Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

% meiner dei i stor

% meiner dei i stor eller svært stor grad får tilstrekkeleg støtte frå controllar/økonomistab til åstyre økonomien.I kva grad får du tilstrekkeleg støtte frå controllar/økonomistabtil å styre økonomien?50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %11,3 %I sværtstor grad21,6 %I stor grad47,4 %I nokongrad14,4 %I litengrad3,1 %I sværtliten grad0,0 %Ikkje i detheile2,1 %Veit ikkjeSer vi på korleis samarbeidet mellom controllarar og linjeleiinga vert vurdert i dei ulikeøkonomistyringsaktivitetane finn vi at til saman 13,8 % av dei som driv med utarbeiding avprognosar meiner at samarbeidet fungerer dårleg eller svært dårleg knytt til utarbeiding avprognosar. Når det gjeld rapportering uttrykker til saman 6,3 % av dei som driv medrapportering at samarbeidet mellom controllar og linjeleiing er dårleg eller svært dårleg.Medan berre 1 % av dei som deltek i budsjetteringsprosessane meiner at samarbeidet mellomlinjeleiarar og controllar/økonomistab er dårleg eller svært dårleg.Gjennomgåande vert det referert til at controllarane er lite tilgjengeleg og at dei manglarkjennskap til drifta som forklaring på manglande støtte eller ev. dårleg samarbeid.5.3.4 Oppsummering controllarfunksjonenI figuren under samanliknar vi dei ulike føretaka på nokre utvalde dimensjonar med omsyn tilcontrollarfunksjonen. Den vertikale aksen viser ein prosentvis skala frå 0 til 100 %.Plasseringa av dimensjonane på aksen er berekna ved å legge saman prosentdelen av dei somsvara i stor grad og svært stor grad, og heilt eining og ganske eining. For dimensjonanekompetanse og kapasitet har vi slått saman svara knytt til controllarane sin kompetanse ogkapasitet med omsyn til budsjettering, prognosesetting og rapportering. For samarbeid har vislått saman dei som svara godt og svært godt på spørsmål om kor godt dei meiner samarbeideter mellom linjeleiarar og controllar/økonomistab med omsyn til budsjettering, prognosesettingog rapportering 5 .5 Spørsmåla vi har tatt utgangspunkt i er: (1)I kva grad meiner du organiseringa av controllar/økonomistab erføremålstenleg? (2) I kva grad oppfattar du controllar/økonomistab som ein strategisk ressurs? (3) Kor eining erdu i påstanden: Controllar/økonomistab har tilstrekkeleg kompetanse med omsyn til deira rolle i budsjetteringa?og Controllar/økonomistab har tilstrekkeleg kapasitet med omsyn til deira rolle i budsjetteringa? (4) Kor eining erdu i påstanden: Controllar/økonomistab har tilstrekkeleg kompetanse med omsyn til rapportering? ogControllar/økonomistab har tilstrekkeleg kapasitet med omsyn til rapportering ? (5) Kor eining er du i påstanden:Controllar/økonomistab har tilstrekkeleg kompetanse med omsyn til prognosesetting? og Controllar/økonomistabhar tilstrekkeleg kapasitet med omsyn til prognosesetting? (6) Kor godt vil du sei samarbeidet mellomlinjeleiarane og controllar/økonomistab er med omsyn til budsjettering? Kor godt vil du sei samarbeidet mellomlinjeleiarane og controllar/økonomistab er med omsyn til prognosesetting ? Kor godt vil du sei samarbeidetmellom linjeleiarane og controllar/økonomistab er med omsyn til rapportering?32

Føremålsteneleg organisering10080BergenStavangerFørdeFonnaSamarbeid6040200KompetanseStrategisk ressursKapasitetSamanliknar vi dei utvalde dimensjonane knytt til controllarfunksjonen mellom dei ulikeføretaka finn vi at Helse Stavanger HF scorar dårleg på i kva grad dei har ein føremålstenlegorganisering av controllarane. Føretaket scorar likevel ikkje like dårleg på samarbeid mellomcontrollar og linjeleiing i samband med dei ulike økonomiaktivitetane.33

2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Sak 03807 O Vedlegg Fagleg Rapportering 2006 - Helse Vest
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger