Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

I kva grad har faktorane

I kva grad har faktorane nemnt under verka negativt inn på gjennomføring og effektav tiltaka?Tiltaka samsvarer ikkje med mål for driftaManglande forankring av tiltakManglande oppfølging av tiltakManglande risikovurdering av tiltakManglande planlegging av tiltakUsemje knytt til medisins-faglege omsynIntern motstand mot tiltakForsinka oppstart av tiltakUrealistisk forventa innsparingseffektTiltaka var ikkje realistiskeManglande leiarskap i eininga(ne)Press frå grupper i lokalmiljøetPress frå politikararPress frå mediaPress frå eksterne aktørar5,4 %4,3 %5,4 %12,1 %17,2 %13,1 %14,3 %23,9 %20,7 %29,3 %22,3 %28,7 %42,1 %41,5 %46,3 %I stor og svært stor grad0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %I følgje økonomidirektøren vil dei ha eit heilt anna fokus på rapportering og oppfølging avtiltaka i 2008 der dei tar sikte på å definere aktivitetar som må gjennomførast for kvart tiltak,og at leiargruppa vil følgje opp tiltaka kvar 14. dag. Økonomidirektøren viser til atcontrollarane si rolle med omsyn til tiltaka i første rekke er å støtte linjeleiinga, og at det erlinjeleiarane sjølv som er ansvarlege for gjennomføringa. Utfordringa i den sammenheng erikkje nødvendigvis manglande vilje til omstilling, men den kompetanse og evne linjeleiaranehar til å sjå moglege løysingar.5.4.3 Negative utilsikta effektar av tiltakaTil saman 33,3 % kjenner til omstillings- og innsparingstiltak som har hatt negative utilsiktaeffektar.Kjenner du til omstillings- og innsparingstiltak for 2007 somhar hatt negative utilsikta effektar?35 %35 %34,4 %34 %34 %33 %33 %32 %32 %33,3 %32,3 %31 %Ja Nei Veit ikkjeAv dei som meiner at tiltaka har hatt negative utilsikta effektar (32 personar), er det negativeeffektar for personell og arbeidsforhold som er den faktoren som heilt klart er mestframtredande. Heile 71% meiner at tiltaka i stor eller svært stor grad har hatt negativekonsekvensar for personell og arbeidsforhold. 38,7 % oppgjev at tiltaka har hatt negativ38

innverknad på aktivitet, og omlag like mange meiner at tiltaka i stor eller svært stor grad harverka negativt inn på pasientrettar. 24,1 % meiner at tiltaka har verka negativt inn på økonomii føretaket.I kva grad har omstillings- og innsparingstiltaka for 2007 hattnegative utilsikta effektar med omsyn til…I stor og svært stor grad80 %71,0 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %24,1 %38,7 %Økonomi Aktivitet Personell ogarbeidsforhold37,6 %PasientrettarI merknadene i spørjeundersøkinga vert det vist til at nedbemanning har medført at personaletopplever stort press og slitasje, noko som igjen fører til auka sjukefråvær. Manglandepersonalressursar medfører og lengre ventelister og fristbrot.5.4.4 Oppsummering omstillings- og innsparingstiltakaI figuren under samanliknar vi dei ulike føretaka på nokre utvalde dimensjonar med omsyn tilomstillings- og innsparingstiltaka. Den vertikale aksen viser ein prosentvis skala frå 0 til 60 %.Plasseringa av dimensjonane på aksen er berekna ved å legge saman prosentdelen av dei somsvarer i stor og i svært stor grad på dei utvalde spørsmåla og dei som svarer heilt og ganskeeining. I tillegg har vi inkludert dei som har svart ja på spørsmål om tiltaka har hatt ønskaeffekt og dei som har svara nei på spørsmål om dei kjenner til tiltak med utilsikta negativeeffektar 7 .Utilsikta negativ effektTilsette si støtte til tiltaka6050403020100BergenStavangerFørdeFonnaRealistisk gjennomføringOppnådd ønska effektRisikoanalyse7 Spørsmåla vi har tatt utgangspunkt i er: (1) I kva grad støttar dei tilsette tiltaka i einingane? (2) I kva grad ertiltaka realistisk med omsyn til gjennomføring? (3) I kva grad vart det gjennomført risikoanalysar ved utveljingav omstillings- og innsparingstiltak for å oppnå resultatkrava for 2007? (4) Har omstillings- og innsparingstiltakafor 2007 i hovudsak hatt ønska effekt? (5) Kjenner du til omstillings- og innsparingstiltak for 2007 som har hattnegative utilsikta effektar?39

2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
Odda sjukehus - Helse Vest
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
Elektroniske faktura som verktøy for effektive prosesser - Helse Vest