Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Risikoprofil Observasjon

Risikoprofil Observasjon Vurdering Tiltak11. Gjennomføring ogoppfølging av tiltakLågHøg• Fleire av tiltaka har ikkje vortegjennomført som planlagd.• Tiltaka har ikkje vore tilstrekkelegfølgt opp.• At tiltaka ikkje samsvarer med målfor drifta, og at dei var urealistiskevert framheva som viktige faktorarsom har verka negativt inn pågjennomføring og effekt av tiltaka.• Manglande gjennomføring ogoppfølging av tiltak medfører atføretaket ikkje klarer å realisereeffekten av planlagde tiltak.• Det synast som om manglandeanalyse av tiltaka gjer atinnsparingseffekten kan vereurealistisk og at dei reknar for tidlegeffekt av tiltaka i budsjetta.• Gjennomføre risikoanalysar avtiltaka for å sikre at effekten oggjennomføring av tiltaka errealistisk.• Lage oppfølgingsplanar ogaktivitetar for alle tiltaka.• Periodisere effekten av tiltakaslik at dei gjenspeiler realistiskinnsparing.• Gjennomføre risiko- ogkonsekvensanalyse av alletiltaka.12. Negative utilsikta effektarav tiltakLågHøg• Fleire meiner at tiltaka har verkanegativt inn på personell ogarbeidsforhold, mellom anna knytt tilarbeidsmiljø og sjukefråvær.• Innsparingar på eitt felt kan medføreauka utgifter på andre område.• Slitasje på personell og arbeidsmiljøkan medføre redusert produktivitetog kvalitet.• Risiko- og konsekvensanalyseav tiltak. Følgje oppidentifiserte risikoar medrisikoreduserande tiltak.• Behovet for økonomiskeinnsparingar kan medføre ein risikofor manglande regeletterleving knytttil pasientrettar.48

LitteraturlisteHelse Stavanger HF (2007): Verksemdrapport. Produksjon/aktivitet, Økonomi, Kvalitet. November2007Helse Vest RHF (2007): Styringsdokument 2007 Helse Stavanger HF.Helse Vest RHF (Styremøte 06.02.2008): Rapportering frå verksemda per 31. desember 2007.Styresak 004/08 BPettersen og Bjørnenak (2005): Helse i hver krone? Om økonomisk styring i helsesektoren.Cappelen Akademiske forlag, Oslo49

2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
Avfallsforskriften - Helse Vest
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Sak 06013 O Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Sak 03807 O Vedlegg Fagleg Rapportering 2006 - Helse Vest