Views
3 years ago

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest Økonomistyring i Helse Stavanger HF

0. SamandragRapporten

0. SamandragRapporten for Helse Stavanger HF er ein del av eit internrevisjonsprosjekt som omfattarhelseføretaka i Helse Vest, med unntak av Apoteka Vest HF. Bakgrunnen forinternrevisjonsprosjektet er at rekneskapa i Helse Vest RHF og i helseføretaka i fleire har årvore prega av underskot. Fokus for prosjektet har vore å kartlegge og vurdereøkonomistyringa, controllarfunksjonen og arbeidet med omstillings- og innsparingstiltaka for2007. Føremålet med dette prosjektet er å medverke til ei effektiv og føremålstenlegøkonomistyring i Helse Vest.Helse Stavanger HF hadde pr. desember 2007 eit underskot på 162 mill. noko som er 102mill. under resultatkravet frå Helse Vest. Årsakene til budsjettavviket kan knytast til fleiremanglar i føretaket si økonomistyring. Dette omfattar mellom anna at føretaket manglar:• Tydeleggjering av mål og resultatkrav nedover i linja• System, rutinar og retningsliner for økonomistyring, t.d. ei oppdatert økonomihandbokog ein oppdatert fullmaktsstruktur• Samsvar mellom kven som har budsjettansvar og kven som kan forplikte føretaket vedå tilsette og leige inn personell og ekstravakter.• Eit tilstrekkeleg system for ressursstyring som kan gje leiarane oppdatertstyringsinformasjon• Realistiske budsjett og prognosar• Iverksetting av korrektive tiltak ved identifisering av avvik.Når det gjeld controllarfunksjonen finn revisjonen at den har vore prega av omstilling ogutskiftingar. Fleire viser til også til at sentralisering av controllarane er ei utfordring medomsyn til å sikre tilstrekkeleg tilgjenge og støtte for linjeleiarane. Det vert også vist til atsentralisering medverkar til at controllarane får for lite innsikt i den daglege drifta i klinikkane.Spesielt vert det etterlyst meir analytisk og strategisk støtte frå controllarstaben.Omstillings- og innsparingstiltaka for 2007 er ikkje gjennomført som planlagd og tiltaka harikkje oppnådd ønska effekt. Tiltaka vert i liten grad oppfatta som realistiske og manglar støttehjå dei tilsette. Føretaket har i for liten grad gjennomført tilstrekkelege risikoanalysar avtiltaka. Tiltaka har også hatt utilsikta negative effektar spesielt for personell og arbeidsforholdved føretaket.Etter revisjonen si meining har Helse Stavanger HF vesentleg forbetringspotensiale på fleireområde. Revisjonen har difor i rapporten tilrådd ei rekke tiltak som føretaket bør setje i verkfor å sikre ei føremålstenleg og effektiv økonomistyring.4

1. Innleiing1.1 BakgrunnInternrevisjonen har på oppdrag frå revisjonskomiteen i Helse Vest RHF, gjennomført eitrevisjonsprosjekt som omfattar økonomistyring i alle helseføretaka med unntak av ApotekaVest HF. I revisjonsprosjektet er overordna økonomistyring, organisering og gjennomføringav controllarfunksjonen, samt arbeidet med omstillings- og innsparingstiltaka for 2007undersøkt.Prosjektet er gjennomført i perioden november 2007 til april 2008, og resultata er presentert irapportar for kvart av dei fire helseføretaka, samt ein samlerapport for Helse Vest.1.2 RammeverkMed økonomistyring meiner vi ”den aktiviteten i en organisasjon som tar sikte på å styreressursbruken mot maksimering av overordnede målsettinger” 1 .Økonomistyring omfattar aktivitetar og prosessar både på strategisk nivå og operativt nivå iein organisasjon. Strategisk nivå omfattar strategiar og planlegging. På operasjonelt nivåinngår aktivitetar som budsjettering, rapportering, avvikshandtering, og ev. iverksetting avkorrigerande tiltak. Desse fasane kan illustrerast som eit styringshjul som vist i figurennedanfor 2 .God økonomistyring krev både føremålstenlege strukturar, system og rutinar, bemanning ogkompetanse, samhandling og ein organisasjonskultur som til saman regulerer korleisøkonomistyringa vert gjennomført. Dette er grunnelementa som må vere på plass for at einskal kunne ha ei føremålstenleg og effektiv økonomistyring. Styringshjulet saman medgrunnelementa er illustrert i figuren under:StrategiMålKorr. tiltakAnalyse ograpporteringOrganisasjon og kulturSystem og rutinarKompetanseSamhandlingBudsjett1 Pettersen og Bjørnenak (2005): Helse i hver krone? Om økonomisk styring i helsesektoren. CappelenAkademiske Forlag, Oslo2 Desse fasane kan førekome i ulik rekkefølgje og styringshjulet kan innehalde fleire eller færre aktivitetar.

2008-04_Helseivest_web - Helse Vest
2007-01_Helseivest_web - Helse Vest
2012-02_Helseivest_web - Helse Vest
Smittevernplan 2012-2015 - Helse Vest
2004-04_Helseivest_web - Helse Vest
Bierverv - Samlerapport - Helse Vest
2005-05_Helseivest_web - Helse Vest
HVORDAN HOLDE ORDEN I EGET HUS - Helse Vest
Utfordringer ved oppstart med efaktura.pdf - Helse Vest
2010-01_Helseivest_web - Helse Vest
2010-03_Helseivest_web - Helse Vest
Samhandlingsreforma – kva tyder det? - Helse Vest
2005-01_Helseivest_web - Helse Vest
YTRE SUNNHORDLAND SAMHANDLINGSTEAM –YSS - Helse Vest
2009-01_Helseivest_web - Helse Vest
2005-04_Helseivest_web - Helse Vest
Svanegrupper (Oppsøkende behandlingsteam ... - Helse Stavanger
og hva skal vi med natur? - Helse Vest
Klima og miljøforum - Helse Vest
Avfallsforskriften - Helse Vest
Faglig rapport 2006 - Helse Vest
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017
Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest
2012-09-17_Presentasjon_Referansegruppa - Helse Vest
Rus og psykiske lidelser, serviceerklæring - Helse Stavanger
Mobilbruk, radiosignaler og helse - Etterstad Vest borettslag
Sak 03807 O Vedlegg Fagleg Rapportering 2006 - Helse Vest
ÅRSRAPPORT 2004 - Helse Bergen
På Pulsen nr. 1 2009 - Helse Stavanger