Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

dersom en samordner fysisk utforming med andre tiltak og aktiviteter som tar i bruk /støtter opp under utviklingen av de fysiske omgivelsene (Ruud, Brattbakk, Haug m.fl2005). Arbeidet med sosiokulturell stedsutvikling fortsetter videre på oppdrag fraAkershus fylkeskommune og Husbanken. Lignende erfaringer har vi fra arbeid medtettstedsutvikling i Løten og Moelv (Bjørneboe og Søholt 1998) og fra revitalisering avgårdsrom i Gamle Oslo (Søholt og Bjørneboe 1997).I drabantbyrapporten (Hansen og Brattbakk 2005) drøftes møteplasser i relasjon til deofte uklare skillene mellom uteområdenes private, halvprivate og offentlige karakter.Funnene viser en tydelig mangel på helt offentlige rom som kan fungere som møteplasserutover kjøpesentrenes halvprivatiserte torg og gater. Helt offentlige og opparbeidedeparker og torg er en form for møteplass som er nesten helt fraværende idrabantbyområdene. Funn fra det pågående prosjektet ”Tiltak i tide – kunnskapsstatus ogutfordringer i Groruddalen” (SINTEF Byggforsk / NIBR) vil kunne gi relevant kunnskappå dette tema.Flere av undersøkelsene som omhandler møtesteder i multietniske områder henter empiriog problemstillinger fra nærmiljøperspektiv, fra både private og halvoffentlige ogoffentlige arenaer. Funnene fra disse undersøkelsene kan i stor grad overføres tildiskusjoner om offentlige møteplasser. Det handler om hvilke faktorer som påvirker brukav uteområder, hva som hindrer, hvilke type områder som ansees som attraktive. Dethandler om å komme seg ut, fra bomiljø til nærmiljø til offentlige uterom, og med desamme forutsetningene, hindringene og tersklene for bruk. Samtidig er det forskjeller iforhold til for eksempel graden av kontroll kontra frihet, kjennskap til andre kontraforhold til fremmede, trygghet kontra utrygghet etc.Erfaringer fra satsinger fra Handlingsprogrammet for Oslo indre øst er også sentrale(Ruud 2002, Holm og Søholt 2005, Holm og Søholt 2006). I handlingsprogrammet hardet bl.a. vært satset på å oppgradere og tilrettelegge uteområder og legge til rette foraktivitet og lokal deltakelse. For øyeblikket er vi i ferd med å evaluere satsingen pånærmiljø innenfor Handlingsprogrammet (ferdig juli 2006).10

More magazines by this user
Similar magazines