Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Varekjøp1000010000Personal ogorganisasjonRehabiliteringAvskrivingar100002050Ressursstyring 124 0Ressursstyring7780Stenging Sandnes sjukehus25410Prosjekt Ressursstyring 19 0Egersund Ressursstyring 96 0Medisinsk Ressursstyring 1801 0servicerPsykiatri Ressursstyring 4818 0TOTAL 87716 47880Dei største tiltaka som ikkje har hatt venta effekt er mellom anna avskrivingar (- 7,9 mill.),stenging av Sandnes sjukehus (- 2,5 mill.), inntekt strålebehandling (- 2,9 mill.) og reduserepasientreiser (- 2,8 mill.).Som vist i figuren over er ressursstyring eit gjennomgåande tiltak i dei fleste einingane.Ressursstyring inkluderer gjennomgang av turnusar, legeplanar og vurdere stab/støtte. Tilsaman 19,4 millionar var den budsjetterte effekten av ressursstyring i einingane, men føretakethadde 0 i innsparing. I følgje administrerande direktør var dette tiltaket avhengig av verktøyog prosessar knytt til MOT prosjektet. Våren 2007 vart det klart at gjennomføringa av MOTikkje hadde kome langt nok til at dei kunne hauste full effekt av prosjektet. Styret vart i følgjeadministrerande direktør gjort merksam på dette i april 2007 og tiltaket vart tatt ut.Som eit kompenserande tiltak og fordi føretaket fekk ein vakans i økonomidirektørstillinga,vart Prosesspartner engasjert i juni 2007. Prossespartner fekk vide fullmakter både med omsyntil kartlegging og støtte til drifta av økonomifunksjonen. I følgje administrerande direktør vartilbakemeldinga, som vart formidla til styret, at det ikkje var ”quick wins” som kunne takast utved føretaket. Resultatet var at dei flytta fokus frå tiltak til drift. I følgje administrerandedirektør er måloppnåinga for tiltaka dermed betre enn det som kjem fram av tabellen overettersom ein må sjå vekk i frå ressursstyringstiltaket. Samtidig medførte strammare drifthausten 2007 ein vesentleg betre effekt enn fortsatt fokus på tiltak ville ha hatt.5.4.1 Utveljing av omstillings- og innsparingstiltakLitt over halvparten av dei spurde i undersøkinga oppgjev at dei var involvert i utveljinga avomstillings- og innsparingstiltaka. Utveljingsprosessane varierar mellom einingane frå ad-hocprega aktivitetar og pålegg til meir strukturerte og involverande prosessar.Til saman 85,8 % (97 personar) av respondentane kjenner til kva omstillings- oginnsparingstiltak som er sett i verk for å oppnå resultatkrava for 2007. I undersøkinga er detberre dei som meiner at dei kjenner til tiltaka som fekk vidare spørsmål om tiltaka og somdannar utgangspunkt for prosentdelane i avsnitta under.På spørsmål om dei tilsette støttar tiltaka i einingane er det berre 15,8 % som svarer at dei gjerdet i stor eller svært stor grad. Heile 40 % svarer at dei tilsette støtter tiltaka i nokon grad. Tilsaman 26,3 % meiner at dei tilsette støttar tiltaka i liten eller svært liten grad, og 4,2 % svarerikkje i det heile.35

2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Elektroniske faktura som verktøy for effektive prosesser - Helse Vest
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger