200030 Bruksanvisning

gkwebonline.no

200030 Bruksanvisning

170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 7Dammsugare våt/tørr VC20A6. UTBLÅSNING6.1. Fäst den vidaste delen av slangen till utblåsfästetpå locket. (Fig. 1)6.2. Se till att maskinens strömbrytare är frånslageninnan du sätter i sladden. (Fig. 2)6.3. Slå på maskinen. (Sätt strömbrytaren på ‘1’).(Fig. 3)6.4. Maskinen blåser nu ut luft genom slangen och kanpå så vis avlägsna eventuella blockeringar i slangen.Rikta slangen så utflygande föremål ej kan skadadig själv eller någon annan (Fig. 4)8. TYPISKA FELSvenskaSymptom Möjliga orsaker Möjliga lösningarDammsugaren 1. Maskinen får inte 1. Kontrollerastartar inte. ström. att det är ström ivegguttaget.2. Skada på elledningen 2. Kontrollera ochströmbrytaren låt reparera deneller motorn.skadade delen..3. Behållaren är 3. Tömfull av vatten.behållaren.Det kommer damm 1. Dammpåsen saknas 1. Sätt i eller bytfrån locket. eller är skadad. dammpåse.Minskad effekt och 1. Dammpåsen är full. 1. Byt dammpåse.ökat motorvarvtaleller vibrationer. 2. Munstycket, slangen 2. Kontrolleraeller slangfästet och åtgärda såär blockerat/igensatt. inga skador ellerblockeringar finnskvar.OBS! Om slangen, trots utblåsning under några sekunder,fortfarande är blockerad, slå av maskinen, drag ut sladden,tag bort slangen och avlägsna proppen manuellt.7. UNDERHÅLL7.1. Se till att strömmen är bruten och sladden är utdragen. (Fig. 1)7.2. Koppla loss slangen från behållaren. (Fig. 2)7.3. Lossa klämmorna och ta bort locket/motordelenfrån behållaren. (Fig. 3)7.4. Tag bort allt damm och smuts från behållaren ochslangen. (Fig. 4)7.5. Rengör skumfiltret genom att tvätta det i vanligtflytande diskmedel eller såpa. (Fig. 5)9. FORBRUKNINGSDELARDammpåsar (standard) Art. nr. 170210Dammpåsar (fin) Art. nr. 170212Skumfilter Art. nr. 170214VIKTIGT! Du ska byta dammpåsen regelbundet. Ommaskinen användes utan dammpåse (vid vanlig dammsugning)kommer motorn förr eller senare att gå sönderoch garantin gäller inte. Ha därför alltid reservpåsartillgängligt.7.6. Kontrollera slangen, tillbehören samt elsladdenför att vara säker på att inget är skadat. (Fig. 6)7

More magazines by this user
Similar magazines