12.07.2015 Views

Miljødeklarasjon for Prius - Toyota

Miljødeklarasjon for Prius - Toyota

Miljødeklarasjon for Prius - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Miljødeklarasjon for Prius


Tilnærming: Hvordan måler og forbedrer vi Prius’ miljøegenskaper?Dette dokumentet følger gjennomført livssyklustenkningen for Prius basert påverktøyet Life Cycle Assessment og metodologien i ISO14040-standarden.Livssyklustenkning1 DesignLivssyklustenkning er en prosess som omfatter alle de ressursene som brukes ogde miljø- og helsemessige påvirkninger et produkt medfører hele veien fra designvia produksjon, bruk og frem til resirkulering.Life Cycle Assessment (LCA) er en metodologi som brukes til å beregnelivssykluspåvirkningen: I første omgang ved å kvantifisere dataene og så ved åkalkulere miljø- og helsepåvirkningene forbundet med et produkt gjennom helelivssyklusen. Dermed blir det mulig både å identifisere miljøfordeler og potensielleforbedringsområder.4 Resirkulering360º tilnærming2 ProduksjonMålet er, med andre ord, å få frem hvor store forbedringer vi har klart å oppnå medden nye produktgenerasjonen sammenliknet med den forrige. Deretter forsikrervi oss om at alle mulighetene er integrert i produktets design og utvikling.3 KjøringRammeverk for Life Cycle assessmentDefinisjon av mål og omfangMetodologien iISO14040-standardenISO14040-serien gir standardiserteretningslinjer fraInternational Organisation forStandardisation som beskriverprinsippene og rammeverket forhvordan man skal beregne bilerstotale miljøpåvirkning i løpetav levetiden.Analysere innholdBedømme påvirkningFortolkning3


1. Design. Hvilken rolle spiller designet for Prius’ miljøytelser?Life Cycle Assessment-prosessen gir oss verdifull informasjon som brukes idesign og utvikling av bilen. Hver eneste komponent blir analysert i detalj for åsikre minst mulig uønsket miljøpåvirkning gjennom hele bilens levetid. Denneomhyggelige tilnærmingen har resultert i en lang rekke nyskapende løsningersom alle gir miljøgevinster. Det gjelder blant annet vektbesparende designdetaljerog ressursvennlige komponenter som f.eks resirkulerbar plast (TSOP),resirkulerte råmaterialer og bruk av økologisk plast som Toyota har utvikletfra bioplast utvunnet av planter.RessursbevissthetØkologisk plastKarbonnøytral, økologisk plast brukes i mange komponenter forå redusere de totale utslippene av CO2 gjennom bilens livssyklus.Komponentene er satt sammen ved hjelp av en rekke forskjelligeblandingsteknologier for å kunne oppfylle de spesielle kravenesom gjelder bl.a for interiøret i en bil, slik som å tåle belastningerved f.eks høy varme og støt. Toyotas fremstillingsprosess inkludererbindinger på molekylnivå for å skape homogene råvarer avsubstanser utvunnet fra så vel olje som planter.Verdens førsteToyotas økologiske plast er verdens første sprøytestøpteplastmateriale utvunnet fra planter.20% mindre CO2Økologisk plast gir 20% mindre utslipp av CO2 i et produktslivsløp. Det meste av karbondioksiden som vanligvis slippesut ved deponering er fanget opp gjennom fotosyntesen nårplantene vokser.FremtidenVi planlegger å øke bruken av økologisk plast i fremtidige biler –nok et viktig miljøtiltak som er en konsekvens av utviklingen avnye Prius.Resirkulerbar plast (TSOP)Vi sørger for at så mange deler som mulig i bilene våre kanresirkuleres. Vår egen, spesialutviklede plast, som heter ToyotaSuper Olefin Polymer, er en termoplast som er bedre egnet forresirkulering enn alle andre, konvensjonelle, polypropylenkompositter.TSOP er et resultat av banebrytende molekyldesignteknologibasert på ny krystalliseringsteori.Resirkulerte råvarerMarkedsprisen på råvarer øker kontinuerlig. Derfor har Toyota, isamarbeid med sine leverandører, valgt å bruke 5,7 kg resirkulerteråvarer av plast i Prius, inkludert forskjellige former for lydisolasjon.Kompakt med lav vektPrius er utstyrt med omfattende sikkerhetsteknologier. Derfor harvi tatt i bruk vektbesparende designmetoder for å redusere bilenstotalvekt. 90% av komponentene i hybridsystemet er konstruertpå nytt slik at det er 20% lettere og samtidig mer kompakt enntidligere. Dette bidrar til bedre forbruksdata.≥95 %gjenvinnbar≥85 %resirkulerbarTeknologi som sparer energiLED hovedlys30% mindre energiKlimaanlegg18% mindre energi4


Bevare ressurserToyota Super Olefin Polymer (TSOP)Økologisk plastMaterialoversiktBasert på vektResirkulerte materialerSammenlignbar dieselbilSammenlignbar bensinbilNy PriusStål 65% 65% 61%Lette legeringer 9% 9% 10%Polymerer 16% 17% 18%Denne illustrasjonen gir enoversikt over noen av demiljøvennlige materialene somTSOP, økologisk plast ogresirkulerte materialer somer brukt i den nye Prius.Aluminiumdeler og -detaljerinkluderer panser, bakdører,forsterkninger i støtfangerenforan, motortoppen, motorblokken, kuleledd foran,lenkestag foran samt bremsekallipereforan og bak.5


2. Bilproduksjon. Hvordan ivaretas miljøhensyn under produksjonen? Prius produseres vedTsutsumianlegget som etterstreber bærekraftig produksjon med “et anlegg som utnytter naturressurserfullt ut og drives i harmoni med sine naturlige omgivelser” som konsept. Nye tiltak er implementertkontinuerlig ved Tsutsumi og de samlede CO2 utslippene fra produksjonsprosessen var halvert i2006 sammenliknet med 1990. For å ta vare på det lokale økosystemet, plantet medarbeiderne ogbeboere i området 50.000 nye, stedstypiske trær i mai 2008. Anlegget ble sertifisert i henhold tilmiljøstandarden ISO14001 i 1996, en milepæl vi er stolte over å leve opp til.Miljøinitiativer på Tsutsumi-fabrikkenMiljøforbedringer ECO fabrikkenTsutsumi2003–2007Reduksjon avfall (siden 2004) 21%Reduksjon flyktige løsemidler 48%Reduksjon vannforbruk 15%Reduksjon CO2-utslipp 36%Solceller påfabrikkenSolceller påbesøkssenteret2008Som forbredelse for produksjon av ny Prius bledet installert solcelleanlegg som kan leveretilsammen 2.000 kW. Dette er en del av ettestprosjekt fra utviklingsavdelingen for nyenergi og teknologiutvikling.Solcelle-drevet lys påfortau rundt fabrikkenPlanting av trærIkke avfall til deponiSolceller påkontorbygningenSolceller påmaskinfabrikkenMiljøstyringssystemet ISO 14001Standarden spesifiserer gjeldende krav tilet miljøstyringssystem.6


3. Kjøring. Hvordan bidrar Life Cycle Assessment til utviklingen av verdens mestmiljøvennlige bil? Hybrid Synergy Drive®, lette, kompakte komponenter ograffinert aerodynamikk er utviklet for at Prius skal gi banebrytende miljøytelser.Bilen er utstyrt med en ECO Drive monitor som viser føreren hvordan kjøringenblir mest mulig miljøvennlig.Hybrid Synergy Drive®Bensinmotoren og de to elektriske motorene/generatorene erseparate enheter, slik at Prius kan gi maksimal ytelse kontinuerlig.Det betyr også at du kan kjøre Prius som en ren, elektrisk bil – utenforbruk av bensin og helt uten utslipp. Ikke alle hybridbiler kandette. De bruker bensin hele tiden. Det er også unikt at den andre,elektriske motoren kan lade batteriet når som helst.En kraftfull og effektiv motor med 1,8 liters sylindervolum bidrar tilå minimalisere bensinforbruket. Motoren er lett og kompakt slik atbilen skal få lavere totalvekt. Det gir bedre ytelser og lavere forbruk.Toyotas helhybridteknologiHybrid Synergy Drive® reduserer utslippene av nitrogenoksider(NOx) og kulldioksid (CO2) betydelig samtidig som drivstofføkonomienblir bedre. I dag er det ingen dieselmotorer som kan gide samme tre fordelene som Toyotas helhybridbiler samtidig. Herer et eksempel på NOx-utslipp:Nye Prius = 0,006 g/km. Sammenliknbar dieselbil = 0,081 g/km.ECO-kjøringSom fører kan du selvsagt også bidra. Kjører du Prius på riktigmåte, kan du redusere CO2-utslippene med omkring 20 til 30%.Prius er utstyrt slik at du får muligheten til å holde øye medenergiflyten og utvikle dine evner til ECO-kjøring. ECO-monitorengir deg enkel, visuell oversikt over bilens komplekse systemer:— EnergimonitorViser deg kontinuerlig data for bensinmotoren og for elektriskenergi. Føreren vil raskt forstå de grunnleggende prinsippenefor energiflyt i helhybridsystemet.— HybridsystemindikatorGir informasjon som gjør det underholdende å kjøremiljøvennlig. En søyle gir umiddelbar, visuell tilbakemelding omhvordan gasspedalen betjenes og lærer føreren hvilken kjørestilsom er mest økonomisk og miljøvennlig.Hybrid System indikatorECO kjøring indikatorEffektivitetTidligere PriusNy PriusDrivstofforbruk l/mil 0,43 0,39CO2 utslipp g/km 104 89Avgasstandard Cd EURO 4 EURO 5Luftmotstand 0.26 0.25NB: Data for drivstofforbruk og CO2-utslippgjelder blandet kjøring.NOxreduksjonNOx + CO2reduksjonCO2reduksjonHybridECOområdeLadeområdeKraftområdeECO område8


4. Resirkulering. Hvordan gjøres resirkuleringsprosessen mest mulig effektiv?Toyota mener det er svært viktig å ha en proaktiv tilnærming til resirkulering ogha perspektiv frem mot et samfunn som er bevisst på bærekraftig utvikling ogresirkulering. Toyotas visjon om resirkulering er basert på denne tenkemåten oghar etablert langsiktige mål for resirkulering av utrangerte biler. Samtidigfortsetter vi med å resirkulere utrangerte biler og deler. Vi utvikler ogimplementerer også konstruksjonsløsninger som gjør resirkulering enklere.Total resirkulering av bilerEU-direktiv 2000/53/EC fastslår at fra 1. januar 2006 skal 85% avbilers vekt gjenvinnes eller resirkuleres. Fra 2015 øker denneandelen til 95%, og 10% av dette kan gjenvinnes som varme.Toyota samarbeider tett med leverandører og andre som erinvolvert i denne kjeden for å oppfylle de strenge kravene tilresirkulering og gjenvinning.Resirkulering av hybridbatterierEU-direktiv 2006/66/EEC ble vedtatt i 2006 og trådte i kraft iEU-området i 2008. Målet er at 50% av vekten på industribatterier,som NiMH-batteriet som brukes i Prius skal resirkuleres. Toyotaanser at det er gode forretningsmuligheter i resirkuleringav hybridbatterier:— Redusert behov for nye råvarer— Nedgang i energiforbruk— Lavere utslipp av drivhusgasser— Minimalisering av farlig avfall som havner på avveier i naturenBruk av spesielle metaller som nikkel (Ni) og kobolt (Co).I følge World Nickel Institute går 60–65% av verdensnikkelproduksjon med til fremstilling av rustfritt stål. En annen,stor andel blir til legeringer for motordeler som stempler og-ringer. Ca 2,5% av Ni-volumet brukes i produksjon av alle slagsbatterier, i første rekke til oppladbare batterier til bærbart utstyrsom mobiltelefoner og datamaskiner.Innsamling og behandlingav Hybrid-batterierEier av HybridbilFjerne Hybridbatterietfra bilenBatterier representerer en sekundær kilde med metallinnhold somer høyt verdsatt. Stål, kobber (Cu), Ni og Co blir resirkulert, solgtinn igjen på markedet og brukt om igjen til forskjellige formål, somf.eks produksjon av rustfritt stål. Det er etablert systemer somsamler inn, demonterer, sorterer og resirkulerer disse metallenepå samme måte som for katalysatorer.I følge EU-kommisjonen krever bruk av resirkulert Ni 75% mindreprimærenergi enn utvinning og raffinering med malm som råvare.Demontere/resirkulereHybrid-batterietUlykkesbiler/avskiltede biler— Veihjelp— Forsikringsselskaper— Lokale myndigheterUavhengig verkstedToyotaforhandlerBatteri-innsamlerSærskilte resirkuleringsfirmaerBilopphugger9


Life Cycle Assessment. Hvordan har Life Cycle Assessment påvirket utviklingenav Prius? Toyota har nedlagt et omfattende arbeid for å senke CO2-utslippenegjennom design og konstruksjon via produksjon og kjøring til resirkulering. Dennye Prius har enda bedre drivstofføkonomi til tross for at effekten er enda høyereenn tidligere.Betingelser og forutsetninger— Fra produksjon via kjøring til resirkulering (inkludert utvinningav råvarer i gruver og transport)— Antatt kjørelengde 150.000 km (Ny EU-norm forkjøresyklus – NEDC)— Siden Prius ikke finnes med konvensjonell motorisering (baresom fullhybrid) sammenliknes den med modeller som har:• Konvensjonell bensin- (Euro 4) eller dieselmotor (Euro 5)• Samme ytelse og effektSammenlikning med konvensjonelle bensin- og dieselbiler:— CO2-utslippene fra Prius er 37% lavere— CO2-utslippene relatert til selve produksjonen av Prius er desamme som for konvensjonelle modellerKjøring med konvensjonelle motorer representerer mer enn 75%av CO2-utslippene i hele bilens levetid.LivsløpCO2 utslipp pr kmMaterialproduksjonBilproduksjonKjøringResirkuleringIndex1,00,8-37%0,60,4Gruvedrift (inkludert logistikk) 150.000 km(inkludertvedlikehold)DesignResirkulering0,20,0SammenlignbardieselbilSammenlignbarbensinbilNy PriusDesign tar hensyn til reduksjonene i miljøpåvirkninger i hver av fasene.10ResirkuleringKjøringBilproduksjonMaterialproduksjon


Sertifikat Dette sertifikatet bekrefter at ToyotasLife Cycle Assessment er basert på pålitelige dataog metoder som er i overensstemmelse medISO-standardene 14040 og 14044.SensitivitetsanalyseNoen kjører lengre og andre kortere enn de 150.000 km somEU-normen har satt opp, og vi har derfor sett nærmere påforholdet mellom kjørelengde og utslipp av CO2. Produksjonav råvarer og selve bilen er den samme for Prius som forsammenliknbare, konvensjonelle biler. Fordelen med lavtCO2-utslipp starter ved første kjørte kilometer. Etter 150.000kjørte kilometer er reduksjonen i CO2-utslipp allerede 37%. Forde som kjører en Prius enda lenger, blir den forholdsmessigereduksjonen i CO2-utslipp enda større.Forhold mellom kjørelengde og CO2Index1,21,00,8Sammenlignbar Nydieselbil PriusX: Ny Prius = 37% mindre 2X0,60,40,20,0CO 2 utslipp fra material- og bilproduksjon0km50.000100.000150.000200.000NB: Sammenliknbar dieselbil med kjørelengde 150.000 km =indeks 1,011


For mer informasjon om Toyota og miljøet,se nettadressen:www.toyota-europe.com/priusEn miljøriktig bil fra en miljøvennlig fabrikk, laget avmennesker som tenker miljø— Fullhybrid— Bidrar til store reduksjoner i utslipp gjennom helebilen livsløp— Høye miljøkvaliteter:Euro 5 – nesten ingen utslipp av NOx og partikler (PM)— CO2-nivå: 89 g/km— Bruk av karbonnøytral, økologisk plast— Bruk av resirkulert plastråvare— ≥ 95% kan gjenvinnes og ≥ 85% kan resirkuleresEtter beste evne har vi forsikret oss om at all informasjon i denne brosjyren er korrekt på trykningstidspunktet. Detaljer i spesifikasjoner og utstyr kan variere fra land til land. Be forhandleren din omde aktuelle spesifikasjonene. • Lakkfargene vil av tekniske grunner avvike noe fra trykkfargene på fotografiene i denne brosjyren. • Toyota forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og utstyruten varsel. • ©2009 by NV Toyota Motor Europe SA (‘TME’). • Denne brosjyren må ikke på noen måte kopieres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Toyota Motor Europe.08/09/PRIUS-ENV/NO/2 500 NONG00005214

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!