Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Identifisering av avvik

Identifisering av avvik og iverksetting av korrektive tiltakTil saman 27,9 % meiner at korrektive tiltak vert sett i verk dersom rapporteringa viser avvik.50,6 % meiner dette skjer i nokon grad, medan 12,6 % meiner at korrektive tiltak i liten ellersvært liten grad vert sett i verk når rapporteringa vier avvik. 8,9 % svarer at dei ikkje veit omslike tiltak vert sett i verk.I spørjeundersøkinga vart det også stilt spørsmål om medarbeidarar generelt rapporterar omtilhøve som kan hindre budsjettoppnåing. Her svarer 42,8 % at dette skjer i stor eller svært storgrad. 13,4 % svarer at dette skjer i liten eller svært liten grad, medan 3,6 % svarer at detteikkje skjer i det heile. 34,8 % meiner at medarbeidarar rapporterer om slike tilhøve i nokongrad.I kva grad rapporterer medarbeidarar om dei tilhøva som kanhindre budjsettoppnåing?40 %35 %34,8 % 34,8 %30 %25 %20 %15 %10 % 8,0 %10,7 %5 %2,7 % 3,6 %0 %I svært I stor grad I nokon I liten I svært Ikkje i detstor gradgrad grad liten grad heile5,4 %Veit ikkjePå spørsmål om einingane har eit system for rapportering av tilhøve som kan hindrebudsjettoppnåing svarer 40,7 % at dei har eit slikt system. Samtidig meiner 10,9 % at dettesystemet ikkje er tilstrekkeleg.Dei som svara at medarbeidarar ikkje melder frå om tilhøve som kan hindre budsjettoppnåingfekk også spørsmål om kvifor dette ikkje skjer. Respondentane kunne her krysse av for fleiresvaralternativ. Til saman 50 % meiner det er ein manglande kultur for å melde frå ombudsjettoverskridingar. 44,4 % svarer at medarbeidarar ikkje melder frå fordi dei ikkje kjennertil budsjettet og like mange meiner at årsaka er at dei tilsette ikkje bryr seg om budsjettet.Kvifor rapporterer medarbeidarar ikkje om tilhøve som kanhindre budsjettoppnåing?60 %50 %44,4 % 44,4 %50,0 %40 %30 %27,8 %20 %10 %11,1 %0 %Dei kjennerikkjebudsjettetDei bryr segikkje ombudjsettetDet er einmanglandekultur for åmelde fråDei tilsette erredd fornegativesanksjonarDei meiner atmeldingarikkje vert følgtoppI spørjeundersøkinga vert følgjande uttrykt vedrørande rapportering:28

”Rapportering fra enhetene i forhold til forventede avvik er varierende og et klartforbedringsområde.””Rapportering foregår usystematisk og etter eget initiativ.””Tilbakerapporteringen oppad er for lite grundig og tilfelldig. Tallene blir lest uten å blikommentert.”5.2.7 Oppsummering økonomistyringsaktivitetarI figuren under samanliknar vi dei ulike føretaka på nokre utvalde dimensjonar med omsyn tiløkonomistyringsaktivitetar 4 . Den vertikale aksen viser ein prosentvis skala frå 0 til 60 %.Plasseringa av dimensjonane på aksen er berekna ved å legge saman prosentdelen av dei somsvarer i stor og i svært stor grad, og dei som svarer ganske og heilt eining.Iverksetting av korrektivetiltakRapportering av avvik fråtilsetteRealistisk budsjett6050403020100BergenStavangerFørdeFonnaBerekning av øk.konsekvensarRealistisk prognoseMeiningsfull rapporteringKvalitetssikring av prognoseFiguren viser at Helse Stavanger HF skil seg negativt ut på nokre dimensjonar. Spesielt gjelddette i kvar grad dei oppfattar budsjettet for føretaket som realistisk der dei ligg vesentlegunder dei andre føretaka. Den dimensjonen Helse Stavanger HF skil seg positivt ut på er i kvagrad medarbeidarar rapporterer om tilhøve som kan hindre budsjettoppnåing der føretaket liggover dei andre føretaka.4 Spørsmåla vi har tatt utgangspunkt i er: (1) I kva grad er budsjettet for føretaket realistisk? (2) I kva gradopplever du rapportering av styringsparameterar som meiningsfull? (3) Kor eining er du i påstanden: Prognosarsom vert utarbeidd for HFet er realistiske (4) I kva grad rapporterer medarbeidarar om tilhøve som kan hindrebudsjettoppnåing? (5) I kva grad vert det sett i verk tiltak når rapporteringa viser avvik? (6) I kva grad vert detberekna økonomsike konsekvensar av driftsmessige avgjersler i einingane? (7) I kva grad vert det gjennomførttilstrekkeleg kvalitetssikring av prognosesettinga?29

2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
Avfallsforskriften - Helse Vest
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
Sak 03807 O Vedlegg Fagleg Rapportering 2006 - Helse Vest