I kva grad vert det berekna økonomiske konsekvensar avdriftsrelaterte avgjersler i eininga(ne)?45 %40,2 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %7,6 %I sværtstor grad31,5 %I stor gradI nokongrad12,0 %I litengrad1,1 % 0,0 %I sværtliten gradIkkje i detheile7,6 %Veit ikkjeDet er ulike meiningar om i kva grad det vert sett i verk sanksjonar dersom budsjett ikkje vertnådd. Til saman 43,9 % meiner at det vert sett i verk sanksjonar frå overordna nivå, medan 36% meiner at det ikkje vert sett i verk sanksjonar. 20,2 % svarer at dei ikkje veit.Vert det sett i verk sanksjonar frå overordna nivå dersombudsjettet ikkje vert nådd?50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %43,9 %36,0 %20,2 %Ja Nei Veit ikkjeDei som svarer at det vert sett i verk sanksjonar viser til mellom anna til tilsettingsstopp,innkjøpsstopp, krav om innsparingstiltak og redusert drift og oppfølgingsmøte knytt tiløkonomien.24

Det vert også gjennomgåande vist til at det som manglar ikkje nødvendigvis er sanksjonar formanglande etterleving av budsjett, men heller incentiv for einingar som har godøkonomistyring og som klarer å halde budsjett. Fleire kommenterer at dei som klarer å haldebudsjett eller går med overskot opplever at overskot vert fordelt på dei andre klinikkane somgår med underskot:”Når vi går med overskudd blir dette brukt til å dekke underskudd i andre avdelinger iklinikken. Der finnes ingen gullerot for de som gjør det godt økonomisk, heller tvert i mot. Hardu overskudd ett år blir det tatt fra deg neste år.””...hva får de enhetene som incentiv, som bidrar til å hjelpe de enhetene som går medunderskudd? Jo, de får takk og ros i ledergruppa, og neste års budsjett tas fra dem og overførestil dem som var underbudsjettert.”I intervju med økonomidirektør og økonomisjef vart det kommentert at det ikkje er etablertsærskilte incitament for å overhalde budsjettet, men at ulike alternativ no vert diskutert og skalinnførast. Ulike incentiv som vert nemnt er heider og ære, bonus, overskotsdeling, ogbelønning i form av utanlandsreiser, studium med meir.Analyse, prognosar og rapporteringAnalysearbeidBåde i intervju og i merknadene til spørjeundersøkinga vert det trekt fram at føretaket manglartilstrekkeleg analysekapasitet og kompetanse. Mellom anna vert det uttrykt ispørjeundersøkinga at:”Vi har ikke tilstrekkelig analysekapasitet, og heller ikke budsjetter til å oppbemanne for åoppfylle alle rapporterings- og analyseoppgavene vi blir pålagt.””Trenger mer analysekapasitet som hjelper oss, ikke bare svarer på behov hos Helse vest.”Dei analysane som i første rekke vert nytta er samanlikning av drifta i eiga eining over tid og imindre grad analysar basert på samanlikning med andre einingar i føretaket (internbenchmarking) eller samanlikning med tilsvarande einingar ved andre føretak (eksternbenchmarking). I eit av intervjua vart det kommentert at dei ønskjer meir bruk av interne ogeksterne samanlikningar for å kunne danne eit grunnlag for å vurdere kva som er riktig nivå påstillingar og senger m.m. Dette vert også framheva i merknadane til spørjeundersøkinga:”Det er et stort savn at hverken RHF-et eller HF-et vurderer oss mot andre tilsvarendevirksomheter.”PrognosarI ”Rapportering frå verksemda per 31. desember 2007” vert utviklinga i føretaket sin meldeårsprognose samanlikna med akkumulert resultatavvik:25

2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
Elektroniske faktura som verktøy for effektive prosesser - Helse Vest