200030 Bruksanvisning

gkwebonline.no

200030 Bruksanvisning

170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2Støvsuger våt/tørr VC20AELEKTRISK TILKOBLINGFør du setter støpselet inn i kontakten, kontroller atspenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angittpå produktet.Tekniske data:Typebetegnelse: VC20AEffekt: 1250WSpenning: 230V/50HzBeholder: 20 l.Art.no: 170202VIKTIG: Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene.Legg merke til advarsler, forholdsregler, og instrukserfor sikker bruk. Bruk produktet på riktig måte, og til denbruk det er laget for. Hvis du unnlater å følge disse instruksene,kan dette medføre skader på utstyret og/eller bruker, samt at garantien oppheves. Vennligst oppbevarbruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk.18 Feste for slange.19 Møbelmunnstykke20 MøbelbørsteNorsk1. SIKKERHETSINSTRUKSER1.1. GENERELL SIKKERHET• Trekk ut strømmen fra støvsugeren før du åpner den,skifter deler og tilbehør, eller utfører annet vedlikehold.• Bruk utelukkende originale deler og tilbehør. Bruk avuoriginale deler og tilbehør kan medføre fare, og viloppheve garantien.• Bruk IKKE støvsugeren i regn eller under svært fuktigeforhold.• Bruk IKKE støvsugeren til jobber den ikke er designetfor å utføre.• Når den ikke er i bruk, oppbevar støvsugeren på etsikkert, tørt og barnesikret sted.2. INNHOLD OG SPESIFIKASJONER2.1. Innholdet i emballasjen.2.2. Ta det forsiktig ut av emballasjen.2.3. Finn de to sideklemmene som holder lokket påplass.2.4. Løsne klemmene, ta av lokket, og plukk delene utav beholderen.2.5. Sjekk og identifiser hver av delene som er listetnedenfor. Hvis noe mangler eller er defekt, tavannligst kontakt med leverandør øyeblikkelig.BESKRIVELSE1 Håndtak.2 Lokk.3 Feste for utblåsning4 Filterkurv.5 Slangesett.6 Munnstykke for gulv.7 Forlengerrør. (3 stk)8 Fugemunnstykke.9 Skumfilter.10 Skruer. (2 stk)11 Sikkerhetsventil.12 AV/PÅ-bryter.13 Holder for forlengerrør.14 Hjul. (4 stk)15 Beholder.16 Støvpose.17 Klemmer. (2 stk)3. MONTERING3.1. Sørg for at strømledningen er koblet fra. (Fig. 1)3.2. Løsne klemmer. (Fig. 2)3.3. Løft av lokket. (Fig. 3)3.4. Plukk ut innholdet fra beholderen (Fig. 4)3.5a. Fest håndtaket på lokket. (Fig. 5a)3.5b. Snu beholderen og sett på hjulene. Sørg for at deer helt inne. (Fig. 5b)3.6a. For våtsuging, sett inn det vedlagte skumplastfilteret.(Fig. 6a)3.6b. For tørrsuging, sett inn den vedlagte støvposen.(Fig. 6b)3.7. Sett lokket tilbake på beholderen.(Fig. 7)3.8. Plasser lokket korrekt og lukk klemmene ved åtrykke midt på dem.(Fig. 8)3.9. Sett den videste enden av slangen inn i festetforan på beholderen, og lås den fast ved å vri denen kvart runde med klokken. (Fig. 9)3.10. Velg ønsket munnstykke/forlengerrør og skyv detinn på slangen. (Fig. 10)3.11. Sett på plass rørholderen. Pass på at den er heltinne. (Fig. 11)3.12. Lagre tilbehør som vist ved å feste det irørholderen etter bruk. (Fig. 12)2


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 3Støvsuger våt/tørr VC20A4. TØRRSUGINGADVARSEL! Pass på at du har lest, forstått og fulgt del1: “Sikkerhetsinstrukser.”Påminnelse: Støvsug IKKE farlige stoffer. Bruk av feilstøvpose vil føre til at garantien oppheves.Norsk5. VÅTSUGING5.1. Pass på at strømmen er koblet fra maskinen. Sørgfor at tanken er ren og fri for støv og skitt. (Fig. 1)5.2. Fjern støvposen og fest et skumfilter over filterkurven.Sett på plass lokket. (Fig. 2)5.3. Bruk samme slange som ved tørrsuging, og festønsket munnstykke. (Fig. 3)5.4. Sørg for at maskinen er slått av. (Sett bryter på‘0’), før du setter i strømledningen. (Fig. 4)5.5. Slå på maskinen. (Sett bryter på ‘1’). (Fig. 5)5.6. Etter bruk må tanken tømmes og tørkes. (Fig. 6)Hvis du skal suge opp store mengder væske, fra envask eller tank eller lignende, putt ikke munnstykkethelt ned i væsken, men la litt av åpningen stikke overvæsken slik at den slipper inn luft. Maskinen er utstyrtmed en flyteventil som stanser oppsugingen når tankener full. Brukeren vil merke en økning i motorhastigheten.Når dette skjer, slå av maskinen, trekk ut strømmen,fjern lokket fra beholderen, og tøm væsken i en egnetbeholder eller avløp. For å fortsette oppsuging, settlokket på plass igjen og fortsett. Etter våtsuging, slå avmaskinen og trekk ut strømmen. Tøm beholderen ogvask/tørk den innvendig og utvendig før du rydder denbort.HUSK! Etter våtsuging må skumfilteret fjernes og enstøvpose må settes inn før du kan tørrsuge igjen.4.1. Pass på at strømmen er koblet fra maskinen.(Fig. 1)4.2. Ta av lokket og fest støvposen ved inntakshullet.(Fig. 2) Pass på at du ikke skader posen.4.3. Fest lokket på beholderen igjen, og lukk klemmene.(Fig. 3)4.4. Fest den videste enden av sugeslangen til festetforan på beholderen og vri den fast. Fest ønsketmunnstykke i den andre enden. (Fig. 4)4.5. Sett i strømmen. (Fig. 5)4.6. Skru på maskinen. (Sett bryter på ‘1’). (Fig. 6)4.7. Når du er ferdig med å støvsuge, slå av maskinen.(Sett bryter på ‘0’), og trekk ut strømmen. Sjekkstøvposen med jevne mellomrom og ta den ut nården er 2/3 full. Posen er laget slik at bare luft, ikkestøv, vil passere gjennom papiret, og derfor måstøvposen ikke brukes om igjen.Bruk IKKE støvposen til våt materie eller skarpegjenstander.3


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 4Støvsuger våt/tørr VC20A6. UTBLÅSING6.1. Fest den videste enden av slangen til blåsefestetpå lokket. (Fig. 1)6.2. Pass på at maskinen er slått av før du setter istrømmen. (Fig. 2)6.3. Slå på maskinen. (Sett bryter på ‘1’). (Fig. 3)6.4. Maskinen vil nå blåse luft gjennom slangen, og kanbrukes til å fjerne blokkeringer i slangen. (Fig. 4)ADVARSEL! Hvis slangen fremdeles er blokkertetter noen sekunder, slå av maskinen og rensslangen manuelt.8. TYPISKE FEILNorskSymptomer Mulige årsaker Mulige løsningerStøvsugeren 1. Maskinen får ikke 1. Sjekk at det erstarter ikke. strøm. strøm påkontakten.2. Skade på strøm- 2. Sjekk ogledningen, strøm- reparer skadetbryteren, eller motoren. del.3. Beholderen er 3. Tømfull av væske.beholderen.Det kommer støv 1. Støvposen mangler 1. Sett i eller byttstøvpose. fra lokket. eller er skadet.Redusert effektivitet 1. Støvposen er full. 1. Bytt støvpose.og økt motorhastighet/ 2. Munnstykke, slange 2. Sjekk munnvibrasjoner. eller slangefeste stykke, slange ogblokkert.slangefeste forblokkeringer.7. VEDLIKEHOLD7.1. Pass på at strømmen er koblet fra maskinen.(Fig. 1)7.2. Koble slangen løs fra beholderen. (Fig. 2)7.3. Løsne klemmene og fjern lokket/motorhodet frabeholderen. (Fig. 3)7.4. Fjern alt skitt og rusk fra beholderen og slangen.(Fig. 4)7.5. Rengjør skumfilteret ved å vaske det i såpevann.(Fig. 5)7.6. Sjekk slangene og tilbehøret, og sjekk strømledningenfor å være sikker på at den ikke erskadet. (Fig. 6)9. BRUKSDELERStøvposer (standard) Art. nr. 170210Støposer (fin) Art. nr. 170212Skumfilter Art. nr. 170214VIKTIG! Du må skifte støvposen jevnlig. Hvis maskinenbrukes uten støvposen vil motoren før eller senerebrenne i stykker og garantien vil være ugyldig.Ha alltid reserveposer tilgjengelig.4


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 5Dammsugare våt/tørr VC20AELEKTRISK TILKOBLINGFør du setter støpselet inn i kontakten, kontroller atspenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angittpå produktet.Teknisk data:Typbeteckning: VC20AEffekt: 1250WSpänning: 230V/50HzBehållare: 20 l.Art.no: 170202Svenska2. INNEHÅLL OCH SPECIFIKATIONER2.1. Innehållet i emballaget.2.2. Ta det försiktigt ut ur emballaget.2.3. Ta reda på de två sidoklämmorna som hållerlocket på plats.2.4. Lossa klämmorna, ta av locket och plocka utdelarna ur behållaren.2.5. Kontrollera och identifiera var del som är listadhärunder. Om något saknas eller är defekt, var vänligkontakta återförsäljaren så snart som möjligt.VIKTIGT: Vänligen, läs noggrant igenom dessa instruktioner.Lägg märke till varningar, förhållningsregler ochinstruktioner för säker användning. Använd produktenpå ett riktigt sätt, och till det den är avsedd för. Om duunderlåter att följa dessa instruktioner, kan det medföraskador på utrustningen och/eller på användaren, samtatt garantin upphör att gälla. Vänligen, förvara bruksanvisningenpå ett säkert ställe för framtida bruk.1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER1.1. GENERELL SÄKERHET• Slå av strömmen på dammsugaren och dra ut sladdeninnan du öppnar den, skiftar delar och tillbehör, ellerutför annat underhåll.• Använd uteslutande originaldelar och tillbehör.Användning av felaktiga delar och tillbehör kan medföra fara, och garantin upphör att gälla.• Se till så att dammsugaren är noggrant underhållen.Använd auktoriserad återförsäljare för reparationer.Håll maskinen ren, men använd INTE rengöringsmedel.• Se till så att en passande dammpåse är ordentligtfastsatt innan du använder dammsugaren. Användningav fel dammpåse kan medföra skador på maskinen,och garantin upphör att gälla.• Använd oömma kläder utan lösa delar.• Barn eller personer utan kunskap skall INTE användadammsugaren.• Rikta ALDRIG munstycket mot ansiktet under användning (särskilt ögon, öron och liknande).Rikta ALDRIG munstycket mot andra personer eller djur.• VARNING! Dammsugaren får INTE användas till varmeller glödande aska, cigarettfimpar, brännbara,explosiva, frätande eller andra farliga ämnen.• Använd INTE apparaten utan dammpåse (undantagvid våtsugning).• Gå INTE ifrån maskinen när den är i gång. Slå avströmmen, och lämna INTE området förrän motornstannat helt.• Använd INTE dammsugaren under påverkan av narkotika,alkohol, mediciner, eller om du är trött.• Använd INTE dammsugaren i regn eller under mycketfuktiga förhållanden.• Använd INTE dammsugaren till arbeten som den inteär avsedd för.• När den inte används, förvara dammsugaren på ettsäkert, torrt och barnsäkert ställe.BESKRIVNING1 Handtag.2 Lock.3 Fäste för utblåsning.4 Filterkorg.5 Slangset.6 Munstycke för golv.7 Förlängningsrör (3 st)8 Munstycke för fogar.9 Skumfilter.10 Skruv. (2 st)11 Säkerhetsventil.12 AV/PÅ-brytare.13 Hållare för förlängningsrör.14 Hjul. (4 st)15 Behållare.16 Dammpåse.17 Klämmor. (2 st)18 Fäste för slang.5


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 6Dammsugare våt/tørr VC20A3. MONTERING3.1. Se till så att strömmen är urkopplad. (Fig. 1)3.2. Lossa klammerna. (Fig. 2)3.3. Lyft av locket. (Fig. 3)3.4. Plocka ur innehållet från behållaren. (Fig. 4)3.5a. Fäst handtaget på locket. (Fig. 5a)3.5b. Vänd på behållaren och sätt på hjulen. Se tillså att de är helt inne. (Fig. 5b)3.6a. För våtsugning, sätt i det medföljandeskumplastfiltret. (Fig. 6a)3.6b. For torrsugning, sätt i den medföljande dammpåsen.(Fig. 6b)3.7. Sätt tillbaka locket på behållaren.(Fig. 7)3.8. Placera locket korrekt och lås klämmornagenom att trycka mitt på dem.(Fig. 8)3.9. Sätt den vidaste änden av slangen i fästet påframsidan av behållaren, och lås fast dengenom att vrida den ett kvarts varv medurs.(Fig. 9)3.10. Välj önskat munstycke/förlängningsrör och fördet på slangen. (Fig. 10)3.11. Sätt fast rörhållaren. Se till så att den är heltinne. (Fig. 11)3.12 Förvara tillbehör som visas genom att fästadet i rörhållaren efter användning. (Fig. 12)6Svenska4. TORRSUGNINGVARNING! Se till så att du har läst, förstått och följt del1: ’Säkerhetsinstruktioner’.Påminnelse: Dammsug INTE farliga ämnen. Vid användning av fel sorts dammpåse kommer garantinatt upphöra att gälla.4.1.Se till så att strömmen är urkopplad. (Fig. 1)4.2.Ta av locket och fäst dammpåsen vid insugshålet.(Fig. 2) Se till så att du inte skadar påsen.4.3.Fäst locket på behållaren igen och lås klämmorna.(Fig. 3)4.4.Sätt den vidaste änden av slangen i fästet på framsidan av behållaren, och vrid till. Fäst önskat munstycke i den andra änden. (Fig. 4)4.5.Sätt i sladden. (Fig. 5)4.6.Sätt igång maskinen. (Sätt brytaren på ‘1’). (Fig. 6)4.7.När du är färdig med dammsugningen, slå avmaskinen, (Sätt brytaren på ‘0’), och dra ur sladden.Kontrollera dammpåsen med jämna mellanrum ochbyt den när den är full till 2/3. Påsen är gjord så attbara luft, inte damm, kan passera genom papperet,och därför bör inte dammpåsen användas om igen.Använd INTE dammpåsen till vått material ellervassa föremål.5. VÅTSUGNING5.1.Se till så att strömmen är urkopplad. Tanken skallvara ren och fri från damm och smuts. (Fig. 1)5.2.Ta bortdammpåsen ochfäst skumfiltretöver filterkorgen.Sätt på locket.(Fig. 2)5.3.Använd samma slang som vid torrsugning och önskat munstycke. (Fig. 3)5.4.Se till så att maskinen är frånslagen, (sätt brytarenpå ‘0’), innan du sätter i sladden. (Fig. 4)5.5.Slå på maskinen. (Sätt brytaren på ‘1’). (Fig. 5)5.6.Efter användning skall tankentömmas och torkas torr. (Fig. 6)Om du skall suga upp stora mängdervatten, från en vask eller tank ellerliknande, så stoppa inte ner hela munstycketi vattnet, utan låt en liten öppningvara kvar så det kommer in luft samtidigt.Makinen är utrustad med en flottör


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 7Dammsugare våt/tørr VC20A6. UTBLÅSNING6.1. Fäst den vidaste delen av slangen till utblåsfästetpå locket. (Fig. 1)6.2. Se till att maskinens strömbrytare är frånslageninnan du sätter i sladden. (Fig. 2)6.3. Slå på maskinen. (Sätt strömbrytaren på ‘1’).(Fig. 3)6.4. Maskinen blåser nu ut luft genom slangen och kanpå så vis avlägsna eventuella blockeringar i slangen.Rikta slangen så utflygande föremål ej kan skadadig själv eller någon annan (Fig. 4)8. TYPISKA FELSvenskaSymptom Möjliga orsaker Möjliga lösningarDammsugaren 1. Maskinen får inte 1. Kontrollerastartar inte. ström. att det är ström ivegguttaget.2. Skada på elledningen 2. Kontrollera ochströmbrytaren låt reparera deneller motorn.skadade delen..3. Behållaren är 3. Tömfull av vatten.behållaren.Det kommer damm 1. Dammpåsen saknas 1. Sätt i eller bytfrån locket. eller är skadad. dammpåse.Minskad effekt och 1. Dammpåsen är full. 1. Byt dammpåse.ökat motorvarvtaleller vibrationer. 2. Munstycket, slangen 2. Kontrolleraeller slangfästet och åtgärda såär blockerat/igensatt. inga skador ellerblockeringar finnskvar.OBS! Om slangen, trots utblåsning under några sekunder,fortfarande är blockerad, slå av maskinen, drag ut sladden,tag bort slangen och avlägsna proppen manuellt.7. UNDERHÅLL7.1. Se till att strömmen är bruten och sladden är utdragen. (Fig. 1)7.2. Koppla loss slangen från behållaren. (Fig. 2)7.3. Lossa klämmorna och ta bort locket/motordelenfrån behållaren. (Fig. 3)7.4. Tag bort allt damm och smuts från behållaren ochslangen. (Fig. 4)7.5. Rengör skumfiltret genom att tvätta det i vanligtflytande diskmedel eller såpa. (Fig. 5)9. FORBRUKNINGSDELARDammpåsar (standard) Art. nr. 170210Dammpåsar (fin) Art. nr. 170212Skumfilter Art. nr. 170214VIKTIGT! Du ska byta dammpåsen regelbundet. Ommaskinen användes utan dammpåse (vid vanlig dammsugning)kommer motorn förr eller senare att gå sönderoch garantin gäller inte. Ha därför alltid reservpåsartillgängligt.7.6. Kontrollera slangen, tillbehören samt elsladdenför att vara säker på att inget är skadat. (Fig. 6)7


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 8SÄHKÖLIITÄNTÄEnnen kuin pistät pistotulpan pistorasiaan, tarkista, ettäverkkojännite vastaa tuotteessa olevaa merkintää.Tekniset tiedotTyyppimerkintä VC20ATeho: 1250WJännite: 230V/50HzSäiliö: 20 l.Tuote nro: 170202Kuiva- ja märkäimuri VC20ATÄRKEÄÄ: Lue tämä ohje huolellisesti. Ota huomioonvaroitukset ja toiminta- ja turvallisuusohjeet. Käytätuotetta oikealla tavalla ja siihen, mihin se on tarkoitettu.Jos et noudata näitä ohjeita, se voi aiheuttaavahinkoa tuotteelle tai käyttäjälle, ja takuu saattaa raueta.Säilytä käyttöohje varmassa paikassa vastaisentarpeen varalta.16. Pölypussi.17. Salvat. (2 kpl)18. Letkun liitäntä.19. Huonekalusuutin.20. Huonekaluharja.Suomi1. TURVALLISUUSOHJEITA1.1. YLEISET TURVAOHJEET• Katkaise virta imurista ja vedä pistotulppa poispistorasiasta ennen kuin avaat imurin, vaihdat osiaja varusteita tai ryhdyt muuhun huoltoon.• Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen voituottaa vaaran, ja aiheuttaa takuun raukeamisen.Här saknas ett stycke text i den norska versionen• ÄLÄ käytä imuria sateessa tai erityisen kosteassaympäristössä.• ÄLÄ käytä imuria sellaisiin tehtäviin, joihin se ei oletarkoitettu.• Kun imuri ei ole käytössä, säilytä sitä turvallisessa jakuivassa paikassa, missä lapset eivät pääse siihenkäsiksi.2. OSAT JA ERITTELY2.1. Pakkauksen sisältö.2.2. Pura osat varovasti pakkauksesta.2.3. Etsi kaksi sivusalpaa, jotka pitävät kanttapaikoillaan.2.4. Avaa salvat, nosta kansi pois ja ota esiin osatsäiliöstä.2.5. Tarkista alla olevaan luetteloon vertaamalla, ettäkaikki osat ovat mukana. Jos jokin osa puuttuu taion viallinen, ota heti yhteys tavaran toimittajaan.SELOSTUS1. Kahva.2. Kansi.3. Puhallusliitäntä.4. Suodatinkori.5. Letkusarja.6. Lattiasuutin.7. Jatkoputket. (3 kpl)8. Saumasuutin.9. Vaahtomuovisuodatin.10. Ruuvit. (2 kpl)11. Varoventtiili.12. Virtakytkin.13. Jatkoputkenpidin.14. Pyörät. (4 kpl)15. Säiliö.3. KOKOONPANO3.1. Varmista, että virtajohto on irrotettuna. (Kuva 1)3.2. Avaa salvat. (Kuva 2)3.3. Nosta kansi pois. (Kuva 3)3.4. Ota esiin osat säiliöstä (Kuva 4)3.5a. Kiinnitä kahva kanteen. (Kuva 5a)3.5B. Käännä säiliö nurin ja kiinnitä pyörät. Paina nevarmasti pohjaan asti. (Kuva 5b)3.6a. Märkäimurointia varten aseta paikalleen mukanatoimitettu vaahtomuovisuodatin. (Kuva 6a)3.6b. Kuivaimurointia varten aseta paikalleen mukanatoimitettu pölypussi. (Kuva 6b)3.7. Pane kansi takaisin säiliön päälle.3.8. Asettele kansi tarkasti paikalleen ja lukitse salvatpainamalla niitä keskikohdalta. (Kuva 8)3.9. Pane letkun levein pää säiliön etupuolella olevaanliitäntään ja lukitse se kiertämällä sitäneljänneskierroksen verran myötäpäivään. (Kuva 9)3.10. Valitse sopiva suutin/jatkoputki ja työnnä seletkun päähän. (Kuva 10)3.11. Aseta putkenpidin paikalleen. Paina se pohjaanasti. (Kuva 11)3.12. Säilytä varusteita panemalla ne käytön jälkeenpitimeen kuvan mukaisesti. (Kuva 12)8


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 9Kuiva- ja märkäimuri VC20A4. KUIVAIMUROINTIVaroitus! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänytkohdan 1 ”Turvallisuusohjeita” ja noudatat sitä.Muistutus: ÄLÄ imuroi vaarallisia aineita. Vääränpölypussin käyttäminen aiheuttaa takuun raukeamisen.4.1. Pidä huoli, että virta on katkaistuna imurista. (Kuva 1)4.2. Avaa kansi ja kiinnitä pölypussi imuaukkoon.(Kuva 2) Varo vioittamasta pussia.4.3. Pane kansi takaisin säiliön päälle ja lukitse salvat.(Kuva 3)4.4. Kiinnitä letkun levein pää säiliön etupuolellaolevaan liitäntään ja lukitse se kiertämällä. Kiinnitäsopiva suutin letkun toiseen päähän. (Kuva 4)4.5. Kytke pistotulppa pistorasiaan. (Kuva 5)4.6. Pane kone käyntiin (käännä kytkin asentoon 1).(Kuva 6)4.7. Kun lopetat imuroinnin, sammuta imuri (käännäkytkin asentoon 0) ja vedä pistotulppa poispistorasiasta. Tarkista pölypussi säännöllisesti jaota se pois, kun se on 2/3 täynnä. Pussin paperipäästää läpi ilman mutta ei pölyä; siksi pölypussiaei saa käyttää uudelleen.ÄLÄ käytä pölypussia, jos siihen voi joutua märkääainesta tai teräviä esineitä.Suomi5. MÄRKÄIMUROINTI5.1. Pidä huoli, että virta on katkaistuna imurista.Katso, että säiliössä ei ole pölyä eikä likaa.(Kuva 1)5.2. Ota pölypussi pois ja aseta vaahtosuodatinsuodatinkoriin. Aseta kansi paikalleen. (Kuva 2)5.3. Käytä samaa letkua kuin kuivaimuroinnissa jakiinnitä sopiva suutin. (Kuva 3)5.4. Varmista, että virta on katkaistuna (kytkinasennossa 0) ennen kuin panet pistotulpanpistorasiaan. (Kuva 4)5.5. Käynnistä kone (Käännä kytkin asentoon 1).(Kuva 5)5.6. Käytön jälkeen on säiliö tyhjennettävä jakuivattava. (Kuva 6)Jos nestettä on imettävänä suuri määrä, esimerkiksi altaastatai säiliöstä tms., älä paina suutinta kokonaannesteeseen vaan pidä osa aukosta pinnan yläpuolella,jotta ilmaa pääsee mukaan. Koneessa on uimuriventtiili,joka lopettaa imun, kun säiliö täyttyy. Käyttäjä huomaasen siitä, että moottorin käynti muuttuu nopeammaksi.Pysäytä tällöin imuri, vedä pistotulppa pois pistorasiasta,nosta säiliön kansi pois ja tyhjennä neste sopivaanastiaan tai viemäriin. Sitten imurointia voidaan jatkaapanemalla kansi takaisin paikoilleen.Kun lopetatmärkäimuroinnin,pysäytä imuri javedä pistotulppapois pistorasiasta.Tyhjennä säiliöja pese/kuivaa sesisältä ja päältäennen kuin panet sen säilöön.MUISTA! Märkäimuroinnin jälkeen on vaahtomuovisuodatinotettava pois ja pantava pölypussi paikalleen ennenkuin imuria voidaan käyttää kuivaimurointiin.9


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 10Kuiva- ja märkäimuri VC20A6. PUHALTAMINEN6.1. Kiinnitä letkun levein pää kannessa olevaan puhallusliitäntään. (Kuva 1)6.2. Pidä huoli, että virta on katkaistuna imuristaennen kuin panet pistotulpan pistorasiaan.(Kuva 2)6.3. Käynnistä kone. (Käännä kytkin asentoon 1.)(Kuva 3)6.4. Nyt kone puhaltaa ilmaa letkun läpi, ja sitä voidaankäyttää letkun tukkeuman avaamiseen. (Kuva 4)VAROITUS! Jos letku ei ole muutaman sekunnin kuluttuaauennut, pysäytä imuri ja puhdista letku käsin.8. TYYPILLISIÄ HÄIRIÖITÄSuomiOireet Mahdolliset syyt MahdollisetratkaisutImuri ei käynnisty.1. Kone ei saa virtaa. 1. Tarkista, ettäpistorasiaan tuleevirtaa.2. Johto, kytkin tai 2. Tarkista ja korjaamoottori viallinen. viallinen osa.3. Säiliö täynnä nestettä.3. Tyhjennä säiliö.Kannesta tulee pölyä. 1. Pölypussi puuttuu 1. Laita tai vaihdakannesta tai on rikki. pölypussi.Huono imuteho 1. Pölypussi on täynnä. 1. Vaihda pölypussi.ja moottorin nopeus 2. Suutin, letku tai 2. Tarkasta, onkokasvaa/tärinää. letkun liitäntä tukossa. suutin, letku tailetkun liitäntätukossa9. KULUTUSTARVIKKEETPölypussit (vakio) Tuote nro 170210Pölypussit (hieno) Tuote nro 170212Vaahtomuovisuodatin Tuote nro 1702147. HUOLTO7.1. Pidä huoli, että virta on katkaistuna imurista.(Kuva 1)7.2. Irrota letku säiliöstä. (Kuva 2)7.3. Avaa salvat ja nosta kansi/moottoriosa erilleensäiliöstä. (Kuva 3)7.4. Poista kaikki lika ja roskat säiliöstä ja letkusta.(Kuva 4)7.5. Puhdista vaahtomuovisuodatin pesemällä sesaippuavedessä. (Kuva 5)7.6. Tarkasta letkut ja varusteet ja tarkista, ettäsähköjohto on ehjä. (Kuva 6)TÄRKEÄÄ! Pölypussi on vaihdettava säännöllisesti.Jos konetta käytetään ilman pölypussia (kuivaimuroinnissa),moottori rikkoutuu ennen pitkää, eikä takuuole voimassa. Pidä siksi aina pölypusseja varalla.10


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 11SvenskaGARANTIMaskinen har 2 års garanti gällande från av köparenstyrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialellerfabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningenej följts eller om maskinen utsatts föronormal belatning eller drift. Alla transportkostnadereller demonteringskostnader är för köparens räkning.Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdensrekommendationer.TILLVERKAR DEKLARATIONUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABB Jönssons v 4S-302 41 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att maskinenProdukt ..............Dammsugare våt/torrMärke ................Best ToolsModell typ............VC20ANorskGARANTIMaskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningenikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt forunormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnaderer for kjøpers regning. Ved eventuelletvister gjelder Kjøpsloven.SAMSVARSERKLÆRINGUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustrivn. 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............Støvsuger våt/tørrMerke ................Best ToolsModell ................VC20Aöverensstämmer med följande normEN55014-1/A2:2002, EN55014-2/A1:2001,EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3/A1:2001er i overensstennelse med normeneEN55014-1/A2:2002, EN55014-2/A1:2001,EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3/A1:2001Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammansmed hushållsavfall. För säker hantering,lämna maskinen vid närmaste avfallsanläggning.Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and ElectronicEquipment) direktiv, gällande från augusti 2005.Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammenmed husholdningsavfall. Lever maskinen ved nærmesteavfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold tilWEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)direktiv gjeldende fra August 2005.Halmstad, 2006-03-01Trondheim, 01.03.2006VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.2006 © Gisle Krigsvoll ABEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om maskinen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 17020211


170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 12SuomiTAKUUKoneella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuukoskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvikoja. Takuuraukeaa, jos käyttöohjetta ei ole noudatettu tai joskonetta on käytetty tai kuormitettu epänormaalisti.Kaikki kuljetus- ja purkamiskustannukset menevät ostajanlukuun. Kiistat ratkaistaan Norjan lain mukaan.MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSVAKUUTUSAllekirjoittanut toiminimiGisle Krigsvoll ABIndustrivn. 61N-7005 Trondheimvakuuttaa, että seuraava koneTuote . . . . . . . . . Kuiva- ja märkäimuriMerkki . . . . . . . . . Best ToolsMalli . . . . . . . . . VC20Aon standardien EN55014-1/A2:2002,EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-2:2000,EN61000-3-3/A1:2001 määräysten mukainen.Hylättyjä sähkölaitteita ei saa panna talousjätteisiin.Toimita kone lähimpään jätteidenkäsittelypaikkaan,jotta se saa turvallisen käsittelyn. Tämän ohjeenperusteena on WEEE-direktiivi (Waste from Electricaland Electronic Equipment), joka on voimassaelokuusta 2005 alkaen.Trondheim, 01.03.2006Toimitusjohtaja Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASMuutoksetTeksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeenpainoon mennessä. Jos konetta muutetaan olennaisesti,pidätämme oikeuden päivittää käyttöohjetta.2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB12

More magazines by this user
Similar magazines